ÖSYM Tarafından Yapılan Merkezi Yerleştirme Dışında
2013-2014 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Sonu İtibariyle Mezuniyet Aşamasında Olanlar ve
Mezunlar İçin Başlatılacak
Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programlarına İlişkin Açıklama
1. Önkayıt başvuruları: Mayıs 2014’te üniversitelerimize gönderilen duyuruda, Milli
Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu’nun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararı ekinde yer
alan lisans programlarına devam eden öğrencilerden pedagojik formasyon programına da devam
etmek isteyenlerle ilgili olarak eğitim fakülteleri tarafından önkayıt yapılması, bunu takiben
üniversitelerimizce talep edilen kontenjanlarla birlikte başvuran toplam öğrenci sayılarının
Kurulumuza gönderilmesi istenmişti. Bu kayıtlar sırasında, pedagojik formasyon programı açılan
bazı eğitim fakültelerine, kendi üniversitelerinin öğrencileri dışında da önkayıt talepleri geldiği ve
bazı fakültelerin de bu öğrencilerin önkayıtlarını yaptığı anlaşılmıştır. Bu önkayıtlar, kesin kayıtlar
için bir önkoşul olmayıp sadece söz konusu programlara başvuruda bulunabilecek yaklaşık öğrenci
sayısını tesbit etmek içindir.
2. Önkayıtların sonuçları: Halen üniversitelerimizde yukarıda sözü edilen karar ekindeki
ilgili alanlarda 2013-2014 öğretim yılı bahar dönemi itibariyle lisans öğrencisi veya mezuniyet
aşamasında olup önkayıt için başvuruda bulunan adaylara ilişkin sayısal bilgiler ve üniversitelerce
talep edilen kontenjanlar, Kurulumuzda değerlendirilmiştir. Kurulumuza gelen sayısal bilgiler,
beklenenin çok üzerinde bir öğrenci başvurusunun olduğunu göstermektedir. Oysa pedagojik
formasyon programı açılan eğitim fakültelerimizin öğretim elemanı sayısı, sınıf içi uygulama
gerektiren derslerin olması, illerde öğretmenlik uygulaması yapılacak okulların kapasitesi, bu kadar
öğrenciyle aynı anda, yüzyüze ve uygulamalı dersleri yürütmek için yeterli gözükmemektedir.
3. AÖF’lü öğrenciler ve mezunlar: Örgün öğretim programlarına devam eden öğrencilerin
yanında açık ve uzaktan öğretim programlarına devam eden öğrencilerden de çok sayıda başvuru
yapılmış olup sadece Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesine devam eden öğrencilerden bu
üniversiteye 50.000'nin üzerinde başvuru olmuştur. Daha önce üniversitelerimize gönderilen
duyuruda, açık ve uzaktan öğretim fakültelerinin ilgili lisans programlarına devam eden
öğrencilerin, önkayıt için kendi üniversitelerine başvurması gerektiği ifade edilmiş ise de bu
fakültelerin ve ilgili programların bulunduğu üniversitelerin açılacak programı tek başına
yürütebilmesi mümkün gözükmemektedir. Bu durumda açık ve uzaktan öğretim programlarına
devam eden öğrenciler, yaşadıkları illerde program açılan diğer üniversitelere de başvuru
yapabilecektir.
4. Halen mezuniyet aşamasındakiler: 2013-2014 öğretim yılı bahar döneminde son sınıfta
olup da mezuniyet aşamasına gelen öğrenciler, AÖF’lü öğrenciler gibi istedikleri takdirde
ailelerinin ve sürekli ikametgahlarının bulunduğu illerde program açılan üniversitelere de
başvurabilecek ve kontenjanlar dahilinde yerleştirilecektir.
5. Üniversite dışından öğrenci ve mezunlar:
Program açılmasına izin verilen
üniversiteler, kendi öğrencileri ve diğer üniversitelerin (açık ve uzaktan öğretime devam edenler
dahil) öğrenci ve mezunlarından başvuracaklar için ayrı ayrı kontenjan belirleyecektir. Bir başka
ifade ile bu üniversiteler, üniversiteler arası yapılan anlaşmalara dayalı olarak eğitim fakültesi
olmayan üniversiteler için kendilerine verilen kontenjanların dışında, toplam kontenjanın bir
kısmını, kendi üniversiteleri dışından başvuran diğer öğrencilere ve mezunlara tahsis edecektir.
Program açılmayan üniversiteler ise öğrencilerini, program açılan ve/veya işbirliği yaptıkları diğer
üniversitelere yönlendireceklerdir. Üniversiteler arasında yapılacak anlaşmalarla gerektiğinde
programda yer alan derslerin bir kısmı, programı yürüten üniversitenin öğretim üyeleri tarafından
diğer üniversitede verilebilecektir.
6. Kontenjan ayrılacak alanlar: Üniversiteler, Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye
Kurulu’nun 20 Şubat 2014 tarih ve 9 sayılı kararı ekinde yer alan çizelgeye göre, öncelikle kendi
bünyelerindeki ve varsa işbirliği yapacakları üniversiteden ve diğer üniversitelerden (Uzaktan
öğretim ve AÖF öğrencileri dahil) başvurabilecek adayları göz önüne alarak program açılacak
lisans programlarının potansiyel öğrenci sayılarını da dikkate alarak, toplam kontenjanın program
açılacak alanlara göre dağılımını yapacaklardır. Kesin kayıtlar sırasında bir alanda boş kalan ya da
dolmayan kontenjanlar, ilgili fakültenin yönetim kurulu kararıyla ihtiyaç duyulan diğer alanlara
kaydırılabilecektir. Alanlara göre kontenjan dağılımında ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan
yerleştirmelerin sonuçları da dikkate alınmalıdır. Zira bazı alanlarda hiç başvuru olmazken bazı
alanlarda da bir yığılma olabilmektedir.
7. Başvuruların alınması ve öncelik: Program açılacak üniversitelerimizin kapasitelerine
bağlı olarak farklı sınıflardaki (1, 2, 3, 4) lisans öğrencilerinden programlara devam etmek için
önkayıt yaptıranlar için bir öncelik sıralaması yapılması ve kontenjan belirlenmesi zorunluluğu hasıl
olmuştur. Yukarıda açıklanan gerekçelelerle ilk planda ara sınıflar için program açılmayacaktır.
Önümüzdeki dönemde başlatılacak ilk programlarda kontenjanlar, 2013-2014 öğretim yılı bahar
dönemi itibariyle son sınıfta, mezuniyet aşamasında ya da mezun durumunda bulunan öğrencilerle
sınırlı tutulacaktır. Başvurularda herhangi bir önkoşul ve taban puan aranmayacaktır.
8. Adayları sıralama kriterleri: Alanlara göre ayrılan kontenjandan fazla başvuru olması
halinde belirlenecek kriterlere göre adayları sıralamak gerekli olabilir. Adayların en az iki
değişkene göre sıralanması uygundur. Sıralamalarda ALES sonuçları kullanılmayacaktır. Üniversite
senatoları, ağırlıkları senato tarafından belirlenmek üzere aşağıdaki kriterlere göre sıralama
yapılmasına karar verebilir.
 Öğrencilerin bulunduğu sınıf ya da lisan mezuniyeti akademik ortalamalarına
bakılması,
 Öğrencilerin üniversite giriş puanlarına bakılması,
 Öğrencilerin alt dönemlerden dersi olup olmadığına bakılması.
9. Üniversite içi ve dışı kontenjan oranları: Her üniversitede, kendisine tahsis edilen
toplam öğrenci kontenjanın, belirlenecek belirli bir oran dahilinde, üniversite dışından başvurucak
adaylara tahsis edilmesi gerekir. Dışarıdan gelecek adaylara ayrılacak oran, toplam kontenjanın
%25’inden daha az olmamalıdır. Protokol yapılan üniversitelerin kontenjanları buna dahil değildir.
Üniversitenin kendi öğrencileri ve dışardan gelecek öğrencilerle ilgili olarak yapılan kesin
kayıtlarda dolmayan kontenjanlar, ilgili kurul kararıyla başka alanlara aktarılabilir.
10. Öğrenci kayıtları ve programın başlatılması: Program açılacak üniversitelerimiz,
talep ettikleri ve Kurulca onaylanan toplam kontenjanları göz önünde bulundurarak, program
açacakları alanlara göre, ilan edecekleri tarihler arasında önceden yapılan ön kayıtları dikkate
almadan yeniden başvuru alacaklardır. Gerek duyulduğunda başvuranlar arasından senatoca
belirlenecek kriterlere göre yapılacak sıralama sonrasında kesin kayıt yapacaklardır. Kesin
kayıtlarda henüz mezun olmayan öğrencilerden mezuniyet belgesi yerine öğrenci belgesi ve not
transkiripti istenecektir.
Konuyla ilgili usul ve esaslar dahilinde kurumun imkanları da göz önüne alınarak
belirlenecek akademik takvime bağlı olarak bu programlar, Haziran 2014’te ÖSYM tarafından
merkezi olarak yerleştirilen öğrencilerle birlikte eşzamanlı olarak 2013-2014 öğretim yılı yaz
döneminden itibaren başlatılmak suretiyle en fazla iki dönem halinde planlanacaktır.
Download

ÖSYM Tarafından Yapılan Merkezi Yerleştirme