ELĠ MÜESSESESĠ
ÇAN LĠNYĠTLERĠ ĠġLETMESĠ MÜDÜRLÜĞÜ
ÜRETĠM SAHASINDAN 1 100.000 TON TÜVENAN KÖMÜRÜN KAZI + YÜKLEMESĠ
VE TÜVENAN KÖMÜR STOK SAHASI ĠLE AYNI YERDEKĠ KRĠBLAJ
TESĠSLERĠNE NAKLĠYESĠ HĠZMET ALIM ĠġĠ TEKNĠK ġARTNAMESĠ
1-) ĠġĠN YAPILACAĞI YER :
İşin yapılacağı yer Çanakkale İlinin Çan İlçesinde, ilçe merkezine 4 km. uzaklıkta olup,
İlçenin kenar mahalleleri ile Çanakkale Seramik Fabrikaları iş yerlerine çok yakın mesafededir.
İşletmeye ulaşım yollarının tamamı asfalttır. Marmara Bölgesi iklim özellikleri görülür.
2-) ĠġĠN KONUSU :
ÇLİ Müdürlüğü üretim sahasından İşletme imkanları ile dekapajı yapılıp açığa çıkarılan
hazır kömürün kazısı, yüklenmesi, termik santral yanındaki İşletmemize ait tüvenan kömür stok
sahası ile aynı yerdeki kriblaj tesislerimize nakliyesi ve boşaltılması işidir.
3-) YÜKLENĠCĠNĠN KULLANACAĞI MAKĠNA, ARAÇ VE MALZEMELER :
3.1. Yükleme işi yapacak iş makinası asgari 300 KW gücünde (Gross Power) beko tipi
paletli hidrolik ekskavatör olacaktır. Yüklenici; yükleyiciye ait belgeleri sözleşmenin
imzalanmasının ardından işe başlamadan önce idareye verecektir.
3.2. Yüklenici tarafından bu iş için iş yerine getirilecek taĢıma grubu’nun toplam kasa
kapasitesi çalışmanın en yoğun olduğu aylar göz önüne alındığında asgari 100 m³ olacaktır.
Kömür yükleme ve boşaltma işinde kullanılacak olan kamyonlar damperli olarak dizayn edilmiş,
ÇLİ Müdürlüğü kömür üretim sahası şartlarına (eğim ve yol durumu) uygun çift çeker olacaktır.
Dampersiz kamyonlar kabul edilmeyecektir. Yüklenici; taşıma gurubuna ait belgeleri
sözleşmenin imzalanmasının ardından işe başlamadan önce idareye verecektir.
3.3. Yükleniciye ait iş makinaları ve kamyonların arıza, bakım v.b. nedenlerle iş yeri
dışına çıkarılmak zorunda kalınması veya makina veya kamyon değişimi yapılması gerektiğinde
idareden izin alınacaktır.
3.4. Yükleniciye ait iş makinelerinin (yükleyici, iş kamyonları ve diğer) tamiri, bakımı,
yedek parça temini, arızaların giderilmesi, akaryakıt, yağ, işçilik, sigorta vb tamamı yükleniciye
aittir.
3.4. Yükleyici ve kamyonların şartnameye uygun olup olmadığının tespiti yer teslim
anında yapılacaktır. Yüklenici; yükleyici ve kamyonlarının teknik şartnameye uygunluğu idarece
tespit edilip tutanağa bağlandıktan sonra işe başlayacaktır. Teknik şartnamedeki özellikleri
taşımayan yükleyici ve kamyonlar yer teslim heyetince kabul edilmeyecektir.
4-) ĠHALE KONUSU ĠġĠN MĠKTARI, SÜRESĠ VE YOL DURUMU :
4.1. ĠĢin miktarı : 1.100.000 ton kömürün kazısı, yüklenmesi, nakliyesi ve boşaltılması
Tüvenan kömürün birim ağırlığı : 1,4 ton / m³
Kabarma faktörü
: 1,30 dir.
1
4.2. Program iĢ miktarının aylara göre dağılımı (ton) :
1.
2.
3.
4.
ay
ay
ay
ay
:
:
:
:
110 000
110 000
110 000
110 000
5. ay
6. ay
7. ay
8. ay
: 110 000
9. ay : 110 000
: 110 000 10. ay : 110 000
: 110 000
: 110 000
Toplam : 1 100 000 ton
İşe başlama tarihi ayın 1’inden (bir) farklı bir tarih olursa o aya ait Program iş miktarı
penalite (Örneğin Ocak ayının 20 sinde iş başı yapılmış ise Ocak ayının 20 sinden sonraki yeni
program iş miktarı = 75 000 /31 x 12 = 29 032 ton ) olarak hesaplanır. Geriye kalan (75 000 –
29 032 = 45 968 ton) miktar ise en son hakkediş te çalışılacak Ocak ayının 20’sine (yirmi hariç)
kadar ki çalışılacak gün için program iş miktarıdır. Fiyat farkları da bu hesaplanan miktarlara
göre verilecektir. Mücbir sebepler ve İşletme faaliyetlerinden kaynaklanan sebepler nedeniyle
verilen süre uzatımlarında program iş miktarı değişmeyecektir.
4.3.ĠĢin süresi : 300 (Üç yüz) takvim günüdür. Mücbir sebepler ve İşletme
faaliyetlerinden kaynaklanan sebepler hariç süre uzatımı verilmeyecektir. Süre uzatımları işin
süresinin bitiminde eklenecektir. Olumsuz hava koşulları mücbir sebep kabul edilmeyecektir.
4.4.Yol durumu : Nakliye mesafesi (Kazı + yükleme yapılan yer ile tüvenan kömür stok
sahası arası) 5 950 metredir. İhale süresince idare yapılmakta olan üretim faaliyetleri nedeniyle
ihaleye esas çalışma alanını içine alacak şekilde; ihalenin çalışma alanı değerlerinde (yol,
güzergah vb. ) uygulamayı etkilemeyecek düzeyde küçük çaplı bazı değişiklikler olabilecektir.
Bu nedenle çalışma alanı ve yol şartlarında meydana gelebilecek değişikliklerden dolayı
yüklenici her hangi bir hak talebinde bulunamaz.
4.5-Yol eğimi : Nakliye yolu ve pano içi yol eğimleri belirli aralıklarla hesaplanarak
ek’verilen planda gösterilmiştir. Kömür üretimi yapılacak pano içi yol eğimleri yer yer kısa
mesafelerde maksimum değere (% 8-10) ulaşabilecektir. Kömür üretimi panosu çıkışından
başlayan ve ÇLİ’ye ait kömür stok sahasına kadar olan (5 950 m) nakliye yolu (dolu gidiş)
ortalama eğimi % 4 civarındadır.
4.6.ÇalıĢma düzeni : Kömür üretim panosu içerisindeki makinaların çalışma düzeni
İşletmenin görevlendirdiği kontrol mühendisi tarafından belirlenerek firma yetkilisine bildirilir.
Üretimi yapılacak kömür termik santral yanındaki kömür stok sahasında termik santralca istenen
kalorifik değerlere uygun olarak stoklanacağı için Firma ekli planda belirtilen proje sınırları
içinde kalmak kaydıyla gösterilen yerde ve biçimde iş kurallarına uygun çalışacaktır. İdare
gerektiğinde yükleyicinin çalışma yeri ve kamyonların nakliyesini yaptığı kömürün stoktaki
döküm yeri kömürün kalori durumu göz önüne alınarak proje içerisinde kalmak kaydıyla
değiştirebilecektir. Firma bu düzen içinde kendisine gösterilen yerde ve biçimde iş güvenlik
kurallarına uygun çalışacaktır.
Şartname konusu iş, günde 3 vardiya ve haftada 6 gün (Genel tatil ve Hafta tatili Pazar
günü hariç) olarak çalışılacaktır. Vardiya çalışma saatleri aşağıdaki gibidir.
1. vardiya = 24 - 08 saatleri arası
2. vardiya = 08 - 16 saatleri arası
3. vardiya = 16 - 24 saatleri arası
Resmi tatil ve hafta tatillerinde çalışma yapılmayacaktır. Ancak Resmi tatil ve hafta
tatillerinde; idarenin firmanın çalışmasını işin gereği olarak istemesi veya firmanın çalışmak
istediğini dilekçe ile idareye başvurması idarenin de dilekçe ile bu başvuruyu uygun görmesi
2
durumunda firma çalışacaktır. Bu durumda yüklenici 4857 iş kanununa göre çalışanlarının sosyal
haklarını vermek zorundadır.
Yüklenici idarenin onayı ile 4857 sayı İş Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun
olarak çalışanlarının yasal hakkını ödemek kaydıyla vardiyaları düzenleyebilir.
4.7.Personel :
1- Şantiye şefi (Maden mühendisi)
2- Üç vardiya sorumlusu (Maden Teknikeri veya Maden Mühendisi)
3- Üç harmancı
Yüklenici Şantiye şefini (En az üç yıl deneyimli Maden Mühendisi) iş bitim tarihine
kadar iş yerinde bulunduracaktır.
Yüklenici çalışma esnasında her vardiyada kendi iş makinelerini (yükleyici, kamyonlar
ve diğer) ve personelini sevk ve idare edecek vardiya sorumlusunu işyerinde bulundurmak
zorundadır. Bu görevli kazı + yükleme ve nakliye işlerinde görev yapmış tecrübeli biri olacaktır.
Yüklenici çalışma esnasında stok sahasında mutlaka her vardiya harmancı
bulunduracaktır. Harmancı iş süresince kamyonların kömür döktüğü alanda bulunacak ve hiçbir
şekilde yerini terk etmeyecektir.
Yüklenici; ihale konusu bu işte çalışanlara iş süresince yeterli miktarda kişisel koruyucu
donanım (KKD) (1 takım iş elbisesi, 1 baret, 1 adet emniyetli bot, 1 takım kulaklık, 1 adet
yağmurluk, 1 adet gözlük, 1 adet çizme, yeterince eldiven ve yeterince toz maskesi vb. ) temin
edecek ve çalışanların kullanmasını sağlayacaktır.
Noter vekâletnameli bir yüklenici vekili iş bitimine kadar iş yerinde bulunacaktır.
Personelin niteliğini ve deneyim süresini gösteren belgeler sözleşmenin imzalanmasının
ardından işe başlamadan önce yüklenici tarafından idareye sunulacaktır.
5-) YER TESLĠM ĠġLEMLERĠ VE ĠġE BAġLAMA :
5.1. İşin yapılacağı yerin yer teslimi, sözleşmede belirtilen süre ve kurallar çerçevesinde
idarece oluşturulan “Yer Teslim Komisyonu” tarafından yapılır. Yer teslimde yüklenicinin de
hazır bulunması zorunludur.
5.2. Yer teslim tutanağının, yer teslim komisyon üyeleri ve yüklenici tarafından
imzalandığı tarih aynı zamanda işe başlama tarihi’dir.
6-) DĠĞER HUSUSLAR ve AÇIKLAMALAR
6.1- Yüklenici sözleşmeye müteakip 20 (yirmi) takvim günü içinde yer teslimi yapılarak
işe başlayacaktır. Yer teslim işlemi yapılmadan işe başlanamaz.
6.2- İşe başlama ve işin kabulü idarece oluşturulan komisyon tarafından yapılacaktır. İşe
başlama ve işin kabulünde yüklenicinin hazır bulunması zorunludur.
6.3- Teknik şartname eki planda gösterilen alanda üretimi yapılacak kömürün
gerektiğinde delme-patlatma ile yüklenilecek boyuta getirilmesi, nakliye yollarının yapımı ve
bakımı ile kömür stok sahasında sıkıştırma işi için ihtiyaç duyulacak iş makinelerinin temini ÇLİ
Müdürlüğüne aittir
6.4- Kömür nakliyesi yapan kamyonlar İşletme Müdürlüğümüze ait kantarlarda İşletme
Müdürlüğümüz elemanlarınca tartımı yapılacaktır. Her vardiya başlangıcında boş olarak tartılıp
darası alınacaktır. Darası alındıktan sonra her seferinde dolu olarak tartımı yapılacaktır.
Kamyonların taşıdığı yükler işletmeye ait kantarda işletmenin görevli elemanlarınca ton olarak
tespit edilecektir.
6.5- Kantarların her türlü ayar ve kontrolleri İşletme Müdürlüğümüzce periyodik olarak
yapılmakta olup yüklenici kantar çıktılarını peşinen kabul eder. Kantar arızası söz konusu
olduğunda İşletmeye ait diğer kantarlarda yapılacak tartım için yüklenici hiçbir hak talep
edemez.
3
6.6- Sözleşmeye bağlanan hizmetin yerine getirilmesi sırasında nakliyesi yapılan
kömürlerin miktarları için her vardiya tutanak hazırlanacaktır. Bu tutanaklar daha sonra günlük
ve aylık rapor haline getirilecektir. Tüm düzenlenen bu raporlar kontrol teşkilatı ve yüklenici
veya vekili tarafından imzalanarak tasdik edilecektir.
6.7-Yüklenici iş yerinde bulundurmakla zorunlu olduğu elemanlarını (iş yeri sorumlusu,
şoför, manevracı ...vs) ÇLİ kontrol teşkilatına bildirmek zorundadır.
6.8-Nakliyesi yapılacak kömürlerin dekapajı İşletme tarafından yapılacağından yeterince
kömür zamanında açılmayabilir. Bu durumda kömür nakliyesi yapacak firmaya kayıp gün kadar
ilave süre verilecektir.
6.9- Yüklenici firma; 22.05.2003 tarih ve 4857 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İş
Kanunu, 31.05.2006 tarih 5510 sayılı Resmi gazetede yayımlanan Sosyal sigortalar ve Genel
sağlık sigortası kanunu ve 20.06.2012 tarih ve 6331 sayılı Resmi gazetede yayımlanan İş
Sağlığı ve Güvenliği Kanun ve mevzuatlarına uygun olarak çalışmak zorundadır.
İş Sağlığı ve Güvenliği yönünden alınacak ve alınması gerekli tüm yükümlülükler
yüklenici firmaya aittir.
6.10- Sağlık Raporları formata uygun olarak düzenlenecektir.
6.11- Yüklenici firma işe başlama tarihinden itibaren en geç 15 gün içinde elemanlarına
İş Sağlığı ve Güvenliği eğitimi verecektir. Her bir işçiye ait eğitim sertifikası özlük dosyasında
mevcut olacaktır.
6-12 Tanımı yapılan bu işin uygulanması sırasında işletmemizin özelleştirilmesi veya
devredilmesi halinde; söz konusu devredilmesi halinde devamı, özelleştirilmesi halinde feshi
konusunda yetki tamemen idareye ait olup yüklenici bu konuda alınacak kararları aynen kabul
edecektir.
6-13- Bu şartname 6 madde oluşmaktadır.
EK : 1 adet proje
Başkan
Üye
Yahya AYGÜL Bektaş ÖZEN
Kömür hazırlama Dökümentasyon
ve kont. şb. Müd ve büro şefi
Üye
Üye
Üye
Hakan ÖZENÇ Ulaş YLMAZ A.Kadir KARABACAK
Maden
Maden
Maden
mühendisi
mühendisi
mühendisi
4
Download

Şartname