ERCİYES ÜNİVERSİTESİ
FEN BİLİMLERİ
ENSTİTÜSÜ
2014 MALİ
YILI
BİRİM FAALİYET
RAPORU
Mart 2014
İletişim Adresi:
Erciyes Üniversitesi Yerleşkesi
Nuri ve Zekiye Has Enstitüler Binası
3. Kat
38039 Melikgazi/ KAYSERİ
Tlf: + 90 352 437 52 71
Belgeç: + 90 352 437 52 71
E-posta: [email protected]
Web Adresi: http//fbe.erciyes.edu.tr
2
BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU
Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 1982 yılından beri lisansüstü eğitim-öğretim, bilimsel araştırma
ve uygulama yapan bir yükseköğretim kurumu olarak hizmet vermektedir. Bu hizmetler, 2014 yılı içerisinde
Zootekni Anabilim dalı yüksek lisans , Tarım Bilimleri ve Teknolojileri (İngilizce) Anabilim
Dallarında yüksek lisans ve Doktora, Tarımsal Biyoteknoloji Anabilim Dalı Yüksek Lisans programı
açılmıştır.. Enstitümüz 2014 yılı içinde farklı Üniversiteler ile ortak yüksek lisans ve doktora programları
açmıştır.. Bosna-Hersek, Irak, İran, Kırgızistan, Filistin, Ukranya, Arnavutluk, Romanya, Çin, Ruganda, Zambiya,
Orta Afrika ve Somali uyruklu 33 adet Türkiye burslusu yabancı uyruklu öğrencilerin kayıtları iligili Anabilim
Dallarındaki programlara yapılarak eğitim-öğretime devam edildi. Gelecek yıllarda yabancı uyruklu öğrencilerin
ayılarının arttırılması için gerek görülen adımların atılması planlanmaktadır.
Mevcut anabilim dallarında 98 profesör, 89 doçent, 96 yardımcı doçent,1 Öğretim Görevlisi ve 1 Okutman
olmak üzere toplam 285 öğretim üyesi ve toplam 1980 öğrenci bulunmaktadır. 2013–2014 eğitim-öğretim
yılında başvuran öğrencilerin kabul edilme oranı yüksek lisansta % 57,42 ve doktora programında ise %79,55
olmuştur. Hedefimiz ise programları başvurunda bulunan adayların sayısını arttırarak nitelikli öğrencilerin
kabulünü sağlamaktır. Öğretim üyesi sayısının artışı ile beraber kabul edilme oranının da yükseleceğini umut
etmekteyiz. Öğrencilerimiz için dört adet sınıf ve bir adet bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. Projeksiyon
cihazları ile donatılmış ve biri de internet bağlantılı olan bu sınıflar lisansüstü programlarında eğitim gören
öğrenciler tarafından kullanılmaktadır. Her dönem başlarında öğrenci alımlarını enstitü internet
sayfamızdan online olarak yapmaktayız. Tezli yüksek lisans ve doktora programındaki öğrenciler derslerini
ve tez çalışmalarını ilgili oldukları anabilim dallarının fakültelerdeki mekânlarında yürütmektedirler. 2012
yılında 4 öğrencimiz ERASMUS değişim öğrencisi olmaküzere 3 öğrencimiz yurt dışında bulunmuştur. Bu
sayının önümüzdeki yıllarda artmasını beklemekteyiz.
Kuruluşundan buyana enstitümüzde yapılmış tezler, elektronik ortama aktarılarak tüm insanların hizmetine
açılmıştır.
Ayrıca,
1985 yılından başlayarak sürekli olarak şimdiye kadar yayın hayatını sürdüren Fen
Bilimleri Enstitüsü Dergisi de elektronik ortamda sunulmaktadır. Daha önceleri yılda bir veya iki sayı halinde
online olarak yayınlanan Fen Bilimleri Enstitüsü 2013 yılında 5 sayı halinde yayınlanan dergimize
üniversitemiz dışından daha fazla makalenin yayım için gelmiş olması, dergimizin yerel olmaktan ziyade ulusal
bir dergi niteliği kazanması da bizleri mutlu etmektedir.
Enstitümüzün gelişimine katkı sağlayan herkese teşekkürlerimizi sunarız.
Prof. Dr. Kâzım KEŞLİOĞLU
Enstitü Müdürü
3
İÇİNDEKİLER
BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU
İÇİNDEKİLER
I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
2- Örgüt Yapısı
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
4- İnsan Kaynakları
5- Sunulan Hizmetler
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
D- Diğer Hususlar
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
C- Diğer Hususlar
III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
3- Mali Denetim Sonuçları
4- Diğer Hususlar
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
2- Performans Sonuçları Tablosu
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
5- Diğer Hususlar
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ AÜstünlükler
B- Zayıflıklar
C- Değerlendirme
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
EKLER
4
I- GENEL BİLGİLER
A- Misyon ve Vizyon
Misyonumuz; üniversitelere ve serbest piyasadaki iş sektörlerine, sanayi ve üretim merkezlerine, bilimsel
ölçütlere göre eğitilmiş iyi elemanlar yetiştirmektir. Bu amaç doğrultusunda; yurt içi ve yurt dışı kurumlarla
işbirliği yapar, u l u s a l v e u l u s l a r a r a s ı nitelikli öğrenci kabulünün ve sayısının artmasını destekler,
lisansüstü eğitim için gerekli her türlü alt yapının oluşumu için gayret sarf eder, yapılacak tez
çalışmalarının ülkemiz önceliklerine yönelik olmasını ve projelerle desteklenmesini teşvik eder, lisansüstü
öğrencilerin disiplinler arası yetişmesini sağlayacak şekilde düzenlemeler yapar. Ayrıca, disiplinler arası
araştırma faaliyetlerinin zenginleşmesi için çaba sarfeder ve sanayi veya diğer sektörler ile ortak projelere
desteklerimizi arttırarak devam ettiriz.
Vizyonumuz;
ileri ve uluslararası düzeyde,
ülkenin dünya pazarlarındaki rekabet gücünü arttıracak
bilimsel ve teknolojik araştırmaları destekleyen, üniversitelere öğretim üyesi yetiştiren, gelişen teknoloji ve
piyasanın ekonomik gereklerini bilen, nitelikli ve kariyer yapmış üretken araştırmacılar yetiştiren, evrensel ve
çağdaş gelişmeye katkıda bulunan, kaynakları etkin kullanan ve daha az harcayan bilim dünyasının seçkin bir
kurumu olmaktır.
B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar
İdari Yetki Görev ve Sorumluluklar
2547 sayılı Kanun'un 19. maddesi gereğince kurulan enstitülerin organları, bu organların seçimleri, görev süreleri,
yetki ve sorumlulukları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
a) Enstitünün organları, Enstitü Müdürü, Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kuruludur.
b) Enstitü Müdürü, fakültelerde üç yıl için ilgili dekanın önerisi üzerine rektör tarafından atanır.
Rektörlüğe bağlı enstitülerde bu atama doğrudan rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir.
Müdürün, enstitüde görevli aylıklı öğretim elemanları arasından üç yıl için atayacağı en çok iki
yardımcısı bulunur.
Müdüre vekâlet etme veya müdürlüğün boşalması hallerinde yapılacak işlem,
dekanlarda olduğu gibidir. Enstitü Müdürü, 2547 sayılı Kanun’la dekanlara verilmiş olan görevleri enstitü
bakımından yerine getirir.
c) Enstitü Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları ve enstitüyü oluşturan enstitü anabilim ve
enstitü ana sanat dalları başkanlarından oluşur. 2012 yılında FBE Enstitü Kurulu aşağıdaki üyelerden
oluşmuştur.
Prof. Dr. Kâzım KEŞLİOĞLU (Müdür)
Prof. Dr. Abdurrahman AYVAZ (Müdür Yardımcısı)
Doç. Dr. Mustafa TUTAK (Müdür Yardımcısı)
Prof. Dr. İbrahim KÜÇÜK (Astronomi ve Uzay Bilimleri A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. Osman GÜLŞEN (Bahçe Bitkileri A.B.D. Bşk )
Prof. Dr. Derviş KARABOĞA (Bilgisayar Mühendisliği A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. Ramazan CANHİLAL (Bitki Koruma A.B.D. Bşk.)
5
Prof. Dr. Nusret AYYILDIZ (Biyoloji A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. Mehmet Emin YÜKSEL (Biyomedikal Müh. A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. Prof. Dr. Halil KIRNAK (Biyosistem Mühendisliği)
Doç. Dr.Yalçın Şevki YILDIZ (Çevre Mühendisliği A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. Necmi TAŞPINAR (Elektrik- Elektronik Mühendisliği A.B.D. Bşk.)
Doç. Dr. İbrahim DOĞAN (Endüstri Mühendisliği A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. Cem SİNANOĞLU (Endüstriyel Tasarım Mühendisliği A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. Hüseyin YAPICI (Enerji Sistemleri Mühendisliği A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. Ayhan GÜLDESTE (Fizik A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. Mahmut DOĞAN (Gıda Mühendisliği A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. Mehmet ARDIÇLIOĞLU (İnşaat Mühendisliği A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. Erkan BEŞDOK (Harita Mühendisliği A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. Talat ÖZPOZAN (Kimya A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. İbrahim UZMAY (Makine Mühendisliği A.B.D. Bşk.)
Doç. Dr. Mehmet HANÇER (Malzeme Bilimleri Mühendisliği A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. İlhan ÖZTÜRK (Matematik A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. Şahin YILDIRIM (Mekatronik Mühendisliği A.B.D. Bşk.)
Öğr. Gör. Dr. Sultan ŞİMŞEK (Mimarlık A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. M. Kemal APALAK (Sivil Havacılık A.B.D. Bşk.)
Yrd. Doç. Dr. Methiye Gül ÇÖTELİ (Şehir ve Bölge Planlama A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. A.irfan İLBAŞ (Tarla Bitkileri A.B.D. Bşk.)
Prof. Dr. Abdulkadir BİLİŞİK (Tekstil Mühendisliği A.B.D. Bşk.)
Prof.Dr. Sibel SİLİCİ (Tarımsal Biyoteknoloji A.B.D. Başk.)
Prof. Dr. Mehmet ARSLAN (Tarım Bilimleri ve Teknolojileri A.B.D. Bşk.)
Doç. Dr. Yusuf KONCA (Zootekni A.B.D Bşk.)
d) Enstitü Yönetim Kurulu, müdürün başkanlığında, müdür yardımcıları, müdürce gösterilecek altı aday
arasından Enstitü Kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşur. 2014 yılında FBE
Yönetim Kurulu aşağıdaki üyelerden oluşmuştur.
Prof. Dr. Kâzım KEŞLİOĞLU
(Müdür)
Prof. Dr. Abdurrahman AYVAZ
(Müdür Yardımcısı)
Doç. Dr. Mustafa TUTAK
(Müdür Yardımcısı)
Doç. Dr. Doğan IŞIK
(Üye)
Prof. Dr. Mehmet HAYTA
(Üye)
Doç. Dr. Eyüp Sabri TOPAL
(Üye)
e) Enstitü Kurulu ve Enstitü Yönetim Kurulu, 2547 sayılı Kanun’la Fakülte Kurulu ve Fakülte Yönetim
Kuruluna verilmiş görevleri enstitü bakımından yerine getirirler.
Öğrenci işlerinde sorumlu olarak şef kadrosunda olan ve fiilen görevlendirilen personelimiz ders atama ve diğer
işlemlerden sorumludur. Ders kayıtları esnasında öğrenci programında derslerin seçimi ve ilk onay yetkisi
danışmanlar tarafından yapılmaktadır.
6
Mali Yetki Görev ve Sorumluluklar
Harcama yetkisi Enstitü Müdürüne ait olup 5018 sayılı kanunda belirtilen harcama yetkilerine sahiptir. Müdürün
olmadığı zaman harcama yetkisi, yerine vekâleti bıraktığı müdür yardımcısına aittir. Gerçekleştirme görevlisi
Enstitü Sekreteri, Gerçekleştirme Görevlisi olarak imza yetkisine sahiptir. İzinli olduğu zamanlarda yerine
vekâleten bakan şef imza yetkisine sahiptir.
Mali Yetkililer
Harcama Yetkilisi
Prof. Dr. Kâzım KEŞLİOĞLU
Gerçekleştirme Görevlisi
Adil ÖNEN
Taşınır Kayıt ve Kontrol Yetkilisi
Mustafa UZUN
C- İdareye İlişkin Bilgiler
1- Fiziksel Yapı
Fiziki kaynaklara ilişkin bilgiler çizelgeler halinde aşağıda verilmiştir.
1.1-Eğitim Alanları Derslikler
Eğitim Alanı Kapasitesi
Kapasitesi
0–50
51–75
Anfi
Sınıf
4
Bilgisayar Lab.
1
Diğer Lab.
Toplam
5
Kapasitesi
76–100
Kapasitesi
101–150
Kapasitesi
151–250
Kapasitesi
251–Üzeri
1.2-Sosyal Alanlar
1.2.1.Kantinler ve Kafeteryalar
Kantin Sayısı
Mevcut değil
Kantin Alanı
Mevcut değil
Kafeterya Sayısı
Mevcut değil
Kafeterya Alanı
Mevcut değil
1.2.2.Toplantı – Konferans Salonları
Toplantı
Salonu
Konferans
Salonu
Toplam
Kapasitesi
0–50
1
Kapasitesi
51–75
Kapasitesi
76–100
Kapasitesi
101–150
Kapasitesi
151–250
1
1.2.3.Öğrenci Kulüpleri
Öğrenci Kulüpleri Sayısı
Mevcut değil
Öğrenci Kulüpleri Alanı
Mevcut değil
1.2.4 Mezun Öğrenciler Derneği
Mezun Öğrenciler Derneği Sayısı
Mevcut değil
Mezun Öğrenciler Derneği Alanı
Mevcut deği
1.3-Hizmet Alanları
7
Kapasitesi
251–Üzeri
1.3.1. Akademik Personel Hizmet Alanları
Sayısı (Adet)
Alanı (m2)
Kullanan Sayısı (Kişi)
Çalışma Odası
Toplam
1.3.2. İdari Personel Hizmet Alanları
Alanı (m2)
Sayısı (Adet)
Servis
Çalışma Odası
Toplam
10
10
231,2415
231,2415
1.4-Ambar Alanları
Ambar Alanı(m2)
MEVCUT DEĞİL
Ambar Sayısı
MEVCUT DEĞİL
1.5-Arşiv Alanları
Arşiv Alanı(m2)
48,83 m2
Arşiv Sayısı
2 Adet
1.6-Atölyeler
Atölye Alanı (m2)
48,83 m2
Atölye Sayısı
2 Adet
8
Kullanan Sayısı
10
10
2- Yönetim Yapısı
3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
3.1-Yazılımlar
Lisansüstü programlara öğenci alımları için ve Fen Bilimleri Enstitüsü dergisinin online olarak sürdürülmesi özel
olarak yazılımlarını yaptırdığımız programlar kullanılmaktadır.
3.2-Bilgisayarlar
Masa üstü bilgisayar sayısı
48 Adet
Taşınabilir bilgisayar sayısı
1 Adet
3.3-Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar
Cinsi
İdari Amaçlı (Adet)
Projeksiyon
1
Slayt makinesi
Tepegöz
Episkop
Barkot Okuyucu
Baskı makinesi
Fotokopi makinesi
3
Faks
1
Fotoğraf makinesi
Kameralar
Televizyonlar
2
Tarayıcılar
5
Müzik Setleri
Mikroskoplar
DVD ler
Eğitim Amaçlı (Adet)
4
1
1
Araştırma Amaçlı (Adet)
4- İnsan Kaynakları
4.1-Akademik Personel
UNVANLAR İTİBARİ İLE AKADEMİK PERSONEL SAYISI
UNVAN
Profesör
98
Doçent
89
Yardımcı Doçent
96
Öğretim Görevlisi
1
Okutman
1
Araştırma Görevlisi
67
Uzman
Çevirici
Eğitim-Öğretim Planlamacısı
352
TOPLAM
11
4.2- Yabancı Uyruklu Akademik Personel
Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları
Geldiği Ülke
Unvan
Profesör
Doçent
Yrd. Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
Çevirici
Eğitim-Öğretim Planlamacısı
Araştırma Görevlisi
Uzman
Toplam
Çalıştığı Bölüm
Gıda müh.
Makine müh
Libya
Sudan
Kişi Sayısı
1
1
4.3-Diğer Ünvanlara Görevlendirilen Akademik Personel
Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel
Bağlı Olduğu Bölüm
Unvan
Görevlendirildiği
Üniversite
Kişi Sayısı
Profesör
Doçent
Yrd. Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
Çevirici
Eğitim Öğretim Planlamacısı
Araştırma Görevlisi
Uzman
Toplam
4.6-Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
Kişi Sayısı
Yüzde
21–25 Yaş
26–30 Yaş
31–35 Yaş
11
43
13
16,41
64,17
19,42
36–40 Yaş
41–50 Yaş
51- Üzeri
4.7-İdari Personel
YILLAR
GİH
SHS
THS
AHS
DHS
YHS
TOPLAM
2014
9
1
10
GİH: Genel İdari Hizmetler SHS: Sağlık Hizmetleri Sınıfı THS: Teknik Hizmetler Sınıfı
AHS: Avukatlık Hizmetleri Sınıfı DHS: Din Hizmetleri Sınıfı YHS: Yardımcı Hizmetler Sınıfı
12
4.8- İdari Personelin Eğitim Durumu
İdari Personelin Eğitim Durumu
İlköğretim
Lise
Ön Lisans
Lisans
1
-
3
6
10.00
0.00
30.00
60.00
Kişi Sayısı
Yüzde
Y.L. ve Dokt.
4.9-İdari Personelin Hizmet Süreleri
İdari Personelin Hizmet Süresi
4 – 6 Yıl
7 – 10 Yıl
11 – 15 Yıl
3
2
1
2
2
30,00
20,00
10,00
20,00
20,00
Kişi Sayısı
Yüzde
16 – 20 Yıl
1 – 3 Yıl
21 - Üzeri
4.10-İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
İdari Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı
21–25
Yaş
Kişi Sayısı
Yüzde
41–50 Yaş
26–30 Yaş
31–35 Yaş
36–40 Yaş
51- Üzeri
4
1
3
1
1
40,00
10,00
30,00
10,00
10,00
4.11-İşçiler
İşçiler (Çalıştıkları Pozisyonlara Göre)
Dolu
Boş
Toplam
Sürekli İşçiler
Sözleşmeli Personel (4/B)
Hizmet Alımı
3
3
Toplam
3
3
4.12- İşçilerin Hizmet Süreleri
İşçilerin hizmet Süresi
Kişi Sayısı
Sürekli İşçiler
Sözleşmeli
Personel (4/B)
Yüzde
1 – 3 Yıl
4 – 6 Yıl
2
7 – 10 Yıl
1
13
11 – 15 Yıl
16 – 20 Yıl
21 - Üzeri
4.13-İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı
İşçilerin Yaş İtibariyle Dağılımı
Kişi Sayısı
21-25 Yaş
Sürekli İşçiler
26-30 Yaş
31-35 Yaş
36-40 Yaş
1
1
1
41-50 Yaş
51- Üzeri
Hizmet Alımı
Sözleşmeli
Personel (4/B)
Yüzde
4.14-Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel
Diğer Üniversitelerde Görevlendirilen Akademik Personel
Unvan
Bağlı Olduğu Bölüm
Görevlendirildiği Üniversite
Profesör
Doçent
Yrd. Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
Çevirici
Eğitim Öğretim Planlamacısı
Araştırma Görevlisi
Uzman
Toplam
4.15-Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel
Başka Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel
Unvan
Profesör
Doçent
Yrd. Doçent
Çalıştığı Bölüm
Geldiği Üniversite
FİZİK
MATEMATİK
BİTKİ KORUMA
ELEKTRİK-ELEKTRONİK
BİYOLOJİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
Yıldız Teknik Üniversitesi
Akdeniz Üniversitesi
Melikşah Üniversitesi
Nuh Naci Yazgan Üniversitesi
Çanakkale 18 Mart Üniversitesi
Yıldız Teknik Üniversitesi
Mersin Üniversitesi
Melikşah Üniversitesi
Abdullah Gül Üniversitesi
MATEMATİK
MİMARLIK
Öğretim Görevlisi
Okutman
Çevirici
Eğitim Öğretim Planlamacısı
Araştırma Görevlisi
Elektrik-Elektronik Müh.
14
Aksaray Üniversitesi
Bozok Üniversitesi
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi
Kilis 7 Aralık Üniversitesi
Iğdır Üniversitesi
Amasya Üniversitesi
Nevşehir Üniversitesi
Gıda Mühendisliği
İnşaat
Gümüşhane Üniversitesi
Iğdır Üniversitesi
Hakkâri Üniversitesi
Nevşehir Üniversitesi
Rize Üniversitesi
Nevşehir Üniversitesi
Çankırı Karatekin Üniversitesi
Karamanoğlu Mehmet Bey Üniversitesi
Abdullah Gül Üniversitesi
Endüstüri Mühendisliği
Hitit Üniversitesi
Tekstil Mühendisliği
Biyomedikal Mühendisliği
Bartın Üniversitesi
Uşak Üniversitesi
Niğde Üniversitesi
Konya Üniversitesi
Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Bayburt Üniversitesi
Dumlupınar Üniversitesi
Atatürk Üniversitesi
Mekatronik Mühendisliği
Amasya Üniversitesi
Sivil Havacılık
Erzincan Üniversitesi
Makine Mühendisliği
Matematik
Fizik
Harita
Malzeme Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Enerji Sistemleri Mühendisliği
32
Toplam
5- Sunulan Hizmetler
A-Eğitim Hizmetleri
5.1-Öğrenci Sayıları
Öğrenci Sayıları
Birimin Adı
Fen Bilimleri Enstitüsü
Yüksek Lisans
Doktora
E
K
Top.
E
1079
685
1764
276
15
Toplam
K
Top.
Kız
Erkek
145
421
830
1355
Genel Toplam
2185
5.2-Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Göre Öğrenci Sayıları
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
ANABİLİMDALI
BİYOLOJİ
ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
FİZİK
İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ
MATEMATİK
KİMYA
BİLGİSAYAR
MÜHENDİSLİĞİ
MİMARLIK
ENDÜSTRİ
MÜHENDİSLİĞİ
GIDA MÜHENDİSLİĞİ
ELEKTRİK-ELEKTRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
ŞEHİR PLANLAMA
KENTSEL TASARIM
TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ
ASTRONOMİ ve UZAY
BİLİMLERİ
HARİTA MÜHENDİSLİĞİ
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ
MEKATRONİK
MÜHENDİSLİĞİ
PROGRAM ADI
ÖBÖ ÖEÖ 2BÖ 2EÖ LBÖ
YÜKSEK LİSANS
57
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS(İNG)
DOKTORA (İNG)
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
YÜKSEKLİSANS
58
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS(İNG)
1
YÜKSEK LİSANS
24
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS(İNG)
YÜKSEK LİSANS
26
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS(İNG)
DOKTORA (İNG)
YÜKSEK LİSANS
46
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS(İNG)
YÜKSEK LİSANS
69
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS(İNG)
1
YÜKSEK LİSANS
28
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS(İNG)
3
YÜKSEK LİSANS
31
YÜKSEK LİSANS
52
DOKTORA
10
YÜKSEK LİSANS
55
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS(İNG)
2
DOKTORA (İNG)
YÜKSEK LİSANS
23
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS
3
YÜKSEK LİSANS
5
YÜKSEK LİSANS
60
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS
8
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS
4
16
LEÖ DBÖ
29
13
DEÖ
14
1
5
1
4
14
23
5
23
6
35
12
13
14
14
6
28
32
13
5
42
8
8
2
6
4
4
74
72
1
143
2
1
53
1
47
1
47
5
33
83
13
14
83
6
3
34
15
27
27
19
3
25
TÖS
86
27
1
5
5
132
37
1
96
28
1
169
41
2
1
99
25
1
116
28
2
75
34
8
64
135
23
69
45
2
106
47
9
8
94
16
23
31
8
46
8
28
SİVİL HAVACILIK
ANABİLİM DALI
BİYOMEDİKAL
MÜHENDİSLİĞİ
ENERJİ SİSTEMLERİ
MÜHENDİSLİĞİ
MALZEME BİLİMİ VE
MÜHENDİSLİĞİ
BİTKİ KORUMA
TARLA BİTKİLERİ
BAHÇE BİTKİLERİ
BAHÇE BİTKİLERİ
ENDÜSTRİYEL TASARIM
MÜHENDİSLİĞİ
BİYOSİSTEM
MÜHENDİSLİĞİ
TARIMSAL
BİYOTEKNOLOJİ
KISALTMALAR
ÖBÖ
ÖEÖ
LBÖ
LEÖ
TÖS:
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS
YÜKSEK LİSANS
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS
4
YÜKSEK LİSANS
DOKTORA
YÜKSEK LİSANS
58
13
36
10
57
4
5
20
15
12
20
20
21
7
13
9
17
5
10
2
7
5
9
2
11
1
4
1
2
1
Örgün Bayan Öğrenci Sayısı
Örgün Erkek Öğrenci Sayısı
Y.Lisans Bayan Öğrenci
Y.Lisans Erkek Öğrenci
Toplam Öğrenci Sayısı
2BÖ
2EÖ
DBÖ
DEÖ
2.Öğretim Bayan Öğrenci Sayısı
2. Öğretim Erkek Öğrenci Sayısı
Doktora Bayan Öğrenci Sayısı
Doktora Erkek Öğrenci Sayısı
5.3–2014 Yılı Öğrenci Başarı Durumu
2014 Yılı Öğrenci Başarı Durumu
Kabul edilme oranı
Yüksek Lisans
%47.16
112
Mezun sayısı
Doktora
%85
36
Diğer Hizmetler
5.4- Hizmet, Bilim-Sanat, Teşvik ve Grup Başarı Ödülleri
Ödül Türü
2013
2014
Bilim Ödülü
Bilimde Hizmet Ödülü
Bilimde Teşvik Ödülü
Sanat Ödülü
Sanatta Hizmet Ödülü
Sanatta Teşvik Ödülü
Araştırma Başarı Ödülü (Grup)
Toplam
17
2013 / 2014 Artış %
62
9
49
14
67
13
9
5
40
35
33
3
20
26
1
15
5.5–2013 Yılında Tamamlanan Tezler
Lisansüstü Tezler
ENSTİTÜLER
FEN BİLİMLERİ
TOPLAM
Yüksek Lisans Tezleri-2014
ÖĞRENCİNİN
ADI
SOYADI
2014 YILI
Y.LİSANS
DOKTORA
112
36
112
36
2012–2013 ARTIŞ (%)
Y.LİSANS
DOKTORA
%-9,6
%80
%-9,6
%80
TEZİN ADI
HALİL İBRAHİM EFKERE
'InGaAs/GaAs SÜPERÖRGÜ YAPILARININ MOLEKÜLER
DEMET EPİTAKSİ (mbe) TEKNİĞİYLE BÜYÜTLÜMESİ VE
KARAKTERİZASYONU
NİLGÜN KAYACI
YENİ AROMATİK SULFONAMİT LİGANTLARI VE
KOMPLEKSLERİNİN SENTEZİ, KARAKTERİZASYONU VE
KATALİTİK UYGULAMALARI
KÜBRA ARSLAN
SERHAT DALKILIÇ
LEMİYE ATABEK
HÜSEYİN ÖZDEMİR
FATMA BETÜL KÖŞKER
MUHİDDİN TUĞRUL AKPOLAT
İSMAİL ÖZDEMİR
YASEMİN AY
NAZİFE AKMAN
ABDULLAH GÜL
OĞUZHAN AHMET ARIK
ÖMER FARUK GÜNENÇ
HATİCE KÜBRA AKDEMİR
MEHMET AKİF BUZPINAR
DY2O3 DEPO EDİLMİŞ ?-Bİ2O3 TABANLI KATI
ELEKTROLİK VE VE LSCU KATOT ELEKTROTU
BİLEŞENLERİNDEN OLUŞAN KATI OKSİT YAKIT
HÜCRESİNİN ÜRETİLMESİ VE KAREKTERİZASYONU
İKİ TABAKALI PERDELERİN KAYMA MUKAVEMETİNİN
DENEYSEL OLARAK ARAŞTIRILMASI
KİL TAKVİYELİ VE GÜMÜŞ KATKILI POLİMER
NANOKOMPOZİT ÜRETİMİ VE ANTİBAKTERİYEL
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
KESİŞMESİZ DOKUDA TEKSTİL ESASLI YAPISAL BETON
PANELLERİNİN GELİŞTİRLMESİ VE MEKANİK
ÖZELLİKLERİNİN KARAKTERİZE EDİLMESİ
DİFÜZYON TENSÖR GÖRÜNTÜLEME İLE BEYİN BEYAZ
CEVHER TRAKTOGRAFİSİ
SCRAMJET MOTORLARI İÇİN DENEY TASARIMI
METODLARINI KULLANARAK KAVRAMSAL TASARIM
YÖNTEMİNİN GELİŞTİRİLMESİ
ÖN KARIŞIMLI DİFRÜZYON YANMANIN SAYISAL
ANALİZİ
AMANOS DAĞLARI'NIN GÜNEYBATI BÖLGESİNDEN
ORİBATULİD AKARLAR (ACARİ,ORİBATİDA,
ORİBATULİDAE ) ÜZERİNE TAKSONOMİK
ARAŞTIRMALAR
ERZURUM İLİ GUSTAVİOİD AKAR TÜRLERİ
(ACARİ,ORİBATİDA, GUSTAVİOİDEA)ÜZERİNE
TAKSONOMİK ARAŞTIRMALAR.
SELÜLOZ ESASLI KARBON LİF ÜRETİMİNDE ISIL
KARARLILIK VE KARBONİZASYON AŞAMALARININ
YERİNE GETİRİLMESİ
BİR ÜRÜNÜN BAYES KARAR AĞACI YÖNTEMİ İLE
ÜRETİM KARARLARININ ALINMASI
XIX. YÜZYIL MARDİN BARINMA KÜLTÜRÜ
X-IŞINLARI TOZ KIRINIMI İLE KRİSTAL YAPILARIN
İNCELENMESİ.
HALL EFECT SENSÖR İLE ARM (ANAHTARLAMALI
RELÜKTANS MOTOR) KONTROL ÜNİTESİNİN TASARIMI
18
SİBEL YILMAZ
ELİFE YİĞİT
KADER DEMİR
FEYZA TINMAZ
EMİN ERKEKKARDEŞ
LUTFİYE YURTSEVEN
ÖMER FARUK SARITAŞ
FATMA EKİCİ
HAKAN SARAÇ
OĞUZHAN ÇALIŞIR
HARUN BULANIKOĞLU
GÜLER YÜKSEL
MURAT AYDIN
BETÜL AKYURT
FATİMATÜL ZEHRA DURMUŞÇELEBİ
NURSEDA KARAGÖZ
LEYLA ESMER
AYŞE ÇİL
AHMET HİDAYET KİRAZ
COŞKUN ÖZDEMİR
MURAT AY
HAKAN KESKİN
AKIŞA ENJEKSİYONLU AAS İLE ESER METAL
İYONLARININ TAYİNİ VE TÜRLEMESİ
DY2O3 KATKILANMIŞ ?-Bİ2O3 TABANLI KATI
ELEKTROLİTLERİN ÜRETİLMESİ VE LNF KATOT
ELEKTROTU İLE KATI OKSİT YAKIT HÜCRESİ
UYGULAMALARININ YAPILMASI
YAPAY ZEKA TEKNİKLERİNİN RENK HARİTASI
İNDİRGEMEDE KULLANILMASI
BAZI PİRAZOL-3 KARBOKSİLLİ ASİT KLORÜRLERİNİN
AROMATİK AMİNLERLE VE BAZI KALKON TÜREVİ
BİLEŞİKLERİNİN ÇEŞİTLİ HİDRAZİDLERLE
REAKSİYONLARI
SUSUZLAŞTIRILMIŞ ARITMA ÇAMURLARININ
ENERJİSİNDEN FAYDALANILABİLİRLİĞİNİN
ARAŞTIRILMASI VE NİHAİ BERTARAFI
BAZI RODANİN TÜREVLERİNİN BİYOLOJİK
AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
TASARSIZ ARAÇSAL AĞLARDA HAREKETLİLİĞİN
ETKİSİ
ALAŞIM SİSTEMLERİNDE TERMOFİZİKSEL
ÖZELLİKLERİN ARAŞTIRILMASI.
TORYUM YAKIYLI HIZLANDIRICI SÜRÜCÜLÜ
SİSTEMLERİN NÖTRONİK PERFORMANSININ
ARAŞTIRILMASI
TERMOELEKTRİK JENERATÖRLERDE ATIK ISININ
KULLANIMINA BİR UYGULAMA: PEM YAKIT PİLİ ATIK
ISISININ DEĞERLENDİRİLMESİ
BİR ENERJİ SİSTEMİNDE YANMA VERİMİ VE ISI İLETİM
HATLARININ İYİLEŞTİRİLMESİ İLE ENERJİ İLE ENERJİ
VERİMLİLİĞİ ARTIRILMASI
KAYSERİ İLİ YER ALTI SULARININ HİDROJEOKİMYASAL
ÖZELLİKLERİ VE BAZI KİRLİLİKLERİ
PARAMETRELERİNİN İNCELENMESİ.
FONKSİYONEL KADEMELENDİRİLMİŞ PLAKALRIN
BALİSTİK DAVRANIŞLARININ İNCELENMESİ
YENİLEBİLİR YAPRAKLARIN ANTİOKSİDAN VE
ANTİDİYABETİK AKTİVİTELERİNİN BELİRLENMESİ
BILDIRCIN YEMLERİNE ÇEDENE (CANNABİS SATİVA)
İLAVESİNİN BILDIRCIN YUMURTASI VE ETLERİ
ÜZERİNE ETKİSİ
TAGUCHİ METODUNUN HAVA ARAÇLARI ÜRETİM
SÜRECİNE UYGULANMASI.
METAL/GAN KONTAKLARIN YAPIMI VE SICAKLIĞA
BAĞLI ELEKTRİKSEL ÖLÇÜMLER
KAYSERİ İLİNDE AYVA (CYDONİA OBLANGA MİLL.)
SELEKSİYONU
GÖRÜNTÜ İŞLEME TABANLI,İNSANSIZ MOBİL ARAÇ
KONUMLANDIRMA SİSTEMİ.
ÇEVRE ÖRNEKLERİNDEKİ BAZI AĞIR METALLERİN
DİSPERSİF SIVI-SIVI MİKROEKTRAKSİYON YÖNETİMİ VE
AAS İLE TAYİNİ.
SU KALİTESİ PARAMETRELERİNİN YAPAY ZEKA
YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ
FABRİKA HANGARLARININ ELEKTRİK VE ISIL ENERJİ
VERİMLİLİĞİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
19
FERİDE EREN
DUYGU KOÇAK
SEDA ÖZGEN
TAYFUN KAYA
FATMA DUMAN
TURAN ÖZ
SEDA ÖZKUZUGÜDENLİ
GÖKHAN TÜYSÜZ
TURGAY BATBAT
SİBEL ARSLAN
AHMET KARA
AYSEL ÖZFİDAN
GÜLAY ÇAKIR ÖZKAN
BİRCAN KAMIŞLIOĞLU
TİMUÇİN EMRE TABARU
DUYGU CEMRE BULUT
HATİCE ÇITAKOĞLU
HÜSEYİN ÇİLSALAR
YEŞİM DOKUZ
FARKLI YAĞ ASİTLERİYLE SULU KAPLANMIŞ
KALSİYUM KARBONAT KULLANILARAK
POLİETİLEN/KALSİYUM KARBONAT KOMPOZİT
MALZEMELERİN ÜRETİLMESİ VE KARAKTERİZASYONU
MOBİLYA SEKTÖRÜNDE EN UYGUN TEDARİKÇİ SEÇİMİ
İÇİN ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİĞİNİN
UYGULANMASI
MONODİSPERS KRAMATOGRAFİK KOLON DOLGU
MADDELERİNİN DOMATESTEN LİKOPEN
İZALOSYONUNA YÖNELİK SENTEZİ VE
KARAKTERİZASYONU
CERATİTİS CAPİTATA (WİEDEMANN)
(DİPTERA:TEPHRİTİDAE) MÜCADELESİNDE WOLHACHİA
SPP.'NIN KULLANIMI
GÜNEŞ PİLİ-TERMAL HİBRİT SİSTEMİN (PV-T)
OPTİMİZASYONUNUN DENEYSEL OLARAK
İNCELENMESİ
MELT SPİNNİNG YÖNTEMİYLEA1-4,5MN-X
BE(X=0,1,3,5)KUAZİKRİSTAL ALAŞIMLARIN ÜRETİLMESİ
VE ÜRETİLEN NUMUNELERİN FİZİKSEL
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ.
YB2O3 DOPE EDİLMİŞ ?-Bİ2O3 TABANLI KATI
ELEKTROLİTLERİN SENTEZLENMELERİ,
KARAKTERİZASYONLARI VE KATI OKSİT YAKIT
HÜCRESİ UYGULAMALARI
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ İLE SAVAŞ
UÇAĞI SEÇİMİ
PROTEİN YAPISININ YAPAY ARI KOLONİSİ
ALGORİTMASI İLE TAHMİNİ
DÜŞÜK HIZLI KABLOSUZ KİŞİSEL ALAN AĞLARINDA
GÜRÜLTÜLÜ SİNYALLERE YÖNELİK ADAPTİF YAPIDA
HABERLEŞME
GÜVENİLİRLİK KAPSAMA PROBLEMLERİ
MERKEZCİL OLMAYAN POTANSİYELLERİN ETKİSİNDE
BULUNAN BİR PARÇACIK İÇİN N BOYUTTA
SCHRODİNGER DENKLEMİNİN TAM ANALİTİK
ÇÖZÜMLERİ.
EUCLİD UZAYLARI MATRİSLER VE LİNEER
DÖNÜŞÜMLER
YENİ SÜZGEÇ BANKASI TASARIMLARI VE
UYGULAMALARI
SULU ÇÖZELTİDE GLİKOZ ALGILANMASI İÇİN OPTİK
YÖNTEMLERİN ARAŞTIRILMASI.
BAZI PİRAZOL-3-KARBOKSİLLİ ASİT TÜREVLERİNİN
BİYOLOJİK AKTİVİTELERİ VE DNA İLE
ETKİLEŞİMLERİNİN BELİRLENMESİ
L MOMENTLER YÖNTEMİYLE İÇ ANADOLU'DAKİ
STANDART SÜRELİ EKSTREM YAĞIŞLARIN BOYUTSÜRE- TEKRRÜR DEĞERLERİNİN
BÖLGESELLEŞTİRİLEREK HARİTALANMASI
DİNAMİK HAREKET DENKLEMLERİNİN ÇÖZÜMÜ İÇİN
ADIM ADIM SAYISAL ÇÖZÜMLEME YÖNTEMİ
BİLİŞSEL RADYO UYGULAMALARI İÇİN EN UYGUN
FREKANSIN ZAMANSAL VE MEKANSÂL OLARAK YAPAY
ARI
KOLONİ ALGORİTMASI İLE BELİRLENMESİ
20
GÖKHAN SARAÇ
ÇAĞRIALP ARSLAN
SEVAL BAYRAM YANMAZ
ŞENEL BİRCEYUDUM EMAN
DİLŞAD APAYDIN
ELİF ÇELİK
EMİNE GÜLDEN MACİT
SERKAN ŞEN
HEKİME MEŞELİ
SEDA ARIK
FERMİN AK
FATMA TEBER
EBUTALİB ÇELİK
SELÇUK SARIKOÇ
TUĞBA DURSUN ÇAPAR
HÜSEYİN ENDER GÜRMERİÇ
SÜMEYYE ÜSTÜNTAĞ
YASİN UCAKAN
BEHZAT TAŞBAŞ
ALAATTİN ÖZER
ERHAN KURT
HARUN EKİNCİ
TUĞBA DEĞİRMENCİ
SELÇUK MUTLU
EMRULLAH ERTUNÇ
PETROSİMONİA BRACHİATA (PALAS) BUNGE VE
P.NİGDEENSİS AELLEN TÜRLERİNİN MORFOLOJİK
,ANATOMİK VE PALİNOLOJİK ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ.
MULTİFONKSİYONEL 3 BOYUTLU KORUYUCU GİYSİ
KUMAŞI TASARIMI VE GELİŞTİRİLMESİ
ERCİYES DAĞI'NIN OPPİLLİNAE SENİCZAK, 1975 (ACARİ,
ORİBATİDA, OPPİDAE) TÜRLERİ ÜZERİNE TAKSONOMİK
ARAŞTIRMALAR
FARKLI PLOİDİ DÜZEYLERİNE SAHİP YEREL BERMUDA
ÇİMLERİNİN SSR MARKIR PROFİLLERİNİN VE ÇİM
PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI.
KAYSERİ İLİ İÇİN ALANSAL KAYNAKLI EMİSYON
ENVANTERİ
YARI BASİT HALKALARIN YAPISI
ÇOK KRİTERLİ SIRALI SINIFLANDIRMA PROBLEMİ VE
SAĞLIK SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA
LİTYUM İYON PİLELRDE AKTİF MADDE OLARAK
KULLANILAN LİFEO4 BİLEŞİĞİNİN İLETKENLİĞİNİN
ARTIRILMASI
ALİFATİK NAYLON 6 LİFLERİNİN KARBON LİF
ÜRETİMİNDE HAMMADDE OLARAK
DEĞERLENDİRİLMESİ VE KARAKTERİZE EDİLMESİ
YAPAY SİNİR AĞLARI KULLANILARAK HAVA VERİ
BİLGİSAYARI PARAMETRELERİNİN HESAPLANMASI.
Co2Mn1-xVxSb (0 ? x ? 1) HEUSLER
BİLEŞİKLERİNİN MANYETİK ÖZELLİKLERİ
MANYETİK ALANDA SIÇRATMA TEKNİĞİ İLE
KAPLANAN MOTOR PARÇALARININ AŞINMA
PERFORMANSININ İYİLEŞTİRİLMESİ
KÖŞE CİVARINDAKİ SİNGÜLER NOKTALARIN
EŞLEŞTİRME YÖNTEMİYLE ÇÖZÜMÜ
KATI OKSİT YAKIT HÜCRELİ GÜÇ ÜRETİM SİSTEMİNİN
ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ
PATATESLERE KIZARTILMADAN ÖNCE UYGULANAN
KURUTMA İŞLEMİNİN KIZARTMA YAĞI ÜZERİNE ETKİSİ
BEYAZ PEYNİRDE RANDIMANI ARTTIRMAYA YÖNELİK
TOZ KARIŞIM ÜRETİMİ
DENIM KUMAŞ ÜRETIMINDE KULLANILABILECEK
YAPIDA ELASTIK HIBRIT
İPLIKLERIN GELIŞTIRILMESI
SIRS MATEMATİK MODELİNİN İNCELENMESİ VE
KARARLILIK ANALİZİ
İNTERNAL (İÇ) KATEGORİLER VE, CROSSED MODÜLLER
VE SCHREİER İNTERNAL GRUPOİDLERİ
ÇOKLU ORGANİK ALAŞIMLARIN KATI-SIVI ARAYÜZEY
ENERJİLERİNİN ÖLÇÜMÜ.
EVRİMSEL HESAPLAMA YÖNTEMLERİ İLE ANTEN DİZİ
SENTEZİ
TUBİTAK-BİLGEM'DE TEDARİKÇİ SEÇİMİ VE
UYGULAMASI
RESMİ İSTATİKLERDE VERİ MADENCİLİĞİ YAKLAŞIMI
TEDARİKÇİNİN ALTERNATİF FİAT TEŞVİKLERİ
ÖNERDİĞİ DURUMLARDA OPTİMUM PARTİ
BÜYÜKLÜĞÜNÜN BELİRLENMESİ
KÖŞEYE YAKIN BÖLGEDEKİ AKIŞ ÇİZGİ TOPOLOJİSİ
21
YAKUP YILMAZ
MUSA KABURCUK
BETÜL NALBANTOĞLU
UMUT ÇALIŞKAN
İLKNUR KOCATÜRK
MAHMUT SAMİ SAKA
SERAP DEMİR
RÜŞTÜ AKAY
AHMET BAHADIR ÇEKGELOĞLU
ŞEYMA OSMANLI
ERCAN ÇÖREK
TÜLAY YAĞMUR
A.KASIM KÜÇÜK
AYHAN TURAN
GÜRKAN ARSLAN
SEYFETTİN GÜREL
TUBA ÇETİN
SANİYE CANAN KARAARSLAN
ONUR KOŞAR
MEHMET ÖNER ŞAKAR
SEVİNÇ ÇATALKAYA
ERKAN ÜREY
HAKAN ÜÇGÜN
AHMED ÜZEYR SERİN
PINAR UZUNYAYLA
İBRAHİM BARAN
AYŞE YAVUZ
DEĞİŞİK ÖRNEKLERDEKİ VANADYUMUN GRAFİT FIRIN
ATOMİK ABSORPİSYON SPEKTROMETRİ (GFAAS)
YÖNTEMİ İLE TAYİNİ
DÜŞÜK HIZLI DARBE YÜKLERİ ALTINDAA1/SİC
PARİTÜKUL TAKVİYELİ METAL MATRİSLİ
KOMPOZİTMALZEMELRİN MEKANİK DAVRANIŞLARIN
İNCELENMESİ.
MALİYETE DUYARLI VERİ MADENCİLİĞİ YÖNTEMLERİ
İLE AKCİĞER KANSERİNİN SINIFLANDIRILMASI
Sandviç Krişlerin Eğilme Darbe Davranışının İncelenmesi
İLETKEN POLİMERLERDE FONSİYONEL GRUP ETKİSİNİN
TEORİK ANALİZİ
CROSSED MODÜLER VE ÖZEL KATLI GRUPOİDLER
PARALEL PROGRAMLAMA TEKNİKLERİNİN GELİŞİME
DAYALI ALGORİTMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİNLİK
ANALİZİ
BEYİN MR GÖRÜNTÜLERİNDEN VENTRİKÜL HACMİNİN
BELİRLENMESİ.
BAZI BURÇAK (VİCİA ERVİLİA L)HATLARININ TANE
VERİMİ VE TANELERİN KİMYASAL
KOMPOZİSYONUNUN BELİRLENMESİ.
ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME TEKNİKLERİ
KULLANILARAK RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASI
An TİPİNDEKİ WEYL GRUPLARININ İNDİRGENMİŞ
CEBİRLERİ
TİTANAT TABANLI YENİ IŞILDAR MALZEMELERİN
SENTEZİ, KARARKTERİZASYONU VE FLORESANS
FOSFORESANS ÖZELLİKLERİ
AYGÖRMEZ SIRADAĞLARI( KAYSERİ-TOMARZA)
KIZILÖREN GÜZELSU TURANLI KÖYLERİ ARASI
FLORASI
INP/GAP KUANTUM NOKTA YAPISININ OPTİK
ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ
GÜNEŞ ENERJİSİNDEN HİDROJEN ÜRETİM
POTANSİYELİNİN ARAŞTIRILMASI
RADYO ASTRONOMİDE RADYO FREKANS GİRİŞİM (RFI)
ETKİLERİ.
SONLU OLARAK ÜRETİLEN ABELİYAN GRUPLAR
KAYSERİ-PINARBAŞI RÜZGAR POTANSİYELİNE UYGUN
MİKRO ÖLÇEKLİ RÜZGAR TÜRBİNİ AERODİNAMİK
TASARIMI VE OPTİMİZASYONU
QUASİ MONOTON DİZİLERİN UYGULAMALARI
DİPEPTİDİLBOR BİLEŞİKLERİNİN ELEKTRON
KONFORMASYONEL -GENETİK ALGORİTMA (ECGA)METODU İLE 4D -QSAR ANALİZİ.
KIRŞEHİR KILIÇÖZÜ DERESİ SU VE SEDİMENT
ÖRNEKLERİ İLE TYHA ANGUSTİFOLİA L. BİTKİSİNDE
AĞIR METAL DÜZEYLERİNİN MEVSİMSEL DEĞİŞİMİ
TASARSIZ (AD HOC) AĞLARDA YÖNLENDİRME
PROTOKOLLERİNİN BAŞARIMLARININ
DEĞERLENDİRİLMESİ
MDF-SUNTA TALAŞ ATIĞI KULLANILARAK ENERJİ
ELDE EDİLMESİ
RADYO BÖLGEDE GÜNEŞ ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ
VE YER ÜZERİNE ETKİLERİ
SİSTEM MODELLENMESİ
FE, Nİ VE CO KATKILANMIŞ AL-Sİ ALAŞIMININ MİKRO
22
FUNDA ÖZSOY
ANIL SÜLEV
ADEM TAŞ
BÜŞRA ŞAHİN
SAADET SELDA ŞENBAŞ
FADİME BEGÜM OTAĞ
HATİCE NARSAT
KEMAL ARSLAN
EDA ÖZSOY
Doktora Tezleri-2014
ÖĞRENCİNİN
ADI
İSKENDER MUZ
SOYADI
ŞENOL KARTAL
MÜGE HENDEK ERTOP
SAFA KARAMAN
FERHAT YÜKSEL
RIDVAN TEMİZGÜL
TAMER DİRİKGİL
ÖMER KAYAALTI
YAPI , MEKANİK VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ
DÜZLEMİNDE YÜKLÜ ÇERÇEVELERİN BİLGİSAYAR
YARDIMIYLA ANALİZİ
ENERJİ HATLARI ÜZERİNDEN HABERLEŞME İÇİN
DİKGEN FREKANS BÖLMELİ ÇOĞULLAMA
SİSTEMLERİNDE YAPAY ZEKA TEKNİKLERİ İLE KANAL
KESTİRİMİ
TÜRKİYE SU KABAK (LAGENARİA SİCERARİA)LARININ
MORFOLOJİK VE MOLEKÜLER MARKIRLAR (ISSR VE
SRAP)İLE KARAKTERİZASYONU.
"ENİNE KESİTLERİ FARKLI POLYESTER VE REJENERE
SELÜLOZ ELYAFLARDAN ÜRETİLMİŞ ÖRME
KUMAŞLARIN FİZİKSEL, MEKANİK VE
TERMOFİZYOLOJİK KONFOR ÖZELLİKLERİNİN
İNCELENMESİ"
ELYAF KATYONİZASYONU İŞLEMİ İLE MELANJ İPLİK
ÜRETİMİ.
NOHUT VE YEŞİL MERCİMEKTE BULUNAN BİYOAKTİF
PEPTİLERİN ANJİYOTENSİN DÖNÜŞTÜRÜCÜ ENZİM,
FERMANTASYON, MİKRODALGA, FIRINLAMA
UYGULAMALARININ ETKİLERİ
TEK BİLEŞENLİ POLİPROPİLON VE POLİAMİD ESASLI
KOMPOZİTLERİN ÜRETİMİ VE KAREKTERİZASYONU
FONKSİYONEL KADEMELENDİRİLMİŞ PLAKALAR İLE
TAKVİYELENDİRİLMİŞ BAL PETEĞİ SANDVİÇ
YAPILARIN BALİSTİK PERFORMANSININ İNCELENMESİ
KAYSERİ DE CUMHURİYET DÖNEMİNDE MODERN
MAHALLE OLUŞUMU
TEZİN ADI
YÜKLÜ VE YÜKSÜZ BOR ATOM TOPAKLARINDAN
OLUŞAN FORMLARIN ELEKTRONİK YAPI
HESAPLAMALARI İLE İNCELENMESİ
TÜMÖR BAĞIŞIKLIK DİNAMİĞİNİN FARK DENKLEM
SİSTEMLERİYLE MODELLENMESİ VE MODELİN
KARARLILIK ANALİZİ
EKŞİ HAMUR FORMÜLASYON OPTİMİZASYONUN
EKMEĞİN BESİNSEL LEZZET VE RAF ÖMRÜ
NİTELİKLERİ ÜZERİNE ETKİLERİ
FARKLI MODİFİKASYON YÖNTEMLERİNİN
GLUKOMANNAN VE GALAKTOMANNAN YAPILI
BİYOPOLİMERLERİN YAPISAL VE REOLOJİK
ÖZELLİKLERİ ÜZERİNE ETKİSİNİN İNCELENMESİ
BAYAT EKMEĞİN KIZARTILMIŞ BUĞDAY VE MISIR
EKMEĞİNDE KULLANIMI
TÜRKİYE'DEKİ BAZI YEREL EKMEKLİK BUĞDAY
ÇEŞİTLERİNDE GLUTEN POLİMRFİZMİ VE GEN
ÇEŞİTLİLİĞİNİN BELİRLENMESİ
BETONARME KISA KOLONLARIN TASARLANMASINA
VE GÜÇLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YENİ
YAKLAŞIMLARIN ANALİTİK VE DENEYSEL
ARAŞTIRILMASI.
BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ GÖRÜNTÜLERİNDEN
TEKSTÜR ANALİZİ VE SINIFLANDIRMA YÖNTEMLERİ
YARDIMIYLA KARACİĞER FİBROZİSİNİN
23
İBRAHİM TUĞKAN ŞEKER
ESEN DAĞAŞAN
ÖMÜR GÖKKUŞ
YUSUF KOCAKAPLAN
HAMDİ MIHÇIOKUR
UĞUR AZİZOĞLU
YUSUF KOCAKAPLAN
HAMDİ MIHÇIOKUR
EMİNE ŞAHAN
MUSTAFA CEMİL BİŞGİN
TUNÇAR ŞAHAN
AYHAN ÖZALP
FATİH TÖRNÜK
TUBA KURBAN
SUAD BAŞBUĞ
BANU TUNA
TÜLİN ÇETİN
YEKTA KARADUMAN
FERDAĞ KAHRAMAN AKSOYAK
TAYFUN KAYA
MUSTAFA KEMAL BAHAR
SÜMEYYE KULA
HATİCE ÇITAKOĞLU
EVRELENDİRİLMESİ
KEPEKLİ EKMEKLERDE ORGANİK FOSFORLU PESTİSİT
KALINTI MİKTARININ VE KALİTE NİTELİKLERİ
ÜZERİNE ETKİSİ
MEKANİK ALAŞIMLANDIRMA VE SİNTERLEME YOLU
İLE ÜRETİLEN NANOKOMPOZİTLERİN TERMOMEKANİK
ÖZELLİKLERİNİN ARAŞTIRILMASI
TIBBİ ATIK STERİLİZASYON TESİSİ ATIKSULARININ
ELEKTRO-FENTON YÖNTEMİ İLE ARITILABİLİRLİĞİ
SİLİNDİRİK SPİN-3/2 ISINGNANOTÜP SİSTEMİNİN
DENGEDE VE DENGEDE OLMAYAN MANYETİK
ÖZELLİKLERİ
AEROBİK GRANÜLER AKTİF ÇAMUR İLE BAZI TIBBİ
İLAÇLARIN BİYOSORPSİYONU
LEPİDEPTORA TAKIMINA ETKİLİ BAZI YEREL
BACİLLUS THURİNGİENSİS İZOLATLARINA AİT CRY
GENLERİNİN KLONLANMASI KARAKTERZİSASYONU
VE BÖCEK ÖLDÜRÜCÜ ETKİLERİNİN BELİRLENMESİ
SİLİNDİRİK SPİN-3/2 ISINGNANOTÜP SİSTEMİNİN
DENGEDE VE DENGEDE OLMAYAN MANYETİK
ÖZELLİKLERİ
AEROBİK GRANÜLER AKTİF ÇAMUR İLE BAZI TIBBİ
İLAÇLARIN BİYOSORPSİYONU
PİRİMİDİN TÜREVİ AMİNLERİN ÇEŞİTLİ REAKTİFLERLE
FONKSİYONLANDIRMA REAKSİYONLARI
BAZI YENİ DİZİ UZAYLARI VE TOPOLOJİK ÖZELLİKLERİ
BAZI CEBİRSEL KATEGORİLERDE NORMALLİK VE
BÖLÜM
ELEKTRON KONFORMASYONEL GENETİK ALGORİTMA
4D QSAR METODU İLE BENZODİAZEPİN VE
MELANOKORTİN-4 SERİLERİNDE FARMAKOFOR
BELİRLENMESİ VE BİYOAKTİVİTE HESABI.
BİTKİSEL BİYOAKTİF MADDE İLAVE EDİLMİŞ NANOKİL
TAŞIYICILI AMBALAJ FİLM ÜRETİMİ VE GIDALARIN
KORUNMASINDA ETKİNLİĞİ
3 Boyutlu Nesnelerin Modellenmesi İçin Nokta Bulutlarının
Sezgisel
Optimizasyon Yöntemleri İle İşlenmesi
METASEZGİSEL ALGORİTMALAR İLE ANTEN DİZİ
SENTEZİ
İŞBİRLİKLERİ YÖNETİM SÜRECİ TASARIMI VE BİR
TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMASI
FI-AAS İLE ÇEŞİTLİ ÖRNEKLERDE METAL ANALİZLERİ
DOĞAL LİF TAKVİYELİ SANDVİÇ POLİMERİK
KOMPOZİTLER
ÖKLİDİYEN VE YARI-ÖKLİDİYEN UZAYLARDA
HOMOTETİK HAREKETLER VE YÜZEYLER
CERATİTİS CAPİTATA (WİEDEMANN)
(DİPTERA:TEPHRİTİDAE) MÜCADELESİNDE
WOLHACHİA SPP.'NIN KULLANIMI
ETKİN KÜTLELİ VE RELATİVİSTİK SPİN 1/2-1-0
PARÇACIKLARININ FARKLI POTANSİYEL
ETKİLEŞİMLERİ
PREDÜZGÜN YAKINSAK UZAYLAR KATEGORİSİNDE
KAPALILIK VE T0,T1 NESNELER
L MOMENTLER YÖNTEMİYLE İÇ ANADOLU'DAKİ
STANDART SÜRELİ EKSTREM YAĞIŞLARIN BOYUTSÜRE- TEKRRÜR DEĞERLERİNİN
24
YUSUF KAYGISIZ
SELÇUK SARIKOÇ
RÜŞTÜ AKAY
AHMET BAHADIR ÇEKGELOĞLU
TÜLAY YAĞMUR
AYHAN ÖZALP
SEVİNÇ ÇATALKAYA
ŞAFAK SARAYDEMİR
BÖLGESELLEŞTİRİLEREK HARİTALANMASI
DOĞRUSAL KATILAŞTIRILMIŞ ALÜMİNYUM ESASLI
ÇOKLU ALAŞIMLARIN YAPI PARAMETRELERİ İLE
MEKANİK, TERMAL VE ELEKTRİKSEL ÖZELLİKLERİNİN
BÜYÜTME HIZINA BAĞLILIĞININ İNCELENMESİ
KATI OKSİT YAKIT HÜCRELİ GÜÇ ÜRETİM SİSTEMİNİN
ENERJİ VE EKSERJİ ANALİZİ
PARALEL PROGRAMLAMA TEKNİKLERİNİN GELİŞİME
DAYALI ALGORİTMALAR ÜZERİNDEKİ ETKİNLİK
ANALİZİ
BEYİN MR GÖRÜNTÜLERİNDEN VENTRİKÜL HACMİNİN
BELİRLENMESİ.
An TİPİNDEKİ WEYL GRUPLARININ İNDİRGENMİŞ
CEBİRLERİ
ELEKTRON KONFORMASYONEL GENETİK ALGORİTMA
4D QSAR METODU İLE BENZODİAZEPİN VE
MELANOKORTİN-4 SERİLERİNDE FARMAKOFOR
BELİRLENMESİ VE BİYOAKTİVİTE HESABI.
DİPEPTİDİLBOR BİLEŞİKLERİNİN ELEKTRON
KONFORMASYONEL -GENETİK ALGORİTMA (ECGA)METODU İLE 4D -QSAR ANALİZİ.
GÖRÜNTÜ İŞLEME VE ESNEK HESAPLAMA
YÖNTEMLERİ KULLANILARAK DOWN SENDROMUNUN
AYIRD EDİLMESİ
6- Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Mali Yönden Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
Birimimiz tarafından yürütülen mali işlem süreci aşağıdaki şekilde yürütülür.
a)
Enstitünün ihtiyaçları Enstitü Müdürünün talimatıyla belirlenir.
b) Mutemet tarafından teklif hazırlanır.
c)
Onay Belgesi 4734 Sayılı Kanuna uygun olarak hazırlanır.
d) Onay Belgesi sonuçlandıktan sonra Piyasa araştırması yapılır ve teklifler istenir.
e)
Piyasa Araştırması Teklifler-Zabıt-Sözleşme Tasarısı-Taahhüt Evrakı ile bunlara ilişkin belgeler incelenir.
f)
Ayrıntılı açık ve gerekçeli Ön Mali kontrol talep yazısı ve eki işlem dosyası 3 nüsha olarak hazırlanır.
g) Enstitü Müdürü tarafından imzalanır.
h) Harcama Birimi ön mali kontrol talep yazısı dosyasına bir nüshası kaldırılır.
i)
Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına 2 nüshası gönderilir.
İhtiyaç belirleme ve araştırma için bir hafta, onay için bir gün ve teklif için üç gün süreye ihtiyaç bulunmaktadır.
Firma ile yapılan sözleşme gereği malzemenin kaç günde teslim olacağı belirlenir ve genellikle bir hafta içinde
teslimi sağlanır. Bütün bu süreç için toplam 18 gün yeterli olmaktadır. Bu işlemler için bir memur yeterlidir.
İdari Yönden Yönetim ve İç Kontrol Sistemi
a.
Açılacak programlar, kontenjanlar ve okutulacak derslerin teklifleri anabilim dalı başkanlıklarından Nisan
ayının sonuna kadar Enstitü Müdürü imzalı resmi yazı ile istenir.
b. Gelen teklifler ve açılacak dersler Enstitü Kurulunda görüşülür ve özel şartları belirlenir.
c.
Kontenjanların belirlenmesi ve ilanı Enstitü Yönetim Kurulunda Mayıs ayı içerisinde karara bağlanır
d. Alınan karar Rektörün onayından sonra Web sayfasında tam metin olarak ve Basın-Yayın bürosunda sırası
gelen Türkiye çapında dağıtımı yapılan bir gazetede yayımlanır.
e.
Başvurular ilanda belirtilen günlerde Enstitü Müdürlüğünce alınır.
25
f.
Başvuran öğrencilerin değerlendirmeleri Enstitü Yönetim Kurulu tarafından oluşturulan jüriler tarafından
yapılır ve sonuçlar Enstitü Yönetim Kurulu’nun onayından sonra ilan edilir.
g.
Kazanan öğrencilerin kayıtları ilanda belirtilen tarihlerde yapılır.
h.
Öğrencilerin ders kayıtları Senato tarafından belirlenen akademik takvime uygun olarak öğrenci işleri
bürosu elemanlarınca yapılır.
i.
İşi biten evraklar öğrencinin şahsi dosyasına takılır.
j.
Askerlik tecili için başvuruda bulunan öğrencilerin askerlik tecil teklifleri hazırlanır. Enstitü Müdürü
imzaladıktan sonra ek evraklarıyla askerlik dairesi başkanlıklarına gönderilir.
k.
Öğrenci belgesi isteyen öğrencilere öğrenci belgesi verilir.
l.
YÖK tarafından her yıl istenen Sayısal Bilgiler hazırlanır ve Öğrenci İşleri Daire Başkanlığına gönderilir.
m. Her yıl istenen faaliyet raporları hazırlanır ve Rektörlük Makamına gönderilir
n.
Öğrencilerin yazışmaları yapılır.
o. Mezun öğrencilerin Geçici Mezuniyet ve Not Durum Belgeleri hazırlanır.
p. Mezun öğrencilerin YÖK tarafından belirlenen tez savunma sınavında başarılı olduklarında
hazırlamaları gerekli evrakları ve CD’leri incelenir.
q. Ders dönemini tamamlamış tez dönemine geçen öğrenciler tespit edilir ve süresinde tez konusu ve
projesini teslim etmeyenler belirlenir.
r.
Doktora Yeterlik Sınavına girecekler tespit edilir.
s.
Doktora Tez İzleme sınavına girecekler tespit edilir.
t.
Doktora tez dönemi öğrencilerinin 6 ay aralıklarla hazırlamış oldukları tez çalışma raporları takip edilir ve
dosyalarına düzenli girişleri yapılır.
u.
Mezun ve kaydı silinen öğrencilerin askerlikleri iptal edilir.
v.
Dönem sonunda öğrenci otomasyon programında not girişleri takip edilir, eksikler belirlenir ve gereği
yapılır.
w. Başarısız öğrenciler tespit edilir.
Bütün bu işlemler yıl boyunca devam etmektedir. Burada bahsedilemeyen pek çok sayıda yapılan iş mevcuttur.
Enstitüde günlük işler esas alındığında sadece mart ayında rahatlama görülmektedir. Oysa diğer aylarda özellikle
temmuz-ekim ayları arasında çok yoğun iş yükü bulunmaktadır. Başvurular sırasında zaman ve eleman eksikliği
olmaktadır. İş takibi programlı değil, zamanın yettiği kadar yapılabilmektedir. İş bölümü bu dönemde daha
zorlaşmaktadır. İş yükünün en fazla olduğu öğrenci işleri 2007’nin başından itibaren iki personel tarafından
yürütülmektedir. Öğrenci sayısının fazla oluşu, işlerin çeşitliliği ve otomasyon programının henüz yeterli
kolaylıkları öğrenci işlerine sağlayamaması, liste çıktılarının verilememesi zaman kaybına neden olmakta, takip
için başka yöntemler uygulanmaktadır.
D- DİĞER HUSUSLAR
II- AMAÇ ve HEDEFLER
A- İdarenin Amaç ve Hedefleri
26
Stratejik Amaçlar
Stratejik Hedefler
Stratejik Amaç–1
Hedef–1 Nitelikli öğrenci niteliğinin artırılması
Eğitim-Öğretim Stratejileri
Hedef–2 Lisansüstü programlardaki yabancı uyruklu öğrenci
sayısının artırılması
1. Nitelikli öğrenci sayısının artırılması
2. Yabancı uyruklu öğrenci sayısının
arttırılması
3. Yabancı dile ögretime yapan programların
sayılarının arttırılması
4. Disiplinler arası lisansüstü program
sayısının artırılması
5. Doktora eğitiminde niteliğin artırılması
6. Eğitimde uluslararası işbirliğinin
sağlanması
7. Öğrenciye yönelik hizmetlerin artırılması
Hedef–3 Yabancı dilde (İngilizce) öğretime yapacak yeni
lisansüstü programlarım açılması
Stratejik Amaç–2
Hedef–1 Tez çalışmalarının yayına dönüştürülmesi
Bilimsel Araştırma Stratejileri
1. Tez çalışmalarının yayına dönüştürülmesi
2. Bilimsel yayın kalitesinin artırılması
3. Sanayiye yönelik tezlerin yapılması
Stratejik Amaç–3
Tanıtım ve Halkla İlişkiler Stratejileri
1. Enstitü imajının geliştirilmesi
2. Enstitünün web syafasının hem incilizce
hemde Türkçe olarak aktif halde
kullanılması
3. Potansiyel lisansüstü program
öğrencilerine etkin tanıtım yapılması
4. Paydaşlarla ilişkilerin geliştirilmesi
5. Mezun öğrenciler sisteminin kurulması
6. Mezun öğrencilere yıllık yemekler
sunarak mezun örgenciler ile ilişkilerin
arttırılmasını saglam
Stratejik Amaç–4
Alt Yapı Geliştirme Stratejileri
1. Alt yapı eksikliklerinin giderilmesi
2. Donanım eksikliklerinin giderilmesi
Hedef–4 Disiplinler arası lisansüstü program sayısının
artırılması
Hedef–5 Doktora eğitiminde niteliğin artırılması için mezunyet
şartı olarak uluslararası yayın yapma şartının bütün ana bilim
dalları için yaygınlaştırılası.
Hedef–6 Eğitimde uluslararası işbirliğinin sağlanması
Hedef–7 Öğrenciye yönelik hizmetlerin artırılması
Hedef–2 Her lisansüstü program öğrencisinin yayın yapmasının
sağlanması
Hedef–3 Tez çalışmalarının proje destekli olması
Hedef–4 Yurtdışı bildirilerin ve yayınların desteklenmesi
Hedef–1 FBE tanıtım materyallerinin sayısının ve kalitesinin
artırılması
Hedef–2 Enstitünün web syafasının hem incilizce hemde türkçe
olarak aktif halde kullanılması
Hedef–3 Basın yayın kuruluşlarınca yayımlanan FBE ile ilgili
olumlu haberlerin sayısının artırılması
Hedef–4 Paydaşların memnuniyetinin artırılması
Hedef–5 Mezun öğrencilerin yazışma adreslerine ulaşrak
kendileri ile haberleşmenin devamını sağlamak
Hedef–6 Mezun öğrencilere yıllık yemekler sunarak mezun
örgenciler ile ilişkilerin arttırılmasını saglam
Hedef–1 Öğrenciişlerinde veya enstitü dergisinde kullanılacak
yazılımların yenilenmesi ve öğrencilere elekronik ortamda
rahat ulaşmanın yollarının araştırılması.
Hedef–2 Sınıfların teknolojik donanımının güncellenmesi ve
hizmetlerin sunumunda elektronik ortamın kullanılması
27
Stratejik Amaç–5
İnsan Kaynakları Yönetimi Stratejileri
1. Personelin nicelik ve nitelik yönünden
geliştirilmesi
2. Çalışma hayatı kalitesinin artırılması
Hedef–1 İdari personel için hizmet içi mesleki eğitim
düzenlenmesi
Stratejik Amaç–6
Çevre ve Sosyal Sorumluluk Stratejileri
1. Çevreye duyarlı yönetim anlayışının
geliştirilmesi
2. Paydaşlara karşı sosyal sorumlulukların
yerine getirilmesi
Hedef–1 Çevreye duyarlı yönetim anlayışının geliştirilmesi
Hedef–2 Çalışanların motivasyonunun artırılmasıyla akdemik ve
idari personel memnuniyet oranının artırılması
Hedef–2 Çalışanların ve öğrencilerin çevre konusunda eğitilmesi
B- Temel Politikalar ve Öncelikler
Politikalar
 Tez çalışmalarında bilime katkı sağlayacak, evrensel niteliğe sahip ve paydaşlara yararlı olacak
bilgi ve teknoloji üretimini dikkate almak; bölgenin ve ülkemizin gelişme ve kalkınmasına destek
olacak bilimsel çalışma ve araştırma yapmayı teşvik etmek,

Eğitim-öğretimde evrensel standartları dikkate almak,

Erciyes Üniversitelilik bilincini yerleştirmek,

Katılımcı yönetim anlayışını benimsemek,

Başarılı öğrenci ve personeli teşvik etmek,
Öncelikler

Lisansüstü programa yönelik öğrenci niteliğini artırmak,

Disiplinler arası programları açmak,

Ders içeriklerinin güncellenmesini sağlamak,

Kurumlar arası işbirliğini artırmak,

Tez çalışmalarının yayına dönüştürülmesini sağlamak,

Enstitünün tanıtımını yapmak,

Eğitim, araştırma ve idari mekânları iyileştirmek.
C- Diğer Hususlar
---III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER
A- Mali Bilgiler
1- Bütçe Uygulama Sonuçları
Enstitümüz 2014 yılı bütçesi ise 5.529.630,00 TL olarak tespit edilmiştir. Tamamı serbest olup; 5.456,683,30
TL’si personel giderlerine, 364.050,29 TL’si sosyal güvenlik kurumlarına devlet primi giderlerine ve 40.300,00
TL’si de mal ve hizmet alımı giderlerine ayrılmıştır.
28
2014 YILI HAZİNE YARDIMI
HAZİNE
YARDIMI
Gerçekleşme
Durumu%
(a*100)/b
Bütçe
Ödeneği
Serbest
Ödenek (b)
5.456,683,30
5.456,683,30
%100
5.456,683,30
0
02- Sos. Güv. 364.050,29
Kur. D. Prim.
Giderleri
364.050,29
%100
364.050,29
0
03- Mal ve
Hizmet Alım
Giderleri
36.411,16
%90.35
36.411,16
01- Personel
Giderleri
40.300,00
Kesin
Harcama(a)
Kalan
Ödenek
Açıklama
3.888,84
05- Cari
Transferler
06- Sermaye
Giderleri
Toplam
2- Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar
(Birim iç ve dış mali denetim (yapıldı ise) raporlarında yer alan tespit ve değerlendirmeler ile bunlara karşı alınan
veya alınacak önlemler ve yapılacak işlemlere bu başlık altında yer verilir.)
B- Performans Bilgileri
1- Faaliyet ve Proje Bilgileri
1.1- Düzenlenen Ulusal ve Uluslararası Bilimsel Toplantılar
FAALİYET TÜRÜ
Sempozyum ve Kongre
Konferans
Panel
Seminer
Açık Oturum
Söyleşi
Tiyatro
Konser
Sergi
Turnuva
Teknik Gezi
Eğitim Semineri
FAALİYETİN ADI
SAYISI
2013-2014
ARTIŞ%
Ulusal Sempozyum ve Kongreler
1.2-Uluslararası Toplantılara Katılan Akademik ve İdari Personel Sayısı
FAALİYET TÜRÜ
Sempozyum ve Kongre
Akademik Personel
3
29
İdari Personel
TOPLAM
Konferans
Panel
Seminer
Açık Oturum
Söyleşi
Tiyatro
Konser
Sergi
Turnuva
Teknik Gezi
Eğitim Semineri
……
2- Performans Sonuçları Tablosu
I.
Eğitim ve Öğretim Stratejik Amaçları ve Hedefleri
SH 1.9. Öğrenci memnuniyet oranının artırılması
PG 1.9.1.1. Öğrenci memnuniyet anketleri
Eğitim -Öğretim Programlarının Geliştirilmesinden / Kalitesinden Duyulan Memnuniyet Oranı %
2011-2012
2012-2013
80
85
SH 1.10. Öğretimde bilişim teknolojilerinden etkin bir şekilde yararlanılması
PG 1.10.1.1. Öğrencilerin kullanabileceği internet bağlantılı bilgisayar sayısı
Öğrencilerin kullanabileceği internet bağlantılı bilgisayar sayısı
Öğrenci Sayısı
İnternet Bağlantılı Bilgisayar Sayısı
İnternet Bağlantılı Bilgisayar Sayısı / Öğrenci Sayısı
1561
20
12,81
SA 2. Lisansüstü Eğitimin Niteliğinin Geliştirilmesi
SH 2.1. Lisansüstü dönemdeki bilimsel çalışma ve tezlerin yayına dönüştürülmesi
PG 2.1.1.1. Bildiriye dönüştürülen bilimsel çalışma ve tez sayısı
Bildiriye dönüştürülen bilimsel çalışma ve tez sayısı
2013
2014
Bilimsel Çalışma Sayısı
BAP Dolduracak
BAP Dolduracak
Bildiriye Dönüştürülen Bilimsel Çalışma Sayısı
BAP Dolduracak
BAP Dolduracak
122+22=144
124+20=144
BAP Dolduracak
BAP Dolduracak
Tez Sayısı
Bildiriye Dönüştürülen Tez Sayısı
30
PG 2.1.1.2. Yayına dönüştürülen bilimsel çalışma ve tez sayısı: 13
SH 2.2. Lisansüstü dönemdeki bilimsel çalışma ve tezlerin proje desteğiyle yapılması
PG 2.2.1.1. Proje destekli bilimsel çalışma ve tez sayısı
Proje destekli bilimsel çalışma ve tez sayısı
2012
2013
Proje Destekli Bilimsel Çalışma sayısı
BAP Dolduracak
BAP Dolduracak
Proje Destekli Tez Sayısı
BAP Dolduracak
BAP Dolduracak
SH 2.3. Tez kalitesinin ve uygulanabilirliğinin artırılması
PG 2.3.1.1. Bilimsel atıf sayısı
Tez kalitesinin ve uygulanabilirliğinin artırılması
2012
2013
Bilimsel Atıf Sayısı
226
239
TOPLAM
226
239
PG 2.3.1.2. Başvurulan veya alınan patent sayısı
2012
2013
Başvurulan Patent Sayısı
-
-
Alınan Patent Sayısı (Faydalı Model, Endüstriyel Tasarım Tescili Dahil)
-
-
TOPLAM
-
-
PG 2.3.1.3. Paydaşlarca desteklenen tez sayısı
Paydaşlarca desteklenen tez sayısı
Destekleyen Paydaşlar
2012
2013
SANTEZ Projeleri yazılmalı
BAP Dolduracak
BAP Dolduracak
TUBİTAK projeleri sayısı
BAP Dolduracak
BAP Dolduracak
TOPLAM
SA 3. Eğitimde Uluslararası İşbirliğinin Sağlanması
SH .3.2. Öğrenci değişim programından faydalanan öğrenci sayısının artırılması
PG 3.2.1.1. Öğrenci değişim programı ile yurt dışına giden öğrenci sayısı
2011-2012
2012-2013
7
5
Öğrenci değişim programı (ERASMUS) ile yurt dışına giden öğrenci sayısı
PG 3.2.1.2.Öğrenci değişim programı ile yurt dışından gelen öğrenci sayısı
Öğrenci değişim programı (ERASMUS) ile yurt dışından gelen öğrenci sayısı
31
2010-2011
2011-2012
-
1
SA 4. Öğrenciye Yönelik Hizmetlerin Artırılması
SH 4.1. Öğrenciye verilen burs ve yardımların artırılması
PG 4.1.1.1. Burslardan yararlanan öğrenci sayısı
2013
2014
Burslardan yararlanan öğrenci sayısı
SH 4.2. Öğrencilere etkili rehberlik ve danışmanlık hizmeti verilmesi
PG 4.2.1.2. Öğretim elemanı başına danışmanlık yapılan öğrenci sayısı
Öğretim elemanı başına danışmanlık yapılan öğrenci sayısı
2011-2012
Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı
1945
2185
Danışmanlık Yapan Öğretim Elemanı Sayısı
257
?
Danışmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı / Danışmanlık Yapan Öğretim Elemanı
2012-2013
1561/257=
1311/246=
5,32%
Sayısı
6,073%
PG 4.2.1.3. Öğrenci memnuniyet anketleri
Danışmanlık ve Rehberlik Hizmetinden Duyulan Memnuniyet Oranı %
Öğrenci memnuniyet oranı
2011-2012
2012-2013
%80
%85
II. Bilimsel Araştırma Stratejik Amaçları, Hedefleri ve Performans Göstergeleri
SA 5. Üniversitenin Bilimsel Yayın Sıralamasındaki Konumunun Yükseltilmesi
SH 5.1. İndekse giren yayın sayısının artırılması
PG 5.1.1.1. İndekse giren yayın sayısı
2013 Yılı WOS' da İndekslenen Yayın Sayılarının İndekslere Göre Dağılımı
SCI-EXPANDED
2012
2013
11
12
SSCI
2012
A&HCI
2013
2012
2012 Toplam SCIEXPANDED, SSCI,
A&HCI
2013
12
PG 5.1.1.2. Öğretim elemanı başına düşen yayın sayısı
Öğretim Elemanı Başına Düşen Yayın Sayısı
WOS ’da
İndekslenen
Yayın Sayısı
İndekslenmeyen
Yayın Sayısı
Unvan
2012
2013
2012
Profesör
Doçent
Yrd. Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
32
2013
WOS ’da İndekslenen Yayın
Sayısı / Öğretim Elemanı Sayısı
2012
2013
Çevirici
Eğitim-Öğretim Planlamacısı
Araştırma Görevlisi
Uzman
Toplam
YAYIN
TÜRÜ
Uluslararası
Makale
YAYININ ADI
Atasagun B, Aksoy A, Martin E, Uzun O (2013) Morphological,
anatomical, palynological, karyological and autecological characters
of Centaurea amaena Boiss. & Balansa [Sect. Phalolepis
(Centaurea/Asteraceae)]. Plant Syst Evol (2013) 299:1761–1767.
Relation between structural parameters and drying properties of
cotton knitted fabrics, Önal L., Arslan Ç., Paşayev N., Tekstil ve
Konfeksiyon, 24 (3); pp. 357 – 363, 2013.
Çam M., Erdoğan F., Aslan D., Dinç M., "Enrichment Of Functional
Properties Of Ice Cream With Pomegranate By-Products",
JOURNAL OF FOOD SCIENCE, vol.78, pp.1543-1550, 2013
Mathematical modelling of HIV epidemic and
stability analysis ADVANCE İN DİFFERENCE EQUATİONS 1/95
2014.
Kucukgoncu H., Aydin K., "Crack Identification In Beams Using
Hilbert Transform, Kurtosis And Mode Shape Rotation Deviation
Curve", INVERSE PROBLEMS IN SCIENCE AND
ENGINEERING, vol.21, pp.1392-1416, 2013
Somtürk B., Kalin R., Özdemir N., "Purification Of Peroxidase From
Red Cabbage (Brassica Oleracea Var. Capitata F.Rubra) By Affinity
Chromatography", APPLIED BIOCHEMISTRY AND
BIOTECHNOLOGY, vol.-, no.-, pp.---, 2014 (Link)
Özdemir N., Çakir A., Somtürk B., "Boronic Acid Functionalized
Polymeric Microspheres For Catecholamine Isolation", COLLOIDS
AND SURFACES A-PHYSICOCHEMICAL AND ENGINEERING
ASPECTS, vol.445, no.-, pp.40-47, 2014 (Link)
Korkmaz N., Kiliç R., "Implementations Of Modified Chaotic Neural
Models With Analog Reconfigurable Hardware",
INTERNATIONAL JOURNAL OF BIFURCATION AND CHAOS,
vol.24, pp.0-0, 2014.
“Solid-liquid interfacial energy of aminomethylpropanediol solid
solution in equilibrium with aminomethylpropanediol
neopentylglycol- D Camphor eutectic liquid”, Ü. Bayram, S. Aksöz,
N. Maraşlı, Thermochimica Acta, 554, 48-53, 2013.
“
Solid-liquid interfacial energy of neopentylglycol solid solution in
equilibrium with succinonitrile-neopentylglycolaminomethylpropanediol liquid”, A. Özer , Ü. Bayram, S. Aksöz, N.
Maraşlı, Journal of Crystal Growth 364, 34-39, 2013.
“The measurements of thermal conductivity variations with
temperature for organic analog of nonmetal-nonmetal system; urea4-bromo-2-nitroaniline” Ü. Bayram, E.Öztürk, S.Aksöz, N.Maraşlı,
Metallurgical and Materials Transactions A, 44A, 4051-4058,
2013.
“Solid-liquid interfacial energy of solid neopentylglycol solution in
equilibrium with neopentylglycol-aminomethylpropanediol eutectic
liquid”, Ü. Bayram, A.Özer, S.Aksöz, N.Maraşlı, Metallurgical and
Materials Transactions A, 44A, 4042–4050, 2013.
“Thermal conductivity variation with temperature for lead− free
ternary eutectic solders”, N. Aksöz, E. Öztürk, Ü.Bayram, S.Aksöz,
S.Kervan, N.Maraşlı, Journal of Electronic Materials,42,12, 3573–
3581, 2013.
33
ENSTİTÜDE
TOPLAM
YAYIN SAYISI
17
2013-2014
ARTIŞ %
% 50 artış
“Temperature dependency of thermal conductivity of solid phases for
fatty acids”, Ü. Bayram, S. Aksöz, N. Maraşlı, Journal of Thermal
Analysis and Calorimetry,118, 311-321, 2014
Karaboğa D., Görkemli B., "A Quick Artificial Bee Colony (Qabc)
Algorithm And Its Performance On Optimization Problems",
APPLIED SOFT COMPUTING, vol.23, pp.227-238, 2014
Karaboğa D., Görkemli B., Öztürk C., Karaboğa N., "A
Comprehensive Survey: Artificial Bee Colony (Abc) Algorithm And
Applications", ARTIFICIAL INTELLIGENCE REVIEW, vol.42,
pp.21-57, 2014
Haktanir T., Çobaner M., Görkemli B., "Assessment Of Right-Tail
Prediction Ability Of Some Distributions By Monte Carlo Analyses",
JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING, vol.18, pp.499517, 2013
Bilim C., Karahan O., Atiş C., İlkentapar S., "Influence Of
Admixtures On The Properties Of Alkali-Activated Slag Mortars
Subjected To Different Curing Conditions", materials and design,
no.44, pp.540-547, 2013
Ulusal Makale
Uluslar arası
Bildiri
Multifunctional Protective Clothing Design for Fire Fighter Safety,
Önal L., Arslan Ç., Ülger B., 7th Aachen-Dresden International
Textile Conference, 28 – 29 Kasım, 2013, Aachen, Almanya.
Antibacterial and Comfort Characteristics of Wearable Conductive
3D Knitted Spacer Fabrics, Önal L., Arslan Ç., Ülger B., 5th World
Conference on 3D Fabrics and Their Applications, 16 – 17 Aralık,
2013, Delhi, Hindistan.
Flame Proof Multifuncitonal Protective Clothing Design, Arslan Ç.,
Önal L., Ülger B., Techtextil North America and Texprocess
Americas 2014, 13 – 15 Mayıs, 2014, Atlanta, GA, USA.
3D Knitted Spacer Fabrics for Multifuncitonal Protective Clothing
Design, Önal L., Arslan Ç., Ülger B., 5th APCC Conference, 7 – 9
Ağustos, 2014, Hong Kong.
Özen I., Okyay G. , Şimşek S., Duran D., "Olypropylene/Diatomite
Textiles With Enhanced Absorbency Property", 2th International
Congress on Healthcare and Medical Textiles (Egemeditex), İZMİR,
TÜRKIYE, 25 Eylül - 26 Ekim 2014, pp.153-154
Özen I., Okyay G. , Şimşek S., "High Oil-Absorbent
Pp/Diatomaceous Silica Composite Materials", 1st Joint TurkeyJapan Workshop (JTJW) on Polymeric Composite Materials,
İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-13 Mayıs 2014, pp.30-30
Erdoğan F., Dinç M., Aslan D., Toker Ö.S., Karaman S., Çam M.,
"Effects Of Incorporation Of Pomegranate Peel Phenolics Into IceCream", Novel Approaches in Food Industry 2014, AYDIN,
TÜRKIYE, 26-29 Mayıs 2014, pp.109-109
Çam M., Erdoğan F., Aslan D., Dinç M., Karaman S., Toker Ö.S.,
Yalçin H., "Pomegranate Seed Oil: Shelf Life Prediction,
Microencapsulation And Utilization In Ice-Cream Production",
Novel Approaches in Food Industry, AYDIN, TÜRKIYE, 26-29
Mayıs 2014, pp.76-76.
Göksel M., Aslan D., Dogan M., "Bioactive Properties of Elderberry
Flowers (Sambucus niger L.) and Black Locust Acacia Flowers
(Robinia pseudoacacia) from Region of Sivas in Turkey", 7th
International Conference and Exhibition on Nutraceuticals and
Functional Foods, İstanbul, Türkiye, Ekim 2014.
Stability Analysis of Macrophage-Tumor Interaction with Piecewise
Constant Arguments
RODOS/YUNANİSTAN
34
27
%50
Somtürk B., Çakır A., Özdemir N., "Poliakrilat Mikroküreler Üzerine
Dopamin Adsorpsiyonu", 25th NATIONAL CHEMISTRY
CONGRESS WITH INTERNATIONAL PARTICIPATION,
ERZURUM, TÜRKIYE, 27 Haziran - 2 Temmuz 2011, vol.-, no.-,
pp.--The Mechanism Of Antibacterial Properties Of Ceramic Glazing
Powder Materials ", Int. Porous Powder Materials , İZMİR, 3-6
Eylül, cilt.1, no.24, ss.24
Kesikoğlu M., Atasever Ü., Özkan C., "Unsupervised Change
Detection In Satellite Images Using Fuzzy C-Means Clustering And
Principal Component Analysis", ISPRS Conference on “Serving
Society with Geoinformatics”, Antalya, TURKEY, TÜRKIYE, 11-17
Kasım 2013, pp.129-132
Atasever Ü., Kesikoğlu M., Özkan C., "Evamapper: A Novel Matlab
Toolbox For Evapotranspiration Mapping", ISPRS Conference on
“Serving Society with Geoinformatics”, Antalya, TURKEY,
TÜRKIYE, 11-17 Kasım 2013, pp.23-26
Soylu S., Danişman K., Saçu I.E., Alçi M., "Closed-Loop Control Of
Blood Glucose Level In Type-1 Diabetics: A Simulation Study", 8th
International Conference on Electrical and Electronics Engineering ELECO 2013, TÜRKIYE, 28-30 Kasım 2013, pp.371-375
Özen I., Şimşek S., "Production Of Advanced Irrigation Systems
Supported With Microporous Films Possessing Controlled Water
Release Property", Agricultural Film 2013, ISPANYA, 16-18 Eylül
2013.
Özen I., Şimşek S., "Effects Of Stenter And Interdigitation Stretching
Process On Breathability Improvement In Polyethylene Films Filled
With Surface Treated Calcium Carbonate", Eurofillers 2013,
SLOVAKYA, 25-29 Ağustos 2013, pp.7-8.
Şimşek S., Özen I., "Surface Modification Of Calcium Carbonate
With Different Fatty Acids And Its Usage In Polyethylene
Compounds", International Porous and Powder Materials
Symposium and Exhibition (PPM 2013), TÜRKIYE, 03-06 Eylül
2013.
Şimşek S., Özen I., Okyay G. , "High Oil-Absorbent
Pp/Diatomaceous Silica Composite Materials", 1 st Turkey-Japan
Workshop on Composite Materials, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-13
Mayıs 2014, pp.58-58.
Şimşek S., Özen I., "Production And Characterization Of
Microporous Breathable Films And Their Lldpe/ Caco3 Composites
Containing Surface Treated Filler ", 1 st Turkey-Japan Workshop on
Composite Materials, İSTANBUL, TÜRKIYE, 12-13 Mayıs 2014,
pp.17-17.
Şimşek S., Özen I., Okyay G. , Duran D., "Polypropylene/Diatomite
Textiles With Enhanced Absorbency Property ", 2th International
Congress on Healthcare and Medical Textiles (Egemeditex), İZMİR,
TÜRKIYE, 25-26 Eylül 2014, pp.153-154.
Şimşir Ş., Taşpinar N., "Channel Estimation Using Neural Network
In Orthogonal Frequency Division Multiplexing-Interleave Division
Multiple Access (Ofdm-Idma) System", 2014 International
Telecommunications Symposium (ITS), Sao Paulo, BREZILYA, 1720 Ağustos 2014, pp.1-5
Taşpinar N., Şimşir Ş., "Channel Estimation Techniques In OfdmIdma Systems", The 2nd IEEE International Symposium on Wireless
Systems within the Conferences on Intelligent Data Acquisition and
Advanced Computing Systems , Offenburg, ALMANYA, 11-12
Eylül 2014, pp.10-14
“Solid-liquid interfacial energy of solid aminomethylpropanediol
solution in equilibrium with aminomethylpropanediolneopentylglycol-D camphor liquid”, Ü.Bayram, E. Öztürk, S.
Aksöz, N. Maraşlı, Advanced Materials World Congress, 2013
35
Properties of Organic Soils, Zulkuf KAYA, Sebnem
CAYABATMAZ, Haci Bekir KARA, Erdal UNCUOGLU, 2nd
International Balkans Conference on Challenges of Civil
Engineering, BCCCE, 23-25 May 2013, EPOKA University, Tirana,
ALBANIA.
1.
Görkemli B., Karaboğa D., "Quick Combinatorial Artificial Bee
Colony -Qcabc- Optimization Algorithm For Tsp", The Second
International Symposium on Computing in Informatics and
Mathematics (ISCIM 2013), Tiran, ARNAVUTLUK, 26-28 Eylül
2013, pp.97-101
Performance Comparison Of Evolutionary Algorithms For Image
Clustering", Çivicioğlu Beşdok P., Atasever Ü.H., Özkan C., Beşdok
E., Karkinli A.E., Kesikoğlu A., Mid-term Symposium of ISPRS
Technical Commission VII “Thematic Processing, Modeling and
Analysis of Remotely Sensed Data”., İSTANBUL, TÜRKIYE,
pp.71-74, 2014.
Çivicioğlu Beşdok P., Atasever Ü.H., Özkan C., Beşdok E., Karkinli
A.E., Kesikoğlu A., "Performance Comparison Of Evolutionary
Algorithms For Image Clustering", Mid-term Symposium of ISPRS
Technical Commission VII “Thematic Processing, Modeling and
Analysis of Remotely Sensed Data”., İSTANBUL, TÜRKIYE, 29
Eylül - 2 Ekim 2014, pp.71-74
Cengiz Atis, Erion Luga, Zehra Almaz, Serhan Ilkentapar
The effect of industrial oil on the properties of fresh and hardened
concrete mortars. 2nd International Balkans Conference on
Challenges of Civil Engineering, BCCCE, 23-25 May 2013, EPOKA
University, Tirana, ALBANIA.
Ulusal Bildiri
Albayrak, S., Aksoy, A., Atasagun, B., 2014. Centaurea amaena
Boiss. & Balansa’nın Fenolik Bileşik ve Biyoaktivite Yönünden
İncelenmesi. 22. Ulusal Biyoloji Kongresi, 23-27 Haziran 2014,
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Eskişehir, Türkiye.
AR-Cam Lifinden Üretilen Saç Örgü Kumaşların Takviyeli Beton
Üretimi İçin Geliştirilmesi, Önal L., Arslan Ç., T.C. Başbakanlık Dış
Ticaret Müsteşarlığı Uludağ İhracatçı Birlikleri Tekstil ve
Konfeksiyon Sektöründe Ar-Ge Proje Pazarı Platformu, Nisan, 2014,
Bursa/Türkiye
Yılmaz I., Çam Ö., "Gözenekli Yakıcıda Farklı Denklik Oranları Ve
Giriş Sıcaklıklarında Yanma Karakteristiklerinin Araştırılması", V.
Ulusal Havacılık ve Uzay Konferansı, KAYSERİ, TÜRKIYE, 8-10
Eylül 2014, cilt.1, no.UHUK-2014-091 1180, ss.1-11
Link:http://www.uhuk.org.tr/db/serv.php?Paper=UHUK-2014-091
Somtürk B., Erdem H.Ü., Türkcan C., Kuru C.İ., Özçalışkan E.,
Özdemir N., Akgöl S., "P(Gma)-Ida-Cu2+ Nanopolimerler Ile
Peroksidaz Saflaştırılması", 1.EGE NANOTEKNOLOJİ GÜNLERİ,
İZMİR, TÜRKIYE, 18-19 Nisan 2013, cilt.-, no.-, ss.--Somtürk B., "Purification Of Peroxidase From Red Cabbage
(Brassica Oleracea Var. Capitata F. Rubra) By Affinity
Chromatography", 7. ULUSAL AFİNİTE TEKNİKLERİ
KONGRESİ, İZMİR, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2013, cilt.-, no.-,
ss.1815-1828
Somtürk B., Özdemir N., Yılmaz İ., Yetkin N., Alpkaya S., Şenay R.,
Akgöl S., "Dopamin Baskili Hemamaga Nano Kürelerin
Karakterizasyonu", 7. ULUSAL AFİNİTE TEKNİKLERİ
KONGRESİ, İZMİR, TÜRKIYE, 13-15 Eylül 2013, cilt.-, no.-, ss.--Somtürk B., Özdemir N., Türkcan C., Özel M., Çatalkaya R., Akgöl
S., "Kersetin Baskili Membranlarin Karakterizasyonu", 7. ULUSAL
AFİNİTE TEKNİKLERİ KONGRESİ, İZMİR, TÜRKIYE, 13-15
Eylül 2013, cilt.-, no.-, ss.--Somtürk B., Şimşek A., Avcı E., Peker E., Demirtaş İ., Özen T.,
"Krem Yapımında Kullanılan Bazı Bileşiklerin Antioksidant,
Antikanserojen Ve Antimikrobiyal Aktivitelerinin İncelenmesi",
23.ULUSAL KİMYA KONGRESİ, SİVAS, TÜRKIYE, 16-20
Haziran 2009, cilt.-, no.-, ss.---
36
16
Kesikoğlu M., Atasever Ü., Özkan C., "Uzaktan Algılamada
Kontrolsüz Değişim Belirleme", 14. Türkiye Harita Bilimsel ve
Teknik Kurultayı, ANKARA, 14-17 Mayıs 2013, ss.1-7
Soylu S., Danişman K., "Tip 1 Diyabetiklerde Kan Şekeri
Seviyesinin Açık ve Kapalı Döngü Kontrolü", Otomatik Kontrol
Ulusal Toplantısı, MALATYA, TÜRKİYE, 26-28 Eylül 2013,
ss.196-201
Şimşek S., "Kontrollü Su Salınımlı Mikrogözenekli Lldpe/Caco3
Filmler Kullanılarak Akıllı Damla Sulama Sistemlerinin Üretilmesi",
Kimyevi Maddeler ve Mamulleri Sektöründe 3. Ar-Ge Proje Pazarı,
İSTANBUL, TÜRKİYE, 02 KASIM 2013.
Kestirimci Bakım Yöntemi Kullanılarak Egzoz Fanında Arıza
Teşhisi, Taplak H., Kurt E., Parlak M., 16. Ulusal Makine Teorisi
Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKİYE, 12-13 Eylül 2013, ss.213221
Manyeto-Reolojik Sönümleyiciler Ve Raylı Sistem Araçlarında
Kullanımı, Parlak M., Uzmay I., 16. Ulusal Makine Teorisi
Sempozyumu, ERZURUM, TÜRKİYE, 12-13 Eylül 2013, ss.325334
"Termal Görüntülerin Anlamlılık Düzeylerinin Arttırılmasında
Görüntü Birleştirmenin Kullanımı", Kesikoğlu A., Karkinli A.E.,
Kurban T., Beşdok E., 14. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik
Kurultayı, ANKARA, TÜRKIYE, ss.0-0, 2013
Kitap
"Nokta Bulutlarının Filtrelenmesinde Koloni-Arama Algoritmasının
Kullanımı", Çivicioğlu Beşdok P., Karkinli A.E., Kesikoğlu A.,
Atasever Ü.H., Kurban T., Beşdok E., V. UZAKTAN ALGILAMA
VE CBS SEMPOZYUMU, İSTANBUL, TÜRKIYE,ss.1-5, 2014
Çivicioğlu Beşdok P., Karkinli A.E., Kesikoğlu A., Atasever Ü.H.,
Kurban T., Beşdok E., "Nokta Bulutlarının Filtrelenmesinde KoloniArama Algoritmasının Kullanımı", V. UZAKTAN ALGILAMA VE
CBS SEMPOZYUMU, İSTANBUL, TÜRKIYE, 14-17 Ekim 2014,
ss.1-5
İnşaat Teknik Tekstilleri, Arslan Ç., Önal L., Teknik Tekstil 2013
Frankfurt Fuarı Butekom Teknolojik Değerlendirme Raporu, Ed.
Prof. Dr. Yusuf ULCAY, Şengül TEKE, Butekom, Bursa, ISBN 978605-85527-0-8, Ocak, ss.19 - 24, 2014
Emür S.H., Sınacı, F., Eskişehir İli Planlama Analiz Çalışması, Cilt
I-II, Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi, 2014 (basım
aşamasında)
2
%100
SA 6. Bilimsel Yayın Kalitesinin Artırılması
SH 6.2. Bilimsel atıf sayısının artırılması
PG 6.2.1.1. Atıf yapılan yayın sayısı
2013 Yılı Atıf Yapılan Yayın Sayısı
Unvan
İndekslenen
yayınlardan Atıf
37
Makalelerden Atıf
Diğer
Dökümanlardan
Atıf
Profesör
Doçent
Yrd. Doçent
Öğretim Görevlisi
Okutman
Çevirici
Eğitim-Öğretim Planlamacısı
Araştırma Görevlisi
Uzman
Toplam
SH 7.2. Yurtdışı bildirilerin ve yayınların desteklenmesi
PG 7.2.1.1. Destek verilen çalışma sayısı
Destek verilen çalışma sayısı
Desteklenen Yurtdışı Bildiri Sayısı
Desteklenen Yurtdışı Bildiri / Toplam Bildiri Sayısı
Desteklenen Yurtdışı Yayın Sayısı
Desteklenen Yurtdışı Yayın / Toplam Yayın Sayısı
2013
BAP dolduracak
BAP dolduracak
2014
BAP dolduracak
BAP dolduracak
PG 7.2.1.2. Sağlanan parasal destek miktarı
Sağlanan parasal destek miktarı
2013
2014
Yurtdışı Bildiri için sağlanan destek
Yurtdışı Yayınlar için sağlanan destek
2012 Yılı Yeni Katılan Eleman Sayısı
Akademik Personel
14
İdari Personel
1
SH 17.2. İdari personel için hizmet içi ve mesleki eğitim düzenlenmesi
PG 17.2.1.2. Personelin alacağı toplam eğitim saati
Personelin aldığı toplam eğitim saati
İdari Personel Başına Düşen Yıllık Eğitim Saati
AkademikPersonel Başına Düşen Yıllık Eğitim Saati
80/7= 11,42
3- Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi
Stratejik
Amaçlar
Stratejik Hedefler
Birim Performans
Hedefi
38
Gerçekleşme
Durumu (%)
Açıklama
Hedef–1 Öğrenci
niteliğinin artırılması
Stratejik
Amaç–1
EğitimÖğretim
Stratejileri
Hedef–2 Öğrenci
[(ALES puanlarının yüz üzerinden
ortalaması)+ (Lisans mezuniyet
notlarının yüz üzerinden
ortalaması)] / 2 formülü
kullanılarak elde edilecek notun
100 üzerinden 75 olması
Y. Lisansta kabul
1. Öğrenci
39
100
75.674 Y. Lisans
78,661 Doktora
90
%53.76 Y. Lisans
niteliğinin
artırılması
Sayısının artırılması
edilme oranını %50’a
çıkarmak
%80.55 Doktora
2. Öğrenci
sayısının
artırılması
Doktorada kabul edilme
oranını %75’e çıkarmak
Hedef–3 Yerli ve
3. Yerli ve
yabancı uyruklu
yabancı uyruklu öğrenci sayısının
öğrenci
artırılması
sayısının
artırılması
Yabancı uyruklu
öğrencilerin oranını
%1’e çıkarmak
0
Hedef–4 Disiplinler
arası lisansüstü
program sayısının
artırılması
(Disiplinler arası
lisansüstü program sayısı
/ toplam lisansüstü
program sayısı) x 100
formülü kullanılarak elde
edilecek değerin %10
olması
0
Hedef–5 Doktora
eğitiminde niteliğin
artırılması
Her öğretim yılında
güncellenmesi
100
Hedef–6 Eğitimde
uluslararası
işbirliğinin
sağlanması
1 öğrencinin gitmesini
sağlamak
100
Hedef–7 Öğrenciye
yönelik
hizmetlerin
artırılması
Öğrenci memnuniyet
oranını %70’e çıkarmak
90
4.Disiplinler
arası lisansüstü
program
sayısının
artırılması
5.Doktora
eğitiminde
niteliğin
artırılması
6.Eğitimde
uluslararası
işbirliğinin
sağlanması
7.Öğrenciye
yönelik
hizmetlerin
artırılması
Stratejik
Amaç–2
Bilimsel
Araştırma
Stratejileri
1.Tez
çalışmalarının
yayına
dönüştürülmesi
Hedef–1
çalışmalarının
dönüştürülmesi
Tez %10 artırmak
yayına
Hedef–2 Her
lisansüstü program
öğrencisinin yayın
yapmasının
sağlanması
2.Bilimsel yayın Hedef–3
kalitesinin
çalışmalarının
artırılması
destekli olması
%10 artırmak
Tez %10 artırmak
proje
3.Sanayiye
yönelik tezlerin
yapılması
Hedef–4 Yurtdışı
bildirilerin ve
yayınların
desteklenmesi
Stratejik
Hedef–1 FBE tanıtım
2
0
50 azalma
80
%10 artırmak
100
%10 artırmak
80
40
976/2x100
Yabancı
uyruklu
öğrenci
oranının
artırılmasında eğitim
dilinin
İngilizce
olması büyük rol
oynamıştır.
25 yayından 11
yayına düşüş mevcut.
4- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi
Verilerin toplanmasında sorunlar yaşanmaktadır. Doğru veriler, Üniversitemizde çalışan AraştırmaGörevlisi olan
personelden sağlanmaktadır.
Kadrolu olmayan öğrencilerimizle ilgili verilerin elde
edilmesi mümkün
olmamaktadır. Dolayısıyla sağlıklı bir performans değerlendirmesi yapılamamaktadır. Ayrıca verilerin
işlenmesinde de personel eksikliği nedeniyle sorunlar yaşanmaktadır. Her birimin otomasyona geçmesi ile
sorunların ortadan kalkacağı kanısındayız.
IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler
1. Bilimsel yayın sıralamasında son yıllarda devlet üniversiteleri arasında ilk 15
üniversite içerisinde yer alınmasını sağlayan bir akademik çalışma ortamının
bulunması
2. ÖYP programı kapsamında üniversitemizin yer alması
3. Üniversite bünyesinde Teknopark’ın kurulmuş ve faaliyete geçmiş olması
4. Akreditasyon çalışmalarının yürütülüyor olması
5. Üniversitenin Erasmus programından yararlanma hakkını elde etmiş olması
6. Erciyes Üniversitesi’nin Avrupa Üniversiteler Birliği’ne üye olması ve
birliğin öz değerlendirme sürecinden başarıyla geçmiş olması
7. Öğretim elemanı ve öğrenci değişimleri için yurtdışındaki üniversitelerle iş
birliği yapılması
8. Yeterli düzeyde kütüphane ve bilgiye ulaşım kolaylığının bulunması
B- Zayıflıklar
1. Mezunlarla olan ilişkilerin azlığı
2. Üniversite birimlerinin paydaşlarıyla işbirliğinin yetersizliği
3. Erasmus gibi öğrenci değişim programlarına ilgili birimlerin yeterince önem vermemiş olması
4. Tanıtım ve halkla ilişkilerin yetersiz olması
5. Türk Cumhuriyetleri ve akraba topluluklarındaki üniversitelerle işbirliğinin istenilen düzeyde olmaması
6. Kurumsallaşmanın ve kurumsal kimliğin ileri düzeyde olayışı
7. Öğretim elemanı başına düşen ders yükünün fazla olması
8. Üniversite içerisinde bilimsel çalışmalarda işbirliği eksikliği
9. Ulusal ve uluslararası proje imkânlarının değerlendirilmemesi, proje tekliflerinin yetersizliği
10. Diğer üniversitelerle yeterince ortak çalışmaların yürütülememesi
11. Burs işlerinin merkezileştirilerek burs sayısının azaltılması,
ayrıca burs konusunda hayırseverlerden
yeterince yararlanılamaması ve BAP projelerinden araştırma görevlisi kadrosunda bulunmayan öğrenciler
burs verilemeyişi
12. Doktor öğrencileri sayılarının yetersizliği
13. Yabancı uyruklu öğrenci sayısının az olması
41
C- Değerlendirme
2012 yılı içerisinde amaç ve öngörülen hedefler %60 oranında gerçekleştirilmiştir. Aşağıda verilen öneri ve
tedbirler ile birimimizin daha kaliteli bir öğretim kurumu olması yönündeki gayretlerine katkı sağlayacaktır.
Hedeflerin gerçekleştirilmesinde katkı sağlayan idari ve akademik personelimize teşekkür etmeyi mutlu bir
görev addederim.
V- ÖNERİ VE TEDBİRLER
Birimimiz 2012-2013 öğretim yılında bazı anabilim dallarında açılmış olan yabancı dilde (İngilizce)
lisansüstü programlar öğrenci alımları gerçekleşmiştir. Üniversite yönetimi yabancı uyruklu lisansüstü
öğrencilerinin Üniversite içerisinde barınmalarını sağlayacak bir yurt binasının yapılmasın da gereken adımları
atmış olup en kısaz zaman içersinde tamamlanması yabancı dilde lisansüstü eğitim için önem arz etmektedir.
Akademik kadroda bulunmayan lisansüstü programı öğrencilerine ucuz barınma imkânı KYK(Kredi Yurtlar
Kurumu) tarafından sağlanmaktadır fakat bu öğrencilere burs imkânlarının BAP projelerinden veya
TUBİTAK destekli projelerle sağlanması ve tez çalışmalarının Bilimsel Araştırma Projeleri Birimince
desteklenmesi öğrencinin huzurlu ve gelecek endişesini en aza indirecek tedbirler olarak önemlidir.
42
EKLER
İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI
Harcama yetkilisi olarak yetkim dâhilinde;
Bu raporda yer alan bilgilerin güvenilir, tam ve doğru olduğunu beyan ederim.
Bu raporda açıklanan faaliyetler için idare bütçesinden harcama birimimize tahsis edilmiş kaynakların etkili,
ekonomik ve verimli bir şekilde kullanıldığını, görev ve yetki alanım çerçevesinde iç kontrol sisteminin idari ve
mali kararlar ile bunlara ilişkin işlemlerin yasallık ve düzenliliği hususunda yeterli güvenceyi sağladığını ve
harcama birimimizde süreç kontrolünün etkin olarak uygulandığını bildiririm.
Bu güvence, harcama yetkilisi olarak sahip olduğum bilgi ve değerlendirmeler, iç kontroller, iç denetçi
raporları ile Sayıştay raporları gibi bilgim dâhilindeki hususlara dayanmaktadır.
Burada raporlanmayan, idarenin menfaatlerine zarar veren herhangi bir husus hakkında bilgim olmadığını
beyan ederim. (Kayseri-21.02.2014)
İmza
Prof. Dr. Kâzım KEŞLİOĞLU
Müdür
Download

Stratejik Plan - Fen Bilimleri Enstitüsü