21 Ocak 2014 Salı
GÜHN
abeC
r EL
2
Mucizevi çalışmalar
Küçük yaşlardan itibaren parap
sikoloji, rüya yorumları, mistisizm,
metafizik merakı sayesinde bireysel
gelişim ve içsel yolculuğuna erken yaşlarda
başlayan Fatma Can mucizevi çalışmalara
imza atıyor.
yılında . Aşama Theta
Healing eğitiminin . Aşamasını da aynı
yılın ikinci yarısında tamamlayan Fatma
Can, Uluslararası alanda da ismini tanınır
hale getirdi.
Çalışmaların içeriği hakkında açıkla
malarda bulunan Fatma Can “
Theta Healing” isminin
Beyin dalgalarından
aldığını belirtti.
Beyin dalgalarının
ayrı frekans
dalgaları
olduğunu ifade
eden Can, “
Sürekli aktif
halde olan bu
beyin dal
gaları ile gün
içinde yap
tığımız ve
söylediğimiz
her şey belli bir
düzen içerisinde
işler. Gün boyu
değişik beyin dal
gaları yaşar dururuz;
ama onları çıplak gözle
göremeyiz. Ancak özellikle
Theta frekansı, yaratmakla ilgili bir
frekans olarak, şifalanmamız için şüphesiz
diğer frekanslardan ayrılır. Theta ile hayat
larımıza yepyeni bir pencere açma şansına
sahip oluruz. Varlığından hoşlanmadığımız
tüm kalıpları, zihinsel engelleri, blokajları
yok edebilir; yerine istediğimiz, işe yarar,
olmasını arzu ettiğimiz öğretileri koyabili
riz. Hayatımıza kaygı, endişe yerine sakin
liği, huzuru, neşeyi, bolluğu alabiliriz.
Theta Healing® ‘in kurucusu Vianna
Stibal’dir. Bacağındaki kanserin ani şekilde
iyileşmesine şahit olmuş ve kendini bu
hızlı iyileşmeyi sağlayan yöntemi diğer in
sanlara da öğretmeye, insanların da kendi
kendini tedavi etmesine yardımcı olmaya
adamıştır. Çünkü, Theta Healing® hay
atımıza hizmet etmeyen, bize ait olmayan
kalıp, katı inançlarımızı geri dönülmez
şekilde dönüştürmek için uygulanabilen
en güzel şifa yöntemlerinden biridir.
Bilim adamlarını özellikle Alfa ve
Theta aralığındaki beyin frekanslarının şu
özelliklerini keşfetmiştir:
Kaygı deneyimleyen bireylerde stresi
uzun süreli ve önemli derecede azaltarak
yatıştırır.
Derin fiziksel rahatlamaya ve zihin
berraklığına yardım eder.
Sözel beceriyi sözel performansı
IQ’yu artırır.
Beynin her iki yarım küresini den
geler.
Canlı ve kendiliğinden gelen zihinsel
söz sanatları hafızası ve yaratıcı imgeleme
gücüne dayalı düşünmeyi hareketi geçirir,
ağrıyı azaltır, coşku yaratır ve endorfin sal
gılanmasını harekete geçirir. “ dedi.
Theta Healing®,Theta Healing’ in
bireysel seans ve grup çalışması olarak
alınabileceğini açıklayan Fatma Can’ın
açıklamalarına göre çalışma sonucunda
neşe, coşku ve gizemli yeteneklerle tanış
mak mümkün oluyor. . Grup çalışması ya
da bireysel seanslarla kalite zaman yöne
timi yapmanın da mümkün olabileceğini
vurgulayan Can, açıklamalarında şu
görüşlere yer verdi;
“ Theta Healing® semineriyse size
psişik yeteneklerinizi aktif edebilme ve
kullanmayı bilir hale gelme şansı için bir
kapı aralar. Tabii üzerinde çalışmalar ya
parsanız.
HZ. Mevlana’nın dediği gibi:”Dün
dünde kaldı, yarın henüz gelmedi, an
vardır”
An’da yani ‘şu an’ da kişinin mutsuz
olduğu konu ya da konular her neyse,
karşılıklı konuşarak, maille ya da telefon
görüşmesi sırasında bu konuları
tespit ederek çalışmaya
başlarız. Öncesinde
konuları belirlemek
çalışmaya hız
zaman kazandırır.
Akabinde çalış
mamızı yaparız
ve kişi açılım
larını, hafta,
ay, maksi
mum ay da
fark eder. Fark
etmekte
gecikenlere de
yakın
çevresinin
söylemleri ışık
tutar. Kişi fark
etmese de çevresi net
olarak değişimi gözlem
ler. Kişide geri dönülmez
şekilde dönüşüm yaşanır. Bir
defa Theta Healing® içerisinde
çalışılan konulara defatle dönmeye de
gerek yoktur; bir kez çözülmesi yeterlidir.
Grup çalışmalarında ise bir ya da iki
konu belirlenerek, bu konular üzerinde
çalışma yapılabilmektedir. Çalışma
öncesinde Theta Healing® hakkında
genel bilgilendirme yapılır, akabinde
çalışma tamamlanır ve nihai olarak da
çalışmanın kontrolü yapılarak, katılım
cının Theta Healing® sonrasında üz
erinde çalışma yaptığı konu hakkında
sağlamasını da yapmış olarak seminer salo
nundan ayrılması sağlanır. Kişi dilerse,
farklı konular için başka bir grup çalış
masına da katılabilir.
Çalışmalara katılacağımız zaman, gün
içinde en az bardak su içmiş olarak
katılmamız da yarar vardır ve Theta Heal
ing® çalışmasına hamilelerin katılma
malarını öneriyoruz. Ayrıca ağır ilaç
kullananların da ancak kendi doktor
larının gözetiminde çalışmaya katılmaları
yararlı olacaktır. “
Bir gün bir seansımızda devlet okulu
mezunu bir kızımız, İTÜ ya da Boğaziçi
Üniversitesi’nde okumak istediğini
söyledi. ”Tamam, bunu anlıyorum ve so
rumluk almak istiyorsan, alabileceksen
çalışmamızı elbette yaparız; bu senin
kalbine istek olarak düştüyse, Allah sana
hatırlatma vesilesi vermiş “dedim. Çalış
mamızı yaptık. Nihayetinde gerekli kod
lama çalışmasını yaptık ve hayali olan
okullarda bir tanesi olan İTÜ de okuyor.
Hedef sahibi olmak, başarı, azim,
çalışkanlık vs çalışma yaptığımız konular
dan bir kaç tanesiydi. Neticede kodlama
çalışmasını aldı, ama aksiyonu ders çalış
maktı, çalışabildi ve dileğine kavuştu.
Başka bir öğrencimiz de ilkokuldan beri
Matematik derslerinden hep düşük not al
maktayken notunu ’e çıkartabildi; ailesi
de çok teşekkür etti. Oysa şaşırmaya
gerek yok başarı kızlarının. Biz sadece
onda potansiyelini kullanmayı ortaya
çıkardık. Bu kızımıza da ders çalıştır
madık, özel ders almadı ya da dershaneye
gitmedi, kendi imkânlarıyla çalışıp bu
notu aldı.
Özetle, Theta Healing® uygu
layıcısının rehberliğiyle istenen her
konuda çalışma yapılabilir. Kişi rahat
olarak çalışmaya katılır, dikkat kesilme
sine de gerek yoktur. Uygulayıcı soruna
odaklanarak, çözümü için en doğru cüm
leleri bularak çalışmasını yürütür.
Biraz kendimden de söz etmem
gerekirse, ben Theta Healing® Ulus
lararası Uygulayıcısıyım, öğretmeni
değilim.
yılında Theta Heal
ing® eğitimlerini tamamladım. Usui
Reiki Master Teacher esas ana
dalım. İlk basamağım Usui Reiki.
Eğitimime Usui Reiki ile başladım,
sonra Eft Duygusal Özgürleşme
Teknikleri, Çakraları Temizleme ve
Dengeleme, T.A.T. Tapas
Akupresur , Nlp Nöro Lenguistik
Programlama , Bilinçaltı temizleme,
Üst benlikle iletişim, Meditasyon,
Vipassana, Vivation Nefes
Tekniği, Sesle, nefesle, ren
kle, müzikle, sarkaçla,
“Enerji ile çarka
dengeleme,
arındırma”, Feng
Shui, ThetaHeal
ing®
Terapisi,Rain
bow Children
Terapisi,Ball In
version Therapy
Top Terapisi ,Şi
falı taşlarla enerji çalışması, Kuantum
dokunuş, Psişik ameliyat Aura den
geleme, temizleme ve içinde Tasavvufun
da büyük bir pay aldığı teknik ve pratik
lerle halen öğrenciliğime devam ediyorum
ve şükürler olsun bilgiye doymuyorum. “
DUYGUSAL ÖZGÜRLEŞME
TEKNİKLERİ TAVSİYE
EDİLİYOR
Özellikle kendi kendinin terapisti
olmak isteyenlere Duygusal Özgürleşme
Tekniklerini tavsiye ediliyor. . Herkesin
rahatlıkla öğrenmesi mümkün olan bu sis
temle ilgili açıklamalar da çok dikkat çe
kici... Fatma Can’ ın konu hakkındaki
açıklamaları şöyle;
“ Dikkatli şekilde öğrenirsek, adım
adım usulüne uygun uygular, sabırla ya
parsak başarı oranı
’dir. Basit
konuları geri dönülmez şekilde
dönüştürmek
dakikada mümkündür,
ama ağır travmatik konular için kendimize
seans ayırmamız gerekir. gün içinde
ya da . saat çalışmak demektir bu.
Bıkmadan ve istikrarla çalışma
sürdürüldüğünde, seanslar tamam
landığında o sorunlardan özgürleşmiş olu
ruz. EFT ‘nin en güzel yanı, uzun uzun
kimseye sıkıntımızı anlatmaya gerek
BİREYSEL SEANSLAR
kalmadan, kendimize yardımcı ola
YÜZYÜZE YAPILIYOR
bilmemizdir. Uygulamalı seminerlerimde
Bireysel seans çalışmasında yüz yüze,
saat içerisinde öğrenilebilen bu tekniği
yalnız çalışmalar yapılıyor ve konu ya da
anlamak, öğrenmek ve uygulamayı bırak
konular çalıştırıcı ve katılımcı arasında
mamak başarı oranını yükseltecektir.
kalıyor. Çalışma öncesinde katılımcı
Kendi hayatımızda en az
konuda bu
çözüme kavuşturmak istediği sıkıntısını
tekniği kullandıysak, artık yakın çevrem
paylaşırken; birlikte yapılan tespitlerle,
ize de yardımcı olabiliriz; ama bu tekniği
ya da . saati geçmeyen çalışma tamam
uzman derecesinde kullanmak istiyorsak
lanıyor. Bu arada Kişi ilave başka konu
mutlaka Master eğitimlerine katılmak
larda sıkıntılı ise ancak belirli bir zaman
gereklidir. Kişisel sıkıntınız diyelim ki;
sonra yeni bir konu çalışabileceği belir
bel ağrınız ise bunu uzun uzun kişi ter
tiliyor. Çünkü enerjinin yerleşmesi için,
apistiniz dahi olsa birine anlatmanız
aksiyon alması için zaman tanımak
gerekli değildir. “Bu keskin bel ağrıma rağ
gerekiyor.
men kendimi seviyorum ve kabul ediyo
Fatma Can, Aksiyon konusunun da
rum “ diyerek çalışmak başlangıç için
Fatma Can, İstanbul
son derece önemli olduğunu belir
yeterli olur; çok altlarda yer bulmuş
doğumludur. Perakende sektöründe on dört
tirken konu hakkında şu
her olumsuz kaydı
yıl yönetici olarak çalışmıştır.
görüşleri dile getiriyor;
dönüştürmek olasıdır ve
Küçük yaşlarda başlayan parapsikoloji, rüya yorumları,
“ Peki, nedir bu ak
güvenli bir çalışmadır.
mistisizm, metafizik merakı sayesinde bireysel gelişim ve içsel yolcu
siyon hali? Bir
İlaç kullanılmaz, iğne
luğuna erken yaşlarda başlamıştır.
örnekle buna açık
batırılmaz ve
yılında Usui Reiki,
yılında, E.F.T. “Duygusal Özgürleşme
lık getirebiliriz.
canınızı acıtacak
Teknikleri’’ ile Çakraları Temizleme ve Dengeleme,
yılında ise “Usui Reiki
bir eylem yapıl
Master Teacher” eğitimini tamamlamıştır.
yılının Eylül ayında almış olduğu . Aşama Theta Healing Eğitimi’nin . aşamasını
da aynı yılın Kasım ayında tamamlayarak İleri Seviye Theta Healing uygulayıcısı olarak Ulus
lararası düzeyde tanınırlığa sahip olmuştur.
Kişisel serüveni ve düsturu Osho’nun “deneyimlenmemiş bilgi, bilgi değildir’’ felsefesidir. Çalış
malarının tamamı ve eğitimleri başta bizzat kendisi tarafından denenmiş ve faydasını gördüğü alanlar üz
erinde eğitimlerini derinleştirmiştir.
Kan grubuna göre beslenme ve alternatif tıp konusunda bir çok eğitmenin yanında eğitim almış, tamamını
kendi deneyim süzgecinden geçirerek bir potada eritmiştir. Tüm danışanlarına bu minvalde hizmet vermekte
dir. Şifalı taşlar, kristaller, açlık oruçları, sülük tedavileri ve sarkaç çalışmaları bunlardan sadece bir kaçıdır.
Amacı, doğu ve batı’nın zihinsel dönüşüm öğretilerini ve doğal şifa tekniklerini kullanarak, “Bir’den biz’e,
biz’den Bir’e” felsefesiyle, yaşamın her alanında başta stresle baş ederek, dengede kalabilmek, özümüzdeki gücü fark
ederek içsel potansiyellerimizi fark etmeyi kullanabilmek, hayatta yalnız olmadığımızı, birliğin gücünün huzurunu pay
laşmak için IŞIK olmaktır. Bu amacı tasavvufi yolculuğunun da ana damarıdır. Nefsimizin hiçliğini, aczini ve fakrını
bildiğimiz noktada kemâlata doğru yol alabileceğimizi bilerek ilerler. Mevlana’nın dediği ‘’Bizler var gibi görünen yok
larız, bizler var gibi görünen hiçleriz’’noktasından çoğaltır tüm çalışmalarını…
Kişisel gelişim merkezlerinde ve bireysel olarak seanslar vermeye devam etmektedir.
Almış olduğu diğer eğitimlerden bazıları;
E.F.T Duygusal Özgürleşme Teknikleri
T.A.T. Tapas Akupresur ,
NLP Nöro Lenguistik Programlama ,
Bilinçaltı temizleme
Üst benlikle iletişim
Meditasyon
Vipassana İç görü ve Farkındalık Çalışması
Vivation Nefes Tekniği
Sesle, nefesle, renkle, müzikle, sarkaçla, “Enerji ile çarka dengeleme, arındırma”
Şifalı taşlarla enerji çalışması
Kuantum dokunuş
Feng Shui
Psişik ameliyat Aura dengeleme, temizleme
Theta Healing
Fatma CAN
Usui Reiki Master Teacher
maz. Kişiye özel bir çalışmadır çünkü.
Grup çalışması sırasında EFT uygulama
teknikleri katılımcıya anlatılır, bilgi
perçinlenir, EFT tarihçesi ve kullanımı
hakkında bilgi verilir. Sözlerin, niyetin
gücü hakkında da geniş örnekler pratik
yapmadan önce seminer sırasında pay
laşılır. Akabinde pratik yaptırılarak
katılımcının kendi kendine EFT uygulaya
bilmesi sağlanır.
Usui Reiki hakkında da biraz bilgi ver
mek isterim. Öncelikle belirteyim ki;
Bizim Anadolu’da el verme yani yetkinlik
dediğimiz inisiye ile birlikte eğitim semi
nerini almak kaydı ile herkes Usui Reiki
uygulayıcısı olabilir. Yarım günde ala
cağınız seminer ile Usui Reiki’ye inisiye
olduktan sonra ömür boyu kullanacağınız
şifanın nimetlerinden istifade ede
bilirsiniz. Usui Reiki uygulaması eller, gö
zler ve nefesle uygulanır, aşama aşama
seminerleri vardır. Kendimize, yakın
çevremize, yediklerimize, içtiklerimize,
bitkilere, hayvanlara aklınıza gelen her ne
varsa her şeye bütünün hayrına olacak şek
ilde Usui Reiki’yi nasıl uygulayacağımızı
seminerde yapacağımız pratiklerle öğren
miş oluyoruz. Uygulama sırasında şurasına
burasına şu hastalığına diye niyet be
lirtmeden çalışmak en verimli iyileşmeye
kanal açar. Uygulayıcı olabilmek için
kendi frekansımızı, enerjimizi dengele
memiz gereklidir. Enerjimizi dengelemek,
dengede olmak bizim elimizdedir. Yeter ki
bunu isteyelim ve niyet edelim. Usui Reiki
her konuda kullanabiliriz; ne kadar çok
pratik yaparsak enerji kanallarımız, psişik
yeteneklerimiz gelişir. Kader ,ilahi işleyişi
değiştirmez kolaylaştırır.
Sizlere yazmış ve anlatmaya çalışmış
olduğum teknik çalışmalar tanı teşhis
koyma işi değildir, egomuzu geri plana
alarak çalışmaya kendimizi açmak, şifalan
maya izin vermek gereklidir. Ben iy
ileştirdim vs diyenlerden kaçmakta yarar
vardır. İşimiz hizmettir, şifayı veren
Allah’dır; şifanın kaynağı şifacı olan
Allah’dır. Hizmetin de edebi vardır. Ede
bimi bilerek görevimi yapabiliyorsam ne
mutlu bana.
Enerji Teknik Çalışmaları, Modern
Tıbbın yerini tutamaz. Her türlü hastalık
ve sair tedavi gerektiren sorunlarınız için
lütfen doktorunuza danışınız. “
Download

GÜN CEL Ha ber - WordPress.com