2014-2018
OMU-BALLICA KAMPUSU
STRATEJİK PLANI
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
UZAYTEM
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
GEMİ İNŞAA VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
İLERİ TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU
BALLICA MESLEK YÜKSEKOKULU
BALLICA YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
BALLICA
KAMPUSU
VİZYON 2023
2012
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ballıca Kampüsü
2014-2018
Stratejik Planı
2013
Samsun
1
İÇİNDEKİLER
Kısaltmalar
Önsöz
Giriş
OMÜ-BALLICA KAMPUSUSTRATEJİK PLAN Hazırlama Kurulu Üyeleri
A. Genel Durum Analizi
1. Kuruluşun Yapılanma süreci ve yönetim organizasyonu
2. Kuruluşun Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi
3. Kuruluşun Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerinin Belirlenmesi
i. Organizasyon Şeması
a. Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
b. Gemi İnşaa ve Deniz Bilimleri Fakültesi
c. Sivil Havacılık Yüksekokulu
d. İleri Teknoloji Yüksekokulu
e. Ballıca Meslek Yüksekokulu
f. Havacılık – Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
g. Ballıca Yüksek Teknoloji Enstitüsü
ii. Hedef Kitle, Ürün ve Çıktılar
iii. Fiziki Mekanlar
iv. Mali Destek ve Kaynaklar
v. Paydaşlar Analizi – Paydaş Listesi
vi. Etki/Önem Matrisi
vii. Paydaş-Ürün/Hizmet Matrisi
viii. Kurum İçi Analiz (GZFT analizi)
ix. Kurum Dışı Analiz (GZFT analizi)
B. Geleceğe bakış Misyon Vizyon Temel değerler
C. Stratejik Amaçlar, Hedefler, Performans Göstergeleri, Faaliyetler….
1. Eğitim-Öğretime Katkı
2. Toplumsal Yaşama Katkı
3. Araştırma Geliştirme ve Danışmanlık Hizmetlerine Katkı
4. Kurumsal Kapasite ve İnsan Kaynakları Yönetimi
5. Üniversitenin Tanınırlığına Katkı
6. Mezunlar İletişim
7. Bilim, Teknoloji veHizmet Üretim Faaliyetleri
D. Tablolar
E. Maliyetlendirme
F. OMU-Ballıca Vizyon 2023
G. Vizyon 2023 Master Planlari
2
3
4
7
9
10
13
15
16
22
24
32
33
34
43
44
46
47
48
51
52
54
55
56
57
59
78
83
86
92
96
97
99
116
133
137
KISALTMALAR
ADEK
AR-GE
ASELSAN
BAT
BK
BMYO
BSTB
BYTE
DİSGM
DPT
EASA
FAA
FAI
GİDBF
GZFT
HAVELSAN
HUBF
HUYTUP
ICAO
İTÜ
İTYO
JAA
KB
KTÜ
MEB
MSB
NASA
ODTÜ
OKA
OMÜ
PYO
ROKETSAN
SHGM
SHYO
SİÖİ
SSM
TAI
TEI
TUBITAK
UDHB
UZAYTEM
YÖK
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu
Araştırma Geliştirme
Askeri Elektronik Sanayii
British American Tobacco
Ballıca Kampusu
Ballıca Meslek Yüksekokulu
Bilim, Sanayi, ve Teknoloji Bakanlığı
Ballıca Yüksek Teknoloji Enstitüsü
Denizcilik ve İç sular Genel Müdürlüğü
Devlet Planlama Teşkilatı
Avrupa Havacılık Güvenlik Ajansı
Amerika Federal Havacılık Dairesi
Federation de Aviation International
Gemi İnşaa ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Güçlü-Zayıf Fırsat-Tehdit Analizi
Hava Elektronik Sanayii A.Ş
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Hava, Uzay ve Yüksek Teknoloji Uygulama Projesi
Uluslararası Sivil Havacılık Organizasyonu
İstanbul Teknik Üniversitesi
İleri Teknoloji Yüksekokulu
Joint Aviation Authorities
Kalkınma Bakanlığı
Karadeniz Teknik Üniversitesi
Milli Eğitim Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
National Aeronatutics and Space Administration (Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi)
Ortadoğu Teknik Üniversitesi
Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Proje Yönetim Ofisi
Roket Sanayii ve Ticaret A.Ş
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Sivil Havacılık Yüksekokulu
Samsun İl Özel İdaresi
Savunma Sanayi Müsteşarlığı
Türk Havacılık Endüstrisi
Türk Havacılık Motor Endüstrisi
Türkiye Bilim Teknik Araştırma Kurumu
Ulaştırma , Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı
Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve ve Araştırma Merkezi
Yüksek Öğrenim Kurumu
3
ÖNSÖZ
Bilimsel dayanağı olmayan endüstrilerin varlıklarını sürdüremeyeceği gibi endüstriyel
uygulamaları olmayan Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin bir gelişme kaydedemeyeceğini
yaşayarak öğreniyoruz.Uygulamaların AR-GE tabanlı endüstriyel ürün olarak çıkışı araştırmacıları daha
özgür düşünceye yönlendirmekte, gerçeklik kavramının hayalden öte değer ifade ettiğini
gösterebilmektedir.Bilimsel çalışmaların, ekonomik katma değer oluşturmayan sadece bireysel
akademik çalışmalara katkı ötesine gidemeyen çalışmalar olarak kalması ülke kaynaklarının adeta
israfına neden olmaktadır.
Bilimsel dayanağı olmayan endüstrilerin varlıklarını sürdüremeyeceği gibi endüstriyel
uygulamaları olmayan Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin bir gelişme kaydedemeyeceğini
yaşayarak öğreniyoruz.Uygulamaların AR-GE tabanlı endüstriyel ürün olarak çıkışı araştırmacıları daha
özgür düşünceye yönlendirmekte, gerçeklik kavramının hayalden öte değer ifade ettiğini
gösterebilmektedir.Bilimsel çalışmaların, ekonomik katma değer oluşturmayan sadece bireysel
akademik çalışmalara katkı ötesine gidemeyen çalışmalar olarak kalması ülke kaynaklarının adeta
israfına neden olmaktadır.
Ballıca Kampusu üniversitemizin Havacılık, Uzay, Denizcilik ve İleri Teknolojilerin Uygulama ve
Araştırmaların yürütüldüğü bir “Uygulamalı Eğitim ve ÖğrenimYerleşkesi” niteliğindedir.Gelecekte
Ülkemizin sayılı Yüksek Teknoloji Enstitüsü olarak göreceğimiz bu yerleşkede, Havacılık ve Uzay
Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi, kampusun en ideal kullanımını sağlamak, Havacılık
alanında bölgede eğitim hizmetini uluslararası kabül gören nitelikte sunmak, AR-GE, Proje tabanlı
üretim ve endüstriyel uygulamaları kombine edebilmek amacıyla faaliyet sunacaktır. Somut
beklentileri karşılayan ürünleriyle performansını sergileyecektir.Mevcut alt yapı ve insan
kaynaklarıyla, gayret ve beklentilerini bilimsel rekabet ve üstünlük vasıflarıyla geliştirmek için
potansiyel fırsat ve imkanlara sahiptir. Geleceğimize teminat olan genç insanımız, tecrübe sahibleri,
araştırma ve uygulama beklentisi yüksek insan kaynaklarımız gün geçtikçe artmaktadır. Çağdaş
üniversitelerin temelgayesi; eğitim, bilimsel araştırma, kamu hizmeti ve sosyal yaşama katkı
oluşturmak olduğuna göre; Bu anlamda OMÜ-BK’nun stratejik planına koyduğu amaç ve hedefleri,
kendini ayrı bir üstün vasıfta görmesini haklı çıkarmaktadır.
Üniversitemizin Havacılık ve Uzay Teknolojilerine yönelik olarak başlangıçta geliştirdiği iki önemli
Eğitim Kuruluşu olan SHYO ve HUBF’si eğitim programlarında gerçekçi teorik ve uygulamalı eğitiminin
kalitesini merkezin performansı ile örtüştürecek konumdadır. Eğitim hizmetleri açılan programların
güncel ve mezuniyetten sonraki süreçlerde işe yarar olması, okutulan derslerin içeriklerinin güncel ve
gerçekçi olması, eğitim yönteminin ezberci değil, çözümleme ve kendi kendine öğrenme kabiliyeti
kazandırıcı özellik taşıması, eğitim için gerekli alt yapı ve donanımın tam olmasını gerektirir. Okulla
sınırlı kalmayan çağdaş eğitim anlayışı Yaşam boyu eğitim, mezuniyet sonrası bilgi ve tecrübenin
yenilenmesi ve geleceğe aktarılması, çalışanlara ihtiyaç duyduğu bilgilerin kazandırılması,
uygulamaların içinde eğitim güçlendirilmesi fırsatlarını Merkez çalışma alanlarında
görebileceğiz.Hedefi iddialı olan Merkezi ile OMU-BK en kısa zamanda ideal insan kaynakları oluşma
sürecini hızla katetmektedir. Kısa ve orta vadeli eylem planlarımızın önemli bir unsuru olan
özdeğerlendirmeler, paydaş memnuniyet ölçümleri gibi performans değerlendirmeleri ve Stratejik
plan geliştirme ekip faaliyetleri tam anlamıyla OMU-BK unda hayat bulacaktır.
4
Merkezimizin önemli bir işlevi olan bilimsel araştırmalar yerini uygulamalı araştırmalarımız ile
Teknoloji geliştirme, pazarı olan ürüne yönelik araştırmalar, AR-GE için en değerli ölçüt olan patent
sayısını da arttıracaktır. Öte yandan bireysel ve mevzi laboratuarlar yerine AR-GE'ye yönelik merkezi
akredite ihtisas laboratuarları projelerimizin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.Bu yapılanma
üniversite-sektörel işbirliğini de kolaylaştıracak, geliştirecek ve zenginleştirecektir.
OMÜ-UZAYTEM’in kurumsal yönetim anlayışı, kamusal hizmetlerin sunumunda, hizmeti sunan
ve hizmetten yararlananların memnuniyetini, yönetimde etkinlik ve verimliliği esas almaktadır. Ülke
kaynaklarıyla oluşan böyle bir yapının, gerçekleştirdiği işler ve sonuçlar itibarıyla; hesap verme,
saydam olma, hızlı karar alma, sorunlara uygunve kalıcı çözüm bulma, değişime uyum sağlama
esnekliğine sahip olma, çalışma yöntem ve süreçlerinin sorgulanması gibi özellikleri taşıma
kapasitesindedir. Merkezimiz üniversitenin Ballıca yerleşkesinde çağdaş bir eğitim uygulama ve
hizmet kurumu olarak, Samsun’un kalkınmasında öncü rolünü üstlenip sürdürecektir.Bölgede
meydana gelen Sosyal ve Kültürel değişiklikleri yakından takip ederek stratejik planlarını geliştirecek
olup öngörülen yatırım ve hizmetlerde etkin, verimli ve her zamankinden daha kısa sürede Havacılık
ve Uzay bilimlerine yönelik Yüksek Teknoloji Uygulama yerleşkesi olma misyonunu yerine
getirecektir.
Bu çalışma; 26.05.2006 tarihli ve 26179 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren
“Kamu İdarelerinde Stratejik Planlamaya İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” gereği Ondokuz
Mayıs Üniversitesinin Ballıca Kampusunda faaliyet gösteren OMÜ-UZAYTEM ve Yüksek Öğrenim
Birimlerinin stratejik plan hazırlama ekibinin hazırladığı 2014-2018 yıllarını içeren Stratejik Planıdır.
Bu Stratejik Plan, yerleşke içinde var olan HUBF, SHYO ve GİDBF ile kurulması planlanan İTYO, BMYO
Eğitim ve Eğitim uygulamalarını destekleyen alt yapıyı güçlendirmek için hazırlanan Master Planlara
uygun olarak hazırlanmıştır. OMÜ Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu (OMÜ-ADEK)
ekiplerinin genel kapsamlı Stratejik Planlama yapmasına ve onaylatmasına yardımcı olacak olup, ilgili
mercilerce onaylanması ile yaşama geçebilecektir.
OMÜ-BKstratejik Planı, Stratejik plan hazırlama ekibinin gayretleri ile OMÜ 2009-2012 Birinci
Stratejik Planlarının devamı niteliğindedir. Başta TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu’nun 2006
yılından beri aldığı kararlar, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Vizyon 2023 Projeleri, Avrupa Yüksek
Eğitim Reformu çerçevesinde 1998 Lizbon, 1999 Bologna Deklarasyonu, TÜBİTAK’ın “Ulusal Bilim ve
Teknoloji Politikaları Vizyon 2003-2023 Strateji Belgesi”, “Devlet Planlama Teşkilatı Uzun Vadeli
Strateji Planı, IX. Beş Yıllık Kalkınma Planı”, “Ulusal Kırsal Kalkınma Stratejisi, 2006-2008 Orta Vadeli
Programı” ve “TR83 Bölge Master Planı” olmak üzere “Samsun İl Gelişme Planı” ve İl’deki diğer
planlardaki öncelikler dikkate alınarak; bölgesel kalkınma ajansı destekli, gerçekçi, bölge halkının
katılımını öngören, şeffaf ve hesap verebilir bir temel üzerine kurgulanmıştır. OMÜ-BKStratejik
Planında tüm paydaşların potansiyelleri göz önünde bulundurularak, gelişme perspektifleri
doğrultusunda stratejiler belirlenmiş, hedefler konulmuş; bu strateji ve hedefler, somut faaliyet ve
projelerle desteklenmeye çalışılmıştır.
OMÜ-BK Stratejik planında belirlenen amaçlar için yönetmeliğinde belirtilen uygulamalı eğitimöğretim, araştırma geliştirmeve danışmanlık, kurumsal kapasite ve insan kaynakları yönetimi ve
toplumsal yaşama katkı ana başlıkları seçilmiştir.Stratejik amaçları arasında bilime ve insanlığa katkı
sağlayan, buluşa ve patente yönelik projeler yapmak, eğitim-öğretimin etkinliğini artırmak,
üniversitenin yatay genişleme ve dikey büyümesini gerçekleştirmek ön safa çıkmaktadır.
5
Günümüzde ve gelecekte önemi daha da artacak olan Havacılık, Uzaya yönelim, Nano ve yüksek
teknoloji ürünleri ile yoğunlaşmamız sürdürülebilir bir kalkınma için zorunlu kılınmaktadır.Üniversite
paydaş sektör işbirliği; bölgede üniversitemize tahsisli açık ve kapalı alanlarda hafif ve orta ölçekli
innovativ Hava-Deniz araçları ve komponentlerinin tasarım, dizayn ve imalatına yönelik yüksek
teknolojili kompozit atölyelerinde kendini gösterecektir. Beraberinde gelişen bir yan sanayisini, Sivil
Havacılık Yüksekokulunda, AR-GE uygulamaları ve sürekli eğitimi amacıyla Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesinde, Gemi İnşaa ve Denizcilik Fakültesi ve İşletmelerindeki yetişen kaliteli elemanları ile
yürütecektir. Tıp Fakültesi bünyesinde açılan Hava ve Uzay Hekimliği Anabilim Dalı bu bölgede
oluşturulan laboratuar ortamlarında araştırma projeleri hazırlayabilecektir. Sivil Havacılık
Yüksekokulunun pilotaj bölümü ve hazırlanan Master plan doğrultusunda bölgede çok sayıda
kurulacak uçuş okulları havacılık turizm faaliyetleri ile katma değer oluşturan öncü olacaktır
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi
önümüzdeki 5 yıllık dönemini 19 Mayısın 100.yıl dönümünde onurla anacağımız bir yıl olarak anmak
için Stratejik planında belirlediği amaç, hedef ve faaliyetlerini gerçekleştirmeye odaklanacaktır.
Üreten öğrenci merkezli ve süreç temelli takım anlayışının ön plana çıkarıldığı, paylaşımcı, şeffaf,
değerlendiren ve ortak akıl kullanabilen bir yönetim anlayışı içinde, en iyiyi ararken ulusal varlığımızın
sonsuza kadar var olmasını temel amacı kabul eden çağdaş, demokratik, etik anlayışı ile öncü, örnek
ve önder bir kurum olmayı başarmak en büyük amacımızdır.
Prof.Dr.Hüseyin AKAN
Rektör
6
GİRİŞ
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Havacılık ve Uzay Teknolojileri Merkezi, HUBF, GİDBF ve SHYO
Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Komiteleri tarafından hazırlanan bu Stratejik Plan bir
ortak akıl ürünü olup, birimlerin üstüne düşen sorumluluk çerçevesinde ilerleme hedeflerine,
birimlerin dayanışma ilkelerine, Üniversitemizin varolan ve beklenen koşullarını dikkate alarak
sürdürülebilir kurumsal yapılanma anlayışına yönelik hazırlamıştır. Yeni bir açılım olarak Havacılık,
Uzay, Denizcilik ve bunların katma değerini oluşturan Yüksek Teknolojik faaliyetler doğrultusunda
faaliyetlere yönelim amaçlanmıştır.Bu çalışmaların temelinde üniversitenin akademik ve idari
kadrolarında “kalite” kavramının oluşturulması yanında bu felsefe çerçevesinde çalışma ilkelerinin
oluşturulması hedef tutulmuştur.Eğitim, üretim ve yönetim alanındaki tüm süreçler tanımlanarak
proje hazırlıklarına başlatılmış bu süreçlerde görev yapmak üzere “Kalite Güvence Birimi”
oluşturulmuş ve ilke olarak“Toplam Kalite Yönetimi” ile sürdürülebilirlik hedeflenmiştir.Mevcut
durumun tespiti, kurumsal güçlü yönler ve zayıflıklar, fırsatlar ve tehditlere (GZFT analizi) yönelik
çalışmalar yapılmıştır.Amaç ve Hedefler doğrultusunda OMU-BK birimlerinin ortaközgörüş (vizyon) ve
özgörev (misyon)’i belirlenmiştir.
OMU-UZAYTEM kuruluş felsefesi olarak, geleceği ancak bilgi üretenlerin oluşturacağına
inanmaktadır.Gelişimin tetikleyicisi bilgi üretimi olduğu açıktır.Üniversitelerin klasik anlamda bilgi
öğreten kurumlar olmaktan öte, bilgiyi üreten ve ürettiği bilgiyi katma değere dönüştüren kurumlar
olması kaçınılmazdır.Bilgi üretiminin maddi ve manevi birçok donanımın sonucunda mümkün olduğu
da göz ardı edilmemelidir.Ülkemiz ekonomik gücünü doğrudan birer kamu kuruluşu niteliğinde olan
üniversitelere aktarırken katma değer oluşturmayacak çalışmaları elemesi adeta imkansızdır. Bu
bağlamda Üniversitelerin katma değer elde eden çalışmalarını AR-GE kapsamına alması Bilimsel ve
teknolojik gelişmeyi doğrudan etkileyebilmektedir. Araştırma-geliştirme için bütçeden ayrılan
payların ülke ekonomisine geri dönüşünün sınırlılığı elbette ki kurumsal atılımların önündeki en büyük
engeldir.Bu tür değerlendirmelerde dikkatimizi çeken en önemli konu, üniversitelerimizde kalite
geliştirme ve toplam kalite yönetimine paralel uygulamalarda göreceli olarak yeterli adımların
atılamadığıdır. Ülke kaynaklarını geleceğin teminatı olarak yatırıma dönüştürmenin yolu, Uygulama
ve Araştırma Merkezlerinin birer bilgi üreten, üretilen bilgiyi ekonomik değere dönüştüren, rekabet
koşularında AR-GE ile üstünlük elde etmeyi prensip haline getirip innovasyonları ile kendini
güçlendiren yapılanmadan geçmektedir.
7
OMÜ-BK, önümüzdeki 5 yıllık dönemi kapsayan orta vadeli stratejik planı olan bu çalışmanın
daha uzun vadeli projelerine önemli katkılar sağlayacağı açıktır.
- Önlisans, Lisans ve lisans üstü eğitimin uygulama ve araştırmalarla üstün nitelikli, rekabetçi,
araştırmacı, etik değerleri önemseyen ulusal değerlerine sahip insan gücü yetiştirmek.
- Kurum bünyesinde çalışan akademik, idari ve hizmet üreten tüm bireylerinin bir “takım”
anlayışı içinde süreç odaklı hizmet üretmek üzere yapılanması.
- OMU-BK yönetiminin şeffaf, görüş ve önerilere açık, paylaşımcı, ortak karar alabilme
mekanizmalarını işleten bir yapıda olması.
- OMU-BK her alanda rekabetçi, en iyiyi arayan, sürekli kendini geliştiren ve beklentileri
karşılamak üzere gerekli düzenlemeleri kolayca yapabilen bir hizmet üreticisiniteliğini
kazanması ve bölgesel, ulusal ve uluslar arası tüm paydaşlar ile her alanda karşılıklı bilgi akışı ve
paylaşımı sağlayabilecek açık ve kolay ulaşılabilir bir yapılanması.
- Stratejik planların sadece başarıyı ölçmek için iyi bir referans değil aynı zamanda uzağı görme
yeteneğimizi de ortaya koymak için iyi bir belgedir. Ancak, yönetimlerin ve paydaşların bu
konudaki kararlılığı, desteği ve öncülüğü olmadıkça ve birimlerce benimsenip sahip
çıkılmadıkça stratejik amaçların gerçekleşmesi hayaden öte gidemeyeği de bilinmelidir.
Prof.Dr.Ferşat KOLBAKIR
Prof.Dr.Süleyman TOLUN
SHYO ve OMÜ-UZAYTEM Müdürü
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı
-
8
OMÜ-BALLICA KAMPUSU STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KURULU ÜYELERİ
GÖREVİ
ADI SOYADI
GÖREVİ
TELEFON
E-POSTA ADRESİ
BAŞKAN
Prof. Dr. Ferşat KOLBAKIR
5359253886
[email protected]
BAŞK.YR
D
BAŞK.YR
D
ÜYE
Prof. Dr. Süleyman TOLUN
BALLICA KAMPÜS
Koordinatörü
HUBF Dekanı
5333537677
[email protected]
Prof.Dr. Ahmet BULUT
UZAYTEM Müdür Yard.
5333342301
[email protected]
Yard.Doç.Dr.Kemal GÜNDOĞDU
UZAYTEM Müdür Yard.
5335903535
[email protected]
ÜYE
Prof.Dr. Abdurrahman AKSOY
HUBF Yön.Kur.Üyesi
5053126098
[email protected]
ÜYE
Prof.Dr. Hüseyin DEMİR
HUBF Yön.Kur.Üyesi
3623121919
[email protected]
ÜYE
Prof.Dr. Yusuf DEMİR
HUBF Yön.Kur.Üyesi
3623121919
[email protected]
ÜYE
Doç.Dr. Necdet ÇAMAŞ
HUBF Yön.Kur.Üyesi
3625426761
[email protected]
ÜYE
Doç.Dr. Ertan ERTAŞ
HUBF Yön.Kur.Üyesi
3623121919
[email protected]
ÜYE
Doç.Dr. Sermin ELEVLİ
UZAYTEM Yön.Kur.Üyesi
5333669516
[email protected]
ÜYE
Yard. Doç. Dr. Ayla DURMUŞ
SHYO Yön.Kur.Üyesi
5308804089
[email protected]
ÜYE
Yard. Doç. Dr. Hatice MUTİ
SHYO Yön.Kur.Üyesi
5399119378
[email protected]
ÜYE
Yard. Doç. Dr. Engin BURGAZ
UZAYTEM Yön.Kur.Üyesi
5559647322
[email protected]
ÜYE
Yard. Doç. Dr. Lütfü NAMLI
UZAYTEM Yön.Kur.Üyesi
5358393624
[email protected]
ÜYE
Yard. Doç. Dr. İbrahim SÖNMEZ
HUBF Yön.Kur.Üyesi
3625114714
[email protected]
ÜYE
Öğrt. Gor. Cevat SUNOL
UZAYTEM Kalite Birimi
5336493591
[email protected]
ÜYE
Öğrt. Gor. Ahmet Zeki DEMİR
UZAYTEM UEO Birim
5413946155
[email protected]
ÜYE
Öğrt. Gor. Oğuzhan SELÇUK
UZAYTEM MRO Birimi
5337483216
[email protected]
ÜYE
Öğrt.Gör. Kıvılcım OZANER
UZAYTEM Dış İlişkiler
532367 5056
[email protected]
ÜYE
İrfan KARAGÖL
UZAYTEM Sekreteri
5321630024
[email protected]
ÜYE
Sevinç KILIÇ
UZAYTEM Stratj-Gel.
5363141262
[email protected]
ÜYE
9
A. DURUM ANALİZİ
1- Kuruluşun Yapılanma süreci ve yönetim organizasyonu
Ondokuz Mayıs Üniversitesi 1 Nisan 1975 tarihinde 1873 sayılı Kanunla Samsun Tıp Fakültesi, Fen
ve Mühendislik Fakültesi temelinde kurulmuştur. Akabinde üçüncü fakülte olarak Yükseköğretim
Kurulunun 31 Ağustos 1976 tarih ve II.5/C sayılı kararı ile Ziraat Fakültesi eklenmiştir.
Kurulduğu 1975 yılında 50 öğrenci ile eğitim ve öğretime başlayan Üniversite, kuruluşunun
25.yılında 50000 öğrenciyi aşan yapısı ile içinden Ordu, Amasya, Sinop Üniversitelerinin doğmasını
sağlamıştır. Günümüzde 16 fakültesi, 4 yüksekokulu, 11 MYO, 20 Uygulama ve Araştırma Merkezi, 5
enstitü, 1 konservatuar ile eğitim-öğretim hizmeti sunan akademik bir kurumdur. 2012-2013 öğretim
yılı sayılarıyla 22841 öğrencisinin bulunduğu OMÜ’de, 1878 akademik personel ve 1514 idari personel
görev yapmaktadır.
2809 sayılı Kanunun 27.maddesi ile Ondokuz Mayıs Üniversitesi,
- Tıp Fakültesi,
- Ziraat Fakültesi,
- Mühendislik Fakültesi
- Fen Edebiyat Fakültesi
- Eğitim Fakültesi- İlahiyat Fakültesi
- Diş Hekimliği Fakültesi
- Veteriner Fakültelesi
- İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
- Hukuk Fakültesi
- MimarlıkFakültesi
- Havacılık ve Uzay BilimleriFakültesi
- İletişimFakültesi
- Turizm Fakültesi
- Güzel Sanatlar Fakültesi
- Gemi İnşaa ve Deniz Bilimleri Fakültesi
- 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuarı
- Sosyal Bilimler, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Eğitim Bilimleri, Güzel Sanatlar Enstitüleri,
- Samsun Sağlık Hizmetleri MYO,
- Samsun MYO
- Bafra MYO,
- Havza MYO
- Vezirköprü MYO
- Kavak MYO
- Terme MYO
- Çarşamba MYO
- Alaçam MYO
- Yeşilyurt DÇ MYO
- 19 Mayıs Samsun Devlet Konservatuvarı
- Samsun Sağlık Yüksekokulu,
- Yaşar Doğu Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu
- Yabancı Diller Yüksekokulu
- Sivil Havacılık Yüksekokulundan oluşmaktadır.
10
11
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİNDE GELECEĞE BAKIŞ
Misyon
Bölgenin ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı sağlamak, sorgulayan ve çözümleyen bir
gençlik yetiştirmek amacıyla gelişen teknolojileri kullanarak evrensel etik değerlere bağlı, öncü,
yenilikçi ve kalite anlayışıyla paydaşlarına bilim, eğitim ve sağlık hizmeti sunmaktır
Vizyon
Bilim ve teknolojide yeniliğin, eğitim ve öğretimde niteliğin, hizmette paydaş memnuniyetinin
üst düzeyde olduğu bir üniversite olmaktır.
Üniversitemiz
kendi
temel
değerlerini
kişiler,
süreçler
ve
performans
boyutu
ile
belirlemiştir.Kişiler, süreçler ve performans kapsamına aşağıda çerçevesi çizilen temel değerler
doğrultusunda ele alınmıştır.
Temel Değerler
Atatürk İlkelerine bağlılık,
Evrensel etik değerlere sahip olmak,
İnsan haklarına saygılı olmak,
Akılcılık ve bilimsellik,
Çalışkan olmak,
Verimlilik,
Güvenilir ve adil olmak,
Paydaş memnuniyeti odaklı olmak,
Sorumluluk ve Hesap verebilirlik,
Şeffaflık,
Toplam Kalite Yönetimi anlayışını benimsemek,
Bilgi toplumu oluşturmada öncü ve yenilikçi olmak,
Rekabetçilik,
Kendini ifade edebilirlik
OMU-BK, 2009 yılında ttA Yaprak Tütün İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Özelleştirmeleri ve
feshi döneminde Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu kararları ile Eğitim amaçlı olarak üniversitemize
devr-tahsis edilmiş olup toplam 1.100.000 m2 alanı kapsamaktadır.
OMU-BK vizyon 2023 hedeflerini üniversitenin havacılık, uzay, denizcilik ve ileri teknoloji
gelişmelerine odaklanarak ele almış ve bu itibarla bölgede mevcut öğrenim birimlerine ek olarak
Ballıca MYO, İleri Teknoloji YO ve Ballıca Yüksek Teknoloji Enstitüsü kuruluşunu hedeflerine
yerleştirmiştir.
12
2- Kuruluşun Yasal Yükümlülükleri ve Mevzuat Analizi
Üniversitelerin kuruluşu ve görevleri, Anayasa’mızın 130.maddesi ve 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanunu’nun 3.maddesinin (c) ve (d) bentleri ile 12.maddesinde belirlenmiştir.
Anayasa’nın 130. maddesi;
Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına
uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile; ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim,
bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek üzere çeşitli
birimlerden oluşan kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip üniversiteler Devlet
tarafından kanunla kurulur.
Kanunda gösterilen usul ve esaslara göre, kazanç amacına yönelik olmamak şartı ile vakıflar
tarafından, Devletin gözetim ve denetimine tabi yükseköğretim kurumları kurulabilir.
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 3.maddesinin (c) ve (d) fıkraları;
c) Yükseköğretim Kurumları: Üniversiteler ile yüksek teknoloji enstitüleri ve bunların
bünyesinde yer alan fakülteler, enstitüler, yüksekokullar, konservatuarlar, araştırma ve uygulama
merkezleri ile bir üniversite veya Yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı meslek yüksekokulları ile bir
üniversite veya Yüksek teknoloji enstitüsüne bağlı olmaksızın ve kazanç amacına yönelik
olmamak şartı ile vakıflar tarafından kurulan meslek yüksekokullarıdır. Yüksek teknoloji
enstitüsü, özellikle teknoloji alanlarında yüksek düzeyde araştırma, eğitim-öğretim, üretim, yayın
ve danışmanlık yapan, kamu tüzel kişiliğine ve bilimsel özerkliğe sahip bir yükseköğretim
kurumudur.
d) Üniversite: Bilimsel özerkliğe ve kamu tüzel kişiliğine sahip yüksek düzeyde eğitimöğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapan; fakülte, enstitü, yüksekokul ve benzeri
kuruluş ve birimlerden oluşan bir yükseköğretim kurumudur.
Yükseköğretim kurumlarının görevleri başlıklı 12.maddesi;
Bu kanundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yükseköğretim kurumlarının görevleri;
a) Çağdaş uygarlık ve eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun
ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde
eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak,
b) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak,
milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından
yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü
yetiştirmek,
13
c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz,
yazı ve diğer araçlarla yaymak,
d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda
modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak,
e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini
ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde
bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak
ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve
önerilerini bildirmek,
f) Eğitim-öğretim seferberliği için de örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen
kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak,
g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının
yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile
diğer hizmetleri ile hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve
programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak
ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak,
h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak,
ı) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner
sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli
düzenlemeleri yapmaktır.
14
3. Kuruluşun Faaliyet Alanları İle Ürün ve Hizmetlerinin Belirlenmesi
i.
OMÜ BALLICA KAMPUSUNDA Organizasyon Yapısı
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
19 MAYIS KAYMAKAMLIĞI
KURUPELİT KAMPUSU
İLÇELER MESLEK YÜKSEKOKULLARI
ATAKUM KAMPUSU
MUSTAFA GÜNEŞDOĞDU KAMPUSU
TEKNOPARK İŞLETMESİ
SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
SAMSUN İL ÖZEL İDARESİ
KURUM DIŞI PAYDAŞLAR
BALLICA KAMPUSU
YÜKSEK ÖĞRENİM BİRİMLERİ
19 MAYIS BELEDİYESİ
SAMSUN SPORTİF HAVACILIK KULÜBÜ
BALLICA MESLEK YÜKSEKOKULU
YÖNETİM KURULU
KREDİ YURTLAR KURUMU
TOKİ-SOSYAL TESİSLER VE LOJMANLAR
GENEL HAVACILIK İŞLETMESİ
BİRİMİ
HAVACILIK VE UZAY
TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE
HİZMETLER BİRİMİ
KALİBRASYON, ÖLÇÜM
TEST BİRİMİİ
ONAYLI BAKIM
ORGANİZASYONU
POLİMERİK KOMPOZİT
MALZEME ÜRÜN BİRİMİ
İLERİ TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU
DANIŞMAKURULU
HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
BALLICA YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
MÜDÜR YARDIMCISI
MÜDÜR YARDIMCISI
HAVAALANI-HAVAPARKI,
MARİNPARK VE İHRAKİYE
UZAYTEM SEKRETERLİĞİ
DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ
YAZIİŞLERİ
BİRİMİ
KALİTE KONTROL
GÜVENCE BİRİMİ
DESTEK HİZMETLER
BİRİM
UÇUŞ EĞİTİM
ORGANİZASYONU
GEMİ İNŞAA VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
ÖZELLİKLİ METAL
MALZEME ÜRÜN BİRİMİ
15
HAVACILIK UZAY VE DENİZCİLİK TEKNOLOJİLERİ PROJE YÖNETİMİ AR-GE BİRİMİ
TEKNOPARK İŞLETMESİ
HAVA ARAÇLARI
TEKN.GELİŞT. BİRİMİ
İLERİ MALZEME
TEKN.GELİŞT. BİRİMİ
UYDU VE FIRLATMA
TEKN. GELİŞT. BİRİMİ
OPTİK, SONIK SENSOR
TEKN. GELİŞT. BİRİMİ
MEKATRONİK-AVIONIK
ve NAVİGASYON TEKN.
GELİŞTİRME BİRİMİ
HAVA-UZAY SAHASI
GÜVENLİĞİ GELİŞTİRME
BİRİMİ
a. HAVACILIK VE UZAY BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
STRATEJİK PLANI
1. EĞİTİM-ÖĞRETİM:
i) -Mevcut Durum
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi bünyesinde Uçak Mühendisliği, Uzay Mühendisliği ve
Meteoroloji Mühendisliği bölümleri, Yükseköğretim Kurulu’nun 07.03.2011 tarih ve B.30.0.EÖB101.03.01-1454 sayılı oluruyla açılmıştır. Bu bölümler halen Ballıca yerleşkesinde geçici binasında
faaliyet göstermektedir.Uçak Mühendisi olan Dekan Prof.Dr.Süleyman Tolun ile meteoroloji
mühendisliği bölümü kadrosunda bir öğretim üyesi bulunmaktadır.Bölümlerin azami akademik
kadrolarının
oluşturulması
çalışmaları
sürdürülmektedir.Henüz
öğrencisi
bulunmayan
bölümlerimiz, 2013-2014 eğitim-öğretim döneminden itibaren normal öğretim lisans
programlarına başlamayı hedeflemektedir.
ii) -Fiziki Mekan (Derslik ve Laboratuvarlar) a ilişkin mevcut durum hedef ve
beklentiler
Ballıca Kampusun içerisinde 11200 m2 alana sahip 4 katlı Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesi binasının temeli atılmış olup inşaatın 2013 Temmuz ayı itibarıyla bitirilmesi
planlanmaktadır. Yeni fakülte binasında 36 adet derslik ve 5 adet amfi salon bulunacaktır. Tüm üç
bölüm dört yıllık öğrencisini alması halinde 12 dersliğe gereksinim göstereceğini düşünürsek 36
adet derslik ve 5 adet amfi salon fakülte yanında Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun da ihtiyacını en
az 7, 8 yıl karşılayacak durumdadır. Binada laboratuvarlar için yeterli alanın 7, 8 yıl sonra
olmaması söz konusu olabilir.Bu durumda binanın doğu tarafına laboratuvar binası yapılabilir
veya mevcut depolardan bazıları bu amaçla kullanılabilir.
Uçak Mühendisliği Bölümü’nün Sivil Havacılık Yüksekokulu’na hem lisans, hem de lisansüstü
eğitim-öğretim desteğinde bulunabileceği göz önünde bulundurulunca bu bölümün öncelikle
öğretim üyesi kadrosunu oluşturarak lisans ve lisansüstü programa başlaması planlanmaktadır.
Meteoroloji Mühendisliği lisans eğitiminde öncelikli olarak kullanılmak üzere altyapının
güçlendirilmesi için 2014-2018 döneminde aşağıda belirtilen laboratuarların kurulması
planlanmaktadır.
16

Meteoroloji Aletleri ve Gözlem Usulleri Laboratuvarı
 Bilgisayar Laboratuvarı(Kullanım Alanları : Hava Analizi ve Öngörüsü Uygulaması, Uzaktan
Algılama Uygulaması, Meteorolojik Modelleme ve Hava Analizi Uygulaması, Programlama Dilleri
Uygulaması)
 Kirlilik Laboratuvarı
 Meteorolojik Gözlem Parkı
Yeni Fakülte binasında yukarıda bahsi geçen laboratuarların kurulması için Ondokuz Mayıs
Üniversitesi Altyapı Destekleme Programına başvurulması düşünülmektedir.Ayrıca, değişik
projeler vesilesiyle TÜBİTAK, DPT gibi kuruluşlardan altyapı için destek sağlanmaya çalışılacaktır.
iii) -Programlara ilişkin müfredat; program çıktıları, ders materyalleri ve
değerlendirmeye yönelik durum tespiti, beklenti ve hedef
Uçak Mühendisliği ve Uzay Mühendisliği müfredatları ABET akreditasyonu almış ODTÜ
Havacılık ve Uzay Mühendisliği ve İTÜ Uçak ve Uzay Mühendislikleri programları ve çıktıları ele
alınarak oluşturulacaktır. Program çıktıları bu programlara ve Bologna sürecine uygun
düzenlenecektir. Ders materyalleri olarak kullanılacak kitaplar genelde AIAA tarafından basılan
educational series kitapları ve belli başlı yayınevlerinden McGraw-Hill, Wiley yayınları
olacaktır.Bunların Türkçe versiyonlarının olması için bunlardan bazılarının tercümesi, basımı için
çalışılacaktır.Program çıktılarının değerlendirilmesi için yarıyıl sonu öğrenci
anketleri
düzenlenecektir.Bölümlere merkezi sınavdan gelecek öğrenci profilinin başlangıçta ODTÜ, İTÜ
seviyesinde olmasa bile kısa bir gelecekte akreditasyona da başvurularak iyi bir seviye
tutturulacağı beklenmektedir.İyi bir akademik kadro oluşturulmasının önemi de yönetimce göz
önünde bulundurulacaktır. 6 – 7 yıllık bir sürede akredite olmuş, uluslararası nitelikte öğrenci ve
öğretim üyesi ile uçak ve uzay mühendisliği bölümlerinden en az birinin olduğu bir fakülte haline
gelinmesi beklenmektedir.
Meteoroloji Mühendisliği Bölümün ait Öğretim Planı henüz hazırlanmamıştır; fakat bu
bölümün de belki Atmosfer Bilimleri adı altında genişletilip meteoroloji dahil, uzaktan algılama ve
konumlama bilim dalları ile çağdaş bir bölüm olarak akreditasyon elde edilerek eğitim-öğretim
vermesi beklenmektedir.
17
iv) -İstihdam alanlarının gereksinimi yönünden müfredatın değerlendirilmesi
Uçak ve Uzay mühendisliği bölümleri güncel ve akredite olmuş programları ile Türkiye ve
dışında kolaylıkla havacılık, uzay araçları yapım endüstrisi, hava araçları bakım ve onarım tesisleri,
araştırma kuruluşları ve diğer mühendislik alanlarında da çalışabileceklerdir.Uluslararası nitelikte
olmaları için yabancı dile de önem verilecektir.
Meteoroloji Mühendisliğinin temel çalışma alanı, atmosferde meydana gelen meteorolojik
olaylar ile bu olayların yeryüzünde sebebiyet verdiği etkileşmenin incelenmesidir. Bu amaç
doğrultusunda meteorolojik hadiselerin etkin bir şekilde gözlenmesi için farklı özelliklere sahip
yer gözlem(ölçüm) şebekeleri ile uydu ve radar gibi uzaktan algılama cihazları da etkin bir şekilde
kullanılmaktadır.
İçinde bulunduğumuz atmosfer ve atmosferde cereyan eden meteorolojik hadiseler
gündelik hayatımızı doğrudan etkilemektedir. Bu yüzden Meteoroloji Mühendisliği tarafından
sunulan hizmetler birçok sektör tarafından yaygın bir şekilde kullanılmaktadır.Enerji, sanayi,
tarım, havacılık, denizcilik, imalat, hayvancılık, turizm, sigortacılık, ormancılık, askeriye, vb. gibi
sektörler ise ilk akla gelenler arasındadır.Öte yandan, can ve mal kaybına sebebiyet verebilecek
meteoroloji karakterli doğal afetlerin tahmini, gerekli erken uyarıların yapılması ve bu afetlerin
etkilerinin azaltılmasına yönelik çözümlerin üretilmesine katkı sağlanması gibi hayati konular da
Meteoroloji Mühendisliğinin hizmet alanları içindedir.Dolayısıyla Bölüm için hazırlanacak olan
Öğretim Planının, mezun olarak farklı kurum ve kuruluşlarda çalışacak olan öğrencilerimizin
yukarıda bahsi geçen sektörlerin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde şekillendirilmesi
planlanmaktadır.
v) -Akredite olmaya yönelik hedefler ve beklentiler
Mühendislik bölümlerinin akredite olması birincil hedefimizdir. ABET veya MÜDEK
tarafından akredite olmak için ders programları buna göre oluşturulacaktır. Öğrencilerin
programlardan mezuniyetini takiben akreditasyon için başvuruda bulunulacaktır.Programların
aynı zamanda Bologna Sürecine uyumlu olmasına da önem verilecektir.
2. TOPLUMSAL YAŞAMA KATKI:
i) -Birim olarak sosyal sorumluluk projeleri
18
Havacılık ve uzay çalışmalarında önemli bir yere sahip olan güvenlik konusunda çeşitli
çalışmalar yapılacaktır.Havacılığı ve uzay çalışmalarını tanıtıcı ve sevdirici faaliyetler de
yürütülecektir.
Yurdumuzda özellikle sel gibi bazı meteorolojik karakterli doğal afetler etkisini son
zamanlarda daha da arttırmıştır. Genellikle can, mal ve maddi hasara sebebiyet veren bu tür
hadiseler yurdumuzun birçok bölgesinde ektisini arttırmıştır. Bölümümüz 2014-2018 döneminde
akademik kadrosunu ve altyapısını güçlendirerek, meteoroloji karakterli doğal afetlerin
izlenmesi, tahmini, gerekli erken uyarıların yapılması ve bu afetlerin etkilerinin azaltılmasına
yönelik çözümlerin üretilmesine katkı sağlamayı hedeflemektedir.
ii) -Toplumsal yaşama bilimsel ve sosyo-kültürel katkı bağlamında birimin
hedefleri,- beklentileri ve gereksinimleri
Mühendislik Bölümlerinde öğrencilerimize, değişen ve gelişen ekonomi ile iş gücü
piyasasının gerekleri doğrultusunda bireylerin istihdam becerilerini ve rekabet güçlerini arttıran
bir eğitim sunulması amaçlanmaktadır. Bölümümüz, ekip halinde çalışabilen, bağımsız karar
alabilen, sorunların çözümünde sorumluluk alabilen, işgücü piyasasının gerektirdiği temel
beceriler ile donanmış mühendisler yetiştirmeyi hedeflemektedir.Bahsi geçen hedeflerin
gerçekleştirilebilmesi için, Bölümümüz öğretim elemanı sayısının arttırılması ve gerekli
laboratuvarlar ile Bölüm altyapısının güçlendirilmesi gerekmektedir.
3. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
i) -Biriminin Ar-Ge çalışmaları kapsamında mevcut durumu, hedefleri, beklentileri
ve gereksinimleri
Uçak mühendisliği ve uzay mühendisliği bölümlerine henüz öğrenci ve yeteri kadar öğretim
üyesi alınmadığından Ar-Ge çalışmaları etkin değildir. Çeşitli sanayi kuruluşları ziyaret edilerek
İnsansız Hava Aracı geliştirme ve kompozit yapılar konusunda Sivil Havacılık Yüksekokulu ile ArGe çalışmaları yapılabilecek durumda bulunulmaktadır.Hedef olarak önemli bir Ar-Ge faaliyeti
yapıp, fakülteye bunun karşılığında gelir sağlamaktır.Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmak için askari
öğretim üyesi sayılarına ulaşıp, lisansüstü çalışmaları için araştırma görevlileri istihdam etmeyi
beklemekteyiz.Gereksinim olarak rüzgar tünelleri, motor test laboratuvarları, kompozit başta
olmak üzere yapı laboratuvarları, mekanik laboratuvarı, teknoloji laboratuvarı ve ölçüm
laboratuvarlarına gereksinim olacaktır.
19
Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Avrupa Meteoroloji Uyduları İşletme Teşkilatı
(EUMETSAT) tarafından desteklenen Hidroloji-SAF projesinde işbirlikçi kuruluş olarak yer
almaktadır. Proje kapsamında Bölümümüz, 2012-2017 yılları arasında uydu verilerinden üretilen
toprak nemi ürünlerinin MM5 meteorolojik sayısal model çıktıları ile değerlendirilmesi için proje
sorumluluğu görevini üstlenmiştir.Bölümümüz ayrıca TÜBİTAK gibi devlet kurum ve kuruluşlarına
da projeler sunmayı sürdürmektedir.Bölümümüz, ilerleyen yıllarda daha fazla yurtiçi ve yurtdışı
projelerinde daha geniş katılımla yer almayı hedeflemektedir.Bu hedeflere ulaşılabilmesi için
Bölüm öğretim üyesi kadrosunun güçlendirilmesi ve altyapı gereksinimlerinin giderilmesi
gerekmektedir.
4. İNSAN KAYNAKLARI
i) -Birime ilişkin akademik ve idari personelle ilgili mevcut durum, hedefler ve
gereksinimler (Sayısal analiz, öğretim üyesi/öğrenci oranı )
Fakültemizde biri fakülte sekreteri olmak üzere toplam 4 idari personel vardır.Personel sayısı
öğrenci ve öğretim üyesi alımları ile birlikte artırılmalıdır.
Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinde henüz öğretim üyesi bulunmamaktadır. Hedefimiz
bu bölümlere en az üçer yardımcı doçent kadrosu açarak 2012-13 eğitim-öğretim yılında lisans
eğitimine başlamaktır. Lisans eğitiminin ilk yılında temel bilim ve temel mühendislik dersleri
müfredatta olacağından bir yıl içerisinde öğretim üyesi sayılarının beşe çıkarılması
hedeflenmektedir. En az uçak mühendisliği programının lisansüstü eğitim-öğretim vermesi için
asgari şart olan 2 profesör veya 1 profesör 2 doçent şartını sağlamak hedeflenecektir.
Meteoroloji bölümümüzde yard.doç.kadrosunda bir öğretim üyesi bulunmaktadır. Lisans
programımızın açılarak öğrenci alınmasına başlanabilmesi için Bölümümüz en az iki öğretim üyesi
ile akademik kadrosunu takviye etmeyi planlamaktadır. Lisans programının başlamasıyla birlikte
Bölümümüzün gerekli idari personel takviyesine de ihtiyaç duyulacaktır.
5. ÜNİVERSİTENİN TANINIRLIĞINA KATKI BAĞLAMINDA HEDEFLER
Hâlihazırda yürüttüğümüz projeler vesilesiyle üniversitenin tanınırlığına katkı sağlamaya
çalışılmaktadır.Bulunulan Ballıca Yerleşkesinde bir Havacılık Bilim Merkezi kurulması ile çevrede
önemli bir tanınırlık yaratılabilecektir.Akademik kadromuzun güçlendirilmesiyle birlikte
20
sunacağımız yeni projeler ve düzenleyeceğimiz sempozyum/çalıştaylar yardımıyla üniversitemizin
tanınırlığına katkı sağlanmasına hız verilmesi planlanmaktadır.
6. MEZUNLARLA İRTİBATTA MEVCUT DURUM VE HEDEFLER
Henüz öğrenci almaya başlamadığımız için mezunlarımız ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır;
fakat mezuniyetten sonra mezunlarla bağlantıyı koparmamak için adres ve iletişim bilgilerinin
güncel tutulması için uygun aralıklarla temas vesileleri yaratılacaktır.İşyerlerinde çalışan
mezunlarımızla ilgili işyeri anketleri düzenlenecektir.
7. ÜRETİM-HİZMET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN MEVCUT DURUM, HEDEFLER,
BEKLENTİLER VE GEREKSİNİMLER
Havacılık, uzay ve meteoroloji mühendisliği konularında kamu kuruluşları için hizmet
faaliyetleri
yapılacaktır.TSE’de
konu
ile
ilgili
standartların
hazırlanmasına
katkıda
bulunabilecektir.Öğretim üyesi kadrosu gelişince sanayi kuruluşlarına danışmanlık hizmeti
verilecektir.Adli
kurumlara
havacılık
ve
uzay
konusunda
bilirkişilik
hizmetleri
verilebilecektir.Laboratuvarlar oluşturulduğunda çeşitli deneyler yapılarak bunların sonuçları
paylaşılacaktır.Prototip bazında hava araçları ve uzay araçları imal edilebilecektir.
21
b. GEMİ İNŞAA VE DENİZ BİLİMLERİ FAKÜLTESİ
Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi denizcilik sektörünün gelişim hızına paralel olarak ortaya
çıkan eleman ihtiyacını karşılamak için uluslararası standartlarda kalifiye nitelikte eğitim vermek
amacıyla kuruluşu başlatılmış olup Bakanlar kurulunda karar aşamasındadır. Kısa süre sonra temelleri
atılarak bölgede benzer yapım malzemelerinin kullanılacağı Yat ve Kotra imalat sektörünün getirileri,
Bölgedeki balıkçı barınaklarının ve Samsun Liman İşletmesinin mevcut imkanları, Bölge insanının bilgi
ve teknolojik imkanları ders programlarının seçim ve uygulamasında kolaylık sağlayacaktır. Okulun
açılma döneminde sektörde eğitimde ortak olabilme talepleri mevcuttur.
Denizcilik sektörümüz, tüm
dinamikleriyle
ülkemizin en önemli sektörlerinden biri
konumundadır.Özellikle ülkemizin ekonomik açıdan ciddi kaynaklara ihtiyacı olduğu bir dönemde
denizcilik sektörümüzü daha da ileri götürmek milletimizin refahını artıracaktır.Günümüzde yılda 10
milyar tondan fazla yük dünya deniz ticaret filosu tarafından taşınmaktadır.Sadece taşımacılığın
dünyadaki cirosu 350 milyar doları aşmaktadır.Deniz ticaret sektörünün dünya ticareti hacmindeki
payı 1 trilyon doların çok üzerindedir.Bulunduğumuz coğrafi konum itibariyle dünya ticaretinin
önemli noktalarından birinde yaşamaktayız. Her yıl elli binden fazla gemi boğazlarımızdan
geçmektedir. Limanlarımıza binlerce gemi gelmekte yükleme ve boşaltma yapmaktadır.Bu nedenle
deniz ticaretinin ülkemiz için çok önemli olduğu açıktır ve ekonomimize de küçümsenmeyecek
değerde katma değer kazandırması beklenmektedir.Halen yıllık ithalat ve ihracat yüklerimizin sadece
yüzde 25 taşıma kapasitesine sahip olan Türk Deniz Ticaret Filosu'nun kapasitesini artırmak gereklidir.
Öncelikle yüklerimizin yüzde 50'sini kendi millî bayraklı gemilerimizde taşınır hale getirecek Türk
bayraklı filomuzu tesis etmeliyiz. Gemisinde çalıştıracak Türk zabitan bulamayan armatör doğal olarak
yabancı bayrağı tercih etmektedir. Türk Ticaret Filosu'nda güverte ve makine zabitanı sıkıntısı had
safhalara çıkmış ve bu ihtiyaç mevcut üniversitelerimizdeki öğrenci sayısı ile 10 yılda karşılanamaz
duruma gelmiştir. Denizcilik fakültelerinden mezun olan öğrencilerin istihdam edileceği karadaki
kadrolar günümüzde artmaktadır.
Açılması düşünülen fakülteyle ilgili olarak bölgede 100 işyeri bulunan küçük sanayi sitesi
bulunmakla birlikte 30 km uzaklıkta Samsun’daki merkezde kobi ve sanayi işletmeleri mevcuttur.Bu
sektörler bölgede tarım dışı istihdamın önemli bir kısmını içermektedir.Okulun bir süre sonra burada
mevcut sanayinin gelişmesinde lokomotif rol oynayacağı düşünülmektedir. Yerel yönetim ve yöre
halkının Fakültenin kuruluş ve gelişmesinde inşaat, yol, altyapı imkânlarının hazırlanmasında katkıları
beklenmektedir.
22
Açılacak Bölümler:
1-Gemi İnşaatı ve Gemi Makineleri Mühendisliği
2-Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği
3-Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü
Olup bu programlar ülkemizde Kocaeli Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İstanbul
Üniversitesi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesin de
benzer programlar yürütülegelmektedir.
23
c. SİVİL HAVACILIK YÜKSEKOKULU
Sivil Havacılık Yüksek Okulu, Üniversitemizin Havacılık sektörüne kalifiye eleman yetiştirmeye
yönelik olarak Bakanlar Kurulunun 2009/15037 sayılı kararı uyarınca 23 Haziran 2009 da kurulmuştur.
Yüksekokul Üniversitemizin Ballıca kampüsünda faaliyete geçmiştir. 4 yıllık lisans programı
uygulayan Pilotaj, Uçak Gövde Motor Bakımı, Uçak elektrik Elektroniği, Hava Trafik Kontrolörlüğü ve
Sivil Havacılık Ulaştırma İşletmeciliği bölümlerinden oluşması hedeflenmiştir. Sivil Havacılık Ulaştırma
İşletmeciliği ilk öğrencilerini 2011-2012 Eğitim öğretim yılında almış olup tercihte kısa zamanda
istenilen yerini sağlamıştır. Diğer bölümlerin 2013-2014 eğitim öğrenim döneminde öğrenci alması
için çalışmalar yürütülmektedir.
Uçak Motor Gövde Bölümü ve Uçak Elektirk ve Elektronik Bölümleri, büyük ve küçük gövdeli
uçakların bakım, onarım ve uçuş için gerekli hazırlarını yürüten teknisyenlerini yetiştirecektir. Eğitim
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ve YÖK arasında yapılan mutabakatlar çerçevesinde uluslararası
standartları taşıyacaktır. Lisans yerleştirme sınavında MF puanı ile öğrenci alımı yapılacaktır. Mesleki
derslerin gerekli görülenleri doğrudan ingilizce olarak yürütülecek olup, JAR 147 bakım kuruluşlarında
staj yapma olanağı sunulacaktır.
Pilotaj bölümünde 4 yıllık llisans eğitimi çerçevesinde ATPL(A) frozen pilot lisansı verilecektir.
Alınacak öğrenciler Lisans yerleştirme sınavında aldıkları MF puanı ile kabül edilip JAR FCL Part3
1.sınıf tıbbi değerlendirmesi yapıldıktan sonra psikomotor testlere tabi tutulacaktır. Uygun öğrenciler
ile başlayan eğitim EASA standartlarına gore yürütülecektir.
STRATEJİK PLAN
1. EĞİTİM-ÖĞRETİM
Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü'ne merkezi yerleştirme ile her yıl otuz civarında öğrenci
alınması planlanmaktadır. 2013–2014 öğretim yılında ve önümüzdeki beş yıllık dönemde bu
kontenjanın aynı kalması ve sektördeki ihtiyaca göre artırılması düşünülmektedir.
Programdan mezun olanlar “Sivil Havacılık Yüksekokulu Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümü”
lisans mezunu ve YÖK tarafından belirlenen mevzuat hükümlerine göre Uçak Bakım Teknisyeni
Ünvanını almaktadırlar.
24
Mezunları; Tüm Hava Yollarının Hat ve Bakım Merkezlerinde, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava
İkmal Bakım Merkezleri, Genel havacılık işletmeleri ve havacılık alanında faaliyet gösteren tüm diğer
işletmelerin teknik bölümlerinde çalışma imkanları bulacaklardır. Bugün ve gelecekte Havacılık
faaliyetlerinin sürdürüldüğü tüm ortamlarda oldukça fazla yetişmiş kalifiye elemana ihtiyacın olacağı
görülmektedir.
Programdan mezun olabilmek için 5i (Türk Dili-Yabancı Dil-Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi)
dersleri dâhil olmak üzere toplam 162 kredilik ders alınmak zorunluluğu vardır. Ayrıca bölümün
zorunlu staj süresi seksen (80) iş günüdür.
Okulumuz öğrencileri, Havayolu Şirketlerinin hat bakımı ve bakım onarım kuruluşlarında (MRO),
Türk Hava Kuvvetleri Hava İkmal Bakım Merkezleri, özel havayolu işletmeleri ve havacılık alanında
faaliyet gösteren diğer işletmelerin teknik bölümleri ile staj konusunda anlaşmalar dahilinde Lisans
öğrencileri en az birer yarıyıl Teknik Proje ve Bitirme Projesi yapmak zorundadır. Bu projeler
hazırlanma safhasında yukarıdaki resmi ve özel kuruluşlar ile işbirlikleri kurulacaktır.
i) Fiziki Altyapı
Program, yeni binası yapılana kadar Yaprak Tütün İşletmesine ait yaklaşık 3000 m2 kapalı alana
sahip 3 katlı idare binasında faaliyetlerini yürütecektir. Ayrıca binanın eğitim-öğretim faaliyetlerine
uygun hale getirilmesi için kapsamlı bir revizyon dan geçirilmesi planlanmaktadır. Bu binanın giriş
katında derslik olarak düzenlenmiş toplam 4 adet 80 m2 büyüklüğünde kapalı mekânlar mevcuttur.
Binanın üst katlarında da derslik olarak kullanılması mümkün yaklaşık 56 m2 büyüklüğünde toplam 4
adet kapalı mekânlar bulunmaktadır.
ii) Sınıfların donanımı ve öğrenci kapasitesi;
Programda eğitim-öğretiminde kullanılacak sınıfların her birinin birer teknoloji sınıfı olması
planlanmaktadır.Bu amaçla, sınıfta internet bağlantılı bilgisayar, projeksiyon cihazı ve perdesi, sıra ve
masalar, mürekkepli kalemin kullanılacağı yazı tahtası her bir sınıfa konacaktır.Sınıfların her birinin en
çok 40 kişilik olması planlanmıştır.Mevcut dersliklerin yaklaşık ebat ve kapasiteleri aşağıdaki tabloda
sunulmaktadır.
DERSLİKLER
BOYUTLAR
ÖĞRENCİ
KAPASİTELERİ
EN (m)
BOY(m)
2
(m )
ALAN
Derslik 1
Derslik 2
40
8
10
40
8
10
80
Derslik 3
30
8
7
56
Derslik 4
30
8
7
56
Derslik 5
30
8
7
56
Derslik 6
30
8
7
56
25
80
iii) Programın yürütüldüğü laboratuvar, uygulama alanı, stüdyo, v.b.
Ayrıca atölyeler için 60 adet her biri 1000 m2 kapalı alana sahip depolar mevcuttur. Yaprak tütün
işlenmesinden kalan, marangozhane, mekanik atölyesi, kaynak atölyesi ve motor tamir atölyesi
aletleri ile çalışır vaziyette üniversitemize devredilmiştir.
iv) Mevcut laboratuvar, uygulama alanı, stüdyo, v.b.’nin alanları (m2) kapasiteleri,
Mevcut salon ve laboratuvarların yaklaşık ebat ve kapasiteleri aşağıdaki tabloda sunulmaktadır.
Laboratuvarlar
BOYUTLAR
ÖĞRENCİ
KAPASİTELERİ
EN (m)
BOY(m)
2
ALAN
(m )
Laboratuvar 1
30
12
20
240
Laboratuvar 2
30
12
20
240
Atölye 1
50
20
50
1000
Atölye 2
50
20
50
1000
Atölye 3
50
20
50
1000
Atölye 4
50
50
100
5000
Bilgisayar Salonu
25
8
10
80
Seminer Salonu
50
8
10
80
Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü lisans programı ile birlikte yüksekokulda kurulması planlanan
diğer dört bölüm ilk aşamada yukarıda da belirtildiği Yaprak Tütün İşletmesi idari binasında ve ek
binalarında faaliyet yürütecektir.Yüksekokulun yeni binasının yapılması ile bölüm yeni binaya
taşınacaktır.
Bu yeni binada öğrenciler için gerekli tüm sosyal imkânlar mevcut olacaktır.Ancak şuan mevcut
binanın bulunduğu yerleşke de çevre düzenlemesi yapılmış ve sosyal imkânlara sahip
durumdadır.Hatta bu yerleşke içinde sosyal tesisler de mevcuttur.Öğrencilerimizin bu sosyal
tesislerden de rahatlıkla yararlanmaları mümkündür.Mevcut yerleşke sahasında, 1000 kişinin aynı
anda yemek yiyebileceği yemek haneler, kantinler, kafeteryalar ve misafir hane niteliğinde
yatakhaneler mevcuttur.
Yüksekokul bünyesinde ilk aşamada internete bağlı en az 25 bilgisayarlı bir bilgisayar salonu
kurulacaktır. Bunların dışında öğretim elemanlarının kullanımı için internete bağlı birer bilgisayar
tahsis edilmiştir.Ayrıca bilgisayarlarda öğrencilerin kullanabileceği birçok lisanslı genel amaçlı ve
mesleki programlar da mevcut olacaktır.
Alt yapı projesi hazırlanmış( Laboratuar Malzemesi Alımı) ve sunulacaktır. İlk yıl için Makine
Mühendisliği Bölümünün laboratuarlarından faydalanılacaktır.Makine Mühendisliği Bölümü Motor,
Malzeme, Enerji ve Mekanik Laboratuarları tam donanımlıdır.
26
v) Müfredat;
Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü’nde Havacılık sektörüne, uluslararası standartlarda, nitelikli
bakım ve onarım personeli yetiştirilecektir. Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü'nde Avrupa Birliği
standartları SHY/JAR-66 Havaaracı Bakım Personeli Yönetmeliği ve SHY/JAR-147 Havaaracı Bakım
Eğitim Kuruluşları Yönetmeliği gerekliliklerine uygun eğitim verilecektir. Yüksekokul; Ulaştırma
Bakanlığı, Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün SHY Part-147 Havaaracı Bakım Eğitim Yetkisi almak için
başvuracak ve çalışmalarını bu yönde gerçekleştirecektir.Öğrencilerimize belirtiğimiz hedefler
doğrultusunda hazırlanmış müfredat sunulacaktır.
vi) Akredite olmaya yönelik hedefimiz;
Programda verilecek olan eğitim-öğretim, gelişmiş ülkelerde verilen eğitim-öğretime
eşdeğerdedir.Program SHY-66, JAR66 ve FAR yönetmeliklerine paraleldir.Program ayrıda tasarım ve
deneysel çalışmalarla desteklenmiştir.Bu nedenle bölümümüz öğrenci alır almaz akredite olacaktır.
2. TOPLUMSAL YAŞAMA KATKI;
Havacılık sektörü hızla gelişen bir sektördür.Dünyadaki teknolojinin gelişmesi havacılık
sektöründeki gelişme ile orantılıdır.Dünya Havacılık Sektöründe yapılan buluşları ve gelişmeleri, Türk
Havacılık sektörü çok yakından takip etmelidir.Yüksekokulumuzun temel hedefi dünyadaki gelişmeleri
takip edebilecek kalifiye elemanlar yetiştirmek olacaktır.
Sivil Havacılık Yüksekokulu Mezunları; Tüm Hava Yolları hat bakımı ve bakım onarım
kuruluşlarında (MRO), Türk Silahlı Kuvvetlerinin Hava İkmal Bakım Merkezleri,
özel havayolu
işletmeleri ve havacılık alanında faaliyet gösteren diğer işletmelerin teknik bölümlerinde çalışma
imkanları bulacaklardır. Piyasasının oldukça fazla yetişmiş kalifiye elemana ihtiyacı vardır.
Topluma sunacağımız en büyük katkı yetişmiş eleman olacaktır.Ayrıca savunma sanayide ve
hizmet sektöründe yapılacak projeler ile topluma karşı sosyal sorumluluklarımız yerine getirilecektir.
3. ARAŞTIRMA-GELİŞTİRME;
Türkiye'de uçak, helikopter, insansız hava araçları ve uydu gibi hava-uzay platformlarının tasarımı,
geliştirilmesi, imalatı, entegrasyonu, modernizasyonu konuları üzerine araştırma-geliştirme
faaliyetleri sunulacaktır.
27
4. İNSAN KAYNAKLARI;
Hali hazırda çeşitli kuruluşlardan Üniversite bünyesine geçmiş ve Sivil Havacılık Yüksekokulunda
çalışmakta olan 14 teknisyen ve Sivil Havacılık Yüksekokul bünyesindeki diğer bölümlerde 3 adet
öğretim görevlisi bulunmaktadır. Bölümümüzde ise 1 adet kadrolu Yardımcı Doçent, 1 adet de başka
üniversiteden görevlendirmeli Profesör bulunmaktadır. Hedefimiz kadromuzu tamamlayıp (en az üç
öğretim üyesi ile) 2013-2014 döneminde eğitim-öğretim faaliyetlerine öğrenci alarak başlamak
olacaktır.
5. ÜNİVERSİTE TANINIRLIĞINA KATKI;
Hedefimiz “Türkiye'yi bir havacılık üssü haline getirmektir” .Bu bağlamda Üniversitemiz merkez
olacak kapasitededir.Çalışmalarımız ile hem ülkemiz, hem bölgemiz, hem şehrimiz, hem de
üniversitemiz dünyada, ülkemizde tanınacaktır.
6. MEZUNLARINIZLA İRTİBATINIZDA MEVCUT DURUM VE HEDEFLER;
Mezunlarımıza tüm çalışma hayatları boyunca kendilerine teknolojik destek her zaman verilecek,
mezuniyet sonrası eğitim programlarından yararlandırılacak ve çeşitli anlaşmalar ile iş bulmaları
sağlanacaktır. Mezunlarımız yaşamları boyunca “OMÜ’lü olma ayrıcalıklarından yararlanacaklardır.”
28
7. ÜRETİM-HİZMET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN MEVCUT DURUM, HEDEFLER,
BEKLENTİLER VE GEREKSİNİMLER
Nitelikli uluslararası kabül gören pilotların, yurtiçi ve dışında uçak bakım ve bakım yönetim
hizmetlerini yürüten teknistenlerin, havayolları, havalimanı işletmelerinin yönetim kadrolarına
aranan nitelikteki İşletmecilerinin ve yöneticilerinin yetiştirildiği okul olma yolunda hedeflerini
gerçekleştirecektir. Bu amaçla eğitim uçakları, eğitim simulatörleri temin edip eğitim hizmetine
sokmuştur. Mevcutta var olan 2 adet tek motorlu uçak sayılarını 2018 yılı sonunda 15 rakamına
ulaştırma mevcut uçuş simulatörüne daha gelişmiş özellikte 2 tane eklenmesi hem gerekli olup
bunların döner sermaye katkılarından alınması beklenmektedir.
Pilotaj eğitiminin yurt dışı taleplere açık daha kapsamlı tutulması ve uçak bakım hizmetlerinin
ihtiyaca cevap verebilmesi için Hizmet alım uygulaması sağlanacaktır.Türkiye'de uçak, helikopter,
insansız hava araçları ve uydu gibi hava-uzay platformlarının tasarımı, geliştirilmesi, imalatı,
entegrasyonu, modernizasyonu konuları üzerine devamlı olarak çalışılacak ve üretime yönelik
projeler ile ortaklık, hizmet alım ve satım prosedürleri yürütülecektir.
Sonuç olarak Okulumuz,
Havacılıktaki üstün vasıflı pilotlar ile ileri teknolojileri anlayıp kullanabilecek, yüksek standartları
uygulayabilecek nitelikli teknik elemanları ve yönetici kadroları yetiştirerek, Ülkemizde eksikliği çok
duyulan, sivil havacılık alanında dışa bağımlılığı azaltacaktır.Teknolojik alt yapısıyla, bilimsel ve özgün
projeler geliştirip bu projelerini uygulamaya geçirerek havacılık endüstrisine katkılar sağlamayı
hedeflemektedir.
29
d. İLERİ TEKNOLOJİ YÜKSEKOKULU
İleri Teknolji Yüksek okulu, 2013 yılı içersinde olgunlaştırılıp stratejik plana göre 2014 yılında
başlanacak olan uygulamalı eğitim ve teknoloji gelişim projesidir. Havacılık, denizcilik ve uzay
teknolojilerinin uygulanmasına yönelik teknik eleman ihtiyacını karşılamaya yönelik olarak bilimsel
olarak yenilikleri takip eden ve geliştirip uygulayan program uygulayacaktır.
Ülkemizde mevcut çalışmaların akademik düzeyde ortaya konan ancak raflarda kalan değerli
bilgilerin daha ileri giderek üretici ve innovasyonu gerçekleştirici fırsatlara dönüşmesi bu eğitim
biriminin sonucu olarak görülecektir. Başta Sensör teknolojileri, Mekanik ve mekatronik yapısal
elemanların ve robotik sistemlerin vucuda getirilmesi, metal ve polimerik kompozit malzemelerin
ürünlere dönüştürülme teknolojisi, Mikro malzemeler teknolojisi, İleri Metal işleme teknolojisi,
biosensörlerin üretim teknolojileri ve Nano malzeme teknolojisini uygulayan insan kaynakları bu
birimden yetişecektir.
30
e. BALLICA MESLEK YÜKSEKOKULU
Havacılık sektöründe sorumluluğu ve iş gücü yüksek olan kariyel sahibi elemanları yetiştiren
meslek yüksek okulu olarak kuruluşunu 2014 yılına kadar yapması beklenmektedir. Kalite ve kantite
olarak istihdamı çok rahat yapılabilen insan kaynağıdır.Havacılık pratiğinin düzgün işleyişinin temel
elemanlarıdır.Sistemin taşıyıcı direkleridir.Bugün bu elemanların eğitim kuruluşları dışında
yetiştirilmesi imkansız olduğundan Havayolu şirketleri sıkıntı çekmektedir.Havaalanları ve Havayolları
İşletmelerinde, Uçak Bakım, onarım ve yenileme kuruluşlarında Yönetim elemanı vasfı ile lisans
seviyesinde mezun olan Uçak teknisyenlerinin altında doğrudan uçağa yaklaşan bu elemanlara
ihtiyacı giderek artmaktadır.
Bir diğer taraftan 4 yanımız denizlerle kaplı ülkemizde deniz adamı olarak gelişen tersaneleri ile
uluslararası pazarda yerimizi almak istediğimiz gemi inşaasında çalışacak ön lisans seviyesinde kariyer
sahibi elemanlara ihtiyaç had safhadadır.
Ballıca MYO’unda 2014 yılından itibaren 2018 yılınakadar açılması planlanan Programlar
şunlardır.
Meteoroloji Gözlem Teknolojisi
Uçak Teknolojisi
Uçak-Helikopter Bakım Teknolojisi
Hava Trafik ve Seyrüsefer (Kontrol, AIM, Dispeç)
Havacılık İşletmeciliği
Sivil Havacılık Lojistik
Havacılık Yönetimi
Havacılık Emniyet ve Güvenliği
Havaalanı Acil Servisleri
Sivil Havacılık Kabin Hizmetleri
Havayolları Biletleme ve Önbüro Yönetimi
Sualtı Teknolojisi
Su Ürünleri
Deniz Ulaştırma İşletme
Polimer Komposit Yapımcılığı
31
f.
HAVACILIK-UZAY TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
(UZAYTEM)
STRATEJİK PLAN
1. EĞİTİM-ÖĞRETİM:
i) -Mevcut Durum
Üniversitemizin Kurupelit ve Atakum kampusu dışında yeni bir eğitim yerleşkesi 19 Mayıs
İlçesinde Ballıca Kampusu oluşturulmuştur.Burada öncelikli gelişim teması Havacılık, Uzay, Deniz
Bilimleri Yüksek teknolojilerini geliştirme ve uygulama üzerindedir. Bölgede yapılanma hızla sürerken
28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazetede Yönetmeliği yayınlanan Havacılık ve Uzay
Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruluşu ile Endüstriyel anlamda Ürün ve hizmet
geliştirme, İnnovasyona yönelik Araştırma Geliştirme faaliyetleri için kampus Master Planları
oluşturulmuş ve geliştirilmeye devam edilmektedir.
ii) -Fiziki Mekan (Derslik ve Laboratuvarlar) a ilişkin mevcut durum hedef ve
beklentiler
Bölgede Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı 19Mayıs
Ballıca Yaprak Tütün İşletmesinin faaliyetlerinin sonlandırılması üzerine Başbakanlık Özelleştirme
İdaresi Başkanlığına devredilen 80.000 m2 kapalı depolar ile 5.000 m2 idari ve sosyal binaları içeren
300.000m2 lik saha, Sivil Havacılık Yüksek okulu kuruluş dönemide Hazine arazi iken Eğitim öğretime
tahsis edilen ve 250.000 m2 lik içerisinde 11200 m2 alana sahip 4 katlı Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesi binasının temeli atılmış olup inşaatın 2013 Temmuz ayı itibarıyla bitirilmesi planlan saha,
Hazine arazisi olarak Üniversite alanı olarak içerisinde 1300 m uzunluğunda 76 m genişliğinde pist ve
koruma alanları ile yaklaşık toplam 1.100.000 m2 lik BK sahası UZAYTEM in proje içeriğini dolduran
fiziksel alandır.
BK’de yeni yapılan fakülte binasında 36 adet derslik ve 5 adet amfi salon bulunacaktır. Tüm üç
bölüm dört yıllık öğrencisini alması halinde 12 dersliğe gereksinim göstereceğini düşünürsek 36 adet
derslik ve 5 adet amfi salon fakülte yanında Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun da ihtiyacını en az 7, 8 yıl
karşılayacak durumdadır. Binada laboratuvarlar için yeterli alanın 7, 8 yıl sonra olmaması söz konusu
olabilir. Mevcut binanın doğu tarafına laboratuvar binası eklenmesi gerekebilir ve yeni açılması
düşünülen Eğitim birimleri için 5 yıllık plan içerisinde mevcut depolardan bazıları Büyük Bakım
Onarım Kapsamında yenileştirilerek bu amaçla kullanılabilir.
32
Uçak Mühendisliği Bölümü’nün Sivil Havacılık Yüksekokulu’na hem lisans, hem de lisansüstü
eğitim-öğretim desteğinde bulunurken hazırlayacakları Üniversite sanayi işbirliği, Santez projelerini
UZAYTEM çatısı altında gerçekleştirme imkanı bulabileceklerdir. Meteoroloji Mühendisliği lisans
eğitiminde öncelikli olarak kullanılmak üzere altyapının güçlendirilmesi için 2014-2018 döneminde
aşağıda belirtilen laboratuarların kurulması, aynı zamanda Havacılık Faaliyetleri sırasında sürekli
olarak METAR/TAF gibi pratik uygulamaları kolaylaştıracaktır.
iii) -İstihdam alanlarının gereksinimi yönünden müfredatın değerlendirilmesi
UZAYTEM OMU-Ballıca Kampusunun lokomotifi konumunda olup, yerleşkenin fiziksel yapılarının
idari-mali işlerini ürün odaklı olarak kullanıma hazırlamaktadır. Ballıca Kampus sahasında Genel
Havacılık İşletmesi, Uçuş eğitim organizasyonu, Havaaraçları Bakım, Onarım ve yenileme kuruluşunu,
Havaalanı yönetimi, Sahanın güvenlik ve emniyetini, Havaalanının acil müdahale yönetimini,
Havaaraçlarının ihrakiye tevzi hizmetlerini, bölgede hazırlanan Fuar ve sergi faaliyetlerini, kongre
organizasyonlarını, Yüksek teknolojili kompozit ürün imalatını, Havaaracı montaj ve imalatını,
Teknopark
işletmelerini,
Uçuş
kontrol
yönetimini,
tüm
eğitim
birimlerinin
uygulama
laboratuvarlarının yönetimini, Test kalibrasyon ve ölçüm birimlerinin işletilmesini Üniversitemizin
Döner Sermayesinin Ballıca kampusundaki tüm kontrolünü v.b faaliyetlerin geliştirilmesini
üstlenmiştir.
Ülkemizin ve tüm dünyada hızla gelişen havacılık sektöründe ihtiyaç duyulan pilotların
yetiştirilebilmesi için tümüyle İngilizce olarak hazırlanan CPL(A), ATPL(A), CPL(H) ve ATPL(H) eğitimleri
uygulanacaktır. Ayrıca toplumsal yaşama katkı adına amatörce uçmak isteyenler için de LSPL(A)
PPL(A), PPL(H) kursları düzenlenecektir.
Kuruluş ve İşleyiş Yönetmeliğinde belirtilen faaliyetleri geliştirmek üzere stratejilerini belirlerken
başta Eğitim kalitesinde olmak üzere, Endüstriyel Ürün çıktılı hedeflerini kalite kontrol sistemi
vasıtasıyla mükemmele taşımak amacındadır.
Bir döner sermaye işletmesi olarak hizmet üretimini arzulanan optimum boyutlarda tutmak
amacıyla danışmanlık ve emtia hizmeti alımı ve satımı ile gelir elde eden yapısıyla çalışanların çalışma
şevkini artıracak paylaşımı önemsemektedir.
UZAYTEM çatısı altında Havacılık, Uzay, Denizcilik ve İleri Teknolojiye yönlenen mühendislik
uygulaması ve bilimsel araştırma yapma olanağı sağlanacaktır.Öğretim elemanları akredite edilen
çalışma alanlarında havacılık, uzay araçları ve denizcilik araçları yapımı, hava araçları bakım-onarımı
işlemlerinde, araştırma projelerinde ve diğer mühendislik alanlarında çalışabileceklerdir.Uluslararası
nitelikte yer edinebilmek için Uluslar arası standartlarda yapılanmaya ayrıca önem verilmektedir.
33
iv) -Akredite olmaya yönelik hedefler ve beklentiler
UZAYTEM doğası gereği kalite dökümanları hazırlanmış, bağımsız akredite edilmiş kuruluşlardan
ISO 9001-2008 başta olmak üzere Havacılık ve Denizcilik endüstriyel ürn yelpazesinde faaliyet
göstermesi gereken ürün ve uygulamar için akredite olacaktır.Bünyesindeki standart laboratuarlar
referans olma hüviyetine kavuşacaktır.
2. TOPLUMSAL YAŞAMA KATKI:
i) -Birim olarak sosyal sorumluluk projeleri
Vizyon 2023 çerçevesinde beklentilerini belirleyen UZAYTEM azimle hedefine ulaşacak
faaliyetlerini süreç odaklı olarak disiplin içinde uygulamaktadır.Bölgede nitelikli istihdamı bölge
insanından öncelikli olmak üzere yetiştireceği elemanlar ile sağlarken, gelişen cazibe nedeniyle bölge
dışından gelen liderlik özelliği olan; eğitimli, verimli ve sürekleyici bireyler ile sağlayacaktır.Gelir
düzeylerindeki artma, turizm ve tanıtımda betimleyici marka olma, refah düzeylerini yükseltme
UZAYTEM in bir yan ürünü olarak kendiliğinden oluşacaktır.
Yakın zamanda Yurtdışı partnerleri ile uluslarası projeleri yürütme, geliştirme misyonunu
karşılayabilecektir.
ii) Toplumsal yaşama bilimsel ve sosyo-kültürel katkı bağlamında birimin
hedefleri,- beklentileri ve gereksinimleri
a. 19 Mayıs’ın Havacılık eğitiminde markalaşması
b. Havacılık Eğitim Kurumları ve Sportif amaçlı faaliyet kulüplerinin gelişmesi
c. 19 Mayıs’ın Hava parkı ve Fuarcılık olarak markalaşması
d. Turizm ve Fuarcılığın gelişmesi hareketliliğin artışı
e. 19 Mayıs’ın Hava araçları üretim merkezi olarak markalaşması
f. Denizcilik ve Havacılığın sinerji oluşturması
g. Hava Parkı sahasının projeye göre realize edilmesi
h. Deneysel Hava Araçları yapım eğitimi, imalatı ve Pazarının oluşması,
i. Deniz uçakları ve Bölgede amfibik havacılığın geliştirilmesi
j. Bölgede Havacılık Yan sanayinin geliştirilmesi
k. İstihdam ve Nufusun çalışanlar olarak artışı
l. Gelir seviyelerinde ve toplumsal refahda artış.
34
m. İlk beş Yıllık dönemde 100 in üzerinde muhtelif model ve donanımda hava araçları
üretilmesi ve bu sayının giderek arttırılması
n. Tematik teknopark içersinde ihracat ve offset anlaşmalarına yönelik imalatları
o. Uydu ve Uydusalların üretimi ile Uzaydan izleme ve Uzay aracı imali
p. Savunma sanayine yönelik ürün geliştirmesi
q. Sportif hava ve deniz araçlarınınüreticileri pazarı olması
r. Yabancı uyruklu öğrencilerin tercih edeceği cazibesi yüksek bölge olması
Karadeniz Bölgesinde Üniversite-Kamu, Sivil Toplum Kuruluşları ve Özel sektör işbirliği ile, ulusal
ve uluslararası kapsamlı, Bilimsel ve teknolojik olarak Güçlü, çağdaş, uluslar arası akredite
Havacılıkeğitimi, tanıtım fuarı işletmesi ve havacılık yaşam merkezi olarak;

Bölgede havacılık kültürünü geliştirmesi,

Yüksek katma değerli iş ve istihdamın güçlendirmesi

Havacılık eğitiminde güçlü ve markalaşan bir bölge olması

Deneysel Havacılık Konusunda katma değer elde eden bölge olması

Fuarcılık faaliyetleri ile turizm ve kitle hareketlerini sağlaması

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Bölgede Havacılık, Uzay ve ileri teknoloji kampus
yapısını oluşturması hedeflenmektedir.

Hazırlanan 2014-2018 Stratejik planı DPT tarafından uygun görülüp onaylandığında Ballıca
MeslekYüksek Okulu, İleri Teknoloji Yüksek Okulu kuruluşlarına hız verilecektir. Bahsedilen okullarda
açılan programlardaki öğrenciler diğer meslek gruplarına göre yüksek katma değer oluşturan
istihdama açık mesleki unvan kazanmaktadırlar ve önemli bir kısmı bölgede hızlanan endüstriyel yapı
içinde istihdam edilebileceklerdir. Bu programlara alınan öğrenciler ile kampus yaşamındaki öğrenci
sayısı tüm programlar açılıp mezun verme dönemine girdiğinde 2200-3000 arasında olması
beklenmektedir.Özellikle ilçe gibi bölgelerde öğrencilerin varlığı ekonomik ve kültürel olarak
gelişmede basit ancak anlamlı rol almaktadır.
3. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME
-Biriminin Ar-Ge çalışmaları kapsamında mevcut durumu, hedefleri, beklentileri ve
gereksinimleri
Uçak mühendisliği ve Uzay mühendisliği bölümlerine henüz öğrenci ve yeteri kadar öğretim
üyesi alınmadığından Ar-Ge çalışmaları etkin değildir. Çeşitli sanayi kuruluşları UZAYTEM yönetimi
tarafından ziyaret edilerek İnsansız Hava Aracı geliştirme ve kompozit yapılar konusunda Ar-Ge
35
çalışmaları yapılabilecek durumunu anlatmaktadır.Hedef, Ar-Ge çalışmalarını hızlandırmak için askari
öğretim üyesi sayılarına ulaşıp, lisansüstü çalışmaları için araştırma görevlilerinin istihdam edilmesi
beklenmektedir.Bu çalışmaların yapılabilmesi için gereksinim duyulan rüzgar tünelleri, motor test
laboratuvarları, kompozit başta olmak üzere yapı laboratuvarları, mekanik laboratuvarı, teknoloji
laboratuvarı ve ölçüm laboratuarları projeler dahilinde kazandırılacaktır.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü, Avrupa Meteoroloji
Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT) tarafından desteklenen Hidroloji-SAF projesinde işbirlikçi
kuruluş olarak yer almaktadır.Proje kapsamında Bölümümüz, 2012-2017 yılları arasında uydu
verilerinden üretilen toprak nemi ürünlerinin MM5 meteorolojik sayısal model çıktıları ile
değerlendirilmesi için proje sorumluluğu görevini üstlenmiştir.Ayrıca DPT, SANTEZ, TÜBİTAK v.b
devlet kurum ve kuruluşlarına da projeler sunmayı sürdürmektedir.UZAYTEM çatısında
gerçekleşebilecek olan faaliyetleri için, ilerleyen yıllarda daha fazla yurtiçi ve yurtdışı projelerinde
daha geniş katılımla yer almayı hedeflemektedir.Bu hedeflere ulaşılabilmesi için Bölüm öğretim üyesi
kadrosunun güçlendirilmesi ve altyapı gereksinimlerinin giderilmesi gerekmektedir.
OMU-Ballıca Kampusu dahilinde UZAYTEM çatısı altında yerleşen eğitim ve AR-GE faaliyetlerinde
bulunabilecek yapılarına geleceğe bakış olarak;
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Bilgi Yönetimi Teknolojileri
Bilgi İşlem ve Yazılım Teknolojileri
Bilgi Ağları ve Web Teknolojileri
Haberleşme Teknolojileri
Haberleşme Yönetim Teknolojileri
Algılayıcı (Sensör) Teknolojileri (Elektrooptik, Radyofrekans, Biyolojik, v.b. sensörler)
Dost, Düşman, Hedef Tanıma Sistem Teknolojileri
İşaret İşleme Devre ve Aygıt Teknolojileri
Hesaplama Devre ve Aygıt Teknolojileri
Etiketleyici ve Algılayıcı Malzeme Teknolojileri
Biyoürün Teknolojileri
İnsan-Makine Arayüz Teknolojileri
Enerji Üretim ve Depolama Teknolojileri
Sibernetik, Fotonik, Optik, Optoelektronik ve Elektrooptik Teknolojileri
İleri Sistem Teknolojileri
Etkin Platform Teknolojileri
Minyatür Sistem Tasarım ve Entegrasyon Teknolojileri
Mekatronik Sistem Teknolojileri
Mikroelektromekanik Sistem (MEMS) Teknolojileri
Elektro Mekanik Hareketlendirici Teknolojileri
Seyrüsefer, Güdüm ve Kontrol Teknolojileri
Kompozit Malzeme Teknolojileri
Akıllı Malzeme ve Yapı Teknolojileri
İleri Metal Alaşım Teknolojileri
İleri Malzeme İmalat Teknolojileri
36
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Modelleme, Simülasyon ve Analiz Teknolojileri
Uydu İletişim Teknolojileri
Uydudan Algılama ve Gözlem, Uzay Havası Teknolojileri
Uzay Aracı Fırlatma ve Yer Kontrol Teknolojileri
Modelleme, Simülasyon ve Analiz Teknolojileri
Minyatür Sistem Tasarım ve Entegrasyon Teknolojileri
Fotonik ve Optoelektronik Malzeme Teknolojileri
İleri Polimer ve Plastik Malzeme Teknolojileri
Enerji Emici Malzeme Teknolojileri
Robotlar, Mikrobot Karşı Silahlar ve Mühimmat Teknolojileri
Nano Silahlar ve Mühimmat Korunma Teknolojileri
Yönlendirilmiş Enerji Teknolojileri
NBC Karşı Sistemleri ve Korunma Teknolojileri
Modelleme, Simülasyon ve Analiz Teknolojilerini geliştiren hedefler belirlenmiştir.
Tüm bu çalışmaların sonucundaki beklentilerimiz ise;
 Ülkemizin küresel rekabet gücünün artması, ekonomik gelişme ve toplumsal refah için
gereken teknoloji üretme gücüne ve kritik sürdürülebilir teknolojilere sahip olmak;
 Rekabet gücümüzün etkinliği, üstünlüğü ve sürekliliği için gereken “ulusal” olması zorunlu
ve kritik, kara, deniz, hava ve uzay teknolojilerini geliştirmek ve sahip olmak;
 Uzayı, iletişim, eğitim, sağlık, v.b. alanlarda daha etkin kullanıp, daha kaliteli hizmetleri,
daha verimli bir şekilde sunarak yaşam kalitesini artırmak olarak özetlenebilir.
Sonuç olarak, UZAYTEM Ondokuz Mayıs Üniversitesinin ve Samsun’un yüz akı, gururu ve
tanınmasında önceliği sağlayacak ulusal ve uluslararası paydaşları ile gündemde kalabilecek eğitim ve
yüksek öğrenimde kalite katsayısını yükseltecek bir merkezi olarak bilinmelidir.
4. İNSAN KAYNAKLARI
-Birime ilişkin akademik ve idari personelle ilgili mevcut durum, hedefler ve gereksinimler
(Sayısal analiz, öğretim üyesi/öğrenci oranı )
UZAYTEM yapılanmasında kendine özgü kadrolu eleman içermemektedir.Mevcut
eğitim
birimlerindeki kadrolu elemanlardan UZAYTEM işleyişini yürütmek üzere Rektör tarafından
görevlendirilir. Biri UZAYTEM idari mekanizmanın sorumlusu olan Merkez sekreteri olmak üzere
toplam 3 idari personel vardır.Ayrıca mevcut yapının yönetilmesi amacıyla 4/c kadrolu olan 9, 4/B
kadrolu 1 Uçak Teknisyeni görevlendirilmiştir.
37
UZAYTEM çatısında gerçekleşen projelere doğrudan yönetici, yönlendirici, üretici, denetleyici
veya belirli yetkiler üstlenerek Döner sermaye gelirlerine katkı sağlayanlar Mevzuat hükümlerine göre
ilgili Yönetim kurullarının belirlediği oranlarda katkı payı alırlar.
Mevcut kadrolu elemanlar UZAYTEM’in iş akışlarını yönetirken Hizmet üretimi işleyişini
mükemmelleştirmek ve geliştirmek için mevzut hükümleri dahilinde Hizmet alımı ve hizmet satımı
kabiliyetlerine sahiptir. Böylelikle sınırlı bir kadro çerçevesinde kalmamaktadır.Pilotaj hizmetlerini ve
gereğinde Uçak bakım-onarım yenileme ve üretim hizmetlerini bu doğrultuda projelendirmektedir.
Uçak ve Uzay Mühendisliği bölümlerinde henüz öğretim üyesi bulunmamaktadır.Beklentimiz bu
bölümlerde proje üreten ve yürüten çok sayıda elemanlarının oluşturulmasıdır. Meteoroloji
bölümümüzde şu an bir öğretim üyesi bulunmakltadır. Bununla birlikte 2014 yılına kadar Lisans
programımızın açılarak öğrenci alınmasına başlanabilmesi halinde 10-15 arasında bir öğretim elemanı
ile akademik kadronun güçlenmeye başlayacağını 2014-2018 döneminde UZAYTEM işleyişinin verim
alma dönemi olarak görülebileceğini umuyoruz.
38
UZAYTEM YÖNETİM ve İŞLEYİŞ ORGANİZASYONU
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ
REKTÖRLÜĞÜ
YÖNETİM KURULU
HAVACILIK VE UZAY
TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE
ARAŞTIRMA MERKEZİ
MÜDÜR YARDIMCISI
MÜDÜR YARDIMCISI
GENEL HAVACILIK İŞLETMESİ
BİRİMİ
ENDÜSTRİYEL ÜRÜNLER VE
HİZMETLER BİRİMİ
HAVAALANI-HAVAPARKI,
MARİNPARK VE İHRAKİYE
KALİBRASYON, ÖLÇÜM
TEST BİRİMİİ
ONAYLI BAKIM
ORGANİZASYONU
POLİMERİK KOMPOZİT
MALZEME ÜRÜNBİRİMİ
UÇUŞ EĞİTİM
ORGANİZASYONU
ÖZELLİKLİ METAL
MALZEME ÜRÜN BİRİMİ
DANIŞMAKURULU
UZAYTEM SEKRETERLİĞİ
DÖNER SERMAYE
İŞLETMESİ
DESTEK HİZMETLER
BİRİM
39
YAZIİŞLERİ
BİRİMİ
Sİ
KALİTE KONTROL
GÜVENCE BİRİMİ
HAVACILIK UZAY VE DENİZCİLİK TEKNOLOJİLERİ PROJE YÖNETİMİ AR-GE BİRİMİ
TEKNOPARK İŞLETMESİ
HAVA ARAÇLARI
TEKN.GELİŞT. BİRİMİ
İLERİ MALZEME
TEKN.GELİŞT. BİRİMİ
UYDU VE
FIRLATMATEKN. GELİŞT.
BİRİMİ
OPTİK, SONIK SENSOR
TEKN. GELİŞT. BİRİMİ
MEKATRONİK-AVIONIK
ve NAVİGASYON TEKN.
GELİŞTİRME BİRİMİ
HAVA-UZAY SAHASI
GÜVENLİĞİ GELİŞTİRME
BİRİMİ
5. ÜNİVERSİTENİN TANINIRLIĞINA KATKI BAĞLAMINDA HEDEFLER
Hâlihazırda yürüttüğümüz projeler vesilesiyle üniversitenin tanınırlığına katkı sağlamaya
çalışılmaktadır.Havacılık ve Uzay çalışmaları ayrıcalıklı ve popüleritesi azalmayacak konular olmakla
birlikte Ballıca Kampusu kendini Üniversitenin en güçlü bölümü sıfatını kazanma potansiyeline ve
tanınırlığına projelerini uygulayarak katkı sağlamayı hedeflemektedir.Ayrıca Ballıca Yerleşkesinde bir
Havacılık Bilim merkezi kurulması ile çevrede önemli bir tanınırlık yaratılabilecektir.Akademik
kadromuzun
güçlendirilmesiyle
birlikte
sunacağımız
yeni
projeler
ve
düzenleyeceğimiz
sempozyum/çalıştaylar yardımıyla üniversitemizin tanınırlığına katkı sağlanmasına hız verilmesi
planlanmaktadır.
6. MEZUNLARLA İRTİBATTA MEVCUT DURUM VE HEDEFLER
UZAYTEM aynı zamanda mezun veren bir merkezdir. Bunu Kurslar düzenleyerek Havayolları
dahil tümkategorilerde pilot lisansı vererek gerçekleştirecektir. Ayrıca sertifika programları dahilinde
verilen kurslar ile Havacılık yer elemanları, sektörün kısa dönemde ihtiyacı olarak ortaya çıkan
sorununu çözebilen eleman yetiştirme programları bu çerçevededir.Henüz öğrenci almaya
başlamadığımız için mezunlarımız ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır; fakat mezuniyetten sonra
mezunlarla teknolojinin getirdiği iletişim imkanları dahilinde online olarak ilişki devam edecek, adres
ve iletişim bilgilerinin güncel tutulacak, sosyo ekonomik dayanışma için uygun aralıklarla temas
vesileleri
yaratılacak,
sorunlarına
çözüm
destekleri
oluşturulacaktır.İşyerlerinde
çalışan
mezunlarımızla ilgili işyeri anketleri düzenlenecek, ayrılanların yeniden istihdamı için destekler
sağlanacaktır.
7. ÜRETİM-HİZMET FAALİYETLERİNE İLİŞKİN MEVCUT DURUM, HEDEFLER,
BEKLENTİLER VE GEREKSİNİMLER
Havacılık, uzay ve meteoroloji mühendisliği konularında kamu kuruluşları için hizmet faaliyetleri
yapılacaktır.TSE’de konu ile ilgili standartların hazırlanmasına katkıda bulunabilecektir.Öğretim üyesi
kadrosu gelişimi ile ticari ve sanayi kuruluşlarına danışmanlık hizmeti verilecektir.Adli kurumlara
havacılık ve uzay konusunda bilirkişilik hizmetleri verilebilecektir. Laboratuvarlar oluşturulduğunda
test ve çeşitli deneyler yapılarak bunların sonuçları paylaşılacaktır. Üretim birimlerimizde, Prototip ve
seri üretim bazında hava araçları, deniz araçları ve uzay araçları imal edilebilecektir.Yazılım-donanım
ve ürün geliştirme kapsamında AR-GE faaliyetleri sürdürülecektir.
40
g. BALLICA YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ
OMU-BK teknoloji ağırlıklı bir eğitim uygulama ve araştırma yerleşkesidir.Yaklaşık 1100000 m2 lik
bir alanda faaliyet göstermektedir.Devletin ve Hükümetlerin siyasi kararları doğrultusunda bir
üniversite yönetimine dönüşebilerek Yüksek Teknoloji Enstitüsü vasfını bilim ve teknolojiye daha iyi
faaliyet gösterme yeteneğini arttıracağı düşünülmektedir.Akademik üst düzey çalışmaların
öznelleştiği enstitüde Yüksek lisans ve doktora çalışmalarını yürütülecek ve bölgede yeni bir
üniversite oluşum sürecini başlatacaktır.
41
ii. HEDEFKİTLE, ÜRÜN VE ÇIKTILAR
Bu plan; OMÜ-BALLICA KAMPUSU 2014-2018 Stratejik Planı olarak, “Ulusal Vizyon 2003-2023
Strateji Belgesi”, “Devlet Planlama Teşkilatı Uzun Vadeli Strateji Planı, IX. Beş Yıllık Kalkınma Planı ve
X. Beş Yıllık Kalkınma Plan taslağı” ve “TR83 Bölge Master Planı” olmak üzere “Samsun İl Gelişme
Planı” ve İl’deki diğer planlardaki öncelikleri, Ballıca Kampusunda yerleşik ve kurulması hedeflenen
birimlerinin yapılan birim stratejik planları, Kamu-Özel İşbirliğine İlişkin Mevzuatlar, paydaş analizleri
ve memnuniyet araştırmaları ve kurumumuzun iç ve dış değerlendirmeleri (GZFT) dikkate alınarak
hazırlanmıştır. Bu planda tüm paydaşların değerlendirmeleri göz önünde bulundurularak, gelişme
perspektifleri doğrultusunda stratejiler belirlenmiş, hedefler konulmuş; bu strateji ve hedefler, somut
faaliyet ve projelerle desteklenmesi öngörülmüştür.Bütçeleme çalışmaları doğrudan ilgili birimlerle
paylaşılmıştır.
Bu çalışmalardan elde edilen veriler ışığında önümüzdeki 5 yıllık orta vadeli stratejik plan hedef
ve öncelikleri Üniversitemiz için 7 ana tema üzerinde oluşturuldu. Bu temalara göre stratejik amaçlar,
bu amaçlara uygun hedefler ve performans göstergeleri belirlendi.Bu hedeflere bizi ulaştıracak
faaliyetler ve bunları gerçekleştirmek için gereken politikalar ve stratejiler kayıt altına alındı.
Üniversitemizin Kurupelit ve Atakum kampusu dışında yeni bir eğitim yerleşkesi 19 Mayıs
İlçesinde Ballıca Kampusu oluşturulmuştur.Burada öncelikli gelişim teması Havacılık, Uzay, Deniz
Bilimleri ve Yüksek teknolojilerini geliştirme ve uygulama üzerindedir.Sivil Havacılık Yüksek Okulu
kuruluşu 19 Haziran 2009 Tarihinde Yayınlana Resmi gazete ile ilan edilmiştir.Akabinde Havacılık ve
Uzay Bilimleri Fakültesinin kuruluşu 26.02.2010 tarih ve 27505 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.
Bölgede yapılanma hızla sürerken 28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazetede Yönetmeliği
yayınlanan Havacılık ve Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi kuruluşu ile Endüstriyel
anlamda Ürün ve hizmet geliştirme, İnnovasyona yönelik Araştırma Geliştirme faaliyetleri için
kampusMaster Planları oluşturulmuş ve geliştirme devam etmektedir.
Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de havacılık ve Uzaya yönelik gelişmelere baş döndürücü
hızla ilerlemektedir.Başta süper güç oluşturan ülkelerin oldukça gerisinden takip ettiğimiz ve sektörel
olarak mevcut konuma yaklaşabilmek çok çalışmayı, AR-GE faaliyetlerine öncelik vermeyi, bilime ve
teknolojiye yatırımı gerektirmektedir.
42
4. FİZİKİ MEKANLAR
OMU-BALLICA kampusu, Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne
bağlı 19Mayıs Ballıca Yaprak Tütün İşletmesinin faaliyetlerinin sonlandırılması üzerine Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen 80.000 m2 kapalı depolar ile 5.000 m2 idari ve sosyal
binaları içeren 300.000m2 lik saha, Sivil Havacılık Yüksek okulu kuruluş döneminde Hazine arazi iken
Eğitim öğretime tahsis edilen ve içerisinde 11200 m2 alana sahip 4 katlı Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesi binasının bulunduğu 250.000 m2 lik saha, Hazine arazisi olarak Üniversite alanı olarak
belirlenen ancak henüz Üniversitemize tahsisi gerçekleşmemiş içerisinde 1300 m uzunluğunda 76 m
genişliğinde pist, koruma alanları ve yeşil saha olarak belirlenen 550.000 m2 lik saha dahail olmak
üzere yaklaşık toplam 1.100.000 m2 lih saha OMU-BK fiziksel uygulama alanıdır.
Ballıca Kampusunda hali hazırda kullanılan 16 derslik kapasiteli Havacılık ve Uzaybilimleri
Dekanlık yönetimi ve Sivil Havacılık Yükseokulu yöneti ile UZAYTEM yönetimin kullandığı 3 katlı bina
hizmettedir. Yeni yapılan fakülte binasında 36 adet derslik ve 5 adet amfi salon bulunacaktır. Tüm üç
bölüm dört yıllık öğrencisini alması halinde 12 dersliğe gereksinim göstereceğini düşünürsek 36 adet
derslik ve 5 adet amfi salon fakülte yanında Sivil Havacılık Yüksekokulu’nun da ihtiyacını en az kısa bir
dönem karşılayacak durumdadır. Binada laboratuvarlar için yeterli alanın kalmaması halinde mevcut
binanın doğu tarafına laboratuvar binası eklenmesi gerekebilir.Yeni açılması düşünülen Eğitim
birimleri için 5 yıllık plan içerisinde mevcut depolardan 4 tanesi Büyük Bakım Onarım Kapsamında her
yıl bir tanesi olmak üzere yenileştirilerek derslik ve laboratuarlar olarak kullanılabilecektir.OMUBALLICA kampusu açık ve kapalı alanları ile bir bütündür.Yolların, bahçe ve yeşil alanların peysaj
düzenlemesi ve bakımları, sahaların koruma ve gözlem altına alınması, su-elektrik ve ısınma gibi genel
giderleri olan bir bir bölgedir.Havaalanı gece aydınlatılması, yükselen suların sahadan uzaklaştırılması,
Lojmanların bakım ve onarımları, yakın günlerde ele alınması gereken konularıdır.
Gelecek 5 yıl içersinde 28 adet deponun teknopark alanı olarak faal hale gelmesi, geri kalan
depoların projede gösterilen faaliyet alanlarına dönüştürülmesi maliyet gerektiren hususlardır.
OMU-Ballıca kampusu 5 yıllık dönem sonrasının ihtiyacını karşılamak üzere yeni binalarının
projelerini 2016 yılı sonrasında başlatması gereklidir. Bunlar İleri Teknolojiler Uygulama ve Araştırma
Merkezi Binası, Ballıca Meslek Yüksek Okulu Binası, Referans Laboratuvarlar Binası, Hava-Uzay Tıbbi
Uygulama ve Araştırma Merkezi binası, Havacılık Bilim Merkezi ve Simulasyon Eğitimleri binasıdır.
Bunlara ait ölçütler ve içerisine yönelik donanımlar projelendirilerek sunulacaktır.
43
BALLICA KAMPUS ALANININ KARADENİZ’DEN GÖRÜNÜMÜ
iv. MALİ KAYNAKLAR
5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu, 24.12.2003 tarihli ve 25326 sayılı Resmi
Gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu kanunla kaynağını Anayasanın 42 ve 130 uncu
maddelerindeki yetki ve sorumluluklardan alan ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda amaç, ana
ilkeleri, işlevleri ve birimleri gösterilen üniversitelere, önemli mali işlemlerin yürütülmesi
sorumlulukları verilmiştir.
5018 sayılı Kanunla, bütçe hazırlık ve uygulama süreci ile harcama öncesi kontrol ve iç denetimle
ilgili yetkilerin harcamacı kurumlara devri sağlanmıştır. Anılan Kanunun öngördüğü yeni kamu mali
yönetim sistemi, özet olarak şu hususları öngörmektedir: Yönetim sorumluluğu modelinin
öngörülmesi, kaynakların kullanımında; etkinlik, verimlilik ve ekonomiklik ilkelerinin ön plana
çıkarılması, harcamacı kuruluşların bütçe hazırlık, uygulama ve denetim süreçlerindeki yetki ve
sorumlulukların artırılması, stratejik planlama ve performansa dayalı ve çok yıllı bütçe sistemine
geçilmesi, tüm kamuda tahakkuk esaslı muhasebe sistemine geçilmesi, uluslar arası standartlar ve
Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlu iç kontrol sisteminin uygulanması kanunla öngörülmüş, yeni bir
iç denetim sistemine geçilmiş ve dış denetiminin kapsamının uluslar arası standartlarla uyumlu hale
getirilmesi hükme bağlanmıştır. Bu uygulamaya göre 2006 yılında Sağlık, Kültür ve Spor Daire
Başkanlığı bütçesiyle üniversite bütçesi birleştirilmiştir.
44
Üniversitemiz eğitim ve araştırma faaliyetleri için kullandığı bütçenin ana kaynağını devletten
sağlamaktadır.Sınırlı sayıdaki fakültelerin döner sermayesi de bu araştırma bütçesine katkı
vermektedir. Tıp Fakültesi Hastanesinin döner sermaye gelirlerine katkısı %93 oranındadır. İkinci
sırada yer alan Diş Hekimliği Fakültesinin katkısı %5 oranında olup ve diğer döner sermaye
birimlerinin toplam katkısı yaklaşık %2 oranındadır. Bunların yanında örgün ve ikinci öğretim harçları
yaz dönemi eğitimi gibi programlardan alınan harçlar, lojman ve diğer taşınmaz kira gelirleri öz
gelirler başlığı altında bütçemize katkı sağlamaktadır.Öz gelir-gider tablomuzdaki; örgün ve yaygın
öğretimden elde edilen gelirler, yurt yatak ücreti gelirleri ile diğer hizmet gelirleri Sağlık, Kültür ve
Spor Dairesi kurumsal kodu altında tertiplenmiş olup öğrencilerimizin her türlü giderlerinde
kullanılmaktadır.
İkinci öğretimden elde edilen gelirler ikinci öğretimin uygulandığı fakülte ve yüksekokullarımızda
tertiplenmiş olup, %30’u diğer cari giderlerde %70’i öğretim görevlilerine ek ders ücreti ve idari
personelimize ek çalışma karşılıkları ödemelerinde kullanılmaktadır. Lojman kira gelirleri ile diğer
taşınmaz kira gelirleri İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ve Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığında
tertiplenmiş olup, lojmanların tadilat ve yenileme giderleri ile Üniversitemizin diğer cari giderlerinin
karşılanmasında kullanılmaktadır. Araştırma projeleri gelirleri payı, araştırma projelerinin finansmanı
için döner sermaye gelirlerinden bütçemize aktarılmakta olup Rektörlük Özel Kalem biriminde
tertiplenmiştir.
Ballıca Kampusunda belirlenen amaçlara yönelik hedeflere ulaşılmasında planlanan faaliyetlerin
yapılması öncelikle projelendirme esasında ele alınacaktır. Avrupa birliği projeleri başta olmak üzere
Proje desteği sağlayan ulusal, uluslar arası kuruluşlarla dayanışma içersinde hem bilgive teknolojisini
desteklerken katkı verenlerin çalışma ortamlarını daha konforlu hale getirecek gelir paylaşım ilkelerini
adil bir çerçeve içinde tutacaktır.
Ballıca kampusunun gerçekleştireceği hizmet faaliyetleri ile Üniversite Döner sermayesi
gelirlerine olan katkısının2013 yılı içinde başlaması ve yaklaşık olarak tüm gelirlerin %2 si seviyesinde
gerçekleşmesi beklenmektedir.Bununla birlikte 5 yıllık hedef dönemde %20 lerin üzerine çıkması
beklenmektedir.
Tüm bunların yanında personel giderleri, genel idari hizmet harcamaları, eğitim-öğrenim
giderleri, mevcut geniş sahanın korunması, çevre düzenlemeleri, mevcut binaların bakım onarımı,
yeni eğitim bina ve ünitelerinin yapımı, uluslararası projelerin yürütülmesi için gereken alt yapı
destekleri Genel bütçe içinde ele alınacaktır.
45
v. PAYDAŞLAR ANALİZİ-PAYDAŞ LİSTESİ
Paydaş analizi (kuruluşun hedef kitlesi ve kuruluş faaliyetlerinden olumlu/olumsuz yönde
etkilenenlerin, ilgili tarafların analizi)
Kurumumuz hizmetlerinin yararlanıcı ihtiyaçları doğrultusunda şekillendirilebilmesi için
yararlanıcıların taleplerinin bilinmesi gerekir.Bu nedenle durum analizi kapsamında paydaş analizinin
yapılması önemlidir. Bir bölge üniversitesi ve Amasya, Sinop ve Ordu olmak üzere 3 üniversite
çıkarmış bir kurum, ve doğrudan hizmet alıcısına yönelik olarak faaliyet gösteren bir yapı olarak çok
geniş bir paydaş yelpazesine sahibiz. Paydaşlarımız kurumumuzun ürün ve hizmetleri ile ilgisi olan,
kurumumuzdan doğrudan – dolaylı, olumlu - olumsuz yönde etkilenen veya kuruluşu etkileyen kişi,
grup veya kurumlardır. Paydaşlar temel olarak iç ve dış paydaşlar diye ayrılmakla birlikte, biz
yararlanıcıları da ayrı bir kategoride ele almayı uygun bulduk. Dış paydaşlarımızı Temel
(faaliyetlerimizi yürütürken hiçbir zaman ayrılamayacaklarımız) ve Stratejik (kurumumuzun vizyonuna
ulaşması için gönüllü olarak işbirliği yaptıklarımız) olarak ayırmayı uygun gördük.
OMU-BK kampusunda uygulanması planlanan projeler Mülki, adli, mali, idari, fiziki, kültürel ve
sosyoekonomik çevreler ile çok yakından bağlantılıdır. Bu nedenle bugün için doğrudan paydaş olarak
akla gelmeyen ancak, dolaylı olarak etkilenen paydaşların bir anda stratejik paydaş olma olasılığı da
söz konusudur.Bu nedenle yıllara göre paydaşlar ile ilgili değerlendirmelerin dinamik olması ve
esnekliğini arttırması, ilişkilerin koşulların değişkenliğine ve etkisine bağlı olarak değişmesi plan
dahilindedir.
46
OMÜ-BALLICA Kampusunda Paydaşlar
ÖĞRETİM KURUMLARI
DEVLET KURUMLARI
BİREYLER
Paydaşlar
Öğretim Elemanları
Memurlar
Sözleşmeli Personel
Öğrenciler
Öğrenci Velileri
Mezunlar
Hizmet Alanlar
Hizmet Sunanlar
BAŞBAKANLIK
UDHB
KB-DPT
BSTB
MEB
MSB-SSM
GSB
Maliye Bakanlığı
Devlet Personel Dairesi
Kamu İhale Kurumu
Valilik-Kaymakamlık
İl Özel İdaresi
OKA
TUBİTAK
Yasama Yargı Organları
Türkiye İş Kurumu
Yerel Yönetimler
Havacılık ve UzayTekn.Müdürlüğü
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
DLH
Denizcilik ve Kıyı Suları Genel Müdürlüğü
Genel Kurmay Başkanlığı
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Diğer Kamu Kuruluşları
YÖK
ANADOLU UNI
ERCİYES UNİ
KOCAELİ UNI
İTÜ
ODTÜ
KTÜ
Diğer Üniversiteler
Hava Harp Okulu
Deniz Harp Okulu
Uçuş Eğitim Organizasyonları (FTO)
Sertifika veren Özel Eğitim Kuruluşlar
Liseler
Diğer Havacılık, Denizcilik Eğitim Kurumu
Yararlanıcı
(Müşteri)
İç Paydaş
(Çalışan )
Dış Paydaş
Temel Ortak
Stratejik Ortak
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
47
SANAYİ ve TİCARİ İŞLETMELERSEKTÖR
DİĞER PAYDAŞLAR
HAVAYOLU şirketleri
Uçak Bakım Kuruluşları
Uçak ve parça üreticileri
TAI
TEI
ASELSAN
ROKETSAN
Kompozit Malzeme Üreticileri
Tekne ve Yat yapımcıları
HAVELSAN
KOSGEB
TEKMER
Kobiler-Siadlar
Meslek Odaları
TEKNOPARK
EASA
ICOA
JAA
FAI
NASA
Bankalar
Kredi Yurtlar Kurumu
Özel Vakıf Ve Yurtlar
Mezunlar Dernekleri
Sendikalar
Mesleki Dayanışma Dernekleri
YEDAŞ
SAMGAZ
Telekom
OMV Petrol Ofisi
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Gençlik Spor Müdürlüğü
İl Jandarma Komutanlığı
Askerlik Şubesi
İl Gümrük Muhafaza Müdürlüğü
İl Çalışma Müdürlüğü
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Samsun MMO
Samsun Ticaret Borsası
Samsun Çarşamba DHL İşletmesi
İl UDHaberleşme Müdürlüğü
Sosyal Güvenlik Müdürlüğü
Kdz.Sahil Güvenlik Komutanlığı
Ulusal Medya
Yerel Medya
Üniversitemizin tüm diğer birimleri
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü
Türk Hava Kurumu
Samsun Sportif Havacılık Kulübü
British American Tobacco
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
48
vi. ETKİ/ÖNEM MATRİSİ
Etki Önemi
Zayıf
Güçlü
Önemsiz
İzle
Bilgilendir
Önemli
Çıkarlarını Gözet, Çalışmalara Dâhil Et
Birlikte Çalış
İZLE
Resmi Kurumlar
Ulusal Mevzuat
Belediyeler
Özel Vakıf ve Yurtlar
Özel Kuruluşlar
Mezunlar
Mezun Dernekleri
Bankalar
Basın-Yayın
Uluslar arası proje kuruluşları
Uluslar arası eğitim Kuruluşları
Uluslar arası mevzuat ve anlaşmalar
BİLGİLENDİR
Rektörlük
Resmi Kurumlar
Kurum elemanları
Belediyeler
Özel Kuruluşlar
Mezunlar
Mezun Dernekleri
Uluslar arası eğitim Kuruluşları
Yasama Yargı Organları
Askerlik Şubesi
Ulusal ve yerel Medya
Paydaş sektör
ÇIKARLARINI GÖZET,
ÇALIŞMALARA DÂHİL ET
Ulaştırma, Denizcilik Haberleşme Bakanlığı
Bilim, Sanayi ve TeknolojiBakanlığı
Kalkınma Bakanlığı
Milli Savunma Bakanlığı
Gençlik Spor Bakanlığı
Maliye Bakanlığı
Savunma Sanayi Müsteşarlığı
KOBİLER-SİADLAR
Meslek Odaları
Sendikalar/Dernekler
Sanayi Kuruluşları/Meslek Odaları
Ulusal Ajans
Ulusal ve Yerel Medya
Uluslarası eğitim ve proje kuruluşları
BİRLİKTE ÇALIŞ
Bakanlıklar ve Genel Müdürlükleri
Resmi Kurumlar
Yerel Yönetimler
Proje Yönetim Kuruluşları
Meslek kuruluşları ve organizasyonları
Uçuş Eğitim Organizasyonları
Bakım onarım ve yenileme Org.ları
Özel Kurum ve kuruluşlar
Mezunlar
Sivil Toplum Örgütleri
Uluslar arası eğitim Kuruluşları
Ulusal ve Uluslar arası Otoriteler
Ulusal ve Uluslar arası Medya
Uluslarası eğitim ve proje kuruluşları
49
vii. PAYDAŞ-ÜRÜN/HİZMET MATRİSİ
ÖĞRETİM KURUMLARI
DEVLET KURUMLARI
BİREYLER
Paydaşlar
Öğretim Elemanları
Memurlar
Sözleşmeli Personel
Öğrenciler
Öğrenci Velileri
Mezunlar
Hizmet Alanlar
Hizmet Sunanlar
BAŞBAKANLIK
UDHB
KB-DPT
BSTB
MEB
MSB-SSM
GSB
Maliye Bakanlığı
Devlet Personel Dairesi
Kamu İhale Kurumu
Valilik-Kaymakamlık
İl Özel İdaresi
OKA
TUBİTAK
Yasama Yargı Organları
Türkiye İş Kurumu
Yerel Yönetimler
Havacılık -UzayTekn.Müdürlüğü
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü
Devlet Hava Meydanları İşletmesi
DLH
Denizcilik ve Kıyı Suları Genel
Genel Kurmay Başkanlığı
Müdürlüğü
Hava Kuvvetleri Komutanlığı
Kara Kuvvetleri Komutanlığı
Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
Diğer Kamu Kuruluşları
YÖK
ANADOLU UNI
ERCİYES UNİ
KOCAELİ UNI
İTÜ
ODTÜ
KTÜ
Diğer Üniversiteler
Hava Harp Okulu
Deniz Harp Okulu
Uçuş Eğitim Organizasyonları (FTO)
Sertifika veren Özel Eğitim
Liseler
Kuruluşlar
Diğer Eğitim kurumları
Yararlanıcı/Çalışan
/Temel-Stratejik
Ortak
Çalışan
Çalışan
Çalışan
Yararlanıcı
Yararlanıcı
Yararlanıcı
Yararlanıcı
Çalışan
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Stratejik Ortak
Temel Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
50
Neden Paydaş
Önceliği
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetlerden Etkileniyor
Hizmet/Faaliyetlerden Etkileniyor
Hizmet/Faaliyetlerden Etkileniyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri
Etkiliyor
Güçlü
Hizmet/Faaliyetleri
Etkiliyor
Güçlü
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetlerle İlgisi Yok
Hizmet/Faaliyetlerden Etkileniyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetlerden Etkileniyor
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Orta
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Orta
Orta
Zayıf
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Orta
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Zayıf
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Orta”
SANAYİ ve TİCARİ
İŞLETMELERSEKTÖR
DİĞER PAYDAŞLAR
HAVAYOLU şirketleri
Uçak Bakım Kuruluşları
Uçak ve parça üreticileri
TAI
TEI
ASELSAN
ROKETSAN
KOMPOZİT Malzeme Üreticileri
Tekne ve Yat yapımcıları
HAVELSAN
KOSGEB
TEKMER
Kobiler-Siadlar
Meslek Odaları
TEKNOPARK
EASA
ICOA
JAA
FAI
NASA
Bankalar
Kredi Yurtlar Kurumu
Özel Vakıf Ve Yurtlar
Mezunlar Dernekleri
Sendikalar
Mesleki Dayanışma Dernekleri
YEDAŞ
SAMGAZ
Telekom
OMV Petrol Ofisi
İl Emniyet Müdürlüğü
İl Gençlik Spor Müdürlüğü
İl Jandarma Komutanlığı
Askerlik Şubesi
İl Gümrük Muhafaza Müdürlüğü
İl Çalışma Müdürlüğü
Samsun Ticaret ve Sanayi Odası
Samsun MMO
Samsun Ticaret Borsası
Samsun Çarşamba DHL İşletmesi
İl UDHaberleşme Müdürlüğü
Sosyal Güvenlik Müdürlüğü
Kdz.Sahil Güvenlik Komutanlığı
Ulusal Medya
Yerel Medya
Üniversitemizin tüm diğer birimleri
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü
Türk Hava Kurumu
Samsun Sportif Havacılık Kulübü
British American Tobacco
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Temel Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
Stratejik Ortak
51
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetlerden Etkileniyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetlerden Etkileniyor
Hizmet/Faaliyetlerden Etkileniyor
Hizmet/Faaliyetlerden Etkileniyor
Hizmet/Faaliyetlerden Etkileniyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Hizmet/Faaliyetleri Etkiliyor
Güçlü
Orta
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Zayıf
Orta
Orta
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Orta
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Orta
Orta
Orta
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Orta
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Orta
Güçlü
Güçlü
Güçlü
Güçlü
viii. KURUM İÇİ ANALİZ (GZFT ANALİZİ)
Kuruluş içi analiz (kuruluşun yapısının, insan kaynaklarının, mali kaynaklarının, kurumsal
kültürünün, teknolojik düzeyinin vb. analizi) ve Çevre analizi (kuruluşun faaliyet gösterdiği ortamın ve
dış koşulların analizi).
GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ
ZAYIF YÖNLERİMİZ
1. Ülke kurtuluşunun simgesi olan 19 Mayıs 1919 1. Fakülte,
Yüksekokul
ve
MYO’larının
tarihi gününün adıyla aynı ismi taşıyan Üniversite, İlçe eğitimvereceği fiziki mekanların inşaa halinde olması
ve üniversitenin eğitim havaalanının olması
2. Yeni oluşturulan birimlerde öğretim elemanı
2. 33 yıllık bir tecrübe, bilgi kültür ve teknoloji sayısının yetersizliği
birikimine sahip Üniversitenin Uygulama ve araştırma 3. Bazı programların uygulama ünitelerinde
merkezi olması,
yapılması gerekliliğini karşılamıyor olması
3. Beraberinde SHYO, Havacılık ve Uzay Bilimleri 4. Bazı programlarınhavacılık sektör talebinitam
Fakültesi ile kurulması planlanan Ballıca MYO nun karşılayan içerikte olmaması
öğrenim kadrolarının Merkezde faaliyet gösterecek 5. Kampus dışındaki hizmet ve eğitim birimlerinin
olması,
sorun çözmede merkeze bağımlı ve etkinliğinin az
4. Kendine ait kullanabileceği bir havaalanının olması
bulunması,
6. Bazı alanlarda lisansüstü eğitim programlarının
5. Genç, dinamik, nitelikli, istekli, yeniliğe açık ve henüz açılmamış olması
çoğu alanlarda yeterli kadrolara sahip olması
7. Kampus dışındansağlanan hizmet ve eğitimisunan
6. Üniversitenin
bölgenin
referans
merkezi öğretim elemanlarının yoğun ders yüküne sahip
konumunda olması
olması
7. Kampus dışında hizmet ve eğitim birimlerine sahip 8. Öğrenci yurt kapasitesinin yetersiz olması
olunması
9. Birim kütüphanelerinin mekân ve yayın açısından
8. Güçlü ve yaygın bir internet ağına sahip olunması
sınırlı olması
9. Birçok alanda Üniversitenin Yüksek lisans-doktora 10. Üniversite dışı destekli Proje sayısının/projelere
programlarının olması
katılımın yetersizliği
10. Üniversite birimleri arasında güçlü işbirliği ve 11. İnsan kaynakları organizasyonu ve hizmet içi
iletişim olanakları bulunması
mesleki eğitim eksikliği
11. Bölgenin en zengin basılı ve elektronik 12. Uluslar arası bağlantıların yeterli düzeyde
kütüphanesine sahip olunması
kurulamamış olması
12. Çok sayıda spor faaliyetine imkân tanıyan alt 13. Disiplinler arası Eğitim-Öğretim, bilimsel
yapıya sahip olunması
çalışmalar ve projelerde eşgüdüm/işbirliği eksikliği
13. 15.000 m2 kapalı alanlarının Uçak, helikopter v.b 14. Üniversitenin ve Ballıca kampusunun tanıtım
havaaraçlarının bakım-üretim ve yenileme hangarları eksikliği
olarak kullanılabilecek olması
15. Ballıca kampusunun toplumsal yaşama katkısının
14. Her biri 1000 m2 olan Toplam 65.000 m2 kapalı henüz yeterli düzeyde olmaması
alanların üretim atölyelerine dönüştürülebilecek 16. Üniversite-sanayi işbirliğinin henüz yeterince
konumda olması
gelişmemiş olması
15. Bölgede 1.100.000 m2 likbir alanın üniversite
eğitim alanı olarak projelendirilecek konumda olması
52
ix. KURUM DIŞI ANALİZ (GZFT ANALİZİ)
KURUM DIŞI DEĞERLENDİRME
FIRSATLARIMIZ
1. Havacılık eğitim ve endüstriyel ürün hizmeti
satılabilecek komşu ülkelerin olması
2. Bölgede Havacılık-Uzay ve Denizcilikte yapılan
gelişmelere il yönetimi ve paydaş kurumlarının
eksiksiz destek veriyor olması
3. Havacılık sektöründe yetişmiş eleman ihtiyacının
ve istihdamının uzun bir dönem karşılanmayacak
kadar fazla olması
4. Ülkemizde uzun yıllardır gelişmesi eksik kalan
havacılık kültürüne açolması
5. Havacılık-Uzay
ve
denizcilikte
kullanılan
malzemelerin innovasyon ürünleri olması
6. Üniversitenin havaalanının dış paydaşlara hizmet
sunacak kapasitede oluşu,
7. Socrates/Erasmus programıyla öğrenci/öğretim
elemanlarının Avrupa’da eğitim görme/verme
imkânları
8. Diğer üniversiteler/Kamu ve özel sektörle işbirliği
imkânı
9. İl ve bölgedeki kurum ve kuruluşların üniversite ile
işbirliğine hazır olması
10.Coğrafi konum itibari ile komşu ülkelerle yapılan
ortak çalışmalar/kültürel ilişkiler/ekonomik ve siyasi
işbirliği fırsatları
11.İlimizin havacılık ve denizcilikte teknolojik
gelişmeye imkân veren coğrafi özelliklere (Deniz,
ovalar
-Çarşamba
Bafra,
nehirler-Kızılırmak,
Yeşilırmak) sahip olması
12.AB, NATO, TÜBİTAK işbirliğinde ulusal /uluslar arası
projeler ve bilimsel çalışmalara destek imkanları
13.AB’ye uyum sürecinde eğitim ve araştırma
ödeneklerinin artırılacağı yönündeki beklentiler
14.Gelişmeye açık bir şehirde/bölgede bulunuyor
olmak
15.İş hayatında kalifiye ara eleman ihtiyacının hızla
artması
53
TEHDİTLERİMİZ
1. Üniversitemizin devlet bütçesinden yeterli
kaynak alamaması,
2. Havacılık hizmeti ile ilgili Ulusal ve Uluslararası
yasal zorunlulukların çözümünde yetersizlikler ve bu
nedenle sürekli uygulama değişikliklerine gidilmesi
3. Yetişmiş öğretim elemanların büyük şehirlerde
yaşama arzuları,
4. Uzman ve yardımcı personel kadrolarının
verilmemesine bağlı sayısal eksiklikler
5. Bölümlere
alınan
öğrencilerin
eğitim
maliyetlerinin yüksek olması
6. Öğrencileri
sayılarının
YÖK
tarafından
belirlenmesi
7. Personel özlük haklarının iyi olmaması ve
ekonomik yetersizlikler nedeniyle nitelikli personel
bulmanın/tutmanın güçlüğü
8. Üniversitelere aktarılan yetersiz akademik/idari
kadro sorunu
9. Akademik faaliyetler ve bilimsel gelişmenin
gerektirdiği dinamizme bürokratik geleneğin
uymaması
10.Staj imkanlarının uzak bölgelerde yapılıyor
olması,
11.Mezunlarımızın iş hayatındaki iş bulma güçlüğü
ve meslekte arz/talep dengesizliği
12.Sektörde yüksek ücretle çalışan kalifiye
elemanların istihdam edilmesinde güçlükler
yaşanması,
13.Uluslararası yaptırımlar nedeniyle Ulusal havacılık
kuruluşlarının baskı altında kalması,
14.Üretime yönelik mal-malzeme alımında gümrük
muafiyetlerinin yetersiz oluşu,
15.Üniversitenin reklam yasağının getirdiği tanıtım
eksiklikleri
B. GELECEĞE BAKIŞ
OMU-BALLICA kampusu, Üniversitemizin büyüme, gelişme ve etkin rol oynayabilme
beklentilerini somutlaştırabilmenin yolunu esas olarak uygulamalı eğitim, katma değer oluşturan
araştırma, üretimde rekabet oluşturacak innovasyon, bölgesinde eğitim ve üretim kapasitesi yüksek
nufusu istihdam ettirme işlevlerini karşılamak üzere yapılandırılmaktadır.Elbette ki eğitim ve
araştırma faaliyetleri bir üniversitenin en temel görevlerinden olmakla beraber, varlık nedenleri
bununla sınırlı değildir.Üniversiteler bulundukları yörede sosyal yaşamı doğrudan etkileyen,
ekonomiden siyasete toplumun bilinçlenmesi, gelişmesi ve yapılanmasında doğrudan rol
üstlenebilen, üstlenmesi gereken kurumlardır.Dolayısı ile üniversitemiz varlık nedenlerini
değerlendirirken ve stratejik hedeflerini belirlerken bu özelliklerini göz ardı etmemiştir.
1. MİSYON (ÖZGÖREV)
Ülkesinin ekonomik ve kültürel kalkınmasına katkı sağlayan, paydaşlarına gelişen teknolojileri
kullanarak yenilikçi ve kaliteli bilgi üreten, innovatif hizmet sunan, problem çözümleyen, gençliğe
evrensel etik değerler kazandıran, öncü, üretici, bilim ve eğitim hizmeti sunar.
2. VİZYON (ÖZGÖRÜŞ)
Havacılık ve Uzay bilimlerinde öncü; eğitim ve teknolojide kalitenin, hizmette paydaş
memnuniyetinin üst düzeyde olduğu lider uygulama ve araştırma merkezi olmaktır.
3. TEMEL DEĞERLER
Merkezimiz çalışanlarının ve paydaşlarının kişisel beklenti ve memnuniyetini; yönetim, karar
alma ve hizmetlerinin sunumunda belirlediği kalite sürecini; üretilen hizmetlerin ve ürünlerinin
hedeflediği kalite beklentisini karşılayan performans ölçümünü varlığının temel değerleri olarak
belirlemiştir.
4. İLKELERİMİZ
Atatürk İlkelerine bağlılık,
Evrensel etik değerlere sahip olmak,
İnsan haklarına saygılı olmak,
Akılcılık ve bilimsellik,
Çalışkan olmak,
Verimlilik,
Güvenilir ve adil olmak,
Paydaş memnuniyeti odaklı olmak,
Sorumluluk ve Hesap verebilirlik,
Şeffaflık,
Toplam Kalite Yönetimi anlayışını benimsemek,
Bilgi toplumu oluşturmada öncü ve yenilikçi olmak,
Rekabetçilik,
Kendini ifade edebilirlik
54
C. STRATEJİK AMAÇLAR, HEDEFLER, PERFORMANS GÖSTERGELERİ
FAALİYETLER, SORUMLULAR VE İZLENECEK POLİTİKALAR
55
BALLICA KAMPUSU
STRATEJİK PLANLAMA
1. EĞİTİM-ÖĞRETİM KATKI
2. TOPLUMSAL YAŞAMA KATKI
3. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME veDANIŞMANLIK
HİZMETLERİNE KATKI
4. KURUMSAL KAPASİTE ve İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
5. ÜNİVERSİTENİN TANINIRLIĞINA KATKI
6. MEZUNLARLA İLETİŞİM
7. BİLİM, TEKNOLOJİ VE HİZMET ÜRETİMFAALİYETLERİ
56
1. EĞİTİM-ÖĞRETİME KATKI
STRATEJİK AMAÇ 1:Önlisans, Lisans ve Lisans Üstü eğitimin ve öğretimin niceliğini,
niteliğini ve etkinliğini arttıracak Eğitim Reformunu Gerçekleştirmek
HEDEF 1: Mevcut kampus içerisinde Havacılık,Uzay ve deniz Bilimlerine yönelik olmak üzere
ileri teknoloji eğitimi, sektörün talebini karşılayan eğitim birimlerinin nicelik, nitelik ve
etkinliğinin arttırılması için Fiziki Mekanın iyileştirilmesi ve geliştirilmesi.
Mevcut Durum: Mülki ve idari yönetimi UZAYTEM tarafından sağlanan Ballıca kampusu
yaklaşık1.100.000 m2 lik bir alanı faaliyet alanı olarak belirlemiştir. Buna yönelik olarak Mülkiyeti
Hazineye ait araziler üzerinde eğitim amaçlı olarak tahsisler yaptırmıştır. Tahsis edilen arazinin
üzerinde pist-havaalanı yapılanmasını üstlenen Samsun il Özel idaresi ile protokollar imzalamıştır.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi olarak 11.200 m2 kapalı alanı oluşturan Okul binası inşaatı devam
etmektedir.Ayrıca 85.000 m2 ye varan çoğu Uçak ve komponenetleri üretecek kompozit atölyesi,
Bakım-Üretim tesisleri, derslik, laboratuvarlar ve çok amaçlı kullanıma açılacak kapalı alanları
mevcuttur.Şu hali ile depo amaçlı kullanımı uygun olup planlanan amaçlar için yatırım harcamaları
gerektirmektedir.Kullanım sırasında veya kullanım dışı kaldığında bakım harcamaları ile varlığını
idame ettirmesi mümkündür.Bunun yanında planlanan faaliyetler için, yollar açılması, çevre
düzenlemesi, Aydınlatma, atık sistemi, güvenlik ve koruma sistemlerinin mali olarak bakım-onarım
harcamaları kapsamında desteklenmesi gerekmektedir. Samsun il Özel İdaresi tarafından yaptırılan
Uçak pisti ve müştemilatının yönetimi ve bakım-geliştirme harcamaları kaynak ihtiyacını
arttırmaktadır.
Maliyeti yatırım aşamasında yüksek olan faaliyetlerimizin harcama kaynaklarını oluşturmak
amacıyla döner sermaye katkılarını ön plana çeken yatırımlara öncelik verilmektedir.
Okul mezunlarının istihdamı Yurt içi ve yurt dışındakabül gören mesleki faliyet olması nedeniyle
uzun bir süre sorunsuz gözükmektedir.Ancak, uluslararası standardizasyonları karşılamak amacıyla
hem SHYO hem de Fakültelerin Eğitim faaliyetlerinin Akredite olmaya yönelik olarak belirlenen
yaptırımların tamamlanması sürecin önemli bir unsuru olarak yürütülmektedir.
57
FAALİYET 1: Ballıca Meslek Yüksek-okulu bina, derslik ve uygulama alanlarının inşaası
ve donatılması
PERFORMANS GÖSTERGESİ
1. Stratejik plana uygun olarak hazırlanan ve işleme giren proje
2. İnşası süren binada ve mevcut yapılarda Hizmete alınan derslik, laboratuvar ve uygulama
alanları, brifing odası ve sosyal kullanım alanlarının ve donatılarının sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Senato, Rektör Yardımcıları ve Danışmanları), Genel
Sekreterlik (Yapı İşleri Teknik Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari Mali İşler
Daire Başkanlığı), OMU-BallıcaKampusu akademik ve idari yöneticiler
POLİTİKA VE STRATEJİ: Ulusal ve Uluslararası arenadaki ilgili bölümlerde tecrübeli kişilerle bina
yapılandırılması konusunda görüş ve öneri almak ve projelendirme konusunda iş birliği sağlamak,
FAALİYET 2: Ballıca Kampusunun Bakım ve onarım kapsamında yeni hizmet
alanlarının bina, derslik ve uygulama alanlarıın inşaası ve donatılması çevre
düzenlemeleri, pist ve meydan işletme ünitelerinin tekamülü, eğitim yerleşim
alanlarına yönelik güvenlik koruma amaçlı inşaatların yapılması
PERFORMANS GÖSTERGESİ
1. İnşası süren binada ve mevcut yapılarda Hizmete alınan derslik, laboratuvar ve uygulama
alanları, brifing odası ve sosyal kullanım alanlarının ve donatılarının sayısı
2. Pistin tescillendirilerek idaresinin OMU ye devrinin sağlanması,
3. Pist ve hangarlar arasındaki yolun yapımı ve hizmete alınması,
4. Hangarlar arasındaki bölgenin dolgusunun yapılarak Helikopter eğitim alanına
dönüştürülmesi,
5. Üniversite kampus sahasının Güvenlik ve koruması için örgü tel ile kapatılması, saha
aydınlatılması ve kamera ile gözlem altına alınması,
6. Akaryakıt depolarının yapımı ve hizmete alınması,
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları), Genel Sekreterlik (Yapı
İşleri Teknik Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire
Başkanlığı), OMU-BallıcaKampusu akademik ve idari yöneticiler
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili bölümlerde tecrübeli kişilerle bina ve hizmet ünitelerinin
yapılandırılması konusunda görüş ve öneri almak ve projelendirme konusunda iş birliği
sağlamak,
FAALİYET 3: İleri Teknoloji Yüksek-okulu bina, derslik ve uygulama alanlarıın inşaası
ve donatılması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Stratejik plana uygun olarak hazırlanan ve işleme giren inşaat projesi
2. İnşası süren binada ve mevcut yapılarda Hizmete alınan derslik, laboratuvar ve uygulama
alanları, brifing odası ve sosyal kullanım alanlarının ve donatılarının sayısıDepolar olarak inşaa
edilen kapalı alanların projelendirilerek Uçak, havaaracı komponentleri, Deniz araçları ve ileri
teknoloji uygulama ve üretime yönelik kullanım alanı haline dönüştürülmesi,
3. Kompozit atölyelerinin faaliyet sahalarının yapılandırılması,
4. Metal İşleme ve imalat atölyelerinin faaliyet alanlarının yapılandırılması,
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları), Genel Sekreterlik (Yapı
İşleri Teknik Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire
Başkanlığı), OMU-BallıcaKampusu akademik ve idari yöneticiler
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili bölümlerde tecrübeli kişilerle bina ve hizmet ünitelerinin
yapılandırılması konusunda görüş ve öneri almak ve projelendirme konusunda iş birliği sağlamak,
58
FAALİYET 4: Gemi İnşaa ve Deniz Bilimleri Fakültesi bina, derslik ve uygulama
alanlarıın inşaası ve donatılması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Stratejik plana uygun olarak hazırlanan ve işleme giren proje
2. İnşası yarım bırakılan binada Denizcilik ve Gemi İnşaa Fakültesi binaları olarak tekamülü
3. Mevcut yapılarda Hizmete alınan derslik, laboratuvar ve uygulama alanları, brifing odası ve
sosyal kullanım alanlarının ve donatılarının sayısı
4. Depolar olarak inşaa edilen kapalı alanların projelendirilerek deniz araçları ve ileri teknoloji
uygulama ve üretime yönelik kullanım alanı haline dönüştürülmesi,
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları), Genel Sekreterlik (Yapı
İşleri Teknik Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire
Başkanlığı), OMU-BallıcaKampusu akademik ve idari yöneticiler
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili bölümlerde tecrübeli kişilerle bina ve hizmet ünitelerinin
yapılandırılması konusunda görüş ve öneri almak ve projelendirme konusunda iş birliği sağlamak,
FAALİYET 5: Yüksek Teknoloji Enstitüsü kurulması ve takiben üniversite olma yolunda
gerekli olacak olan idari bina, derslik ve uygulama alanlarıın inşaası ve donatılması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Stratejik plana uygun olarak hazırlanan ve işleme giren proje
2. Sosyal tesisler binasının öğrenci-öğretim üyesi hizmetine alınması,
3. Bölgede atıl durumda olan Lojman binalarının protokol veya kamulaştırma usulü ile öğretim
elemanları ve personelin kullanımı için değerlendirilmesi,
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları), Genel Sekreterlik (Yapı
İşleri Teknik Daire Başkanlığı, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı, İdari Mali İşler Daire
Başkanlığı), OMU-BallıcaKampusu akademik ve idari yöneticiler
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili bölümlerde tecrübeli kişilerle bina ve hizmet ünitelerinin
yapılandırılması konusunda görüş ve öneri almak ve projelendirme konusunda iş birliği sağlamak,
59
HEDEF 2: Sivil Havacılık Yüksek Okulu, Ballıca MYO, Havacılık ve Uzay Bilimleri
Fakültesi, Denizcilik ve Gemi İnşaa Fakültesinin Eğitim ve Uygulama faaliyetleri
geliştirmek
SHYO 4 yıllık lisans programı olarak 5 Anabilim dalı olarak kurulmuş olup bunlar: Sivil Hava
Ulaştırma İşletmeciliği, Pilotaj, Uçak Motor Gövde Bakım, Uçak Elektrik ve Elektroniği ile Hava
Trafik Kontrolörlüğü bölümüdür.2011 yılında Sivil Hava ulaştırma işletmeciği bölümüne öğrenci
alınmıştır. Diğer bölümlerin öğrenci alma süreci Öğretim üyesi kadrolarının tamamlanmasını
takiben başlayacaktır. Okulun Pilotaj bölümü faaliyetlerini başlatabilmek için Sivil Havacılık Genel
Müdürlüğünün denetimi ve mevzuatı dahilinde yapılanmaktadır.Bu bağlamda 2 adet eğitim
uçağı satınalmış 5 adet tek motorlu uçak hibe yoluyla kazanılmıştır. Uçuş Eğitimi için
yetkilendirme prosedürü öncelikle Genel Havacılık İşletme Ruhsatının alınmasını takiben
belirlenen yetkin elemanlar, eğitim alt yapı ve donanımı ile hazırlanan Kalite, eğitim, güvenlik ve
emniyet dökümanlarının onaylanması ile neticelendirilmektedir. SHYOtüm bölümlerinin
Programları hazırlanmıştır.Ancak öğrenci alımı için yapılacak müracaat sırasında
güncellenecektir.Ders materyalleri niteliğindeki cihaz, donanım ve dökümanlar eksiklikleri
belirlendikçe yerine konulmaktadır.Laboratuvar ve atölyelerinin geliştirilmesi bu 5 yıllık süreçte
tamamlanması beklenmektedir.
SHYO için 5 yıllık süre içinde tüm bölümlerin mevcut statüsü, EASA, FAA, SHGM ve diğer
SHYO larının ortak görüşleri ve standardizasyon faaliyetlerine bağlı şekillenmesi gereği
gündemdedir.
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi kadrolarını oluşturma sürecindedir. 2013
yılı içersinde Uçak, Uzay ve Meteoroloji Mühendisliği için lisans ve Yükseklisans programlarını
oluşturan faaliyetleri yürütecek olup, eğitim öğretimin mevcut standarları sağlayabilmesi için
gerekli alt yapıyı SHYO nun alt yapısı ile ortak kullanacaktır.
Gemi İnşaa ve Deniz Bilimleri Fakültesi Kurulum aşamasında olup mevcut alt yapı imkanlarını
paylaşarak geliştirecektir.
FAALİYET 1: Sivil Havacılık Yüksekokulu lisans programlarının açılması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Senatoda alınan yeni ve yenileştirilen program sayısı
2. Açılan programlara ait bölümlerin sayısı
3. Yeni programlardaki öğretim elemanları sayısı
4. Mezun edilen öğrenci sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Üniversitelerle iş birliği sağlanması
FAALİYET 2:Ballıca Meslek Yüksekokulu önlisans programlarının açılması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Senatoda alınan yeni ve yenileştirilen program sayısı
2. Açılan programlara ait bölümlerin sayısı
3. Yeni programlardaki öğretim elemanları sayısı
4. Mezun edilen öğrenci sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Üniversitelerle iş birliğinin sağlanması
60
FAALİYET 3: Gemi İnşaa ve Deniz Bilimleri Fakültesi Lisans Programlarının açılması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Senatoda alınan yeni ve yenileştirilen program sayısı
2. Açılan programlara ait bölümlerin sayısı
3. Yeni programlardaki öğretim elemanları sayısı
4. Mezun edilen öğrenci sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Üniversite ve Fakülteleri ile iş birliği
sağlanması
FAALİYET 4: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yüksek lisans ve doktora
Programlarının açılması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Senatoda alınan yeni ve yenileştirilen program sayısı
2. Açılan programlara ait bölümlerin sayısı
3. Yeni programlardaki öğretim elemanları sayısı
4. Mezun edilen öğrenci sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Üniversite ve Fakülteleri ile iş birliği
sağlanması
FAALİYET 5: Gemi İnşaa ve Deniz Bilimleri Fakültesi Yüksek Lisans ve Doktora
Programlarının açılması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Senatoda alınan yeni ve yenileştirilen program sayısı
2. Açılan programlara ait bölümlerin sayısı
3. Yeni programlardaki öğretim elemanları sayısı
4. Mezun edilen öğrenci sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Üniversite ve Fakülteleri ile iş birliği
sağlanması
FAALİYET 6: UZAYTEM Genel Havacılık İşletmesi altında Uçuş Okulu ve Yer hizmetlerine
yönelik SHGM tarafından belirlenen sertifika ve lisanslandırma Kurs Eğitimlerine
başlanması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. SHGM den okul ve eğitim verme müsadelerinin alınması
2. Eğitim araçları sayısı
3. Alınan ve mezun edilen öğrenci sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kara Havacılık Komutanlığı, FTO(H) ler,
İlgili kamu ve özel sektör ile iş birliğinin sağlanması
61
HEDEF 3: Mevcut kampus içerisinde Havacılık,Uzay ve Deniz Bilimlerine yönelik olmak
üzere İleri Teknoloji Eğitimi, sektörün talebini karşılayan eğitim birimlerinin nicelik,
nitelik ve etkinliğinin arttırılmasına yönelik Ballıca Meslek Yüksek okulu ve İleri
Teknoloji Yüksekokulunun kurulması
FAALİYET 1: Ballıca Meslek Yüksek okulunun kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. MEYOK Kurul Kararı
2. Üniversite senatosunun kararı
3. YÖK Yürütme kurulu kararı
4. Kadrosu ile alınan öğretim elemanı sayısı
5. Alınan öğrenci sayısı
6. Mezun edilen öğrenci sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Üniversite ve Fakülteleri ile iş birliği
sağlanması
FAALİYET 2: Ballıca İleri Teknoloji Yüksekokulunun kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Üniversite senatosu kararı
2. YÖK Yürütme kurulu kararı
3. Bakanlar kurulu kararı
4. Kadrosu ile alınan öğretim elemanı sayısı
5. Alınan öğrenci sayısı
6. Mezun edilen öğrenci sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Üniversite ve Sektörlerin görüşünün
alınması
FAALİYET 3: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde yeni programlarının geliştirilmesi
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Yeni programların uygulanması Kararları
2. Üniversite senatosu kararı
3. YÖK Yürütme kurulu kararı
4. Kadrosu ile alınan öğretim elemanı sayısı
5. Alınan öğrenci sayısı
6. Mezun edilen öğrenci sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Üniversite ve Sektörlerin görüşünün
alınması
62
FAALİYET 4: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde Yeni bölümlerin kurulması
Uygulamalı Atmosfer Bilimleri (Meteoroloji, Geomatik ve Fotogrametri)
Avionik, robotik ve mekatronik Mühendisliği
Uçak Bakımı, Onarımı ve Yenileme Teknolojisi bölümlerinin kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Yeni Bölümlerin Kuruluş Kararları
2. Üniversite senatosu kararı
3. YÖK Yürütme kurulu kararı
4. Kadrosu ile alınan öğretim elemanı sayısı
5. Alınan öğrenci sayısı
6. Mezun edilen öğrenci sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Üniversite ve Sektörlerin görüşünün
alınması
FAALİYET 5: Gemi İnşaa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde Yeni bölümlerin kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Üniversite senatosu kararı
2. YÖK Yürütme kurulu kararı
3. Alınan öğrenci sayısı
4. Kadrosu ile alınan öğretim elemanı sayısı
5. Mezun edilen öğrenci sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Üniversite ve Sektörlerin görüşünün
alınması
FAALİYET 6: Ballıca Kampusundeki Eğitim ve öğrenim birimlerine yönelik Müşterek
Uluslararası eğitim programlarının hazırlanıp uygulanması (Erasmus programı, v.b)
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Üniversite senatosu kararı
2. YÖK Yürütme kurulu kararı
3. Açılan program sayısı
4. Karşılıklı giden gelen öğretim elemanı sayısı
5. Karşılıklı giden gelen öğrenci sayısı
6. Bu programlardan Mezun edilen öğrenci sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Uluslar arası Üniversite ve Fakülteleri ile iş
birliği sağlanması
63
HEDEF 4: Sivil Havacılık Yüksek Okulu, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Gemi
İnşaa ve Deniz Bilimleri Fakültesinin eğitim ve uygulamalarını geliştiren merkezler
kurmak
FAALİYET 1: Ballıca Kampusunde Havacılık Bilim Merkezi kurmak (içeriğinde müze,
sergi, gösteri alanları, sinema ve oyun alanları ile yerli ve yabancı kaynaklı kitapların,
periodik ve yayın izleme imkanlarının bulunacağı kütüphanesi bulunan)
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Üniversite senatosu kararı
2. YÖK Yürütme kurulu kararı
3. Müzeye alınan havaarçları, eşya ve eser sayısı
4. Ziyaretçi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Uluslar arası Üniversite ve sektörle iş
birliği sağlanması
FAALİYET 2: Ballıca Kampusunde Sinoptik Meteoroloji Merkezinin kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1- Sinoptik Meteoroloji laboratuvarı Projesi hazırlanması
2- Meteoroloji Aletleri ve Gözlem Usulleri Laboratuvarının kurulması
3- Meteorolojik Gözlem Parkının oluşturulması
4- Bilgisayar Laboratuvarı kurulması (Kullanım Alanları : Hava Analizi ve Öngörüsü
Uygulaması, Uzaktan Algılama Uygulaması, Meteorolojik Modelleme ve Hava Analizi
Uygulaması, Programlama Dilleri Uygulaması)
5- Kirlilik Laboratuvarının kurulması
6- Laboratuvara alınan araç-gereç sayısı
7- İşlem sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Devlet Meteoroloji Genel Müdürülüğü, İlgili sektörle iş birliği sağlayan
proje hazırlanması
FAALİYET 3: Ballıca Kampusunde Uçucu Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi
kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Uçucu Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi Projesinin hazırlanması
2. Düşük basınç odası, Gyrolab, Gece görüş laboratuvarı, temel tıbbi muayene ve psikomotor
test uygulama ünitelerinin kurulması
3. Merkeze alınan araç-gereç sayısı
4. İşlem sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Tıp fakültesi, İlgili sektörle iş birliği sağlayan proje hazırlanması
64
FAALİYET 4: Ballıca Kampusunde Afet ve Acil durum Eğitim ve Uygulama Merkezinin
kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Afet ve Acil durumlar Eğitim Simülatörleri Merkezi Projesinin hazırlanması
2. Afet ve Acil durumlar Eğitim Simülatörleri test uygulama ünitelerinin kurulması
3. Merkeze alınan araç-gereç sayısı
4. İşlem sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ:İçişleri Bakanlığı ve İlgili sektörle iş birliği sağlayan proje hazırlanması
FAALİYET 5: Samsun-Çarşamba Havalimanında SHY 145 bakım onaylı Havaaracı
Bakım, Onarım ve Yenileme Merkezinin kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. MRO Merkezi Projesinin hazırlanması
2. DHMI Samsun-Çarşamba Havalimanı Müdürlüğünden yer tahsisi
3. 5000 m2 kapalı alanda Hangar inşasına başlanması
4. MRO merkezinin Donatılması ve faaliyete geçmesi
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik ve idari yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: DHMI, SHGM, UDHB ve İlgili sektörle iş birliği sağlayan projelerin
hazırlanması
FAALİYET 6: Ballıca Kampusunde ve Samsun-Çarşamba Havalimanında SHY 145 Onaylı
bakım Kuruluşu yanındaSHY 147 Bakım Eğitim Merkezi ruhsatının alınması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Uçak Bakım Eğitim Merkezi Simülatörleri Projesinin hazırlanması
2. Uçak Bakım Eğitim erkezi Simülatörleri ünitelerinin kurulması
3. Uçak Bakım Eğitim Merkezine alınan eğitici araç-gereç sayısı
4. SHY-66 lisansı verilen Teknisyen sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: SHGM, UDHB ve İlgili sektörle iş birliği sağlayan projelerin hazırlanması
65
HEDEF 5: Ballıca Kampusunde yeni eğitim alanları(Derslik, Araştırma ve Uygulama
Laboratuarı, v.b) oluşturmak
FAALİYET 1: Ballıca Kampusunde Yanma ve Bremze ölçüm laboratuvarının kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Yanma ve Bremze ölçüm laboratuvarı Projesinin hazırlanması
2. Yanma ve Bremze ölçüm laboratuvarı test uygulama ünitelerinin kurulması
3. Yanma ve Bremze ölçüm laboratuvarına alınan test araç-gereç sayısı
4. Yapılan İşlem sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Bakım merkezleri ve İlgili sektörle iş birliği sağlayan proje hazırlanması
FAALİYET 2: Ballıca Kampusunde Hidrolik ve pnomatik sistemler laboratuvarının
kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Hidrolik ve pnomatik sistemler laboratuvarı Projesinin hazırlanması
2. Hidrolik ve pnomatik sistemler laboratuvarı test uygulama ünitelerinin kurulması
3. Hidrolik ve pnomatik sistemler laboratuvarına alınan test araç-gereç sayısı
4. Yapılan İşlem sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili sektörle iş birliği sağlayan proje hazırlanması
FAALİYET 3: Ballıca Kampusunde Rotorlu araçlar geliştirme laboratuvarının kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Rotorlu araçlar geliştirme laboratuvarı Projesinin hazırlanması
2. Rotorlu araçlar geliştirme laboratuvarı test uygulama ünitelerinin kurulması
3. Rotorlu araçlar geliştirme laboratuvarına alınan test araç-gereç sayısı
4. Yapılan İşlem ve hazırlanan tez projesi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili sektörle iş birliği sağlayan proje hazırlanması
FAALİYET 4: Ballıca Kampusunde Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği laboratuvarı
kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği laboratuvarı Projesinin hazırlanması
2. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği laboratuvarı test uygulama ünitelerinin kurulması
3. Hesaplamalı Akışkanlar Dinamiği laboratuvarına alınan test araç-gereç sayısı
4. Yapılan İşlem ve hazırlanan tez projesi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili sektörle iş birliği sağlayan proje hazırlanması
66
FAALİYET 5: Ballıca Kampusunde EASA tarafından desteklenen hava-uzay sahası
güvenliği laboratuvarının kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Hava-uzay sahası güvenliği laboratuvarı Projesinin hazırlanması
2. Projeye katılan ortak sayısı
3. Projenin tamamlanması
4. Patent sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: SHGM, UDHB ve İlgili sektörle iş birliği sağlayan projelerin hazırlanması
FAALİYET 6: Ballıca Kampusunde Yer itki sistemleri geliştirme laboratuvarının
kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Yer itki sistemleri geliştirme laboratuvarı Projesinin hazırlanması
2. Yer itki sistemleri geliştirme laboratuvarı test uygulama ünitelerinin kurulması
3. Yer itki sistemleri geliştirme laboratuvarına alınan test araç-gereç sayısı
4. Yapılan İşlem ve hazırlanan tez projesi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: SHGM, UDHB ve İlgili sektörle iş birliği sağlayan projelerin hazırlanması
FAALİYET 7: Ballıca Kampusunde Havacılık Rüzgar Tüneli laboratuvarının kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Havacılık Rüzgar Tüneli laboratuvarı Projesinin hazırlanması
2. Havacılık Rüzgar Tüneli laboratuvarı test uygulama ünitelerinin kurulması
3. Havacılık Rüzgar Tüneli laboratuvarına alınan test araç-gereç sayısı
4. Yapılan İşlem ve hazırlanan tez projesi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB ve İlgili sektörle iş birliği sağlayan projelerin hazırlanması
FAALİYET 8: Ballıca Kampusunde Mekatronik Sistem, Mikro elektromekanik Sistem
(MEMS), Minyatür Sistem Tasarım ve Entegrasyon laboratuvarının kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Mekatronik Sistem, Mikro elektromekanik Sistem (MEMS), Minyatür Sistem Tasarım ve
Entegrasyon laboratuvarı Projesinin hazırlanması
2. Mekatronik Sistem, Mikro elektromekanik Sistem (MEMS), Minyatür Sistem Tasarım ve
Entegrasyon laboratuvarı test uygulama ünitelerinin kurulması
3. Mekatronik Sistem, Mikro elektromekanik Sistem (MEMS), Minyatür Sistem Tasarım ve
Entegrasyon laboratuvarına alınan test araç-gereç sayısı
4. Yapılan İşlem ve hazırlanan tez projesi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: SSM, UDHB ve İlgili sektörle iş birliği sağlayan projelerin hazırlanması
67
FAALİYET 9: Ballıca Kampusunde Algılayıcılar (Fotonik, Optik, Optoelektronik,
Elektroptik, Biyolojik, Radyofrekans, v.b. sensörler) geliştirme laboratuvarının
kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Algılayıcılar (Fotonik, Optik, Optoelektronik, Elektroptik, Biyolojik, Radyofrekans, v.b.
sensörler) geliştirme laboratuvarı Projesinin hazırlanması
2. Algılayıcılar (Fotonik, Optik, Optoelektronik, Elektroptik, Biyolojik, Radyofrekans, v.b.
sensörler) geliştirme laboratuvarı test uygulama ünitelerinin kurulması
3. Algılayıcılar (Fotonik, Optik, Optoelektronik, Elektroptik, Biyolojik, Radyofrekans, v.b.
sensörler) geliştirme laboratuvarına alınan test araç-gereç sayısı
4. Yapılan İşlem ve hazırlanan tez projesi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili sektörle iş birliği sağlayan proje hazırlanması
HEDEF 6: Ballıca Kampusunde Havacılık, Uzay ve Denizcilik eğitimi için gerekli olan
uygulama birimlerini (Simulatör üniteleri, Atölyeler, Uygulama ve Araştırma
Merkezleri, Test Laboratuvarları, v.b) oluşturmak
FAALİYET 1: Ballıca Kampusunde İnsansız Havaaracı teknolojisi geliştirme
laboratuvarının kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. İnsansız Havaaracı teknolojisi geliştirme Merkezi Projesinin hazırlanması
2. İnsansız Havaaracı teknolojisi geliştirme test uygulama ünitelerinin kurulması
3. İnsansız Havaaracı teknolojisi geliştirme Merkezine alınan araç-gereç sayısı
4. Yapılan İşlem ve hazırlanan tez projesi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: SSM, UDHB ve İlgili sektörle iş birliği sağlayan projelerin hazırlanması
FAALİYET 2: Ballıca Kampusunde Uzaktan eğitim programlarının yapım ve uygulama
ünitesi kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Uzaktan eğitim programlarının ders içeriklerinin hazırlanması
2. Uzaktan eğitim programlarının uygulama onaylarının alınması
3. Uzaktan eğitim programlarına alınan öğrenci sayısı
4. Başarı oranı ve mezun sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UZEM ve İlgili sektörle iş birliği sağlayan proje hazırlanması
68
FAALİYET 3: Hava Trafik Kontrol Eğitim Simülatör Ünitesinin Kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Hava Trafik Kontrol Eğitim Simülatör Ünitesi Projesinin hazırlanması
2. Hava Trafik Kontrol Eğitim Simülatör Ünitesi uygulama ünitelerinin kurulması
3. Hava Trafik Kontrol Eğitim Simülatör Ünitesine alınan araç-gereç sayısı
4. Mezun edilen Hava Trafik Kontrolörü sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: SHGM, DHMI Genel Müdürlüğü ve İlgili sektörle yapılacak olan satışişbirliği protokollerinin hazırlanması
FAALİYET 4: Ballıca Kampusunde Köprüüstü Eğitim Simülatörü Ünitesinin kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Köprüüstü Eğitim Simülatörü Ünitesi Projesinin hazırlanması
2. Köprüüstü Eğitim Simülatörü Ünitesi uygulama ünitelerinin kurulması
3. Köprüüstü Eğitim Simülatörü Ünitesine alınan araç-gereç sayısı
4. Mezun edilen Deniz Adamı sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, Deniz ve İçsularGenel Müdürlüğü ve İlgili kamu ve özel
kuruluşlarla işbirliği protokollerinin hazırlanması
FAALİYET 5: Ballıca Kampusunde Makine Dairesi Simülatörü Ünitesinin kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Makine Dairesi Eğitim Simülatörü Ünitesi Projesinin hazırlanması
2. Makine Dairesi Eğitim Simülatörü Ünitesi uygulama ünitelerinin kurulması
3. Makine Dairesi Eğitim Simülatörü Ünitesine alınan araç-gereç sayısı
4. Mezun edilen Deniz Makineleri Teknisyeni sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, Deniz ve İçsularGenel Müdürlüğü ve İlgili kamu ve özel
kuruluşlarla işbirliği protokollerinin hazırlanması
FAALİYET 6: Ballıca Kampusunde Uzay Aracı Fırlatma ve Yer Kontrol Teknolojisi
geliştirme laboratuvarının kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Uzay Aracı Fırlatma ve Yer Kontrol Teknolojisi geliştirme laboratuvarı Projesinin hazırlanması
2. Uzay Aracı Fırlatma ve Yer Kontrol Teknolojisi geliştirme laboratuvarı test uygulama
ünitelerinin kurulması
3. Uzay Aracı Fırlatma ve Yer Kontrol Teknolojisi geliştirme laboratuvarına alınan araç-gereç
sayısı
4. Proje, tez, patent ve işlem sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Roketsan, SSM, UDHB, DLH ve İlgili sektörle iş birliği sağlayan proje
hazırlanması
69
FAALİYET 7: Ballıca Kampusunde Sıvı Yük ve Balast Elleçleme (Kargo) Simülatörü
Laboratuvarının oluşturulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Sıvı Yük ve Balast Elleçleme (Kargo) Simülatörü Projesinin hazırlanması
2. Sıvı Yük ve Balast Elleçleme (Kargo) Simülatörü uygulama ünitelerinin kurulması
3. Sıvı Yük ve Balast Elleçleme (Kargo) Simülatörü laboratuvarına alınan araç-gereç sayısı
4. Yapılan İşlem, yetişen öğrenci ve hazırlanan tez projesi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, DİSGM ve İlgili sektörle iş birliği sağlayan proje hazırlanması
FAALİYET 8: Ballıca Kampusunde İleri Teknoloji uygulama laboratuvarının kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. İleri Teknoloji uygulama laboratuvarı Projesinin hazırlanması
2. İleri Teknoloji uygulama laboratuvarı test uygulama ünitelerinin kurulması
3. İleri Teknoloji uygulama laboratuvarı alınan araç-gereç sayısı
4. Yapılan İşlem ve hazırlanan tez projesi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: BSTB, KB, DPT, SSM ve İlgili sektörle iş birliği sağlayan proje hazırlanması
FAALİYET 9: Ballıca Kampusunde Simülatör Geliştirme laboratuvarının kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Simülatör Gelistirme laboratuvarı Projesinin hazırlanması
2. Simülatör Gelistirme laboratuvarı programları uygulama ünitelerinin kurulması
3. Simülatör Gelistirme laboratuvarı alınan araç-gereç sayısı
4. Yapılan İşlem ve hazırlanan tez projesi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: HAVELSAN, ASELSAN ve İlgili sektörle iş birliği sağlayan proje
hazırlanması
70
STRATEJİK AMAÇ 2: OMU-UZAYTEM in faaliyetlerinin yatayda genişlemesi ve dikeyde
büyümesini sağlamak.
HEDEF 1: Havacılık ve Denizcilik temel eğitimlerinin fiziki alt yapısının geliştirilmesi
FAALİYET 1: Ballıca Kampusunde Hangarlar arasındaki 10.000 m2 lik alanın
dolgusunun yapılarak Havaaraçları parklama, test ve eğitim alanına dönüştürülmesi,
Pist ve hangarlar arasındaki yolun yapımı ve deniz doğrultusunda uzatılarak Çapraz
Pist Yapılması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. İmar tadilat planının hazırlanması
2. Yol yapımı için dolgu malzemelerinin hazırlanması, taşınması, serilmesi, tesviyesi ve üzerinin
pürüzsüzleştirilmesi
3. Alternatif helikopter eğitim ve emercensi pist olarak kullanıma hazırlanması
4. SHGM den ruhsatlandırılması
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) veOMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: 19 Mayıs Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi, İlgili kamu ve özel kuruluşlarla
işbirliği protokollerinin hazırlanması
FAALİYET 2: B hangarının gemi inşaa ve bakım ünitesi olarak yapılandırılması ve elyaf
takviyeli kompozit deniz araçlarının üretilmesi
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Üniteye alınan araç-gereç sayısı
2. Dizayn ve tasarımı yapılan deniz araçları Projesi sayısıı
3. Kompozit malzemeden üretilen yapılan deniz araçları sayısı
4. Tez, patent ve yapılan İşlem sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) veOMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, DLH ve İlgili sektörle iş birliği sağlayan proje hazırlanması
FAALİYET 3: C hangarının SHY 145 onaylı Uçak bakım, onarım ve yenileme kuruluşuna
dönüştürmek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Üniteye alınan araç-gereç sayısı
2. Bakım ve onarımları yapılan havaaracı sayısı
3. Yenileme yapılan motor ve gövde sayısı
4. Tez, patent ve yapılan İşlem sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) veOMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, SHGM ve İlgili sektörle iş birliği sağlayan proje hazırlanması
71
FAALİYET 4: Ballıca Kampusunde Deniz uçağı eğitimi için deniz içi ve göllerde koruma
alanlarının oluşturulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Denize iniş sahasının koruma altına alınan sahanın alanı
2. Denizden karaya geçişi sağlayan platformun yapılması
3. Eğitim verilen Deniz Uçağı Pilot lisansı sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) veOMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, DLH ve İlgili sektörle iş birliği sağlayan proje hazırlanması
FAALİYET 5: Ballıca Kampusunde Arazinin tümüyle üniversiteye devrinin yapılması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Hazineye ait Özel idareye tahsisli (~90.000 m2) alanın üniversiteye devrinin talebi
2. Airpark alanı olarak belirlenen (~490.000 m2) alanın üniversiteye devrinin talebi
3. Havacılık uygulama sahası olarak belirlenen (~150.000 m2) alanın üniversiteye devrinin talebi
4. Meteoroloji Bölge müdürlüğü yeri olarak belirlenen (~25.000 m2) alanın üniversiteye devrinin
talebi
5. BAT tarafında kalan Lojman sahası olarak belirlenen (~25.000 m2) alanın üniversiteye
devrinin talebi
6. Tahsisi yapılan alanların miktarı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) veOMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: 19 Mayıs Kaymakamlığı, Milli Emlak Genel Müdürlüğü, İlgili sektörle
yapılacak olan satış-işbirliği protokollerinin hazırlanması
Hangarlar arasındaki bölgenin dolgusunun yapılarak Helikopter eğitim alanına dönüştürülmesi
FAALİYET 6: UZAYTEM uçuş eğitim organizasyonuna 5 adet Eğitim Helikopteri Alınması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Alınan helikopter sayısı
2. Öğrenci sayısıı
3. Öğretmen Pilot sayısı
4. Lisans alan pilot sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, SHGM, EGM ve İlgili sektörle iş birliği sağlayan proje hazırlanması
FAALİYET 7: UZAYTEM uçuş eğitim organizasyonuna 15 adet Eğitim Uçağı Alınması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Alınan eğitim uçağı sayısı
2. Öğrenci sayısıı
3. Öğretmen Pilot sayısı
4. Lisans alan pilot sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) veOMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, SHGM ve İlgili sektörle iş birliği sağlayan proje hazırlanması
72
FAALİYET 8: UZAYTEM uçuş eğitim organizasyonuna Tip eğitimlerinde kullanılmak
üzere Sentetik Uçuş Eğitim Simulatörleri alınması (FNPT II MCC, Boing 787 ve Airbus
350 ve Airbus 380 v.b)) alınması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Alınan Sentetik Uçuş Eğitim Simulatörü sayısı
2. Sentetik Uçuş Eğitim Simulatörüne alınan Öğrenci sayısıı
3. Sentetik Uçuş Eğitim Simulatörü Öğretmeni sayısı
4. Lisans alan pilot sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) veOMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, SHGM ve İlgili sektörle iş birliği sağlayan proje hazırlanması
FAALİYET 9: GİDBF nin Deniz adamı yetiştirme eğitimi için Eğitim Gemisi Alınması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Alınan eğitim gemisi büyüklüğü
2. Öğrenci sayısıı
3. Eğitici Kaptan sayısı
4. Lisans alan Kaptan sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) veOMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, DİSGM ve İlgili sektörle iş birliği sağlayan proje hazırlanması
HEDEF 2: Havacılık ve Denizcilik Sertifikasyon programları, kurslar ve eğitim
programları düzenlemek
FAALİYET 1: Ulusal ve uluslararası katılımlı Uçak ve Helikopter Pilotlarını yetiştirmek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Verilen eğitim çeşitliliği
2. Öğrenci sayısıı
3. Eğitici Öğretmen sayısı
4. Lisans alan Pilot sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) veOMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, SHGM ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
FAALİYET 2: Ulusal ve uluslararası Havacılık Faaliyetlerini Kontrol ve Denetleme
yetkilerini almak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Alınan çeşitliliği
2. İncelenen yer ve kişi sayısıı
3. Denetleme kuruluş akreditasyonu
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) veOMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, SHGM ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
73
FAALİYET 3: Ulusal ve uluslararası EASA Havacılık eğitimi sertifikasyon programları
açmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Verilen sertifikasyon çeşitliliği
2. Sertifikasyon kurs ve katılan kişi sayısıı
3. Eğitimci sayısı
4. Sertifikalı kişi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) veOMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, SHGM, EASA ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği
protokollerinin hazırlanması
FAALİYET 4: SHY-66 ve EASA Part 147 kapsamında Teknisyen yetiştirilmesi Moduler
kursları düzenlemek ve sınavlarını yapmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Alınan yetki çeşitliliği
2. Kursa katılan kişi sayısıı
3. Eğitimci sayısı
4. Lisan alan teknisyen sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) veOMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, SHGM ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
FAALİYET 5: Ultralight kategorisindeki uçakların statik, dinamik ve uçuş testlerini
gerçekleştirmek ve uçuşa elverişlik sertifikalarını düzenlemek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Verilen sertifikasyon çeşitliliği
2. Yapılan test araç-gereçsayısıı
3. Kontrol pilotu ve test sayısı
4. Sertifika düzenlenen ultralight sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) veOMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, SHGM, EASA ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği
protokollerinin hazırlanması
FAALİYET 6: Özellikli malzemeler oluşturulan Ürünlerin yapımcılığı sertifikasyonu veya
kurs programları düzenlemek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Verilen sertifikasyon ve kurs çeşitliliği
2. Sertifikasyon kurs ve katılan kişi sayısıı
3. Eğitimci sayısı
4. Sertifika alan kişi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) veOMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin hazırlanması
74
FAALİYET 7: Ulusal ve uluslararası Deniz adamı yetiştirme programları düzenlemek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Verilen sertifikasyon eğitimi çeşitliliği
2. Sertifikasyon kurs ve katılan kişi sayısıı
3. Eğitimci sayısı
4. Sertifikalı kişi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) veOMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, DİSGM ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
FAALİYET 8: Ulusal ve uluslararası Eğiticinin Eğitimi Programları düzenlemek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Verilen sertifikasyon çeşitliliği
2. Sertifikasyon kurs ve katılan kişi sayısıı
3. Eğitimci sayısı
4. Sertifikalı kişi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) veOMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin hazırlanması
FAALİYET 9: Ulusal ve uluslararası Havacılık yer hizmetleri eğitimi sertifikasyon
programları açmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Verilen sertifikasyon çeşitliliği
2. Sertifikasyon kurs ve katılan kişi sayısıı
3. Eğitimci sayısı
4. Sertifikalı kişi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) veOMU-BallıcaKampusu
akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, SHGM, EASA ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği
protokollerinin hazırlanması
75
2. TOPLUMSAL YAŞAMA KATKI
STRATEJİK AMAÇ 1: Bölgesel Sosyo-kültürel ve Ekonomik durumu etkileyecek
Havacılık,Uzay ve Denizciliğe yönelik Yüksek Teknoloji uygulama alanları kurarak Bölgenin
refah ve zenginliğine katkı sağlamak
HEDEF 1: Bölgede ulusal güvenlik ve acil durumlarda üs olarak kullanılacak saha
oluşturulması Sahil ve çevre koruma, Yeşil alanlar düzenleme, Hava-Uzay-Deniz
Bilimleri-teknoloji fuarcılığı, Bilim ve teknoloji üretimi, sosyokültürel ilerleme, nitelikli
istihdam ve katma değer kazandıran faaliyetlerin geliştirilmesi
FAALİYET 1:Üniversite kampus sahasında Afet ve acil durumlar eğitim merkezi, Sahil
Güvenlik ve çevre koruması ve Yeşil alanlar düzenlemesi, aydınlatma ve kamera ile
gözlem altına alınması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Afet ve acil durumlarda etkinlik gösterme sayısı
2. Kurtarılan kazazede ve yaralı sayısı
3. Önlenen felaket sayısı
4. Afet ve acil durumlarda görev alacaklara yönelik yapılan eğitim ve yetiştirilen kişi sayısı
5. Afet ve acil durumlarda kullanılacak araç-gereç sayısı
6. Sahil bölgesinde havadan yapılan operasyon sayısı
7. Yeşillendirilen alan ve dikilen ağaç sayısı
8. Tüm faaliyetlerde görev alan kişi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin hazırlanması
FAALİYET 2: Bölgede Ulusal ve uluslararası Uçuş faaliyetlerini yürütmek amacıyla
Havaparkı, Tescilli Havaalanı, kule, meteoroloji istasyonunun kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Okul uçakları dışında gelen giden uçak sayısı
2. Verilen hizmet ve kişi sayısıı
3. Bölgeye sağladığı mali girdiler
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, SHGM ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
76
FAALİYET 3: Havaalanı, Üniversite sahası ve 19 Mayıs ilçesinde hazır bekletilen Yangın
kontrol sistemleri ve itfaiye teşkilatının kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Havaalanında verilen hizmetlerin sayısı
2. Bölgede oluşan yangın önleme faaliyet sayısı
3. İtfaiyenin müdahale ettiği yangın sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin hazırlanması
FAALİYET 4: Bölgede Ulusal ve uluslararası denizciliği teşvik edenMarineparkve Deniz
uçakları pistinin yapımı ve hizmete alınması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. 19 Mayıs Bölgesel Marina Deniz uçakları pistinin projesinin hazırlanması
2. Marina içersinde faaliyet gösteren yerli yabancı girişimcilerin sayısı
3. Bölgede İstihdam edilen kişi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, SHGM ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
FAALİYET 5: Halka açık çevre hizmetleri ve parklar oluşturulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Yeşillendirilen alan genişliği
2. Dikilen ağaç sayısı
3. Gezinti ve dinlenme tesisleri faaliyetleri sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, SHGM, EASA ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği
protokollerinin hazırlanması
FAALİYET 6: Bölge nufüsunda olumlu yönde gelişmeyi sağlayan yurtlarda barınan
öğrenci, Lojman binalarına yerleşen öğretim elemanları ve idari personel, sayısının
arttırılması; istihdam edilen çalışanlarla bölgede hareketliliğin ve sosyo ekonomik
yapıda gelişmenin sağlanması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Öğrenci Yurtlarında kalan öğrenci sayısı
2. Lojmanlarda kalan Öğretim elemanları sayısıı
3. 19 Mayıs İlçesinde ikamet eden Öğrenci-Eğitimci sayısı
4. Bölgede yapılansayımlardaki nufus artış hızı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin hazırlanması
77
FAALİYET 7: Ballıca Hava-Uzay-Deniz İleri Teknoloji Fuarı projesi
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Ballıca Hava-Uzay-Deniz İleri Teknoloji Fuarı projesinin hazırlanması
2. Projenin malikaynaklarının kullanımı
3. Bölgede düzenlenen fuar ve sergi faaliyetleri
4. Fuara katılankişi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, DİSGM ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
FAALİYET 8: Teknopark işletmesi faaliyetlerinin geliştirilmesi
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Teknopark şirketleri sayısı
2. Teknoparkta üretilen Hizmet sayısı
3. İstihdam edilen kişi sayısı
4. UZAYTEM in teknopark içersinde yürüttüğü faaliyet sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Teknopark Şirket yönetimi, İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği
protokollerinin hazırlanması
FAALİYET 9: Bilim Teknoloji Müzesinin Kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Müzeye konan eser sayısı
2. Müzeyi ziyaret eden kişi sayısıı
3. İstihdam edilen kişi sayısı
4. Kütüphane ve eser araştırma ünitelerine gelen öğrenci sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, SHGM, EASA ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği
protokollerinin hazırlanması
HEDEF 2: Bölgede havacılık ve denizcilik turizmini ve deneysel havaaracı yapımcılığını
geliştiren toplumsal ve bireysel bilgi, kültür ve dinamizm sağlayan faaliyet ve
imkanların sunulması
FAALİYET 1: Sosyal Tesisler-Kantin-Sinema ve Kültür Merkezi kurulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Sosyal Tesisler-Kantin-Sinema ve Kültür Merkezi projesinin yapılması
2. Merkezin yaptırılması
3. Tesislerden faydalanan Öğrenci sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin hazırlanması
78
FAALİYET 2: Mevcut Sosyal tesisler binasının öğretim üyesi, öğrenci-ve turizm
hizmetine alınması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Tesislerden faydalanılacak hizmet çeşiti sayısı
2. Verilen hizmet ve kişi sayısıı
3. Bölgeye sağladığı mali girdiler
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin hazırlanması
FAALİYET 3: Gençlik Spor kompleksleri yapılması projesi
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Spor kompleksleri projesinin hazırlanması
2. Merkezin yaptırılması
3. Tesislerden faydalanan Gençlik sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin hazırlanması
FAALİYET 4: Gençlere havacılığı sevdirmek faaliyetlerine iştiraki sağlamak her türlü
kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için sportif havacılık faaliyetlerinin geliştirilmesi
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Uçurulan genç popülasyon sayısı
2. Pilot yetişen genç kişi sayısı
3. Havacılık sporları ile meşgül olan gençlik sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: SHGM ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
FAALİYET 5: AmatörPilot Uçucu sayısının arttırılması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Yetiştirilen amatör pilot sayısı
2. Amatör pilotların yaptıkları uçuş sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, SHGM, EASA ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği
protokollerinin hazırlanması
FAALİYET 6: Depolar olarak inşaa edilen kapalı alanların projelendirilerek Deneysel
Uçak, havaaracı komponentleri alanları olarak hizmete sunulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Projelendirilen depo sayısı
2. İşleme alaınan deneysel havaaracı proje sayısı
3. Uçurulan deneysel hava aracı sayısı
4. Deneysel hava aracının yıllık toplam uçuş saati
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin hazırlanması
79
FAALİYET 7: Bölgedeki yapıların Denizaraçları ve ileri teknoloji uygulama ve üretime
yönelik projeler için kullanım alanı haline dönüştürülmesi
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Projelendirilen depo sayısı
2. İşleme alaınan deniz aracı proje sayısı
3. Denize indirilen deniz aracı sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, DİSGM ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
FAALİYET 8: 19 Mayıs Bölgesel Havaparkının yapılandırılması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. 19 Mayıs Bölgesel Havaparkı projesinin hazırlanması
2. Havaparkı içersinde faaliyet gösteren yerli yabancı girişimcilerin sayısı
3. Bölgede İstihdam edilen kişi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Teknopark Şirket yönetimi, İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği
protokollerinin hazırlanması
FAALİYET 9: 19 Mayıs Marina Deniz uçakları pistinin yapılması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. 19 Mayıs Bölgesel Marina Deniz uçakları pistinin projesinin hazırlanması
2. Marina içersinde faaliyet gösteren yerli yabancı girişimcilerin sayısı
3. Bölgede İstihdam edilen kişi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, SHGM ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
80
3. ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE DANIŞMANLIK
STRATEJİK AMAÇ 1: Bilime ve insanlığa katkı sağlayan, buluşa ve patente yönelik projeler
gerçekleştirmek ve rehberlik-danışmanlık yapmak
HEDEF 1: Proje hazırlama, uygulama ve yönetimine yönelik; tasarım, danışmanlık,
üretim, test ve ölçüm ünitelerinde hizmet sunulması
FAALİYET 1: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Havacılık ve Uzay
Teknolojileri Müdürlüğünce desteklenen projelerde yürütücü olmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Havacılık ve Uzay Teknolojileri Müdürlüğünce belirlenen araştırma ve uygulamalı faaliyetlere
yönelik proje sayısı
2. Projelerin kabülü ve başlatılması
3. Öğretim elamanı başına düşen proje sayısı
4. Projelerden patent ve faydalı modele yönelik sonuç alınması
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları). PYO ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin hazırlanması
FAALİYET 2: Dış destekli projelerde yürütücülük yapmak, mevcuta ortak olarak iştirak
etmek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Uluslar arası proje desteklerini takip ederek hazırlanan proje sayısı
2. Kabül edilen ve başlatılan proje sayısı
3. Projelerin innovatif özellikleri ve elde edilen patent ve faydalı model sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları), PYO ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin hazırlanması
FAALİYET 3: SANTEZ, TUBİTAK, Ulusal Ajans v.b Proje destek kuruluşlarının
projelerinde yer almak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Ulusal proje desteklerini takip ederek hazırlanan proje sayısı
2. Kabül edilen ve başlatılan proje sayısı
3. Öğretim elamanı başına düşen proje sayısı
4. Projelerin innovatif özellikleri ve elde edilen patent ve faydalı model sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları), PYO ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin hazırlanması
81
FAALİYET 4: Polimer Kompozit malzeme kullanımlı havaaracı prototipi çalışmaları
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Tasarım dizaynı yapılan proje sayısı
2. Yapılan kompozit prototip Havaaracı sayısı
3. Projelerin innovatif özellikleri ve elde edilen patent ve faydalı model sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları), PYO ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: SHGM ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
FAALİYET 5: Polimer Kompozit malzeme temelli Deniz aracı prototipi çalışmaları
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Tasarım dizaynı yapılan proje sayısı
2. Yapılan kompozit prototip Deniz aracı sayısı
3. Projelerin innovatif özellikleri ve elde edilen patent ve faydalı model sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları), PYO ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, DİSGM ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
FAALİYET 6: İnsansız havaaracı ürün geliştirme ve üretimleri
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Tasarım dizaynı yapılan insansız Havaaracı proje sayısı
2. Yapılan prototip İnsansız hava aracı sayısı
3. Projelerin innovatif özellikleri ve elde edilen patent ve faydalı model sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları), PYO ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin hazırlanması
FAALİYET 7: Özellikli malzeme temelli Uzay aracı, Uydu ve Roket prototipi çalışmaları
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Tasarım dizaynı yapılan Özellikli malzeme temelli Uzay aracı, Uydu ve Roket proje sayısı
2. Yapılan Özellikli malzeme temelli Uzay aracı, Uydu ve Roket sayısı
3. Projelerin innovatif özellikleri ve elde edilen patent ve faydalı model sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, Roketsan ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
82
FAALİYET 8: Simülatör ürün geliştirme projeleri ve simulatör üretimleri
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Tasarım dizaynı yapılan Simülatör proje sayısı
2. Yapılan simulatör ürün ve program sayısı
3. Üniversite içi ve dışına yönelik verilen danışmanlık hizmet sayısı
4. Projelerin innovatif özellikleri ve elde edilen patent ve faydalı model sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Teknopark Şirket yönetimi, Havelsan ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla
işbirliği protokollerinin hazırlanması
FAALİYET 9: Proje uygulama çalışmaları sonunda konu ile ilgili bilimsel yayın yapmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Yayınlanmak üzere hazırlanan bilimsel makale sayısı
2. Yayına kabül edilen eser sayısı
3. Yayınlanan dergilerin impakt faktörleri
4. Kongre ve toplantılarda sunulan bildiri sayıları
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: PYO, İlgili kamu ve özel kuruluşların dergileri ve bilimsel toplantı
editörlükleri
83
4.KURUMSAL KAPASİTE ve İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ
UZAYTEM kuruluş ve işleyişi yönetmelik gereği tüm insan kaynaklarını Rektörlük
görevlendirmesi ile karşılamaktadır.Mevcut durumu itibariyle Yönetim birimlerinde 7 öğretim üyesi
hizmet birimlerinde 3 idari eleman ile 10 işçi bünyesinde barındırmaktadır.Yapılanması gereği bir
taraftan hizmet üretirken diğer taraftan hizmet satınalma kapasitesi doğrultusunda bölgede
işhacmine bağlı olarak giderek artan sayıda eleman istihdamı ile faaliyetlerini sürdürmesi
beklenmektedir. İnsan kaynaklarını oluşturan ücretliler Pilotaj okulu, Uçak bakım Kuruluşu,
Havaalanı işletmesi, güvenlik birimleri, Yangın, kule, meteoroloji, çevre temizik ve peysajı, teknik
birimler, kompozit atölyesi, faaliyet gösteren okulların kadrolu öğretim üyeleri, öğretim görevlileri,
okutmanlar, idari personeli, hizmetli personeli ve hizmet alınan temizlik şirketi ve yemek şirketi
elemanlarını oluşturmaktadır. Öğrenciler yarım zamanlı olarak ücretkarşılığı saha içindekiünitelerde
çalışma imkanı bulurken her yıl artan sayıda öğrencilerin varlığı hizmet sektöründeki insan
kaynaklarınının sayı ve çeşit olarak artmasını sağlayacak niteliktedir.
Tablo 1: 2012 yılı itibariyle kadroların dağılımı
Tahsis
Genel İdare hiz.
12
Teknik hiz.
Yrd. Pers.
TOPLAM
24
4
40
Fiili
5
Boş
9
16
2
23
8
2
19
UZAYTEM
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Gemi İnşaa ve Deniz Bilmleri Fakültesi
İleri Teknoloji YO
Sivil Havacılık YO
Ballıca MYO
Ballıca İleri teknoloji Enstitüsü (BYTE)
GENEL TOPLAM
2
1
2
1
3
1
3
1
21
TOPLAM
İdari-Hizmetli
Elemanlar
Okutman
Uzman
Araştırma
Görevlisi
Öğretim
Görevlisi
Yardımcı
Yard. Doçent
Doçent
FAKÜLTE
YÜKSEKOKUL ENSTİTÜ
Profesör
Tablo.2 Ballıca Kampusu yapılanmasında Görev alan Öğretim Elemanlarının Akademik Birimler
Düzeyinde Dağılımı
29
2
4
6
3
9
84
35
STRATEJİK AMAÇ 1:Kurumsal kapasiteyi ve insan kaynaklarını etkin kullanan; kalite
yönetim süreçli yapılanmada şeffaf, katılımcı, ölçülebilir, akademik ve evrensel etik
değerlerden ödün vermeyen akademik ve idari yapılanmayı oluşturmak
HEDEF 1: Etkin bir akademikve sosyal yapının kurulması ve uygulamaya geçilmesi
amacıyla Öğretim elemanlarının sosyo kültürel etkinliklerin arttırılması
FAALİYET 1: Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı Yetiştirme
Programına Araştırma Görevlileri atanaması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. ÖYP programına alınan araştırma görevlisi sayısı
2. ÖYP programından gelen ve Öğretim üyesi kadrolarına atanan sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Üniversitelerle iş birliği sağlanması
FAALİYET 2: Gemi İnşaa ve Deniz Bilimleri Fakültesi Öğretim Elemanı Yetiştirme
Programına Araştırma Görevlileri atanaması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. ÖYP programına alınan araştırma görevlisi sayısı
2. ÖYP programından gelen ve Öğretim üyesi kadrolarına atanan sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Üniversitelerle iş birliğinin sağlanması
FAALİYET 3: UZAYTEM Uçak bakım organizasyonunda teknik ve idari yapılanmayı
güçlendirecek insan kaynaklarını oluşturmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Yetiştirilen ve istihdam edilen kişi sayısı
2. Merkezin yaptırılması
3. Tesislerden faydalanan Öğrenci sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin hazırlanması
FAALİYET 4: UZAYTEM Uçak ve komponentleri üretim organizasyonunda teknik ve idari
yapılanmayı güçlendirecek insan kaynaklarını oluşturmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Yetiştirilen ve istihdam edilen kişi sayısı
2. Verilen hizmet ve kişi sayısıı
3. Bölgeye sağladığı mali girdiler
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin hazırlanması
85
FAALİYET 5: UZAYTEM polimer kompozit ünitelerinde teknik ve idari yapılanmayı
güçlendirecek insan kaynaklarını oluşturmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Yetiştirilen ve istihdam edilen kişi sayısı
2. Verilen hizmet ve kişi sayısıı
3. Bölgeye sağladığı mali girdiler
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin hazırlanması
FAALİYET 6: UZAYTEM Gemi üretim organizasyonunda teknik ve idari yapılanmayı
güçlendirecek insan kaynaklarını oluşturmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Yetiştirilen ve istihdam edilen kişi sayısı
2. Verilen hizmet ve kişi sayısıı
3. Bölgeye sağladığı mali girdiler
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: SHGM ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
FAALİYET 7: 19Mayıs Havaparkı organizasyonunda teknik ve idari yapılanmayı
güçlendirecek insan kaynaklarını oluşturmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Yapılan deneysel havaaracı sayısı
2. Yapılan deneysel havaaracı ile gerçekleşen uçuş sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, SHGM, EASA ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği
protokollerinin hazırlanması
FAALİYET 8: OMU-BK unun teknik bakım, çevre düzenleme, koruma ve güvenlik hizmetlerini
yürütecek insan kaynaklarını oluşturmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Sertifiye edilen LSA, UL ve Deneysel havaaracı sayısı
2. Sertifika için İşleme alınan deneysel havaaracı proje sayısı
3. Sertifikalı Uçurulan deneysel hava aracı sayısı
4. Sertifiye edilen Deneysel hava aracının yıllık toplam uçuş saati
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin hazırlanması
86
FAALİYET 9: Bölgedeki yapıların Deniz araçları ve ileri teknoloji uygulama ve üretime
yönelik projeler için kullanım alanı haline dönüştürülmesi
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Projelendirilen depo sayısı
2. İşleme alaınan deniz aracı proje sayısı
3. Denize indirilen deniz aracı sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, DİSGM ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
Hedef 2.Kurumsal kapasiteyi ve insan kaynaklarını etkin kullanmak. Kurumsal
yapılanmanın şeffaf, katılımcı, ölçülebilir, olmasını sağlamak
FAALİYET 1:Etkin bir idari yapının kurulması ve uygulamaya geçilmesi amacıyla
KOSE’nin etkinliğinin ve işlevselliğinin arttırılması (İç Kontrol Ortamı Standartları)
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Tüm birimlerde hazırlanan Kalite el kitapları ve ISO 9001-2008 standardına ulaşma sayısı
2. Verilen hizmet içi eğitimsayısı
3. Başarılı denetim sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, DİSGM ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
FAALİYET 2:Proje hazırlama, uygulama seminer ve bilgilendirme toplantıları
düzenlemek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Tüm birimlerde hazırlanan proje sayısı
2. Verilen hizmet içi eğitimsayısı
3. Başarılı denetim sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, DİSGM ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
87
FAALİYET 3:Etkin bir idari yapının kurulması ve iyileştirilmesi için İnsan
kaynaklarını, Mali kaynaklar ve Taşınır taşınmaz mal varlıkların tespiti için ihtisas
komisyonlarının oluşturulması ve eylem planının hazırlanarak görev tanımları, iş
analizleri ve süreç şeması hazırlanması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Tüm birimlerde oluşan ihtisas komisyonları ve hazırladıkları eylem planı sayısı
2. KOSE (İç Kontrol Ortamı Standartları) eylem planının hazırlanması ve plana göre alt birimler
bazında uygulamaya geçilmesi,
3. Takip edilen görev ve iş analizleri ve süreç şemaları sayısı
4. Başarılı denetim sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, DİSGM ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
FAALİYET 4:Akademik çalışmaların ve danışmanlık hizmetlerinin değer ifade etmesini
sağlamak için Döner Sermaye İşletmesini etkin olarak denetlemek, toplanan
katkıların paylaşım ilkelerini teşvik odaklı belirlemek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. İnsan, Mali, Taşınır mal kaynakları tespit komisyonlarının listesi
2. Komisyon raporları
3. Yapılan görev tanımları
4. İş analizleri
5. Süreç şeması
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, DİSGM ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
FAALİYET 5:Etkin bir idari yapının kurulması ve iyileştirilmesi için İnsan
kaynaklarını, Mali kaynaklar ve Taşınır taşınmaz mal varlıkların tespiti
komisyonların oluşturulması ve eylem planının hazırlanarak görev tanımları, iş
analizleri ve süreç şeması hazırlanması.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
6. İnsan, Mali, Taşınır mal kaynakları tespit komisyonlarının listesi
7. Komisyon raporları
8. Yapılan görev tanımları
9. İş analizleri
10. Süreç şeması
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Birimlerdeki Kalite Geliştirme Kurullarının etkinleştirilmesi
88
FAALİYET 6: Avrupa Mükemmellik Modeline (EFQM) göre özdeğerlendirme yapılması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Özdeğerlendirme Raporu
2. İyileştirmeye açık alanların ve kuvvetli yönlerin tespiti
3. İyileştirme ekiplerinin isimleri
4. Avrupa Mükemmellik Modeline (EFQM) göre ÖZDEĞERLENDİRME konusunda iç paydaşların
bilgilendirilmesi
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: İnteraktif özdeğerlendirme metotlarını kullanarak kağıt ve zaman
israfının önlenmesi
FAALİYET 7: UZAYTEM Tasarım-Dizayn modelleme birimi insan kaynaklarının
oluşturulması
PERFORMANS GÖSTERGESİ
1. Tasarım ve dizayn grubunda çalışan sayısı
2. Tasarım ve dizayn grubunda çalışanların yaptıkları tasarım sayısı
3. DSİ gelirlerine katkının miktarı
SORUMLU: ADEK-KOSE
POLİTİKA VE STRATEJİ: Yerinde rehberlik, danışman firmadan destek almak, daha önce
akreditasyon için başvuran üniversitelerden ve sektörlerden görüş ve öneri almak
FAALİYET 8: UZAYTEM Test, Ölçüm ve kalite belirleme birimlerinin Ulusal ve
Uluslararası sertifikalar düzenleme yetkilerinin kazanılması
PERFORMANS GÖSTERGESİ
1. Test, Ölçüm ve kalite belirleme birimlerinin Akreditasyon başvuruları
2. Test, Ölçüm ve kalite belirleme birimlerinin yaptıkları inceleme sayısı
3. DSİ gelirlerine katkının miktarı
SORUMLU: Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Ulusal ve Uluslararası kalite standartlarında Süreç takibinin yapılması
FAALİYET 9: UZAYTEM Ulusal Hafif Uçakların Uçuş standartlarını geliştirme ve
sertifikalandırma yetkinliğini kazandırmak
PERFORMANS GÖSTERGESİ
1. Hafif Uçakların Uçabilirliği için Ulusal sertifikasyon yetkisinin alınması
2. Sertifika verilerek uçurulan Hafif uçak sayısı
3. Ulusal ve Uluslararası mevzuatta yapılan geliştirme sayısı
SORUMLU: Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ:YÖK, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye Bakanlığı, Üniversitelerle
görüşmelerde bulunmak
89
5. ÜNİVERSİTENİN TANINIRLIĞINA KATKI
OMU-BALLICA KAMPUSU üniversitemizin Sağlıktan sonraki eğitim ve üretim hizmetlerine
yönelik önemli bir açılımıdır.Güncelliği ve talebin basın ve görsel mediada sürekli yer alışı
tanınırlığa katkıyı arttırmaktadır.Havacılığa ilgi ve isteği olanların bölgeye gelişinde etkili bir
girişimdir.Anadolu üniversitesi yaklaşık 25 yıldır bu farkı ile diğer üniversiteler arasındaki
ayrıcalığı sürdürmüştür.
Bunun yanında üretime yönelik faaliyetleri ile giderek kendini geliştiren ve büyüyen yapısıyla
ülkemiz havacılık ve uzay projelerine yaptığı katkılar oranında ulusal ve uluslararası tanınırlığı ile
üniversitemizin adının duyulmasında etkili bir faktör olma özelliğini sürdürecektir.
STRATEJİK AMAÇ 1: Ulusal ve uluslar arası alanda üniversitenin tanınırlılığını ve tercih
edilirliğini arttırmak.
HEDEF 1:Üniversitenin adını taşıyan ve öğrencilerin tercih etmesine, paydaşların güven
duymasına, proje destekleyen kuruluşların desteklemelerine gerekçe olabilecek
tanıtım faaliyetlerini yakından izlemek ve gereken eylemleri gerçekleştirmek
FAALİYET 1: Dış Değerlendirmeye hazır birimlerin saptanması; TSE, ISO, CE, ABET veya
benzeri akredite kuruluşlar başvurulması.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Eğitimde, işletmelerde, üretilen malzemelerde dış değerlendirmelerin akreditasyonuna
hazırlanan birim ve kalem sayısı
2. Uluslararası Üniversitelerle paydaş program Protokolleri hazırlamak
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Ders bilgi paketlerinin avantajlarının sunulması
FAALİYET 2: ERASMUS programı kapsamında değişimin her yıl %5 den az olmamak
üzere artırılması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. ERASMUS programı kapsamında anlaşma yapılan üniversite sayısı
2. ERASMUS programından yararlanan öğrenci sayısı
3. ERASMUS programından yararlanan öğretim üyesi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları), OMU-Ballıca Kampusu
akademik yöneticileri, Uluslar arası ilişkiler birimi, ERASMUS Koordinatörü
POLİTİKA VE STRATEJİ: ERASMUS’a katılımın teşviki, ilanlar, broşürler, webten duyuru
90
FAALİYET3: Öğrenci merkezli eğitim uygulamasında öğrenci yarışma projelerine
ağırlık verilmesi
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Hazırlanan uygulamalı öğrenci projesi sayısı
2. Gerçekleşen proje tabanlı ürün sayısı
SORUMLU: Her birimin eğitimden sorumlu idarecileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Eğitimde yeni yaklaşımlarla ilgili seri seminerler düzenlemek
FAALİYET 4: Her yıl Ulusal Gökler Sempozyumunun düzenlenmesi
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Sempozyuma katılım sayısı
2. Yurtdışı katılımcı, stand açan firma ve sergilenen ürün sayısı
3. Sempozyumun ulusal medyaya yansıma biçimi
SORUMLU: UZAYTEM, HUBF, GİDBF ve BMYO akademik elemanları
POLİTİKA VE STRATEJİ: Valilik ve yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde sempozyum tanıtım ve
bilgilendirme çalışmaları, kongre düzenleme kuruluşları
FAALİYET 5: 2014 yılında Ulusal Havacılık ve Uzay Teknolojileri Konferansının (UHUK)
Üniversitemizde düzenlenmesi.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Sempozyuma katılım sayısı
2. Yurtdışı katılımcı, stand açan firma ve sergilenen ürün sayısı
3. Sempozyumun ulusal medyaya yansıma biçimi
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları), OMU-Ballıca Kampusu
akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Valilik ve yerel yönetimlerle iş birliği içerisinde sempozyum tanıtım ve
bilgilendirme çalışmaları, kongre düzenleme kuruluşları
FAALİYET 6: Ulusal ve Uluslar arası fuarlara stand açarak katılımın sağlanması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Düzenlenen fuar sayısı
2. Katılımda bulunulan fuar kursları
3. Açılan stand sayısı
4. Fuarlarda sergilenen ürün, broşür, hediyelik sayısı
5. Fuarlardan sağlanan geridönüş sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: SHGM ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması. Öğrencilere anket uygulayarak ihtiyaçların tespit edilmesi
91
FAALİYET 7:Kampus içerisinde öğrencilerin geleceğe yönelik istek ve günlük
ihtiyaçlarını karşılayabilecekleri ortak yaşam alanlarının ve faaliyetlerinin
oluşturulması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Düzenlenen Ultralayt pilotluğu kursları
2. Yelken ve Tekne kaptanlığı kursları
3. Düzenlenen At biniciliği kursları
4. Düzenlenen Ok atıcılığı kursları
5. Düzenlenen Model Uçak Kursları
6. Öğrencilere hizmet veren Kantin-kafeterya kapasitesi
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, DİSGM ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
FAALİYET 8:OMU-BALLICA KAMPUSU Bülteninin çıkarılması, Yayın sayısının her yıl bir
önceki yıla göre %10 arttırılması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Tüm birimlerde hazırlanan bilimsel ve aktuel yazı sayısı,
2. Bültenin ulaştığı kitle sayısı
3. Yapılan yayınların artış miktarı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, DİSGM ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
FAALİYET 9:Patent ve Faydalı Model Başvurularının arttırılması
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Ulusal ve uluslararası Patent ve Faydalı Model başvuru sayısı
2. Patentli ürün sayısı
3. İnnovatif ürün sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: UDHB, DİSGM ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
92
6. MEZUNLARLA İLETİŞİM
Henüz eğitimin başlangıç döneminde olan kampus öğrencilerinin mezunlar portali ile
durumları güncellenirken kariyel aşamaları ve istihdam göstergeleri adeta bir otomasyon
sistemi ile takip edilecektir.Mezuniyet sonrası bilgi güncelleme programları, yeni sertifikasyon
kurslarında öncelikler sağlanması ile daha kaliteli bir meslek sürdürme fırsatları daima
sunulacaktır.
STRATEJİK AMAÇ1: Mezunlarla ilişkileri geliştirmek, haberleşme ve dayanışma
imkanlarını geliştirmek.
HEDEF 1İletişim veri bankası oluşturmak, iş ve istihdam imkanlarını takip etmek,
WEB üzerinden anket ve duyuruları yürütmek.
FAALİYET 1: Mezunlara sosyal medya aracılığı ile ulaşmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Mezunlar sayısının ulaşılan sayıya oranı
2. Mezunlarla yapılan toplantı, seminer ve mezuniyet sonrası eğitim programı sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Basın ve yayın Birimi, Etkinlikler birimi, SKSD başkanlığı, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı
FAALİYET 2: Mezunlar için web üzerinde tartışma ve dayanışma platformu
oluşturmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Mezunlar sayısının ulaşılan sayıya oranı
2. Mezunlarla yapılan toplantı, seminer ve mezuniyet sonrası eğitim programı sayısı
SORUMLU: Enformatik Birimi, Mezunlar Derneğive OMU-Ballıca Kampusu akademik
yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Basın ve yayın Birimi, Etkinlikler birimi, SKSD başkanlığı, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı
FAALİYET 3: Mezunların özel yıllarda toplanmasını temin etmek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Yapılan tanıtım sayısı
2. Tanıtıma geri dönüş oranı
3. il genelinde ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerine yönelik yapılan tanıtım sayısı
SORUMLU: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Basın ve yayın Birimi, Etkinlikler birimi, SKSD başkanlığı, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı
93
FAALİYET 4: Mezunları ilgilendiren iş ilanlarını ve istihdam edildikleri yerleri
izlemek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
3. Mezunlar sayısının ulaşılan sayıya oranı
4. Mezunlarla yapılan toplantı, seminer ve mezuniyet sonrası eğitim programı sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Basın ve yayın Birimi, Etkinlikler birimi, SKSD başkanlığı, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı
FAALİYET 5: Mezun dernekleri ve dayanışma sandıkları kurulmasını sağlamak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Mezunlar sayısının ulaşılan sayıya oranı
2. Mezunlarla yapılan toplantı, seminer ve mezuniyet sonrası eğitim programı sayısı
SORUMLU: Enformatik Birimi, Mezunlar Derneğive OMU-Ballıca Kampusu akademik
yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Basın ve yayın Birimi, Etkinlikler birimi, SKSD başkanlığı, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı
FAALİYET 6: Mezunlarla anket çalışmaları düzenlemek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Yapılan tanıtım sayısı
2. Tanıtıma geri dönüş oranı
3. il genelinde ortaöğretim kurumlarının son sınıf öğrencilerine yönelik yapılan tanıtım sayısı
SORUMLU: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Basın ve yayın Birimi, Etkinlikler birimi, SKSD başkanlığı, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı
FAALİYET 7: Mezunların iletişim bilgileri bankası oluşturmak ve sık aralıklarla
güncellemek
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
5. Mezunlar sayısının ulaşılan sayıya oranı
6. Mezunlarla yapılan toplantı, seminer ve mezuniyet sonrası eğitim programı sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Basın ve yayın Birimi, Etkinlikler birimi, SKSD başkanlığı, Öğrenci İşleri
Daire Başkanlığı
94
7. BİLİM, TEKNOLOJİ VE HİZMET ÜRETİM FAALİYETLERİ
Bilimsel dayanağı olmayan endüstrilerin varlıklarını sürdüremeyeceği gibi endüstriyel
uygulamaları olmayan Uygulama ve Araştırma Merkezlerinin bir gelişme kaydedemeyeceğini
yaşayarak
öğreniyoruz.Uygulamaların
AR-GE
tabanlı
endüstriyel
ürün
olarak
çıkışı
araştırmacıları daha özgür düşünceye yönlendirmekte, gerçeklik kavramının hayalden öte
değer ifade ettiğini gösterebilmektedir.Bilimsel çalışmaların, ekonomik katma değer
oluşturmayan sadece bireysel akademik çalışmalara katkı ötesine gidemeyen çalışmalar olarak
kalması Ülke kaynaklarının adeta israfına neden olmaktadır.Bu bağlamda UZAYTEM doğrudan
innovasyon üreten üretim tesisleri oluşturmayı hedeflemiştir.
STRATEJİK AMAÇ 1: Bilim ve teknoloji edinimlerinin ürüne ve üretİme
dönüştürülmesi, katma değer ifade eden innavasyona yönelik faaliyetlerin
geliştirilmesi.
HEDEF 1:Ulaştırma temelli ürün geliştiren Polimer Destekli Kompozit imalatı ve
metal işleme tesislerinin faaliyete geçirilmesi, akredite laboratuarlarda ürünlerin
test ve değerlendirmelerinin yapılması
FAALİYET 1: Ballıca Kampusunde Uçak tasarım-dizayn ve Üretim ünitelerinin
kurulmasını sağlamak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. EASA tarafından tanınan onaylı organizasyon kuruluşu Projesinin hazırlanması
2. Mevcut organizasyonların onaya hazır hale getirilmesi
3. Onay başvurusunun yapılması
4. Sertifiye edilen havaaracı sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ:Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Havacılık ve Uzay
Teknolojileri Müdürlüğü, SHGM, KB-DPT, HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN, TAI v.b sektörel
yapı ile ilişkiler
FAALİYET 2: Ballıca Kampusunde Deniz araçları (gemi, tekne, deniz uçağı v.b)
tasarım-dizayn ve Üretim ünitelerinin kurulmasını sağlamak.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Ortaya çıkarılan ürün ve üretilen mamül sayısı
2. innovatif ürün sayısı
3. Bölgeye sağladığı mali girdiler
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Havacılık ve Uzay
Teknolojileri Müdürlüğü, SHGM, KB-DPT, TAI v.b sektörel yapı ile ilişkiler
95
FAALİYET 3: Ballıca Kampusunde Metal İşleme ünitelerinin kurulmasını sağlamak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Ortaya çıkarılan ürün ve üretilen mamül sayısı
2. innovatif ürün sayısı
3. Bölgeye sağladığı mali girdiler
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ:Samsun TSO, MMO, Organize Sanayi, TAI, TEI, İlgili sektörlerle işbirliği
FAALİYET 4: Simulatörler için Modelleme, Tasarım ve Analiz Ünitelerinin
Kurulmasını sağlamak.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Yapılan inceleme, değerlendirme ve danışmanlık sayısı
2. Düzenlenen belge sayısı
3. DSİ katkısı girdi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ:HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN, TAI, TEI, İlgili sektörlerle işbirliği
FAALİYET 5: Nano Metal ve Polimerik Kompozit işleme tesisleri kurmak.
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Yapılan Nano Metal ve Polimerik Kompozit tasarım ve dizayn sayısı
2. İmal edilen ürün sayısı
3. DSİ katkısı girdi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ:Samsun TSO, MMO, Organize Sanayi, TAI, TEI, İlgili sektörlerle işbirliği
FAALİYET 6: Uygulamaya yönelik akredite test ve ölçüm laboratuvarlarını kurmak
PERFORMANS GÖSTERGELERİ:
1. Akredite test ve ölçüm sayısı
2. İşleme alınan laboratuvar projesi sayısı
3. DSİ katkısı girdi sayısı
SORUMLULAR: Rektörlük Makamı (Rektör Yardımcıları ve Danışmanları) ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ: Samsun TSO, MMO, Organize Sanayi, HAVELSAN, ASELSAN,
ROKETSAN, TAI, TEI, İlgili sektörlerle işbirliği
96
TABLOLAR
97
1
1
2
3
4
5
2014
2014
2014
2015
2017
Bitiş
Başlama
Faaliyet
Hedef
Mevcut kampus içerisinde Havacılık,Uzay ve Deniz Bilimlerine yönelik olmak
üzere ileri teknoloji eğitimi, sektörün talebini karşılayan eğitim birimlerinin
nicelik, nitelik ve etkinliğinin arttırılması için Fiziki Mekanın iyileştirilmesi ve
geliştirilmesi
Amaç
Önlisans, Lisans ve Lisans Üstü eğitimin ve öğretimin niceliğini, niteliğini ve
etkinliğini arttıracak Eğitim Reformunu Gerçekleştirmek
TEMA
EĞİTİM-ÖĞRETİME KATKI
1
1
FAALİYET TANIMI
SORUMLU
POLİTİKA VE STRATEJİ
Ulusal ve Uluslararası arenadaki ilgili
Rektörlük Makamı, Yapı İşl.Tekn.D. Başk.. bölümlerde tecrübeli kişilerle bina
OMU-Ballıca Kampusu akademik
yapılandırılması konusunda görüş ve öneri
yöneticiler
almak ve projelendirme konusunda iş birliği
sağlamak
2015
Ballıca Meslek Yüksekokulu bina, derslik
ve uygulama alanlarıın inşaası ve
donatılması
2015
Ballıca Kampusunun Bakım ve onarım
kapsamında yeni hizmet alanlarının bina,
derslik ve uygulama alanlarıın inşaası ve
Rektörlük Makamı, Yapı İşl.Tekn.D. Başk..
donatılması çevre düzenlemeleri, pist ve
Stra.Gelişt.Daire Başk., OMU-Ballıca
meydan işletme ünitelerinin tekamülü,
Kampusu akademik yöneticiler
eğitim yerleşim alanlarına yönelik
güvenlik koruma amaçlı inşaatların
yapılması
2017
İleri Teknoloji Yüksekokulu bina, derslik
ve uygulama alanlarıın inşaası ve
donatılması
İlgili bölümlerde tecrübeli kişilerle bina ve
Rektörlük Makamı, Yapı İşl.Tekn.D. Başk..
hizmet ünitelerinin yapılandırılması
OMU-Ballıca Kampusu akademik
konusunda görüş ve öneri almak ve
yöneticiler
projelendirme konusunda iş birliği sağlamak
2018
Gemi İnşaa ve Deniz Bilimleri Fakültesi
bina, derslik ve uygulama alanlarıın
inşaası ve donatılması
İlgili bölümlerde tecrübeli kişilerle bina ve
Rektörlük Makamı, Yapı İşl.Tekn.D. Başk..
hizmet ünitelerinin yapılandırılması
OMU-Ballıca Kampusu akademik
konusunda görüş ve öneri almak ve
yöneticiler
projelendirme konusunda iş birliği sağlamak
2018
Yüksek Teknoloji Enstitüsü kurulmasını
takiben üniversite olma yolunda gerekli
olacak olan idari bina, derslik ve
uygulama alanlarıın inşaası ve
donatılması
İlgili bölümlerde tecrübeli kişilerle bina ve
Rektörlük Makamı, Yapı İşl.Tekn.D. Başk..
hizmet ünitelerinin yapılandırılması
OMU-Ballıca Kampusu akademik
konusunda görüş ve öneri almak ve
yöneticiler,
projelendirme konusunda iş birliği sağlamak
98
İlgili bölümlerde tecrübeli kişilerle bina ve
hizmet ünitelerinin yapılandırılması
konusunda görüş ve öneri almak ve
projelendirme konusunda iş birliği sağlamak
1
2
Bitiş
Başlama
Faaliyet
Hedef
Sivil Havacılık Yüksek Okulu, Ballıca MYO, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ,
Denizcilik ve Gemi İnşaa Fakültesinin Eğitim ve Uygulama faaliyetleri geliştirmek
Amaç
Önlisans, Lisans ve Lisans Üstü eğitimin ve öğretimin niceliğini, niteliğini ve
etkinliğini arttıracak Eğitim Reformunu Gerçekleştirmek
TEMA
EĞİTİM-ÖĞRETİME KATKI
1
FAALİYET TANIMI
SORUMLU
POLİTİKA VE STRATEJİ
1
2013
2018
Sivil Havacılık Yüksekokulunun kuruluşta
belirtilen tüm lisans programlarının
açılması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Üniversite ve
Fakülteleri ile iş birliği
2
2013
2018
Ballıca Meslek Yüksekokulu önlisans
programlarının açılması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Üniversitelerle
iş birliğinin sağlanması
3
2014
2018
Gemi İnşaa ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Lisans Programlarının açılması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Üniversitelerle
iş birliğinin sağlanması
4
2014
2018
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Yüksek Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
lisans ve doktora Programlarının açılması
Kampusu akademik yöneticileri
Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Üniversitelerle
iş birliğinin sağlanması
2018
Gemi İnşaa ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Yüksek Lisans ve Doktora Programlarının
açılması
Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Üniversitelerle
iş birliğinin sağlanması
2018
UZAYTEM Genel Havacılık İşletmesi altında
Uçuş Okulu ve Yer hizmetlerine yönelik
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
SHGM tarafından belirlenen sertifika ve
Kampusu akademik yöneticileri
lisanslandırma Kurs Eğitimlerine
başlanması
5
6
2014
2016
99
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Kara
Havacılık Komutanlığı, FTO(H) ler, İlgili kamu
ve özel sektör ile iş birliğinin sağlanması
Bitiş
Başlama
Mevcut kampus içerisinde Havacılık, Uzay ve Deniz Bilimlerine yönelik olmak
üzere İleri Teknoloji Eğitimi, sektörün talebini karşılayan eğitim birimlerinin
nicelik, nitelik ve etkinliğinin arttırılmasına yönelik Ballıca Meslek Yüksek okulu
ve İleri Teknoloji Yüksekokulunun kurulması
3
Faaliyet
Amaç
Önlisans, Lisans ve Lisans Üstü eğitimin ve öğretimin niceliğini, niteliğini ve
etkinliğini arttıracak Eğitim Reformunu Gerçekleştirmek
Hedef
TEMA
EĞİTİM-ÖĞRETİME KATKI
1
1
FAALİYET TANIMI
SORUMLU
POLİTİKA VE STRATEJİ
1
2014
2015
Ballıca Meslek Yüksek okulunun kurulması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Üniversite ve
Sektörlerin görüşünün alınması
2
2014
2015
Ballıca İleri Teknoloji Yüksekokulunun
kurulması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Üniversite ve
Sektörlerin görüşünün alınması
3
2014
2016
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde
yeni programlarının geliştirilmesi
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Üniversite ve
Sektörlerin görüşünün alınması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Üniversite ve
Sektörlerin görüşünün alınması
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesinde
Yeni bölümlerin kurulması Uygulamalı
Atmosfer Bilimleri (Meteoroloji, Uzaktan
Algılama) Avionik, Robotik ve Mekatronik
Müh., Uçak Bakımı, Onarımı ve Yenileme
Teknolojisi bölümlerinin kurulması
4
2014
2018
5
2015
2016
Gemi İnşaa ve Deniz Bilimleri Fakültesinde
Yeni bölümlerin kurulması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Üniversite ve
Sektörlerin görüşünün alınması
2016
Ballıca Kampusundeki Eğitim ve öğrenim
birimlerine yönelik Müşterek Uluslararası
eğitim programlarının hazırlanıp
uygulanması (Erasmus programı, v.b)
Rektörlük Makamı, UZAYTEM, HUBF,
GİDBF, MF, SHYO, İTYO, Ballıca MYO,
Uluslararası İlişkiler Bölümü
Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Uluslar arası
Üniversite ve Fakülteleri ile iş birliği
sağlanması
6
2014
100
1
4
Bitiş
Başlama
Faaliyet
Hedef
Sivil Havacılık Yüksek Okulu, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi ile Gemi İnşaa
ve Deniz Bilimleri Fakültesinin eğitim ve uygulamalarını geliştiren merkezler
kurmak
Amaç
Önlisans, Lisans ve Lisans Üstü eğitimin ve öğretimin niceliğini, niteliğini ve
etkinliğini arttıracak Eğitim Reformunu Gerçekleştirmek
TEMA
EĞİTİM-ÖĞRETİME KATKI
1
FAALİYET TANIMI
SORUMLU
POLİTİKA VE STRATEJİ
1
2014
2015
Ballıca Kampusunde Havacılık Bilim
Merkezi kurmak (içeriğinde müze, sergi,
gösteri alanları, sinema ve oyun alanları ile Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
yerli ve yabancı kaynaklı kitapların,
Kampusu akademik yöneticileri
periodik ve yayın izleme imkanlarının
bulunacağı kütüphanesi bulunan)
2
2014
2015
Ballıca Kampusunde Sinoptik Meteoroloji
Merkezinin kurulması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Devlet Meteoroloji Genel Müdürülüğü, İlgili
sektörle iş birliği sağlayan proje hazırlanması
3
2014
2015
Ballıca Kampusunde Uçucu Sağlığı
Uygulama Araştırma Merkezi kurulması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Tıp fakültesi, İlgili sektörle iş birliği sağlayan
proje hazırlanması
4
2016
2018
Ballıca Kampusunde Afet ve Acil durum
Eğitim ve Uygulama Merkezinin kurulması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
İçişleri Bakanlığı ve İlgili sektörle iş birliği
sağlayan proje hazırlanması
5
2014
2018
Samsun-Çarşamba Havalimanında SHY 145
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
bakım onaylı Havaaracı Bakım, Onarım ve
Kampusu akademik yöneticileri
Yenileme Merkezinin kurulması
DHMI, SHGM, UDHB ve İlgili sektörle iş birliği
sağlayan projelerin hazırlanması
2016
Ballıca Kampusunde ve Samsun-Çarşamba
Havalimanında SHY 145 Onaylı bakım
Kuruluşu yanında SHY 147 Bakım Eğitim
Merkezi ruhsatının alınması
SHGM, UDHB ve İlgili sektörle iş birliği
sağlayan projelerin hazırlanması
6
2013
101
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Üniversite Senatosu, YÖK, İlgili Uluslar arası
Üniversite ve sektörle iş birliği sağlanması
1
5
Bitiş
Başlama
Faaliyet
Hedef
Ballıca Kampusunde yeni eğitim alanları(Derslik, Araştırma ve Uygulama Laboratuarı,
v.b) oluşturmak
Amaç
Önlisans, Lisans ve Lisans Üstü eğitimin ve öğretimin niceliğini, niteliğini ve
etkinliğini arttıracak Eğitim Reformunu Gerçekleştirmek
TEMA
EĞİTİM-ÖĞRETİME KATKI
1
FAALİYET TANIMI
SORUMLU
POLİTİKA VE STRATEJİ
PYO, TUBİTAK, BSTB Santez, 7.FW
çerçevesinde Bakım merkezleri ve İlgili
sektörle iş birliği sağlayan proje hazırlanması
PYO, TUBİTAK, BSTB Santez, 7.FW
çerçevesinde İlgili sektörle iş birliği sağlayan
proje hazırlanması
PYO, TUBİTAK, BSTB Santez, 7.FW
çerçevesinde İlgili sektörle iş birliği sağlayan
proje hazırlanması
1
2015
2018
Ballıca Kampusunde Yanma ve Bremze
ölçüm laboratuvarının kurulması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
2
2014
2018
Ballıca Kampusunde Hidrolik ve pnomatik
sistemler laboratuvarının kurulması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
3
2014
2018
Ballıca Kampusunde Rotorlu araçlar
geliştirme laboratuvarının kurulması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
4
2014
2015
Ballıca Kampusunde Hesaplamalı
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Akışkanlar Dinamiği laboratuvarı kurulması Kampusu akademik yöneticileri
PYO, TUBİTAK, BSTB Santez, 7.FW
çerçevesinde İlgili sektörle iş birliği sağlayan
proje hazırlanması
5
2014
2018
Ballıca Kampusunde EASA tarafından
desteklenen hava-uzay sahası güvenliği
laboratuvarının kurulması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
PYO, TUBİTAK, BSTB Santez, 7.FW
çerçevesinde İlgili sektörle iş birliği sağlayan
proje hazırlanması
6
2014
2018
Ballıca Kampusunde Yer itki sistemleri
geliştirme laboratuvarının kurulması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
7
2015
2018
Ballıca Kampusunde Havacılık Rüzgar
Tüneli laboratuvarının kurulması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
8
9
2015
2015
2018
2018
Ballıca Kampusunde Mekatronik Sistem,
Mikro elektromekanik Sistem (MEMS),
Minyatür Sistem Tasarım ve Entegrasyon
laboratuvarının kurulması
Ballıca Kampusunde Algılayıcılar (Opitk,
Fotonik, Optoelektronik, Elektroptik,
Biyolojik, Radyofrekans, v.b. sensörler)
geliştirme laboratuvarının kurulması
102
PYO, TUBİTAK, BSTB Santez, 7.FW
çerçevesinde İlgili sektörle iş birliği sağlayan
proje hazırlanması
PYO, TUBİTAK, BSTB Santez, 7.FW
çerçevesinde İlgili sektörle iş birliği sağlayan
proje hazırlanması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
PYO, TUBİTAK, BSTB Santez, 7.FW
çerçevesinde İlgili sektörle iş birliği sağlayan
proje hazırlanması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
PYO, TUBİTAK, BSTB Santez, 7.FW,
HAVELSAN, ASELSAN, SSM ve ilgili sektörlerle
iş birliği sağlayan proje hazırlanması
1
Bitiş
Başlama
Faaliyet
Hedef
Ballıca Kampusunde Havacılık, Uzay ve Denizcilik eğitimi için gerekli olan uygulama
birimlerini (Simulatör üniteleri, Atölyeler, Uygulama ve Araştırma Merkezleri, Test
Laboratuvarları, v.b) oluşturmak
Amaç
Önlisans, Lisans ve Lisans Üstü eğitimin ve öğretimin niceliğini, niteliğini ve
etkinliğini arttıracak Eğitim Reformunu Gerçekleştirmek
TEMA
EĞİTİM-ÖĞRETİME KATKI
1
FAALİYET TANIMI
Ballıca Kampusunde İnsansız Havaaracı
teknolojisi geliştirme laboratuvarının
kurulması
Ballıca Kampusunde Uzaktan eğitim
programlarının yapım ve uygulama ünitesi
kurulması
SORUMLU
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
PYO, TUBİTAK, BSTB Santez, 7.FW,
HAVELSAN, ASELSAN, SSM ve ilgili sektörlerle
işbirliği
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
UZEM ve İlgili sektörle iş birliği sağlayan proje
hazırlanması
1
2014
2015
2
2014
2018
3
2014
2018
Hava Trafik Kontrol Eğitim Simülatör
Ünitesinin Kurulması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
4
2014
2015
Ballıca Kampusunde Köprüüstü Eğitim
Simülatörü Ünitesinin kurulması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
5
2014
2015
Ballıca Kampusunde Makine Dairesi
Simülatörü Ünitesinin kurulması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
6
2014
2017
7
2014
2015
8
2015
2018
Ballıca Kampusunde İleri Teknoloji
uygulama laboratuvarının kurulması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
2018
Ballıca Kampusunde Simülatör Gelistirme
laboratuvarının kurulması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
9
2015
Ballıca Kampusunde Uzay Aracı Fırlatma ve
Yer Kontrol Teknolojisi geliştirme
laboratuvarının kurulması
Ballıca Kampusunde Sıvı Yük ve Balast
Elleçleme (Kargo) Simülatörü
Laboratuvarının oluşturulması
6
103
POLİTİKA VE STRATEJİ
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
SHGM, DHMI Genel Müdürlüğü ve İlgili
sektörle yapılacak olan işbirliği
protokollerinin hazırlanması
UDHB, DİSGM ve İlgili kamu ve özel
kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
UDHB, DİSGM ve İlgili kamu ve özel
kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
PYO, TUBİTAK, BSTB Santez, 7.FW,
HAVELSAN, ASELSAN, SSM ve ilgili sektörlerle
işbirliği
UDHB, DİSGM ve İlgili kamu ve özel
kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
PYO, KİTAM, TUBİTAK, BSTB Santez, 7.FW,
HAVELSAN, ASELSAN, SSM ve ilgili sektörlerle
işbirliği
PYO, TUBİTAK, BSTB Santez, 7.FW,
HAVELSAN, ASELSAN, SSM ve ilgili sektörlerle
işbirliği
2
1
Bitiş
Başlama
Faaliyet
Hedef
Havacılık ve Denizcilik temel eğitimlerinin fiziki alt yapısının geliştirilmesi
Amaç
OMU-UZAYTEM in faaliyetlerinin yatayda genişlemesi ve dikeyde büyümesini
sağlamak
TEMA
EĞİTİM-ÖĞRETİME KATKI
1
FAALİYET TANIMI
SORUMLU
1
2014
2015
Ballıca Kampusunde Hangarlar arası alanın
Havaaraçları parklama, test ve eğitim
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
alanına dönüştürülmesi, Uçak yolunun
Kampusu akademik yöneticileri
yapımı ve deniz doğrultusunda uzatılarak
Çapraz Piste dönüştürülmesi
2
2014
2015
B hangarının gemi inşaa ve bakım ünitesi
olarak yapılandırılması ve elyaf takviyeli
kompozit deniz araçlarının üretilmesi
3
2014
2018
4
2014
2018
5
2014
2018
6
2014
2018
7
2014
2018
8
2014
2018
9
2014
2018
C hangarının SHY 145 onaylı Uçak bakım,
onarım ve yenileme kuruluşuna
dönüştürmek
Ballıca Kampusunde Deniz uçağı eğitimi
için deniz içi ve göllerde koruma
alanlarının oluşturulması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ
19 Mayıs Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi, İlgili
kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği
protokollerinin hazırlanması
19 Mayıs Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi, İlgili
kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği
protokollerinin hazırlanması
Ballıca Kampusunde Arazinin tümüyle
üniversiteye devrinin yapılması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
UZAYTEM uçuş eğitim organizasyonuna 5
adet Eğitim Helikopteri Alınması
UZAYTEM uçuş eğitim organizasyonuna 15
adet Eğitim Uçağı Alınması
UZAYTEM uçuş eğitim organizasyonuna
Tip eğitimlerinde kullanılmak üzere
Sentetik Uçuş Eğitim Simulatörleri alınması
(FNPT II MCC, Boing 787 ve Airbus 350 ve
Airbus 380 v.b)) alınması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
19 Mayıs Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi, İlgili
kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği
protokollerinin hazırlanması
19 Mayıs Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi, İlgili
kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği
protokollerinin hazırlanması
19 Mayıs Kaymakamlığı, İl Özel İdaresi, İlgili
kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği
protokollerinin hazırlanması
UDHB, SHGM, DLH, Özel İdare ve ilgili
sektörler
UDHB, SHGM, DLH, Özel İdare ve ilgili
sektörler
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
UDHB, SHGM, DLH, Özel İdare ve ilgili
sektörler
GİDBF nin Deniz adamı yetiştirme eğitimi
için Eğitim Gemisi Alınması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
UDHB, SHGM, DLH, Özel İdare ve ilgili
sektörler
104
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Bitiş
Başlama
Havacılık ve Denizcilik Sertifikasyon programları, kurslar ve eğitim programları
düzenlemek
2
Faaliyet
Amaç
OMU-UZAYTEM in faaliyetlerinin yatayda genişlemesi ve dikeyde büyümesini
sağlamak
Hedef
TEMA
EĞİTİM-ÖĞRETİME KATKI
2
1
FAALİYET TANIMI
SORUMLU
1
2014
2018
Ulusal ve uluslararası katılımlı Uçak ve
Helikopter Pilotlarını yetiştirmek
2
2014
2018
Ulusal ve uluslararası Havacılık
Faaliyetlerini Kontrol ve Denetleme
yetkilerini almak
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
3
2014
2018
Ulusal ve uluslararası EASA Havacılık
eğitimi sertifikasyon programları açmak
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
4
2014
2014
5
2014
2018
6
2014
2018
7
2014
2018
8
2014
9
2014
SHY-66 ve EASA Part 147 kapsamında
Teknisyen yetiştirilmesi Moduler kursları
düzenlemek ve sınavlarını yapmak
Ultralight kategorisindeki uçakların statik,
dinamik ve uçuş testlerini gerçekleştirmek
ve uçuşa elverişlik sertifikalarını
düzenlemek
Özellikli malzemeler oluşturulan Ürünlerin
yapımcılığı sertifikasyonu veya kurs
programları düzenlemek
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ
UDHB, SHGM ve İlgili kamu ve özel
kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
UDHB, SHGM ve İlgili kamu ve özel
kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
UDHB, SHGM, EASA ve İlgili kamu ve özel
kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
UDHB, SHGM ve İlgili kamu ve özel
kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
UDHB, SHGM, EASA ve İlgili kamu ve özel
kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği
protokollerinin hazırlanması
Ulusal ve uluslararası Deniz adamı
yetiştirme programları düzenlemek
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
UDHB, DİSGM ve İlgili kamu ve özel
kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
2018
Ulusal ve uluslararası Eğiticinin Eğitimi
Programları düzenlemek
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği
protokollerinin hazırlanması
2018
Ulusal ve uluslararası Havacılık yer
hizmetleri eğitimi sertifikasyon
programları açmak
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
UDHB, SHGM, EASA ve İlgili kamu ve özel
kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
105
1
Bitiş
Başlama
Faaliyet
Hedef
Bölgede ulusal güvenlik ve acil durumlarda üs olarak kullanılacak saha
oluşturulması Sahil ve çevre koruma, Yeşil alanlar düzenleme, Hava-Uzay-Deniz
Bilimleri-teknoloji fuarcılığı, Bilim ve teknoloji üretimi, sosyokültürel ilerleme,
nitelikli istihdam ve katma değer kazandıran faaliyetlerin geliştirilmesi
Amaç
Bölgesel Sosyo-kültürel ve Ekonomik durumu etkileyecek Havacılık, Uzay ve
Denizciliğe yönelik Yüksek Teknoloji uygulama alanları kurarak Bölgenin refah
ve zenginliğine katkı sağlamak
TEMA
TOPLUMSAL YAŞAMA KATKI
2
FAALİYET TANIMI
Üniversite kampus sahasında Afet ve acil
durumlar eğitim merkezi, Sahil Güvenlik ve
çevre koruması ve Yeşil alanlar
düzenlemesi, aydınlatma ve kamera ile
gözlem altına alınması
Bölgede Ulusal ve uluslararası Uçuş
faaliyetlerini yürütmek amacıyla
Havaparkı, Tescilli Havaalanın kurulması
Havaalanı, Üniversite sahası ve 19 Mayıs
ilçesinde hazır bekletilen Yangın kontrol
sistemleri ve itfaiye teşkilatının kurulması
Bölgede Ulusal ve uluslararası denizciliği
teşvik eden Marinepark ve Deniz uçakları
pistinin yapımı ve hizmete alınması
Halka açık çevre hizmetleri ve parklar
oluşturulması
Yurtlarda barınan öğrenci, Lojman
binalarına yerleşen öğretim elemanları ve
idari personel, sayısının arttırılması;
SORUMLU
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
UDHB, SHGM, DLH, Özel İdare ile İlgili kamu
ve özel kuruluşlarıyla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
UDHB, SHGM, DLH, Özel İdare ile İlgili kamu
ve özel kuruluşlarıyla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği
protokollerinin hazırlanması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
UDHB, SHGM ve İlgili kamu ve özel
kuruluşlarla işbirliği protokolleri hazırlanması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
UDHB, SHGM, EASA ve İlgili kamu ve özel
kuruluşlarla işbirliği protokolleri hazırlanması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği
protokollerinin hazırlanması
1
2014
2018
2
2014
2018
3
2014
2018
4
2014
2018
5
2014
2018
6
2014
2018
7
2014
2018
Ballıca Hava-Uzay-Deniz İleri Teknoloji
Fuarı projesi
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
8
2014
2018
Teknopark işletmesi faaliyetlerinin
geliştirilmesi
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
9
2014
2018
Bilim Teknoloji Müzesinin Kurulması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
1
106
POLİTİKA VE STRATEJİ
UDHB, DİSGM ve İlgili kamu ve özel
kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
Teknopark Şirket yönetimi, İlgili kamu ve özel
kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
UDHB, SHGM, EASA ve İlgili kamu ve özel
kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
1
2
Bitiş
Başlama
Faaliyet
Hedef
Bölgede havacılık ve denizcilik turizmini ve deneysel havaaracı yapımcılığını
geliştiren toplumsal ve bireysel bilgi, kültür ve dinamizm sağlayan faaliyet ve
imkanların sunulması
Amaç
Bölgesel Sosyo-kültürel ve Ekonomik durumu etkileyecek Havacılık, Uzay ve
Denizciliğe yönelik Yüksek Teknoloji uygulama alanları kurarak Bölgenin refah
ve zenginliğine katkı sağlamak
TEMA
TOPLUMSAL YAŞAMA KATKI
2
1
2014
2018
2
2014
2018
3
2014
2018
4
2014
2018
5
2014
2018
6
2014
2018
7
2014
2015
8
2014
2018
9
2014
2018
FAALİYET TANIMI
SORUMLU
POLİTİKA VE STRATEJİ
Sosyal Tesisler-Kantin-Sinema ve Kültür
Merkezi kurulması
Mevcut Sosyal tesisler binasının öğretim
üyesi, öğrenci-ve turizm hizmetine
alınması
Gençlik Spor kompleksleri yapılması
projesi
Gençlere havacılığı sevdirmek
faaliyetlerine iştiraki sağlamak her türlü
kötü alışkanlıklardan uzaklaştırmak için
sportif havacılık faaliyetlerinin
geliştirilmesi
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği
protokollerinin hazırlanması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği
protokollerinin hazırlanması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği
protokollerinin hazırlanması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
SHGM ve İlgili kamu ve özel kuruluşlarla
işbirliği protokollerinin hazırlanmas
Amatörler tarafından yapılan deneysel
havaaracı sayısının arttırılması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
UDHB, SHGM, EASA ve İlgili kamu ve özel
kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği
protokollerinin hazırlanması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
UDHB, DİSGM ve İlgili kamu ve özel
kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
İlgili kamu ve özel kuruluşlarla işbirliği
protokollerinin hazırlanması
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
UDHB, SHGM ve İlgili kamu ve özel
kuruluşlarla işbirliği protokollerinin
hazırlanması
LSA, UL ve Deneysel havaaracı ve
komponentlerinin sertifikasyon işlemlerini
yürüten yetkili kuruluş olmak
Bölgedeki yapıların Deniz araçları ve ileri
teknoloji uygulama ve üretime yönelik
projeler için kullanım alanı haline
dönüştürülmesi
19 Mayıs Bölgesel Havaparkının
yapılandırılması
19 Mayıs Marina Deniz uçakları pistinin
yapılması
107
1
Bitiş
Başlama
Faaliyet
Hedef
Proje hazırlama, uygulama ve yönetimine yönelik; tasarım, danışmanlık, üretim,
test ve ölçüm ünitelerinde hizmet sunulması
Amaç
Bilime ve insanlığa katkı sağlayan, buluşa ve patente yönelik projeler
gerçekleştirmek ve rehberlik-danışmanlık yapmak
TEMA
ARAŞTIRMA GELİŞTİRME VE DANIŞMANLIK
3
1
2014
2018
2
2014
2018
FAALİYET TANIMI
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı Havacılık ve Uzay Teknolojileri
Müdürlüğünce desteklenen projelerde
yürütücü olmak
Dış destekli projelerde yürütücülük
yapmak, mevcuta ortak olarak iştirak
etmek
SORUMLU
POLİTİKA VE STRATEJİ
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri
Müdürlüğü ve ilgili sektorler
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Resmi ve ozel sektörlerle isbirligi protokolleri
olusturmak
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Resmi ve ozel sektörlerle isbirligi protokolleri
olusturmak
3
2014
2018
SANTEZ, TUBİTAK, Ulusal Ajans v.b Proje
destek kuruluşlarının projelerinde yer
almak
4
2014
2018
Polimer Kompozit malzeme kullanımlı
havaaracı prototipi çalışmaları
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Resmi ve ozel sektörlerle isbirligi protokolleri
olusturmak
5
2014
2015
Polimer Kompozit malzeme temelli Deniz
aracı prototipi çalışmaları
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Resmi ve ozel sektörlerle isbirligi protokolleri
olusturmak
6
2014
2018
İnsansız havaaracı ürün geliştirme ve
üretimleri
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Resmi ve ozel sektörlerle isbirligi protokolleri
olusturmak
7
2015
2018
Özellikli malzeme temelli Uzay aracı, Uydu
ve Roket prototipi çalışmaları
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Resmi ve ozel sektörlerle isbirligi protokolleri
olusturmak
8
2015
2018
Simülatör ürün geliştirme projeleri ve
simulatör üretimleri
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Resmi ve ozel sektörlerle isbirligi protokolleri
olusturmak
9
2016
2018
Proje uygulama çalışmaları sonunda konu
ile ilgili bilimsel yayın yapmak
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Resmi ve ozel sektörlerle isbirligi protokolleri
olusturmak
1
108
1
1
Bitiş
Başlama
Faaliyet
Hedef
Etkin bir akademik ve sosyal yapının kurulması ve uygulamaya geçilmesi amacıyla
Öğretim elemanlarının sosyo kültürel etkinliklerin arttırılması
Amaç
Kurumsal kapasiteyi ve insan kaynaklarını etkin kullanan; kalite yönetim süreçli
yapılanmada şeffaf, katılımcı, ölçülebilir, akademik ve evrensel etik değerlerden
ödün vermeyen akademik ve idari yapılanmayı oluşturmak
TEMA
KURUMSAL KAPASİTE ve İNSAN KAYNAKLARI
4
1
2014
2018
2
2014
2018
3
2014
2018
4
2014
2018
5
2014
2018
6
2014
2018
7
2014
2018
FAALİYET TANIMI
Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi
Öğretim Elemanı Yetiştirme Programına
Araştırma Görevlileri atanaması
Gemi İnşaa ve Deniz Bilimleri Fakültesi
Öğretim Elemanı Yetiştirme Programına
Araştırma Görevlileri atanaması
UZAYTEM Uçak bakım organizasyonunda
teknik ve idari yapılanmayı güçlendirecek
insan kaynaklarını oluşturmak
UZAYTEM Uçak ve komponentleri üretim
organizasyonunda teknik ve idari yapıyı
güçlendirecek insan kaynaklarını
oluşturmak
UZAYTEM polimer kompozit ünitelerinde
teknik ve idari yapılanmayı güçlendirecek
insan kaynaklarını oluşturmak
UZAYTEM Gemi üretim organizasyonu
teknik ve idari yapılanmayı güçlendirecek
insan kaynaklarını oluşturmak
19Mayıs Havaparkı organizasyonunda
teknik ve idari yapılanmayı güçlendirecek
insan kaynaklarını oluşturmak
8
2014
2018
OMU-BK unun teknik bakım, çevre
düzenleme, koruma ve güvenlik hizmeti
yürütecek insan kaynaklarını oluşturmak
9
2014
2018
Sosyal tesisler binasının öğretim üyesi,
öğrenci-ve turizm hizmetine alınmasını
sağlayacak idari yapılanmayı oluşturmak
109
SORUMLU
POLİTİKA VE STRATEJİ
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Resmi ve ozel sektörlerle isbirligi protokolleri
olusturmak
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Resmi ve ozel sektörlerle isbirligi protokolleri
olusturmak
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Resmi ve ozel sektörlerle isbirligi protokolleri
olusturmak
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Resmi ve ozel sektörlerle isbirligi protokolleri
oluşturmak
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Resmi ve ozel sektörlerle isbirligi protokolleri
oluşturmak
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Resmi ve ozel sektörlerle isbirligi protokolleri
oluşturmak
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Resmi ve ozel sektörlerle isbirligi protokolleri
oluşturmak
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Resmi ve ozel sektörlerle isbirligi protokolleri
oluşturmak
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Resmi ve ozel sektörlerle isbirligi protokolleri
oluşturmak
1
2
Bitiş
Başlama
Faaliyet
Hedef
Kurumsal kapasiteyi ve insan kaynaklarını etkin kullanmak. Kurumsal yapılanmanın
şeffaf, katılımcı, ölçülebilir, olmasını sağlamak
Amaç
Kurumsal kapasiteyi ve insan kaynaklarını etkin kullanan; kalite yönetim süreçli
yapılanmada şeffaf, katılımcı, ölçülebilir, akademik ve evrensel etik değerlerden
ödün vermeyen akademik ve idari yapılanmayı oluşturmak
TEMA
KURUMSAL KAPASİTE ve İNSAN KAYNAKLARI
4
1
2014
2018
2
2014
2018
3
2014
2018
4
2014
2018
5
2014
2018
6
2014
2018
7
2014
2018
8
2014
2018
9
2014
2018
FAALİYET TANIMI
Etkin bir idari yapının kurulması ve
uygulamaya geçilmesi amacıyla KOSE’nin
etkinliğinin ve işlevselliğinin arttırılması
Proje hazırlama, uygulama seminer ve
bilgilendirme toplantıları düzenlemek
İnsan kaynaklarını, Mali kaynaklar ve
Taşınır taşınmaz mal varlıkların tespiti için
ihtisas komisyonlarının oluşturulması ve
eylem planının hazırlanarak görev
tanımları, iş analizleri hazırlanması
Akademik çalışmaların ve danışmanlık
hizmetlerinin değer ifade etmesini
sağlamak için Döner Sermaye İşletmesini
etkin olarak denetlemek, toplanan
katkıların paylaşım ilkelerini teşvik odaklı
belirlemek
Eğitim ve Üretime yönelik birimlerde Dış
değerlendirme (AKREDİTASYON)
başvurusu yapılması
Avrupa Mükemmellik Modeline (EFQM)
göre özdeğerlendirme yapılması
UZAYTEM Tasarım-Dizayn modelleme
biriminin insana kaynaklarını oluşturulma
UZAYTEM Test, Ölçüm ve kalite belirleme
birimlerinin Ulusal ve Uluslararası
sertifikalar düzenleme yetkileri kazanmak
UZAYTEM Ulusal Hafif Uçakların Uçuş
standartlarını geliştirme ve
sertifikalandırma
110
SORUMLU
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
POLİTİKA VE STRATEJİ
YÖK, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye
Bakanlığı, Üniversitelerle görüşmelerde
bulunmak
Çalışanlar, Öğrenciler, İç ve Dış paydaşlarla
anket çalışması yapmak
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
YÖK, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye
Bakanlığı, Üniversitelerle görüşmelerde
bulunmak
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
YÖK, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye
Bakanlığı, Üniversitelerle görüşmelerde
bulunmak
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
YÖK, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye
Bakanlığı, Üniversitelerle görüşmelerde
bulunmak
YÖK, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye
Bakanlığı, Üniversitelerle görüşmeler yapmak
YÖK, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye
Bakanlığı, Üniversitelerle görüşmeler yapmak
YÖK, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye
Bakanlığı, Üniversitelerle görüşmelerde
bulunmak
YÖK, Devlet Personel Başkanlığı, Maliye
Bakanlığı, Üniversitelerle görüşmelerde
bulunmak
1
1
Bitiş
Başlama
Faaliyet
Hedef
Üniversitenin adını taşıyan ve öğrencilerin tercih etmesine, paydaşların
güven duymasına, proje destekleyen kuruluşların desteklemelerine gerekçe
olabilecek tanıtım faaliyetlerini yakından izlemek ve gereken eylemleri
gerçekleştirmek
Amaç
Ulusal ve uluslar arası alanda üniversitenin tanınırlılığını ve tercih edilirliğini
arttırmak.
TEMA
ÜNİVERSİTENİN TANINIRLIĞINA KATKI
5
FAALİYET TANIMI
Dış Değerlendirmeye hazır birimlerin
saptanması; TSE, ISO, CE, ABET veya
benzeri akredite kuruluşlar başvurulması
ERASMUS programı kapsamında değişimin
her yıl %5 den az olmamak üzere
artırılması
Öğrenci merkezli eğitim uygulamasında
öğrenci yarışma projelerine ağırlık
verilmesi
SORUMLU
POLİTİKA VE STRATEJİ
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
İlgili yöneticiler ve yönetim kurullarinda
kararlar alma, tecrübesi olan yerlerle
gorusmeler, ADEK ve Akreditasyon kuruluşları
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
YÖK, Uluslara arası ilişkiler birimi ve
Uluslararası Yüksek Öğretim kuruluşları,
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Ulusal ve uluslar arası kuruluşların yarışma
takvimlerini takip etmek,
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Kongre düzenleme kuruluşları İlgili sektör ve
derneklerle işbirliği,
2014
2014 yılında Havacılık ve Uzay Teknolojileri Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Konferansını (UHUK) düzenlenmesi
Kampusu akademik yöneticileri
Kongre düzenleme kuruluşları İlgili sektör ve
derneklerle işbirliği,
2018
Ulusal ve Uluslar arası fuarlara stand
açarak katılımın sağlanması.
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Kongre düzenleme kuruluşları İlgili sektör ve
derneklerle işbirliği,
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
UZAYTEM yönetim kurulu ve Uzaytem
Sekterliği,
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
PYO, Yayın destekleme kuruluşları İlgili yayın
kuruluşları ve derneklerle işbirliği,
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Patent değerlendirme kuruluşları, Tubitak,
SANTEZ v.b. proje destekleme kuruluşları ile
işbirliği
1
2014
2018
2
2014
2018
3
2014
2018
4
2014
2018
Her yıl Ulusal Gökler Sempozyumunun
düzenlenmesi
5
2014
6
2013
7
2015
2018
8
2015
2018
9
2015
2018
Kampus içerisinde öğrencilerin geleceğe
yönelik istek ve günlük ihtiyaçlarını
karşılayabilecekleri ortak yaşam alanlarının
ve faaliyetlerinin oluşturulması
OMU-BALLICA KAMPUSU Bülteninin
çıkarılması Yayın sayısının her yıl bir önceki
yıla göre %10 arttırılması
Patent ve Faydalı Model Başvurularının
arttırılması
111
Bitiş
Başlama
Faaliyet
Hedef
Amaç
Mezunlarla ilişkileri geliştirmek, haberleşme ve dayanışma imkanlarını
geliştirmek
1
İletişim veri bankası oluşturmak, iş ve istihdam imkanlarını takip etmek, WEB
üzerinden anket ve duyuruları yürütmek
TEMA
MEZUNLARLA İLETİŞİM
6
FAALİYET TANIMI
SORUMLU
POLİTİKA VE STRATEJİ
1
2014
2018
Mezunlara sosyal medya aracılığı ile
ulaşmak
UZAYTEM, HUBF, GİDBF, MF, SHYO,
İTYO, Ballıca MYO
Basın ve yayın Birimi, Etkinlikler birimi, SKSD
başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
2
2014
2018
Mezunlar için web üzerinde tartışma ve
dayanışma platformu oluşturmak
UZAYTEM, HUBF, GİDBF, MF, SHYO,
İTYO, Ballıca MYO
Basın ve yayın Birimi, Etkinlikler birimi, SKSD
başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
3
2014
2018
Mezunların özel yıllarda toplanmasını
temin etmek
UZAYTEM, HUBF, GİDBF, MF, SHYO,
İTYO, Ballıca MYO
Basın ve yayın Birimi, Etkinlikler birimi, SKSD
başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
4
2014
2018
Mezunları ilgilendiren iş ilanlarını ve
istihdam edildikleri yerleri izlemek
UZAYTEM, HUBF, GİDBF, MF, SHYO,
İTYO, Ballıca MYO
Basın ve yayın Birimi, Etkinlikler birimi, SKSD
başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
5
2014
2015
Mezun dernekleri ve dayanışma sandıkları
kurulmasını sağlamak
UZAYTEM, HUBF, GİDBF, MF, SHYO,
İTYO, Ballıca MYO
Basın ve yayın Birimi, Etkinlikler birimi, SKSD
başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
6
2014
2015
Mezunlarla anket çalışmaları düzenlemek
UZAYTEM, HUBF, GİDBF, MF, SHYO,
İTYO, Ballıca MYO
Basın ve yayın Birimi, Etkinlikler birimi, SKSD
başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
7
2015
2018
Mezunların iletişim bilgileri bankası
oluşturmak ve sık aralıklarla güncellemek
HUBF, GİDBF, MF, SHYO, İTYO, Ballıca
MYO
Basın ve yayın Birimi, Etkinlikler birimi, SKSD
başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı
1
112
2014
Bitiş
Başlama
Ulaştırma temelli ürün geliştiren Polimer Destekli Kompozit imalatı ve metal
işleme tesislerinin faaliyete geçirilmesi, akredite laboratuarlarda ürünlerin test ve
değerlendirmelerinin yapılması
1
Faaliyet
Amaç
Bilim ve teknoloji edinimlerinin ürüne ve üretme dönüştürülmesi, katma değer
ifade eden innavasyona yönelik faaliyetlerin geliştirilmesi
Hedef
TEMA
BİLİM, TEKNOLOJİ VE HİZMET ÜRETİM FAALİYETLERİ
1
7
1
FAALİYET TANIMI
SORUMLU
POLİTİKA VE STRATEJİ
2018
Ballıca Kampusunde Uçak tasarım-dizayn
ve Üretim ünitelerinin kurulmasını
sağlamak
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri
Müdürlüğü, SHGM, KB-DPT, HAVELSAN,
ASELSAN, ROKETSAN, TAI v.b sektörel yapı ile
ilişkiler
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı, Havacılık ve Uzay Teknolojileri
Müdürlüğü, SHGM, KB-DPT, TAI v.b sektörel
yapı ile ilişkiler
2
2014
2018
Ballıca Kampusunde Deniz araçları (gemi,
tekne, deniz uçağı v.b) tasarım-dizayn ve
Üretim ünitelerinin kurulmasını sağlamak.
3
2014
2018
Ballıca Kampusunde Metal İşleme
ünitelerinin kurulmasını sağlamak.
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Samsun TSO, MMO, Organize Sanayi, TAI, TEI,
İlgili sektörlerle işbirliği
4
2014
2018
Simulatörler için Modelleme, Tasarım ve
Analiz Ünitelerinin Kurulmasını sağlamak.
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN, TAI, TEI,
İlgili sektörlerle işbirliği
5
2014
2015
Nano Metal ve Polimerik Kompozit işleme
tesisleri kurmak.
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Samsun TSO, MMO, Organize Sanayi, TAI, TEI,
İlgili sektörlerle işbirliği
6
2014
2018
Uygulamaya yönelik akredite test ve
ölçüm laboratuvarlarını kurmak
Rektörlük Makamı ve OMU-Ballıca
Kampusu akademik yöneticileri
Samsun TSO, MMO, Organize Sanayi,
HAVELSAN, ASELSAN, ROKETSAN, TAI, TEI,
İlgili sektörlerle işbirliği
113
D. MALİYETLENDİRME
114
Hedef
2
BİTİŞ
1
1
BAŞLAMA
1
1
Faaliyet
1
Amaç
TEMA
STRATEJİK AMAÇLARIN HEDEFLERİ VE FAALİYETLERİNE GÖRE MALİYETLERİ (TL)
2014-2018
1
2014
2015
1000000
2
2014
2015
2000000
3
2014
2017
5000000
4
2015
2018
5
2017
2018
1
2014
2015
300000
400000
2
2014
2018
300000
400000
500000
3
2014
2016
300000
400000
500000
4
2014
2018
300000
400000
500000
5
2015
2016
400000
6
2014
2016
400000
2014
GB
300000
DSI
2015
Diğer
GB
DSI
2016
Diğer
GB
DSI
2017
Diğer
GB
DSI
2018
Diğer
GB
DSI
TOPLAM
Diğer
1000000
5000000
2000000
5000000
5000000
2000000
GB
DSI
Diğer
2000000
0
0
2000000
0
0
5000000
7000000
0
20000000
5000000
2000000
15000000
0
6000000
5000000
2000000
10000000
0
4000000
700000
0
0
3200000
0
0
1200000
0
0
3200000
0
0
500000
900000
0
0
500000
1200000
0
0
5000000
5000000
2000000
1000000
1000000
115
5000000
1000000
1000000
2000000
1
1
1
1
1
1
3
4
5
1
2014
2015
300000
400000
2
2014
2018
300000
400000
500000
3
2014
2016
300000
400000
500000
4
2014
2018
300000
400000
500000
5
2015
2016
400000
6
2014
2016
300000
400000
1
2014
2015
1000000
2
2014
2015
100000
5000000
400000
3
2014
2015
1000000
5000000
5000000
4
2016
2018
5
2014
2018
100000
5000000
400000
400000 10000000
400000
400000 10000000
400000
6
2014
2016
1000000
5000000
5000000
400000 10000000
5000000
400000 10000000
5000000
1
2015
2018
100000
1000000
100000
1000000
100000
1000000
100000
2
2014
2018
100000
1000000
100000
1000000
100000
1000000
100000
1000000
3
2014
2018
100000
1000000
100000
1000000
100000
1000000
100000
1000000
4
2014
2015
100000
1000000
100000
1000000
5
2014
2018
100000
1000000
100000
1000000
100000
1000000
100000
1000000
100000
6
2014
2018
100000
1000000
100000
1000000
100000
100000
100000
1000000
7
2015
2018
100000
1000000
100000
100000
100000
8
2015
2018
100000
1000000
100000
100000
100000
5000000
700000
0
0
3200000
0
0
1200000
0
0
3200000
0
0
500000
900000
0
0
500000
1200000
0
0
5000000
1400000
0
10000000
400000 10000000
400000
500000
15000000
800000
400000 10000000
5000000
1400000
15000000
10000000
5000000
300000
0
15000000
400000
1700000
45000000
2000000
1800000
25000000
15000000
1000000
400000
0
4000000
100000
1000000
500000
0
5000000
100000
1000000
500000
0
5000000
200000
0
2000000
1000000
500000
0
5000000
100000
1000000
500000
0
4100000
1000000
100000
1000000
400000
0
3100000
1000000
100000
1000000
400000
0
3100000
400000
1000000
1000000
1000000
100000
5000000
116
100000
400000 10000000
1000000
5000000
400000
100000
400000 10000000
1
1
1
2
6
1
9
2015
2018
1
2014
2015
1000000
1000000
2
2014
2018
100000
300000
3
2014
2018
200000
5000000
200000
5000000
4
2014
2015
200000
5000000
200000
5
2014
2015
200000
5000000
6
2014
2017
200000
7
2014
2015
200000
8
2015
9
100000
400000
0
3100000
2000000
2000000
6000000
500000
12300000
0
1000000
0
25000000
5000000
400000
0
10000000
200000
5000000
400000
0
10000000
5000000
200000
5000000
800000
0
20000000
5000000
200000
5000000
400000
0
10000000
2018
200000
5000000
200000
5000000
200000
5000000
200000
5000000
800000
0
20000000
2015
2018
200000
5000000
200000
5000000
200000
5000000
200000
5000000
800000
0
20000000
1
2014
2015
500000
500000
500000
500000
500000
500000
1000000
1000000
1000000
2
2014
2015
500000
500000
500000
500000
500000
500000
1000000
1000000
1000000
3
2014
2018
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
2500000
2500000
2500000
4
2014
2018
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
500000
2500000
2500000
2500000
5
2014
2018
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
200000
1000000
1000000
1000000
6
2014
2018
1000000
7
2014
2018
8
2014
2018
9
2014
2018
3000000
1250000
5000000
1000000
1000000
1000000
100000
3000000
100000
100000
1000000
100000
1000000
3000000
100000
3000000
200000
100000
5000000
200000
5000000
3000000
200000
100000
5000000
200000
3000000
200000
5000000
5000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
4000000
0
1250000
1250000
1250000
1250000
0
6250000
0
5000000
5000000
5000000
15000000
0
0
0
50000000
5000000
10000000
100000
10000000
10000000
117
10000000
10000000
1
2
2
1
2014
2018
100000
200000
200000
100000
200000
200000
100000
200000
200000
100000
200000
200000
100000
200000
200000
500000
1000000
1000000
2
2014
2018
100000
200000
200000
100000
200000
200000
100000
200000
200000
100000
200000
200000
100000
200000
200000
500000
1000000
1000000
3
2014
2018
100000
200000
200000
100000
200000
200000
100000
200000
200000
100000
200000
200000
100000
200000
200000
500000
1000000
1000000
4
2014
2015
100000
200000
200000
100000
200000
200000
200000
400000
400000
5
2014
2018
100000
200000
200000
100000
200000
200000
100000
200000
200000
100000
200000
200000
100000
200000
200000
500000
1000000
1000000
6
2014
2018
100000
200000
200000
100000
200000
200000
100000
200000
200000
100000
200000
200000
100000
200000
200000
500000
1000000
1000000
7
2014
2018
100000
200000
200000
100000
200000
200000
100000
200000
200000
100000
200000
200000
100000
200000
200000
500000
1000000
1000000
8
2014
2018
100000
200000
200000
100000
200000
200000
100000
200000
200000
100000
200000
200000
100000
200000
200000
500000
1000000
1000000
9
2014
2018
100000
200000
200000
100000
200000
200000
100000
200000
200000
100000
200000
200000
100000
200000
200000
500000
1000000
1000000
83800000 14600000 28050000 54600000 18200000 23050000 55200000 13000000 23050000 43200000
93000000
155950000
304600000
TOPLAM
25900000 26550000
67800000 21300000 55250000
118
Hedef
2
BİTİŞ
1
1
BAŞLAMA
1
Faaliyet
2
Amaç
TEMA
2
GB
1
2014
2018
1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000
5000000
500000
1250000
2
2014
2018
1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000
5000000
500000
1250000
3
2014
2018
1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000
5000000
500000
1250000
4
2014
2018
1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000
5000000
500000
1250000
5
2014
2018
1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000
5000000
500000
1250000
6
2014
2018
1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000
5000000
500000
1250000
7
2014
2018
1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000
5000000
500000
1250000
8
2014
2018
1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000
5000000
500000
1250000
9
2014
2018
1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000 1000000
100000
250000
5000000
500000
1250000
1
2014
2018
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
0
0
5000000
2
2014
2018
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
0
0
5000000
3
2014
2018
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
0
0
5000000
4
2014
2018
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
0
0
5000000
5
2014
2018
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
0
0
5000000
6
2014
2018
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
0
0
5000000
7
2014
2015
1000000
1000000
0
0
2000000
8
2014
2018
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
0
1000000
5000000
9
2014
2018
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
0
1000000
5000000
2900000
11250000
900000 10250000
45000000
6500000
53250000
TOPLAM
2014
9000000
DSI
2015
Diğer
GB
9000000
DSI
900000
2016
Diğer
11250000
GB
9000000
DSI
2017
Diğer
900000 10250000
119
GB
9000000
DSI
2018
Diğer
900000 10250000
GB
9000000
DSI
TOPLAM
Diğer
GB
DSI
Diğer
BAŞLAMA
BİTİŞ
1
Faaliyet
1
Hedef
Amaç
TEMA
3
1
2014
2018
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
0
0
5000000
2
2014
2018
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
0
0
5000000
3
2014
2018
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
0
0
5000000
4
2014
2018
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
0
0
5000000
5
2014
2015
1000000
1000000
0
0
2000000
6
2014
2018
1000000
1000000
7
2015
8
9
TOPLAM
2014
GB
2015
DSI
Diğer
GB
2016
DSI
Diğer
GB
DSI
2017
Diğer
GB
DSI
2018
Diğer
GB
DSI
TOPLAM
Diğer
GB
DSI
Diğer
1000000
1000000
1000000
0
0
5000000
2018
1000000
1000000
1000000
0
0
3000000
2015
2018
1000000
1000000
1000000
0
0
3000000
2016
2018
1000000
1000000
0
0
2000000
0 8000000
0
0
35000000
0
0
6000000
0
0
6000000
0
0 7000000
120
0
0 8000000
0
TEMA
Amaç
Hedef
Faaliyet
BAŞLAMA
BİTİŞ
4
1
1
1
2014
2018
4
4
1
1
1
2
2014
GB
DSI
2015
Diğer
GB
DSI
2016
Diğer
GB
DSI
2017
Diğer
GB
DSI
2018
Diğer
GB
DSI
TOPLAM
Diğer
GB
DSI
Diğer
300000
350000
400000
500000
600000
2150000
0
0
2
2014
2018
300000
350000
400000
500000
600000
2150000
0
0
3
2014
2018
300000
350000
400000
500000
600000
2150000
0
0
4
2014
2018
300000
300000
350000
350000
400000
400000
500000
500000
600000
600000
2150000
2150000
0
5
2014
2018
300000
300000
350000
350000
400000
400000
500000
500000
600000
600000
2150000
2150000
0
6
2014
2018
300000
300000
350000
350000
400000
400000
500000
500000
600000
600000
2150000
2150000
0
7
2014
2018
300000
300000
350000
350000
400000
400000
500000
500000
600000
600000
2150000
2150000
0
8
2014
2018
300000
300000
350000
350000
400000
400000
500000
500000
600000
600000
2150000
2150000
0
9
2014
2018
300000
300000
350000
350000
400000
400000
500000
500000
600000
600000
2150000
2150000
0
1
2014
2018
100000
100000
100000
100000
100000
0
500000
0
2
2014
2018
100000
100000
100000
100000
100000
0
500000
0
3
2014
2018
100000
100000
100000
100000
100000
0
500000
0
4
2014
2018
100000
100000
100000
100000
100000
0
500000
0
5
2014
2018
100000
100000
100000
100000
100000
0
500000
0
6
2014
2018
100000
100000
100000
100000
100000
0
500000
0
7
2014
2018
100000
100000
100000
100000
100000
0
500000
0
8
2014
2018
100000
100000
100000
100000
100000
0
500000
0
9
2014
2018
100000
100000
100000
100000
100000
0
500000
0
2700000 2700000
0 3150000 3000000
0 3600000 3300000
0 4500000 3900000
0 5400000 4500000
19350000
17400000
0
TOPLAM
121
0
BAŞLAMA
BİTİŞ
1
Faaliyet
1
Hedef
Amaç
TEMA
5
1
2014
2018
2
2014
2018
100000
100000
100000
100000
100000
0
500000
0
3
2014
2018
100000
100000
100000
100000
100000
0
500000
0
4
2014
2018
100000
100000
100000
500000
100000
500000
100000
0
500000
2100000
5
2014
2015
100000
0
200000
600000
6
2014
2018
100000
500000
100000
500000
100000
0
500000
2100000
7
2015
2018
100000
100000
100000
100000
0
400000
0
8
2015
2018
100000
100000
100000
100000
0
400000
0
9
2015
2018
1000000
100000
100000
100000
0
1300000
0
1000000
5700000
4800000
TOPLAM
2014
2015
GB
DSI
200000
100000
200000 1000000
200000
600000
Diğer
300000
300000
300000
900000
GB
DSI
100000
100000
200000 2700000
2016
Diğer
GB
DSI
200000
100000
300000
2017
Diğer
GB
DSI
200000
100000
2018
Diğer
TOPLAM
GB
DSI
Diğer
200000
100000
1000000
1400000
0
500000
300000
100000
300000
900000
200000
800000 1000000
122
200000
800000 1000000
200000
500000
800000 1000000
GB
DSI
Diğer
BAŞLAMA
BİTİŞ
1
Faaliyet
1
Hedef
Amaç
TEMA
6
1
2014
2018
10000
10000
10000
10000
10000
10000
0
40000
2
2014
2018
10000
10000
10000
10000
10000
10000
0
40000
3
2014
2018
10000
10000
10000
10000
10000
10000
0
40000
4
2014
2018
10000
10000
10000
10000
10000
10000
0
40000
5
2014
2015
10000
10000
10000
0
10000
6
2014
2015
10000
10000
10000
0
10000
7
2015
2018
10000
0
0
40000
50000
60000
0
220000
TOPLAM
2014
GB
2015
DSI
Diğer
GB
2016
DSI
Diğer
GB
2017
DSI
Diğer
10000
60000
0
0
0
0
70000
GB
2018
DSI
Diğer
10000
0
0
123
50000
GB
TOPLAM
DSI
Diğer
10000
0
0
50000
0
0
GB
DSI
Diğer
BAŞLAMA
BİTİŞ
1
Faaliyet
1
Hedef
Amaç
TEMA
7
1
2014
2018
2
2014
2018
3
2014
2018
4
2014
2018
5
2014
2015
6
2014
2018
2014
GB
2015
DSI
Diğer
GB
DSI
500000
5000000
500000
5000000
500000
5000000
500000
500000
5000000
500000
2016
Diğer
DSI
Diğer
5000000
10000000
5000000
5000000
500000
5000000
5000000
500000
500000
5000000
500000
5000000
Diğer
5000000
10000000
10000000
5000000
5000000
10000000
5000000
5000000
10000000
500000
5000000
500000
Diğer
5000000
10000000
5000000
1000000
35000000
25000000
10000000
5000000
10000000
5000000
1000000
35000000
25000000
5000000
10000000
5000000
10000000
5000000
1000000
35000000
25000000
5000000
10000000
5000000
10000000
5000000
1000000
35000000
25000000
5000000
1000000
5000000
10000000
5000000
5000000
1000000
5000000
10000000
6000000
150000000
120000000
164410000
335550000
517870000
0
30000000
3000000 30000000
30000000
GENEL TOPLAM
40860000
32750000
115950000
36650000
132020000
91850000
0 40000000 20000000
27400000
73050000
92900000
GB
TOPLAM
DSI
3000000
GB
2018
DSI
TOPLAM
GB
2017
0 40000000 20000000
31900000
68650000
94500000
0 40000000 20000000
27600000
GENEL TOPLAM
124
69250000
82500000
GB
DSI
Diğer
1.017.830.000,00
EĞİTİM-ÖĞRETİME KATKI
1
2
1
3
4
Faaliyet
Hedef
Amaç
TEMA
STRATEJİK AMAÇLARIN YILLARA İÇİNDE HEDEFLENDİĞİ FAALİYETLERİNE GÖRE MALİYETLERİ (TL)
2014
2015
1
1000000
1000000
0
0
0
2000000
2
2000000
0
0
0
0
2000000
3
10000000
7000000
5000000
5000000
0
27000000
4
0
7000000
7000000
7000000
0
21000000
5
0
0
0
7000000
7000000
14000000
1
300000
400000
0
0
0
700000
2
300000
400000
500000
1000000
1000000
3200000
3
300000
400000
500000
0
0
1200000
4
300000
400000
500000
1000000
1000000
3200000
5
0
400000
500000
0
0
900000
6
300000
400000
500000
0
0
1200000
1
300000
400000
0
0
0
700000
2
300000
400000
500000
1000000
1000000
3200000
3
300000
400000
500000
0
0
1200000
4
300000
400000
500000
1000000
1000000
3200000
5
0
400000
500000
0
0
900000
6
300000
400000
500000
0
0
1200000
1
6000000
5400000
0
0
0
11400000
2
5500000 10800000
0
0
0
16300000
3
11000000 15400000
0
0
0
26400000
5100000
5100000
5100000
15300000
5500000 10800000 10800000 10800000 10800000
48700000
4
5
6
0
2016
0
2017
11000000 15400000 15400000
125
2018
0
TOPLAM
0
41800000
5
EĞİTİM-ÖĞRETİME KATKI
6
1
1
0
1100000
1100000
1100000
1100000
4400000
2
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
5500000
3
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
5500000
4
1100000
1100000
0
0
0
2200000
5
1100000
1100000
1100000
1100000
1100000
5500000
6
1100000
1100000
200000
1100000
1100000
4600000
7
0
1100000
200000
1100000
1100000
3500000
8
0
1100000
200000
1100000
1100000
3500000
9
0
1100000
200000
1100000
1100000
3500000
1
5000000
5000000
0
0
0
10000000
2
400000
3100000
3100000
3100000
3100000
12800000
3
5200000
5200000
5200000
5200000
5200000
26000000
4
5200000
5200000
0
0
0
10400000
5
5200000
5200000
0
0
0
10400000
6
5200000
5200000
5200000
5200000
0
20800000
7
5200000
5200000
0
0
0
10400000
8
0
5200000
5200000
5200000
5200000
20800000
9
0
5200000
5200000
5200000
5200000
20800000
1
1500000
1500000
0
0
0
3000000
2
1500000
1500000
0
0
0
3000000
3
1500000
1500000
1500000
1500000
1500000
7500000
4
1500000
1500000
1500000
1500000
1500000
7500000
5
600000
600000
600000
600000
600000
3000000
6
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
5000000
7
1250000
1250000
1250000
1250000
1250000
6250000
8
5000000
5000000
0
5000000
5000000
20000000
10000000 10000000 10000000 10000000 10000000
50000000
9
2
2
TEMA SONU TOPLAMI
1
500000
500000
500000
500000
500000
2500000
2
500000
500000
500000
500000
500000
2500000
3
500000
500000
500000
500000
500000
2500000
4
500000
500000
0
0
0
1000000
5
500000
500000
500000
500000
500000
2500000
6
500000
500000
500000
500000
500000
2500000
7
500000
500000
500000
500000
500000
2500000
8
500000
500000
500000
500000
500000
2500000
9
500000
500000
500000
500000
500000
2500000
120252014
160352015
97252016
96452017
79252018
553550000
126
1
2
TEMA SONU TOPLAMI
Faaliyet
Hedef
Amaç
TEMA
TOPLUMSAL YAŞAMA KATKI
1
2014
2015
2016
2017
2018
1
1350000
1350000
1350000
1350000
1350000
6750000
2
1350000
1350000
1350000
1350000
1350000
6750000
3
1350000
1350000
1350000
1350000
1350000
6750000
4
1350000
1350000
1350000
1350000
1350000
6750000
5
1350000
1350000
1350000
1350000
1350000
6750000
6
1350000
1350000
1350000
1350000
1350000
6750000
7
1350000
1350000
1350000
1350000
1350000
6750000
8
1350000
1350000
1350000
1350000
1350000
6750000
9
1350000
1350000
1350000
1350000
1350000
6750000
1
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
5000000
2
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
5000000
3
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
5000000
4
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
5000000
5
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
5000000
6
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
5000000
7
1000000
1000000
0
0
0
2000000
8
2000000
1000000
1000000
1000000
1000000
6000000
9
2000000
1000000
1000000
1000000
1000000
6000000
TOPLAM
23150000 21150000 20150000 20150000 20150000 104750000
127
Faaliyet
Hedef
Amaç
TEMA
2014
2015
2016
2017
2018
2
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
5000000
3
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
5000000
4
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
5000000
5
1000000
1000000
0
0
0
2000000
6
1000000
1000000
1000000
1000000
1000000
5000000
7
0
0
1000000
1000000
1000000
3000000
8
0
0
1000000
1000000
1000000
3000000
9
0
0
0
1000000
1000000
2000000
6000000
6000000
7000000
8000000
8000000
35000000
2014
2015
2016
2017
2018
1
300000
350000
400000
500000
600000
2150000
2
300000
350000
400000
500000
600000
2150000
3
300000
350000
400000
500000
600000
2150000
4
600000
700000
800000
1000000
1200000
4300000
5
600000
700000
800000
1000000
1200000
4300000
6
600000
700000
800000
1000000
1200000
4300000
7
600000
700000
800000
1000000
1200000
4300000
8
600000
700000
800000
1000000
1200000
4300000
9
600000
700000
800000
1000000
1200000
4300000
1
100000
100000
100000
100000
100000
500000
2
100000
100000
100000
100000
100000
500000
3
100000
100000
100000
100000
100000
500000
4
100000
100000
100000
100000
100000
500000
5
100000
100000
100000
100000
100000
500000
6
100000
100000
100000
100000
100000
500000
7
100000
100000
100000
100000
100000
500000
8
100000
100000
100000
100000
100000
500000
100000
6150000
100000
6900000
100000
8400000
100000
9900000
500000
36750000
KURUMSAL KAPASİTE ve İNSAN KAYNAKLARI
1
1
2
Faaliyet
Hedef
Amaç
TEMA
TEMA SONU TOPLAMI
9 100000
TEMA SONU TOPLAMI 5400000
128
TOPLAM
TOPLAM
1
Faaliyet
Hedef
Amaç
TEMA
ÜNİVERSİTENİN
TANINIRLIĞINA KATKI
1
2014
2015
2016
2017
2018
1
300000
1200000
300000
300000
300000
2400000
2
100000
100000
100000
100000
100000
500000
3
100000
100000
100000
100000
100000
500000
4
400000
400000
600000
600000
600000
2600000
5
400000
400000
0
0
0
800000
6
400000
400000
600000
600000
600000
2600000
7
0
100000
100000
100000
100000
400000
8
0
100000
100000
100000
100000
400000
9
0
1000000
100000
100000
100000
1300000
3800000
2000000
2000000
2000000
11500000
2015
2016
2017
2018
MEZUNLARLA İLETİŞİM
1
1
Faaliyet
Hedef
Amaç
TEMA
TEMA SONU TOPLAMI 1700000
2014
TOPLAM
TOPLAM
1
10000
10000
10000
10000
10000
50000
2
10000
10000
10000
10000
10000
50000
3
10000
10000
10000
10000
10000
50000
4
10000
10000
10000
10000
10000
50000
5
10000
10000
0
0
0
20000
6
10000
10000
0
0
0
20000
7
0
10000
10000
10000
10000
40000
60000
70000
50000
50000
50000
280000
TEMA SONU TOPLAMI
129
Faaliyet
Hedef
Amaç
TEMA
BİLİM, TEKNOLOJİ
VE HİZMET ÜRETİM
FAALİYETLERİ
2014
2015
2016
2017
2018
TOPLAM
1
5500000 10500000 15000000 15000000 15000000
61000000
2
5500000 10500000 15000000 15000000 15000000
61000000
3
5500000 10500000 15000000 15000000 15000000
61000000
4
5500000 10500000 15000000 15000000 15000000
61000000
5
5500000 10500000
0
0
0
16000000
6
5500000 10500000
0
0
0
16000000
TEMA SONU TOPLAMI 33000000 63000000 60000000 60000000 60000000
276000000
1
1
STRATEJİK PLANIN TEMALARA ve YILLARA GÖRE MALİYETLERİ (TL) KÜMÜLATİF
TEMALAR
1
2014
2015
120252014 160352015
2016
2017
2018
TOPLAM
97252016
96452017
79252018
553550000
2
23150000
21150000
20150000
20150000
20150000
104750000
3
6000000
6000000
7000000
8000000
8000000
35000000
4
5400000
6150000
6900000
8400000
9900000
36750000
5
1700000
3800000
2000000
2000000
2000000
11500000
6
60000
70000
50000
50000
50000
280000
7
33000000
63000000
60000000
60000000
60000000
276000000
TOPLAM
189562014 260522015 193352016 195052017 179352018 1017830000
130
E. OMÜ-BALLICA KAMPUSU
131
Vizyon 2023 Projeksiyonu
Üniversite Kurupelit ve Atakum Yerleşkesi dışında yeni bir eğitim yerleşkesi olarak coğrafi
konumun getirdiği üstünlük ve fırsatlardan dolayı 19 Mayıs İlçe sinde Ondokuz Mayıs Yerleşkesini
oluşturmayı ve konuşlanmayı uygun görmüştür.
19 Mayıs İlçe si
Bölgenin Sosyo-Ekonomik Özellikleri
Orta Karadeniz Bölgesi, Samsun, Sinop, Amasya, Çorum, Tokat ve Ordu illerini içine alan Orta
Karadeniz Bölgesi toplam ülke yüzölçümünün % 14.2'sine tekabül eden 55.958 km2'lik bir alana
sahiptir.
Samsun, Nüfusu 1 milyon 252 bin 693 olup Türkiye'nin nüfus bakımından 15.büyük ilidir.
Karadeniz Bölgesi'nin nüfusunun %16,4'ü oluşturur Türkiye nüfusunun ise %1,7'sini Samsun
kaplamaktadır.
Yüzölçümü 9.475 km2'dir. Karadeniz Bölgesi'nin yüzölçümünün %7,7'sini Samsun kaplar. Türkiye
topraklarının %1,1'ini kaplar.
Ondokuz Mayıs, Milattan Önceki yıllardan beri yerleşim yeri olarak kullanılmış ilçe toprakları
Çelebi Mehmet Döneminde Osmanlı hâkimiyetine girmiştir. İlçenin ilk Türk ahalisi Orta Asya’dan göç
132
eden Türkmenlerdir. Daha sonra 93 harbi (1877 -1878) sırasında Kafkasya ve Dağıstan’ dan göç
edenler yerleşmişlerdir.Yine Balkan Savaşları sonunda Avrupa'dan gelen Osmanlı Türkleri 1913
yıllarında 1 9 Mayıs’a gelerek çevre köylere yerleşmişlerdir.İlçeye Kurtuluş Savası sonrasında da
Selanikken mübadele yoluyla gelenler, Doğu Karadeniz'den gelenler, Alaçam'dan gelenler olmuştur.
İmar haritalarında üniversite alanı olarak belirlenen alandan görüntüler
133
Ondokuzmayıs ilçesi Samsun'a 33 km. uzaklıkla, Samsun-Sinop Devlet karayolu üzerindedir.
Kızılırmak nehrinin meydana getirdiği delta ovasının doğu ucunda yer alan ilçenin denizden
yüksekliği 10 m.dir, Ilçe merkezinin kuzeyinde kalan topraklar Kızılırmak’ın oluşturduğu Ovanın
bir bölümünü teşkil eder. Bu alanda Balık Göllerinin bir kısmı bulunmaktadır.Ondokuzmayıs
doğusunda Samsun, batısında Bafra, kuzeyinde Karadeniz, güneyinde Samsun ve Bafra ilçeleri ile
çevrilidir.En yüksek yeri Nebyan ormanlarının bulunduğu güneyindeki tepedir.
İlçe Merkezi Nüfusu bir önceki sayım dönemine göre %27.88 lik artışla 11417 olmuştur.Yaz
aylarında ilçe nüfusunda ayrıca büyük bir artış gözlenmektedir.
İlçede tarım, hayvancılık ve balıkçılık gelişmiş durumdadır.Tarım ürünleri arasında fındık, mısır
önemli yer tutar.Balıkçılık denizden başka balık göllerinde de yapılmaktadır.Ondokuzmayıs
ilçesinde Cevizcilik ve Arıcılık projeleri uygulanmaya konulmuş ve ekonomik açıdan önemli
katkılar sağlayan faaliyetler haline gelmiştir.Ayrıca yapılan el dokuması kilimler, çoraplar vb. gibi
eşyalar ilçe ekonomisinde küçükte olsa bir yer tutmaktadır.Balık gölleri civarında yapılan hasır
örücülüğü de ekonomik faaliyetler arasında sayılır.
134
F. VİZYON 2023 MASTER PLANI
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ballıca Kampus Bölgesi MasterPlanı'nın temel kalkınma
senaryosu,"Orta Karadeniz Bölgesi'ni, Yüksek teknoloji temalı Uçak, Uzay ve Deniz araçları üretim ve
ürün geliştirme bölgesi” haline getirmektir.
Bölgede Sivil Havacılık Yüksek Okulu kuruluşu ile yerleşkenin bir kısmı olarak Hazineden 250.000
m2 lik arazi tahsis edilmiştir.Yüksekokul kuruluşu 23 Haziran 2009 Tarihinde Yayınlana Resmi gazete
ile ilan edilmiştir.
Bölgede aynı yerleşke içinde ele alınacak olan Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TIGEM) ‘ne ait
8.000.000 m2 tarım arazisi 13.000.000 m2 sulak arazi toplam 21.000.000m2 arazi nitelikli tarım
teknolojisi uygulama sahası olarak değerlendirilebilecek niteliktedir.
135
A. OMU Hava, Uzay ve Yüksek Teknoloji Araştırma Uygulama Projesi
(HUYTUP)
Bölgede Tütün, Tütün Mamulleri, Tuz ve Alkol İşletmeleri Genel Müdürlüğüne bağlı Ondokuz
Mayıs Ballıca Yaprak Tütün İşletmesinin faaliyetlerinin sonlandırılması üzerine Başbakanlık
Özelleştirme İdaresi Başkanlığına devredilen 80.000 m2 kapalı depolar ile 5.000 m2 idari ve sosyal
binaları içeren toplam 292.000m2 lik saha Özelleştirme İdaresinden Yüksek Planlama Kurulu Kararı ile
Üniversitemize tahsis edilmiştir. Böylece 2009-2013 Stratejik planında ele alınan DPT tarafından
onaylanan Hava ve Uzay Bilimleri Fakültesi kurulmuş, Denizcilik Fakültesi, Yüksek Teknoloji Enstitüsü
kuruluşları devam etmektedir. Bahsedilen okullar yüksek katma değer oluşturan istihdama açık
mesleki ünvan kazandıran programlar olması nedeniyle de ayrıca önem arz etmektedir. Eğitim
uygulamalarının esasını teşkil eden Üretim ve Ürün Geliştirme amacını Taşıyan bir merkez olan
“Hava-Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi UZAYTEM) 28 Aralık 2011 de kurulmuş
olup, İleriye yönelik olarak bölgede Teknoloji ağırlıklı bir Üniversitenin Nüvesi oluşmaktadır.
UZAYTEM bölgedeki Eğitim altyapısı ve Teknopark’ın gelişmesinde önemli bir rol oynayacak
karekterdedir. Kendi mali iç dinamiği ve Uluslar arası arenada varlığını gösterebilecek olması 2023
vizyonunun beklentilerini gerçekleştirmeyi hedeflemiştir.
HUYTUP’nin kalkınma, araştırma içerikli Proje kapsamında :
 Bilgi Yönetimi Teknolojileri
 Bilgi İşlem ve Yazılım Teknolojileri
 Bilgi Ağları ve Web Teknolojileri
 Haberleşme Teknolojileri
 Haberleşme Yönetim Teknolojileri
 Algılayıcı (Sensör) Teknolojileri (Elektrooptik, Radyofrekans, Biyolojik, v.b. sensörler)
136
 Dost, Düşman, Hedef Tanıma Sistem Teknolojileri
 İşaret İşleme Devre ve Aygıt Teknolojileri
 Hesaplama Devre ve Aygıt Teknolojileri
 Etiketleyici ve Algılayıcı Malzeme Teknolojileri
 Biyoürün Teknolojileri
 İnsan-Makine Arayüz Teknolojileri
 Enerji Üretim ve Depolama Teknolojileri
 Sibernetik
 Fotonik, Optik, Optoelektronik ve Elektrooptik Teknolojileri
 İleri Sistem Teknolojileri
 Etkin Platform Teknolojileri
 Minyatür Sistem Tasarım ve Entegrasyon Teknolojileri
 Mekatronik Sistem Teknolojileri
 Mikroelektromekanik Sistem (MEMS) Teknolojileri
 Elektro Mekanik Hareketlendirici Teknolojileri
 Seyrüsefer, Güdüm ve Kontrol Teknolojileri
 Kompozit Malzeme Teknolojileri
 Akıllı Malzeme ve Yapı Teknolojileri
 İleri Metal Alaşım Teknolojileri
 İleri Malzeme İmalat Teknolojileri
 Uydu İletişim Teknolojileri
 Uydudan Algılama ve Gözlem, Uzay Havası Teknolojileri
 İnsansız Havaaracı teknolojileri
 Uzay Aracı Fırlatma ve Yer Kontrol Teknolojileri
 Modelleme, Simülasyon ve Analiz Teknolojileri
 Minyatür Sistem Tasarım ve EntegrasyonTeknolojileri
 Fotonik ve Optoelektronik Malzeme Teknolojileri
 İleri Polimer ve Plastik Malzeme Teknolojileri
 Enerji Emici Malzeme Teknolojileri
 Robotlar, Mikrobot ve Mühimmat Teknolojileri
 Yönlendirilmiş Enerji Teknolojileri
 Modelleme, Simülasyon ve Analiz Teknolojilerini geliştiren hedefler belirlenmiştir.
137
HUYTUP tek başına ciddi çalışmaları içerdiği gibi aşağıdaki sosyal, kültürel, ekonomik ve turizme
destek sağlayan projelerin gerçekleşmesinde tetikleyici rol almaktadır. Bunlar,
B. Ballıca Hafif Spor Havaaraçları İmalat ve AR-GE Projesi
Tüm dünyaya pazarlamak amacıyla sertifikalı hava aracı yapımcılığı bölgede yeni bir sanayi
kolunun kurulmasına ve marka olarak tanınmasına imkan verecektir.Bölgede Turizm ve sosyo
ekonomik potansiyeli canlandırmaya yönelik olarak ele alınan bir proje olup Light Sport Aircraft adı
verilen ve motosiklet kategorisinde kabul edilen kısa sürede eğitim verilip tamamıyla sportif
havacılığa yönelik bir hava aracı imali ve bunun beraberinde AR-GE projesidir. Bu iş kolunda yıllık
pazarın 1000 uçak civarında olduğu düşünülecek olursak tahminen 1000 işçi 50 teknisyen ve
mühendis istihdam edilebilecektir. Uluslar arası firmalarla bağlantılı olarak Türkiye, Türki devletler ve
Ortadoğu ülkeleri arasında önemli bir arakesit olmak yolundadır.
138
C. Ballıca Deniz araçları İmalat ve AR-GE Projesi
Denizcilik Fakültesi Gemi yapımcılığı bölümünce fiyatları 30000 TL den 1500000 TL fiyatları
arasında tasarlanan modeller (yat-kotra ve Karadeniz balıkçı tekneleri ) komposit atölyelerinde iç ve
dış pazarlara yönelik olarak imal edilecektir.
D. OM Airpark Projesi
Yaklaşık 450000m2 sahada kurulması planlanan Ondokuz Mayıs Havaparkı “ OM Airpark”,
Havacılık eğitimi verecek kuruluşlar için cazibe merkezi haline getirilecek olan eğitim pisti yapılan
mükemmelleştirme işlemleriyle Kasım 2014 tarihi itibarıyla hayata geçecektir. Yılda 300 ün üzerinde
pilot yetiştiren sportif havacılığın eğitim sahası olacaktır. Bu bölgede Havacılığı yaşam tarzı haline
getiren kendi uçağını kendisi yapanlar için tedarikçi firmaları ile zenginleştirilmiş bölge olarak ayrıcalık
kazanacaktır.
139
E. OM Marinpark Projesi
Bölgede Turizm ve sosyo ekonomik potansiyeli canlandırmaya yönelik olarak ele alınan bir proje
olup karadan ve denizden kalkıp, denize ve karaya inebilen hava aracı imali ve bunun beraberindeki
AR-GE projesidir. Ayrıca deniz sporlarına yönelik araçlarda bu proje dahilinde üretilecek ve
pazarlanabilecektir. Bu araçlar düşük maliyette imal edilebilmekte yüksek katma değerle yöre
gençlerinin iş ve istihdamına katkı sağlayacak olup beraberinde turizme yönelik hizmetler bölgede
farklı bir kültürün gelişmesine ve markalaşmaya yol açacaktır.
F. OM Teknopark Projesi
Üniversitemizin İkinci bir ek teknopark açılımı için düşünülen bilgi yönetim sistemlerinin
organize edileceği, AR-GE projelerinin desteklenerek yürütülebileceği mekanlar olarak
geliştirilecektir. Yaklaşık olarak 84000 m2 alan Teknopark şirketinin kullanımına tahsis edilmiş ve
gerekli işlemleri yürütülmektedir.
140
PROJELERİN GETİRECEĞİ FAYDALAR
Ülkemizdeki örnekleriyle karşılaştırıldığında bulunduğu coğrafi alan, fiziksel koşulları ve
hedefleri açısından tüm bunları ele alıp sürdürebilmek iddialı bir girişimdir.
Proje uygulama merkezi 19 Mayıs İlçe si olup, ülkemizin görece olarak az gelişmiş
bölgelerinden birisidir. Yöre halkı doğrudan yıllardan beri Tütün ve Mamülleri üretimi ile geçimini
sağlamakta iken bu ekonomik potansiyelini hızla kaybetmektedir.Bu anlamda ele alınan projeler,
bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel açıdan geleceğine çok daha güvenle bakabilmesini sağlayan,
çok sektörlü entegre bir bölgesel kalkınma projesidir.
Entegre niteliğiyle proje, sadece vasıflı vasıfsız istihdamı sağlamakla ve bölgede fiziksel
yatırımlarla sınırlı kalmayıp, bunların yanında ve birbiriyle eşgüdüm içinde Geleceğin yıldızı olarak
giderek parlayacak olan İleri malzeme teknolojisi, nano teknoloji, Hava araçları sanayisi, Uzay
araçları, uydu tasarım ve yapım endüstrisi, Yüksek teknoloji deniz araçları sanayisi, tarımsal
gelişme, kentsel ve kırsal altyapı, haberleşme, eğitim, sağlık, kültür, turizm ve diğer sosyal
hizmetler gibi sosyo-ekonomik sektörlerin geliştirilmesine yönelik yatırım ve etkinlikleri de
içermektedir.
Projeler, giderek önem kazanan bölgeler arası eşitsizliklerin giderilmesini hedefleyen devletin
genel politikası çerçevesinde, kendi hedeflerini oluşturan ve Üniversal disiplin içersinde hedefine
ulaştıran katmanlar içermektedir. Kalkınmaya temelli olan projeler aynı zamanda, az gelişmiş
bölgelerdeki kalkınma potansiyelinin ortaya çıkarılmasının kendi başına ekonomik büyüme,
toplumsal istikrar ve ihracatın teşviki gibi ulusal hedeflere katkıda bulunacağına ilişkin devlet
politikası ile de örtüşmektedir.
Ülke olarak bulunduğumuz jeopolitik Alan gerekleri ve Stratejik Kalkınma Hedefleri
incelendiğinde, Proje önemi daha da açıkça ortaya çıkmaktadır:
141
PROJELERİNİN HEDEFLERİ
GENEL KALKINMA HEDEFLERİ
Ekonomik yapıyı geliştirerek Giderek istihdamın azaldığı ve buna bağlı yoksulluğun derinleşeceği
Orta Karadeniz Bölgesi'ndeki gelir düzeyini yükseltmek ve böylece diğer bölgeler arasındaki gelir
farklılığını azaltmak, kırsal alandaki verimliliği ve istihdam olanaklarını artırmak, Orta Karadeniz
Bölgesi'ndeki büyük kentlerin nüfus emme kapasitesini artırmak, bölge kaynaklarının etkili kullanımı
yoluyla, kendi başına ekonomik büyüme, sosyal istikrarın ve ihracatın teşviki gibi ulusal amaçlara
katkıda bulunmaktır.
SINAİ KALKINMA HEDEFLERİ
Üniversite Sanayi işbirliğinin halkla bütünleşerek oluşturduğu sinerji Bir yandan Orta Karadeniz
Bölgesi'nin ekonomik kalkınmasında itici bir güç rolü oynayarak, diğer yandan eğitim-öğretim ve
teknolojik gelişme için talep yaratıcısı rolünü çeşitlendirecektir. Projelerin uygulanması ile bölgesinin
imajını, toplumsal refahını ve halkın motivasyonunu geliştirmek, yüksek gelirli istihdam olanaklarını
genişleterek, bölgelerarası eşitsizliklerin giderilmesine katkıda bulunmak, ihracatın teşviki ve döviz
gelir ve tasarruflarının artırılması konusundaki ulusal amaçlara katkıda bulunmaktır.
YERLEŞKE PLANLAMA YAKLAŞIMI
OMU Ballıca Yerleşkesi MasterPlanı'nın ortaya koyduğu hedeflerden de anlaşılacağı gibi; bölge
ekonomisini geliştirmeyi, bölgede yaşayan vatandaşlarımızın gelir düzeyini artırmayı bölgeye nitelikle
yetişmiş insan girişleri ile yeni yaşam merkezleri oluşturma talebini artırmayı hedefleyen projeleri ile
ülke ekonomisine, kalkınmasına ve sürdürülebilir rekabette üstün özellikleri geliştirebilecek bir proje
niteliğindedir. Projeler, iki yaklaşıma sahiptir.Bunlardan birincisi Bilgi ve Teknolojide Entegre
Planlama Yaklaşımı, diğeri ise Sürdürülebilir Kalkınma Yaklaşımı”'dır.Bu iki yaklaşımda aynı zamanda
bölgede birbirini tamamlayıcı niteliktedir. Entegre yaklaşım, TÜBİTAK Bilim ve Teknoloji Yüksek
Kurulu’nun 2006 yılından beri aldığı kararlarla, Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Vizyon 2023
Projeleri ile örtüşürken, ülkemizde gelişememiş olan spotif anlamdaki havacılık kültürünün
filizlenmesini farklı kesimlerin (Uzay, meteoroloji, sportif havacılık ürünleri sanayi, eğitim, yerbilimleri
ve sağlık vb. kesimler) bir arada ve eşgüdüm içinde ele alınmasını içermektedir. Bilim ile entegre
Tarım ve Sanayi alanında sürdürülebilir kalkınma modelleri ile gelişme modern müreffeh insani
yaklaşımın da ayrılmaz bir parçası ve sonucu olarak ortaya koyulmaktadır.
142
Tüm kalkınma gayretlerinin merkezinde üç hedef vardır.Bunlar Ülke kalkınması, kamunun refahı
ve güçlü Türk Milletinin varlığıdır. Bu yönüyle, Projeler salt ekonomik büyüme hedefine yönelmiş bir
proje olmayıp, bir toplumsal dönüşüm projesi hüviyetini de temsil etmektedir. Hava ve Uzay Sanayisi,
Yüksek Teknoloji hedefleri ile gelişmeye paralel olarak bireylerin gelir düzeylerinin yükseltilmesi,
üretim-tüketim ilişkilerinin farklılaşması, yaşam biçimlerine yansıyacak, kültürel ve sosyal gelişme ve
değişmeyi olumlu etkileyecektir.Bu nedenle Projelerin sosyal boyutunun ayrı bir odakta ele alınıp
sosyal politika hedeflerinin bu odakta geliştirilmesine ayrıca gerek vardır. İstikrarlı değişimi
yönlendirmek, ortaya çıkacak yeni hedefleri planlamak, karşılanamayan ihtiyaçları karşılamak, yeni
ekonomik ve sosyal düzene bireylerin uyumunu sağlamak, değişmeyi teşvik etmek ve hızlandırmak
için mevcut durumun saptanması, değişme potansiyelinin ve eğilimlerin tanımlanması, ihtiyaç talep
ve sorunların değerlendirilmesi proje kapsamında süreç içinde sürekli takip edilecektir. Bu nedenle
proje hazırlanırken mevcut analizler ve politika hedeflerini gerçekçi olarak saptamak gerekli
olduğundan; hem bölgenin demografik verileri gözden geçirilmiş hem de ilgili sektör, kurum ve
kuruluşlar ile global dünyadaki durum analiz edilmiştir.
Yapılan veri analizlerinin amacı, bir yandan bölgenin toplumsal ve kültürel yapısına, halkın
ekonomik beklenti ve demografik eğilimlerine ilişkin bilgi toplamak, öte yandan toplumsal katılımını
sağlamak, farklı toplum kesimlerin kalkınma sürecinde bütünleşmesini ve arasındaki sosyo-ekonomik
düzey farklılıklarını azaltmanın yollarını belirlemek, bu bilgiler ışığında Plan ve stratejiler oluşturmak,
somut eylem planları geliştirmek ilgili ve uygulayıcı kurum ve kuruluşların dikkatine sunmaktır.
143
SOSYAL GELİŞİM HEDEFLERİ
Ortaya çıkan genel durumun iyileştirilmesi, kalkınma sürecinin hızlandırılması ve sorunlara
çözüm getirmek amacıyla hazırlanan "Sosyo Kültürel Eylem Planı"nın temel ilkeleri şunlardır:

Projeler kapsamında nitelikli niteliksiz emek gücünü yüksek nitelikli ürünlerin üretimine
yönlendirebilmek için eğitici kurslar düzenlemek, doğrudan ihtiyaca dönük sürekli eğitim
programları ile desteklemek ve müstahdem insan kaynaklarının geliştirilmesini sağlayacaktır,

Uygulama, izleme ve değerlendirmelere, pozitif sosyal koşullanmalarla ülke insanının sinerji
oluşturan sosyo-kültürel kalkınmaya katılımını üst düzeyde tutacaktır,

Girişimci güç taşıyanların temel bilgi ve cesaretlendirici kaynaklara ulaşılabilirliğini sağlayacak
ve verimliliğini artıracaktır,

Kamu, yerel ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapılarak, kurumların insan gücü ve diğer
potansiyelinden (finansman, araç-gereç, teknik bilgi vb.) yararlanılacaktır,

Kadın ve genç nüfusa öncelik verilecektir.
HUYTUP Sosyo Kültürel Eylem Planı'nda öngörülen politika hedefleri başlıklar itibariyle
aşağıdaki gibi oluşturulmuştur.
HEDEF 1

Eğitim
Kamunun eğitsel alandaki yatırımlarını araştırma, temel eğitim teknik ve mesleki eğitimde
yoğunlaştırmak.

Tüm üreticilerin kendi koşullarına uygun kaliteli bilgiye ulaşabilirliklerini sağlamak.

Bölgede nitelikli, dinamik ve verimli sanayi gelişmesini engelleyen ürün desenleri, üretim
ilişkileri, mülkiyet yapısı ve istihdamdaki aksaklıkları gidermek.

Bölgedeki küçük sanayi işletmelerinin verimli hale getirilmesi için optimum büyüklükler
saptayarak işletmeleri bu büyüklükten uzaklaştıran eğilimleri ortadan kaldırıcı önlemler
almak.

Bölgede eğitim düzeyini, özellikle kız çocuğu ve kadınlar lehinde yükseltici önlemler almak.

Eğitim olanaklarının, nüfusun bütün kesimlerine yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Bölgede okuma-yazma ve okullaşma oranlarını en azından Türkiye ortalamasına yükseltmek.

Yaygın ve örgün eğitimin işlevselliğini artırarak bu doğrultuda olanaklar geliştirmek.

Bölgede örgün ve yaygın eğitimin etkinliğinin artırılması için okul öncesi eğitim programları
açılması ve yaygınlaştırılmasını sağlamak.

Nüfusun büyük bölümünü oluşturan genç nüfusu kısa ve orta vadede ekonomide etkin kılıcı,
mesleki ve teknik eğitim programlarına önem vermek.
144

Bölgede, gelişme ve çağdaşlaşma süreçlerine katılmamış olan kadınların eğitim ve sağlık
düzeylerinin ve sosyal statülerinin yükseltilmesine özel önem vermek.
HEDEF 2
İstihdam

Bölgede ülke ortalamalarının üstünde olan kayıtlı işsizlik oranını azaltmak.

Bölgeden daha önce göç etmiş olanlar başta olmak üzere, sermaye sahibi ve nitelikli
işgücünün bölgeye çekilmesini özendirmek.

Kadının istihdamını engelleyici uygulamaların kaldırılması ve istihdama katılımının
özendirilmesi yolunda önlemler almak.

Bölgede toplam geliri artırıcı ve gelirin dengeli dağılımını sağlayıcı ekonomik ve sosyal
önlemler almak.

Yerinde istihdam yaratacak sanayi yatırımcılarına dayalı örgütlenmeleri desteklemek.

Bölgedeki doğal ve kültürel zenginlikleri, istihdam ve gelir artırıcı üretken yatırımlara
yönlendirmek.

Teknoloji seçiminde verimlilik ve üretkenlik yanında, istihdam, sağlık ve çevre boyutlarını da
gözönüne almak.
HEDEF 3
Turizm, Kültür ve Yaşam

Bölgede Markalaşma

Airpark Havacılık Eğitim Merkezi

Planlı yerleşim bölgeleri

Denizle havacılığı buluşturmak

Güçlü sivil toplum örgütleri oluşturmak

Turizm ve globalleşme anlayışlarını geliştirmek
SONUÇ
Projelerle ilişkin toplumsal politikalar, bölgede sürdürülebilir insani gelişme hedefine
yönelmiştir.Bu politikalar temel olarak sürdürülebilir kalkınmanın üç temel ayağı üzerine
oturmaktadır.Bunlar
katılımcılık,
kalkınmada
eşitlik
ve
adalet
ve
insan
kaynaklarının
geliştirilmesidir.Katılımcılık, halkın kendisiyle ilgili politikaların oluşturulmasında karar verme sürecine
katılmasına olanak sağlamakta, kalkınma sürecine toplumun, yerel yönetimlerin ve gönüllü
kuruluşların etkin katkı ve katılımını içermektedir.Katılım toplumun kendi ayakları üzerinde
durabilmesini, kalkınma çabalarını bizzat omuzlayabilmesini ve örgütlü, demokratik toplumun
oluşabilmesinin yolunu açmaktadır.Aynı zamanda, bu yolla hizmetlerin etkinliği ve niteliği yükselecek,
145
gerçek gereksinmeler karşılanabilecektir.Kalkınmada eşitlik, toplumun yoksun kesimlerinin
kalkınmaya katılması, eğitim ve sağlık gibi hizmetlere ulaşabilirliğinin artırılması, istihdam
olanaklarının yaratılması ve sosyal güvenlik sistemin kapsamının genişletilmesini gerektiren toplumsal
politikaların temel hedeflerini oluşturmaktadır.Hizmet ve yaşam kalitesinin geliştirilmesi ve tüm
toplum kesimleri için erişilebilecek çağdaş bir asgari yaşam standardını sağlayacak dengeli bir
dağılımın gerçekleşmesi sosyal politikanın temel işlevselliğidir.
ÖZET
Tüm bu çalışmaların sonucundaki beklentilerimiz ise; Ülkemizin küresel rekabet gücünün
artması, ekonomik gelişme ve toplumsal refah için gereken teknoloji üretme gücüne ve kritik
sürdürülebilir teknolojilere sahip olmak; Rekabet gücümüzün etkinliği, üstünlüğü ve sürekliliği için
gereken “ulusal” olması zorunlu ve kritik, kara, deniz, hava ve uzay teknolojilerini geliştirmek ve sahip
olmak; Uzayı, iletişim, eğitim, sağlık, v.b. alanlarda daha etkin kullanıp, daha kaliteli hizmetleri, daha
verimli bir şekilde sunarak yaşam kalitesini artırmak olarak özetlenebilir.
146
BALLICA KAMPUSU Yerleşim planı
Ondokuz Mayıs Üniversitesi Hava-Uzay Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZAYTEM)
Müdürlüğü, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, İleri Teknoloji
Yüksekokulu, Gemi İnşaa ve Deniz Bilimleri Fakültesi, Ballıca Meslek Yüksekokulu, Yüksek Teknoloji
Enstitüsü birimleri kendilerine ait binaları yapılıncaya kadar geçiş süresinde aynı binayı kullanılacaktır.
Akabinde bina tek başına Pilotaj Bölümüne bırakılacaktır.
UZAYTEM Yerleşkenin tüm taşınmaz ve arazilerinin yönetimini ve kullanımında tasarruf
sahibidir.Büyük 5000 m2 lik Depolar Deniz Araçları ve Sportif Uçakların Üretim ve Bakım Ünitesi
olarak kullanılacak kötü hava koşullarında tüm havaaraçlarının koruma ve saklamasında
kullanılacaktır. Pilotaj Bölümü, Uçak parkı uçuş öncesi ve sonrası periodik bakım hangarı, simulatör
eğitim üniteleri, Motor Gövde Bölümü Uçak Bakım Eğitimi hangarı, Havacılık, Uzay ve Denizlik Müzesi
olarak yapılanmaktadır.
UZAYTEM tarafından kullanımı planlanan 65x1000 m2 Depolarda:
1.
Fakülte ve Yüksekokulların Elektrik ve Elektronik laboratuvarı
2.
Fakülte ve Yüksekokulların Bilgisayar Eğitim ve yazılım Laboratuvarı
3.
Komposit Havaaracı yapım Atölyesi (Uçak gövde seri üretim atölyesi)
4.
Komposit Havaaracı Yapım Atölyesi (Uçak gövde seri üretim atölyesi)
5.
Komposit Havaaracı Yapım Atölyesi (Kanat seri üretim atölyesi)
6.
Komposit Havaaracı Yapım Atölyesi (Kanat seri üretim atölyesi)
7.
Komposit Havaaracı Yapım Atölyesi (Kanopi-Kokpit ve Montaj atölyesi)
8.
Komposit Denizaracı yapım Atölyesi (Küçük ölçekli Yat Yapımı)
9.
Komposit Denizaracı yapım Atölyesi (Ahşap İşleme ve tasarım uygulama)
10. Komposit Denizaracı Yapım Atölyesi (Orta Ölçekli Yat Yapımı)
11. Komposit Denizaracı Yapım Atölyesi (Karadeniz balıkçı tekneleri yapım atölyesi)
12. UZAYTEM Komposit malzeme deposu
13. UZAYTEM Elektrostatik Boya ve eloksal atölyesi (demir malzeme kaplama)
14. UZAYTEM Kalibrasyon-Test laboratuarı ( Altimetre, Ölçüm aletleri v.b)
15. Hava Trafik Kontrol Simulatör Eğitim Laboratuarı
16. Vardiya Kaptanlık Simulatör Eğitim Laboratuvarı
17. UZAYTEM Sportif Hava araçları ve Paraşüt yapım atölyesi
18. UZAYTEM Kompozit Malzeme Test Laboratuvarı
19. UZAYTEM Nano Teknoloji Malzeme ve sensör geliştirme Laboratuvarı
147
20. UZAYTEM Rüzgar Tüneli Laboratuvarı
21. UZAYTEM Uçucu Sağlığı Uygulama Araştırma Merkezi
22. UZAYTEM Kantin ve kafeteryası23. Öğrenci işleri-Revir
24. UZAYTEM Sinema ve Toplantı Salonu
25. UZAYTEM Pilotaj eğitim Brifing salonu
26. UZAYTEM Ağaç kalıp işleme Marangoz atölyesi
27. SHYO Hava Ulaştırması İşletmesi Bölümü 5 Dersane 2 toplantı salonu
28. Çevre Bakım Müdürlüğü
29. SHYO Yer Hizmetleri Bölümü
30. SHYO Uçak Elektrik ve Elektroniği Bölümü
31. SHYO Aviyonik Bölümü
32. SHYO Pilotaj Bölümü
33. HUBF Uçak Mühendisliği
34. HUBF Uzay Mühendisliği
35. HUBF Geomatik Mühendisliği
36. HUBF Meteoroloji Mühendisliği
37. DF Varidya Kaptanlığı Bölümü
38. DF Komposit Gemi Yapımcılığı Bölümü
39. DF Gemi Ahşap işlemeciği tasarımı Bölümü
40. DF Gemi makineleri teknisyenliği Bölümü
41. YTE Seramik teknisyenliği Bölümü
42. YTE Plastik işleme teknisyenliği bölümü
43. YTE Komposit işleme teknisyenliği Bölümü
44. YTE Nano-Teknoloji İşleme Teknisyenliği Bölümü
45. YTE Cam ve powder İşleme Teknisyenliği Bölümü
Diğerleri Uçak, Uzay, Deniz araçları ve Savunma Sanayi- Üniversite işbirliğinin örneği Yüksek
teknoloji tematik teknokent İşletmeleri olarak kullanılacaktır.
148
PLANLANAN-YÜRÜTÜLEN İŞLEMLER
Sosyal Tesislerde kullanıma hazır hale getirildiğinde Misafirhane olarak kullanılabilir durumdadır.
Yemekhane, Öğrenci Yemekhanesi olarak hazır olup bina bakımları gerekmektedir.
Yatakhane 20 yataklı Misafir Öğretim Elemanları için hazır bekletilmektedir.
Marangoz Atölyesi, Marangoz ve Ahşap işlemeciği Mobilya atölyesi olarak faaldir.
Üretime alınan hava ve deniz araçlarının ihtiyacı olan Ahşap türü imalat için uygundur.
Spor Sahaları sürekli bakım gerektirmektedir.
Havaalanı ve genel yangın önlemleri için İtfaiye gerekmektedir.
Havacılık Müzesi için görüşmeler sürdürülmektedir.
Bölgenin Güvenliği Hizmet alımı olarak ihale kapsamında yürümektedir.
Hangar kapıları uçak girişlerine göre hazırlanmaktadır.
Uçakların piste ulaşımı için Yol alt yapısı hazırlanmış olup revizyonu sağlanacaktır.,
Hava ve Deniz araçları için Yakıt ikmal deposu ve pompası konulacaktır.
149
Download

2014-2018 - omu ballıca kampusu