ÖZET
SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE İLİŞKİN
TUTUMLARININ VE ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNİ TERCİH ETME
NEDENLERİNİN İNCELENMESİ
EŞ, Ümmühan
Yüksek Lisans, Eğitim Programları Öğretimi Bilim Dalı
Tez Danışmanı: Yard. Doç. Dr. Recep ÖZKAN
Ocak – 2010
Bu araştırma, sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin
tutumları ile öğretmenlik mesleğini tercih etmelerine ilişkin tutumlarını ve bu iki
durum arasındaki ilişkiyi ortaya koymayı amacıyla tasarlanmıştır. Sınıf öğretmeni
adaylarının öğretmenlik mesleğini tercihlerine ilişkin tutumları ile öğretmenlik
mesleğine ilişkin tutumları arasındaki ilişkinin ne düzeyde olduğu araştırmanın alt
problemlerini oluşturmaktadır.
Bu araştırma, “geçmişte ya da halen var olan bir durumu var olduğu şekliyle
betimlemeyi (Karasar, 1999:77)” amaçladığından tarama (survey) modelinde
yapılandırılmıştır. Araştırmanın evrenini, Niğde Üniversitesi Eğitim Fakülteleri Sınıf
Öğretmenliği Ana Bilim Dalında öğrenim gören öğrenciler oluşturmaktadır.
Araştırmanın örneklemi ise basit tesadüfî örnekleme tekniği kullanılarak belirlenmiş
ve tüm sınıf düzeylerinden 176 öğrenci örnekleme alınmıştır.
Tez çalışmasında iki ölçek formu kullanılmıştır. Birincisi Aydın’ın (1993)
Minesota Öğretmen Tutum Ölçeği’nden (ÖMİT) faydalanarak oluşturduğu,
geçerliliğini kanıtladığı ve Şen (2006) tarafından da kullanılan Likert tipi bir ölçek
formudur. Aydın (1993) bu envanteri meslek hayatına henüz başlamamış, eğitim
fakültesi
örgencilerine
uygun
hale
getirmiştir. İkinci
ölçek
formu
Börü
danışmanlığında Övet’in (2006) geliştirdiği Öğretmenlik Mesleğini Tercih Etme
Nedenlerine İlişkin Tutum Ölçeği (ÖMTİT) Likert tipi bir ölçek formudur.
Araştırma sonucunda sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğini
tercihlerine ilişkin tutumlarında kararsız oldukları, öğretmenlik mesleğine ilişkin
tutumlarının ise olumlu düzeyde olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Sınıf Öğretmeni
adaylarının öğretmenlik mesleğini tercihlerine ilişkin tutumları ile öğretmenlik
mesleğine
ilişkin
tutumları;
cinsiyetlerine,
bulundukları
sınıflara,
barınma
durumlarına, aylık gelirlerine, üniversiteye gelmeden önce yaşadıkları yerleşim
birimine, babalarının mesleklerine ve annelerinin mesleklerine bağlı olarak manidar
farklılık göstermemektedir. Sınıf Öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğini
tercihlerine ilişkin tutumları ile öğretmenlik mesleğine ilişkin tutumları arasındaki
ilişki düşük düzeydedir ve bu ilişki anlamlı değildir.
Anahtar Kelimeler: Öğretmenlik mesleği, tutum, tercih, sınıf öğretmeni
ABSTRACT
EXAMINING THE ATTITUDES OF CLASS TEACHER CANDIDATES TOWARDS
TEACHING AS CAREER and THE REASONS WHY THEY HAVE CHOSEN THE
CAREER
EŞ, Ümmühan
Master of Art, Educational Programs Teaching Department
Thesis Advisor: Ass. Prof. Dr. Recep ÖZKAN
January – 2010
This study was designed to determine the attitudes and choices of the teacher
candidates towards being teacher and the relationship between those two situations. The subproblem of the study is to examine the level of the relationship between the attitudes and the
choices of the candidates towards being teacher.
The study has been formed with the help of survey model since it aims to describe the
condition as it is at present or in the past (Karasar, 1999:77).
The universe of the study was formed with the students of the educational faculty of
Nigde University. The modelling of the study was from 176 students chosen from different
grades randomly.
Two scales were used for the study. The first one is a sort of Likert scale that is created
with the help of Minnesota Teacher Attitude Inventory (MTAI) by AYDIN and which was
used also by Şen (2006). Aydın (2003) adapted the scale for the students that have just started
their profession. The second one is the scale which was developed by Ovet (2006) and called
Attitude Scale as to Teaching as Career Choice.
As a result of the study, it has been found that the candidates are undecided with
regards to attitudes towards teaching as career choice but the attitudes towards teaching as
career are meaningly positive. The attitudes of the candidates towards teaching and teaching
as career choice significantly vary according to their genders, grades, monthly income,
fathers’ and mothers’ careers, accommodation conditions, cities, Also, it has been determined
that the relationship between attitudes towards teaching as career choice and the attitudes
towards teaching as career are not meaningful.
Key Words: Teaching as career, Attitude, Choice, Class Teacher
Download

sınıf öğretmeni adaylarının öğretmenlik mesleğine ilişkin