M. Meclisi
B : 113
Avukatlık meslekine yakın olanlar bilirler;
avukat mesleki, kamu sektöründe çalışan avu­
kat için dahi dar çerçeve içinde bir memur
kapsamına ve tarifine pek uymaz. Avukatın
çalışması, mesai satlerinde bitmez. Avukatın
çalışması hattâ mesai saati bittikten sonra da­
hi saatlerce ve saatlerce devam eder. Ben bu­
nun tatbikatım uzunca izah edip zamanınızı
almak istemem. Birkaç misal vermekle iktifa
edeceğim.
Arkadaşlarım, bir kaçakçılık dâvasında ha­
zîneyi temsil eden avukat kaçakçılığın vukubulduğ-u saat, geceyarısı ise temsili keşifte, geceyarısı keşfe gitmeye mecburdur. Geceyarısı keş­
fe gider. Mesai saati saat 5 te veya getireceği­
niz tasarının o geri çekilen maddesi kabul edi­
lirse 6 da 7 de biter. Ama onun mesai saati, o
dosyalar üzerinde çalışması ayrı, ama keşfe
gitmeyi esas alınız, kaçakçılık han.Tİ saatte
yapıldıysa ay ışığmdaki durum nazarı itibara
salınarak kışsa karakışta, karın üzerinde, de­
niz kenarında kaçakçılğm tatbikatı sabaha
karşı yapılır arkadaşlarım. Bu bir tek misal.
Birkaç tane daha misal verelim;
Arkadaşlarım, avukatlık meslekinde baş
liralık bir dâvanın müdafaasiyle beş milyon­
luk dâvanın müdafaasında hazırlık bakımından
hiçbir fark yoktur. Mesai bakımından hiçbir
fark yoktur.
Beş liralık dâvaya nasıl müdafaa yapacaksı­
nız, hazırlık ne kadar gerekiyor ise, beş mil­
yonluk dâvaya da aynı hazırlığı yapmıya mec­
bursunuz. Şimdi, siz avukatlık meslekini katî
tarifiyle alacak olursanız mesai saati bittikten
sonra, mesai saati bitmiştir, her memur gibi ka­
patır, gider ama, yarın dosyaların adedi onbeş
tanedir, sabahleyin muayyen saatte gelir, «beş
liralık dâvaya verilecek ehemmiyetle beş mil­
yonluk dâvaya verilecek ehemmiyet aynıdır»
diyerek hiçbir gayret sarf etmez, çünkü sarf et­
meye mecbur değildir, normal mesai saatlerinde
çantasını alır, gelir, gider ve böylece onu so­
rumlu kılamazsınız. Neticesi ne olur?
Arkadaşlarım, neticesi, büyük dâvalarla ve­
rilmesi gereken ehemmiyet verilmediği takdir­
de, en ufak teferruatına kadar eğilinmediği, bü­
yük gayret sarf edilmediği takdirde Hazine, ka­
mu sektöründe hakikaten belirtmek istiyorum,
«Hazine» diyorum, şüphesiz kamu sektörünün
— 601
2 . 7 . 1970
0:2
diğer dalları da vardır, Hazine büyük zarara uğrıyafbilir.
Simidi, böylece kamu sektöründe çalışan avuIkatm vekâlet ücreti gibi, memuriyette aldığı.
maaşın üzerine temin, ettiği bir menfaati etlimizin
tersiyle itip şu maddeyi geçirecek olursak, bir
ksro bundan ne kazanırız, ne kaybederiz?
Arkadaşlarım, Hazluıc avukatlarının, kamu
sektöründe çalışan tüm avukatların aldığı vekâ­
let ücreti ile kamu kuruluşlarının hiçbir ilgisi
yoktur. Bu vekâlet ücreti karşı taraftan, dâvayı
kaylbedeııden alınır. Hazinenin bunu kıskanma­
sında, kamu sektörü kuruluşlarının bunu kıs­
kanmasında hiçbir sebep yoktur. Avukatın bu
karşı taraftan, kazandığı takdirde alacağı üc­
rettir ki, kamu sektöründe çalışan avukatların
hidbirine zaten bunun tamamı verilmez, esasen
bunun bir kısmı kuruma çeşitli kademelerde,
çeşitli nisbetlerde intikal eder. Ancak bunu karşı
taraftan alınacak vekâlet ücretinin
zerresini
dahi avukata vermediğiniz takdirde, katî »bir
memurluk tarifi ve kapsam içerisinde, sabahın
muayyen saatinde, avukat - memur işine başlar
ve mahkemelerin mesai saatimin
bittiği
saatte kapatır, gider ve ayrıca bunu çalışmaya
ve yarınki büyük dâvanın hazırlığı için gacesini
feda etmeye hiçbir şekil ve surette meeoıır ede­
mez ve sorumdu kılamazsınız. Bunda karşı ta­
raftan bu büyük dâvanın vekâlet ücretinde ken­
disine temsilî de olsa cüzi...
BAŞKAN — Sayın özgüner, bağlar mısınız
görüşlerinizi...
TURHAN ÖZGÜNER (Devamla) — Bağlı­
yalım efendim. Cüzi de olsa bir vekâlet ücreti
verilmek öngörüldüğü takdirde bunun çalışma
gayreti ve hevesi artırılmış olacaktır.
Arkadaşlarım, esasen bu vekâlet ücreti ka­
mu sektöründen değil, dâvayı kaybeden karşı
taraftan çıkacaktır.
Şıimıdi sözlerimi bağlamadan şunu da arz
edeceğim, Sayın Başkan müsamaha buyursunlar.
Arkadaşlarım, kamu sektöründe çalışan avu­
katları böylece dar memur kadrosunun gelirine
bağlarsanız, evet kanun geçer, çıkar, fakat şu
tehlike varittir, bugün kamu sektöründe çalışan
avukatlar özelikle Hazine avukatları hakikaten
memuriyetten aldığı maaş ile durmazlar. Ama,
diyeceksiniz ki, memurdur. Efendim, bu avukat­
lık meslekinin bir özelliği vardır,
avukatlık
Download

avukat mesleki, kamu sektöründe çalışan avu kat için da