TURKCELL M2M HAT KULLANIM
KOȘULLARI TAAHHÜTNAMESİ
Mobildev Araç, Personel Takip ve Filo Yönetimi Sistemi ile birlikte kullanılan SMS hizmetinin aktivasyonu için
444 0 554 numaralı telefondan ya da [email protected] adresinden Mobildev Müșteri Hizmetleri’ne ulașabilirsiniz.
TURKCELL M2M HAT KULLANIM KOȘULLARI TAAHHÜTNAMESİ
TURKCELL M2M HAT KULLANIM KOȘULLARI TAAHHÜTNAMESİ
İșbu TURKCELL M2M HAT KULLANIM KOȘULLARI TAAHHÜTNAMESİ (Taahhütname”), kurumsal abonelerin hali hazırda kullandığı ve ișbu Taahhütname imza tarihinden sonra
alacakları M2M hatlarının (M2M hatlar, uyumlu cihazların uzaktan kontrol edilmesini/ yönetilmesini sağlamak üzere, takılı olduğu cihazların, diğer cihazlar ya da bireysel/ kurumsal uygulamalar
ile iletișime geçmesine olanak tanıyan “data” (veri iletișim) hatlarıdır), özel kullanım koșullarını içermektedir. Aboneler, gerek Ek’te yer alan hatları gerekse bu Taahhütnamenin imzalandığı
tarihten sonra alacakları M2M hatları için așağıdaki Koșullar ve tercih etmiș oldukları Seçenekler kapsamında hizmet alacaklardır.
1.
KOȘULLAR
a) Sadece faturalı hatlar M2M amaçlı kullanılabilir.
b) M2M hatlar, takılı olduğu cihazların özelliklerine sahip olmayan, bașka amaç ve uygulamalara (Makineler arası iletișim dıșındaki kullanımlar) yönelik farklı cihazlarla
kullanılamaz.
c) M2M hatlarla kısa mesaj alınıp gönderilebilir, ancak görüntülü ve sesli görüșme yapılamaz, MMS gönderilip alınamaz.
d) M2M hatların yönetimi ve bu hatlar için M2M servislerinin sağlanabilmesi amacıyla, bu hatlara otomatik olarak M2M APN tanımlaması yapılabilir.
e) M2M hatlar, Internet APN, M2M ve kurumsal APN haricindeki APN’ler ile kullanılmaz.
f) M2M hatlara Kurumsal APN’ler tanımlanabilir ve/veya Kurumsal APN’leri iptal edilebilir.
g) M2M hatlar için kullanılan M2M SIM kartlar, abonenin M2M operasyonlarını kolaylaștırmak amacı ile “pin korumasız” olarak teslim edilecektir.
h) M2M hatlar, sadece özel olarak M2M servisleri için sunulan altyapı ve tarifelerden faydalanabilirler. Bunun dıșında diğer Turkcell tarifelerinden yararlanamazlar. Söz
konusu tarifelere www.turkcell.com.tr adresinden güncel olarak ulașılabilir.
i)
M2M hatlar için numara değișikliği yapılamaz.
j)
Ek-1’de belirtilen tüm M2M hatları, sadece Ek-1’in “A” bendinde yer alan tabloda ișaretlemek suretiyle seçilen iș alanı kapsamına giren servislerde kullanılacaktır.
k) Aboneler, M2M hatların Ek-1’deki iș alanlarında kullanımı için operasyonel yönetim takibi için üçüncü kișiler ile çalıșabileceklerdir. Bu doğrultuda talebi olan aboneler,
operasyonel yönetim takibi yapacak Șirketin unvanını așağıda belirteceklerdir:
…………………………………………………………………….............................................................................................................
l) M2M hatların operasyonel yönetimi amacı ile Ek-1’de yer alan hatlar da dâhil olmak üzere hali hazırda kullanılan ve/veya ișbu Taahhütname imza tarihinden sonra açılacak
tüm Turkcell M2M hatlara ilișkin bilgiler (M2M hattın aktif veya deaktif statüsü, M2M hat-șebeke alarm bilgileri, SIM kart değișikliği bilgisi, MSISDN-IMSI no listesi, IMEI-MSIDN
eșleșme bilgisi, M2M trafik miktarı, hattın APN ismi, lokasyon bilgisi, șebeke sinyalleșme bilgisi), bir üst maddede abonenin beyan etmiș olduğu “Șirket” ile aksi yazılı olarak beyan
edilmediği sürece Turkcell tarafından paylașılacaktır.
2.
SEÇENEKLER
a) İșbu Taahhütname imza tarihi itibariyle üzerinize kayıtlı olan ve Ek-1’de belirtilen tüm Turkcell M2M hatların 3G hizmetine açılmasına ve 3G altyapısı üzerinden sunulan
hizmetlerden (görüntülü görüșme hizmeti hariç) faydalandırılmasına onayınızı așağıdaki ilgili kutucuğu ișaretleyerek belirtiniz:
Onaylıyorum
Onaylamıyorum
b) İșbu Taahhütname imza tarihi itibariyle üzerinize kayıtlı 4(dört) ve üzeri Turkcell M2M hattı olması durumunda, Ek-1’de yer alan hatlar da dâhil olmak üzere hali hazırda
adınıza kayıtlı olan ve/veya ișbu Taahhütname imza tarihinden sonra açılacak tüm Turkcell M2M hatlara Kurumsal Tek Fatura hizmetine tanımlanmasına onayınızı așağıdaki ilgili
kutucuğu ișaretleyerek belirtiniz:
Onaylıyorum
Onaylamıyorum
EK-1: İȘ ALANI SEÇİMİ VE M2M HAT LİSTESİ
TAM TİCARİ UNVAN:
TARİH:
YETKİLİ İMZA(LAR):
1
TURKCELL M2M HAT KULLANIM KOȘULLARI TAAHHÜTNAMESİ
EK-1
İȘ ALANI SEÇİMİ VE M2M HAT LİSTESİ
A. İȘ ALANI SEÇİMİ
Ek-1’in “B” bendinde belirtilen tüm M2M hatları, așağıdaki tabloda ișaretlemek suretiyle seçtiğimiz iș alanı kapsamına giren servislerde
kullanacağımızı kabul, beyan ve taahhüt ederiz.
M2M İȘ ALANLARI
Seçtiğiniz iș alanını bu kolonda ișaretleyiniz.*
Akıllı Araç
Akıllı Enerji
Akıllı Ev
Akıllı Endüstri
*En fazla 1 adet iș alanı seçilebilir. Birden fazla iș alanı seçilmek istendiği takdirde birden fazla “TURKCELL M2M HAT KULLANIM KOȘULLARI
TAAHHÜTNAMESİ” imzalanmalıdır.
B. M2M HAT LİSTESİ
İșbu Taahhütname konusu tüm M2M hat numaraları așağıya eklenmelidir.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
TAM TİCARİ UNVAN:
TARİH:
YETKİLİ İMZA(LAR):
2
Download

turkcell m2m hat kullanım koșulları taahhütnamesi