Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Journal of the Institute of Social Sciences
Sayı Number 9, Bahar Spring 2012, 121-131
HALEP PARA VAKIFLARI MUHASEBELERİNİN KISA BİR
DEĞERLENDİRMESİ
A Brief Discussion of Allepo Money Accounting Foundations
Mustafa Nuri TÜRKMEN
Doç. Dr, Harran Üniversitesi,
Fen Edebiyat Fakültesi, Tarih Bölümü,
[email protected]
Özet
Türk- İslam devletlerinin en yaygın ve köklü kurumlardan birisi olan vakıflar
her alanda yaygınlık göstermiş, Osmanlı Devleti’nin sosyo-ekonomik
yapısından dolayı daha da bir anlam ve önem kazanmıştır. Acaba Osmanlı
Devleti’nin güneyinde, önemli bir ticaret ve sermaye şehri olan Halep’te
genel olarak bilinen cami ve medrese gibi dini kurumları yaşatmak amacına
matuf vakıflardan başka vakıf çeşitleri var mıdır? Eğer var ise bunlar
hangileridir ve hangi amaçlar için ihdas edilmişlerdir? Bu vakıflar hangi
din, mezhep ve topluluklara aittir? Bu konuda Halep Şer’iyye Sicillerinden
177 nolu defter, 1226-1231/1811-1817 yılı vakıf bilançolarını tutması
hasebiyle birincil kaynağımız olacaktır. Burada karşımıza çıkan para
vakıfları önemli bir hizmeti ifâ etmektedirler. Bunlar bir nevi günümüzdeki
bankaların ihtiyaç kredilerine denk bir kredi verme işlemi yapmaktadırlar.
Devlet kontrolünde bir kredilendirme uygulanması tefecilere meydan
vermemektedir.
Anahtar kelimeler: Halep, Kredi, Para Vakfı,
Abstract
It is clear that te foundations are among the most common and the most
well-established institutions in Turkish-Islamic states and it is also clear that
the prevalance of these foundations gained momentum because of the socioeconomic structure of the Ottoman Empire. We wonder that whether there
were any other foundations in Allepo, which was an important commercial
city at the South of the Ottoman Empire, than generally known foundations.
These were religious foundations whose aim was to fund mosques and
madrasas or not. If there had been such foundations what would their aims
have been? Which religion, sect or community would they have belonged to?
For this sebject, the file (number 177) derived from Allepo Şer’iyye Registry
which was recorded in Hijri 1226-1231, Gregorian 1811-1817 and recorded
for showing the financial statement of these foundations will be our
resource. The money foundations we come across here fulfilled an important
need. They would do the same job as the banks of today which give personal
loans. Since these loans were under the state’s control, there didn’t use to be
any loan sharks.
Keywords: Allepo, Loan, Money Foundation
122
Mustafa Nuri TÜRKMEN/ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9- 2012, 121-131
Bir vakıf medeniyeti olarak vasıflandırılan Osmanlı toplumu
kendisinden önceki vakıf geleneğini sürdürerek daha da geliştirmiş ve
yaygın bir kurum haline getirmiştir. Vakıflar vasıtasıyla oluşturulan
finansman sistemi, toplumsal hayatın gerektirdiği kültür, eğitim, sağlık,
altyapı, bayındırlık, dini ve sosyal hizmetler ile sosyal güvenlik ve hayır
işleri gibi değişik alanlarda ihtiyaç duyulan kurumsal altyapı ile finansman
ihtiyacının karşılanmasında önemli bir rol üstlenmiştir. Vakıf sistemi
vasıtasıyla, fertlerin elinde toplanan tasarruf ve servetleri ihtiyaç duyulan
alanlarda hizmete dönüştüren bir mekanizma oluşturulmuştur1. Bu açıdan
daha öncesinde örneğine rastlanmayan para vakıfları da, Osmanlıların vakıf
sistemine getirdiği bir yenilik ve İslâm medeniyetine bir katkı olarak
değerlendirilmektedir.
Türk- İslam devletlerinde en yaygın ve köklü kurumlardan birisi
vakıf müessesesidir. Osmanlı Devleti’nin sosyo-ekonomik görünümü bu
kurumların yaygınlaşmasının yanı sıra müesseseleşme yolunda da ivme
kazanmasına vesile olmuştur. Vakıf oluşturma konusunda dinî bir duyarlılık
gösterilmesi önemli bir noktadır. Buna ilaveten Osmanlı örf mensupları
terekelerinin beytü’l-mâle aktarılmasını önlemek ve hayatta iken mallarını
çocuklarına geçirmenin bir formülü olarak da vakıf kurma yoluna
gitmişlerdir. Bu yolla hem dinî bir görev yerine getirmiş, hem de çocuklarını
mütevelli heyeti yapmak suretiyle mal ve akarlarını kendi nesillerine
geçirmiş oluyorlardı. Buraya kadar söylediklerimiz bilinenin tekrarından
ibarettir. II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet dönemlerinden itibaren para
vakfı kurulduğuna dair örneklere rastlanmaktadır. Bunlar arasında Fatih
Sultan Mehmet tarafından İstanbul’a et temin eden kasapların zararlarının
sübvansiyonu için bir fon şeklinde oluşturulan para vakfı meşhurdur. 16.
yüzyılın başlarından itibaren vakıf sistemindeki genişlemeye paralel olarak
para vakıflarının da sayılarının arttığı ve yaygınlık kazandığı
anlaşılmaktadır2.
Halep; Osmanlı Devleti’nin güneyinde günümüzde Urfa, Antep,
Antakya, Maraş illerini, kuzey ve Orta Suriye bölgelerini içine alan merkezi
ve canlı bir ticaret ve sermaye şehriydi. Halep örneğinde genel olarak bilinen
cami ve medrese gibi dini kurumları yaşatmak amacına matuf vakıflardan
başka vakıf çeşitleri var mıdır eğer var ise bunlar hangileridir ve hangi
amaçlar için ihdas edilmişlerdir? bu vakıflar hangi din, mezhep ve
topluluklara aittir? Bunların gelir ve giderleri hangi kalemlerden oluşmakta,
eksi veya artı bakiyeleri var mıydı? gibi soruların cevabını para vakıfları
Mustafa Nuri TURKMEN /Journal of the Institute of Social Sciences 9- 2012, 121-131
123
çerçevesinde ele almaya çalışmak bu çalışmanın özünü oluşturmaktadır. Bu
konuda özellikle 177 numaralı Halep Şer’iyye Sicili başlıca kaynaktır.
Defter 1226-1231/1811-1817 yılı vakıf bilançolarını tutması nedeniyle önem
arz etmektedir.3
Para vakıflarının şeriata uygunluğu ve teolojik tartışmaları 16.
Yüzyılda yoğun şekilde yapılmış ve Osmanlı Şeyhülislamları, Ebussuûd ve
İbn-i Kemal da dahil olmak üzere para vakıflarından yana tavır
koymuşlardır. Osmanlı Devleti’nde aksi görüş beyan etmiş Şeyhülislam
yoktur. Bir başka deyişle böyle şahısların bu makama getirilmediği şeklinde
görüşler de vardır4. Para vakıfları vasıtasıyla gayrimenkul varlıkların
yanında menkul değerlerin de vakfedilmesi mümkün olabilmiş; bu yolla
vakıf sistemine dâhil olan fonlarda önemli artışlar kaydedilerek nispeten
küçük sayılabilecek birikimler de vakıf sistemi içerisine alınmıştır. Öte
yandan, vakfedilen paraların çeşitli şekillerde işletilmesiyle de kredi
piyasasına arz edilen nakit miktarında önemli artışlar gerçekleşmiş, yasadışı
tefeciliğe karşı yasal bir alternatif oluşturulmuş ve muamele oranlarına
getirilen düzenlemelerle de kredi piyasalarında nispeten istikrarlı bir
işleyişin gerçekleştirilmesi yönünde katkı sağlanmıştır5. Nitekim tefeciler
tarafından uygulanan %40, %50 gibi yüksek faiz oranlarına karşılık para
vakıflarının yaptığı işlemlerde muamele oranları %10 ile %20 arasında
değişmektedir 6. 16. Yüzyılda düzenlenen vakıf defterlerinde verilen
bilgilerden hareketle yapılan tespitlere göre; Manisa’da 139’u erkek, 61’i
kadın olmak üzere yaklaşık 200 kişi para vakfı kurmuştur7. 17. Yüzyıl
Ankara Şer’iyye Sicillerinde de para vakıfları ve bunlara konu olan borç
alacak davaları önemli bir yer tutmaktadır8. Vakıf paraların işletilmesinde
muamele-i şer’iyyenin yanında gayrimenkul ipotekli kredi olarak
tanımlanabilecek (bey’-i bât, bey’-i bi’l-vefâ ve bey’-i li’l-istiğlâl) gibi
işlemlerin uygulandığı görülmektedir. Ayrıca, teorik tartışmalarda mudarabe
(kar-zarar ortaklığı) usulünün de gündeme geldiği, ancak uygulamada tercih
edilmediği anlaşılmaktadır9.
Avârız Akçası Vakfı aslında mahalle ahalisinin ortaklaşa karşılaması
gereken masrafların tedariki için tesis edilmiş bir fon niteliğindedir. Bunun
yanında sandıkta biriken paradan ihtiyaç sahiplerine borç verilmesi
nedeniyle bir ölçüde sosyal yardımlaşmayı da sağlamaktadır. Ortak
masraflar için gereken para mahallede bulunan bina sayısına bölünerek
toplanmaktaydı. Hayır amacıyla ya da gerektiği zaman kendisinden ve
çocuklarından avârız akçası talep edilmemek koşuluyla bazı kimselerin nakit
ve gayr-ı menkullerini vakfetmeleri üzerine yardımlaşma fonu vakfa
124
Mustafa Nuri TÜRKMEN/ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9- 2012, 121-131
dönüşmüş, bir mütevelli yönetiminde mahallenin sandığı haline gelmiştir10.
Osmanlı mahallelisi şu üç konuda ortaklaşa masraf yapıyordu.
a) Mahallenin cami, mescid, sıbyan mektebi, çeşme gibi yapıların onarımı,
buraların mum, kandil ve sair ihtiyaçlarının karşılanması;
b) İmam, müezzin, muallim gibi görevlilerin ücretleri;
c) “Avârız-ı Divaniyye” diye adlandırılan ve başlangıçta olağanüstü
durumlarda alınır iken, 17. Yüzyıldan itibaren olağan hale gelen bu örfî vergi
gerçek haneler üzerine tarh edilmeyip küçük cemaatler üzerine
salındığından, mahalleli bu vergiyi vakıf akçasından karşılardı.
Avârız Akçası Vakfında biriken ve çeşitli alanlarda kullanıldıktan
sonra sandıkta kalan para ihtiyacı olanlara %10 veya %15 faizle verilirdi.
Faiz kelimesi itici olduğundan Osmanlı literatüründe çuka bahası, icâre,
mu’amele-i şer’iyye gibi tabirler kullanılmıştır11. Mu’amele-i şer’iyye ile
istiğlâl ve istirbâh olunması istenmektedir. Bunlarla kastedilen şey vakıf
paranın bir gelir (galle, rıbh, fâide) getirecek şekilde işletilmesidir12.
İlk sorumuza cevap bulmak için Halep’te mevcut vakıflardan biri
olan El-Leben Cami Vakfını ele alalım. Halep’te bulunan El-Leben Cami
Vakfının 1226/1811’de vakıf mütevellisi Muhammed Cemal b. Şeyh
Mahmud tarafından hazırlanan bilançoya göre El-Leben Cami Vakfının
çeşitli kira gelirlerinden oluşan gelir dökümü, kuruş hesabıyla aşağıdaki
gibidir13.
GELİRLER:
I. Tablo: El-Leben Cami Vakfının Gelir Tablosu
Hüseyin El-Muzeyyik’in ev kirası
192
Hüseyin El-Muzeyyik’in ev kirası
108
Ali El-Muzeyyik’in ev kirası
30
Ali Bolat’ın ev kirası
90
Kûsâ’nın dükkan kirası
36
Terzi’nin dükkan kirası
36
İbnü’l- Eşter’in dükkan kirası
24
Kasabın dükkan kirası
24
Odun deposu kirası
18
Seyyid Hüseyin’in dükkan kirası
6
İbn Ziyâd’ın dükkan kirası
24
İplikçiler’in (fettâl) dükkan kirası
12
Çeşitli hakr (arazi) kiraları
15,5
Mustafa Nuri TURKMEN /Journal of the Institute of Social Sciences 9- 2012, 121-131
125
Geçen yıldan artı bakiye
113.25
Toplam
728.75 kuruş
GİDERLER:
Çeşitli görevlilere ödenen ücretler, cami ihtiyaçları, çeşitli ev ve
dükkânların tamir ve bakımlarına yapılan masraflar ile harç ve vergilere
ödenen giderler şu şekildedir.
II. Tablo: El-Leben Cami Vakfının Gider Tablosu
Hatip Maaşı
9
İmam Maaşı
48
Müezzin Maaşı
48
Mütevelli Maaşı
12
Nâzır Maaşı
12
Ramazan Ayında müezzinlere ilave ödenen ücret
34
Yağ
37
Hasır
14
Sarnıç temizliği
3
Hakr kirasında açık
0.5
Ali Bolat’ın dârın ıslahı
239.5
Dâr-ı muazzam’ın ıslahı
50.5
Terzi dükkânının ıslahı
37
El-Eşter dükkânının ıslahı
21.25
Mezrâme deposu ıslahı
46.75
Kasap dükkânı ıslahı
7.5
Ali El-Müzeyyik’ın dârının ıslahı
11.25
Toplam
631,25
Sultan Avârız-ı sultaniye vergileri 2
2
Muhasebe vergi 8.5,
8.5
Kalemiye 2.25,
2.25
Çukadariyye 1,
1
Mahzariyye 0.5
0.5
Genel Toplam
645.5
Burada dikkat edilmesi gereken harç ve vergi diye gösterilen
kalemlerdeki meblağların çok küçük olmasıdır. Bu kalemdeki meblağ neden
bu kadar küçüktür?
Burada akla gelen en mantıklı açıklama masraflar çıktıktan sonraki
artı bakiyenin vergiye tabi tutulmuş olmasıdır. Yani gelirler toplamı olan
126
Mustafa Nuri TÜRKMEN/ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9- 2012, 121-131
728. 75 kuruştan masraflar toplamı olan 631. 25 kuruş düşüldüğünde ortaya
97. 5 kuruşluk bir fark çıkmaktadır. Bu fark üzerinden harç ve vergilendirme
yapılmış olması mantıklı görünmektedir.
Harç ve masraflar da ilave edildiğinde masraf ve gider kalemi 645,5
kuruş olarak teşekkül etmektedir.
Bu gelir kalemlerine baktığımızda vakfın akarı; çeşitli ev, dükkan,
depo, arazi kiralarından ve geçen yıldan kalan artı bakiye ile birlikte 728. 75
kuruşluk bir meblağdan oluşmuştur. Masraflar ve giderler toplamı ise 645.5
kuruştur. Masraf toplamını gelir toplamından çıkardığımız zaman 83.25
kuruş artı bakiye görünmektedir.
Bir diğer soru cami ve medrese gibi dini kurumları yaşatmak
amacına matuf vakıflardan başka vakıf çeşitlerinin olup olmadığına dairdir.
Bu konuda Halep şer’iyye sicillerinden 177 numaralı sicilde, bizi bu konuda
aydınlatacak beş farklı vakıf muhasebelerine ulaştık.
Bu vakıfların muhasebesi incelendiğinde hesap dökümünün diğer
vakıflardan farklı olduğu görülmektedir. Çünkü bu vakıfların kuruluş amacı,
isimlerinden de anlaşılacağı üzere belirli cemaat fakirlerinin ihtiyacına
ma’tûf olmak üzeredir. Bunlar avârız vakfı diğer bir deyişle para vakıflarıdır.
Bu vakıf türü daha çok gayrımüslimler tarafından kurulmuş ve ortak
ihtiyaçları için kullanılmışlardır.
Müslim ve gayrımüslimlerin karışık oturduğu mahalle ve köylerde
avârız vakfının parası her iki zümrenin ihtiyaçlarına sarf edilir, vakfı kuranın
Müslüman ve gayrımüslim olması buna tesir etmezdi14. Halep’te beş avârız
vakfı tespit edebildik. Bunların dördü gayrımüslim vakıflarıdır. Bunlar
sırasıyla şunlardır: Ermeni Fakirleri Vakfı, Morani Fakirleri Vakfı, Süryanî
Hıristiyanları Vakfı, Rum Taifesi Vakfı’dır.
Bir tane de mahalle adı taşıyan Süveyka Ali Mahallesindeki Süveyka
Hâtim Fakirleri Vakfı’dır. Bu vakıf mahalle adı taşıdığı için vakfın
Müslüman veya gayrımüslim olduğu konusunda bir açıklık yoktur. Kadimi
Halep’teki bu mahalle Halep kapalı çarşısını da içine alan bir bölgede olup,
canlı bir ticaret sahasını içine almaktadır. Bu sebepten eski Halep’teki bu
mahallede Müslim ve gayrımüslimlerin karışık olması ihtimalden uzak
değildir.
Yukarıda bahsettiğimiz bu vakıfların muhasebe kayıtları peş peşe
Mustafa Nuri TURKMEN /Journal of the Institute of Social Sciences 9- 2012, 121-131
127
düzenli olarak beş yıl (1226, 1227, 1228, 1229, 1231) kaydedilmiştir.
Bunlardan Halep’in Süveyka Hâtim Fakirleri Vakfı Muhasebesini
incelendiğinde; Halep Kalesi’nin yakınında Kapalı Çarşı civarındaki mahalle
fakirlerinin her türlü ihtiyaçları için ihdas edilmiş bu vakfın gelirleri arasında
diğer vakıflarda da olduğu gibi dükkan, ev, arazi, depo kirası görünmektedir.
Bu gelirlere ilaveten borç verme karşılığında alınan kar da gelirler arasında
görünmektedir.
Bu vakfın mütevelli heyet başkanı Seyyid Muhammed Tâhir Ağa
tarafından 1226/1811 yılına ait gelir dökümü kuruş hesabıyla aşağıdaki
gibidir.
GELİRLER:
III. Tablo: Süveyka Hâtim Fakirleri Vakfının Gelir Tablosu
Sabun pazarındaki iki dükkânın kirası
95
Fırın kirası
120
El-Mesâlihî’den alınan ev kirası
90
İbnun Neyyâl’dan alınan ev kirası
60
El-Bevvânî’den alınan ev kirası
48
İbn Accûr’dan alınan ev kirası
24
El-Gûrî odasının kirası
90
Dükkan, fırın ve ev kiraları olmak üzere toplam
527
Hacı Süleyman’dan kâr
10
Hacı Ahmet el-Cizmâtî’den kâr
10
Bir dârın 9 aylık ek kirası
54
Genel Toplam
601
Bu vakıf para vakfı olduğu için ihtiyaç sahiplerine borç para
vermektedir. Günümüzün en büyük ekonomik problemlerden birisi olan
enflasyon, Osmanlı Devleti için de büyük sıkıntıdır. Bu yüzden verilen borç
paralarda enflasyon farkı meblağa kar olarak yansımış durumdadır.
Tabloda yer alan bir evin dokuz aylık ek kirası olan meblağ ise
kiradaki gecikmelere matuf olmak üzere alınmış olmalıdır. Bu durum para
vakıflarının tipik özelliğidir. Her iki kalemdeki meblağı topladığımız zaman
601 kuruş bir meblağ gelir görünmektedir.
Gelir kalemleri bu şekilde oluşurken gider kalemlerinde nasıl
farklılıklar bulunduğunu anlamak için vakıfta hizmet sunan çeşitli
görevlilere ödenen ücretler, çeşitli dükkanların tamir ve bakımlarına yapılan
128
Mustafa Nuri TÜRKMEN/ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9- 2012, 121-131
masraflar ile vergilere ödenen giderlerden oluşan masraflara bir göz atalım.
GİDERLER:
IV. Tablo: Süveyka Hâtim Fakirleri Vakfının Gider Tablosu
Mütevelli 90,
90
Bekçi 90,
90
Temizlik ücreti 41.5
41.5
İbnul Acûz dükkânının ıslahı 13.5,
13.5
Fırın ıslahı 17,
17
El-Kassâr’ın dâr duvarının ıslahı 33.75,
33.75
Sabun çarşısındaki dükkânın ıslahı 5.5,
5.5
Avârız vergisi 150,
150
Hâs vergisi 24,
24
Çeşitli ücretleri 7.5,
7.5
Muhasebe vergisi 12,
12
Kalemiye ve Kaydiye ücreti 2.5,
2.5
Çukadariyye ve Mahzariye 1.5
1.5
Genel Toplam
488.75
Burada dikkatimizi çeken Avârız vergileridir. Bilindiği gibi Avârız 15
şer’i bir vergi olmayıp tamamen örfi bir vergidir. Sultanın emriyle ve
divanın kararıyla toplandığı için resmi adı Avârız-ı Divaniye ve Tekalif-i
Örfiyedir. Bu vergi Türk- İslam devletlerinde kullanılmış ve Osmanlıya da
onlardan intikal etmiştir. Adından da anlaşılacağı gibi arız hallerde: savaş,
yangın, deprem, sel, çekirge istilası gibi afetlerde devletin haktan talep ettiği
olağanüstü bir vergidir. Vergi, önceleri olağanüstü durumlarda alınır iken 17.
Yüzyıldan itibaren daimi hale gelmiştir. Osmanlı Devleti yaşadığı ekonomik
buhrana çare olarak bu yüzyılda Avârız-ı Divaniye ve Tekalif-i Örfiye
kalemindeki vergileri düzenli toplanan vergiler haline getirmiştir. Divan-ı
Hümayun kararıyla alındığı için Avârız-ı Divaniye ve şer’i olmayan örfi
angaryaları içerdiği için Tekalif-i Örfiye şeklinde ifade edilmiştir. Buna göre
Avârız-ı Divaniye’den Avârız, Nüzül16, Tekalif-i Örfiye’den ise Sürsat17 ve
İştira18 anlaşılmaktadır.
Bu vergiler, şer’i vergilere göre daha ağır vergilerdir. Örfi görevliler
dışındaki reayanın bu vergilerden muaf olması söz konusu değildir. Ancak
yüklenilecek angaryaya göre tamamından veya bir kısmından muaf
olunabilir. Bu sebepten dolayı fakir fukaranın bu vergiyi ödemedeki
zorluğunu gidermeye yönelik avârız vakıfları ihdas edilmiştir. Halep 177
numaralı sicil defterinde yer alan vakıflar bu sınıftan vakıflardır. Bu
Mustafa Nuri TURKMEN /Journal of the Institute of Social Sciences 9- 2012, 121-131
129
tarihlerde bu vergi kalemlerinin adları değişmiş ve Sefer-i İmdadiye olmuş
olmasına rağmen, burada eski alışkanlıklardan dolayı avârız diye
kaydedilmiştir. Klasik vakıflarda görünen avârız kayıtları çok mütevazi ve
küçük rakamlardır. Para vakıflarındaki avârız kayıtları ise vakıf giderleri
içinde önemli meblağlar tutmaktadır.
Yukarıdaki hesap dökümüne göre toplam giderler 488,75 kuruştur.
Bu meblağın önemli bir kısmını avârız vergisi oluşturmaktadır. Klasik
vakıflardaki bu vergilerin oldukça mütevazi rakamlar olması klasik vakıf ile
avârız vakfının farkını ortaya koymaktadır. Vakfın gelirleri 601 kuruş,
giderleri 488,75 kuruştur. Bu hesaba göre vakıf bilançosu 112,25 kuruş artı
bakiye vermiştir19.
Gayrımüslim Vakıflarından Ermeni Fakirleri Vakfı; Ermeni Cemaati
fakirlerinin ihtiyaçlarını karşılamak için kurulmuş ve bu cümleden olarak
fakirlerin her türlü ihtiyacı karşılanmış, özellikle avârız vergileri ve sıkışan
cemaat üyelerine faizle borç para verilmiştir. Bu vakfın 1226/1811 yılı
bilançosuna göre gelirler diğer vakıflarda olduğu gibi çeşitli ev-dükkan
kiralarından oluşmakta, 357 kuruş tutmaktadır. Vakıf giderleri ise fakirlere
yapılan harcamalar, avârız vergileri ve tamirat masraflarından oluşmakta ve
396,75 kuruş tutmaktadır. Bu hesaba göre 39,75 kuruş eksi bakiye
çıkmaktadır20.
Bir diğer gayrımüslim vakfı Halep Morani Hıristiyan Fakirleri
Vakfı’dır. 1226/1811 yılına ait gelir ve giderler diğer vakıflarla benzerlik
göstermektedir. Çeşitli akarların kiralarından oluşan gelirler 424 kuruştur.
Giderler ise fakirlere yapılan yardımlar, avârız vergileri ve tamirat
masraflarından oluşmakta ve 474,25 kuruş tutmaktadır. Bu hesaba göre
50,25 kuruş hesapta eksi bakiye görünmektedir21.
Bir diğer vakıf Süryanî Hıristiyan Fakirleri Vakfı’dır. 1226/1811
yılına ait gelir ve giderler diğer vakıflarla benzerlik göstermektedir. Çeşitli
akarların kiralarından oluşan gelirler, on bir adet dâr ve dört adet dükkân
kirasından ibaret olup 464 kuruştur. Giderler ise fakirlere yapılan yardımlar,
avârız vergileri ve tamirat masraflarından oluşmakta ve 536 kuruş
tutmaktadır. Bu hesaba göre 72 kuruş hesapta eksi bakiye görünmektedir22.
Bir başka gayr-ı müslim vakfı Halep Rum Hıristiyan Fakirleri
Vakfı’dır. 1226/1811 yılına ait gelir ve giderler diğer vakıflarla benzerlik
göstermektedir. Çeşitli akarların kiralarından oluşan gelirler, on beş adet dâr
ve on adet dükkân kirasından ibaret olup 715,5 kuruştur. Giderler ise
130
Mustafa Nuri TÜRKMEN/ Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi 9- 2012, 121-131
fakirlere yapılan yardımlar, avârız vergileri ve tamirat masraflarından
oluşmakta ve 744. 75 kuruş tutmaktadır. Bu hesaba göre 29,25 kuruş hesapta
eksi bakiye görünmektedir 23.
Sonuç olarak; Halep Vakıfları diğer Osmanlı Coğrafyasındaki
vakıflar gibi içtimai kurumları yaşatmak ve halkın sıkıntılarını bertaraf
etmek üzere kurulmuş kurumlardır. Bu bildirinin konusu olan vakıflardaki
vergilendirme ve avarız vakıfları hususu da diğer bölgeler ile benzerlik
göstermektedir. Vakıflardaki vergilendirme, vakıf bilançolarındaki artı
bakiye üzerinden hesaplanıp çok küçük rakamlardır. Avarız vakıflarındaki
vergi rakamları ise gider kalemlerinin önemli bir kısmını teşkil etmektedir.
Biz burada sadece Halep Şer’iyye sicillerinden 177 numaralı defteri göz
önünde bulundurarak konuyu hazırladık. Bu vakıfların ihdas edildikleri
zamanki vakfiyeleri ve zaman içindeki değişim ve gelişmeleri ortaya
çıkarmak çok daha geniş çalışmalara muhtaç görünmektedir.
Kaynaklar ve Dipnotlar
1
ÖZCAN, T. 2008: “Osmanlı Toplumuna Özgü Bir Finansman Modeli: Para
Vakıfları”, Çerçeve Dergisi, İstanbul, s.124.
2
ÖZCAN, T. 2008:, s. 125.
3
Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Öğretim Üyelerinden Yrd. Doç. Dr
Mehmet Kabacık’ın sorumluluğunda yapılan D.T.P Türkiye-Suriye Bölgelerarası
İşbirliği Programı Çerçevesinde Halep Şer’iyye Sicilleri projesinden alınmıştır.
4
Bu konudaki teolojik tartışmalar için bkz. ŞİMŞEK, M. 1985: “Osmanlı
Cemiyetinde Para Vakıfları Üzerinde Münakaşalar”, Ankara Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi Dergisi C. 27, Ankara. s. 211
5
ÖZCAN, T. 2008: s. 125.
6
ÖZCAN, T. 2008: s. 127.
7
ÖZCAN, T. 2008: s. 125.
8
TAŞ H., 2006: XVII. Yüzyılda Ankara, TTK, Ankara, s. 132.
9
ÖZCAN, T. 2008: s. 126.
10
ERGENÇ, Ö. 2006: XVI. Yüzyılın Sonlarında Bursa, Ankara, TTK, s. 171.
11
ERGENÇ, Ö. 2006: s. 172.
12
ÖZCAN, T. 2008: s. 126.
13
Haleb Şer’iyye Sicilleri, no: 177, sayfa 3, evrak no: 7-8.
14
İPŞİRLİ, M. 1991: “Avarız Vakfı” TDVİA Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. 4, s.
109.
15
SAHİLLİOĞLU, H. 1991: “Avarız”, TDVİA Diyanet İslam Ansiklopedisi, C. 4,
s. 108-109: BARKAN, Ö. L. 1997: “Avarız”, İslam Ansiklopedisi, C. II, s.14.
16
MC GOWAN, B. 1981: “Osmanlı Avârız-Nüzül Teşekkülü”, VII. Türk Tarih
Kongresi, II, Ankara, s.1327.
17
SAHİLLİOĞLU, H. 1964: “17. Yüzyılın Sonunda Bolu Livası Sürsat Bedeli”,
Mustafa Nuri TURKMEN /Journal of the Institute of Social Sciences 9- 2012, 121-131
131
ÇELE, s.XI, Bolu, s.15.
18
Kelime manası olarak Arapça satın almak olmasına rağmen bunu tekâlife
dönüştüren şey, devletin verdiği fiyatın piyasa fiyatından düşük olmasındandır.
19
Haleb Şer’iyye Sicilleri, no: 177, sayfa 4, evrak no: 9.
20
Haleb Şer’iyye Sicilleri, no: 177, sayfa 15, evrak no: 54.
21
Haleb Şer’iyye Sicilleri, no: 177, sayfa 15, evrak no: 55.
22
Haleb Şer’iyye Sicilleri, no: 177, sayfa 16, evrak no: 56.
23
Haleb Şer’iyye Sicilleri, no: 177, sayfa 16, evrak no: 57.
Download

halep para vakıfları muhasebelerinin kısa bir değerlendirmesi