Sürdürülebilir Turizm için Alternatif Tur Rotaları Alternative Tour Routes for Sustainable Tourism
4
118
Rüstem Paşa Sebili
Rüstem Paşa Public Fountain
İstanbul’da Su Yapıları Water Structures in İstanbul
5
Seyyid Hasan Paşa Sebili
Seyyid Hasan Paşa Public Fountain
Rüstem Paşa Sebili, Rüstem Paşa’nın
ölümünden sonra türbesinin inşası
sırasında avlu duvarları üzerine eşi
Mihrimah Sultan tarafından yaptırılmıştır. Eminönü’nde bulunan bu
sebil, kentin açık hava sebillerinin en
eski ve güzel örneklerinden biridir.
The Rüstem Paşa Public Fountain was
built by his wife, Mihrimah Sultan, within the courtyard walls of the tomb built
following his death. This public fountain,
located in Eminönü, is one of the oldest and
most beautiful examples of the city’s outdoor public fountains.
Seyyid Hasan Paşa tarafından Mimarbaşı Mustafa Ağa’ya, 1745 yılında,
medrese, han, sıbyan mektebi, sebil,
iki çeşme, fırın ve dükkanlardan oluşan Seyyid Hasan Pasa Külliyesi yaptırılmıştır. Külliye Vezneciler semtinde bulunmaktadır.
In 1745, Seyyid Hasan Paşa ordered Chief
Architect Mustafa Ağa to build the Seyyid
Hasan Paşa Complex, which consisted of a
medrese, a lodge, a children’s school, a public fountain, two additional fountains, a
bakery and shops. The Complex is located
in the Vezneciler neighborhood.
Yatık dikdörtgen penceresi avlunun
diğer pencerelerinden farklılık göstermektedir. Lokma parmaklıklı pencerenin iki yanında büyük birer mermer
tekne yer almaktadır. Bunların doldurulması için avlu duvarında bir kapak
ve su yolu görülmektedir.
Its sideways rectangular window is distinct
from the courtyard’s other windows. The
window, which features Ottoman railings
in the “lokma” style, also features one large
marble basin on either side. A valve and water passageway that supply the fountain are
visible on the courtyard wall.
Osmanlı Baroğu tarzındaki Seyyid
Hasan Paşa Sebili, medresenin kuzeybatı köşesindeki sıbyan mektebinin altında yer almaktadır. Külliyenin medrese ve mektep kısmı
İstanbul Üniversitesi Avrasya Araştırmaları Enstitüsü olarak faaliyet göstermektedir. Sebile ise herhangi bir
fonksiyon verilmemiştir.
The Seyyid Hasan Paşa Public Fountain
was constructed in an Ottoman Baroque
style and is located underneath the children’s school, located in the northwest corner of the medrese. The medrese and school
sections of the complex are still active and
serve as the İstanbul University Eurasian
Studies Institute. The public drinking
fountain, however, is not in use today.
Kurşun kaplı, geniş saçakları olan sebilin dalgalı beş cephesi de Marmara
Adası mermeri kaplanmıştır. Yuvarlak
kemerli pencereler arasında yer alan
akantus yapraklı başlıklara sahip sütunlar Avrupa sanatının izlerini taşımaktadır. Cephelerde dörder satır halinde düzenlenmiş talik hatlı on beyitlik kitabe
Hicri 1158 tarihini vermektedir.
The fountain is plated in lead with a wavy
design, has five sides with large fringes
and is covered in marble sourced from
Marmara Island. Columns with acanthus-leaf tops are located between the
windows, with round arches bearing traces
of European art. The couplet inscription,
which is on each wall, is in talik script and
arranged in four lines. It presents the date
of 1158 according to the Muslim calendar.
119
Download

Rüstem Paşa Sebili Rüstem Paşa Public Fountain Seyyid