Web Tabanlı Çok Merkezli Çalışma Sistemi
www.favorsci.org
İçindekiler
Önsöz................................................................................................... 3
Bilimsel Danışma Kurulu Üyeleri............................................................ 5
Web Tabanlı Çok Merkezli Çalışma Sistemi Protokolü............................. 7
Proje Öneri Dilekçesi Örneği................................................................ 10
“FAVOR for Pediatric Endocrinology” Proje Öneri Formu....................... 11
İdari İzin Örneği................................................................................... 13
Taahhütname Örneği........................................................................... 14
Bilimsel Danışma Kurulu Proje Değerlendirme Formu........................... 15
Bilimsel Danışma Kurulu Proje Değerlendirme Raporu.......................... 16
www.favorsci.org
2
Önsöz
Günümüzde bilgiyi üretmek, paylaşmak ve yaygınlaştırmak
her zamankinden daha fazla işbirliği, eşgüdüm ve organizasyon
gerektiriyor. Bir merkezde, sadece o merkezin vakaları ile yapılacak çalışmaların uluslararası düzeyde kabul görmesi çok zorlaşmıştır. Daha yüksek kalitede çalışmalar yapabilmek, bunlarda
yeterli sayıda vakaya ulaşabilmek ve istenilen genellenebilirliği
sağlamak için çok merkezli çalışmalar planlamak ve uygulamak
neredeyse zorunlu hale gelmiştir.
Çok merkezli çalışmaların yapılması ihtiyaç ile birlikte, bilişim
teknolojilerindeki gelişmeler ve internet kullanımıyla eşzamanlı
ve eşgüdümlü çalışma olanağı nedeniyle kolaylaşmıştır. Bilişim
teknolojileri bir çalışma sistematiği olmasa da iyi kullanılması
halinde çok güçlü çalışmaların yapılmasına aracılık edebilecek,
çok önemli bir gereç haline gelmiştir.
Çocuk Endokrinolojisi Derneği’nin ana hedefi, alanında
önemli bilimsel çalışmalara öncülük yaparak, gerekli destek ve
danışmanlık vermektir. Bu amaçla yıllardır üyelerimize, proje ve
burs desteği ile yayın ve çalışma ödülleri vererek önemli başarılar elde edilmiştir. Bu gelişim süreci işbirliğimizi, derneğe olan
güveni artırarak birlikte daha büyük çalışmalar yapma aşamasına getirmiştir. Yapılan inceleme ve çalışmalar sonucunda internet tabanlı, çok merkezli çalışma alt yapısı olan FAVOR Web
Kayıt Sistemi altında bir Çocuk Endokrinolojisi kategorisi oluşturulmuş ve çalıştırılmaya başlanmıştır. Bu sistem ile yapılması
önerilen çalışmaların değerlendirilmesi için Çalışma Gruplarımızın Başkanlarından oluşan Bilimsel Danışma Kurulu oluşturuldu. İlerleyen dönemlerde Bilimsel Danışma Kurulu’na diğer
arkadaşlarımızın da katılımı sağlanacaktır.
İnternet tabanlı araştırma sistemimiz, faaliyete başlaması ile
birlikte araştırma gruplarımızda yeni bir enerji getirmiş, aramızdaki sinerjiyi yükseklere çıkaran bir etki göstermiştir. Yapılan
ön çalışmalar ile birçok meslektaşımız sisteme kayıt olmuş, vaka
kaydetmiş, işleyiş hakkında bilgilenmiştir. Bu etkinlikler ürünlerini de vermeye başlamıştır.
Sistemin, uzun erimli, hedef odaklı yürütülebilmesi, adil ve
bilimsel bir yönetim yapılabilmesi, herkesi kapsayabilmesi başlangıçta iyi planlanması ve organizasyonu ile mümkündür. İyi
www.favorsci.org
3
tasarlanmış, yeterince tartışılmış, katılımcılığı öne çıkaran kurallar hem kişilere yol gösterecek, hem de ileride karşılaşılabilecek
sorunları en az düzeye indirecektir.
Çocuk Endokrinolojisi Derneği’nin “FAVOR for Pediatric Endocrinology” başlığı ile çalışmalarına başlayan, internet tabanlı
kayıt sisteminin işleyiş kuralları, proje başvuru prosedürleri, değerlendirme kriterleri, formlar gibi gerekli dokümanlarını bu kitapçıkta toplayıp sizlerin kullanımına sunmayı istedik. Bu kitapçıktaki dokümanlara http://www.cocukendokrindiyabet.org/
index.php adresinden de ulaşmanız mümkündür. Hep birlikte
güzel çalışmalar yapacağımıza ve bilime önemli katkılar sağlayan yayınlara imza atacağımıza inanıyorum.
Prof.Dr. Peyami CİNAZ (Chair)
FAVOR for Pediatric Endocrinology
www.favorsci.org
4
Bilimsel Danışma Kurulu Üyeleri
Doç. Dr. Cengizhan AÇIKEL
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
FAVOR for Pediatric Endocrinology Epidemiyoloji Danışmanı
Prof. Dr. Ayşehan AKINCI
İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi
Obezite Çalışma Grubu Başkanı
Prof. Dr. Merih Berberoğlu
Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Cinsel Farklılaşma Bozukluğu Çalışma Grubu Başkanı
Prof. Dr. Abdullah Bereket
Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi
Ergenlik Çalışma Grubu Başkanı
Prof. Dr. Atilla Büyükgebiz
Bilgi Üniversitesi Tıp Fakültesi
Turner Sendromu Çalışma Grubu Başkanı
Prof. Dr. Peyami Cinaz
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi
FAVOR for Pediatric Endocrinology Başkanı
Prof. Dr. Feyza Darendeliler
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Boy Kısalığı ve Büyüme Hormonu Çalışma Grubu Başkanı
Prof. Dr. Oya Ercan
İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi
Endokrin Bozucular Çalışma Grubu Başkanı
Prof. Dr. Betül Ersoy
Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi
Hirşutizm ve Endokrin Hipertansiyon Çalışma Grubu Başkanı
Prof. Dr. Şükrü Hatun
www.favorsci.org
5
Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi
Diyabet Çalışma Grubu Başkanı
Prof. Dr. Selim Kurtoğlu
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi
Tiroid Çalışma Grubu Başkanı
Prof. Dr. Behzat Özkan
İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kemik Sağlığı Çalışma Grubu Başkanı
Prof. Dr. Nurçin Saka
İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi
Konjenital Adrenal Hiperplazi Çalışma Grubu Başkanı
Doç. Dr. Ediz Yeşilkaya
Gülhane Askeri Tıp Akademisi
FAVOR for Pediatric Endocrinology Bilimsel Direktörü
*İsimler, alfabetik olarak sıralanmıştır.
www.favorsci.org
6
Web Tabanlı Çok Merkezli Çalışma Sistemi Protokolü
FAVOR for Pediatric Endocrinology Web Tabanlı Çok Merkezli Çalışma Sistemi’nde proje oluşturma, yürütme ve verilerin
toplanması ile makalenin yazılması ile ilgili hususlar aşağıda sunulmuştur.
Proje ile İlgili Hususlar
1. Pediyatrik Endokrinoloji alanında web tabanlı çalışma
sistemininde proje gerçekleştirmek isteyen araştırmacılar,
“FAVOR for Pediatric Endocrinology” kategorisini kullanabilirler.
2. Bir projenin “FAVOR for Pediatric Endocrinology” üzerinde yürütülebilmesi için, projenin Etik Kurul Onayı ile
alınması gereken diğer izinlerinin (İdari Amir veya Eğitim Sorumlusu veya Bilim Dalı Başkanı) alınmış ve maddi
kaynağının temin edilmiş olması gereklidir.
3. Projenin “FAVOR for Pediatric Endocrinology” Bilimsel
Danışma Kurulu’nda değerlendirilmesi için araştırmacılar, Proje Öneri Dilekçesi (Ek-1), Proje Öneri Formunu (Ek2) ve Veri Toplama Formunu hazırlayarak Bilimsel Danışma Kurulu’na web sitesi üzerinden (www.favorsci.com
adresindeki Offer Project formu doldurularak) gönderir.
4. Bilimsel Danışma Kurulu, projeleri Proje Değerlendirme
Formuna (Ek-3) göre ve en geç 45 günlük bir süre içinde
değerlendirir. Bilimsel Danışma Kurulunun üçte ikisinin
onayını alan proje, “FAVOR for Pediatric Endocrinology”
kategorisinde yapılır.
5. Veri Toplama Formunun elektronik formata dönüştürülmesini ve diğer dokümanlarla birlikte sisteme entegre
edilmesini kategori editörü sağlar. Veri Toplama Formunun elektronik formata dönüştürülmesi için yapılacak harcamalar proje bütçesinden karşılanır.
6. Sisteme entegre edilen projeler, Çocuk Endokrinolojisi ve
Diyabet Derneği üyelerine duyurulur.
7. Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği üyelerinden
projeye katılmak isteyenler, sistem üzerinden giriş yapawww.favorsci.org
7
rak bu taleplerini iletebilirler. Ayrıca Bilimsel Danışma
Kurulu’nun onayı ile proje yürütücüsü, Çocuk Endokrinolojisi ve Diyabet Derneği üyesi olmayan araştırmacıların
da projeye katılımını talep edebilir.
8. Proje yürütücüsü, projeye katılım taleplerini değerlendirerek (Hasta potansiyeli ve gerekli diğer özellikleri göz önüne alınarak) Bilimsel Danışma Kurulunun onayı ile projede çalışmasını onaylar veya reddeder.
9. Katılımcı araştırmacılar, vaka verilerini, sisteme kendi
“FAVOR for Pediatric Endocrinology” hesapları üzerinden giriş yaparak kaydederler. Her katılımcı araştırmacı,
sadece kendi olgularının verisini görebilir. Girdikleri verilerin doğruluğu ve güvenilirliğini sağlamak kişisel sorumluluğundadır.
10.Katılımcı araştırmacılar, veri girişini araştırma takvimini
aksatmayacak şekilde yapmaya ve gerekli prosedürleri
tam uygulayarak eksik veri kalmamasına özen gösterirler.
11.Projelerde toplanacak verilerin Microsoft Excel formatına
dönüştürülmesini “FAVOR for Pediatric Endocrinology”
kategori editörü yapar.
12.Kategori editörü ve proje yürütücüsü girilen vakaların/
verilerin eksiksiz olduğunu kontrol eder. Veri eksiklerinde
veya planlanan sayıda vaka girilmemiş olması durumunda katılımcı araştırmacılar ile görüşür ve tamamlanmasını
sağlar.
13.Proje yürütücüsü veri toplama aşaması sonunda, toplanan
veriler kendisine teslim edildikten sonraki altı ay içinde
çalışmayı yayına hazır hale getirmekten yükümlüdür. Altı
ay içinde yazım aşaması tamamlanmaması halinde makale, Bilimsel Danışma Kurulu'nun uygun göreceği kişiler
tarafından hazırlanır.
www.favorsci.org
8
Makale İle İlgili Hususlar
1. “FAVOR for Pediatric Endocrinology” kategorisinde yapılan projelerin makaleleri yazılırken, isim sıralamasının adil yapılmasına azami dikkat gösterilir.
2. Makalede isim sırası belirlenirken hipotezin geliştirilmesi
ile araştırmanın planlanması, yürütülmesi, yazılmasına ve yayınlanması sürecindeki işlemlere verilen katkılar göz önüne alınır.
3. Makalenin temel isim sıralaması proje oluşturma safhasında belirlenir. Proje yürütücüsü, makaledeki isim sıralaması
hakkındaki kuralları, Proje Öneri Formunda belirledikten sonra
Bilimsel Danışma Kurulu’nun görüş ve onayı ile isim sıralaması
kuralları netleştirilir. Makalede isim sıralamasında, isim hakkı
elde etme önceliğine göre sıralama yapılır.
a. Birinci Öncelikte İsim Hakkı Elde Eden Araştırmacılar:
Araştırmanın hipotez, tasarım, projelendirme, yürütme, yazım
aşamalarında önemli katkı sağlayanlar bu gruba girer. Proje
Öneri Formuna bu araştırmacıların isimleri ve sıralaması yazılır.
b. İkinci Öncelikte İsim Hakkı Elde Edenler: Araştırmaya
hasta/veri tabanına vaka girişi yapan katılımcı araştırmacılar
bu gruba girer. Toplam hasta sayısının yüzde kaçı ile ya da kaç
hasta ile katılım sağlandığında isim hakkı doğacağı Proje Öneri
Formunda net olarak belirtilir.
c. Üçüncü Öncelikte İsim Hakkı Elde Edenler: Projeye veya
makaleye isim hakkı oluşturacak kadar katkıda bulunanlar bu
gruba girer.
d. Proje bittikten sonra proje yürütücü yukarıdaki kriterlere
göre isim sıralaması yapar. Ancak gerek duyulursa Bilimsel Danışma Kurulu’nun onayı ile makaleye araştırmacı ilave edilebilir.
e. Makalede isim hakkı elde edemeyecek kadar hasta sayısı
ile çalışmaya katılan katılımcılara “Acknowledgement” kısmında teşekkür edilir.
4. “FAVOR for Pediatric Endocrinology” kategorisine “Acknowledgement” kısmında teşekkür edilir.
5. Proje yürütücüsü, makale yazımı, dergi seçimi gibi konularda katılımcıların görüşlerini alır.
www.favorsci.org
9
Proje Öneri Dilekçesi Örneği
“FAVOR for Pediatric Endocrinology” Danışma Kurulu’na,
“……………………………………………………………………
…………………………….” başlıklı proje önerim için aşağıda belirtilen tüm proje teklif kurallarını ve şartlarını sağlamış bulunmaktayım. Proje önerimin değerlendirilerek tarafıma bilgi verilmesini az ederim.
Proje Yöneticisi
Adı Soyadı
İmza
Proje Teklifi Kontrol Listesi
1. Çalışma önerim, ulusal ve uluslararası alanda bilime katkı
sağlayacak özelliktedir (+)
2. Yeterli literatür incelemesi yapılmıştır (+)
3. Gerekli etik kurul izinleri alınmış ve etik kurul fotokopisi
ekte sunulmuştur. Çok merkezli çalışmalarda sadece yürütücü merkezin onam alması yeterlidir (+)
4. Gerekli izinler (İdari ve Akademik) alınmıştır (+)
5. Proje için gerekli hasta sayısına ulaşmak mümkün gözükmektedir. Sayı yeterliliği için istatistik hesapları yapılmıştır (+)
6. Proje için gerekli maddi kaynak temin edilmiştir (+)
7. Proje yürütmedeki iş bölümü belirlenmiştir (+)
8. Proje Öneri Formu yazılmış ve ekte sunulmuştur (+)
9. Çalışmaya katılacak merkezlerin özellikleri belirlenmiştir (+)
10.İsim sıralaması kuralları belirlenmiştir ve Proje Öneri Formu’nda yer almaktadır (+)
www.favorsci.org
10
“FAVOR for Pediatric Endocrinology”
Proje Öneri Formu
Projenin Adı
Projenin İngilizce Adı
Proje Yürütücüsü
Projeye Katılacak Merkezlerde Aranacak Özellikler
Yardımcı Araştırmacılar
Projenin Gerekçesi/Amacı
Uygulanacak Yaklaşım/Yöntemler
(Vaka Seçim Kriterleri, Dahil Olma
ve Dışlama Kriterleri, Araştırma Hipotezi ve Diğer Tasarım Konuları)
(Ek-1: En az iki literatür)
Projenin Başlama Zamanı
Öngörülen Çalışma Süresi
Araştırma Sonlandırma Kriterleri
www.favorsci.org
11
Hedeflenen Hasta Sayısı
Proje Bütçesi Hakkında Bilgi
Onayı Alınan Etik Kurul
(Ek-2: Karar Fotokopisi)
İdari veya Akademik İzinler
(Ek-3: İzin Fotokopileri)
Destekleyen Kuruluş
Yayında İsim Sıralamasına Ait
Açıklama
Çalışma Bittikten Sonra Yayın
Yazım Süresi
Aydınlatılmış Onam Formu
(Ek-4: Onam Formu Örneği)
Veri Toplama Formu Örneği
(Ek-5: Form Örneği)
Yazışma Adresi
www.favorsci.org
12
İdari İzin Örneği
“FAVOR for Pediatric Endocrinology” Danışma Kurulu’na,
“……………………………………………………………………
……………………………..” başlıklı projenin yapılmasında herhangi bir sakınca yoktur.
Adı Soyadı
İmza
www.favorsci.org
13
Taahhütname Örneği
FAVOR for Pediatric Endocrinology Web Tabanlı Çok Merkezli Çalışma Sisteminde yürütülecek ……………………………
…………………………………………………………………………
……..isimli proje kapsamında,
• Araştırmanın, alınmış etik kurul ve diğer izinlere uygun
yürütüleceğini,
• Araştırmayı yürütmek üzere izin verilen web tabanlı çalışma sistemine giriş yetkilerinin uygun kullanılacağını,
• Proje ile ilgili hazırlanan dokümanlar, geliştirilen formlar
ve diğer bilimsel materyalin araştırma amacı dışında kullanılmayacağını, kopyalanmayacağını ve dağıtılmayacağını,
• Verilerin gizliliği ve hasta mahremiyetinin korunması konularında gerekli tüm önlemlerin alınacağını,
• Gerek hasta verisi toplama, gerekse bilişim alt yapısı kullanma konularında evrensel etik ilkelere ve ulusal mevzuata uyulacağını,
• Projenin evreleri hakkında veri katılımcı araştırmacılar ve
Bilimsel Danışma Kurulunun düzenli olarak bilgilendirileceğini,
• Proje sonlandıktan sonra verilerin yayın haline getirilmesi
için gerekli çalışmaların yapılacağını,
• Toplanan verinin başka amaçlarla kullanılmayacağını,
• Projenin yayına dönüştürülmesinde isim sıralaması ve yazarlık haklarının korunması konularına proje önerisinde
belirtilen ilkelere riayet edileceğini,
• Maddi sorumlulukların proje yürütücüleri tarafından yerine getirileceğini,
Taahhüt ediyorum.
Proje Yürütücüsü
Adı Soyadı:
www.favorsci.org
14
Bilimsel Danışma Kurulu
Proje Değerlendirme Formu
Değerlendirmeyi Yapan: …………………………………….
PROJE ADI
Çalışma ulusal ve/veya uluslararası alanda bilime katkı sağlayacak niteliktedir.
1.
Uygun 
Uygun değil 
Açıklama:
Çalışma özgün bir araştırmadır.
2.
Uygun 
Uygun değil 
Açıklama:
Çalışma uygun hipotezlere sahiptir.
3.
Uygun 
Uygun değil 
Açıklama:
Çalışma tasarımı uygundur.
4.
Uygun 
Uygun değil 
Açıklama:
Yeterli literatür incelemesi yapılmıştır.
5.
Uygun 
Uygun değil 
Açıklama:
Gerekli etik kurul izinleri alınmıştır.
6.
Uygun 
Uygun değil 
Açıklama:
Gerekli izinler (İdari ve Akademik) alınmıştır.
7.
Uygun 
Uygun değil 
Açıklama:
Sayı yeterliliği için istatistik hesapları yapılmıştır. Proje için gerekli hasta sayısına ulaşmak mümkün gözükmektedir.
8.
Uygun 
Uygun değil 
Açıklama:
Proje için gerekli maddi kaynak temin edilmiştir.
9.
Uygun 
10.
11.
12.
13.
Uygun değil 
Açıklama:
Proje yürütmedeki iş bölümü belirlenmiştir.
Uygun 
Uygun değil 
Açıklama:
Proje Öneri Formu yazılarak sunulmuştur.
Uygun 
Uygun değil 
Açıklama:
Çalışmaya katılacak merkezlerin özellikleri belirlenmiştir.
Uygun 
Uygun değil 
Açıklama:
İsim sıralaması kuralları belirlenmiştir ve Proje Öneri Formunda yer almaktadır.
Uygun 
Uygun değil 
Açıklama:
Karar: Söz konusu proje önerisinin “FAVOR for Pediatric Endocrinology” kategorisinde yürütülmesi uygundur/uygun değildir.
www.favorsci.org
15
Bilimsel Danışma Kurulu
Proje Değerlendirme Raporu
“FAVOR for Pediatric Endocrinology” önerilmiş
“…………………………………………………………….” başlıklı proje Bilimsel Danışma Kurulu tarafından değerlendirilmiş,
projenin reddinin/kabulünün/düzeltildikten sonra yeniden
başvurmasının uygun olduğu kararlaştırılmıştır.
Bilimsel Danışma Kurulu Başkanı
Adı Soyadı
İmza
www.favorsci.org
16
Download

Web Tabanlı Çok Merkezli Çalışma Sistemi