ZİRAAT HAYAT VE EMEKLİLİK A.Ş.
GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI
EMEKLİLİK YATIRIM FONU
FAALİYET RAPORU
01.01.2014-30.06.2014
NO
TARİH
Kuruluşa İlişkin Kurul Kararı
24.02.2011
6/2010
Kuruluşa İlişkin Kurul İzni
04.03.2011
2621
Fon İçtüzüğü Tescili
10.03.2011
74905-2011
Fon İçtüzüğü’nün Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde İlanı
15.03.2011
7772
Kurucu Tarafından Avansın Fon’a Verildiği Tarih
01.04.2011
İzahname’nin Kurul tarafından onaylandığı tarih
20.06.2011
6236
İzahname’nin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde İlanı
29.06.2011
7842
Fon’un Halka Arz Tarihi
01.07.2011
Kuruluş Aşamasında Fon’a Kurucu Tarafından Verilen Avans Tutarı:
1,000,000 TL olup, 08.09.2011 itibarı ile avans iadesi tamamlanmıştır.
Fon’un Yatırım Stratejisi:
Fon, portföyünün en az %80’ini ters repo dahil kamu iç borçlanma araçlarına
yatırarak faiz gelir elde etmeyi hedefler. Sermaye Piyasası Kurulu’nun Emeklilik
Yatırım Fonlarının Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliğinin
20 inci maddesinde belirlenmiş olan yönetim ilkelerine uyulur.
Fon’un
Yatırım
Yapacağı
Sermaye
Piyasası
Araçlarının
Karşılaştırma Ölçütü ve Yatırım Stratejisi Bant Aralığı:
Fon yönetiminde ilgili
sınırlamalara uyulur.
Yönetmelik hükümleri
1
saklı
Seçimi,
kalmak üzere aşağıdaki
VARLIK TÜRÜ
EN AZ % EN ÇOK %
Kamu İç Borçlanma Senetleri
0
100
Kamu Dış Borçlanma Senetleri *
0
20
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri **
0
20
Ters Repo ***
0
100
Repo
0
10
Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklıkları / Fonları
0
20
Varant
0
15
Vadeli Mevduat (TL/Döviz) + Katılma Hesabı (TL/Döviz)
0
20
Vadesiz Mevduat (TL/Döviz) + Katılma Hesabı (TL/Döviz)
0
20
Altın ve Kıymetli Madenlere Dayalı Sermaye Piyasası
Araçları
0
10
Borsa Para Piyasası İşlemleri
0
20
Menkul Kıymet + Yabancı + Borsa + Serbest + Koruma
Amaçlı + Garantili Yatırım Fonu Katılma Payları
0
20
Gayrimenkule Dayalı Sermaye Piyasası Araçları
0
20
* Fon, borsada işlem gören dış borçlanma araçlarını borsa dışında yapılacak
işlemlerle fon portföyüne dahil edebilir veya fon portföyünden çıkarabilir.
** Fon, portföy değerinin en fazla %10’u kadar borsada işlem görmeyen özel
sektör borçlanma araçlarına yatırım yapabilir.
*** Fon, Yönetmeliğin 21/A-a maddesi uyarınca portföyünün %10’unu geçmemek
kaydı ile borsa dışında ters repo işlemlerine taraf olabilir.
Fon, Yönetmeliğin 21 inci maddesi doğrultusunda, portföyünün en fazla %20’sini
girişim sermayesi yatırım ortaklıkları tarafından ihraç edilen para ve sermaye
piyasası araçlarına ve girişim sermayesi yatırım fonlarının katılma paylarına
yatırabilir. Girişim sermayesi yatırım ortaklıklarına yapılacak yatırımlarda
yönetmeliğin 21 inci maddesinin (c) bendindeki sınırlamalar dikkate alınmaz. Tek
bir girişim sermayesi yatırım fonuna yapılan yatırım tutarı, fon portföyünün %5'ini
geçemez.
Fon, Yönetmeliğin 24 üncü maddesi doğrultusunda ve Kurulca belirlenen esaslar
çerçevesinde, portföyüne riskten korunma amacıyla döviz, kıymetli madenler, faiz,
finansal göstergeler ve sermaye piyasası araçları üzerinden düzenlenmiş opsiyon
sözleşmeleri, varantlar, forward, finansal vadeli işlemler ve vadeli işlemlere dayalı
opsiyon işlemleri dâhil edebilir. Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile varantlar
nedeniyle maruz kalınan açık pozisyon tutarı fon net varlık değerini aşamaz.
Portföye alınan vadeli işlem sözleşmelerinin fonun yatırım stratejisine ve
karşılaştırma ölçütüne uygun olması zorunludur.
Aracı kuruluş ve ortaklık varantlarına yapılan yatırımların toplamı fon portföyünün
%15’ini geçemez. Ayrıca, aynı varlığa dayalı olarak çıkarılan aracı kuruluş ve
ortaklık varantlarının toplamı fon portföyünün %10’unu, tek bir ihraççı tarafından
çıkarılan aracı kuruluş varantlarının/ortaklık varantlarının toplamı ise fon
portföyünün %5’ini geçemez. Fonun açık pozisyonunun hesaplanmasında,
varantlar ile Vadeli İşlemler Borsasında taraf olunan aynı varlığa dayalı vadeli
işlem sözleşmelerinde alınan ters pozisyonlar netleştirilir.
2
Fon Unvanı
Karşılaştırma Ölçütü
(%80)
Ziraat Hayat ve
Emeklilik A.Ş. Gelir
Amaçlı
Kamu
Borçlanma Araçları
Emeklilik
Yatırım
Fonu
KYD DİBS 365 Gün
Bono Endeksi
(%18) KYD O/N Brüt Repo
Endeksi
(%1) KYD ÖST Endeksi
(Sabit)
(%1) KYD 1 Aylık Gösterge
Mevduat Endeksi (TL)
Yatırım Stratejisi Bant Aralığı
Devlet İç Borçlanma Senetleri
% 70 - % 100
Ters Repo ve Borsa Para Piyasası
İşlemleri * % 0 - %30
Türk Özel Sektör Borçlanma Senetleri
% 0 - % 20
Vadeli Mevduat + Katılım Hesabı
% 0 - % 20
* Borsa para piyasası işlemleri fon portföyünün % 0 - %20 aralığında
olacaktır.
Fonda İlgili Dönem İçinde Meydana Gelen Değişiklikler ve Fon KuruluYönetim Kurulu Kararları:
01.01.2014-30.06.2014 döneminde İçtüzük, İzahname ve Fon Tanıtım Formu
değişikliği olmamıştır.
01.01.2014-30.06.2014 Döneminde Alınan Fon Kurulu Kararları:
1) 21.01.2014 tarih 1 sayılı fon kurulu kararı ile; günlük olarak Riske Maruz
Değer (RMD) hesaplamasında kullanılacak olan öncül ve kat’i limitlere esas
oranların %1 - %2 olarak belirlenmesine karar verilmiştir.
2) 04.03.2014 tarih 2 sayılı fon kurulu kararı ile; 30.12.2013 tarih 6 sayılı fon
kurulu kararı ile belirlenmiş ve fonlar arasında büyüklüklerine göre
dağıtılmış olan 2014 yılı bağımsız denetim ücret tutarının, kurucusu
olduğumuz fonlardan toplam fon büyüklüğü içindeki payı küçük olan fonlar
için düşük kalması sebebiyle, her bir fon için KDV hariç 800 TL’nin baz ücret
olacak biçimde yeniden düzenlenmesine, kalan yıllık ücret tutarının ise
30.12.2013 tarihli fon büyüklüğü doğrultusunda yeniden fon bazında
dağıtılmasına ve yeni yapılan hesaplama doğrultusunda günlük karşılık
tutarlarının 04.03.2014 tarihinden itibaren değiştirilmesine karar verilmiştir.
3) 31.03.2014 tarih 3-1 sayılı fon kurulu toplantısında, Fon Denetçisi
tarafından hazırlanarak ve Fon Kurulu’na sunulan Ziraat Hayat ve Emeklilik
A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları 2013 Yılı Denetim Raporu görüşülmüştür.
4) 31.03.2014 tarih 3-2 sayılı fon kurulu toplantısında, fonların bağımsız
denetim firması tarafından ’’Yatırım Fonlarının Finansal Raporlama
Esaslarına İlişkin Tebliği‘‘ ve
31.12.2013 tarihli 2013/43 sayılı SPK
Bülteninde yer alan karar uyarınca hazırlanan Fon’un 31 Aralık 2013 tarihli
Fon Fiyat Raporları, Finansal Raporları ile Bağımsız Denetim Raporu Fon
Kurulu’nun görev ve sorumluluk alanında sahip olduğu bilgiler çerçevesinde
incelenmiştir.
5) 15.04.2014 tarih 4 sayılı fon kurulu kararı ile Yatırım Fonlarının Finansal
Raporlama Esaslarına İlişkin Tebliğ (II-14.2) ve Sermaye Piyasası
Kurulu’nun 12.02.2014 tarih 1223390-300.99-102 1439 sayılı yazısına
istinaden 2013 yılı için düzenlenecek bağımsız denetim raporlarına ek olarak
düzenlenmesi istenen portföy raporları (fiyat raporları ve portföy dağılım
3
raporları) için Bağımsız Denetim Firmasınca talep edilen KDV hariç 4,000 TL’lik
ek ücret teklifinin kabul edilerek kurucu tarafından karşılanmasına, yanı sıra
30.12.2013 tarihli fon büyüklüğü esas alınarak fon muhasebesine
yansıtılmak üzere fonlar arasında dağıtılmasına karar verilmiştir.
6) 30.04.2014 tarihli 5 sayılı fon kurulu kararı ile Özel Sektör Borçlanma
Senetleri’nin fon portföyüne dahil edilebilmesi sürecinde; T.C. Ziraat
Bankası A.Ş. Hazine & Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı, Kurumsal
Krediler Grup Başkanlığı, Kurumsal Pazarlama Grup Başkanlığı, Kredi
Politikaları Firma Analiz Bölüm Başkanlığı ve Kredi Politikaları Kredi Risk
İzleme Bölüm Başkanlığı onayı alınarak hazırlanan listedeki tanımlamaların
dikkate alınarak işlem yapılmasına verilmiştir.
01.01.2014-30.06.2014 Döneminde Alınan Yönetim Kurulu Kararları:
06.06.2014 tarih 108/01 sayılı Yönetim Kurulu Kararları ile aynı tarihten geçerli
olmak üzere Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonlarının fon kurulu
üyelerinde aşağıda belirtildiği biçimde değişiklik yapılmasına karar verilmiştir.
ESKİ
Fon Kurulu Üyesi
Şeref AKSAÇ
Fikrettin AKSU
Başlangıç
15.11.2012
-
YENİ
Bitiş
06.06.2012
-
Başlangıç
06.06.2014
Bitiş
Devam ediyor
İçtüzük, izahname ve fon tanıtım formunun en son haline ve içtüzük, izahname ve
fon tanıtım formu tadil metinlerine internet sitemizin ana sayfasında ’’Bireysel
Emeklilik’’ başlığı altında bulunan ’’Emeklilik Yatırım Fonlarımız’’ – ’’Kamuyu
Sürekli Bilgilendirme Formu‘‘ bölümünden ulaşılabilinir. Ayrıca ilgili dokümanlar
KAP’da da yayımlanmaktadır.
Fon Kurulu Faaliyet Raporu ilgili dönemsel (altı aylık, yıllık) raporun ekinde yer
almakta olup, www.ziraatemeklilik.com.tr sitesinde yayımlanmaktadır.
Döneme Ait Genel Değerlendirme:
2014 yılının ilk yarısında tüm varlık gruplarında oynaklığın yüksek olduğu bir altı
ay gördük. Ocak ayında Dolar/TL kurunun 2,40’lı seviyeleri gördüğü, 10 yıllık tahvil
faizinin %11,40 ve 2 yıllık tahvil faizinin %11,75’li seviyeler kadar çıktığı bir
dönem geçirildi. Oynaklığın artığı bu dönem de Merkez Bankası’nın 550 baz puan
faiz artırdığı ve borçlanma faiz oranını %3,50’den %8,00’e yükseltmesiyle kurdaki
oynaklık hızlı bir şekilde gerilemiş ve bu dönemde Dolar/TL 2,40 en yüksek
seviyesinden 2,06’lı seviyelere kadar gerilemiştir. Aynı dönemde faiz getiri
eğrisinin negatif eğimli olduğu bir dönem başlamış ve 2 yıl/10 yıl faiz farkı eksi 100
baz puanlı seviyelerini aşmıştır. Merkez Bankası, likidite yönetimini bu dönemde
etkin bir şekilde kullanmış ve döviz kurunun enflasyonu negatif yönde etkileyeceği
seviyelerde piyasa rezerv miktarını bankacılık sektörü ihtiyaç seviyesinin altında
tutarak gecelik bankalar arası repo faiz oranının %12’li seviyelerde
gerçekleşmesini sağlamıştır. Kurdaki oynaklığın ve kur seviyesinin gerilemesi ile
birlikte likidite miktarları piyasa ihtiyacı seviyesine artırılarak bankalar arası repo
faiz oranının 1 haftalık repo faizi oranına yakın geçmesi sağlanmıştır.
Avrupa Merkez Bankası’nın genişletici para politikası söylemleri ve aynı zamanda
Amerika Merkez Bankası’nın faiz artırımlarına beklenenden daha geç ve yumuşak
geçiş süreci ile devam edeceği beklentileri yılın ilk yarısının son döneminde
gelişmekte olan ülkeler finansal varlıklarına pozitif yansımıştır. Bu olumlu
gelişmeler yerel seçimler sonrasında iyice pekişmiş ve tahvil faizleri 10 yıllık
bölgede %9,00’ların altına gelmiş ve 2 yıllık tahvil faizleri ise %8,25’li seviyelere
4
gerilemiştir. Merkez Bankası Mayıs ayındaki Para Piyasası Kurulu toplantısında bir
haftalık repo faiz oranını %10’dan 9,50’a ve Haziran ayındaki Para Piyasası Kurulu
toplantısında ise 1 haftalık repo faizi oranını %9,50’den %8,75’e çekerek toplamda
2 toplantı döneminde 125 baz puanlık faiz indirimi yapmıştır. Sonrasından ise faiz
eğrisinin şekli 2 yıl/10 yıl bölgesinde negatiften +70 baz puan seviyesine gelmiştir.
Ayrıca Nisan ayında Ukrayna'da devam eden çatışmalar ile Rusya'nın kredi
notunun indirilmesi gelişmekte olan piyasalara olumsuz yansımasına rağmen, ilk
çeyrek büyümesinin beklentilerin üstünde gelmesi ve öncü göstergelerden olan
imalat sanayi endeksindeki düzenlemeler ve cari işlemler açığındaki daralma ile
birlikte önceden yürürlüğü konulan makro ihtiyati tedbirlerin etkisiyle Türkiye'nin
benzer ülkelere kıyasla TL’deki yaşanan değer kaybının sınırlı kalmasını
sağlamıştır.
Döneme Ait Fon Portföy İşlemleri:
Ziraat Hayat ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Borçlanma Araçları Emeklilik
Yatırım Fonu; 01 Nisan 2011 tarihinde 1.000.000 TL avans tutarının kurucu
tarafından fona aktarılması ile 0,010000 TL birim fiyat ile faaliyetine başlamış,
30.06.2014 tarihi itibari ile 196.870.221,74 TL’sı net varlık değerine ve 0,012080
TL birim fon fiyatına ulaşmıştır. 30.06.2014 tarihi itibari ile portföyün %80,42’si
devlet tahvili, %15,83’ü özel sektör borçlanma senetleri, %2,97’si ters repo ve
%0,78’i mevduat işlemlerinden oluşmaktadır.
Fon’un tahvil/bono, repo, ortaklık payı vb. gibi menkul kıymet alım-satım işlemleri
Ziraat Yatırım aracılığı ile yapılmaktadır. Fon’a ait kıymetler Takasbank’daki fon
deposunda saklanmaktadır.
Fon fiyatı ve portföy yapısı ile ilgili bilgiler www.ziraatemeklilik.com.tr
her gün yayınlanmaktadır.
sitesinde
Fonun Performansına İlişkin Bilgiler:
Sunuma Dahil
Dönem Sonu
Portföy veya
Portföy
Grubunun Net
Varlık Değeri
Sunuma Dahil
Portföy veya
Portföy
Grubunun
Yönetilen
Portföyler
İçindeki
Oranı
(%)
Yönetilen
Tüm
Portföyler
Tutarı
*****
Yıllar
Toplam
Getiri
(%)
Karşılaştırma
Ölçütünün
Getirisi
(%)
Enflasyon
Oranı
(%)
Portföyün veya
Portföy
Grubunun Zaman
İçinde Standart
Sapması
(%)
****
1.Yıl 2011
2.Yıl 2012
/ 12 Aylık
3.Yıl 2013
/ 12 Aylık
4.yıl 2014/
6 Aylık
0,61
2,83
6,53*
0,12
0.11
27.593.221
1,33
2.078.211.443
11,72
12,47
2,45 **
0,09
0,08
94.697.567
6,30
1.505.279.693
-1,58
4,44
6,97 **
0,34
0,12
165.899.444
9,20
1.804.438.473
8,12
6,10
5,12 ***
0,24
0,10
196.870.221,74
7,96
2.516.989.947
Karşılaştırma
Ölçütünün
Standart
Sapması
(*) Enflasyon oranı, Temmuz-Aralık 2011 ÜFE oranıdır.
(**) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan 12 aylık ÜFE oranıdır.
(***) Enflasyon oranı TÜİK tarafından açıklanan bir önceki yılın aralık ayına göre
6 aylık ÜFE oranıdır.
(****) Portföyün ve karşılaştırma ölçütünün standart sapması dönemdeki günlük
getiriler üzerinden hesaplanmıştır.
5
(*****)
Portföy Yöneticisi Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.’dir. Mevcut rakam
Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş.’nin yönettiği toplam portföylerin toplam büyüklüğünü
göstermektedir.
GEÇMİŞ GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE
SAYILMAZ.
Yukarıdaki tablo Sermaye Piyasası Kurulu’nun performans sunuş standartlarına
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanmıştır.
Döneme Ait Performans Grafiği:
2014 yılının ilk yarısında tüm varlık gruplarında oynaklık yüksek olmuştur. 10 yıllık
tahvil faizi %11,40 ve 2 yıllık tahvil faizi ise %11,75’li seviyelere kadar çıkmıştır.
Merkez Bankası’nın 28 Ocak 2014 tarihli Para Piyasası Kurulu toplantısında
marjinal fonlama oranını %7,75’den %12,00’ye, 1 hafta vadeli repo ihale oranını
%4,50’dan %10,00’a ve borçlanma faiz oranını %3,50’den %8,00’e yükseltmesiyle
kurdaki oynaklık hızlı bir şekilde gerilemiş ve bu dönemde Dolar/TL 2,40 en yüksek
seviyesinden 2,06’lı seviyelere kadar gerilemiştir.
Aynı dönemde faiz getiri eğrisinin negatif eğimli olduğu bir dönem başlamış ve 2
yıl/10 yıl faiz farkı eksi 100 baz puanlı seviyeleri aşmıştır. Merkez Bankası likidite
yönetimini bu dönemde etkin bir şekilde kullanmış ve döviz kurunun enflasyonu
negatif yönde etkileyeceği seviyelerde piyasa rezerv miktarını bankacılık sektörü
ihtiyaç seviyesinin altında tutarak gecelik bankalar arası repo faiz oranının %12’li
seviyelerde gerçekleşmesini sağlamıştır. Kurdaki oynaklığın ve kur seviyesinin
gerilemesi ile birlikte likidite miktarları piyasa ihtiyacı seviyesine artırılarak
bankalar arası repo faiz oranın 1 haftalık repo faizi oranına yakın geçmesi
sağlanmıştır.
Avrupa Merkez Bankası’nın genişletici para politikası söylemleri, Amerika Merkez
Bankası’nın faiz artırımlarına daha geç ve yumuşak geçeceği beklentileri yılın ilk
yarısının son döneminde gelişmekte olan ülkeler finansal varlıklarına pozitif
yansımıştır. Bu olumlu gelişmeler genel seçimler sonrasında iyice pekişmiş ve 10
yıllık tahvil faizleri %9,00’ların altına, 2 yıllık tahvil faizleri ise %8,25’li seviyelere
6
gerilemiştir. Merkez Bankası Mayıs ve Haziran aylarındaki toplantılarda toplamda
125 baz puanlık faiz indirimi yapmıştır. Fonumuzda faiz getiri eğrisinin geneline
yatırım yapma stratejisi yılın ilk yarısında da devam etmiştir. Vade yapısı ve getiri
eğrisi analizleri yapılarak oluşturulan portföy kompozisyonu değişiklikleri ve yılın
ikinci çeyreğinden itibaren başlayan faiz düşüşü fon getirisinin güçlü olmasına
neden olmuştur. Ayrıca yasal sınırlar çerçevesinde yatırım yapılan değişken faizli
özel sektör tahvilleri de ilk aydaki performansa pozitif katkı yapmıştır.
Asuman POYRAZOĞLU
Fon Kurulu Üyesi
K.Güner ÜÇER
Fon Kurulu Üyesi
7
Download

İLK HALKA ARZ İZAHNAME ÖRNEĞİ