"İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi" Faslında AB Müktesebatıyla
Uyumlaştırma Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması İçin Teknik Yardım
Projenin Adı: "İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi" Faslında AB Müktesebatıyla Uyumlaştırma
Konusunda Ulusal Strateji Hazırlanması İçin Teknik Yardım
Genel Hedef: "İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi" faslına ilişkin müktesebata uyum sağlamak için
bütün hukuki ve idari tedbirlerin zamanlamasını da içeren detaylı bir stratejinin Avrupa Komisyonu'na
sunulması
Özel Hedef: ""İş Kurma Hakkı ve Hizmet Sunumu Serbestisi" faslına ilişkin müktesebata uyum sağlamak için
gereken bütün hukuki ve idari tedbirleri açıkça ortaya koyan kapsamlı bir eylem planının Türkiye'nin Baş
Müzakerecisi’ ne sunulması.
Faydalanıcı: Avrupa Birliği Bakanlığı (ABB)
Projenin Başlangıç ve Bitiş Tarihi: 17.09.2014 – 16.09.2016 (24 ay)
Paydaşlar: “Başbakanlık”, “İçişleri Bakanlığı”, “Ekonomi Bakanlığı”, “Milli Eğitim Bakanlığı”, “Çalışma ve Sosyal
Güvenlik Bakanlığı”, “Sağlık Bakanlığı”, “Çevre ve Şehircilik Bakanlığı”, “Kültür ve Turizm Bakanlığı”, “Gıda,
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı”, “Adalet Bakanlığı”, “Maliye Bakanlığı”, “Ulaşım, Denizcilik ve Haberleşme
Bakanlığı”, “Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı”, “Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı”, “Kalkınma Bakanlığı”,
“Gümrük ve Ticaret Bakanlığı”, “Mesleki Yeterlilikler Kurumu”, ve “Yükseköğretim Kurumu”
Sözleşme Makamı: Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)
Proje Sonuç Alanları
Sonuç 1
• Bu sonuç alanının amacı, Türkiye’deki bütün hukuki ve idari uygulamaların Hizmetler Direktifinin hükümleriyle
uyum sağlaması için, ilgili taslak kanunu da içeren bir eylem planı hazırlanmasıdır. Bu bağlamda Danışman
firma, Hizmetler Direktifinin kapsamında yer alan bütün hizmet faaliyetlerini ve ilgili ulusal mevzuatı
belirleyerek bunların analizini yapacaktır. AB mevzuatı ile Türkiye’nin ulusal mevzuatı arasındaki boşluklar
belirlendikten sonra, hizmet sunumuna ilişkin temel ilkeleri düzenleyen ve idari basitleştirme tedbirleri
oluşturan bir taslak yatay kanun hazırlanacaktır. Bu kapsamda, Türkiye’de Tek Temas Noktası/Noktaları
oluşturulmasına ilişkin olarak bir de eylem planı hazırlanacaktır.
• Geliştirilen Eylem Planında, Danışman firma tarafından yürütülecek olan ihtiyaç analizinden faydalanılacaktır.
Söz konusu analiz, paydaşların kurumsal kapasitesi ve insan kaynakları kapasitesi ile birlikte eylem planının
uygulanması için gerekli olan teknik destek, teknoloji ve yatırım ihtiyaçlarına yönelik olarak gerçekleştirilecektir.
Sonuç 2
• Bu sonuç alanının amacı ise, mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin olarak, işleyen bir tanıma sisteminin
oluşturulması için, ilgili taslak kanunu da içeren bir eylem planı hazırlanmasıdır. Bu çerçevede Danışman firma,
Türkiye’deki düzenlenmemiş meslekleri düzenlemeye yönelik bir yol haritası oluşturmanın yanında bir de
düzenlenmiş mesleklere ilişkin envanter hazırlayacaktır. Ayrıca, AB mevzuatı ile aralarındaki boşluğun
belirlenmesi amacıyla ulusal mevzuat ve idari çerçeve de Danışman firma tarafından incelenecektir. Bu
çalışmanın ardından belirlenen boşluklar doğrultusunda, AB müktesebatının uyumlaştırılmasında karşılaşılacak
ihtiyaçlara yönelik bir eylem planı hazırlanacaktır. Bu eylem planı, Ulusal Temas Noktasının tasarlanmasına
ilişkin bir eylem planını da içerecektir. Yine söz konusu eylem planı dâhilinde bir de “Mesleki Yeterliliklerin
Düzenlenmesi ve Tanınmasına İlişkin Kanun" taslağı yer alacaktır.
• Geliştirilen Eylem Planında, Danışman firma tarafından yürütülecek olan ihtiyaç analizinden faydalanılacaktır.
Söz konusu analiz, paydaşların kurumsal kapasitesi ve insan kaynakları kapasitesi ile birlikte eylem planının
uygulanması için gerekli olan teknik destek, teknoloji ve yatırım ihtiyaçlarına yönelik olarak gerçekleştirilecektir.
Download

Hizmetler Projesi Bilgi Notu (PDF- 310 Kb)