Clinical Pathology Accreditation (UK) Ltd.
Accredited EQA Scheme
UK NEQAS IMMQAS Hakkında
İmmünolojiKaliteHizmetleri(IMMQAS);UlusalSağlıkHizmetleri(NHS)çerçevesinde;hastahakları
içinkliniklaboratuvarsektöründeimmünodiagnostikaraştırmalarıgeliştirmekiçinçalışan;kâramacı
gütmeyenbirkuruluştur.
Sheffi
eld’daki UK NEQAS İmmünoloji, İmmünokimya ve Allerji Merkezi; 1982’den bu yana EQA
amaçlarına uygun serum, BOS ve idrar örneklerinin dağıtımı ile ilgilenmektedir. Merkez mevcut
son haliyle; UK’da ve yabancı ülkelerde 1500’ün üzerinde laboratuvara 30 Programın dağıtımını
gerçekleştirmektedir.ProgramınyöneticisiSheffi
eldEğitimHastaneleriNHSKuruluşVakfı’dırveKuzey
İrlandaTamTeşekküllüHastanesitarafındantahsisedilmişimkanlarlaçalışır.
Allerji Ve İmmünyetmezlik Programları
●
●
●
●
●
●
UK NEQAS Mantar antikorları ve Kuş Gribi Antijenleri
UK NEQAS IgG Altgrupları
UK NEQAS Spesifik Mikrobiyal Antikorlar
UK NEQAS Total Serum IgE
UK NEQAS Allerjen spesifik IgE
UK NEQAS Triptaz
İmmünokimya Programları
● UK NEQAS β2 Mikroglobulin
● UK NEQAS Kemik Matabolizma Testleri
● UK NEQAS C1 Esteraz İnhibitor ve Fonksiyonel Kompleman Testleri
● UK NEQAS C-Reaktif Protein (CRP)
● UK NEQAS Ultrasensitif C-Reaktif Protein (UCRP)
● UK NEQAS BOS IgG Oligoklonal Bantlar
● UK NEQAS BOS Proteinleri ve Biyokimyası
● UK NEQAS BOS Haem Pigmentleri
● UK NEQAS Alfa 1 Antitripsin Fenotiplendirme
● UK NEQAS BOS Beta 2 Transferrin
Otoimmünite Programları
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
UK NEQAS Genel Otoimmün Seroloji
UK NEQAS Anti Nükleer Antikorlar ve ilgili Antijenler
UK NEQAS Fosfolipit Antikorları
UK NEQAS ANCA ve GBM Antikorları
UK NEQAS Asetilkolin Reseptör Antikoru
UK NEQAS Büllöz Dermatoz ve Çölyak Antikorları
UK NEQAS Interferon Gamma Salgılama Testleri
UK NEQAS Paraneoplastik Antikorlar
UK NEQAS Alfa 1 Antitripsin Fenotiplendirme
UK NEQAS Diyabetik Belirteçler
UK NEQAS Gangliosid Antikor Belirteçleri
Onkoloji Programları
●
●
●
UK NEQAS Monoklonal Protein Tespiti
UK NEQAS Prostat Spesifik Antijen (PSA)
UK NEQAS Tümör Belirteçler - CA serisi
UK NEQAS BIRMINGHAM QUALITY KLİNİK KİMYA
ALLERJİ VE İMMÜNYETMEZLİK PROGRAMLARI
Yıllık
Dağıtım
Sayısı
Her
Dağıtım
Örnek
Sayısı
Program Adı
Testler
Mantar antikorları ve
Kuş Gribi
Antijenleri(Programlar
için ayrı ayrı kayıt
yapılabilmekte)
Ekstrinsik Allerjik Alveolit, Tip III hipersensitivite
tanısı. Program; Aspergilllus türleri, Kandida
türleri, Mikropolispora faeni( Farmers Lung),
kumru ve muhabbet kuşu (Kuş Besleyicisi
Hastalığı) antijenlerinin antikorlarının
belirlenmesini kapsar.
6
2
IgG Altgrupları
Antikor yetmezliği durumlarının tanısı
6
2
Normal ve
patolojik insan
serumu(likit
örnekler)
Spesifik Mikrobiyal
Antikorlar(Programlar
için ayrı ayrı kayıt
yapılabilmekte)
Antikor yetmezliği sendromlarının tanı ve
tedavisi. Program Haemophilus, Pnömokoklar ve
Tetanoz antikorları için testleri araştırır.
6
6
Normal ve
patolojik insan
serumu(likit
örnekler)
2
Normal ve
patolojik insan
serumu(likit
örnekler)
2
Özel
donörlerden
alınmış normal
ve patolojik
insan kanı(likit
örnekler)
Total Serum IgE
Allerjik hastalıkların tanı ve tedavisi.
Allerjen spesifik IgE
Allerjik hastalıkların tanı ve tedavisi. Program;
yaygın veya klinik önemi olan değerlendirmeleri
içerir. Örneğin; spesifik IgE’lerin tek tek
değerlendirmesi bu programla yapılabilir.
D1 Ev tozu akarı (Dermatophagoides
pteronyssinus)
E1 Kedi epiteli
E5 Köpek deri döküntüsü
F1 Yumurta beyazı
F2 İnek sütü
Triptaz
F13 Fıstık
F17 Fındık
G6 Çayırotu
I1 Arı zehiri
I3 Yabanarısı zehiri
K82 Lateks
Plazma triptaz konsantrasyonu; allerjik
reaksiyonun şiddetini ve reaksiyon
mekanizmalarını beraberce yansıtır. Plazma
triptaz; aynı zamanda beklenen mastositoz ve
akut allerjik reaksiyonları belirlemek için de
kullanılabilir.
6
6
Örnek Şekli
Normal ve
patolojik insan
serumu(likit
örnekler)
M3 Aspergillus fumigatus
M6 Alternaria alternata
T3 Huş ağacı
W6 Misk otu
6
Clinical Pathology Accreditation (UK) Ltd.
Accredited EQA Scheme
Program aktiviteleri www.ukneqasli.co.uk, facebook ve twitter adresinden takip edilebilir
2
Normal ve
patolojik insan
serumu(likit
örnekler)
İMMÜNOKİMYA PROGRAMLARI
β2 Mikroglobulin
Testler
B-hücre malignansinin tanı ve izlenmesi
Yıllık
Dağıtım
Sayısı
6
Her
Dağıtım
Örnek
Sayısı
2
Örnek Şekli
Normal ve
patolojik insan
serumu(likit
örnekler)
Kemik Matabolizma
Testleri
İncelenecek analitler, idrar DPD, idrar NTX,
kemiğe özgü alkalin fosfataz serum, serum CTX
ve serum P1CP içerir.
6
6
Normal ve
patolojik
insan serum ve
idrarı.
(bir serum ve
bir idrar
likit örnekleri)
C1 Esteraz İnhibitor ve
Fonksiyonel Kompleman Testleri
EQAS; C1 Esteraz inhibitör için antijenik ve
fonksiyonel testlerdeki performansı izleyecektir.
4
2
Normal ve
patolojik insan
serumu(likit
örnekler)
C-Reaktif Protein (CRP)
Akut faz yanıtın izlenmesi
12
1
Normal ve
patolojik insan
serumu(likit
örnekler)
Ultrasensitif C-Reaktif
Protein (UCRP)
Yeni doğanlarda akut faz yanıtın izlenmesi
12
2
Normal ve
patolojik insan
serumu(likit
örnekler)
BOS IgG Oligoklonal
Bantlar
Multiple sclerosis (MS) tanısı
6
2
Bir BOS örneği
ve bir
çift serum
örneği
BOS Proteinleri ve
Biyokimyası
Nörolojik hastalıkların değerlendirmesi,
subarachnoid
haemorrhage’ı da içerir.
6
2
BOS Haem Pigmentleri
Subarachnoid haemorrhage tanısı
6
2
BOS benzeri
yapay örnekler
(normal veya
patolojik)
Alfa 1 Antitripsin
Fenotiplendirme
AAT ölçümleri ; düşük konsantrasyonların
diagnostik öneme sahip olduğu durumlarda
havayolu ile bulaşan kronik obstrüktif hastalıklar,
amfizem ve yeni doğan ve yetişkin ciğer
hastalıklarının değerlendirilmesinde kullanılır.
4
2
Normal ve
patolojik
insan serumu
(likit örnekler)
BOS Beta 2 Transferrin*
BOS’un rhinorrhea ve otorrhea’da tanısının
doğrulanması genellikle zordur. BOS
B2 Transferrin testi; bu tür durumlarda BOS(serumda) varlığını veya yokluğunu
belirlemek için kullanılır. B2 Transferrin sadece
BOS, oküler sıvılarda ve perilenfte bulunur, bu yüzden bu tür sekresyonlarda BOS varlığını
belirleyecek bir parametre olarak kullanılabilir.
6
2
Normal ve
patolojik
insan serumu
(likit örnekler)
Deneysel
kaynaklı
örnekler
(Nil, TB antijen
ve Mitojen)
UK NEQAS BIRMINGHAM QUALITY KLİNİK KİMYA
Program Adı
UK NEQAS BIRMINGHAM QUALITY KLİNİK KİMYA
OTOİMMÜNİTE PROGRAMLARI
Program Adı
Testler
Yıllık
Dağıtım
Sayısı
Her
Dağıtım
Örnek
Sayısı
Örnek Şekli
Normal ve
patolojik
insan serumu
(likit örnekler)
Genel Otoimmün Seroloji
CP/RF/TPO/TRAb*/LKM/GPC
(Ayrı ayrı programlar kullanılabilir)
6
6
Anti Nükleer Antikorlar ve
ilgili Antijenler
ANA/DNA/ENA
(Ayrı ayrı programlar kullanılabilir)
6
2
Normal ve
patolojik
insan serumu
(likit örnekler)
Fosfolipit Antikorları
Anti Kardiyolipin (IgG ve IgM), β2Glikoprotein1 (IgG ve IgM) ve Fosfatidilserin (sadece IgG)
tanı ve ölçümü. Diğer yeni jenerasyon fosfolipit
antikor testleri; klinik ihtiyaç talepleri olursa
içeriğe dahil edilmek üzere dikkate alınacaktır.
6
2
Normal ve
patolojik insan
serumu(likit
örnekler)
ANCA ve GBM Antikorları
Sitoplazmik Nötrofil Antikorlar, C-ANCA,
P-ANCA ve Glomerüler Membran Antikorlarının
belirlenmesi. Kantitatif değerlendirme; şimdilik
PR3 ve MPO spesifikler ve GBM antikorları ile
sınırlandırılmıştır.
6
2
Normal ve
patolojik insan
serumu(likit
örnekler)
Asetilkolin Reseptör
Antikoru
Myasthenia Gravis’in tanı ve takibi.
4
3
Normal ve
patolojik insan
serumu(likit
örnekler)
Büllöz Dermatoz ve
Çölyak Antikorları
Büllöz “dermatoz bazal membran ve desmozom
antikorları” ve Çölyak Hastalığı “gliadin, deamide
gliadin peptid, endomizal veTTG” nın tanısı
(Ayrı ayrı programlar kullanılabilir)
6
2
Normal ve
patolojik
insan serumu
(likit örnekler)
Interferon Gamma
Salgılama Testleri
(Mikobakter tuberküloz)
Kuantiferon veya TSPOT IGRA TB *
(iEQA dahil)†
Latent Tüberküloz enfeksiyonu tanısı ve
M.tüberküloz kompleks enfeksiyon tanısına katkı
sağlar.
6
3’lü 2 set
Paraneoplastik Antikorlar
ANNA 1 (Hu), ANNA2 (Ri), PCA – 1 (Yo), CRMP5
(CV2), Amphiphysin, Ma – 2 (Ta) ve GAD
6
2
Normal ve
patolojik
insan serumu
(likit örnekler)
Diyabetik Belirteçler*
İslet hücresi, GAD ve IA2 antikorları; tip 1
diyabetin klinik tanısına yardımcı olarak kullanılır.
6
2
Normal ve
patolojik
insan serumu
(likit örnekler)
2
Normal ve
patolojik
insan serumu
(likit örnekler)
Gangliosid Antikor
Belirteçleri *
IgG, IgM, GM1, GM2, GD1a, GD1b, GQ1b
6
Deneysel
kaynaklı
örnekler
(Nil, TB antijen
ve Mitojen)
Program aktiviteleri www.ukneqasli.co.uk, facebook ve twitter adresinden takip edilebilir
ONKOLOJİ PROGRAMLARI
Testler
Yıllık
Dağıtım
Sayısı
Her
Dağıtım
Örnek
Sayısı
Örnek Şekli
Normal ve
patolojik insan
serumu(likit
örnekler)
Monoklonal Protein
Tespiti
Monoklonal Gammopatinin serum ve idrarda
tanısı
6
2
Prostat Spesifik Antijen
(PSA)
(Programlar için ayrı ayrı
kayıt yapılabilmekte)
Prostat Kanseri tanı ve kontrolü.
Araştırılmış analitler; Total Psa, serbest PSA
ve Kompleks PSA ile birlikte PSA’dan türemiş
belirteçleri kapsar.
12
2
Normal ve
patolojik
insan serumu
(likit örnekler)
Tümör Belirteçler - CA
serisi (Programlar için ayrı
ayrı kayıt yapılabilmekte)
Kanser hastalıklarının tanı ve kontrolü. Araştırılmış analitler; CA125, CA15-3, CA19-9
ve bunların teorik eşdeğerlerini, NSE ve
Kromogranin A’yı içerir.
6
10
Normal ve
patolojik insan
serumu(likit
örnekler)
2
Normal ve
patolojik
insan serumu
ve idrarı
(likit örnekler)
Kromogranin A
Kromogranin A
6
Akreditasyon:
UK NEQAS İmmünoloji, İmmünokimya ve Alerji; UK NEQAS Konsorsiyumu tarafından tanınmıştır
ve UK NEQAS tüzüğü ile uyumlu olarak çalışır. Akreditasyonu; ‘Laboratuvar Uygulamalarında EQA
Programları için Standartlar’ ı kullanan Klinik Patoloji Akreditasyon(UK) Ltd. üstlenmiştir.
* Pilot programlar; henüz akredite değildir; ancak; performans izleme sistemleri henüz oluşturulmamış
olmakla birlikte; halen diğer programlarla aynı yüksek standartlarda çalışılmaktadır. Programın
geçerliliği bir kez saptandıktan sonra; performansı izlemek için bir değerleme sistemi oluşturulacak
ve akreditasyonu sağlanacaktır.
Clinical Pathology Accreditation (UK) Ltd.
Accredited EQA Scheme
UK NEQAS BIRMINGHAM QUALITY KLİNİK KİMYA
Program Adı
KARCA MEDİKAL SİSTEMLER SAN. TİC. LTD. ŞTİ
Naci Çakır Mah. 759.Sokak No: 11/4 06450
Dikmen | ANKARA | TURKİYE
T: +90 312 482 14 91|F: +90 312 482 14 89
[email protected] | www.karcamedikal.com
Download

UK NEQS bq11212121.indd