31st Volume Index / 31. Cilt Dizini
SUBJECT INDEX - KONU DİZİNİ
2014
Abnormal Hemoglobins
Hemoglobin / Hemoglobin, 97
Variant / Varyant, 97
Hemoglobinopathy / Hemoglobinopati, 97
Hb Lansing / Hb Lansing, 317
Abnormal hemoglobin / Anormal hemoglobin, 317
Alpha-globin / Alfa globin, 317
Hemoglobinopathy / Hemoglobinopati, 319
Hb Jabalpur / Hb Jabalpur, 319
High performance liquid chromatography /
Yüksek performanslı sıvı kromatografisi, 319
Acute Leukemia
Acute myeloid leukemia / Akut miyeloid lösemi, 40,128,143,149
NPM1 gene type A mutation / NPM1 geni tip A mutasyonu, 40
FLT3-ITD / FLT3-ITD, 40
Allele-specific polymerase chain reaction/ Allel-özgül polimeraz
zincir reaksiyonu, 40
T-cell prolymphocytic leukemia / T-hücreli prolenfositik lösemi, 75
Cerebral involvement / Serebral tutulum, 75
Central nervous system / Santral sinir sistemi, 75
Stereotactic biopsy / Stereotaktik biyopsi, 75
LYL1 gene / LYL1 geni, 128
Myelodysplastic syndrome / Miyelodisplastik sendrom, 128
Chronic myelogenous leukemia in blast and accelerated phases /
Akselere ve blastik evre kronik miyeloid lösemi, 128
Real-time polymerase chain reaction / Gerçek-zamanlı polimeraz
zincir reaksiyonu, 128
Cytogenetically normal / Sitogenetiği normal, 143
Mutations / Mutasyonlar, 143
Prognosis / Prognoz, 143
Wilms tumor 1 gene / Wilms tümör 1 geni, 143
Cytokines / Sitokinler, 149
Granulocyte colony-stimulating factor / Granülosit koloni
büyüme etkeni, 149
RT-PCR / RT-PCR, 149
Acute lymphoblastic leukemia / Akut lenfoblastik lösemi, 203
Isolated breast relapse / İzole meme nüksü, 203
Leukemia cutis / Lösemi kutis, 213
Aleukemic leukemia / Aleukemic lösemi, 213
Persistent / Persistan, 213
Thalassemia intermedia / Talasemi intermedia, 311
Leukemia / Lösemi, 311,321
Cancer / Kanser, 311
Infection / İnfeksiyon, 321
Liver abscess / Karaciğer absesi, 321
Clofarabine / Clofarabine, 325
Multi-relapsed Leukemia / Çoklu relaps lösemi, 325
Children / Çocuk, 325
Relaps / Relaps 325
Myelosuppression / Miyelosupresyon, 399
Thiopurine S-methyl transferase / Thiopurin S-metil transferaz, 399
Acute leukemia / Akut lösemi, 399
Anemia
Microcytosis / Mikrositoz, 339
Sideroblastic anemia / Sideroblastik anemi, 339
Zinc deficiency / Çinko eksikliği, 339
Aplastic Anemia
Mesenchymal stem cell / Mezenkimal kök hücreler, 180
Immune recovery / İmmün yeniden yapılanma, 180
Aplastic anemia / Aplastik anemi, 180,411
Allogeneic stem cell transplantation /
Allogenik kök hücre nakli, 180
Onychomycosis/ Onikomikoz, 411
Terbinafine / Terbinafin, 411
Hematological toxicity / Hematolojik toksisite, 411
Pancytopenia / Pansitopeni, 411
Adverse events / Yan etkiler, 411
Autoimmune Hemolytic Anemia
Autoimmune hemolytic anemia / Otoimmün hemolitik anemi, 328
Bone Marrow
Cystinosis / Sistinozis, 106
Bone marrow / Kemik iliği, 106
Examination / İnceleme, 106
Gelatinous transformation / Jelatinöz transformasyon, 175
Bone marrow / Kemik iliği, 175
Sarcoidosis / Sarkoidoz, 192
Bone / Kemik, 192
Bone marrow / Kemik iliği, 192
Hematologic manifestations of systemic diseases /
Sistemik hastalıkların hematolojik belirtileri, 211
Lymphoid cells neoplasms / Lenfoid hücreler tümörleri, 211
Bone marrow failure / Kemik iliği yetmezliği, 211
Sensitized serum / Sensitize serum, 266
Bone marrow cells / Kemik iliği hücreleri, 266
Rejection / Rejeksiyon, 266
Transplantation / Transplantasyon, 266
Angiosarcoma / Anjiosarkom, 408
Splenomegaly / Splenomegali, 408
Bone marrow infiltration / Kemik iliği tutulumu, 408
Chediak-Higashi Syndrome
Chediak-Higashi syndrome /
Chediak-Higashi sendromu, 210,313,426
Giant granules / Dev granüller, 210
Erytrophagocytosis / Eritrofagositoz, 210
Child / Çocuk, 313
Oral lesions / Oral lezyonlar, 313
Hemophagocytic lymphohistiocytosis /
Hemofagositik lenfohistiositoz, 426
Oculocutaneous albinism / Okülokütanöz albinizm, 426
Lyst gene / Lyst geni, 426
Immune deficiency / İmmün yetmezlik, 426
Chemotherapy
Doxorubicin / Doksorubisin, 68
Nitric oxide / Nitrik oksit, 68
Nitric oxide synthase inhibitors /
Nitrik oksit sentaz inhibitörleri, 68
Chronic Leukemia
PDGFRA / PDGFRA, 56
Chronic eosinophilic Leukemia / Kronik eozinofilik lösemi, 56
Imatinib / İmatinib, 56
India / Hindistan, 56
Lymphoma / Lenfoma, 92
Chronic myeloid leukemia / Kronik myeloid lösemi, 92
Secondary malignancy / Sekonder malignite, 92
Coagulation
Blood coagulation / Kan koagülasyonu, 261
Colloids/ Kolloidler, 261
Genital neoplasms / Genital neoplaziler, 261
Thromboelastography / Trombelastografi, 261
Granulocytic Sarcoma
Granulocytic sarcoma / Granülositik sarkom, 88
Breast / Meme, 88
Stem cell transplantation / Kök hücre nakli, 88
18FDG-PET/CT / 18FDG-PET/CT, 88
Hematological Malignancies
Invasive fungal infection / İnvazif fungal infeksiyonlar, 111, 342
Antifungal treatment / Antifungal tedavi, 111
Evidence / Kanıt, 111
Hematological malignancies / Hematolojik malignansi, 111
Acute myeloblastic leukemia / Akut miyeloblastik lösemi, 201
Granulocytes / Granülositler, 201
Acute leukemia / Akut lösemi, 201
Hemophagocytic lymphohistiocytosis /
Hemofagositik lenfohistiositoz, 201
Extramedullary myeloid tumor / Extramedüller miyeloid tümör, 295
Pancreas / Pankreas, 295
Allogeneic stem cell transplantation /
Allogeneik kök hücre nakli, 295
Diagnosis / Tanı, 342
Imaging / Görüntüleme, 342
Serology / Seroloji, 342
Plasmacytoid dendritic cell / Plazmasitoid Dendritik Hücre, 422
Leukemia / Lösemi, 422
Cutaneous lesion / Deri Lezyonu, 422
CD4 (+) / CD4 (+), 422
CD56 (+) / CD56 (+), 422
Hemophagocytic Lymphohistiocytosis
Acquired hemophagocytic lymphohistiocytosis /
Edinsel hemofagositik lenfohistiyositoz, 103
Intravenous immunoglobulin / İntravenöz immunoglobulin, 103
Adenovirus-associated hemophagocytic lymphohistiocytosis /
Adenovirus ilişkili hemofagositik lenfohistiyositoz, 103
Gaucher disease / Gaucher hastalığı, 307
Hemophagocytic lymphohistiocytosis /
Hemafagositik lenfohistiositozis, 307
Hepatosplenomegaly / Hepatosplenomegali, 307
Hemophagocytosis / Hemofagositoz, 309
Preterm / Prematüre, 309
Toxoplasma gondii / Toxoplasma gondii, 309
Hemophilia
Hemophilia A / Hemofili A, 17,101
Inhibitor formation / İnhibitör oluşumu, 17
F8 gene mutation / F8 gen mutasyonu, 17
Single nucleotide gene polymorphisms /
Tek Nükleotid Gen Polimorfizmleri, 17
Interleukins/cytokines/ İnterlökinler/sitokinler, 17
Association study / İlişkilendirme çalışması, 17
Newborn / Yenidoğan, 101
Liver / Karaciğer, 101
Hemorrhage / Hemoraji, 101
Postnatal hemorrhagic shock /
Doğum sonrası hemorajik şok, 101
Bleeding / Kanama, 101
Factor VIII deficiency / Faktör VIII eksikliği, 194
Acquired / Kazanılmış, 194
Immunosuppressive / Immunsupresif, 194
Hemophilia B / Hemofili B, 226
Factor IX / Faktör IX, 226
Mutation / Mutasyon, 226
Intron 3 / İntron 3, 226
mRNA splice site / mRNA eklenme bölgesi, 226
Acquired hemophilia / Kazanılmış hemofili, 434
Immune Thrombocytopenic Purpura
Thrombocytopenia / Trombositopeni, 32
Long-term survival / Uzun dönem takip, 32
Children / Çocuk, 32
Cerebral infarction / Serebral enfarkt, 184
Idiopathic thrombocytopenic purpura /
İdyopatik trombositopenik purpura, 184
Triple X syndrome / Triple X sendromu, 184
Iron Disorder
Anemia / Anemi, 61
Hepcidin / Hepsidin, 394
Insulin resistance / İnsülin direnci, 61
Iron overload / Demir yükü, 394
Inflammation / İnflamasyon, 61
Obesity / Obezite, 61
Leukocyte
Leukocyte populations / Lökosit popülasyonu, 49
C-reactive protein / C-reaktif protein, 49
Febrile children / Ateşli çocuk, 49
Lymphoma
Lymphoma / Lenfoma, 92,188
Chronic myeloid leukemia / Kronik myeloid lösemi, 92
Secondary malignancy / Sekonder malignite, 92
Adrenal glands / Adrenal bez, 188
Addisonian crisis / Addison krizi, 188
Non-Hodgkin lymphoma / Non-Hodgkin lenfoma, 205,207,403
Lymphoid cells neoplasms / Lenfoid hücreler tümörler, 205
B-Cell neoplasms / B-Hücre tümörleri, 205,207
Pharmacotherapeutics / Farmakoterapötikler, 207
Cytogenetics / Sitogenetik, 290
Non-Hodgkin’s lymphoma / Hodgkin dışı lenfoma, 290,381
Other lymphoproliferative diseases /
Diğer lenfoproliferatif hastalıklar, 290
Other leukemias / Diğer lösemiler, 290
Primary renal lymphoma / Primer renal lenfoma, 315
Follicular lymphoma / Foliküler lenfoma, 315
Treatment option / Tedavi seçeneği, 315
Primary adrenal non-Hodgkin lymphoma /
Primer adrenal non-Hodgkin lenfoma, 332
Central nervous system / Merkezi sinir sistemi, 332
Prognosis / Prognoz, 332
Therapy / Terapi, 332
Vincristine / Vinkristin, 337
Neuropathy / Nöropati, 337
Vocal cord paralysis / Vokal kord paralizi, 337
Paralytic ileus / Paralitik ileus, 337
Chemokines / Kemokinler, 381
Cytokines / Sitokinler, 381
Lymphocytes / Lenfositler, 381
Th2 pathway / Th2 yolağı, 381
Adult T-cell leukemia/lymphoma /
Erişkin T-hücreli lösemi/lenfoma, 424
Mogamulizumab / Mogamulizumab, 424
Hemodialysis / Hemodiyaliz, 424
CCR4 / CCR4, 424
HTLV-1 / HTLV-1, 424
Intravascular large B-cell lymphoma /
İntravasküler büyük B hücreli lenfoma, 403
Prostate / Prostat, 403
Non-germinal center B-cell / Non-germinal merkez B hücre, 403
Multiple Myeloma
Multiple myeloma /
Multiple myeloma, 84,136,231,374,388,428,435,437
LDH / LDH, 84
Prognosis / Prognoz, 84
Renin-angiotensin system / Renin-anjiotensin sistemi, 136
Progenitor cell / Progenitör hücre, 136
CD34+ / CD34+, 136
Drug resistance / İlaç direnci, 231
Cell cycle / Hücre döngüsü, 231
Apoptosis / Apoptoz, 231
HLA-A / HLA-A, 388
HLA-B / HLA-B, 388
HLA-DRB1 / HLA-DRB1, 388
Genetic susceptibility / Genetik yatkınlık, 388
Bone-specific alkaline phosphatase /
Kemik Spesifik Alkalen Fosfataz, 374
Bortezomib / Bortezomib, 374
Thalidomide / Talidomid, 374
Unusual morphology / Olağan dışı morfoloji, 437
Skin / Deri, 435
Necrobiotic / Nekrobiyotik, 435
Xanthogranuloma / Ksantogranüloma, 435
Lymphoproliferative Disorders
Renal transplantation / Böbrek nakli, 79
Post-transplant lymphoproliferative disease/
Posttransplant lenfoproliferatif hastalık, 79
Lymphoma / Lenfoma, 79
Immunosuppression / İmmünsupresyon, 79
Rituximab / Rituksimab, 79
Abnormal karyotype / Anormal karyotip, 79
Mutation
Myeloproliferative disorders / Miyeloproliferatif hastalıklar, 239
Myeloproliferative neoplasm / Myeloproliferatif neoplasm, 239
Essential thrombocythemia / Esansiyel trombositemi, 239
Polycythemia vera / Polisitemia vera, 239
Primary myelofibrosis / Primer myelofibrozis, 239
JAK2V617F mutation / JAK2V617F mutasyonu, 239
Bone marrow histopathology / Kemik iliği histolojisi, 239
Red cell mass / Kırmızı kan hücresi kitlesi, 239
Erythrocyte count / Kırmızı kan hücresi sayısı, 239
Myelodysplasia
Myelodysplasia / Miyelodisplazi, 394
Myeloproliferative Disorders
Myeloproliferative disorders /
Miyeloproliferatif hastalıklar, 121,239
Endothelial cell protein C receptor /
Endotelyal protein C reseptörü, 121
Thrombosis / Tromboz, 121
Myeloproliferative neoplasm / Myeloproliferatif neoplasm, 239
Essential thrombocythemia / Esansiyel trombositemi, 239
Polycythemia vera / Polisitemia vera, 239
Primary myelofibrosis / Primer myelofibrozis, 239
JAK2V617F mutation / JAK2V617F mutasyonu, 239
Bone marrow histopathology / Kemik iliği histolojisi, 239
Red cell mass / Kırmızı kan hücresi kitlesi, 239
Erythrocyte count / Kırmızı kan hücresi sayısı, 239
Plasmacytoma
286-Solitary Bone Plasmacytoma Progressing into Retroperitoneal
Plasma Cell Myeloma with No Related End Organ or Tissue
Impairment: A Case Report and Review of the Literature
Solitary bone plasmacytoma / Soliter kemik plazzmasitoması, 286
Retroperitoneal plasma cell myeloma /
Retroperitoneal plazma hücreli myeloma, 286
Related end organ or tissue impairment /
İlişkili organ ya da doku disfonksiyonu, 286
Bone marrow plasmacytosis / Kemik iliği plazmasitozu, 286
Extramedullary myeloid tumor / Extramedüller miyeloid tümör, 295
Pancreas / Pankreas, 295
Allogeneic stem cell transplantation /
Allogeneik kök hücre nakli, 295
Platelet Disorders
Blood cell count / Kan hücresi sayımı, 107
Blood platelets / Kan trombositleri, 107
Blood platelet disorders / Kan trombosit bozuklukları, 107
Peripheral blood smear / Periferik kan yayması, 107
Paroxysmal Nocturnal Hemoglobinuria
SLE / SLE, 323
CD55 / CD55, 323
CD59 / CD59, 323
PNH / PNH, 323
Pure Red Cell Aplasia
Lenalidomide / Lenalidomid, 99
PRCA / PRCA, 99
MSD/ MDS, 99
Radiotherapy
Castleman’s disease / Castleman hastalığı, 197
Radiotherapy / Radyoterapi, 197
Unicentric / Unisentrik, 197
Red Cell Membrane Disorder
RBC / Eritrosit, 25
Membrane disorders / Zar bozuklukları, 25
Band 3 / Band 3, 25
Flow cytometry / Akım sitometri, 25
Sickle Cell
Sickle cell disease / Orak hücre hastalığı, 255
Inflammation / Enflamasyon, 255
Cytokine / Sitokin, 255
TNFSF15 gene / TNFSF15 geni, 255
Stem Cell Transplantation
Granulocytic sarcoma / Granülositik sarkom, 88
Breast / Meme, 88
Stem cell transplantation / Kök hücre nakli, 88
18FDG-PET/CT / 18FDG-PET/CT, 88
Epstein-Barr virus / Epstein-Barr virüs, 155
Parvovirus B19 / Parvovirus B19, 155
Allogeneic stem cell transplantation /
Allojenik kök hücre transplantasyonu, 155
Real-time PCR / Gerçek zamanlı PCR, 155
Cytomegalovirus reactivation /
Sitomegalovirüs reaktivasyonu, 276
Human leukocyte antigens / İnsan lökosit antijeni, 276
Allogeneic stem cell transplantation /
Allojeneik kök hücre nakli, 276
Graft-versus-host disease / Graft versus host hastalığı, 276
Prognosis / Prognoz, 276
CMV scoring index / CMV skorlama indeksi, 276
Thalassemia
Thalassemia / Talasemi, 5
Thalassemia intermedia / Talasemi intermedya, 5
Iron chelation / Demir şelasyonu, 5
Ineffective erythropoiesis / İnefektif eritropoez, 5
Iron overload / Demir yükü, 5
Beta-thalassemia / Beta-talasemi, 272
C282Y mutation / C282Y mutasyonu, 272
Hemochromatosis / Hemokromatozis, 272
Thalassemia intermedia / Talasemi intermedia, 311
Leukemia / Lösemi, 311
Cancer / Kanser, 311
β-Thalassemia minor / β-Talasemi minor, 363
Bcl-2 / Bcl-2, 363
Apoptosis / Apoptoz, 363
Thymus / Timüs, 417
Blood transfusion / Kan Transfüzyonu, 417
Beta-thalassemia / Beta talasemi, 417
Iron overload / Demir yüklenmesi, 417
Tymic lndex / Timik indeks, 417
Thrombosis
P-selectin polymorphisms / P-selektin polimorfizmleri, 357
Thrombosis / Tromboz, 357
Antiphospholipid syndrome / Antifosfolipid sendrom, 357
Thrombotic Thrombocytopenic Purpura
216-Atypical Hemolytic Uremic Syndrome: Differential
Diagnosis from TTP / HUS and Management
Atypical hemolytic uremic syndrome (aHUS) /
Atipik hemolitik üremik sendrom (aHÜS), 216
Thrombotic thrombocytopenic purpura (TTP) /
Trombotik trombositopenik purpura (TTP), 216
Eculizumab / Eculizumab, 216
TTP/HUS/TTP / HUS, 216
Thrombotic microangiopathy (TMA) /
Trombotik mikroanjiopati (TMA), 216
ADAMTS13 / ADAMTS13, 216
Transfusion
Duffy phenotyping / Duffy fenotiplendirme, 367
Kidd phenotyping / Kidd fenotiplendirme, 367
Genotyping / Genotiplendirme, 367
Multitransfused patients / Çoklu transfüzyon alan hastalar, 367
Treatment
Myocardial infarction after rituximab /
Rituximab’den sonra myokard infarktı, 95
Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) /
Arka geri dönüşümlü ensefalopati sendromu (PRES), 109
Methotrexate / Metotreksat, 109
Magnetic resonance imaging / Manyetik rezonans görüntüleme, 109
Fluidattenuated inversion recovery /
Sıvı zayıflatılmış dönüşüm kazanımı (FLAIR), 109
Invasive fungal infection / İnvazif fungal infeksiyonlar, 111
Antifungal treatment / Antifungal tedavi, 111
Evidence / Kanıt, 111
Hematological malignancies / Hematolojik malignansi, 111
Other
Turkish Journal of Hematology: From “Istanbul Contribution to
Clinical Science” to “Pubmed Central”, 1
Posterior reversible encephalopathy syndrome (PRES) /
Arka geri dönüşümlü ensefalopati sendromu (PRES), 109
Methotrexate / Metotreksat, 109
Magnetic resonance imaging /
Manyetik rezonans görüntüleme, 109
Fluidattenuated inversion recovery /
Sıvı zayıflatılmış dönüşüm kazanımı (FLAIR), 109
Blood / Kan, 161
Blood component / Kan ürünü, 161
Wastage / İsraf, 161
Transfusion / Nakil, 161
Blood bank / Kan bankası, 161
Erythrocyte deformability / Eritrosit deformabilitesi, 168
RhoA / RhoA, 168
Rho-kinase / Rho-kinaz, 168
Y-27632 / Y-27632, 168
Fasudil / Fasudil, 168
Lysophosphatidic acid / Lizofosfatidik asit, 168
C3 / C3, 168
Cerebral infarction / Serebral enfarkt, 184
Idiopathic thrombocytopenic purpura /
İdyopatik trombositopenik purpura, 184
Triple X syndrome / Triple X sendromu, 184
Castleman’s disease / Castleman hastalığı, 197
Radiotherapy / Radyoterapi, 197
Unicentric / Unisentrik, 197
Thrombocytopenia / Trombositopeni, 199
Kawasaki disease / Kawasaki hastalığı, 199
Aneurysm / Anevrizma, 199
Acute lymphoblastic leukemia / Akut lenfoblastik lösemi, 203
Isolated breast relapse / İzole meme nüksü, 203
Hematologic manifestations of systemic diseases /
Sistemik hastalıkların hematolojik belirtileri, 211
Lymphoid cells neoplasms / Lenfoid hücreler tümörleri, 211
Bone marrow failure / Kemik iliği yetmezliği, 211
Hypocalcemic seizure / Hipokalsemik nöbet, 336
Infantile malign osteopetrosis / Malign infantil osteopetrosis, 336
TCIRG1 gene mutation / TCIRG1 gen mutasyonu, 336
Cyclosporine / Siklosporin, 432
Toxicity / Yan etki, 432
Stem cell transplantation / Kök hücre nakli, 432
Allograft / Allogreft, 430
Extracorporeal photopheresis / Ekstrakorporeal fotoferez, 430
Heart transplantation / Kalp transplantasyonu, 430
Quilty effect / Quilty etkisi, 430
Rejection / Rejeksiyon, 430
Crystalline inclusion bodies / Kristal inklüzyon cisimcikler, 428
Gaucher cells / Gaucher hücreleri, 428
Multiple myeloma / Multiple miyeloma, 428
Humoral immune response / Hümoral immün yanıt, 420
Immunodeficiency diseases / İmmün yetmezlikler, 420
Immune response disorder / İmmün yanıt bozukluğu, 420
Immunoglobulins / İmmünglobulinler, 420
Hyper IgM syndrome / Hiper IgM sendromu, 420
CD40L / CD40L, 420
Download

31st Volume Index / 31. Cilt Dizini SUBJECT INDEX