THERMO MOZAİK AHŞAP I MOSAİC WOOD
darowood
To be different…
www.daro.com.tr
Thermowood Hakkında I About Thermowood
Ahşaba yüksek derecede ısı, basınç ve su buharı ile hiçbir kimyasal madde kullanılmadan yapılan
modifikasyon işlemidir.
Wood to high temperatures, pressure and water vapor, with no modification process is performed
without the use of chemicals.
Neden Thermowood I Why Thermowood
Tüm kimyasal maddelerden arındırılmış olması, canlıların sağlığına zarar verme durumunu ortadan
kaldırır.
Be free of all chemicals, live damaging to the health of the state eliminates.
Stabilitesi artırılmış olan ahşap, diğer ahşaplara göre % 90 oranında durağan hale getirilmiştir.
Dolayısı ile çok uzun yıllar deforme olmadan kullanılabilir.
Stability enhanced the wood, other wood has been made inert by 90%. Thus, for many many years
without deforming used.
Nem oranı düşük olduğundan çürüme ve mantar oluşumu söz konusu olmaz. Böceklenme yapmaz.
Humidity is low, decay and fungal growth are not concerned. Not insects.
Termal modifikasyon sonucunda homojen yapıya sahip olan ahşap, tüm katmanlarda aynı renge
sahip olarak görsel doygunluk sağlar.
Thermal modification timber having a homogeneous structure, as the image with the same color
saturation in all layers is provided.
İşlem görmemiş ahşaba göre, % 25 oranında daha fazla ses ve ısı yalıtımı sağlar.
According to the untreated wood, more than 25% provides sound and heat insulation.
Tutuşma hızı, işlem görmemiş ahşaba göre % 30 oranında azaltılmıştır.
Ignition speed reduced by 30% compared to untreated wood.
To be different…
darodeck
Thermowood Dişbudak’tan imal edilen karo mozaik ürünler % 100 geri dönüşümlü olup marin
kontrplak üzerine poliüretan tutkal ile derz boşluksuz olarak lamine edilir. Mozaik parçaları
arasındaki kot farkları kalibrasyon işlemi ile giderilir. Bu vesile ile oldukça etkileyici bir görsel
sunum yaşatan Thermo Mozaik Karodeck çeşitli ebatlarda üretilebilir.
Ash Thermowood mosaic tile products are manufactured from 100% recycled and 15 mm marine
plywood with polyurethane glue joint spaces are laminated. Elevation differences between the mosaic
pieces are removed with the calibration process. On this occasion, I've had a pretty impressive visual
presentation Thermo Mosaic Tiledeck be produced in various sizes.
Ürünlerin, uygulama öncesinde koruyucu boya ile boyanması, doğal şartlardan kaynaklı renk
solmalarını engellemektedir. Aksi takdirde Thermo Mozaik Karodeck ürünler, Thermowood
Dişbudak ürünlerin doğası gereği, zaman içinde grimsi bir renk alacaktır.
Products prior to application of protective paint, prevent color fading is caused by natural conditions.
Otherwise Thermo deck Mosaic Tile products, Thermowood Ash to the nature of the products, it will
take a greyish color over time.
Kullanım şartlarına bağlı olarak 6 ya da 12 aylık aralıklarla sistem bakımının yapılması, söz konusu
renk değişimini engelleyecektir.
Terms of use 6 or 12 month intervals, depending on the system to be maintained in question will
prevent discoloration.
Renk değişimine uğramış ürünlerin de oldukça çekici bir görüntüye sahip olduğu ve birçok kullanıcı
tarafından özellikle istenen bir sonuç olduğu ayrıca dikkate alınmalıdır.
Color change undergone products have also quite attractive image requested by many users, and as a
result must also be considered.
To be different…
darodeck
Dış mekanda kullanılan Thermo Mozaik Karodeck ürünlerin yüzer döşeme ayakları ya da farklı
materyaller ile derz boşluklu olarak uygulanması gerekmektedir. Bu vesile ile yağıştan kaynaklı su
birikintileri oluşmamakta ve su drenajı kolaylıkla sağlanabilmektedir. Drenajın sistemin altından
sağlanması istenmeyen ya da mümkün olmayan durumlarda, armuz detayı ile derz dolgusu
yapılmalıdır.
Thermo used in outdoor products Mosaic Tile Floating Floor deck or with a different material are to be
implemented as a joint space. Herewith sourced from rainfall puddles formed, and the water can
easily be drained. Provision of drainage system undesirable or not possible under the circumstances,
must be made whole joint with seam details.
Uygulama detayları I Application details
Yüzer döşeme detayı I Floating Floor Details
Armuz detayı I Seam Details
Plaka Ölçüleri I Plate Dimensions (mm)
En I Width
Boy I Lenght
Kalınlık I Diameter
300
300-400-600-1200-2400
30-32-34
400
400-600-1200-2400
30-32-34
600
600-1200-2400
30-32-34
darowood
To be different…
darofacade
Sarvelli collections
Sarvelli Koleksiyonu – Thermo Dişbudak / Sarvelli Collections – Thermo Ash
Alternatifler: Thermo Çam-Thermo İroko / Alternatives: Thermo Pine-Thermo Iroko
Parça Ölçüsü I Part Dimention: 30 x 30 mm
Kalınlık I Thickness: 8 / 15 mm
Ürün Ölçüleri I Product Dimensions
300 x 300 mm
darofacade
Alicca collections
Alicca Koleksiyonu – Thermo İroko / Alicca Collections – Thermo Iroko
Alternatifler: Thermo Çam-Thermo Dişbudak / Alternatives: Thermo Pine-Thermo Ash
Parça Ölçüsü I Part Dimention: 20 x 50 mm
Kalınlık I Thickness: 8 / 15 mm
Ürün Ölçüleri I Product Dimensions
300*300 mm
darofacade
Toracca collections
Toracca Koleksiyonu – Thermo Çam / Toracca Collections – Thermo Pine
Alternatifler: Thermo İroko-Thermo Dişbudak / Alternatives: Thermo Iroko-Thermo Ash
Parça Ölçüsü I Part Dimention: 50 x 50 mm
Kalınlık I Thickness: 8 / 15 mm
Ürün Ölçüleri I Product Dimensions
300 x 300 mm
darofacade
Thermowood Dişbudak başta olmak üzere Thermowood İroko ve Thermowood Çam’dan da imal
edilen mozaik cephe kaplamaları MDF ya da file üzerine poliüretan tutkal ile derz boşluksuz olarak
yapıştırılır. Mozaik parçaları arasında kot farkları oluşturulmakta ve ürünler patlatma yöntemi ile
de daha etkileyici bir görünüme kavuşturulabilmektedir.
Thermowood Ash and Iroko Thermowood mainly pine Thermowood mosaic facade coatings that are
manufactured from polyurethane and MDF or file is pasted with glue joint spaces. Elevation
difference between mosaic pieces are created and the products look even more impressive with
blasting method can be attaining.
Fileli çalışmalarda kimyasal yapıştırıcılar ile uygulanan Thermo Mozaik Cephe kaplamaları dış
cephelerde de güvenle uygulanabilmektedir. İç duvarlar ve tavanlarda fileli çalışma dışında MDF
üzerine lamine edilmiş ürünler kullanılmakta olup, laminasyonda dış mekanlar için marin kontrplak
kullanılmaktadır. Ürünler saçak altı kaplama, çiçeklik, seperatör, yatak başlığı ve TV ünitesi olarak
da kullanılabilmektedir.
Netting studies with chemical adhesives applied Thermo Mosaic Facade coatings can be applied
safely in the exterior. Netting out of work on the interior walls and ceilings laminated MDF products
are being used in laminated marine plywood can be used for outdoors. Products under eaves coating,
plant, separator, bed and TV unit can be used as the title.
darowood
To be different…
darowood’un sıcaklığını hanelerinize taşıyın…
gözleriniz bu güzelliğe bakmayı hak ediyor…
move to the temperature of the households
your eyes deserve to look at this beauty ...
darowood ...
darowood
bir Nupel Flooring markasıdır… / is a Nupel Flooring mark…
www.daro.com.tr
Yakuplu Mah. Sanayi Cad. Kristal Sok. B Blok No:28 / 304 Haramidere Sanayi Sitesi
Beylikdüzü / İstanbul / Türkiye
T: 0212 5400949 F: 0212 5400349
www.nupelflooring.com
[email protected]
Download

darowood