2014 DÖNEMİ EMANET MISIR ALIM UYGULAMARI
1- Genel Kurallar
1.1-
Emanet alımlar boş depo kapasitesi olan tüm işyerlerinde ve randevulu olarak yapılmaktadır.
1.2-
Canlı haşere (ambar zararlısı) ihtiva eden ve ithal mısırlar kesinlikle emanet alınmamaktadır.
1.3-
Talep edilmesi halinde, aynı depoda muhafaza edilen ve fiyatları eşit olan mısırlar gün
içerisinde birleştirilerek tek makbuz senedi düzenlenebilmektedir.
1.4-
Emanetteki mısırlara ilişkin depo kira ücreti hesaplanması, mısırın depoya girdiği tarihten
itibaren geri çekildiği veya TMO’ya satıldığı tarihe kadar olan (ürünün girdiği ve
çekildiği/satıldığı gün dâhil) süreyi kapsamakta olup söz konusu kira ücreti, makbuz
senedinin son sahibi tarafından ödenmektedir.
1.5-
TMO depolarına emanete bırakılan mısırlar 1 (bir) aydan önce iade edilmemektedir.
1.6-
Emanet alımlara, 31 Aralık 2014 tarihine kadar devam edilecektir.
1.7-
Emanetteki mısırlar, en son 31 Mayıs 2015 tarihine kadar depolanmaktadır. Bu tarihe kadar
çekilmeyen mısırlar, makbuz senedi üzerinde yazılı fiyat ve miktar üzerinden zorunlu peşin
alıma tabi tutulacaktır. Zorunlu alım işlemine tabi tutulacak mısır tutarı Makbuz Senedi
gelene kadar hesaplarda bloke edilecektir.
1.8-
Mısırını emanet bırakarak makbuz senedi karşılığı kredi kullanan kişilerin bankaya olan
kredilerinin vade bitiş tarihi 20 Mayıs 2015’tir.
1.9-
Makbuz senedinde kayıtlı mısırın (ÇKS’de kayıtlı miktar) peşin alıma tabi tutulması halinde
mısır bedeli; makbuz senedi üzerinde yazılı fiyat esas alınarak mısırın tevdi edildiği
işyerince stopaj, varsa yasal (SGK) kesintiler hamaliye, depolama, muhafaza, sigorta vb.
ücretlerinin tamamı kesilerek (geçici ekip ve koltuk ambarı olarak faaliyet gösterilen geçici
ekiplerde % 1 hizmet bedeli) ödenmektedir.
1.10- Makbuz senetlerinin gerçek veya tüzel kişiler tarafından bankalara ciro ve teslim edilmek
suretiyle teminat gösterilerek kredi kullanılması halinde, bankalar tarafından TMO’ya ciro
ve teslim edilen makbuz senetlerine münhasır olmak üzere makbuz senedi üzerinde yazılı
fiyat esas alınarak işlem yapılmaktadır.
1.11- İade işleminde, emanetteki mısır bir seferde iade edilebileceği gibi, her ürün sahibi için bir
defaya mahsus olmak üzere talep edeceği bir makbuz senedi ikiye bölünebilmektedir. Yani
istenilen miktar iade edilerek bakiye miktar için yeni bir makbuz senedi düzenlenerek
ilgilisine verilmektedir.
1.12- Emanete bırakılan mısır için eksper tarafından ürün analiz fişi düzenlenerek tanzim edilen
makbuz senedi ilgilisine verilmektedir.
1.13- Emanet alım esnasında ürün rutubetine göre makbuz senedine yazılacak miktarın
tespitinde kullanılacak katsayılar, yüksek rutubetli mısırın kurutma sonrası
miktarının bulunmasında kullanılmakta olup, bu miktar makbuz senedi
düzenlenmesine esas olmaktadır.
Emanet alım esnasında tespit edilen analiz değerleri ürün analiz fişine işlenmekte, makbuz
senedine esas miktar, tutar ve diğer hususlar program çerçevesinde otomatik olarak
gerçekleşmektedir.
Emanetteki mısır geri alınmak istendiği takdirde veya herhangi bir nedenle TMO’ca peşin
alım işlemine tabi tutulması halinde; makbuz senedi üzerinde yazılı olan miktar ve fiyat
üzerinden işlem yapılmaktadır.
Genel Müdürlük: Müdafaa Cad. No:18 06100 Bakanlıklar/ANKARA
Tel: (0 312) 416 30 00 Faks: (0 312) 417 59 34
İnternet Sitesi : www.tmo.gov.tr Merkezi : Ankara
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Demet CİVAN Servis Şefi
E-Posta : [email protected]
Tel: 416 31 03
Mersis No : 9152-5528-1792-9678
1
1.14- Emanete bırakılan mısırların başka işyerine taşınması halinde stokların taşındığı veya
devredildiği daimi işyerince de mısırlar satın alınabilmekte veya iade edilebilmektedir.
Taşınan mısırların iadesinde ilave nakliye ücreti alınmamaktadır.
1.15- Emanete bırakılan mısırlar; talep edildiği, TMO’ca uygun görüldüğü ve stoklar müsait
olduğu takdirde, başka bir TMO işyerinden bir defaya mahsus olmak üzere Genel
Müdürlükten yetki alınarak geri verilebilmektedir. Bu takdirde, söz konusu iki işyeri
arasında işyerlerine daha önceden bildirilmiş olan ilave nakliye ücreti alıcıdan tahsil
edilmekte ve manipülasyon ücreti alınmamaktadır.
1.16- Mısırın, emanete bırakıldığı işyeri depolarından herhangi bir nedenle iade edilememesi
halinde, gerekçesi tutanakla belirlenerek aynı işyerinin başka bir deposundan veya aynı
şubenin farklı işyerlerindeki depolardan; depo kira ücreti dışında herhangi bir ilave ücret
alınmaksızın, iadesi konusunda şube müdürlükleri yetkilidir.
1.17- Emanet mısırlarda oluşabilecek noksanlıkları karşılamak üzere stoklar tasfiye edilinceye
kadar bir miktar mısır muhafaza edilmektedir.
1.18- Makbuz senedinde belirtilen mısır miktarının tam olarak iadesi esastır. Ancak şube ve bağlı
işyerleri stoklarındaki emanet mısırın tamamının iade edilmesinden sonra herhangi bir
nedenle noksanlık meydana gelmiş olması halinde noksanlık miktarı, şubenin mısır stoku
bulunan herhangi bir işyerinden nakliye ücreti ödenmeksizin iade edilebilmekte, ürün
sahibinin bu durumu kabul etmemesi halinde ürününü bıraktığı şube ve bağlı işyerlerindeki
emanet mısırın tamamının iade edilmesini müteakip makbuz senedi üzerinde yazılı olan
fiyat üzerinden noksanlık miktarına ait bedel ürün sahibine ödenebilmektedir.
1.19- Emanete alınan mısırlar hiçbir şekilde satışa verilmemektedir.
1.20- Emanetteki tüm mısırlar için gerekli tüm muhafaza önlemleri alınmaktadır.
1.21- Sadece TMO depolarında (kiralanacak depolar hariç) emanet alım yapılabilecektir.
2-
ÇKS Belgesi olanlardan yapılacak emanet alımlar:
2.1-
Mısırını emanete bırakan ve kredi kullanmayan üreticilere talepleri halinde teslim ettiği
ÇKS belgesindeki miktar esas alınarak, TMO’ya teslim ettiği mısır bedelinin % 30’u avans
olarak ödenebilmektedir. Avans ödemesi yapılan mısırlar 2 (iki) aydan önce iade
edilmemektedir. Kullanılan avansın ödenmesinden sonra emanet mısır iade edilebilmekte
veya TMO’ya satılabilmektedir.
ÇKS Belgesi’ndeki miktarın TMO’ya satılması veya geri çekilmesi halinde; depolama,
muhafaza ve sigorta vb. masrafları karşılığı 0,067 TL/Ton/Gün+KDV ücret alınmaktadır.
Makbuz senedine dayalı kredi sistemi çerçevesinde bankadan kullanılan kredinin vadesinde
geri ödenmesi ve talep edilmesi halinde, emanetteki ürünler alıma tabi tutularak depolama,
muhafaza ve sigorta vb. masrafları karşılığı da 0,067 TL/Ton/Gün+KDV ücret
alınmaktadır.
Makbuz senedine dayalı kredi sistemi çerçevesinde bankadan kullanılan kredinin vadesinde
geri ödenmemesi nedeniyle makbuz senedinin banka tarafından TMO’ya ciro edilmesi
durumunda; ürün, makbuz senedi üzerindeki tutardan yasal kesintiler ile depolama,
muhafaza ve sigorta vb. masrafları karşılığı 0,067 TL/Ton/Gün+KDV ücret kesildikten
sonra oluşacak tutardan %10 indirim yapılarak oluşacak yeni fiyat üzerinden alım işlemine
tabi tutulmaktadır.
31 Mayıs 2015 tarihi mesai bitimine kadar geri çekilmeyen mısırlar zorunlu alıma tabi
tutularak depolama, muhafaza ve sigorta vb. masrafları karşılığı 0,067 TL/Ton/Gün+KDV
ücret alınmaktadır.
Kredi kullanmak amacıyla bankaya ciro edilenler dışında, ciro edilen makbuz senetleri ÇKS
belgesi olmayanlar kapsamında değerlendirilmektedir.
2.22.3-
2.4-
2.5-
2.6-
Genel Müdürlük: Müdafaa Cad. No:18 06100 Bakanlıklar/ANKARA
Tel: (0 312) 416 30 00 Faks: (0 312) 417 59 34
İnternet Sitesi : www.tmo.gov.tr Merkezi : Ankara
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Demet CİVAN Servis Şefi
E-Posta : [email protected]
Tel: 416 31 03
Mersis No : 9152-5528-1792-9678
2
33.1-
3.23.33.4-
3.5-
ÇKS Belgesi olmayanlardan yapılacak emanet alımlar:
Gerçek ve tüzel kişiler, emanete bırakacağı mısırın maliki olduğunu müstahsil makbuzu
veya fatura ile belgeleyeceklerdir. Mısırını emanete bırakırken söz konusu belgeleri ibraz
edeceklerdir.
Müstahsil makbuzu ve/veya fatura ibraz edenlerin; müstahsil makbuzları ve/veya faturaları
bu belgelerde olması gereken zorunlu şekil şartları yönüyle kontrol edilmekte, müstahsil
makbuzunun ürün bırakan tarafından üretici adına, faturanın satıcı tarafından ürün bırakan
adına düzenlenmiş olması ile müstahsil makbuzu ve/veya fatura üzerindeki düzenlenme
tarihine dikkat edilmektedir.
TMO depolarındaki emanet mısırlar, talep edilmesi halinde 1 Ocak 2015 – 31 Mayıs
2015 tarihleri arasında TMO’ya satılabilmektedir.
Emanet mısırların TMO’ya satılması veya TMO’dan geri çekilmesi halinde depolama,
muhafaza ve sigorta vb. masrafları karşılığı 0,1 TL/Ton/Gün+KDV ücret alınmaktadır.
Makbuz senedine dayalı kredi sistemi çerçevesinde bankadan kullanılan kredinin vadesinde
geri ödenmesi ve talep edilmesi halinde, emanetteki mısırlar peşin alıma tabi tutularak
depolama, muhafaza ve sigorta vb. masrafları karşılığı 0,1 TL/Ton/Gün+KDV ücret
alınmaktadır.
Makbuz senedine dayalı kredi sistemi çerçevesinde bankadan kullanılan kredinin vadesinde
geri ödenmemesi nedeniyle makbuz senedinin banka tarafından TMO’ya ciro edilmesi
durumunda; mısır, makbuz senedi üzerindeki tutardan yasal kesintiler ile depolama,
muhafaza ve sigorta vb. masrafları karşılığı 0,34 TL/Ton/Gün+KDV ücret kesildikten sonra
oluşacak tutardan % 10 indirim yapılarak oluşacak yeni fiyat üzerinden alım işlemine tabi
tutulmaktadır.
31 Mayıs 2015’te geri çekilmeyen mısırlar zorunlu alıma tabi tutularak depolama, muhafaza
ve sigorta vb. masrafları karşılığı 0,34 TL/Ton/Gün+KDV ücret alınmaktadır.
Genel Müdürlük: Müdafaa Cad. No:18 06100 Bakanlıklar/ANKARA
Tel: (0 312) 416 30 00 Faks: (0 312) 417 59 34
İnternet Sitesi : www.tmo.gov.tr Merkezi : Ankara
Ayrıntılı bilgi için irtibat: Demet CİVAN Servis Şefi
E-Posta : [email protected]
Tel: 416 31 03
Mersis No : 9152-5528-1792-9678
3
Download

2014 Dönemi Emanet Mısır Alım Uygulamaları