PROJEM İSTANBUL
ARAŞTIRMA PROJESİ
GERÇEĞE YAKIN OYNAR MAFSALLI PROTEZ
İMALATI
Proje Yüklenicisi: Doç. Dr. Faik Nüzhet OKTAR
Marmara Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
 2009-İstanbul. Bu araştırma projesi “Projem İstanbul” kapsamında İstanbul Büyükşehir
Belediyesi tarafından hazırlatılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve araştırmacının yazılı izni
olmadan çoğaltılamaz ve kopyalanamaz.
1
GİRİŞ
Projem İstanbul ile ilgili ve ayağı olmayan özürlülere ait olan projemde,
yapılacak olan ayak bileğinden amputasyonu olanlar için ‘’Gerçeğe yakın
oynar mafsallı protez imalatı‘’ projemde bilgisayar tasarımı yapılmıştır.
Özürlüler Müdürlüğü ile şuana kadar gelinen çalışma sunulmuş ve onların
bilgileri dahilinde devam edilmektedir.
Yapılan tasarım araştırmaları ve
Autocad çalışmaları tamamlanmış ve yeni bir tasarım elde edilmiştir. Daha
sonra tasarım sonunda kalıplar yapılmış ve uygulamaya geçilmiştir. Örnek bir
karbon takviyeli kompozit ayak imal edilmiştir. Bu çalışmanın en önemli hedefi
Avrupa ve Amerika’da satılan şekilde 1’de görüldüğü gibi piyasada satılan
karbon takviyeli kompozit ayağın kendisine benzer ve farklı tasarım yapılmış
ondan daha iyi bir karbon takviyeli kompozit ayak üretebilecek konuma
getirmektir. Bu nedende ayak çalışması Akış Diyagramı yapılmış Üretimi
şekillerle gösterilmiş ve ayrıca maliyeti en düşük şekilde kalıplar yapılmış ve
kolay bir üretim yöntemi seçilerek Avrupa ve Amerika’da üretilen muadillerine
göre yüksek maliyetine göre düşük ve ayrıca dayanım ve kullanım kalitesi
daha iyi bir karbon takviyeli kompozit ayak yapılmıştır.
Şekil. 1Avrupada üretilen tasarım örneği
2
Ayak Yapımında Kullanılan Karbon Takviyeli Kompozit
Burada özellikle diğer ayak firmalarından farklı olarak Karbon Takviyeli
Kompozit seçiminde çok eksenli yapı seçilmiş böylece diğer kompozit
ayaklardan dayanımı daha fazla olmaktadır. Şekil. 2de gösterilmiştir.
Şekil.2 Çok eksenli karbon çözgülü örme kumaşı
Karbon Elyafı ve Özelliği
Bu elyaflar takviye elemanı olarak kullanılan yüksek çekme dayanımı ve
yüksek elastik modülüne sahip olan karbon elyaflar turbo stratik grafitin küçük
kristallerinden oluşan karbonun allotropik formundan biridir. Grafit karbon
atomlarının hegzogonal düzlem katmanında ABABAB sırasıyla düzenli olarak
dizilmesiyle oluşur. Tabakalar içinde atomlar arasında kuvvetli kovalent bağlar
mevcut iken katmanlar arasında çok zayıf bağlar meydana gelir. Grafit düzlem
tabakasında karbon atomlarının moleküler düzeni örümcek ağı oluşturması ile
yağlayıcı
özelliklere
sahip
olur.
Şekil
3’de
hegzagonal
grafit
yapısı
gösterilmiştir.
Karbon elyaflarda elyaf eksenine normal yönelim edilmiş C-doğrultusu
mevcut olup düzlem katmanı kötü olarak yığılmış ve pek çok kusurlarla
katlanmış yanlış düzenlenmiş veya noksan karbon atomları ile mükemmel
3
olmayan yapıya sahip olabilir. Bu nedenle bu doğrultuda modül değeri çok
düşmektedir.
Şekil 3. Grafit katman düzleminde karbon atomlarının düzenlenmesi
Karbon ve grafit elyaflar organik maddelerden üretildikleri için organik
fiber olarak da adlandırılırlar. Ham madde olarak poli-akro-nitril (PAN), Selüloz
(Rayon) ve Zift (Pitch) olarak kullanılır. Dolayısı ile de üretildikleri maddelere
göre isim alırlar. Günümüzde rayon sadece çok düşük modüllü elyaflar için
kullanılır. Precursor polimer ya ıslak ip şeklinde liflendirme ya da ergimiş
liflendirilmiş halde ekstrüzyon işlemi ile elyaf (fiber) şekline dönüşür. PAN
esaslı karbon elyaflar %93–95 arasında karbon içerirken üretim işleminin farklı
oluşu nedeniyle grafitlerde %99'un üzerindedir. Karbon elyafın gerçek
özellikleri üretim metoduna bağlıdır. Endüstriyel olarak karbon elyaf üretim
metotları termal oksidasyon ve organik precursor kullanılarak grafitleme
işlemleridir. Bu işlemler üç aşamada gerçekleşir.
Bunlar:
a)
Havada düşük oksitleme sıcaklığı (200–400 ºC),
b)
Soygaz atmosferi altında karbonlama aşaması (1000–1500 ºC),
4
c)
Soygaz atmosferi altında grafitleme aşaması (2000-2500 ºC)'dır.
Daha yüksek elastik modülü veya kristalliği elde etmek için 2000°C'nin
üzerinde bazen 3000°C de son ısıl işlem uygulanır. Poliakronitril precursor
(PAN) karbon esaslı elyafların fabrikasyonu şematik olarak Çizelge 1’de
gösterilmiştir. Rayon precursor içinde benzer akış diyagramı çizilebilir fakat
burada oksitlenme aşaması yaklaşık 400°C sıcaklık altında yapılır.
PAN precursor
Çekme altında ön
oksitlenme aşaması (200
°C)
Karbürleme aşaması
(1000-1500°C)
Grafitleme aşaması. Tip-1
yüksek modüllü elyaf (2500°C), Tip2 yüksek dayanımlı elyaf (1500 °C)
Çizelge 1 PAN precursor karbon esaslı elyafların üretimi
İlk basamakta elyaf oksijeni emerek kısalma önlenir ve polimer stabilize
oluşarak çapraz bağ sağlanırken ikinci aşamada ise elyaf, azot, hidrojen, CO
atomları serbest kalarak atomlarından ayrılır, katranlar ve gazların uçması ile
kütlenin yarısı kaybolarak filament kristalleri karbonlaşır. Son aşamada ise
kristalimsi bölge 2000°C de büyür. Elastik modülü; son işlem sıcaklığına ve
precursor tipine, kristalin mükemmelliğine ve boyut etkisine bağlıdır. Genelde
PAN precursor daha basit termal çevriminin daha iyi kalite kontrolü ve bu
nedenle de daha iyi özellikleri vermektedir. PAN ve Zift esaslı karbon elyafların
işlem sırası Şekil 4’de verilmiştir. PAN işleminde karbonlama öncesi polimer
zincirlerinin sıcak olarak çekilmesiyle oldukça yönlenmiş karbon halkalar
5
sağlanırken Zift prosesinde mesafazın doğal bir sonucu olarak yüksek
derecede yönlenme gerçekleşe bilmektedir.
Şekil 4 PAN precursor karbon elyafların işlem basamağı
Karbon elyaflarda yönelim yüksek veya düşük olabilir. Katmanların elyaf
eksenine paralel veya düz olup olmadığına göre değişir. Diğer önemli bir
parametre de kristalliğidir. Mükemmel kristal bölgelerin lineer boyutları
büyükse yapının yüksek dereceli kristalliğe sahip olduğu söylenebilir. Bu gibi
bölgeler mükemmel grafit kristaline benzer davranış sergileme eğilimindedir.
Son olarak da özellikle elyaf dayanımına bağlı olarak kusur ihtiva etmesi çok
önemli özelliktir. Şekilde görüldüğü gibi, grafit katmanları mükemmel grafit
kristali tabakalı düzlem yönünde için elastik modülü 1020 GPa'dır. Tabakalar
mükemmel değilse çapraz bağ mevcutsa bu değer 4.1 GPa'a kadar
düşebilmektedir. Şekil 5
Mesafazlı pitch precursor'dan oluşan elyaflarda ergitme ve iplik veya lif
şeklindeki malzemelerinin aşağı doğru akmasıyla gerekli düzenleme sağlanır.
Karbon elyaflar, ölçülen özelliklerinde hayli değişkenlik gösterirler. Örneğin, bir
elyaf demetinin dayanımı 0.5 GPa dan 4.3 GPa'a, elastik modülü de 270-580
GPa arasında değişiklik gösterir. Keza ölçülmüş özellikler kullanılan ölçme
uzunluğu ile değişmektedir. Küçük ölçme uzunlukları gözle görülebilir
derecede daha iyi özellikler verir. Çünkü dayanım yüzeydeki kusurların
azalması ile azalır. Daha uzun ölçme uzunluğu ise daha yüksek olasılıklı yüzey
kusurunun mevcut olduğunu ve bundan dolayı da erken kırılmaya yol açtığını
gösterir.
6
Şekil 5 Karbon elyafların temel yapısal özellikleri
Kompozit malzemelerde karbon ve grafit elyaflar, çeşitli şekilde örneğin,
sürekli lifler ve demetler, kırpılmış elyaflar, örgü ve dokunmuş elyaflar,
öğütülmüş elyaflar olarak kullanılmaktadır. Sürekli elyafların çapları genellikle
8-10
mikron
ve
oluşabilmektedir.
iplik
Örgü
demeti
şeklinde
şeklindeki
elyaflar
yaklaşık
12-120000
kompleks
şekilli
sayıdan
parçaların
kalıplanarak üretilmesine daha uygundurlar. Çizelge 2’de tipik bir grafitleme
çevirimi ve sıcaklığın çekme dayanımı ve modülü üzerine etkisi gösterilmiştir.
Ticari olarak PAN karbon elyafın iki tipi mevcut olup bunlar yüksek elastik
modüllü (Tip 1) yüksek dayanım (Tip 2) olanıdır. En yüksek modül 25003000°C de üretilir. Ancak, dayanım ince yapı ve çatlaklara dağılımı ile ilgilidir.
Organik matrislerle en iyi yapışma sağlaması ve elyaf özelliklerini muhafaza
etmesi için bir kaplama uygulanmalı veya bitmiş elyaf yüzeyi oksidasyon
işlemine tabi tutulmalıdır. Yüksek sıcaklık matrislerinde kullanmak için elyaflar,
metal veya seramik koruyucu filmler ile de kaplanabilir. Azot atmosferinde
kararlı olmasına rağmen 400°C üzerinde havada artan oranda oksitlenir.
Ancak uçak frenlerinde olduğu gibi yüksek sıcaklıklarda 1000 °C'nin üzerinde
karbon elyaflı karbon kompozitler dayanıklı olduklarından karbon elyafların
kullanımı hızla artmaktadır.
7
Çizelge 2 Çekme dayanımı ve elastik modülü üzerine sıcaklığın etkisi
Yukarıda açıklandığı gibi karbon elyafın yapısal özellikleri şu faktörlere
bağlı olarak değişmektedir. Bunlar;
a)
Elyaf doğrultusu,
b)
Kristalliği,
c)
Kusurların etkisi olarak özetlenebilir.
Bunlardan; (a) Doğrultu iyileştiği zaman, boyuna çekme dayanımı ve
modülü, elektrik ve ısıl iletkenliği, boyuna negatif ısıl genleşme katsayısı
artarken enine çekme dayanımı ve modülü azalır, (b) Kristalliği iyileştiği
zaman, ısıl ve elektrik iletkenliği boyuna negatif ısıl genleşme katsayısı ve
oksidasyon direnci artar. Fakat boyuna çekme ve basma dayanımı, enine
çekme dayanımı ve çekme modülü yanında boyuna kayma modülü de azalır,
(c) Kristal hatası olmadığı zaman, çekme dayanımı, ısıl iletkenlik ve elektik
iletkenliği ve oksidasyon direnci artar.
Özet olarak karbon elyafın yapısını kontrol etmek için; (a) elyaf
doğrultusu elyaf çekilerek iyileştirilir. Böylece ısıl işlem esnasında kısalma
olmaz. Precursör tipi de karbon elyaf doğrultusunu belirlemeğe yardımcı olur.
Isıl işlemle bu daha da iyileştirilebilir. (b) Kristallik, precursörün kimyası ile
zamanla büyük oranda belirlenir. Bu keza ısıl işlemle de yani son sıcaklığa da
şiddetle bağlıdır. (c) Kusur içermesi, ham maddelerin saflığı ile ve elyaf
ellenmesi, mekanik temas ile kontrol edilebilir.
8
Karbon elyafın önemli bir özelliği de Hook'un elastik davranışlarına
uymayan özelliğidir. Tek bir elyaf veya düzenlenmiş kompozit çekildiğinde
bunun modülü uzama miktarı ile artar.
Çok Eksenli (Multi-Axial)Yapıların Genel Yapısı ve Özelliği
Çözgülü örme makinelerinde düşey yönde flament çözgü ipliği (0 0),
yatay yönde flament atkı ipliği (900), ve diyagonal yönlerde (00 - 900) veya (00 –
(-900))
açıları
arasında
belirlenen
açılarda
iki
farklı
flament
iplikler
yerleştirilmesi ile elde edilen yapılardır
Şekil 6 Düşey Yönde Eklenmiş Çözgü, Yatay Yönde Eklenmiş Atkı ve Diyagonal
Yönlerde Belirlenen Açılara Göre Eklenmiş Diyagonal İplikli Çok Eksenli Yapı
9
Şekil 7 Çok Eksenli Çözgülü Örme Yapının Şematik Görünüşü
Çok eksenli ve çok katlı yapılar, bir ilmek sistemi ile bağlanan birbirine
paralel serilebilen bir ya da birkaç iplik tabakasından oluşan kumaşlardır. Sözü
edilen iplik tabakaları, farklı iplik yönelmesine ve farklı yoğunluklarına sahip
olabilir.
Çok eksenli ve çok katlı kumaş matrisleri takviye etmek için kullanılır.
Yapılan
testler
neticesinde,
kombinasyonlarından
oluşan
çok
yönlü
yapıların,
lif
yüksek
tabakaları
gerilim
ile
matris
kuvvetlerini
absorbladığını ve dağıttığını ispatlamıştır.
Temel materyal olarak kullanılacak çok eksenli ve çok katlı yapıların
tipik özelliği ilmek satırı adı verilen hat içerisinde çözgü ipliklerinin birbiri
arasına girerek ilmek oluşturmasıdır. Bu ürünler 30 0’ den 600’ ye kadar ve/veya
900/00 açıları ile çok katlı yapılardır.
Aşağıdaki şekilde bir diğerinin üzerinde mükemmel bir düzende 4 adet
iplik tabakası yerleştirilmiştir. Her bir tabaka içerisinde, ilmekler ile birbirine
bağlanan kıvrımsız, bir birine paralel ipliklerin düzgünlüğü göze çarpmaktadır.
Bu yapı tüm yönlerde boyutsal olarak kararlıdır. +450/-450/00/900.
Aşağıdaki şekildeki, çok eksenli çok katlı kumaşta; ipliğe kumaş
üzerinde atlamalar yaptıran rehber plaka ve magazinli atkı yerleştirme sistemi
ile oluşturulan iki eksenli iplik grubuna ilave olarak iki diyagonal iplik grubu
vardır.
10
Lif takviyeli plastiklerde kullanılan çok eksenli çok katlı çözgülü örme
yapıların tipik özelliği, kumaş içerisinde boşluk oluşmasını önlemek ve ipliklerin
eşit bir şekilde dağılımını sağlamak için baştan başa
dikme prensibine
dayanmaktadır. İlave olarak, lif esaslı dokular, film ve köpük tabakaları ve
diğer materyaller yapıya dahil edilebilir. Genellikle -450’ den 900’ ye +450 ve 00’
ye kadar açı pozisyonları kullanılır. Kıvrımsız ve birbirine paralel iplik tabakaları
sebebiyle, çok eksenli ve çok katlı yapılar, özellikle lif takviyeli plastik ürünler
takviye materyali olarak kullanılır. Bu tip kompozit tekstil yapılarının özellikleri
aşağıda gösterilmiştir ;
 Aşırı sert ve aşırı esnek arasında ayarlanabilen sertlikte yapı
 Paslanmaya ve kimyasal maddelere karşı direnç
 Mekanik yüklere karşı çok yüksek direnç
 Düşük ağırlık
Çok eksenli ve çok katlı yapıların avantajları;
 Her yönde boyutsal sabitlik
 Eşit uzama davranışı ile gerilimin izotropik olarak dağılımı
Şekil 8 Çok Eksenli Çözgülü Örme Yapıların Her Yönde Gösterdiği Boyut Stabilitesi
 Dokuma kumaşlardan farklı olarak her uzama yönünde gergin haldeki
iplik mukavemetinden optimum olarak yararlanma
 İplik sisteminin, farklı yönelmiş iplik tabakalarını birbirine bağlanması
sonucu yapı sağlamlığı ve sabitliği artar .
11
Şekil 9 (a) Dokuma Kumaşa Diyagonal Yönde Kuvvet Uygulanmadan Önceki Hali, (b)
Diyagonal Yönde Uygulandıktan Sonraki Hali
 Her bir diğerinin üzerine farklı yönlerde yerleştirilmiş paralel iplik
tabakaları aşağıdaki avantajlara sahiptir;
-
İplik tabakaları arasında esnemeye karşı yüksek boyutsal sabitlik
-
Kimyasal maddenin çabuk fikse olması
-
Kimyasal madde kullanımının azaltılması
-
Etkiye karşı yüksek direnç
-
Mükemmel dökümlülük özelliği
12
İŞLEM BASAMAKLARI VE UYGULANMASI
Bu çalışmanın en büyük hedefi Özürlüleler Müdürlüğü tarafından rahat bir
şekilde Modern ayak yapılmasını kolay ve pratik bir şekilde üretebilmesi
düşünülmüş ve bu nedenle işlem akış diyagramı şekil 10’da gösterilmiş burada
ayak 3 parçadan oluşması nedeniyle 3 tane kalıp üretilmiş daha sonrada bu
kalıplar birleştirilmiştir.
KOMPOZİT
PARÇALARIN
İMALATI
1 NOLU
PARÇANIN
KALIBININ
İMALATI
(AHŞAP VEYA
ALÇI)
1 NOLU
KOMPOZİT
PARÇANIN
İMALATI
2 NOLU
PARÇANIN
KALIBININ
İMALATI
(AHŞAP VEYA
ALÇI)
2 NOLU
KOMPOZİT
PARÇANIN
İMALATI
KOMPOZİT
PARÇALARIN
MONTAJI
Şekil. 10’da İşlem Basamak Çizelgesi.
13
3 NOLU
PARÇANIN
KALIBININ
İMALATI
(AHŞAP VEYA
ALÇI)
3 NOLU
KOMPOZİT
PARÇANIN
İMALATI
1 Nolu Parçanın Tasarımı ve Kalıp Yapımı
Şekil. 11’de gösterildiği gibi önce karbon takviyeli kompozit ayağın
1’nolu ayağı tasarlanmış ve daha sonra bu parçanın ayağının kalıbı
üretilmiştir.
(A)
(B)
(C)
Şekil.11 de (A) ve (B) AutoCad ile tasarımı yapımlı 1nolu parçası, (C) 1nolu
parçanın kalıbı
14
2 Nolu Parçanın Tasarımı ve Kalıp Yapımı
Şekil. 12’de gösterildiği gibi önce karbon takviyeli kompozit ayağın
2’nolu ayağı tasarlanmış ve daha sonra bu parçanın ayağının kalıbı
üretilmiştir.
(A)
(B)
(C)
Şekil.12 de (A) ve (B) AutoCad ile tasarımı yapımlı 2’nolu parçası, (C) 1nolu
parçanın kalıbı
15
3 Nolu Parçanın Tasarımı ve Kalıp Yapımı
Şekil. 13’de gösterildiği gibi önce karbon takviyeli kompozit ayağın
3’nolu ayağı tasarlanmış (C) resim deki kalıp halinde tasarlanmıştır.
(A)
(B)
(C)
Şekil.13 de (A) ve (B) AutoCad ile tasarımı yapımlı 3’nolu parçası, (C) 1nolu
parçanın kalıbı
16
4 Nolu Parçanın Tasarımı ve Model oluşturulması
Şekil. 14’da gösterildiği gibi önce karbon takviyeli kompozit ayağın
4’nolu oynar mafsal kısmının tasarımı ve üretimi gösterilmiştir.
Ancak üretim sırasında daha dayanıklı ve hafif olması amacından
Alüminyum yerine plastik hazne kullanılmış ve diğer mafsallardan
daha farklı bir dizayn olmuştur.
(A)
(B)
(C)
Şekil.14 de (A) ve (B) AutoCad ile tasarımı yapımlı 4’nolu oynar mafsal
parçası, (C)plastikten üretilmiş model
17
NİHAİ ÜRÜN TASARIMI
Şekil 15’de gösterildiği gibi nihai tasarım resmi gösterilmiştir. Burada bu
tasarımın seçilmesi üretimin kolay ve toplam maliyetinin düşük olması
hedeflenmiştir.
Şekil. 15’de Nihai ayak resmi gösterilmiştir.
18
PRATİK VE KOLAY ÜRETİM
Başlangıçta hazırlan özgün tasarım ve daha sonra tasarıma göre hazırlanan
kalıplar üretilmiştir. Projemizin en önemli aşamasında üretim kısmına
geçilmiştir.
Üretimde kullanılan malzemeler
1-Kalıp ayırıcı pastası
2- Çok eksenli karbon çözgülü örme kumaş
3- Reçine
4- Reçine sertleştiricisi
Kalıp Ayrıcısı : Burada kalıp içersine ve kalıp dışına kalıp ayırıcısı iki sefer ve
5 dakikalık aralıklarla sürülür. Şekil. 16’da gösterildiği gibi bir sünger yardımı ile
kalıba sürülür
Şekilde tüm parçaların kalıpları gösterilmiştir.
19
(A)
(B)
20
(C)
(D)
Şekil. 16’da Kalıp ayırıcısı pastası ve pastanın kullanılması gösterilmiştir.
Kalıp ayırıcını sürdükten sonra şekil.17’de görüldüğü
karbon takviyeli
kompozit kalıp boyutlarında makas yardımı ile kesilerek hazırlanır. Hazırlanan
karbon takviyeli kompozitler kalıp kalınlığına göre yaklaşık 10 tane katman
seçilir.
21
Şekil.17’de Rulo halinde olan karbon takviyeli kompozit gösterilmiştir.
Hazırlanan karbon takviyeli kompozitten sonra reçine kısmı hazırlanır burada
reçinenin görevi kompozitlerin birbirleri ile üst üste yerleştirme sırasında her
katman arasına fırça yardımı ile sürülerek mükemmel bir bağ mukavemeti
sağlayarak yapışmasını sağlamaktır. Kompozitin düzgün bir şekilde oluşması
ve yapışması reçine sayesinde gerçekleşir.
Burada şekil. 18’de görüldüğü gibi dikkatli ve yavaş bir şekilde kalıp içersine
adım adım yerleştirmek gerekiyor. Burada dikkat edilmesi gereken diğer bir
husus ise reçine içersine koyulan sertleştirici sıvısının %2 oranını geçmeyecek
şekilde reçineye(Polyester) içersine katılarak homojen olana kadar karıştırmak
gerekmektedir.
22
(A)
(B)
23
©
Şekil. 18’de görüldüğü kesimi yapılmış kompozitlerin her katman üzerine
reçine sürülerek kalıba yerleştirilmesi gösterilmiştir.
Şekil. 19’da görüldüğü reçine ile sürülerek hazırlanan karbon takviyeli
kompozit kalıbın diğer kapak kısmı kapatılması ile mengene yardımıyla
sıkıştırılır ve kuruyana kadar beklenir.
24
(A)
(B)
25
(C)
Şekil. 19’da Kalıp içersine reçine ile sürülerek yerleştirilen karbon takviyeli
kompozit kalıp içersinde mengene ile sıkıştırılması
Nihai olarak her kalıptan donan karbon takviyeli kompozit şekil.20’de
görüldüğü kolay bir şekilde çıkarılır. Daha sonra kalıptan çıkarılan parça
kenarları taşlama yapılarak temizlenir. Rahat bir şekilde matkap ve torna
cihazlarında kullanımında kolay olduğu görülmüştür.
26
Şekil. 20’de görüldüğü gibi kalıplarda 3 nolu parçanın kalıbı yapılmıştır.
Şekil. 21’de görüldüğü gibi kalıplarda 1 nolu parçanın kalıbı yapılmıştır.
27
Şekil. 22’de görüldüğü gibi kalıplarda 2 nolu parçanın kalıbı yapılmıştır.
28
Üretim tamamlanmış son hali şekil 23’de gösterilmiştir.
Şekil 23. Yandan ve üstten oynar mafsallı karbon takviyeli ayak resmi
gösterilmiştir.
29
SONUÇLAR.
1- Proje sonunda görüldüğü gibi çok rahat ve pratik bir şekilde
Özürlüler
Müdürlüğü
tarafından
bu
en
son
model
ayağın
yapılabilirliği gösterilmiştir.
2- Projede kullanılan Karbon Takviyeli Kompozit seçimi dikkat edilmiş
özellikle çoklu yönlendirilmiş örgü tipi seçilerek daha sağlam ve
dayanıklı bir ayak olmuştur.
3- Bu proje sonunda diğer Avrupa ve Amerika’daki üretilen bu ayak
muadillerine göre tasarım farklı ve bize özgün oynar mafsallı ayak
tasarlanmıştır.
4- Proje sonunda maliyet analizi yapıldığında diğer ithal edilen ayak
fiyatlarına göre çok uygun bir fiyatta olduğu belirlenmiş yaklaşık
olarak 400-600TL arasında olmaktadır. Muadilleri ise 1500-3000TL
arasında olmakta, ayrıca döviz cinsinden verildiğinden sürekli artan
bir fiyatta olduğu bir gerçektir.
5- Yerli bir üretim olması şuana kadar başka Türk firmaları olmaması
sadece ithal edilen bir ürün olması nedeniyle projemizin en büyük
yararları arasındadır.
6- Yapılan ayağın hafif olması kullanımında da rahatlık sağlayacaktır.
7- Farklı hızlarda yürüme, yokuş yukarı ve aşağı yürüme, farklı yüzey
koşullarında ve engebeli arazide güvenli yürüyebilmeyi sağlar.
8- Farklı yürüme hızına ve engebeli araziye uyum en önemlisi
olmaktadır.
9- Güvenli yürüme ve ayakta durma özelliği daha iyidir.
10- Güzel ve fonksiyonel ayak görünümü göstermektedir.
11- Otobüs veya iş yerinize yetişmek için hızlı yürüyebilme özelliğine
sahip
12- En önemlisi Modern dizayn özelliğine sahiptir.
13- İstenildiği takdirde ithal ürün yerine yerli üretim ile daha ucuza
belediye tarafından yaptırılabilir bu ayak tasarımı ve modeli ile
30
çünkü
belediyenin
kendi
tasarımı
ve
en
uygun
maliyette
üretilebileceği gösterilmiş olmaktadır.
14- Bizim araştırmalarımız sonucunda bu tasarım ve bu yöntemle
üretilebilecek olan karbon takviyeli oynar mafsallı ayak SERBAY
ORTOPEDİ ve TIBBI ALETLER TİC. Firması tarafından belediye
adına yapabilir. Çünkü bu tasarım ve model belediyenin ürünü
olmaktadır.
31
Download

2 Nolu Parçanın Tasarımı ve Kalıp Yapımı