CISA Exam Terminology List
ENGLISH
Abrupt changeover
Acceptable use policy
Acceptance testing
Access control
Access path
Access rights
Accountability
Address
Administrative controls
Adware
Alternative routing
Analogue, analog
Annual loss expectancy (ALE)
TURKISH
Ani değişim (abrupt changeover)
Kabul edilebilir kullanım politikası
Kabul Testi
Erişim Kontrolü
Erişim Yolu
Erişim Hakları
Hesap verilebilirlik
Adres
Yönetsel kontroller
Reklam destekli yazılım (adware)
Alternatif yönlendirme
Analog
Yıllık kayıp beklentisi (ALE)
Anonymous File Transfer Protocol (FTP)
Antivirus software
Application control
Application layer
Application program
Application programmer
Application service provider (ASP)
Application tracing and mapping
Artificial intelligence (AI)
Asset provisioning lifecycle
Asymmetric key (public key)
Asynchronous attack
Asynchronous transmission
Attenuation
Attribute sampling
Audit evidence
Audit objective
Audit program
Audit risk
Audit trail
Authentication
Authorization
Anonim Dosya Aktarım Protokolü (FTP)
Antivirüs yazılımı
Uygulama kontrolü
Uygulama katmanı
Uygulama programı
Uygulama programcısı
Uygulama hizmet sağlayıcısı (ASP)
Uygulama izleme ve bellek eşleştirme
Yapay zeka (AI)
Varlık tedarik etme yaşam döngüsü
Asimetrik anahtar (açık anahtar)
Asenkron saldırı
Asenkron iletim
(Sinyal) Zayıflama
Nitelik bazli ornekleme (Attribute Sampling)
Denetim kanıtı
Denetim Hedefi
Denetim program
Denetim riski
Denetim izi
Kimlik Doğrulama
Yetkilendirme
© 2014 ISACA All rights reserved.
CISA Exam Terminology List
(continued)
ENGLISH
TURKISH
Backbone
Back door
Backup
Badge
Balanced scorecard
Bandwidth
Barcode
Baseband
Baseline
Bastion host
Batch control
Batch job
Batch processing
Baud
Benchmark
Binary code
Biometric locks
Biometrics
Black box testing
Blade server
Bridge
Breakeven-point analysis
Broadband
Brownout
Browser
Browser caches
Brute force attack
Buffer
Buffer capacity
Buffer overflow
Business case
Business continuity plan (BCP)
Business impact analysis (BIA)
Business intelligence
Business process reengineering (BPR)
Business resumption plan
Business risk
Business unit
Bypass label processing (BLP)
Call tree
Capability maturity model (CMM)
Capacity stress testing
Omurga
Arka kapı (back door)
Yedekleme
Kimlik kartı
Kurumsal karne (balanced scorecard)
Bant Genişliği
Barkod
Baseband
Baz alınan temel (baseline)
Bastion host
Yığın kontrol
Yığın işlem
Yığın işlem
Baud
karşılaştırmalı değerlendirme (benchmark)
İkili kod (binary)
Biyometrik kilitler
Biyometrik
Kara kutu test
Blade(yaprak) sunucu
Köprü
Başabaş noktası analizi
Genişbant
Voltaj düşüklüğü
İnternet Tarayıcı
Tarayıcı önbelleği
Kaba kuvvet saldırısı (Brute force attack)
Ara bellek
Ara bellek kapasitesi
Ara bellek taşması
Olurluk incelemesi
İş sürekliliği planı (BCP)
İş etki analizi (BIA)
İş zekası
Iş sürecinin yeniden yapılanması (BPR)
İşe Yeniden Başlama Planı
İş riski
İş birimi
Bypass Etiket İşleme (Bypass Label
Processing)
Arama listesi
Yetkinlik olgunluk modeli (CMM)
Kapasite stres testi
2
© 2014 ISACA All rights reserved.
CISA Exam Terminology List
(continued)
ENGLISH
TURKISH
Card key
Card swipes
Central communication processor
Central processing unit (CPU)
Centralized data processing
Certificate authority
Certification authority (CA)
Certification revocation list (CRL)
Chain of custody
Challenge/response token
Change control log
Check digit
Check digit verification (self-checking digit)
Checklist
Checkpoint restart procedures
Checksum technique
Chief information officer (CIO)
Ciphertext
Circuit-switched network
Circular routing
Client-server
Closed circuit television (CCTV)
Cloud
Cloud computing
Cluster controller
Coaxial cable
Cold site
Common gateway interface (CGI)
Communications controller
Compensating control
Compiler
Completeness check
Compliance tests
Comprehensive audit
Computer emergency response team (CERT)
Computer-aided software engineering
(CASE)
Computer-assisted audit technique (CAAT)
Computer forensics
Computer fraud
Computer sequence checking
Kart anahtarı
Kart okutmak
Merkezi İletişim İşlemcisi
Merkezi İşlemci (CPU)
Merkezi veri işleme
Sertifika otoritesi
Sertifikasyon otoritesi
Sertifika iptal listesi (CRL)
Delil zinciri
Kimlik Sorma/Yanıt Verme tokenı
Değişim kontrol logu
Kontrol basamağı
Sağlama basamağı doğrulama
Kontrol Listesi
Denetim noktası/yeniden başlatma
prosedürü
Sağlama toplamı tekniği
Üst düzey BT Yöneticisi (CIO)
Şifreli metin
Devre anahtarlamalı ağ
Dairesel yönlendirme(routing)
İstemci-sunucu
Kapalı devre televizyon (CCTV)
Bulut
Bulut (Cloud) Bilişim
Küme denetleyicisi
Koaksiyel kablo
Soğuk tesis (Cold Site)
Ortak ağ geçidi arabirimi (CGI)
İletişim denetleyicisi
Telafi edici kontrol
Derleyici
Tamlık kontrolü
Uyum Testi
Kapsamlı denetim
Bilgisayar Acil Durum Müdahale ekibi
Bilgisayar destekli yazılım mühendisliği
(CASE)
Bilgisayar destekli denetim teknikleri
(CAAT)
Adli Bilişim
Bilişim Sahtekarlığı
Bilgisayar sıra kontrolu
3
© 2014 ISACA All rights reserved.
CISA Exam Terminology List
(continued)
ENGLISH
TURKISH
Computer virus
Computer-aided software engineering
(CASE)
Computer- assisted audit technique (CAAT)
Concentrator
Concurrency control
Concurrent access control
Confidentiality
Console log
Contingency plan
Continuous auditing approach
Control
Control risk
Control self-assessment
Cookies
Core dumps
Corporate governance
Corrective action
Corrective control
Cost-effective controls
Critical path method (CPM)
Cross-site scripting (XSS)
Customer relationship management (CRM)
Cyclic redundancy checks
Data at rest
Data center
Data classification
Data custodian
Data dictionary
Data diddling
Data Encryption Standard (DES)
Data flow
Data in transit
Data leakage
Data mart
Data mirroring
Data owner
Data repository
Data sanitization
Data structure
Database
Database administrator (DBA)
Bilgisayar virüsü
Bilgisayar destekli yazılım mühendisliği
(CASE)
Bilgisayar destekli denetim tekniği (CAAT)
yoğunlaştırıcı
Eşzamanlılık kontrolü
Eşzamanlı erişim kontrolü
Gizlilik
Konsol iz kaydı
Acil durum planı
Sürekli denetim yaklaşımı
Kontrol
Kontrol riski
kontrol öz değerlendirme
Çerez (cookie)
Ana bellek dökümü
Kurumsal Yönetişim
Düzeltici aksiyon
Düzeltici kontrol
Maliyet-etkin kontroller
Kritik yol yöntemi (CPM)
Çapraz site betik saldırısı (XSS)
Müşteri ilişkileri yönetimi (CRM)
Döngüsel mukererlik kontrolleri (Cyclic
redundancy checks)
Durağan veri
Veri merkezi
Veri Sınıflandırma
Veri Saklama Sorumlusu
Veri sözlüğü
verinin kurcalanması
Veri Şifreleme Standardı (DES)
Veri akışı
İletimdeki veri
Veri sızıntısı
Veri marketi (data mart)
Veri yansıtma (data mirroring)
Veri sahibi
Veri havuzu
Veri temizleme (sanitizasyon)
Veri yapısı
Veritabanı
Veritabanı yöneticisi (DBA)
4
© 2014 ISACA All rights reserved.
CISA Exam Terminology List
(continued)
ENGLISH
Database management systems (DBMS)
Database replication
Database specifications
Data-oriented systems development
Deadman door
Decentralization
Decision support systems (DSS)
Decryption
Decryption key
Degauss
Demilitarized zone (DMZ)
Demodulation
Denial of service attack
Denormalization
Detection risk
Detective control
Dial-up
Digital certificate
Digital signature
Direct inward system access (DISA)
Disaster recovery plan
Discovery sampling
Diskless workstations
Distributed data processing network
Domain name server
Download
Downtime report
Dry-pipe fire extinguisher system
Dry-pipe sprinkler system
Due diligence
Duplex routing
Dynamic Host Configuration Protocol
(DHCP)
Eavesdropping
Earned value analysis
Echo checks
E-commerce
Edit controls
Editing
Electronic cash
Electronic funds transfer (EFT)
E-mail
Embedded audit modules
TURKISH
Veritabanı yönetim sistemleri (DBMS)
Veritabanı kopyalama
Veritabanı özellikleri
Veriye dayalı sistem geliştirme
Tek kişilik kapı
Dağıtıklaştırma
Karar destek sistemleri (DSS)
Şifre çözme
Şifre çözme anahtarı
Manyetikliğini yok etme (Degauss)
Korumasız Alan (DMZ)
Demodülasyon
Hizmet Engelleme Saldırısı (DOS)
Denormalizasyon
Tespit Riski
Tespit edici kontrol
Çevirmeli /Dial up
Dijital sertifika
Dijital İmza
Doğrudan dahili sistem erişimi (DISA)
Felaket kurtarma planı
Keşif örnekleme
Disksiz iş istasyonları (work station)
dağıtık bilgi işlem ağı
Alan adı Sunucusu
İndirmek
Kesinti raporu
Kuru borulu yangın söndürme sistemi
Kuru borulu yağmurlama sistemi
Durum tespiti (due diligence)
Çift taraflı yönlendirme
Dinamik Host Konfigürasyon Protokolü
(DHCP)
Gizlice Dinleme (eavesdropping)
Kazanılmış Değer Analizi
Echo kontrol
E-ticaret
Düzenleme kontrolleri
Düzenleme
Elektronik para
Elektronik fon transferi (EFT)
E-posta
Gömülü denetim modülleri
5
© 2014 ISACA All rights reserved.
CISA Exam Terminology List
(continued)
ENGLISH
Encapsulation
Encapsulation (objects)
Encryption
Encryption key
Enterprise resource planning (ERP)
Enterprise risk management
Environmental control
Equal-error rate (EER)
Escrow agent
Escrow agreement
Ethernet
Exception reports
Executable code
Expected error occurrence
Exposure
Extensible Markup Language (XML)
Failover service
Fallback procedures
False authorization
False enrollment
False-acceptance rate (FAR)
False-identification rate (FIR)
False-rejection rate (FRR)
False negative
False positive
Fault-tolerant
Feasibility study
Fiber optic cable
Fiber optics
File
File allocation table (FAT)
File layout
File server
File Transfer Protocol (FTP)
Filter
Financial audit
Firewall
Firmware
Follow-up audit
Force majeure agreement
Forensic
Format checking
TURKISH
Sarma (encapsulation)
Kapsülleme (nesneler)
Şifreleme
Şifreleme anahtarı
Kurumsal kaynak planlama (ERP)
Kurumsal risk yönetimi
Çevresel kontrol
Eşit-hata oranı (EER)
Emanetçi
Emanet anlaşması
Ethernet
İstisna raporları
Çalıştırılabilir kod
Beklenen hata gerçekleşimi
Maruz kalma
Genişletilebilir İşaretleme Dili (XML)
failover hizmeti
Geri Dönüş Prosedürleri
Hatalı yetkilendirme
Hatalı kayıt
Hatalı kabul oranı (FAR)
Hatalı tanımlama oranı (FIR)
Hatalı red oranı (FRR)
Hatalı negatif
Hatalı pozitif
Hata toleranslı / hata toleransı
Fizibilite çalışması
Fiber optik kablo
Fiber optik
Dosya
Dosya dağılım tablosu (FAT)
Dosya düzeni
Dosya sunucusu
Dosya Aktarım Protokolü (FTP)
Filtre
Mali denetim
Güvenlik Duvarı
Firmware
Takip denetimi
Mücbir sebep anlaşması
Adli
Biçim Kontrolü
6
© 2014 ISACA All rights reserved.
CISA Exam Terminology List
(continued)
ENGLISH
Frame relay assembler/disassembler (FRAD)
device
Frame-relay
Fraud risk
Full duplex
Function point analysis (FPA)
GANTT chart
Gap analysis
Gateway
Generalized audit software
Go-live
Governance
Hacker
Hacking
Half duplex
Handprint scanner
Hardening (the operating system)
Hardware
Hash totals
Help desk
Heuristic filter
Hexadecimal
Hierarchical database
Honeypot
Host
Hot site
Hotline
Hypertext Markup Language (HTML)
Image processing
Incident
Incremental testing
Independence
Indexed sequential access method (ISAM)
Indexed sequential file
Inference engine
Information processing facility (IPF)
Information security
Information security manager
Information technology (IT)
Inherent risk
Inheritance (objects)
Initial program load (IPL)
Input controls
TURKISH
Frame relay assembler/disassembler
(FRAD) cihazı
Frame-relay
Suistimal riski
Tam çift yönlü (Full duplex)
Function Point Analizi
GANTT şeması
Fark analizi
Ağ geçidi
Genelleştirilmiş denetim yazılımı
Canlıya geçiş
Yönetişim
Hacker
Hackleme (Hacking)
Yarı duplex (Half-duplex)
El izi tarayıcısı
Hardening (işletim sistemi)
Donanım
Hash toplamları
Yardım masası
buluşsal (heuristic) filtre
Onaltılı
Hiyerarşik veritabanı
Tuzak kovanı (Honeypot)
Ana makine, host
sıcak tesis (hotsite)
Yardım Hattı/Danışma hattı
HTML
Görüntü işleme
Olay
Artımlı (Incremental) test gerçekleştirme
Bağımsızlık
Dizin sıralı erişim yöntemi (İSAM)
Dizin sıralı dosya
Çıkarım (Inference) motoru
Bilgi işleme tesisi (IPF)
Bilgi Güvenliği
Bilgi Güvenliği Yöneticisi
Bilgi teknolojisi (BT)
Doğal risk
Kalıtım (nesne)
Öncül/Başlangıç program yükleme (IPL)
Girdi kontrolleri
7
© 2014 ISACA All rights reserved.
CISA Exam Terminology List
(continued)
ENGLISH
Instant messaging
Integrated service digital network (ISDN)
Integrated test facility (ITF)
Integrity
Interface
Interface testing
Internal control
Internal storage
Internet
Internet packet (IP) spoofing
Internet protocol
Internet service provider (ISP)
Interval sampling
Intranet
Intrusion detection system (IDS)
Intrusion prevention system (IPS)
Irregularities
IS auditor
Issues management
IT balanced scorecard
IT governance
IT infrastructure
IT synergy
IT value analysis
Judgmental sample
Key controls
Key performance indicator (KPI)
Key stakeholders
Key success factor (KSF)
Knowledge management
Leased lines
Lessons-learned exercise
Librarian
Limit check
Link editor (linkage editor)
Literals
Load balancing
Local area network (LAN)
Log
Logic bombs
Logical access
Logical access controls
Logical access right
TURKISH
Anlık mesajlaşma
Entegre hizmet dijital ağı (ISDN)
Entegre test tesisi (ITF)
Bütünlük
Arayüz
Arayüz testi
İç kontrol
Dahili depolama
Internet
İnternet paketi (IP) sızdırma (spoofing)
Internet protokolü
Internet servis sağlayıcısı (ISP)
Aralıklı örnekleme
Intranet
Saldırı tespit sistemi (IDS)
Saldırı önleme sistemi (IPS)
düzensizlikler / uyumsuzluklar
BS Denetçisi
sorun yönetimi
BT kurumsal karnesi
BT yönetişim
BT altyapısı
BT sinerjisi
BT değer analizi
Yargıya dayalı örnekleme
Anahtar kontroller
Anahtar performans göstergesi (KPI)
Anahtar paydaşlar
Kritik başarı faktörü (KSF)
Bilgi (Knowledge) yönetimi
kiralık hat
Öğrenilmiş dersler alıştırması
Kütüphaneci
Limit kontrolü
link editörü (bağlantı editörü)
değişmezler
Yük dengeleme
Yerel alan ağı (LAN)
iz kaydı
mantık bombaları
Mantıksal erişim
Mantıksal erişim kontrolleri
Mantıksal erişim hakkı
8
© 2014 ISACA All rights reserved.
CISA Exam Terminology List
(continued)
ENGLISH
TURKISH
Logoff
Logon
Logon identification
Magnetic card reader
Malicious code
Malware
Man-in-the-middle attack
Manager
Mapping
Masking
Master file
Materiality
Maturity models
Maximum tolerable outages (MTOs)
Mean time between failures (MTBF)
Media access control (MAC)
Media oxidation
Memory dump
Message digest
Message switching
Metadata
Meta-tags
Metering software
Microwave transmission
Middleware
Mission-critical application
Modem (modulator-demodulator)
Modulation
Monetary unit sampling
Multiplexing
Multiplexor
Multiprocessing
Network address translation (NAT)
Network administrator
Network congestion
Network diversity
Network hubs
Network protocol
Network topology
Node
Noise
Noncompliance
Oturum kapatma
Oturum açma
Oturum açma kimliğinin doğrulanması
Manyetik kart okuyucu
Zararlı kod/kötü niyetli kod
Malware/zararlı yazılım/kötü niyetli
yazılım
araya girme (Man-in-the-middle) saldırısı
Yönetici
eşleştirme
Maskeleme
Ana Dosya
Önemlilik (Materiality)
Olgunluk Modelleri
Maksimum tolere edilebilir kesinti (MTO)
Kesintiler arası ortalama süre
Ortam Erişim Kontrolü (MAC)
Medya oksitlenmesi (oxidation)
Bellek dökümü
İleti Özeti
Mesaj anahtarlama
Metadata
Meta etiketleri
Ölçüm yazılımı
Mikrodalga iletim
orta katman (middleware)
Kritik uygulama
Modem
Modülasyon
Para birimine dayalı örnekleme
Çoklama/Çoğullama
Çoklayıcı/çoğullayıcı
Çoklu işleme
Ağ adresi çevirisi/NAT
Ağ yöneticisi
Ağ tıkanıklığı
Ağ çeşitliliği
Hub
Ağ protokolü
Ağ topolojisi
Devre düğümü / Ağ düğümü (node)
Gürültü
Uyumsuzluk
9
© 2014 ISACA All rights reserved.
CISA Exam Terminology List
(continued)
ENGLISH
Nondisclosure agreements
Nonrepudiation
Normalization
Numeric check
Object code
Objectivity
Object-oriented
Offsite storage
Online data processing
Open source
Open systems
Operating system
Operational audit
Operational control
Operator console
Optical character recognition (OCR)
Optical scanner
Outbound data transmission
Output analyzer
Outsourcing
Packet
Packet assembly/disassembly (PAD) device
Packet switching
Parallel run
Parallel simulation
Parallel testing
Parity check
Partitioned file
Passive assault
Password
Patch management
Payroll system
Penetration test
Performance measurement
Performance testing
Peripherals
Personal identification number (PIN)
Personally identifiable data
Personally identifiable information (PII)
Phishing
Piggybacking
Pilot
Plaintext
TURKISH
Gizlilik Anlaşması
İnkar edilememezlik
Normalize etme /normalizasyon
Sayısal kontrol
Nesne kodu
Tarafsızlık
nesne tabanlı
Harici veri deposu
Çevrimiçi veri işleme
Açık kaynak
Açık sistemler
İşletim sistemi
Operasyonel denetim
Operasyonel kontrol
Operatör konsolu
Optik karakter tanıma (OCR)
Optik tarayıcı
Giden veri aktarımı
Çıktı çözümleyici (analyzer)
Dış Kaynak Kullanımı
Paket
Paket montaj / demontaj (PAD) cihazı
Paket anahtarlama
paralel çalıştırma (run)
Paralel simülasyon
Paralel test
Parite kontrolü
Bölümlenmiş dosya
Pasif saldırı
parola, şifre
Yama yönetimi
Bordro sistemi
Sızma Testi
Performans ölçümü
Performans testi
Çevre Birimleri
Kişisel kimlik numarası (PIN)
kisisel olarak tanimlanabilir veri
Kişisel olarak tanımlanabilir bilgi (PII)
Oltalama (Phishing)
Yancı geçiş (piggybacking)
Pilot
açık metin (plaintext)
10
© 2014 ISACA All rights reserved.
CISA Exam Terminology List
(continued)
ENGLISH
Platform for Internet Content Selection (PICS)
Point-of-sale (POS) systems
Polymorphism (objects)
Port
Post-implementation review
Posting
Power conditioning
Power distribution unit (PDU)
Preventive control
Private branch exchange (PBX)
Private key cryptosystems
Privileged mode
Privileged password
Production programs
Production software
Program change request (PCR)
Program evaluation and review technique
(PERT)
Program flowcharts
Program narratives
Programming walk-through
Project management
Project portfolio
Protocol
Protocol converter
Prototyping
Proxy server
Proximity card
Public domain software
Public key cryptosystem
Public key infrastructure (PKI)
Public switched network (PSN)
Quality assurance
Quality management system (QMS)
Quality of service (QoS)
Query
Queue
Random access memory (RAM)
Range check
Real-time processing
Reasonable assurance
TURKISH
Internet İçerik Seçimi (PICS) Platformu
POS sistemleri
Çok Biçimlilik (Polymorphism)
Port
Implamantasyon (Uygulama) sonrası
gözden geçirme
Gönderme
Güç düzenleme
Güç dağıtım ünitesi (PDU)
Önleyici kontrol
Özel telefon santrali (PBX)
Gizli (özel) anahtarlı şifreleme sistemleri
Ayrıcalıklı mod
ayrıcalıklı parola
Üretim ortamı (production) programı
Üretim ortamı (production) yazılımı
Program değişiklik talebi (PCR)
Program değerlendirme ve gözden geçirme
tekniği (PERT)
Program akış şemaları
Program açıklamaları
Programın üzerinden geçme (programming
walk-through)
Proje yönetimi
Proje portföyü
Protokol
Protokol dönüştürücü
Prototip hazırlama
Proxy sunucusu
Proximity kart
Kamuya açık yazılım
Açık Anahtarlı Şifreleme Sistemleri
Açık anahtar altyapısı (PKI)
Açık Anahtarlamalı Ağ (PSN)
Kalite Güvence
Kalite yönetim sistemi (KYS)
Hizmet Kalitesi (QoS)
Sorgu
Kuyruk
Rasgele erişim belleği (RAM)
Aralık kontrolü
Gerçek zamanlı işleme
Makul güvence
11
© 2014 ISACA All rights reserved.
CISA Exam Terminology List
(continued)
ENGLISH
Reasonableness check
Reciprocal agreement
Reconciliation
Record
Recovery point objective (RPO)
Recovery testing
Recovery time objective (RTO)
Redundancy
Redundancy check
Redundant array of independent disks
(RAID)
Reel backup
Reengineering
Reference check
Referential integrity
Registration authority (RA)
Regression testing
Relational database
Remote access service (RAS)
Remote job entry (RJE)
Remote logon
Replay attack
Replication
Repository
Request for proposal (RFP)
Requirements definition
Residual risk
Return on investment (ROI)
Reverse engineering
Right-to-audit
Risk
Risk analysis
Role-based access control (RBAC)
Rollback
Rollout
Root cause
Rounding down
Router
Router rule
RSA
Run-to-run totals
Salami technique
TURKISH
uygunluk(makullük) kontrolü
Karşılıklı anlaşma
Uzlaşma
Kayıt
Kurtarma noktası hedefi (RPO)
kurtarma testi yapmak
Kurtarma süresi hedefi (RTO)
Mükerrerlik
Mükerrerlik kontrolu
Bağımsız diskler yedek dizisi (RAID)
Yedek Makara (reel backup)
Yeniden Yapılama (Reengineering)
Referans kontrolü
veri ilişkisi bütünlüğü
Kayıt otoritesi (RA)
Regresyon testi
İlişkisel veritabanı
Uzaktan erişim hizmeti (RAS)
Uzaktan iş girişi (Job Entery-RJE)
Uzaktan oturum açma
Yeniden gönderme(replay) saldırısı
kopyalama / replikasyon
havuz (repository)
Teklif talebi (RFP)
Gereksinim tanımı
artık risk
Yatırımın geri dönüşü (ROI)
Tersine mühendislik
Denetleme hakkı
Risk
Risk analizi
rol bazlı erişim kontrolü (RBAC)
Geri Alma (Roll Back)
lansman
Kök neden
Aşağı yuvarlama
Yönlendirici (Router)
Yönlendirici/Router Kuralı
RSA
Çalıştırmadan çalıştırmaya kontrol
toplamları
Salam tekniği
12
© 2014 ISACA All rights reserved.
CISA Exam Terminology List
(continued)
ENGLISH
TURKISH
Scanning
Scheduling
Scope creep
Screened subnet
Screening routers
Secure hash algorithm 1 (SHA-1)
Secure Sockets Layer (SSL)
Security administrator
Security policy
Security software
Security testing
Segregation of duties
Sensitive
Separation of duties
Sequence check
Sequential file
Service bureau
Service level agreement (SLA)
Service set identifier (SSIDs)
Service-oriented architecture (SOA)
Shield twisted cable
Sign-off
Simple Object Access Protocol (SOAP)
Simultaneous peripheral operations online
(Spool)
Single sign-on process
Slack time
Smart card
Smart phone
Sniffing
Social engineering
Software as a Service (SaaS)
Source code
Source code compare programs
Source documents
Spam
Spoofing program
Spooling program
Spyware
Statistical sampling
Steering committee
Steganography
Tarama
Zaman Planlaması
Kapsam Kayması (Scope Creep)
Korunmuş alt ağ
Screening routers
Güvenli Hash Algoritması 1 (SHA-1)
Güvenli Yuva Katmanı (SSL)
güvenlik yöneticisi
Güvenlik politikası
Güvenlik yazılımı
Güvenlik testleri
Görevler ayrılığı
Hassas
Görevler ayrılığı
Sıra kontrolü
Sıralı dosya
Hizmet bürosu
Hizmet seviyesi anlaşması (SLA)
Hizmet Seti Tanımlayıcı (SSID)
Servis odaklı mimari (SOA)
Kaplamalı Dolanmış kablo
Sistemden çıkış
Basit nesne erişim protokolü (SOAP)
Spool
Tek oturum açma (single sign on) süreci
zaman payı (Slack time)
Akıllı kart
Akıllı telefon
Dinleme (Sniffing)
Sosyal mühendislik
Hizmet olarak yazılım (SaaS)
Kaynak kodu
Kaynak kod karşılaştırma programları
Kaynak belgeler
Spam
Sahte E-posta gönderme programı
(Spoofing)
Kuyruklama(Spooling) programı
Casus yazılım (Spyware)
İstatistiksel örnekleme
Yönlendirme komitesi
gizlenmiş yazı (Steganography: şifrelemeden
13
© 2014 ISACA All rights reserved.
CISA Exam Terminology List
(continued)
ENGLISH
Stop or go sampling
Storage area network (SAN)
Strategic alignment
Stratified sampling
Striped disk array
Structured programming
Structured Query Language (SQL)
Substantive test
Succession planning
Surge protector
Surge suppression
Switch
Symmetric key encryption
Synchronous
Synchronous data link
Synchronous transmission
System edit routine
System flowcharts
System initialization log
System software
System testing
Systematic sampling/selection
Systems analyst
Systems development life cycle (SDLC)
Table look-ups
Tape library
Tape management system (TMS)
Telecommunications
Telecommunications network
Teleprocessing
Televaulting
Template
Terminal
Test data
Test generators
Test programs
Thin client architecture
Third-party reviews
Throughput
Throughput index
Time bomb
TURKISH
farklı olarak daha büyük bir metin içine bir
mesajın gizlenerek yerleştirilmesi)
Stop or Go Örnekleme
Depolama alanı ağı (SAN)
stratejik Hizalama
Katmanlı örnekleme
Striped disk dizisi
Yapısal programlama
Yapısal Sorgulama Dili (SQL)
Substantive test
Yedekleme (halifelik) Planlaması
Regülatör
Aşırı Gerilim
Switch(n), değiştirmek (v)
Simetrik anahtar şifreleme
Eş zamanlı, senkron
Eş zamanlı (senkron) veri bağlantısı
Eş zamanlı (senkron) iletim
Sistem düzenleme rutini
Sistem akış şemaları
Sistem başlatma günlüğü
Sistem yazılımı
Sistem testi
Sistematik örnekleme / seçimi
Sistem analisti
Sistem geliştirme yaşam döngüsü (SDLC)
Tablo içinde arama
Bant (Teyp) kütüphanesi
Teyp yönetim Sistemi (TMS)
Telekomünikasyon
Telekomünikasyon ağı
Uzaktan işleme (Teleprocessing)
Internete yedekleme (Televaulting)
Şablon
Terminal
Test verisi
Test üreteci
Test programları
ince istemci mimarisi
Üçüncü taraf değerlendirmeleri
üretilen iş, çıktı (throughput)
Üretim (throughput) endeksi
Zamanlı bomba (time bomb)
14
© 2014 ISACA All rights reserved.
CISA Exam Terminology List
(continued)
ENGLISH
TURKISH
Token
Transaction
Transaction log
Transmission Control Protocol (TCP)
Transport layer security (TLS)
Trap door
Trojan horse
Trunks
Tunneling
Twisted pairs
Twisted pairs cable
Two-factor authentication
Two-way replication
Uninterruptible power supply (UPS)
Unit testing
Uploading
User awareness
User service levels
Utility programs
Utility script
Vaccine
Validity check
Value added activity
Value added chain
Value added network (VAN)
Value delivery
Variable sampling
Variables estimation
Verification
Version stamping
Virtual local area network (VLAN)
Virtual memory
Virtual private network (VPN)
Virtual storage access method (VSAM)
Virus
Voicemail
Vulnerability scan
Walk-through
Warm site
Watermark
Web server
Wet-pipe sprinkler systems
token
İşlem
işlem iz kaydı
İletim Kontrol Protokolü (TCP)
İletim katmanı güvenliği
Gizli kapı yazılımı
Truva atı
Bilgi aktarma yolu (trunk)
Tünelleme
Bükümlü (twisted)
Bükümlü (twisted) kablo
İki faktörlü kimlik doğrulama
İki yönlü çoğaltma(replication)
Kesintisiz güç kaynağı (UPS)
Birim (unit) testi
Yükleme
kullanıcı farkındalığı
Kullanıcı hizmet seviyeleri
Hizmet (Utility) programları
Hizmet uygulama betiği (Utility Script)
Aşı
Geçerlilik Kontrolü
Katma değerli etkinlik
Katma değer zinciri
Katma değerli ağ (VAN)
Değer sunumu
Değişken örnekleme
Değişken tahminleme
Doğrulama
Sürüm damgalama (version stamping)
Sanal yerel alan ağı (VLAN)
Sanal bellek
Sanal özel ağ (VPN)
Sanal depolama erişim yöntemi (VSAM)
Virüs
Sesli mesaj
zafiyet taraması
Gözden Geçirme (walk-through)
Ilık alan (warm site)
Filigran
Web sunucusu
ıslak borulu yağmurlama sistemi
15
© 2014 ISACA All rights reserved.
CISA Exam Terminology List
(continued)
ENGLISH
White box testing
Wide area network (WAN)
Wi-Fi Protected Access (WPA)
Wired Equivalency Privacy (WEP)
Wiretapping
Work breakdown structure
Workflow model
Worm program
X.25 interface
TURKISH
beyaz kutu (white box) testi
Geniş alan ağı (WAN)
Wi-Fi Korumalı Erişim (WPA)
Kablolu Eşdeğer Mahremiyet (WEP)
Telekulak (wiretapping)
İş kırılım yapısı
İş akış modeli
Solucan yazılımı
X.25 arayüzü
16
© 2014 ISACA All rights reserved.
Download

ISA-Exam-Terminology-List_xpr_Tur_1114