TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN
SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONELİ ALIM İLANI
Başkanlığımız Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere,
375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 6 ıncı maddesine dayanılarak 31.12.2008 tarih
ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli
Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller
Hakkında Yönetmeliğin” 8 inci maddesinin ikinci fıkrası uyarınca 20 sözleşmeli bilişim
personeli alınacaktır.
Başkanlığımız tarafından gerçekleştirilecek sözlü sınava katılacak adayların seçiminde; 2014
KPSSP3 puanı (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70
(yetmiş) olarak dikkate alınır.) ve İngilizce dilinde Kamu Personeli Yabancı Dil Seviye Tespit
Sınavından (KPDS) veya Yabancı Dil Sınavı (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil
sınavlarından Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yabancı dil puanı (Yabancı dil puanı
belgesi ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) esas alınacak
olup, her bir pozisyon için sınava katılmaya hak kazanacaklar; yapılacak sıralamaya göre en
yüksek puanlıdan başlanarak Bilişim Destek Uzmanı, Ağ ve Sistem Güvenliği Uzmanı, Bilgi
Güvenliği Uzmanı, Sistem Uzmanı-A, Sistem Uzmanı-B, Sistem Uzmanı-C için 10 (on) katı;
Yazılım Mimarı, İş Analisti, Web Sayfası Teknik Yöneticisi, JAVA Yazılım Geliştirme
Uzmanı, Kıdemli Yazılım Uzmanı, JAVA Masa Üstü- Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı için
5 (beş) katı aday arasından seçilecektir. Adaylar ilan edilen pozisyonlardan yalnızca biri için
başvurabilecektir.
I - BAŞVURU ŞARTLARI
A - GENEL ŞARTLAR
a)
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları
taşımak,
b) Bilişim Destek Uzmanı, Ağ ve Sistem Güvenliği Uzmanı, Sistem Uzmanı -A, Sistem
Uzmanı -B, Sistem Uzmanı -C:
Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği
Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından
mezun olmak.
Bilgi Güvenliği Uzmanı:
Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektronik
mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim
kurumlarından mezun olmak.
İş Analisti:
Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, endüstri mühendisliği
bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki
yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak.
Yazılım Mimarı, Web Sayfası Teknik Yöneticisi, JAVA Yazılım Geliştirme Uzmanı,
Kıdemli Yazılım Uzmanı, JAVA Masaüstü-Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı :
1
Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği bölümlerinden ya da
bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yüksek öğretim
kurumlarından mezun olmak.
c) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük
ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda; Bilişim Destek Uzmanı 3 yıllık,
Ağ ve Sistem Güvenliği Uzmanı 8 yıllık, Bilgi Güvenliği Uzmanı 5 yıllık, Sistem Uzmanı - A
5 yıllık; Sistem Uzmanı - B 5 yıllık , Sistem Uzmanı - C 5 yıllık, Yazılım Mimarı 10 yıllık, İş
Analisti 3 yıllık, Web Sayfası Teknik Yöneticisi 5 yıllık, JAVA Yazılım Geliştirme Uzmanı 3
yıllık, Kıdemli Yazılım Uzmanı 5 yıllık, JAVA Masaüstü-Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı
3 yıllık mesleki deneyime sahip bulunmak.
ç) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi
sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek,
d) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak ya da en az iki yıl askerlik ile ilişkisi
bulunmamak.
ÖZEL ŞARTLAR
Bilişim Destek Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2
katına kadar)
1. Sistem yönetimi veya son kullanıcı destek konularında en az 3 yıllık tecrübe sahibi
olmak,
2. Donanım kaynaklı arızaları tespit edebilecek seviyede bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. Windows ve Android sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. Desktop uygulamaları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5. Windows sunucu sistemleri, domain yapısı hakkında bilgi sahibi olmak,
6. İşletim sistemleri ile bu sistemlerde yüklü olan kurumsal araç/yazılım (antivirüs,
backup vb.) kurulumu, konfigürasyonu, yönetimi vb. konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak ,
7. Temel ağ yapıları ve protokolleri ( LAN,WAN, TCP/IP ) konularında bilgi sahibi
olmak ,
8. Ofis yazılımları (Microsoft Office, LibreOffice vb.) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak
Tercihen;
9. MAC OS ve Linux sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Video konferans ve IP telefon sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak
Ağ ve Sistem Güvenliği Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 4 katına kadar)
1. Omurga ve kenar ağ anahtarı, Firewall, Antivirüs, Antispam, içerik filtreleme ve IPS
gibi ağ sistemlerinin kullanıldığı, en az 1000 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem
2
merkezlerinde ağ yönetimi veya sistem yönetimi veya ağ güvenliği konularında en az
sekiz (8) yıl çalışmış olmak; ağ güvenliği konusunda en az beş (5) yıl çalışmış olmak,
2. Ağ mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
3. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),
Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve
IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
5. Bilgi Güvenliği Yönetim Standartlarına ilişkin sertifikasyon hazırlık çalışmaları ve
uygulamaları konusunda bilgi sahibi olmak,
6. Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve bu işletim sistemleri üzerinde koşan
servislerin (FTP, DNS vb. ) güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi
olmak,
8. Cisco Certified Network Professional (CCNP) ve Cisco Certified Network
Professional (CCNP) Security sertifikalarından en az birine sahip olmak,
9. Certified Ethical Hacker (CEH), ECSA/LPT (Ec-Coincil Certified Security
Analist/Licensed Penetration Tester) ve CPTE (Certified Penetration Testing
Engineer) sertifikalarından en az birine sahip olmak,
10. Load balancer, WAF, firewall, IPS sistemlerinin yönetiminde bilgi ve tecrübe sahibi
olmak
11. Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi)
yazılımlar konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
12. Log yönetimi ve korrelasyonu teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
Tercihen;
13. SANS Institute SEC 401 - Security Essentials Bootcamp Style veya SEC 560 Network Penetration Testing and Ethical Hacking eğitimlerini almış olmak
14. Cisco Certified Internetwork Expert (CCIE) (R/S) sertifikasına sahip olmak,
15. Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip
olmak,
16. Yazılım geliştirme ve güvenli kod yazma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Bilgi Güvenliği Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4
katına kadar)
1. En az 100 kullanıcılı bir organizasyonda yürütülen ISO 27001 sertifikasyon sürecinde
proje yöneticisi olarak görev almış olmak ve bu süreci başarılı şekilde sertifika
alımıyla sonuçlandırmış olmak,
2. Bilgi Güvenliği, Risk Yönetimi, İş Sürekliliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
3. Organizasyon içinde Bilgi Güvenliği farkındalığının yükseltilmesi sürecinde bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
4. Kurumsal Bilgi Güvenliği politikalarının hazırlanması ve uygulanmasında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
3
5. Veri merkezleri ve mevcut ağ ve sistem altyapısının ISO 27001 standardına uyumlu
hale getirilmesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6. Penetrasyon/Sızma Testi, Zaafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
7. Log yönetimi ve korrelasyonu teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
8. Ağ ve sistem mimarileri tasarımı, planlaması ve entegrasyonu konularında bilgi sahibi
olmak,
9. Yerel Alan Ağ (LAN), Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN),
Sanal Özel Ağ (VPN), SSL, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, Active Directory ve
IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
10. Microsoft ve Unix/Linux işletim sistemleri ve bu işletim sistemleri üzerinde koşan
servislerin (FTP, DNS vb. ) güvenliği konusunda bilgi sahibi olmak,
11. WAF, firewall, IPS , antivirüs gibi ağ güvenlik sistemleri konusunda bilgi sahibi
olmak
Tercihen;
12. ISO 27001 Standardı denetçi sertifikasına sahip olmak,
13. COBIT ve ITIL standartlarında bilgi sahibi olmak,
14. Cisco Certified Network Associate (CCNA) ve Cisco Certified Network Associate
(CCNA) Security sertifikalarından en az birine sahip olmak,
15. Certified Information Systems Security Professional (CISSP) sertifikasına sahip
olmak,
16. Yazılım geliştirme ve güvenli kod yazma konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
17. PMP sertifikasına sahip olmak
Sistem Uzmanı - A (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katına
kadar)
1. Oracle Weblogic veya Red Hat Jboss uygulama sunucularında en az 2 yıllık sistem
yöneticiliği olmak üzere toplamda 5 yıllık meslekî deneyime sahip olmak,
2. Linux sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
3. Linux sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
4. Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
5. Uygulama sunucusu cluster ve replikasyon kurulum ve konfigürasyonunda bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
6. Apache, IIS, nginx gibi web sunucu ortamlarında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. Oracle veya Redhat yetkili kurumlarından Oracle Weblogic veya Red Hat Jboss
eğitimi almış olmak,
8. Uygulamaların performans analizi ve iyileştirilmesi konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak
Tercihen;
9. Java program dilinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
10. Database ve SQL teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4
11. RHEL veya OEL işletim sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
12. graylog, logstash, elastic search araçları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak
Sistem Uzmanı - B (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katına
kadar)
1. Linux sistem yöneticisi olarak en az beş (5) yıl çalışmış olmak,
2. Linux sunucu ortamlarında uygulama kurma, problem çözme, log inceleme gibi
konularda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. Linux sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi ve tecrübe
sahibi olmak,
4. Linux üzerinde çalışan hizmetler (DNS, FTP, Apache, mail, LDAP vb.) hakkında bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
5. Linux sistemlerinin ve servislerinin güvenliği konusunda bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
6. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) sertifikasına sahip olmak,
7. Shell scripting konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8. Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,
9. Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak,
Tercihen;
10. OpenLDAP konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. Database ve SQL teknolojilerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak
Sistem Uzmanı - C (2 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına
kadar)
1. En az 500 aktif kullanıcıya sahip bilgi işlem merkezlerinde sistem uzmanı olarak en
az 5 yıl çalışmış olmak,
2. Sanallaştırma teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
3. Windows ve Linux sunucu ortamlarının kurulumu, optimizasyonu, yönetimi ve bakımı
konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
4. Windows ve Linux sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda
bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
5. Windows ve Linux sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi
ve tecrübe sahibi olmak,
6. Depolama ve yedekleme sistemlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. Temel seviyede ağ bilgisine sahip olmak,
Tercihen;
8. Red Hat Certified System Administrator (RHCSA) sertifikasına sahip olmak,
9. Microsoft Certified Systems Engineer (MCSE) veya Microsoft Certified IT
Professional (MCITP) sertifikasına sahip olmak,
10. VMware Certified Associate – Data Center Virtualization (VCA-DCV) veya VMware
Certified Associate – Cloud (VCA-Cloud) sertifikasına sahip olmak,
5
11. Microsoft Exchange,MS Active Directory veya açık kaynak e-posta, LDAP
sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak
Yazılım Mimarı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katına
kadar)
1. Yazılım projelerinde en az 10 yıl görev almış olmak,
2. Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 6 veya 7 Programmer/Developer veya
Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak,
3. OCP Java EE 5 ve üstü Web Component Developer ve/veya Sun Certified Web
Component Developer for the Java Platform sertifikasına sahip olmak,
4. Süreç yönetimi yazılımları, BPEL/BPMN standartları ve kural motoru kullanımı
konusunda tecrübe sahibi olmak,
5. UML, yazılım süreçleri, analiz ve test metodolojileri alanında bilgi sahibi olmak,
6. Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, yazılım
tasarım, test otomasyonu, test yönetimi ve düzenli derleme araçları hakkında tecrübe
sahibi olmak,
7. Java uyumlu uygulama sunucularını kurmuş ve yönetmiş olmak
8. Veritabanı yönetim sistemleri ve konusunda tecrübe sahibi olmak ve Rol bazlı erişim
kontrolü (RBAC) bilgisine sahip olmak,
9. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
10. Web servisleri teknolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak,
Tercihen;
11. EDI vb. B2B entegrasyon konularında tecrübe sahibi olmak,
12. Veri madenciliği, veri analizi ve raporlama konusunda tecrübe sahibi olmak,
13. Uluslararası bir kuruluştan “Enterprise Applications Integration – Professional”
sertifikasına sahip olmak,
14. Coğrafi bilgi sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
15. ETL, Büyük veri ve NoSQL konusunda tecrübe sahibi olmak.
16. CMMI 3 ve üzeri seviyesindeki yazılım geliştirme ekibinde en az üç yıl çalışmış
olmak,
İş Analisti (2 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)
1. Yazılım projelerinde en az 3(üç) yıl sistem analisti veya iş analisti olarak görev
yapmış olmak,
2. Proje Yönetimi araçlarını (MS Project) iyi derecede biliyor olmak,
3. Uygulama desteği ve sistem ve yazılım ekipleri arasında koordinasyon
tecrübesi olmak,
4. Teknik ve idari şartname hazırlama ve ihale sürecinin takibi konusunda bilgi sahibi
olmak,
5. UML, yazılım süreçleri, analiz ve test metodolojileri alanında bilgi sahibi olmak,
6
6.
7.
8.
9.
İlişkisel veritabanı tasarımı ve kullanımı konusunda tecrübe sahibi olmak,
Her aşamada dokümantasyona inanmak ve dokümantasyon alışkanlığı olmak,
Analitik düşünce yapısına sahip olmak,
Takım çalışmasına yatkın olmak,
Tercihen;
10. EBYS(Elektronik Belge Yönetim Sistemi), YBS(Yönetim Bilgi Sistemi) projelerinde
görev almış olmak,
11. Veri entegrasyonu konusunda projelerde yer almış olmak ve tecrübe sahibi olmak,
12. PMP, CMMI, SCRUM gibi proje ve yazılım süreç standartlarının uygulandığı
projelerde görev yapmış olmak,
13. PMP sertifikası sahibi olmak,
Web Sayfası Teknik Yöneticisi (2 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 3 katına kadar)
1. Yazılım projelerinde en az 5(beş) yıl görev almış olmak,
2. JAVA altyapısı bulunan web sayfası geliştirme ve yönetiminde görev almış olmak,
3. Java uyumlu uygulama sunucularını kurmuş ve yönetmiş olmak,
4. İleri düzeyde Oracle veritabanı tecrübesi ve SQL/PLSQL bilgisine sahip olmak,
5. Rol bazlı erişim kontrolü (RBAC) bilgisine sahip olmak,
6. JAVA Enterprise Edition ile yazılım geliştirme tecrübesine sahip olmak,
7. Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, yazılım
tasarım, Test otomasyonu, test yönetimi ve düzenli derleme araçları hakkında tecrübe
sahibi olmak,
8. Yazılım güvenliği ve güvenli yazılım geliştirme konularında bilgi sahibi olmak,
9. Web servisleri teknolojileri hakkında tecrübe sahibi olmak,
Tercihen;
10. Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 6 veya 7 Programmer/Developer veya
Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak,
11. Java EE 5 ve üstü Web Component Developer ve/veya Sun CertifiedWeb
Component Develeoper for the Java Platform sertifikasına sahip olmak,
12. EDI vb. B2B entegrasyon konularında tecrübe sahibi olmak,
13. Veri madenciliği, veri analizi ve raporlama konusunda tecrübe sahibi olmak,
14. Coğrafi bilgi sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
15. ETL, büyük veri ve NoSQL konusunda tecrübe sahibi olmak.
16. CMMI 3 seviyesindeki yazılım geliştirme ekibinde en az iki yıl çalışmış olmak,
JAVA Yazılım Geliştirme Uzmanı (5 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret
Tavanının 2 katına kadar)
1. En az 3 (üç) yıllık Java yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak,
2. J2EE ve Web Uygulama Geliştirme teknolojilerine hakim; ZK, JSP/Servlet, JSF,
Struts, ORM (Hibernate, JPA), Spring ve EJB (3.X), teknolojilerinden en az ikisini
kullanarak proje geliştirmiş olmak,
7
DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
Çok katmanlı mimari ve tasarım desenleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
İlişkisel veritabanı tasarımı, sorgulama ve SQL optimizasyonu konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
7. Versiyonlama araçlarından (SVN, GIT, vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
8. ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında proje geliştirme konusunda bilgi
ve tecrübe sahibi olmak.
3.
4.
5.
6.
Tercihen;
9. Veri madenciliği, veri analizi ve raporlama konusunda tecrübe sahibi olmak,
10. Web servisleri ve SOA çözümlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
11. Coğrafi bilgi sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
12. CMMI uygulayan yazılım geliştirme ekibinde en az iki yıl çalışmış olmak,
Kıdemli Yazılım Uzmanı (1 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3
katına kadar)
1. En az 5 (beş) yıllık Java veya C# yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak,
2. Metaveri destekli yazılımlar konusunda deneyim sahibi olmak,
3. Java teknolojilerine hakim; ZK, JSP/Servlet, JSF, Struts, ORM (Hibernate, JPA),
Spring ve EJB (3.X), teknolojilerinden en az ikisini kullanarak proje geliştirmiş
olmak,
4. Weblogic 10g, 11g veya 12c, JBOSS, Glassfish 3.x veya 4.x, Apache konfigurasyon
ve yönetimi konularında bilgili ve deneyim sahibi olmak ve belgelemek
5. DHTML, XHTML, CSS ve JAVASCRIPT konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
6. XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
7. Rest,JAX-WS, AXIS-2, CXF vb. web servisleri teknolojileri hakkında bilgi sahibi
olmak,
8. Çok katmanlı mimari ve tasarım desenleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. İlişkisel veritabanı tasarımı, sorgulama ve SQL optimizasyonu konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
10. Veri madenciliği, veri analizi ve raporlama(JasperReport) konusunda tecrübe sahibi
olmak,
11. SOA çözümlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
12. Coğrafi bilgi sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
13. Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,
14. Versiyonlama araçlarından (SVN, GIT, vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
15. ECLIPSE tabanlı uygulama geliştirme ortamlarında proje geliştirme konusunda bilgi
ve tecrübe sahibi olmak.
Tercihen;
16. PMP sertifikası sahibi olmak,
17. Oracle Certified Professional (OCP) Java SE 6 veya 7 Programmer/Developer veya
8
Sun Certified Java Programmer sertifikasına sahip olmak,
18. CMMI uygulayan yazılım geliştirme ekibinde en az iki yıl çalışmış olmak,
19. Proje yönetimi, konfigürasyon ve değişiklik yönetimi, gereksinim yönetimi, test
yönetimi, risk yönetimi araçları ile ilgili en az 3 yıl kullanım tecrübesine sahip olmak
JAVA Masaüstü-Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı (2 kişi, Tam Zamanlı, Aylık Brüt
Sözleşme Ücret Tavanının 2 katına kadar)
1. En az 3 (üç) yıllık Java veya C# yazılım geliştirme deneyimine sahip olmak,
2. Masaüstü veya native uygulama geliştirmiş olmak,
3. Swing, Android veya C# Windows Form uygulama geliştirme tecrübesine sahip
olmak,
4. Sqlite, H2, Derby vb. veritabanları konusunda tecrübe sahibi olmak,
5. Refactoring konusunda tecrübeli olmak,
6. Rest,JAX-WS, AXIS-2, CXF vb. web servisleri teknolojileri hakkında bilgi sahibi
olmak,
7. XML ve UML konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
8. Çok katmanlı mimari ve tasarım desenleri konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
9. İlişkisel veritabanı tasarımı, sorgulama ve SQL optimizasyonu konularında bilgi ve
tecrübe sahibi olmak,
10. Versiyonlama araçlarından (SVN, GIT, vb.) en az birinde bilgi ve tecrübe sahibi
olmak,
11. Test konusunda tecrübe sahibi olmak,
Tercihen;
12. Veri madenciliği, veri analizi ve raporlama konusunda tecrübe sahibi olmak,
13. Web servisleri ve SOA çözümlerinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,
14. Coğrafi bilgi sistemleri konusunda tecrübe sahibi olmak,
15. CMMI uygulayan yazılım geliştirme ekibinde en az iki yıl çalışmış olmak,
II. İSTENİLEN BELGELER - BAŞVURU ŞEKLİ – YERİ - TARİHİ
Genel şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde
lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınacaktır.
Başvuru formu, (Kurumumuz internet sitesinden (www.tuik.gov.tr) temin edilecektir.)
Özgeçmiş,
Yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti,
Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti,
En az iki (2) programlama dili bildiğini gösteren belgeler.
Çalışma süresini gösteren belgeler,
a) Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü.
b) Kamu Kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları Kurumdan alınacak belge.
7) Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösterir diğer belgeler (Aslı ibraz edildiği takdirde
suretler Başkanlığımızca onaylanacaktır.)
8) Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için belge sunulması zorunludur.
1)
2)
3)
4)
5)
6)
9
9) Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösterir belgeler,
Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır. (Aslı ibraz edildiği takdirde suretler
Başkanlığımızca onaylanacaktır.)
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Web adresinde (www.tuik.gov.tr) bulunan başvuru
formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra belgeler ile beraber başvuruların en
geç 05/11/2014 günü mesai bitimine (18:00) kadar Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı
Necatibey Caddesi No:114 adresinde bulunan Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı, İnsan
Kaynakları Daire Başkanlığına elden teslim edilmek veya son başvuru tarihinde anılan adreste
olacak şekilde postayla gönderilmek suretiyle yapılacaktır. Postadaki gecikmeler ve diğer
sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul
edilmeyecektir.
III. BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ
Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS
puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı
70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun (yabancı dil puanı belgesi
ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.) toplamı esas alınarak,
yapılacak sıralamaya göre yüksek puanlıdan başlanarak pozisyonlara göre alınacak kişi,
Unvan ve ücret tablosunda belirtilen sıralamaya göre duyurulan boş pozisyonların her
birisinden Bilişim Destek Uzmanı, Ağ ve Sistem Güvenliği Uzmanı, Bilgi Güvenliği
Uzmanı, Sistem Uzmanı-A, Sistem Uzmanı-B, Sistem Uzmanı-C için 10 (on) katı ; Yazılım
Mimarı, İş Analisti, Web Sayfası Teknik Yöneticisi, JAVA Yazılım Geliştirme Uzmanı,
Kıdemli Yazılım Uzmanı, JAVA Masa Üstü- Mobil Yazılım Geliştirme Uzmanı için 5 (beş)
katı aday arasından seçilecektir. Bu sıralamaya göre her bir pozisyon için son sırada aynı
puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu adayların tamamı sınava kabul
edilecektir.
Başvuru puan hesaplama yöntemi: KPSS P3 PUANI x 0,7 + Yabancı Dil Puanı x 0,3
IV. BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI
Genel ve Özel şartları sağlayan adaylardan sınava katılacakların listesi Kurumumuz Web
adresinde (www.tuik.gov.tr) 17/11/2014 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya
tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen adaylara herhangi bir
bildirimde bulunulmayacaktır.
V. SINAV
Sınav Şekli ve Başarı
Sınav sözlü olarak yapılacaktır. Sınavda başarılı olmak için 100 üzerinden en az 70 puan
almış olmak şarttır.
Yabancı dil sınav sonuç belgeleri, belge üzerinde geçerlilik süresi belirtilmemiş ise 5 yıl
süreyle geçerlidir.
Sınav sonuçlarına göre Bilişim Personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir.
Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar asil
aday, aynı sayıda yedek aday belirlenebilecektir.
10
Sınav Konuları
Mesleki bilgiler ve başvurulan pozisyonun uzmanlık konularına uygun olarak yukarıda özel
şartlarda belirtilen tüm konular ve hususlardır.
Sınav Yeri ve Tarihi
Sınav yeri ve tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sözlü sınav
2-3-4-5/12/2014 günü saat: 10:00'da, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı (Necatibey
Caddesi No:114 Bakanlıklar/ANKARA) adresinde yapılacaktır.
VI. ÜCRET
Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B)
bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının özel şartlar başlığı altında
belirtilen katları ile çarpımı sonucu bulunacak tutar olacaktır. Ancak Kurum Başkanlığı tavan
ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.
VII. SINAV DEĞERLENDİRME VE SONUÇLARIN İLANI
Yapılacak sınavın sonuçları Kurumumuz web adresinde (www.tuik.gov.tr) ilan edilecektir.
Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların
başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi
sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu
durumda olan kişilerin yerlerine yedek adaylar arasından başarı sırasına göre yerleştirme
yapılacaktır.
Kamuoyuna duyurulur.
İLETİŞİM BİLGİLERİ
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Necatibey Caddesi No:114 Bakanlıklar/ANKARA
Web : www.tuik.gov.tr
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı (Genel şartlar için)
0 (312) 410 03 17
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı Bilişim Teknolojileri Daire Başkanlığı (Özel şartlar
için) 0 (312) 417 64 45 - 175
Müracaat Formu Aşağıda yer almaktadır.
11
T.C
TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI
Sözleşmeli Bilişim Personeli Sınav Müracaat Formu
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına
ANKARA
Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığınca ..../.…./2014 tarihinde yapılacak olan
Sözleşmeli Bilişim Personeli Giriş Sınavına katılmak istiyorum.
İstenilen bilgiler aşağıda gösterilmiş olup, gerekli belgeler ekte sunulmaktadır.
Arz ederim.
…./…../2014
Fotoğraf
Ad-Soyad :
İmza
:
EKLER:
1- Özgeçmiş,
2- Yabancı dil puanını gösteren belgenin aslı veya onaylı sureti (Başkanlık veya diğer yetkili makamlarca onaylanabilir.)
3- Lisans diploması veya okul çıkış belgesinin aslı veya onaylı sureti (Başkanlık veya diğer yetkili makamlarca onaylanabilir.)
4- En az iki (2) programlama dili bildiğini gösteren belgeler,
5- Çalışma süresini gösteren belgeler;
a) Özel sektörde çalışanlar için SGK hizmet dökümü,
b) Kamu Kurumlarında çalışanlar için çalıştıkları Kurumdan alınacak belge,
6- Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösterir diğer belgeler (Aslı ibraz edildiği takdirde suretler Başkanlığımızca onaylanacaktır.)
7- Özel şartlarda belirtilen tecrübeler için sunulan belgeler,
8- Varsa ; KPSS belgesi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır.)
9- Referans Mektubu.
ADAY HAKKINDA BİLGİLER
ADI VE SOYADI
T.C KİMLİK NO
DOĞUM TARİHİ (gün,ay,yıl)
DOĞUM YERİ (il,ilçe)
Üniversite :
ÖĞRENİMİ
Fakülte
:
Bölüm
:
Yüksek lisans, Doktora :
KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSSP3 (B) PUANI VE YILI
CİNSİYETİ
KADIN
ERKEK
ASKERLİK DURUMU
YAPTI
TECİLLİ
HABERLEŞME ADRESİ
TELEFON (Ev -Cep)
E-POSTA ADRESİ
MUAF
YABANCI DİL BİLGİLERİ
SINAV TÜRÜ
YDS
PUANI :
TOEFL
YILI
:
IELTS
TEKNİK BİLGİ
JAVA
AĞ
SİSTEM
GÜVENLİK
TASARIM
İŞ TECRÜBESİ
GÖREV YERİ
UNVANI
EMEKLİ SİCİL NO :
SSK NO
BAŞLAMA TARİHİ
AYRILMA TARİHİ
:
AYRILIŞ NEDENİ
BAĞKUR NO :
BAŞVURULAN POZİSYON
1- BİLİŞİM DESTEK UZMANI
2- AĞ VE SİSTEM GÜVENLİĞİ UZMANI
(Tam zamanlı,sözleşme ücret tavanı 2 kat)
(Tam zamanlı,sözleşme ücret tavanı 4 kat)
3- BİLGİ GÜVENLİĞİ UZMANI
4- SİSTEM UZMANI - A
(Tam zamanlı,sözleşme ücret tavanı 4 kat)
(Tam zamanlı, sözleşme ücret tavanı 3 kat)
5- SİSTEM UZMANI - B
6- SİSTEM UZMANI - C
(Tam zamanlı,sözleşme ücret tavanı 3 kat)
(Tam zamanlı, sözleşme ücret tavanı 2 kat)
7- YAZILIM MİMARI
8- İŞ ANALİSTİ
(Tam zamanlı,sözleşme ücret tavanı 4 kat)
(Tam zamanlı, sözleşme ücret tavanı 2 kat)
9- WEB SAYFASI TEKNİK YÖNETİCİSİ
9- JAVA YAZILIM GELİŞTİRME UZMANI
(Tam zamanlı,sözleşme ücret tavanı 3 kat)
(Tam zamanlı, sözleşme ücret tavanı 2 kat)
10- KIDEMLİ YAZILIM UZMANI
11- JAVA MASAÜSTÜ - MOBİL YAZILIM
(Tam zamanlı,sözleşme ücret tavanı 3 kat)
GELİŞTİRME UZMANI (Tam zamanlı, sözleşme ücret tavanı 2 kat)
HAKKINDA BİLGİ VEREBİLECEK KİŞİLER
ADI VE SOYADI
ADI VE SOYADI
ADRES
ADRES
TEL
TEL
UYARILAR
1-Bütün sorular tam ve açık olarak cevaplandırılacaktır.
2-Soruların bir veya birkaçını cevapsız bırakanların
talepleri dikkate alınmayacaktır.
3- Bütün yazılı ve sözlü haberleşmeler "Haberleşme
adresi ve telefonu" ile yapılacaktır.
4 -Verilen belgelerin hiçbiri posta yoluyla iade
edilmeyecektir.
Bu bölüm idare tarafından doldurulacaktır.
ADAY NO :
FORMU KONTROL EDENLER (SINAV KOMİSYONU)
ADI
:
SOYADI
:
İMZA
:
Download

TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞINDAN SÖZLEŞMELİ