GÜRAL PREMIER TEKIROVA
2014 SEZONU ÖZEL ODA KONSEPTLERİ
SUPERIOR POOL SUITE
SUPERIOR POOL GRAND SUITE
SUPERIOR POOL SUITE VE SUPERIOR POOL GRAND SUITE ODALARIMIZIN KONFORLARININ YANI
SIRA MİSAFİRLERİMİZİN ALACAKLARI DİĞER VİP HİZMETLER;
Ücretsiz Hizmetler :
HAVAALANI KARŞILAMA VE OTEL TRANSFERİ
ODADA HIZLI GİRİŞ – ÇIKIŞ İŞLEMLERİ,
ÖZEL KARŞILAMA KONSEPTİ, (Resepsiyon da karşılama, odaya kadar eşlik etme ve özel ikramlar)
MİSAFİR İLİŞKİLERİ TARAFINDAN OTEL TANITIMI
KONAKLAMA SÜRESİNCE ÖZEL ASISTAN HIZMETI, (08:00-23:00)
ÜCRETSİZ PAVİLYON TAHSİSİ,
ÜCRETSİZ A’LA CARTE RESTAURANT REZERVASYONLARI (Ön Rezervasyonlu)
A LA CARTE KAHVALTI SERVİSİ (Ön Rezervasyonlu)
ÖZEL BUKLET KONSEPTİ VE BVLGARI MARKA KİŞİSEL BAKIM ÜRÜNLERİ,
MEVSİMİN EN TAZE MEYVELERİNDEN HAZIRLANAN GÜNLÜK MEYVE İKRAMI,
GÜNLÜK OLARAK ÖNCELİKLİ ODA BAKIMI VE TURN DOWN SERVİSİ
ÜCRETSİZ KABLOLU – KABLOSUZ İNTERNET KULLANIMI,
ÜCRETSİZ TENIS KORT KULLANIMI,
ZENGİNLEŞTİRİLMİŞ MİNİ BAR MENÜSÜ,(GÜNLÜK BİR YÜKLEME)
ÖZEL ÇAY-KAHVE KONSEPTİ,
ODA ÇİÇEK ARANJMANI,
KOTU HAVA ŞARTLARI İÇİN ŞEMSİYE VE ŞAL TAHSİSİ,
Ücretli Hizmetler :
ÖZEL GÜN VE KUTLAMALAR İÇİN ÖZEL ORGANİZASYONLAR
SUPERIOR VILLA, KING SUITE,
PRESIDENT SUITE
SUPERIOR VİLLA, KING SUITE VE PRESIDENT SUITE ODALARIMIZIN KONFORLARININ YANI SIRA
MİSAFİRLERİMİZİN ALACAKLARI YUKARIDAKİ ÜCRETSİZ HİZMETLERE İLAVE VİP HİZMETLER;
BUZDOLABI KONSEPTİ
M eyveli Tart, Kek, Sandviç, Çerez, Kuru m eyveler, Çikolata ve Dondurm a
Import Irish Cream, 12 Years W hisky, Import Votka,Import Cin, Energy Drink
Güral Premier Tekirova / Tel: +90-­‐242-­‐813 55 55/Fax : 00-­‐90-­‐242-­‐813 55 85 – [email protected]
SUPERIOR POOL SUITE
D ENİ Z MAN ZAR AS IN A VE 100M2 ALAN A SAHİP OD A, D ENİ ZE S IFIR KO NU MDA BULU NMAKTAD IR.
AYRI CA BU OD AMIZIN BALKONU N D AN O RTAK HAVUZA Dİ REKT GE Çİ Ş YAP ILABİLM EKT ED İR. OD ALAR ;
S ALON
: OT URMA GRU BU , LCD T V, DVD , D IGITAL E V SIN EMA SIS TEMI VE MİN İBAR BU LUN MAK TADI R.
Y AT AK OD ASI : ÇİFT KİŞ İLİK Y ATAK, KOLTU K, LCD TV, MİN İBAR, WC V E BÜ YÜ K JAKUZ İLİ BANY OD AN OLUŞ UR.
Güral Premier Tekirova / Tel: +90-­‐242-­‐813 55 55/Fax : 00-­‐90-­‐242-­‐813 55 85 – [email protected]
SUPERIOR POOL GRAND SUITE
BİRBİR İ İLE BAĞLANT ILI TO PLAM 15 0M2’ D EN OLU ŞAN 2 OD ASI, MUH TEŞ EM D EN İZ MANZ ARAS I, KE ND İN E HAS
ÖZE L D EKOR AS Y ONU BU LUN MAKTAD IR. AYRICA BU OD AMIZIN BALKON UN D AN ORT AK HAV UZA DİR EKT GE Çİ Ş
Y AP ILABİ LM EKTED İR . OD ALAR;
S ALON
: OT URMA GRUBU , LCD TV , D VD , D IGITAL E V SIN EMA SIS TEMI VE MİN İBAR BU LUN MAK TADI R.
Y AT AK OD ASI :
ÇİFT Kİ ŞİLİK Y ATAK, KOLTU K, LCD T V, MİN İBAR, KIY AF ET D EĞİŞ Tİ RME OD AS I WC VE BÜ YÜ K
JAKUZİ Lİ BANY OD AN OLUŞ UR.
Y AT AK OD ASI : İKİ TEK KİŞ İLİK YATA K, KOLTU K, LCD T V, MİNİ BAR, WC V E JAKU ZİLİ BAN Y ODAN OLU ŞU R.
Güral Premier Tekirova / Tel: +90-­‐242-­‐813 55 55/Fax : 00-­‐90-­‐242-­‐813 55 85 – [email protected]
SUPERIOR VILLA S İZE ÖZEL HAVU Z VE TOP LAM 20 0M2’D EN (+14 0M2 BAHÇE ) OLU ŞAN İKİ KATLI BİR Vİ LLA, BAH ÇESİ İLE
BİRLİKT E S ADECE Sİ ZİN KULLAN IMIN IZA S UNU LUY OR. GİRİŞ KATI , Vİ LLAN IN D IŞ IND A BULU NAN VE BİNANI N
ALTINA DO ĞRU İLERLEY EN , S ADE CE BU VİLLAYA AİT ÖZEL HAVU ZD AN CAM BİR ZEMİN LE AYR ILMIŞ OLUP BU
KATTA CAMLI ZE MİN ÜZERİ ND E O TUR MA GRU BU BULUN MAKTAD IR. Y İNE BU KAT TA KU LLANI ŞLI KÜ ÇÜ K BİR
MU TFAK, YEM EK M AS ASI, WC V E Ü ST KATT A İS E İKİ AY RI Y AT AK OD ASI BULUN MAKTAD IR. OD ALAR;
S ALON
:
OT URMA GRUBU , LCD T V, DV D, D İJİTAL E V SİN EMA S İST EMİ VE MİN İBAR BU LU NM AKT AD I R.
1.Y ATAK OD ASI : ÇİFT Kİ ŞİLİK Y AT AK , OT URMA GRU BU, LCD T V, MİN İBAR, KIY AFE T DEĞİ ŞTİ RME OD ASI, W C
VE BÜ YÜK JAKUZ İLİ BAN YOD AN OLUŞ UR.
2.Y ATAK OD ASI : İKİ TEK KİŞ İLİK YATAK, WC/BANY O, JAK UZİ, LCD TV, MİN İBAR V E KIYAFE T DE ĞİŞ TİRME
OD ASIN D AN O LU ŞU R. AYRI CA ÜS T K AT TAKİ BU İKİ OD A MOBİ LY ALI ORT AK BİR BALK ONA SAHİP TİR .
Güral Premier Tekirova / Tel: +90-­‐242-­‐813 55 55/Fax : 00-­‐90-­‐242-­‐813 55 85 – [email protected]
PRESIDENT SUITE BİRBİR İ İLE BAĞ LAN TILI T OPLAM 180M2’ D EN (BAHÇE 2 60M2) OLU ŞAN 3 O DAS I, MU HTEŞ EM DE NİZ
MANZ ARASI, KEN D İNE HAS ÖZE L D EKO RASY ONU V E ÖZEL H AV UZU BULU NMAKT AD IR. OD ALAR ;
S UITE OD A: Y AT AK OD AS I V E S ALON KON FOR UN U BİR AR AD A S UNAN OD AMIZ, ÇİFT KİŞ İLİK Y AT AK, OTU RMA
GRU BU, LCD TV, D VD , D IGITAL E V SIN EMA SIS TEMI, MİN İBAR, W C VE JAKU ZİLİ BAN YO DAN OLUŞ UR .
1.Y ATAK OD ASI : ÇİFT KİŞ İLİK Y ATAK, KOLTU K, LCD TV, MİN İBAR, WC V E JAKU ZİLİ BANY OD AN O LU ŞU R.
2.Y ATAK O DAS I: BİR ÇİFT KİŞ İLİK YAT AK, BİR TEK KİŞ İLİK Y AT AK, KO LT UK, LCD TV, MİN İBAR, WC V E JAKU ZİLİ
BANY OD AN O LU ŞU R.
Güral Premier Tekirova / Tel: +90-­‐242-­‐813 55 55/Fax : 00-­‐90-­‐242-­‐813 55 85 – [email protected]
KING SUITE D ENİ ZE SI FIR VE PLAJA BİRKAÇ AD IMD A ULAŞILABİLEN KO NU MDA OLU P , ÖZEL LÜKS D EKORASY ONU VE
İÇERİ SİN DE BİRBİR İNE BAĞ LAN TILI TO PLAM 400 M2’D EN OLU Ş AN 5 ÖZEL O DAS I V E AYRI CA ÖZEL H AV UZU
BULU NMAKTAD IR. O DALAR;
S ALON : OT URMA GRU BU, TOP LAN TI MASAS I, LCD TV, D VD , D IGITAL EV SI NEM A SI S TEMI, MİN İBAR V E
MU HTEŞ EM DE NİZ MANZARALI BİR BALKON DAN O LUŞ UR.
1.Y ATAK OD ASI : ÇİFT KİŞ İLİK Y ATAK, OT URMA GRUBU , LCD T V, MİNİ BAR, WC VE BÜY ÜK JAKUZ İLİ BANY OD AN
OLU ŞU R.
2.Y ATAK OD ASI : ÇİFT KİŞ İLİK Y ATAK, KOLTU K, LCD TV, MİN İBAR, WC V E JAKU ZİLİ BANY OD AN O LU ŞU R.
3.Y ATAK OD ASI : BİR ÇİFT KİŞ İLİK YATAK, BİR TEK KİŞ İLİK Y AT AK, KO LTUK, LCD T V, Mİ NİBAR, WC VE JAKU ZİLİ
BANY OD AN O LU ŞU R.
4.Y AT AK OD ASI : BİR ÇİFT KİŞ İLİK YATAK, BİR TEK KİŞ İLİK Y AT AK, KO LTUK, LCD T V, Mİ NİBAR, WC VE JAKU ZİLİ
BANY OD AN O LU ŞU R.
Güral Premier Tekirova / Tel: +90-­‐242-­‐813 55 55/Fax : 00-­‐90-­‐242-­‐813 55 85 – [email protected]
Download

GP_Tekirova Sp.Rooms 2014_Turkish - Gural Premier