İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
KONU/ TÜR
YAZAR (soyadı, adı)
KİTAP ADI
BASIM BİLGİLERİ
Sözlük
Sözlük
TÜRKMEN, Fikret
Püsküllüoğlu, Ali
Prof.Dr.Fikret Türkmen Armağanı
Türkçe Sözlük
İzmir, Kanyılmaz Matbaası 2005 Aralık.
5. Baskı, İstanbul, Doğan Kitap, 2004 Ekim
BULUNDUĞU
RAF
Sözlükler, 1
Sözlükler, 1
3.
Sözlük
Sami, Şemsettin (Omer Faruk
Akün)
Kâmus-ı Türkî
1.Baskı, İstanbul, Alfa Yayınları, 1998 Eylül
Sözlükler, 1
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Sözlük
Sözlük
Sözlük
Sözlük
Sözlük
Sözlük
Sözlük
Sözlük
Sözlük
Sözlük
Nazima, Ali, Reşat Faik
Kanar, Mehmet
TDK yay. Ankara, 2002
Deniz Kitapevi, İstanbul, 2002
Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1957
ABC Kitapevi, İstanbul, 1989
İnkılap Yay. İstanbul
İnkılap Yay. İstanbul
TDK , Ankara, 1983
Sözlükler, 1
Sözlükler, 1
Sözlükler, 1
Sözlükler, 1
Sözlükler, 1
Sözlükler, 1
Sözlükler, 1
Sözlükler, 1
Sözlükler, 1
Sözlükler, 2
14.
Sözlük
Akdoğan, Yaşar
Beşir Yayınevi, İstanbul 1999
Sözlükler, 2
15.
16.
Sözlük
Sözlük
Aksoy, Ömer Asım
Aksoy, Ömer Asım
Mükemmel Osmanlı Lügati
Farsça- Türkçe Sözlük
Tanıklarıyla Tarama Sözlüğü
İtalyanca Türkçe Sözlük
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü(Deyimler)
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü(Deyimler)
Osmanlica - Fransızca Sözlük
Yeni Türkçe Lügat
Kâmus-ı Fransevî
Türkçe Sözlük 1-2
Azerbaycan Türkçesi’nden Türkiye Türkçesine,
Büyük Sözlük
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü (Deyimler)
Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü (Atasözleri)
İnkılap Yay. İstanbul
İnkılap Yay. İstanbul
Sözlükler, 2
Sözlükler, 2
17.
Sözlük
Püsküllüoğlu, Ali
Öztürkçe Sözlük
12. Baskı, Arkadaş Yay. Ankara, 1999 Ekim
Sözlükler, 2
18.
Sözlük
Tuğlacı, Pars
Türkçede Anlamdaş ve Karşıt Kelimeler Sözlüğü
Sermet Matbaası, İstanbul
Sözlükler, 2
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Sözlük
Sözlük
Sözlük
Sözlük
Sözlük
Sözlük
Sözlük
Sözlük
Redhouse, W. James
Turkish And English Lexicon
Petit Larousse
Edebiyat Terimleri Sözlüğü
Şairler ve Yazarlar Sözlüğü
Osmanlıca Türkçe Sözlük
Öztürkçe Sözlük
Dilbilime Giriş
Yeni Yazım Kılavuzu
Ön-Türk Tarihi
Anlambilim
Elifbe’den Alfabe’ye
Kutatgu Bilig
Oğuznâme
2.Baskı, Çağrı Yay. İstanbul 2001
Sözlükler, 2
Sözlükler, 2
Sözlükler, 2
Sözlükler, 2
Sözlükler, 2
Sözlükler, 2
Sözlükler, 2
Sözlükler, 2
Sözlükler, 2
Sözlükler, 2
Sözlükler, 2
Sözlükler, 2
Türk Dili, 1
SIRA
NO
1.
2.
Boneli Luigi
Aksoy, Ömer Asım
Aksoy, Ömer Asım
Bahaeddin, Mehmet
Karataş, Turan
Ünalmış Oğuz
Doğan, Ahmet
Püsküllüoğlu, Ali
Toklu, Osman
Tarcan, Haluk
Uğur, Nizamettin
Ertem, Rekin
Yusuf Has Hacib
Aydın, Cevâhir
Akçağ Yay. Ankara, 1997
2.Baskı, Akçağ Yay. Ankara 2004
2.Baskı, Akçağ Yay. Ankara 2005
Akçağ Yay. Ankara 1999
Bilgi Yay. 1975 Nisan
Akçağ Yay. Ankara 2003
9. Baskı TDK
Kaynak Yay. İstanbul
Doruk Yay. Ankara, 2003
Dergah Yay. İstanbul, 1991
Kültür Bakanlığı, Ankara, 1993
Erzurum, 1992
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
32.
Antoloji
Köktekin, Kâzım
33.
34.
35.
36.
37.
Sözlük
Muhammed bin Hamza Topaloğlu, Ahmet
Muhammed bin Hamza Topaloğlu, Ahmet
Kur’an Tercümesi -1.cilt
Kültür Bakanlığı Yay. İstanbul 1976
Türk Dili, 1
Kur’an Tercümesi- 2.cilt (Sözlük)
Kültür Bakanlığı Yay. İstanbul 1976
Türk Dili, 1
İlhan, Suat
Türkiye’nin Jeopolitik Konumu ve Türk Dünyası
AKM yay. Ankara, 1999
Türk Dili, 1
Bürhaneddin Erenler Matbaası, İstanbul, 1947
Türk Dili, 1
Tan Matbaası, 1952
Adam Yay. 1987 Ekim
Akçağ Yay. Ankara, 1986, Mart
Türk Dili, 1
Türk Dili, 1
Türk Dili, 1
Aktaş, Şerif
Anadolu Türkçesi (13. Asır Dehhâni ve
Manzumeleri)
Tarih Lugati
Ana Yazım Kılavuzu
Edebiyatta Üslup ve Problemleri
Ergin, Muharrem
Orhun Abideleri
34. Baskı Boğaziçi Yay. İstanbul, 2005 Ocak
Türk Dili, 1
Ercilasun, Ahmet Bican
Meram, Ali Kemal
Türk Dünyası Üzerine incelemeler
ilk Türk Devleti ve Yazılı Türk Anıtları
Bir Kürt Ağzı Üzerinde Osmanlıca Türkçe
Denemesi
2. Baskı Akçağ Yay. Ankara,
Kitapçılık Ticaret Yay. İstanbul, 1968
Türk Dili, 1
Türk Dili, 1
Aytaç, Bedrettin
Arap Lehçelerindeki Türkçe Kelimeler
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1994 Türk Dili, 1
Tülek, Ahmet
Yusuf Has Hacib
Timurtaş, Faruk
Karaca, Birsen
Aktaş, Şerif; Gündüz, Osman
imla Kılavuzu
Kutadgu Bilig
Osmanlıca Grameri
Doğu Ermenice Türkçe Sözlük
Yazılı ve Sözlü Anlatım
Dil inkılabının Sadeleşme ve Türkçeleşme
Akımları Arasındaki Yeri
Tarihte Güney-Doğu Avrupa: Balkanoloji’nin
Dünü Bugünü ve Sorunları
Akçağ Yay. Ankara 2003
Mansuroğlu, Mecdud
42.
43.
44.
Savi, Saime İnal
Korkmaz, Zeynep
52.
53.
54.
55.
56.
Türk Dili, 1
Türk Dili, 1
Kepeci, Kamil
46.
47.
48.
49.
50.
51.
Atatürk Üni. Fen-Edebiyat Fak. Yay. Erzurum,
1992
Globalleşme Projesinde Kafkas ve Orta Asya
Kafkas Üniversitesi, Bakü 2003
Mevzusunda Beynelhalk Konferansın Materyalları
38.
39.
40.
41.
45.
Eski Anadolu Türkçesi Metinleri Antolojisi
Bonneau, George
Melanges Critiques
Şahin, Abdullah
Ömer Hayyam
Tansu, Muzaffer
imla Kılavuzu
Rubâiyyât- ı Ömer Hayyam
Durgun Genel Ses Bilgisi ve Türkçe
Türk Dünyası Araştırmaları Vakfı, İstanbul 1992 Türk Dili, 1
Küçük Aydın Matbaası, İstanbul, 1964
Ankara Üni. Yay. Ankara 2001
4. Baskı Akçağ Yay.
Türk Dili, 1
Türk Dili, 1
Türk Dili, 1
Türk Dili, 2
Türk Dili, 2
Türk Tarih Kurumu, Ankara, 1985
Türk Dili, 2
Ankara Üni. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Yay. Ankara 1999
Ankara Üni. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Yay. Ankara
Servet Basım Yay. İstanbul
Türk Tarih Kurumu Bas. Ankara, 1963
Türk Dili, 2
Türk Dili, 2
Türk Dili, 2
Türk Dili, 2
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
57.
Korkmaz, Zeynep
Türkçede Eklerin Kullanılış Şekilleri ve Ek
Kalıplaşması Olayları
Türk Tarih Kurumu Bas. Ankara, 1962
Türk Dili, 2
58.
Kuray Gülbende
Scritti Letterari
Ankara Üni. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Yay. Ankara 1997
Türk Dili, 2
59.
Eckman, Janos; Karaağaç, Günay Çağatayca El Kitabı
Akçağ Yay. Ankara, 2003
Türk Dili, 2
60.
Özkan, Mustafa
Filiz Kitapevi İstanbul, 2000
Türk Dili, 2
Türk Dilinin Gelişme Alanları ve Eski Anadolu
Türkçesi
62.
Korkmaz Zeynep
Nevşehir ve Yöresi Ağızları
Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, Ankara
1976
Türk Tarih Kurumu Yay. Ankara 1963
63.
Öncel, Süheyla; Angeleri, Paolo
Linee Di Storia Della Letteratura Italiana
Ankara Üni. Basımevi, Ankara 1970
Türk Dili, 2
64.
Kara, Mehmet
Türkmence
Türk Dili, 2
65.
Öncel, Süheyla
Aspetto Sociale Ed Umano Dell’arte Verghiana
66.
67.
68.
Muallim, Naci
Doğan, İsmail
Çotuksöken, Yusuf
Osmanlı Şairleri
Türkolojiyle ilgili Makaleler Bibliografyası
Uygulamalı Türk Dili (Cilt 1)
Akçağ Yay. Ankara 2001
Ankara Üni. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Yay. Ankara 1971
Akçağ Yay. Ankara 2000
Akçağ Yay. Ankara, 2003
Papatya Yay. İstanbul 2001 Ekim
69.
Eckman, Janos; Karaağaç, Günay Çağatayca El Kitabı
Akçağ Yay. Ankara, 2003
Türk Dili, 3
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
Kurgan Şükrü
Kara, Mehmet
Karahan, Leyla
Güneş, Sezai
Güneş, Sezai
Çetişli, İsmail
Ercilasun, Ahmet Bican
Caferoğlu, Ahmet
Caferoğlu, Ahmet
Caferoğlu, Ahmet
Şahin; Abdullah
Berta, Arpad
Karaağaç, Günay
Maarif Matbaası Ankara 1943
Akçağ Yay. Ankara 2001
9. Baskı Akçağ Yay. Ankara 2005
İzmir Eylül 1999
İzmir Eylül 1999
5. Baskı Akçağ Yay. Ankara, 2003
2. Baskı Akçağ Yay. Ankara,
İstanbul Burhanettin Matbaası 1934
İstanbul Burhanettin Matbaası 1937
İstanbul Burhanettin Matbaası 1938
Servet Yay. Dağ. İstanbul 1989
Grafiker Yay. Ankara 2002
Akçağ Yay. Ankara 2004
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
83.
Kara, Mehmet
Akçağ Yay. Ankara 1998
Türk Dili, 3
84.
Kara, Mehmet
Akçağ Yay. Ankara 1998
Türk Dili, 3
Türk Dünyası El Kitabı
61.
izahlı Eski Metinler Antolojisi
Türkmence
Türkçede Söz Dizimi
Anlatım Bilgisi
Türk Dil Bilgisi
Batı Edebiyatında Edebi Akımlar
Türk Dünyası Üzerine incelemeler
Uygur Sözlüğü A-K
Uygur Sözlüğü K-S
Uygur Sözlüğü S-Z
202 Soruda Türkçe Temel Bilgileri
Türçe Kökenli Macar Kavim Adları
Türkçe’ nin Dünya Dillerine Etkisi
Türkmen Türkçesi ve Türkmen Edebiyatı Üzerine
Araştırmalar
Türkmen Türkçesi ve Türkmen Edebiyatı Üzerine
Araştırmalar
Türk Dili, 2
Türk Dili, 2
Türk Dili, 2
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
85.
Karaağaç, Günay
Akçağ Yay. Ankara 2002
Türk Dili, 3
İnkılap Yay. İstanbul 2004
Türk Dili, 3
Şahin, Hatice
Akbayır, Sıddık
Kibar, Osman
Ak, Coşkun
Öztürk, Mürsel
Timurtaş; Faruk Kadri
Tekin, Talat; Ölmez, Mehmet
Gömeç, Saadettin
Dil Tarih ve insan
Tasavvuftan Dilimize Geçen Deyimler ve
Atasözleri
Eski Anadolu Türkçesi
Dil ve Diksiyon
Türk Kültüründe Ad Verme
Türk Dili
iki Dilin (Türkçe - Farsça) Karşılaştırması
Eski Türkiye Türkçesi
Türk Dilleri- Giriş
Uygur Türkleri Tarihi ve Kültürü
86.
Gölpınarlı, Abdülbâki
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
Akçağ Yay. Ankara 2003
2.Baskı Akçağ Yay. Ankara 2003
Akçağ Yay. Ankara 2005
Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2005 Eylül
TDK, 2003
Akçağ Yay. Ankara 2005
Simurg yay. İstanbul 1999
Akçağ Yay. Ankara
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
95.
Ercilasun, Ahmet Bican
Başlangıçtan Yirminci Yüzyıla Türk Dili Tarihi
Akçağ Yay. Ankara, 2004
Türk Dili, 3
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
Çengel, Hülya Kasapoğlu
Develi, Hayati
Develi, Hayati
Ercilasun, Ahmet Bican
Kurt, Yılmaz
Kurt, Yılmaz
Kırgız Türkçesi Grameri
Osmanlı Türkçesi Klavuzu 1
Osmanlı Türkçesi Klavuzu 2
Örneklerle Bugünkü Türk Alfabeleri
Osmanlıca Dersleri 1
Osmanlıca Dersleri 2
Doğu Dilleri
Anadolu Arşivleri
Akçağ Yay. Ankara, 2005
Kitabevi İstanbul 2002
Kitabevi İstanbul 2002
Akçağ Yay.Ankara 2005
7. Baskı Akçağ Yay. Ankara 2002
3. Baskı Akçağ Yay. Ankara 2002
Ankara Üni. Yay. Ankara 1993
Ankara Üni. Yay. Ankara 2000
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
Türk Dili, 3
Türk Dili, 4
Türk Dili, 4
104.
Tan, Turhan
Tarihte Türkler için Söylenen Büyük Sözler
2. Baskı Boğaziçi Yay. 1994 Ocak
Türk Dili, 4
105.
Dilaçar, A.
Devlet Dili Olarak Türkçe
Türk Dili, 4
106.
Koçak İnci
Arapça Dilbilgisi (Sözdizimi)
107.
Ergin, Muharrem
Orhun Abideleri
TDK Ankara 1962
Ankara Üni. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Yay. Ankara 1992
4. Baskı Boğaziçi Yay. İstanbul, 1975
108.
Gömeç Saadetttin
Türk Cumhuriyetleri ve Toplulukları Tarihi
Akçağ Yay. Ankara 2003
Türk Dili, 4
109.
110.
Ercilasun, Ahmet Bican
Yıldırım, Bayramoğlu Ferzan
Türk Dünyası Üzerine incelemeler
Çevre Terimleri Sözlüğü
Akçağ Yay. Ankara
İBB , İstanbul 1997
Türk Dili, 4
Türk Dili, 4
111.
Kafesoğlu, İbrahim
Kutadgu Bilig ve Kültür Tarihimizdeki Yeri
Kültür Bakanlığı Yay. İstanbul 1980
Türk Dili, 4
112.
113.
Alpay, Meral; Özkan, Safiye
Yurtbaşı, Metin
İstanbul Kütüphaneleri
Sınıflandırılmış Türk Atasözleri
Türk Dili, 4
Türk Dili, 4
114.
Çağatay Saadet
Türk Lehçeleri Örnekleri
115.
Aktaş, Şerif; Gündüz, Osman
Yazılı ve Sözlü Anlatım
Edebiyat Fakültesi Matbaası, İstanbul 1982
Özdemir Yay. İstanbul
Ankara Üni. Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi
Yay. Ankara 1972
6. Baskı Akçağ Yay.
Türk Dili, 4
Türk Dili, 4
Türk Dili, 4
Türk Dili, 4
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
122.
Çöğenli, Sadi
123.
124.
125.
126.
127.
128.
Auge, Claude
Eren, Cüneyt
Necatigil, Behçet
Sertkaya, Osman
İngilizce Türkçe Telaffuzlu Lügat
İtalyanca Türkçe Sözlük
İngilizce Türkçe Lügat
Edebiyat Fakültesi Araştırma Dergisi
Chagatay Manual
Azerbaycan Tarihi
Eski Harflerle Basılmış Türkiye Türkçesi
Sözlükleri Kataloğu
Grammaire
Modern Tercüme Metotlarına Giriş
Edebiyatımızda isimler Szölüğü
Madencilik Terimleri Klavuzu
Anadolu Arşivleri
Osmanlı Şairlerinin Çağatayca Şiirleri
129.
Develi, Hayati
Azeri Türkçesi Lugati
130.
131.
Seyfi Serayi
Dizdaroğlu, Hikmet
132.
Ertem, Rekin
133.
Ertem, Rekin
134.
Ertem, Rekin
135.
Karabacak, Esra
136.
137.
138.
139.
140.
141.
Dedes, Yorgos
İz, Fahir
İz, Fahir
İz, Fahir
İz, Fahir
Öztopçu, Kurtuluş
142.
Karabacak, Esra
143.
Karaböcek, Esra
144.
145.
Dedes, Yorgos
Sağol, Gülden
Gülistan Tercümesi
Tümce Bilgisi
Lise Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili 1- Ders
Kitabı
Lise Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili 2- Ders
Kitabı
Lise Türk Dili ve Edebiyatı Türk Dili 3- Ders
Kitabı
Eski Anadolu Türkçesi Satır-Arası Kur’an
Tercümesi
Battalname
Saltuk-name (Part 4: folios 251a-350b)
Saltuk-name (Part 7:folios 551a-619b)
Saltuk-name (Part 5: folios 351a-450b)
Saltuk-name (Part 6: folios 451a-550b)
Münyetü’l-Guzat
Eski Anadolu Türkçesi Satır Arası Kur’an
Tercümesi
Eski Anadolu Türkçesi Satır Arası Kur’an
Tercümesi
Battalname
Harezm Türkçesi Satır Arası Kur’an
116.
117.
118.
119.
120.
121.
Vallardi, Antonio
Caferoğlu, Ahmet
Eckman, Janos
Fono Yay. İstanbul 1966
Türk Dili, 4
Fono Yay. İstanbul 1966
Sevinç Matbaası, Ankara 1979
Indian Universiyt Publications
Bakü 1966
Atatürk Üni. Fen-Edebiyat Fak. Yay. Erzurum
1987
Paris Kütüphanesi, Paris
Fen- Edebiyat Fak. Yay. Erzurum 2000
14.Baskı Varlık Yay. İstanbul 1991
T.D.K, Ankara 1979
Ankara Üni. Yay. Ankara 2000
Edebiyat Fak. Matbaası, İstanbul 1971
Atatürk Üni. Fen-Edebiyat Fak. Yay. Erzurum,
1992
Türk Tarih Kurumu Bas. Ankara, 1954
T.D.K. Ankara 1976
Türk Dili, 4
Türk Dili, 4
Türk Dili, 4
Türk Dili, 4
Serhat Yay. İstanbul, 2001
Türk Dili, 4
Serhat Yay. İstanbul
Türk Dili, 4
Serhat Yay. İstanbul
Türk Dili, 4
Harvard University, 1994
Türk Dili, 5
Harvard University, 1996
Harvard Universitesi Basım Evi, 1975
Harvard Universitesi Basım Evi, 1975
Harvard Universitesi Basım Evi, 1975
Harvard Universitesi Basım Evi, 1975
Harvard Universitesi Basım Evi, 1989
Türk Dili, 5
Türk Dili, 5
Türk Dili, 5
Türk Dili, 5
Türk Dili, 5
Türk Dili, 5
Harvard Universitesi Basım Evi, 1997
Türk Dili, 5
Harvard Universitesi Basım Evi, 1999
Türk Dili, 5
Harvard Universitesi Basım Evi, 1996
Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve
Türk Dili, 5
Türk Dili, 5
Türk Dili, 4
Türk Dili, 4
Türk Dili, 4
Türk Dili, 4
Türk Dili, 4
Türk Dili, 4
Türk Dili, 4
Türk Dili, 4
Türk Dili, 4
Türk Dili, 4
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
Tercümesi
Eski Anadolu Türkçesi Satır Arası Kur’an
Tercümesi
Medeniyetleri Bölümü, 1993
Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve
Medeniyetleri Bölümü, 1995
Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve
Çeng-name (Ahmed-i Da’i)
Medeniyetleri Bölümü, 1992
Mütercimi Meçhul ilk Türkçe Kabusname
Harvard Üniversitesi Basımevi, 1981
Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve
Danişmend-name (Part One : Critical Edition)
Medeniyetleri Bölümü, 2002
Danişmend-name (Part Three : Linguistic Analysis Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve
Medeniyetleri Bölümü, 2002
and Glossary)
Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve
Danişmend-name (Part Two : Turkish Translation)
Medeniyetleri Bölümü, 2002
Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve
Danişmend-name (Part Four :Facsimile)
Medeniyetleri Bölümü, 2002
146.
Karaböcek, Esra
147.
Tekin, Gönül Alpay
148.
Birnbaum, Eleazar
149.
Demir, Necati
150.
Demir, Necati
151.
Demir, Necati
152.
Demir, Necati
153.
Dankoff, Robert ; Kelly James
Türk Şiveleri Lügati (Mahmud el-Kaşgari) (Part 2) Harvard Üniversitesi Basımevi, 1984
Türk Dili, 5
154.
Dankoff, Robert ; Kelly James
Türk Şiveleri Lügati (Mahmud el-Kaşgari) (Part 3) Harvard Üniversitesi Basımevi, 1984
Türk Dili, 5
155.
Dankoff, Robert ; Kelly James
Türk Şiveleri Lügati (Mahmud el-Kaşgari) (Part 1) Harvard Üniversitesi Basımevi, 1984
Türk Dili, 5
156.
Büyükkarcı, Fatma
Firdevsi-i Tavil and his Davet-name
157.
Sağol, Gülden
Harezm Türkçesi Satır Arası Kur’an Tercümesi
158.
Sağol, Gülden
Harezm Türkçesi Satır Arası Kur’an Tercümesi
159.
Sağol, Gülden
160.
161.
162.
İz, Fahir
İz, Fahir
İz, Fahir
163.
Unat, Yavuz
164.
Tekin, Şinasi
Menahicü’l-inşa
165.
166.
167.
Pamuk, Orhan
Pamuk, Orhan
Pamuk, Orhan
Sessiz Ev
İstanbul
Yeni Hayat
Harezm Türkçesi Satır Arası Kur’an Tercümesi
(Sözlük)
Saltuk-name (Part 1 : folios 2a-50b)
Saltuk-name (Part 2 : folios 51a-150b)
Saltuk-name (Part 3 : folios 151a-250b)
Astronominin Özeti ve Göğün Hareketlerinin
Esasları (el-Fergani)
Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve
Medeniyetleri Bölümü, 1995
Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve
Medeniyetleri Bölümü, 1996
Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve
Medeniyetleri Bölümü, 1999
Harvard Universitesi Yakın Doğu Dilleri ve
Medeniyetleri Bölümü, 1995
Harvard Üniversitesi Basımevi, 1974
Harvard Üniversitesi Basımevi, 1974
Harvard Üniversitesi Basımevi, 1974
Harvard Ünivesitesi Yakındoğu Dilleri ve
Medeniyetleri Bölümü, 1998
Community Art Workshop, Roxbury, Mass.
1971
İletişim yay. İstanbul, 2006
İletişim yay. İstanbul, 2006
İletişim yay. İstanbul, 2006
Türk Dili, 5
Türk Dili, 5
Türk Dili, 5
Türk Dili, 5
Türk Dili, 5
Türk Dili, 5
Türk Dili, 5
Türk Dili, 5
Türk Dili, 5
Türk Dili, 5
Türk Dili, 5
Türk Dili, 5
Türk Dili, 5
Türk Dili, 5
Türk Dili, 5
Türk Dili, 5
Orhan Pamuk
Orhan Pamuk
Orhan Pamuk
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
168.
169.
170.
171.
172.
173.
174.
176.
177.
178.
179.
180.
181.
182.
Pamuk, Orhan
Pamuk, Orhan
Pamuk, Orhan
Pamuk, Orhan
Pamuk, Orhan
Pamuk, Orhan
Pamuk, Orhan
Andı, Fatih; Taşçıoğlu, Yılmaz;
Yorulmaz, Hüseyin
Karaveli, Orhan
Karaveli, Orhan
Karaveli, Orhan
Karaveli, Orhan
Kazmaz, Süleyman
Sevim, Tekeli
Aydın, Mehmet
183.
Tural, Mehmet Akif
184.
175.
Kar
Kara Kitap
Benim Adım Kırmızı
Cevdet Bey ve Oğulları
Öteki Renkler
Beyaz Kale
Gizli Yüz
Mektuplarla Tevfik Fikret ve Çevresi
İletişim yay. İstanbul, 2006
İletişim yay. İstanbul, 2006
İletişim yay. İstanbul, 2006
İletişim yay. İstanbul, 2006
İletişim yay. İstanbul, 2006
İletişim yay. İstanbul, 2006
İletişim yay. İstanbul, 2006
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür İşleri
Daire Başkanlığı yay. İstanbul, Mart, 1999
Pergamon yay. Ekim, 2004
Pergamon yay. Ağustos, 2004
Pergamon yay. Ağustos, 2004
Pergamon yay. Eylül, 2005
A.K.M.B. yay. 1997
A.K.M.B. yay. 1997
A.K.M.B. yay. 1997
Orhan Pamuk
Orhan Pamuk
Orhan Pamuk
Orhan Pamuk
Orhan Pamuk
Orhan Pamuk
Orhan Pamuk
Orhan Pamuk
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Nirun, Nihat
Sakallı Celal
Tanıdığım Nazım Hikmet
Bir Ankara Ailesinin Öyküsü
Tevfik Fikret ve Haluk Gerçeği
Atatürk’ün istediği Medeniyetin Işıkları
Kaşgarlı Mahmud ve Piri Reis
Türklerin Felsefe Kültürüne Katkıları
Saltanatın Otopsisi veya Milli Hakimiyet Yolunda
A.K.M.B. yay. 1997
Çekilen Çileler
Sosyoloji Açısından Atatürk
A.K.M.B. yay. 1997
185.
Sayılı, Aydın
Ortaçağ Bilim ve Tefekküründe Türklerin Yeri
A.K.M.B. yay. 1997
Yeni Edebiyat
186.
Esin, Emel
Türk Kültür Tarihi (iç Asya’daki Erken Safhalar)
A.K.M.B. yay. 1997
Yeni Edebiyat
187.
188.
Kafalı, Mustafa
Hafızoğulları, Zeki
Anadolu’nun Fethi ve Türkleşmesi
Laiklik
A.K.M.B. yay. 1997
A.K.M.B. yay. 1997
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
189.
Sayılı, Aydın
Ortaçağ Bilim ve Tefekküründe Türklerin Yeri
A.K.M.B. yay. 1997
Yeni Edebiyat
190.
Cunbur, Müjgan
Anadolu’nun Bütünleşmesinde Ahmed Yesevi’nin
A.K.M.B. yay. 1997
Yeri
Yeni Edebiyat
191.
Dağaşan, Dursun
Türk Toplumunda Dini Tartışmalar ve Hoşgörü
A.K.M.B. yay. 1997
Yeni Edebiyat
192.
Özdağ, Muzaffer
Milli Bütünlük ve Güvenliğimiz
A.K.M.B. yay. 1997
Yeni Edebiyat
193.
Türker-Küyel, Mübahat
Atatürk’ün Saadet Anlayışı Hakkında Bir Deneme A.K.M.B. yay. 1997
Yeni Edebiyat
194.
Tural, Mehmet Akif
195.
196.
Kazmaz, Süleyman
Esin, Emel
Saltanatın Otopsisi veya Milli Hakimiyet Yolunda
A.K.M.B. yay. 1997
Çekilen Çileler
Atattürk’ün istediği Medeniyetin Işıkları
A.K.M.B. yay. 1997
Türk Kültür Tarihi (iç Asya’daki Erken
A.K.M.B. yay. 1997
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
197.
198.
Aydın, Mehmet
Tural, Sadık
Safhalar)
Türklerin Felsefe Kültürüne Katkıları
Sensıbılıty Flowıng From Hıstory To Epic
A.K.M.B. yay. 1997
A.K.M.B. yay. 1999
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
199.
Türker-Küyel, Mübahat
Atatürk’ün Saadet Anlayışı Hakkında Bir Deneme A.K.M.B. yay. 1997
Yeni Edebiyat
200.
Karakoç, Sezai
5. Baskı, Diriliş yay. Ekim, 1997, İstanbul
Yeni Edebiyat
201.
Karakoç, Sezai
2. Baskı, Diriliş yay. Temmuz, 1998, İstanbul
Yeni Edebiyat
202.
203.
204.
205.
206.
Karakoç, Sezai
Karakoç, Sezai
Karakoç, Sezai
Karakoç, Sezai
Karakoç, Sezai
günlük yazılar 1 (farklar)
fizikötesi açısından ufuklar ve daha ötesi 3 (doğum
ışığı)
Şiirler 7 (ateş dansı)
çağ ve ilham 2
Şiirler 2 (taha’nın kitabı/ gül muştusu)
Şiirler 8 (alınyazısı saati)
Şiirler 5 (ayinler/çeşmeler)
3. Baskı, Diriliş yay. Nisan, 1998, İstanbul
5. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1995
7. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1998
3. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1998
5. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1998
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
207.
Karakoç, Sezai
yapı taşları ve kaderimizin çağrısı 1 (başyazılar)
2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1998
Yeni Edebiyat
208.
209.
210.
211.
212.
213.
214.
215.
216.
217.
Karakoç, Sezai
Karakoç, Sezai
Karakoç, Sezai
Karakoç, Sezai
Karakoç, Sezai
Karakoç, Sezai
Karakoç, Sezai
Karakoç, Sezai
Karakoç, Sezai
Karakoç, Sezai
piyesler 1
Makamda
batı şiirlerinden -çevirilerhikayeler 1meydan ortaya çıktığında
diriliş muştusu
Gün Doğmadan (şiirler)
Mevlana
edebiyat yazıları 2 (dişimizin zarı)
edebiyat yazıları 3 eğik ehramlar
islam toplumunun ekonomik strüktürü
2. Baskı, Diriliş yay. İstambul, 1988
3. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1995
4. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1995
4. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1995
3. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1995
2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 2001
2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Nisan, 1999
2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Mart, 1997
2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Nisan, 2000
9. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1987
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
218.
Karakoç, Sezai
ruhun dirilişi
7. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Ağustos, 2000
Yeni Edebiyat
219.
220.
221.
Karakoç, Sezai
Karakoç, Sezai
Karakoç, Sezai
hikayeler 2 portreler
günlük yazılar 2 sütun
Diriliş Neslinin Amentüsü
3. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Kasım, 1999
5. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Haziran 1997
8. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Nisan, 2001
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
222.
Karakoç, Sezai
Yitik Cennet
7. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Ağustos, 2001
Yeni Edebiyat
223.
Karakoç, Sezai
kıyamet aşısı
7. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Haziran, 1999
Yeni Edebiyat
224.
Karakoç, Sezai
Diriliş yay. İstanbul, Ekim, 1997
Yeni Edebiyat
225.
226.
Karakoç, Sezai
Karakoç, Sezai
8. Baskı, Diriliş yay.İstanbul, Kasım, 1999
Diriliş yay. İstanbul, Ekim, 1997
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
düşünceler 2 kurumlar (devlet başkanlığıüniversite-televizyon-sinema)
mehmet akif
varolma savaşı
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
227.
228.
229.
230.
231.
Karakoç, Sezai
Karakoç, Sezai
Karakoç, Sezai
Karakoç, Sezai
Karakoç, Sezai
islamın dirilişi
insanlığın dirilişi
islamın şiir anıtlarından (çeviriler)
gündönümü
düşünceler
8. Baskı, Diriliş yay. Nisan, 1999
5. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1987
5. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Ağustos 2000
5. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1995
2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, 1995
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
232.
Karakoç, Sezai
dirilişin çevresinde
5. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Ağustos, 2000
Yeni Edebiyat
233.
Karakoç, Sezai
6. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Şubat, 1999
Yeni Edebiyat
234.
Karakoç, Sezai
Diriliş yay. İstanbul, Kasım, 1997
Yeni Edebiyat
235.
Karakoç, Sezai
çağ ve ilham 1 metafizik gerilim şartı
armağan (Fuzuli’nin Hadikat-üs- Suada’sından
uyarlama)
fizikötesi açısından ufuklar ve daha ötesi 1 perde
devrildiği an
2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Mayıs, 1997
Yeni Edebiyat
236.
Karakoç, Sezai
çağ ve ilham 3 yazgı seçici
3. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Temmuz, 1998
Yeni Edebiyat
237.
Karakoç, Sezai
Yapı taşları ve kaderimizin çağrısı 2 başyazılar
2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Şubat, 1999
Yeni Edebiyat
238.
Karakoç, Sezai
Çağ ve ilham 4
2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Kasım, 1996
Yeni Edebiyat
239.
Karakoç, Sezai
Yunus Emre
7. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Haziran, 1999
Yeni Edebiyat
240.
Karakoç, Sezai
İslam
Yeni Edebiyat
241.
Karakoç, Sezai
Unutuş ve Hatırlayış
242.
243.
244.
245.
246.
247.
248.
249.
250.
251.
252.
253.
254.
255.
256.
257.
Karakoç, Sezai
Karakoç, Sezai
Karakoç, Sezai
Karakoç, Sezai
Karakoç, Sezai
Bayburt, Fakir
Bayburt, Fakir
Bayburt, Fakir
Bayburt, Fakir
Bayburt, Fakir
Bayburt, Fakir
Bayburt, Fakir
Bayburt, Fakir
Bayburt, Fakir
Bayburt, Fakir
Bayburt, Fakir
Günlük yazılar 4 gün saati
Çağdaş batı düşüncesinden çeviriler
Şiirler 3 körfez/şahdamar/sesler
Hızırla Kırk Saat Şiirler 1
Günlük yazılar 3 sur
Köygöçüren
Yayla
Kaplumbağalar
Onuncu Köy
Yüksek Fırınlar
Irazca’nın Dirliği
Koca Ren
Kara Ahmet Destanı
Amerikan Sargısı
Tırpan
Efkar Tepesi
7. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Mart, 1997
Genişletilmiş 2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul,
Temmuz, 1998
2. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Aralık, 1999
Diriliş yay. İstanbul, Kasım, 1997
7. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Ekim, 1998
9. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Kasım, 2000
4. Baskı, Diriliş yay. İstanbul, Kasım, 1996
Adam yay. İstanbul, Kasım, 1999
Adam yay. İstanbul, Şubat, 2000
Adam yay. İstanbul, Nisan, 2000
Adam yay. İstanbul, Eylül, 2000
Adam yay. İstanbul, Ocak 2000
Adam yay. İstanbul, Ağustos, 2000
Adam yay. İstanbul, Nisan, 2000
Adam yay. İstanbul, Kasım, 2001
Adam yay. İstanbul, Kasım, 1999
Adam yay. İstanbul, Nisan, 1999
Remzi Kitapevi, 1976
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
258.
259.
260.
261.
262.
263.
264.
265.
266.
267.
268.
269.
270.
271.
272.
273.
274.
275.
276.
277.
278.
279.
280.
281.
Bayburt, Fakir
Bayburt, Fakir
Bayburt, Fakir
Karaosmanoğlu, Yakup Kadri
Karaosmanoğlu, Yakup Kadri
Karaosmanoğlu, Yakup Kadri
Karaosmanoğlu, Yakup Kadri
Karaosmanoğlu, Yakup Kadri
Karaosmanoğlu, Yakup Kadri
Karaosmanoğlu, Yakup Kadri
Karaosmanoğlu, Yakup Kadri
Karaosmanoğlu, Yakup Kadri
Güntekin, Reşat Nuri
Güntekin, Reşat Nuri
Güntekin, Reşat Nuri
Güntekin, Reşat Nuri
Güntekin, Reşat Nuri
Güntekin, Reşat Nuri
Güntekin, Reşat Nuri
Güntekin, Reşat Nuri
Güntekin, Reşat Nuri
Güntekin, Reşat Nuri
Güntekin, Reşat Nuri
Güntekin, Reşat Nuri
Eşekli Kütüphaneci
Yarım Ekmek
Keklik
Milli Savaş Hikayeleri
Tiyatro Eserleri
Hep O Şarkı
Bir Serencam
Zoraki Diplomat
Politikada 45 yıl
Vatan Yolunda
Anamın Kitabı
Ahmet Haşim
Son Sığınak
Tanrı Misafiri
Sönmüş Yıldızlar
Olağan işler
Harabelerin Çiçeği
Gökyüzü
Eski Hastalık
Damga
Anadolu Notları 1-2
Değirmen
Dudaktan Kalbe
Kızılcık Dalları
Adam yay. İstanbul, Eylül, 2000
Adam yay. İstanbul, Ocak, 2000
Adam yay. İstanbul, Ocak, 2000
6. Baskı, İletişim yay. İstanbul, 1999
İletişim yay. İstanbul, 1991
4. Baskı, İletişim yay. İstanbul, 2001
3. Baskı, İletişim yay. İstanbul, 1998
2. Baskı, İletişim yay. İstanbul, 1998
2. Baskı, İletişim yay. İstanbul, 1999
4. Baskı, İletişim yay. İstanbul, 1999
4. Baskı, İletişim yay. İstanbul, 1999
İletişim yay. İstanbul, 2000
İnkılap yay. İstanbul
İnkılap yay. İstanbul
14. Baskı, İnkılap yay. İstanbul
11. Baskı, İnkılap yay. İstanbul
15. Baskı, İnkılap yay. İstanbul
İnkılap yay. İstanbul
İnkılap yay. İstanbul
22. Baskı, İnkılap yay. İstanbul
20. Baskı, İnkılap yay. İstanbul
17. Baskı, İnkılap yay. İstanbul
21. Baskı, İnkılap yay. İstanbul
20. Baskı, İnkılap yay. İstanbul
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
282.
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
iki Hödüğün Seyehati Kesik Baş
7. Baskı, Özgür yay, İstanbul, Ağustos, 1995
Yeni Edebiyat
283.
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
İFFET Dünyanın Mihveri Kadın mı, Para mı?
Özgür yay. İstanbul, Ocak, 1998
Yeni Edebiyat
284.
285.
286.
287.
288.
289.
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
insanlar Maymun muydu?
Nimetşinas
Metres
Utanmaz Adam
Mezarından Kalkan Şehit
Tesadüf/Şeytan işi
Özgür yay. İstanbul, Nisan, 2000
Özgür yay. İstanbul, Mart, 1995
Özgür yay. İstanbul, Eylül, 1998
Özgür yay. İstanbul, Temmuz, 1997
Özgür yay. İstanbul, Ağustos, 1995
Özgür yay. İstanbul, Kasım, 1997
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
290.
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Eşkıya ininde/iki Damla Yaş
6. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Temmuz, 2000
Yeni Edebiyat
291.
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Gulyabani
13. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Ocak, 1999
Yeni Edebiyat
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
292.
293.
294.
295.
296.
297.
298.
299.
300.
301.
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Cadı Çarpıyor/Şakavet-i Edebiye
Kuyruklu yıldız altında bir evlenme
Şıpsevdi
Şık
Mürebbiye
Mezarından Kalkan Şehit
Cadı
Ben Deli miyim?
Gazetecilikte ilk Yazılarım
Efsuncu Baba Gönül Bir Yeldeğirmenidir
Özgür yay. İstanbul, Ekim, 1998
11. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Aralık, 1999
9. Basım, Özgür yay. İstanbul, Mart, 1999
8. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Şubat, 1997
13. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Mayıs, 2001
Özgür yay. İstanbul, Ağustos, 1995
6. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Ekim, 1996
6. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Mart, 1996
Özgür yay. İstanbul, Haziran, 1999
Özgür yay. İstanbul, Kasım, 1995
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
302.
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Deli Filozof
4. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Ağustos, 1999
Yeni Edebiyat
303.
304.
305.
306.
307.
308.
309.
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Gürpınar, Hüseyin Rahmi
Karay, Refik Halid
Kokotlar Mektebi
Son Arzu
Sevda Peşinde
Can Pazarı
Dirilen iskelet
Namuslu Kokotlar
Yezidin Kızı
3. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul, 1982
5. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul, 1984
4. Baskı, Atlas Kitabevi
3. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul, 1982
4. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul, 1984
2. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul, 1984
2. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
310.
Karay, Refik Halid
Gurbet Hikayeleri ve Yer Altında Dünya Var
12. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul
Yeni Edebiyat
311.
312.
313.
314.
315.
316.
317.
318.
319.
320.
321.
322.
323.
324.
325.
326.
Karay, Refik Halid
Karay, Refik Halid
Karay, Refik Halid
Karay, Refik Halid
Karay, Refik Halid
Karay, Refik Halid
Karay, Refik Halid
Karay, Refik Halid
Ebci, Hikmet Münir
Karay, Refik Halid
Sait Faik
Sait Faik
Sait Faik
Safa, Peyami
Safa, Peyami
Safa, Peyami
İstanbul’un Bir Yüzü
Bugünün Saraylısı
Minelbab ilelmihrab
Anahtar
Ekmek Elden Su Gölden
Çete
Deli
Tanıdıklarım
Kendi Yazıları ile Refik Halid
Sürgün
Açık Hava Oteli
yaşamak hırsı
Kumpanya/Kayıp aranıyor
Sosyalim
Sanat Edebiyat Tenkit
Osmanlıca Türkçe Uydurmaca
4. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul
3. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul
2. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1992
2. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul, 1994
İnkılap ve Aka yay. İstanbul, 1985
3. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul
4. Baskı, İnkılap Kitabevi, İstanbul
2. Baskı, Semih Lütfi Kitabevi,
Semih Lütfi Kitabevi
2. Baskı, Semih Lütfi Kitabevi
7. Baskı, Bilgi yay. Ankara, Mayıs, 1999
8. Baskı, Bilgi yay. Ankara, Ocak, 2000
11.Baskı, Bilgi yay. Ankara, Aralık, 1999
2. Baskı, Ötüken yay. İstanbul, 1966
5.Baskı, Ötüken yay. İstanbul, 1990
3. Baskı, Ötüken yay. İstanbul, 1990
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
327.
328.
329.
330.
331.
332.
333.
334.
335.
336.
337.
338.
339.
340.
341.
Safa, Peyami
Safa, Peyami
Safa, Peyami
Safa, Peyami
Safa, Peyami
Safa, Peyami
Adıvar, Halide Edib
Adıvar, Halide Edib
Adıvar, Halide Edib
Adıvar, Halide Edib
Adıvar, Halide Edib
Adıvar, Halide Edib
Adıvar, Halide Edib
Adıvar, Halide Edib
Adıvar, Halide Edib
Fatih-Harbiye
Doğu-Batı Arasında
Bir Tereddüdün Romanı
Mahşer
Fatih-Harbiye
Yazarlar Sanatçılar Meşhurlar
Sinekli Bakkal
Kenan Çobanları/Maske ve Ruh
Kalp Ağrısı
Hayat Parçaları
akile hanım sokağı
yolpalas cinayeti
Seviyye Talip
Kerim Usta’nın Oğlu
Harap Mabetler
8. Baskı, Ötüken yay. İstanbul, 1983
Ufuk Kitapları, İstanbul, Mayıs, 2000
14. Baskı, Ötüken yay. İstanbul, 1998
13. Baskı, Ötüken yay. İstanbul, 1999
19. Baskı, Ötüken yay. İstanbul, 1999
3. Baskı, Ötüken yay. İstanbul, 1990
4. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Ekim, 2001
4. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul, 1991
Özgür yay. İstanbul, Mayıs, 2000
Özgür yay. İstanbul, Ocak, 2000
Özgür yay. İstanbul, Şubat, 2001
Özgür yay. İstanbul, Ekim, 1997
6. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul, 1987
2. Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul
6.Baskı, Atlas Kitabevi, İstanbul
342.
Esendal, Şevket Memduh
Ayaşlı ile Kiracıları
8. Baskı, Bilgi yayınevi, Ankara, Temmuz 2000 Yeni Edebiyat
343.
Esendal, Şevket Memduh
hava parası
2. Basım, Bilgi yayınevi, Ankara, Eylül, 1997
Yeni Edebiyat
344.
Esendal, Şevket Memduh
gödeli Mehmet
Bilgi yayınevi, Ankara, Haziran, 1988
Yeni Edebiyat
345.
Halikarnas Balıkçısı
Anadolu’nun Sesi
5. Baskı, Bilgi yayınevi, Ankara, Eylül, 1995
Yeni Edebiyat
346.
Halikarnas Balıkçısı
Parmak Damgası
4. Baskı, Bilgi yayınevi, Ankara, Haziran, 1998 Yeni Edebiyat
347.
Halikarnas Balıkçısı
Arşipel
2. Baskı, Bilgi yayınevi, Ankara, Aralık, 1995
Yeni Edebiyat
348.
Halikarnas Balıkçısı
Bulamaç
Bilgi yayınevi, Ankara, Ekim, 1996
Yeni Edebiyat
349.
Halikarnas Balıkçısı
Hey Koca Yurt
5. Baskı, Bilgi yayınevi, Ankara, Aralık, 1994
Yeni Edebiyat
350.
Halikarnas Balıkçısı
Aganta Burina Burinata
10. Basım, Bilgi yayınevi, Ankara, Şubat, 2001 Yeni Edebiyat
351.
İlhan, Atilla
Duvar
10. Baskı, Bilgi yayınevi, Ankara, Ekim, 2000
Yeni Edebiyat
352.
İlhan, Atilla
Böyle Bir Sevmek
8. Baskı, Bilgi yayınevi, Ankara, Mart, 2001
Yeni Edebiyat
353.
354.
355.
Adıvar, Halide Edip
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
ateşten gömlek
Bu Diyar Baştanbaşa 1 (Nuhun Gemisi)
Fırat Suyu Kan Akıyor Baksana
6. Baskı, Özgür yay. İstanbul, Mayıs, 2001
4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 2000
11. Baskı, Adam yay. İstanbul, Nisan 2001
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
356.
357.
358.
359.
360.
361.
362.
363.
364.
365.
366.
367.
368.
369.
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal Kendini Anlatıyor
Al Gözüm Seyreyle Salih
Bu Diyar Baştanbaşa 3
Kale Kapısı
Yılanı Öldürseler
Bu Diyar Baştanbaşa 4
Demirciler Çarşısı Cinayeti
Zulmün Artsın
Hüyükteki Nar Ağacı
Bu Diyar Baştanbaşa 2
Kanın Sesi
Gökyüzü Mavi Kaldı
ince Memed 3
ince Memed 2
4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Eylül 2001
4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 2000
4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 2000
3. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mart, 1999
8. Baskı, Adam yay. İstanbul, Nisan, 2001
4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Şubat, 2001
3. Baskı, Adam yay. İstanbul, Kasım, 1998
2. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mayıs, 2000
5. Baskı, Adam yay. İstanbul, Nisan, 2001
4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 2000
3. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mart, 1999
4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 2000
7. Baskı, Adam yay. İstanbul, Eylül, 2001
7. Baskı, Adam yay. İstanbul, Kasım, 2000
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
370.
Yaşar Kemal
ince Memed 1
10. Baskı, Adam yay. İstanbul, Temmuz,2001
Yeni Edebiyat
371.
372.
373.
374.
375.
376.
377.
378.
379.
380.
381.
382.
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Yaşar Kemal
Ölmez Otu
Teneke
Baldaki Tuz
Ağacın Çürüğü
Kanın Sesi (Kimsecik 3)
Ortadirek (Dağın Öte Yüzü 1)
Deniz Küstü
Ağıtlar
Filler Sultanı
Çakırcalı Efe
Ustadır Arı
Allahın Askerleri (Çocuklar insandır 1)
5. Baskı, Adam yay. İstanbul, Haziran, 2000
8. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 2001
2. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mayıs, 2000
2. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ocak, 2000
1. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 1995
5. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 2000
4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Kasım, 2001
4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ocak, 2001
5. Baskı, Adam yay. İstanbul, Nisan, 2001
6. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ocak, 2001
2. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ocak, 2000
4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Nisan, 2000
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
Yeni Edebiyat
383.
Nazım Hikmet
Masallar
7. Baskı, Adam yay. İstanbul, Kasım, 1995
Yeni Türk Edebiyatı
384.
Nazım Hikmet
Çeviri Hikayeler
11. Baskı, Adam yay. İstanbul, Kasım, 2001
Yeni Türk Edebiyatı
385.
Nazım Hikmet
Yaşamak Güzel Şey Be Kardeşim
14. Baskı, Adam yay. İstanbul, Şubat, 2000
Yeni Türk Edebiyatı
386.
Nazım Hikmet
Yeşil Elmalar
13. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mayıs, 2001
Yeni Türk Edebiyatı
387.
Nazım Hikmet
Kan Konuşmaz
13. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ocak, 2001
Yeni Türk Edebiyatı
IKÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
388.
Nazım Hikmet
Demokles’in Kılıcı
12. Baskı, Adam yay. İstanbul, Eylül, 1998
Yeni Türk Edebiyatı
389.
Nazım Hikmet
Yusuf ile Menofis
12. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mart, 1999
Yeni Türk Edebiyatı
390.
Nazım Hikmet
Ferhad ile Şirin
13. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ağustos, 2000
Yeni Türk Edebiyatı
391.
Nazım Hikmet
Kafatası
13. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 2000
Yeni Türk Edebiyatı
392.
Nazım Hikmet
Yazılar (1937-1962)
10. Baskı, Adam yay. İstanbul, Kasım, 1999
Yeni Türk Edebiyatı
393.
Nazım Hikmet
Yazılar (1936)
6. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mayıs, 1995
Yeni Türk Edebiyatı
394.
Nazım Hikmet
Yazılar (1924-1934)
7. Baskı, Adam yay. İstanbul, Eylül, 1996
Yeni Türk Edebiyatı
395.
Nazım Hikmet
Sanat, Edebiyat, Kültür, Dil
9. Baskı, Adam yay. İstanbul, Ekim, 1998
Yeni Türk Edebiyatı
396.
Nazım Hikmet
memleketimden insan manzaraları
de yayınevi
Yeni Türk Edebiyatı
397.
Süleyman Nazif
Firak-ı Irak
Mahmud Bey Matbaası, 1918, Dersaadet
Yeni Türk Edebiyatı
398.
Kemal Tahir
Büyük Mal
2. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mart, 1995
Yeni Türk Edebiyatı
399.
Kemal Tahir
Rahmet Yolları Kesti
4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Haziran, 2000
Yeni Türk Edebiyatı
400.
Kemal Tahir
Köyün Kamburu
3. Baskı, Adam yay. İstanbul, Nisan, 1999
Yeni Türk Edebiyatı
401.
Kemal Tahir
Körduman
2. Baskı, Adam yay. İstanbul, Temmuz, 1995
Yeni Türk Edebiyatı
402.
Kemal Tahir
Esir Şehrin Mahpusu
3. Baskı, Adam yay. İstanbul, Şubat, 1999
Yeni Türk Edebiyatı
403.
Halit Refiğ
Gerçeğin Değişkenliği Kemal Tahir
Ufuk Kitapları, İstanbul
Yeni Türk Edebiyatı
404.
Kemal Tahir
Yol Ayrımı
4. Baskı, Adam yay. İstanbul, Kasım, 2001
Yeni Türk Edebiyatı
405.
Kemal Tahir
Kelleci Memet
3. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mart, 1998
Yeni Türk Edebiyatı
406.
Kemal Tahir
Yediçınar Yaylası
3. Baskı, Adam yay. İstanbul, Mayıs, 1996
Yeni Türk Edebiyatı
IKÜ TÜRK DİLİ VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
407.
Kemal Tahir
Sağırdere
2. Baskı, Adam yay. İstanbul, Temmuz, 1995
Yeni Türk Edebiyatı
408.
Necati Cumalı
Makedonya 1900
Cumhuriyet Kitapları, İstanbul
Yeni Türk Edebiyatı
409.
Necati Cumalı
Senin için Ey Demokrasi
3. Baskı, Çağdaş yay. İstanbul, Mayıs, 1997
Yeni Türk Edebiyatı
410.
Necati Cumalı
Yağmurlarla Topraklar
4. Baskı, Çağdaş yay. İstanbul, Eylül, 1995
Yeni Türk Edebiyatı
411.
Edgü, Ferit
Doğu Öyküleri
4. Baskı, yky, İstanbul, Mart, 2001
Yeni Türk Edebiyatı
412.
Edgü, Ferit
işte Deniz, Maria
2. Baskı, yky, İstanbul, Şubat, 2001
Yeni Türk Edebiyatı
413.
Edgü, Ferit
Tüm Ders Notları
2. Baskı, yky, İstanbul, Nisan, 2001
Yeni Türk Edebiyatı
414.
Aksoy, Ömer Asım
Türkçe Bir Hayat
yky, İstanbul, Temmuz, 1999
Yeni Türk Edebiyatı
415.
Aksoy, Ömer Asım
Türkçe Bir Hayat
yky, İstanbul, Temmuz, 1999
Yeni Türk Edebiyatı
416.
Ayvazoğlu, Beşir
Yahya Kemal Eve Dönen Adam
Ötüken yay. İstanbul, 1995
Yeni Türk Edebiyatı
417.
Pierre Loti (çev. Tuğrul Baykent) Sevgili Fransa’mızın Doğudaki Ölümü
T.C. Kültür Bakanlığı, Ankara
Yeni Türk Edebiyatı
418.
Ertuğrul, Halit
Bilimsel Çalışmalarda Yeni Teknikler
Nesil yay. İstanbul, Şubat, 2003
Yeni Türk Edebiyatı
Bursa’ya Ütopik Mektuplar
Osmangazi Belediyesi yay. İstanbul, 2004
Yeni Türk Edebiyatı
yky, İsatnbul, Kasım, 1998
Yeni Türk Edebiyatı
419.
420.
Öztaş, Mahir
Korku Oyunu
421.
Kısakürek, Necip Fazıl
Hadiselerin Muhasebesi 1
422.
Kısakürek, Necip Fazıl
Çerçeve 5
423.
Kısakürek, Necip Fazıl
Çerçeve 4
424.
Kısakürek, Necip Fazıl
Başmakalelerim 3
425.
Kısakürek, Necip Fazıl
Başmakalelerim 2
1. Basım , Büyük Doğu yay. İstanbul, Haziran,
1999
1. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Nisan,
1998
2. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Haziran,
1998
2. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Kasım,
1999
2. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Kasım,
1999
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
426.
Kısakürek, Necip Fazıl
Şeyh Safiyüddin Reşahat
3. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat,
1999
427.
Kısakürek, Necip Fazıl
Yeni Çeri
6. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim, 1998 Yeni Türk Edebiyatı
428.
Kısakürek, Necip Fazıl
Rapor 10/13
429.
Kısakürek, Necip Fazıl
Rapor 7/9
430.
Kısakürek, Necip Fazıl
Rapor 4/6
431.
Kısakürek, Necip Fazıl
Rapor 1/3
432.
Kısakürek, Necip Fazıl
Hücum ve Polemik
433.
Kısakürek, Necip Fazıl
Namık Kemal
5. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ocak, 2000 Yeni Türk Edebiyatı
434.
Kısakürek, Necip Fazıl
Sosyalizm, Komünizm ve insanlık
8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ocak, 2000 Yeni Türk Edebiyatı
435.
Kısakürek, Necip Fazıl
Babıali
436.
Kısakürek, Necip Fazıl
Moskof
437.
Kısakürek, Necip Fazıl
ihtilal
438.
Kısakürek, Necip Fazıl
Tanrı Kulundan Dinlediklerim
439.
Kısakürek, Necip Fazıl
Hazret-i Ali
440.
Kısakürek, Necip Fazıl
Sahte Kahramanlar
441.
Kısakürek, Necip Fazıl
Para
442.
Kısakürek, Necip Fazıl
At’a Senfoni
443.
Kısakürek, Necip Fazıl
O ve Ben
444.
Kısakürek, Necip Fazıl
Cinnet Mustatili
4. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Nisan,
1999
4. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Nisan,
1999
4. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Nisan,
1999
4. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Nisan,
1999
3. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Mayıs,
1998
9. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ağustos,
2000
8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Temmuz,
2000
5. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul,
Mayıs,1995
8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ağustos,
1999
12. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Mayıs,
2000
12. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim,
1999
10. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat,
2000
6. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul Ağustos,
1999
18. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Eylül,
2001
11. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Mayıs,
1999
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
445.
Kısakürek, Necip Fazıl
Tasavvuf Bahçeleri
446.
Kısakürek, Necip Fazıl
Başmakalelerim 1
447.
Kısakürek, Necip Fazıl
Doğru Yolun Sapık Kolları
448.
Kısakürek, Necip Fazıl
Rabıta-i Şerife
449.
Kısakürek, Necip Fazıl
Konuşmalar
450.
Kısakürek, Necip Fazıl
Çerçeve 2
451.
Kısakürek, Necip Fazıl
Başbuğ Velilerden 33
452.
Kısakürek, Necip Fazıl
Sabır Taşı
453.
Kısakürek, Necip Fazıl
Öfke ve Hiciv
454.
Kısakürek, Necip Fazıl
Senaryo Romanlarım
455.
Kısakürek, Necip Fazıl
Mümin-Kafir
456.
Kısakürek, Necip Fazıl
ideolocya Örgüsü
457.
Kısakürek, Necip Fazıl
Menderes
458.
Kısakürek, Necip Fazıl
iman ve İslam Atlası
459.
Kısakürek, Necip Fazıl
Çerçeve 3
460.
Kısakürek, Necip Fazıl
Müdafaalarım
7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Eylül, 2000 Yeni Türk Edebiyatı
461.
Kısakürek, Necip Fazıl
Türkiye’nin Manzarası
7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim, 2000 Yeni Türk Edebiyatı
462.
Kısakürek, Necip Fazıl
Tarih Boyunca Büyük Mazlumlar
6. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Eylül, 1999 Yeni Türk Edebiyatı
463.
Kısakürek, Necip Fazıl
Çerçeve 1
4. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim, 1999 Yeni Türk Edebiyatı
7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim, 2001 Yeni Türk Edebiyatı
2. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Kasım,
1999
10. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık,
2000
10. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim,
2000
3. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Kasım,
1997
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
3. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim, 1999 Yeni Türk Edebiyatı
8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat,
2000
7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Temmuz,
2000
5. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat,
2000
3. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat,
1999
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim, 2001 Yeni Türk Edebiyatı
12. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Eylül,
2000
4. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık,
1998
8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat,
2000
2. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Haziran,
1998
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
464.
Kısakürek, Necip Fazıl
Dünya Bir inkılap Bekliyor
465.
Kısakürek, Necip Fazıl
Peygamber Halkası
466.
Kısakürek, Necip Fazıl
Hitabeler
467.
Kısakürek, Necip Fazıl
Esselam
468.
Kısakürek, Necip Fazıl
Hesaplaşma
469.
Kısakürek, Necip Fazıl
İbrahim Ethem
470.
Kısakürek, Necip Fazıl
Sabır Taşı
471.
Kısakürek, Necip Fazıl
Yunus Emre
472.
Kısakürek, Necip Fazıl
Püf Noktası
473.
Kısakürek, Necip Fazıl
İbrahim Ethem
474.
Kısakürek, Necip Fazıl
Mukaddes Emanet
475.
Kısakürek, Necip Fazıl
Yunus Emre
476.
Kısakürek, Necip Fazıl
Abdülhamid Han
477.
Kısakürek, Necip Fazıl
Kanlı Sarık
478.
Kısakürek, Necip Fazıl
Ahşap Konak
479.
Kısakürek, Necip Fazıl
Parmaksız Salih
480.
Kısakürek, Necip Fazıl
Para
481.
Kısakürek, Necip Fazıl
Künye
482.
Kısakürek, Necip Fazıl
Tohum
7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat,
1999
10. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Ekim,
2000
7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat,
1999
8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Şubat,
1999
7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Mayıs,
1999
6. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Nisan,
1998
8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık,
2000
Büyük Doğu yay. İstanbul, Mart, 1984
1. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık,
2000
7. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık,
2000
8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık,
2000
Büyük Doğu yay. İstanbul, Mart, 1984
8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Kasım,
2000
9. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık,
2000
8. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık,
2000
10. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık,
2000
11. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık,
2000
9. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul, Aralık,
2000
10. Basım, Büyük Doğu yay. İstanbul Aralık,
2000
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
483.
484.
485.
486.
487.
488.
489.
490.
491.
492.
493.
494.
495.
496.
Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat
Birici-Nuri Sağlam)
Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat
Birici--Nuri Sağlam)
Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat
Birici-Nuri Sağlam)
Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat
Birici-Nuri Sağlam)
Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat
Birici-Nuri Sağlam)
Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat
Birici-Nuri Sağlam)
Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat
Birici-Nuri Sağlam)
Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat
Birici-Nuri Sağlam)
Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat
Birici-Nuri Sağlam)
Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat
Birici-Nuri Sağlam)
Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat
Birici-Nuri Sağlam)
Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat
Birici-Nuri Sağlam)
Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat
Birici-Nuri Sağlam)
Ünaydın, Ruşen Eşref (Haz. Necat
Birici-Nuri Sağlam)
Cilt 13 Dergi ve Gazete Yazıları (Yazılar 1)
Cilt 14 Dergi ve Gazete Yazıları (Yazılar 2)
Cilt 12 Tercümeler 4
Cilt 11 Tercümeler 3
Cilt 10 Tercümeler 2
Cilt 9 Tercümeler 1
Cilt 8 Hikayeler-Mensur Şiirler-Çocuk Şiirleri
Cilt 7 Milli Mücadele
Cilt 6 Hatıralar 4
Cilt 5 Hatıralar 3
Cilt 4 Hatıralar 2
Cilt 3 Hatıralar 1
Cilt 1 Röportajlar 1
Cilt [2] Röportajlar 2
T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara, 2002
T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara, 2002
T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara, 2002
T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara, 2002
T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara, 2002
T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara, 2002
T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara, 2002
T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara, 2002
T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara, 2002
T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara, 2002
T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara, 2002
T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara, 2002
T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara, 2002
T.D.K. yay. Türk Tarih Kurumu Basımevi,
Ankara, 2002
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
Yeni Türk Edebiyatı
497.
Güntekin Reşat Nuri
Acımak
29. Baskı, İnkılap Yay. İstanbul
Yeni Türk Edebiyatı
498.
Kolcu, Ali İhsan
Bozkırdaki Bilge “Cengiz Aytmatov”
Akçağ Yay. Ankara 2002
Yeni Türk Edebiyatı
499.
Uğurcan, Sema
Edebiyatımız I – Edebiyat-Tarih İlişkisi
Dergah Yay. İstanbul 2012
Yeni Türk Edebiyatı
500.
501.
LİVINGSTON,Ray
GARİBOGLU,Kemal
İstanbul-1998„İnsan Yayınları,
3.Baskı , 1971,Gariboğlu Yayınları
YTE,1-1
YTE,1-2
502.
EDİB, Eşref
Geleneksel Edebiyat Teorisi
Örnekli Kompozisyon Bilgileri
Mehmed Akif Hayatı-Eserleri Ve Yetmiş
Muharririn Yazıları
1. Cilt, İstanbul ,Çelikcilt Matbaası
YTE,1-3
503.
TEVETOGLU,Dr.Fethi
Ömer Naci
2.Baskı , Ankara-1987, Kültür Ve Turizm
Bakanlığı Yayınları
YTE,1-4
504.
KIYMAZ , Ahmet
(1918-1928 Arası) Romanda Milli Mücadele
Ankara-1991 , Akçağ Yayınları
YTE,1-5
505.
506.
DEGİRMENCİOGLU,Yrd.Do
Mehmet izzet
ç.Dr.Coşkun
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
MİYASOGLU,Mustafa
Ziya Osman Saba
507.
EMİL,Prof.Dr.Birol
508.
ÖNERTOY, Dr.Olcay
509.
TARIM, Dr. Rahim
510.
PALA,Dr.İskender
Mithat Cemal Kuntay’ın Namık Kemal Adlı
Eserinin Şahıs ve Eser Adları indeksi
Mehmed Rauf Hayatı ve Hikâyeleri üzerine Bir
Araştırma
Namık Kemal’in Tarihî Biyografileri
511.
TANPINAR,Ahmet Hamdi
XIX.Asır Türk Edebiyatı Tarihi
512.
DERGİ
YALÇIN,Alemdar;AYTAŞ,Gı
yasettin
513.
1.Baskı,Ankara-1987, Kültür Ve Turizm
Bakanlığı Yayınları
1.Baskı,Ankara-1987,Kültür Ve Turizm
Bakanlığı Yayınları
YTE,1-6
YTE,1-7
Akçağ Yayınları
YTE,1-8
Ankara Üniversitesi Basımevi-1965
YTE,1-9
1.Baskı, Ankara-2000 Akçağ Yayınları
YTE,1-10
YTE,1-11
Türk Dili ,Roman Özel Sayısı II
Türk Tarih Kurumu Basımevi,Ankara-1989
2.Baskı,İstanbul-1956,İstanbul Üniversitesi
Edebiyat Fakültesi Yayınları
Aralık-1964
Çocuk Edebiyatı
2.Baskı, Ankara-2003 ,Akçağ Yayınları
YTE,1-14
2.baskı, Ankara-2003,Akçağ Yayınları
YTE,1-15
Dergah Yayınları
5.Sayı Mayıs,Haziran,TemmuzAnkara
YTE,1-16
YTE,1-17
İstanbul-1997,Kitabevi
YTE,1-18
YTE,1-19
Türk Kültür Ve Edebiyatından Şahsiyetler
1860-1920 Yenileşme Dönemi Türk Şiiri Ve
Antolojisi
Türk Edebiyatı Üzerinde Araştırmalar 2
Hece,Türk Şiiri Özel Sayısı
Servet-i Fünun’a Kadar Yeni Türk Şiirinde Şekil
Değişmeleri
YTE,1-12
YTE,1-13
514.
AKTAŞ, Prof.Dr. Şerif
515.
516.
KAPLAN,Mehmet
DERGİ
517.
ANDI,M.Fatih
518.
AYTÜR,Necla
Amerikan Romanında Gerçekçilik 18701900
Ankara Üniversitesi Basımevi,Ankara-1987
519.
GÖKALP,Ziya
60.Ölüm yıldönümünde Ziya Gökalp
İstanbul üniversitesi Atatürk İlkeleri Ve İnkilap
YTE,1-20
Tarihi Enstitüsü Yayınları ,İstanbul- 1986
520.
ANDI,Fatih
Edebiyat Araştırmaları I
İstabul-2000 , Kitabevi
521.
HABİR, İsmail
Tanzimattanberi Edebiyat Tarihi Yeni ve Kat’ı tabı İstanbul-1942, Remzi Kitabevi
YTE,1-23
522.
523.
524.
TÖRENEK,Mehmet
AYTAÇ,Doç.Dr. Gürsel
İZZET PAŞA, Ahmet.
İstanbul-1999,Kitabevi
Ankara-1975,Ankara Üniversitesi Yayınları
İstanbul-1992,Nehir YayınlaFrarı
YTE,1-24
YTE,1-26
YTE,1-27
525.
ÖNERTÖY,Dr. Olcay
Ankara Üniversitesi basımevi-1965
YTE,1-28
526.
SARIGÖLLÜ,Doç.Dr.Ayşe
Hazırlayan;İstanbul
üniversitesi
Bowles Frank,Çeviren;SARI
Nemci Z.
Hikaye Ve Romanlarıyla Mehmet Rauf
Romancı Yönüyle Heınrıch Böll
Feryadım
Mithat Cemal Kuntay’ın Namık Kemal Adlı
Eserinin Şahıs Ve Eser Adları indeksi
Roma Edebiyatında Tarih
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi’nin
Goethe’yi Anma Yazıları
Ankara Üniversitesi Basımevi,Ankara-1971
İstanbul-1950, İstanbul üniversitesi Edebiyat
Fakültesi yayınları
YTE,1-29
Yüksek öğrenime Giriş
İstanbul-1967,Milli Eğitim Basımevi
YTE,1-31
527.
528.
YTE,1-21
YTE,1-30
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
529.
ENGİNÜN,Doç.Dr. İnci
530.
ÇIKLA,Selçuk
531.
AYTAŞ,Gıyasettin
532.
AKTAŞ,Prof.Dr. Şerif
533.
GÜRSOY,Dr.Belkıs Altuniş
534.
KOLCU,Ali İhsan
535.
Hazırlayan;Osmangazi
Belediyesi
Halide Edip Adıvar’ın Eserlerinde Doğu ve Batı
Meselesi
Roman Ve Gerçeklik bağlamında Kültür
Değişmeleri Ve Servet-i Fünûn Romanı
Tanzimatta Tiyatro Edebiyatı Tarihi
1920-1940 Yenileşme Dönemi Türk Şiiri Ve
Antolojisi 2
Hüseyin Suat Yalçın Hayatı Ve Eserleri
Albatros’un Gölgesi Baudelaire’in Türk Şiirine
Tesiri Üzerine Bir İnceleme
Tanpınar’ın Dünyasında Bursa-Taşlarda Gülen
Rüya
Ahmet Hamdi Tanpınar Anısına Geniş Zamanlı
Hikâyeler
İstanbul-1978,Edebiyat fakültesi Matbaası
YTE,1-32
1.Baskı, Ankara-2004,Akçağ Yayınları
YTE,2-1
Ankara-2002,Akçağ Yayınları
YTE,2-2
Ankara-2002 , Akçağ Yayınları
YTE,2-3
1.baskı , Ankara-2001, Akçağ Yayınları
YTE,2,4
Ankara-2002,Akçağ Yayınları
YTE,2-5
1.baskıOsmangazi Belediyesi Yayınları İstanbulYTE,2-6
2005
1.baskı,Osmangazi Belediyesi Yayınları
YTE,2-7
İstanbul-2006
538.
539.
540.
Hazırlayan;Osmangazi
Belediyesi
YAZAN,Ümit
Meriç;KARIŞMAN,Selma
Ümit
ARMAGAN,Mustafa
EMİL,Birol
TÜRKDOGAN,Prof.Dr.Orhan
541.
YALÇIN, Alemdar
542.
YALÇIN ,Alemdar
543.
544.
545.
SÖYLEMEZ,Doç .Dr.Orhan
MİYASOGLU, Mustafa
ÇETİŞLİ,Doç.Dr.İsmail
546.
ÖZBALCI,Doç.Dr.Mustafa
547.
YALÇIN , Alemdar
548.
YALÇIN,Alemdar
Siyasal Ve Sosyal Değişmeler Açısından
Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı 19201946
Ankara-2002, Akçağ Yayınları
YTE,2-19
549.
KIRCI, Dr.Mustafa
Ahmet Muhip Dıranas Hayatı,Fikirleri,His
1.baskı , Ankara-1997, Akçağ Yayınları
YTE,2-20
536.
537.
Edebiyatın Huzurunda Ahmet Hamdi Tanpınar
Ufuk Kitabevi , İstanbul-2000
YTE,2-8
Düşüncenin Gökkuşağı Cemil Meriç
Türk Kültür Ve Edebiyatından Şahsiyetler
Bilimsel Araştırma Metodolojisi
Siyasal Ve Sosyal Değişmeler Açısından
Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Romanı 19462000
Ufuk Kitabevi, İstanbul-2001
Akçağ Yayınları , Ankara
3.baskı Timaş Yayınları,İstanbul-2000
YTE,2-9
YTE,2-10
YTE,2-11
Akçağ yayınları, Ankara-2003
YTE,2-12
Akçağ yayınları, Ankara-2002
YTE,2-13
1.Baskı Ankara-2003 Akçağ Yayınları
2.Baskı Ankara-1999, Akçağ yayınları
Akçağ yayınları , Ankara
YTE,2-14
YTE,2-15
YTE,2-16
1.Baskı ,Ankara-1998 Akçağ yayınları
YTE,2-17
Ankara-2003 , Akçağ Yayınları
YTE,2-18
Siyasal Ve Sosyal Değişmeler Açısından
Cumhuriyet Dönemi Türk Romanı 19201946
Türk Dünyası Edebiyatları Roman I
Ziya Osman Saba
Cahit Külebi Ve Şiiri
Ahmet Kutsi Tecer Şairliği ve Şiirleri Üzerine Bir
İnceleme
Siyasal Ve Sosyal Değişmeler Açısından
Cumhuriyet Dönemi Çağdaş Türk Romanı 19462000
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
550.
551.
KOLCU,Ali İhsan
KOLCU,Ali İhsan
dünyası
Zamana Düşen Çığlık
Bozkırdaki Bilge Cengiz Aytmatov
Ankara-2002 , Akçağ Yayınları
Ankara-2002, Akçağ Yayınları
552.
YETİŞ,Kazım
Yahya Kemal için Yazılanlar
1.baskı, İstanbul-2000 , İstanbul Fetih Cemiyeti YTE,2-23
553.
ÖZBALCI,Doç.Dr.Mustafa
Yahya Kemal’in Duygu Ve Düşünce Dünyası
Ankara-1996, Akçağ Yayınları
YTE,2-24
554.
555.
556.
EMİROGLU,Dr.Öztürk
ANDI,M.Fatih
ÖZÇELİK,Dr.Ayfer
2.baskı,Ankara-2003, Akçağ Yayınları
Kitabevi
Akçağ yayınları
YTE,2-25
YTE,2-26
YTE,2-27
557.
UÇMAN,Doç.Dr.Abdullah
Türkiye’de Edebiyat Toplulukları
Roman Ve Hayat
Ali Fuad Cebesoy
Edebiyat-ı Cedîde’ye Dair Ali Ekrem’den Rıza
Tevfik’e Bir Mektup
İstanbul-1997,Kitabevi
YTE,2-28
558.
KANTARCIOGLU,Prof.Dr.S
evim
Ahmet Hamdi Tanpınar
1.baskı, Ankara-2004, Akçağ Yayıncılık
YTE,2-29
559.
TOZLU,Doç.Dr.Necmettin
Kültür Ve Eğitim Tarihimizde Yabancı Okullar
Ankara-1991 ,Akçağ Yayınları
YTE,2-30
560.
MERCAN,Hasan
Balkanlar’da Çağdaş Türk Hikayeleri Antolojisi
Ankara-2001,Başbakanlık basın/Yay ın Ve
Enformasyon Genel Müdürlüğü
YTE,3-1
561.
AYTAÇ,Gürsel
Thomas Mann’ın “Büyülü Dağ” Ve “Lotte
Weimar’da” Romanlarındaki Edebi Kişiliği
1.baskı,Ankara-2000, T.C.Kültür Bakanlığı
YTE,3-2
562.
ERTEM,Tuna
Ankara-2001 ,Kültür Bakanlığı
YTE,3-3
563.
YAMANER,Güzin
Çağdaş Fransız Edebiyatı Eleştiri Seçkisi
20.Yüzyıl Tiyatrosunda Kadın Bakış Açısının
Yansımaları
1.Baskı, Ankara-2001 T.C. Kültür Bakanlığı
YTE,3-4
564.
BARAZ,Mehmed Rebii Hatemi
ibn-ür Refik Ahmet Nuri Sekizinci
Ankara-2001,T.C.Kültür Bakanlığı
YTE,3-5
565.
KERMAN,Zeynep
566.
567.
568.
569.
570.
571.
572.
573.
574.
575.
ATAY,Falih Rıfkı
ATAY,Falih Rıfkı
ATAY,Falih Rıfkı
GEZGİN,hakkı Süha
GEDİZLİ,Mehmet
GEDİZLİ;Mehmet
GEDİZLİ,Mehmet
ANDAY,Melih Cevdet
KÜLEBİ,Cahit
ÇETİN, Mehmet
Sami Paşazade Sezaî’nin Hikâye-Hâtıra- Mektup
Ve Edebî Makaleleri
Batış Yılları
Atatürk’ün Bana Anlattıkları
Kurtuluş
Edebî Portreler
Yazabilmek
Okuyabilmek
Söyleyebilmek
Kolları bağlı Odiseus
Bütün Şiirleri
Tanzimattan GünümüzeTürk Şiiri
İstanbul-1981,İstanbul Üniversitesi Edebiyat
Fakültesi Yayınları
1.Baskı, İstanbul-2000, Bateş yayınları
İstanbul-1998,Bateş Yayınları
İstanbul-2000,Bateş Yayınları
İstanbul-1999,Timaş Yayınları
2006 Marka Yayınları
2006 Marka Yayınları
2006 Marka Yayınları
İstanbul-1962,Yeditepe Yayınları
Adam yayınları
Ankara-2002 ,Akçağ yayınları
YTE,2-21
YTE,2-22
YTE,3-6
YTE,3-7
YTE,3-8
YTE,3-9
YTE,3-10
YTE,3-11
YTE,3-12
YTE,3-13
YTE,3-14
YTE,3-15
YTE,3-16
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
Antolojisi 1
576.
ÇETİN, Mehmet
Tanzimattan GünümüzeTürk Şiiri Antolojisi 2
Ankara-2002 ,Akçağ yayınları
YTE,3-17
577.
ÇETİN, Mehmet
Tanzimattan GünümüzeTürk Şiiri Antolojisi 3
Ankara-2002 ,Akçağ yayınları
YTE,3-18
578.
ÇETİN, Mehmet
Tanzimattan GünümüzeTürk Şiiri Antolojisi 4
Ankara-2002 ,Akçağ yayınları
YTE,3-19
579.
CUMALI,Necati
Zeliş
15.baskı ,İstanbul-2001. Cumhuriyet kitapları
YTE,3-20
580.
CUMALI,Necati
Susuz Yaz
13.baskı , İstanbul-2001, Cumhuriyet Kitapları
YTE,3-21
581.
582.
583.
Yalnız Kadın
Konumuz Edebiyat
Asaf Hâlet Çelebi
8.baskı,İstanbul-1997, Çağdaş Yayınları
1968,Akk yayınları
2000,Şule Yayınları
YTE,3-22
YTE,3-23
YTE,3-24
Güzel yazılar, Gezi-i Hatıra
Ankara-1997,Türk Dil Kurumu yayınları
YTE,3-25
Güzel yazılar,Röportajlar
Ankara-1997Türk Dil Kurumu yayınları
YTE,3-26
586.
CUMALI,Necati,
AKBAL,Oktay
KIRIMLI,Bilal
PARLATIR,İsmail;ENGİNÜ N
İnciOKAY OrlımrKHRMA
N,Zeynep;YETİŞ,Kâzım;BİRİ
NCİ,Necat
PARLATIR,İsmail;ENGİNÜ N
İnci OKAY OrlımrKHRMA
N,Zeynep;YETİŞ,Kâzım;BİRİ
NCİ,Necat
CUMALI,Necati
Yaralı Geyik
1980,Devlet Tiyatroları Yayınları
YTE,3-27
587.
AKTAŞ,Prof.Dr. Şerif
Roman Sanatı Ve Roman incelemesine Giriş
7.Baskı,Ankara-2005,Akçağ yayınları
YTE,3-28
588.
ANAR,Çevirisi:KURTULAN,
İldeniz
Sıraselviler’de Bir Otel Odası
1.baskı,2000,Everest Yayınları
YTE,3-29
589.
SÖYLEMEZ,Orhan;GÖZ,Ke
mal
Salican Cigitov Ve Dünyası
590.
AYTMATOV,Cengiz
Doğumunun 75. Yılı için Armağanı
591.
SÖYLEMEZ,Orhan;GÖZ,Ke
mal
Salican Cigitov Ve Dünyası
592.
Dergi
Türk Tsivilizatsiyasın izildöö Jurnalı
593.
Dergi
Journal Of Turkıc Cıvılızatıon Studıes
584.
585.
Bişkek-2006,Kırgızistan Türkiye Manas
Üniversitesi Yayınları
Bişkek-2004,Kırgızistan Türkiye Manas
Üniversitesi Yayınları
Bişkek-2006,Kırgızistan Türkiye Manas
Üniversitesi Yayınları
No:1 (2004) Bişkek-2004,Kırgız-Türk “Manas”
Üniversiteti Türk Tsivilizatsiyasın İzildöö
Borboru
No:1 (2004) Bişkek-2004 Kırgız-Turk “Manas”
üniversiteli Center For Türk
YTE,3-30
YTE,3-31
YTE,3-32
YTE,3-33
YTE,3-34
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
594.
595.
596.
AKB ABA,Mustafa
ENGİNÜN,İnci;KERMAN;Ze
ynep
ENGİNÜN,İnci;KERMAN;Ze
ynep
Cıvılızatıon Studıes
Gül Fantezisi Şiirler
1.Baskı,Kayseri-2001,Anasam yayınları
Ahmet Haşim Bütün Eserleri,Frankfurt
1.Baskı,İstanbul-1991 ,Dergah yayınları
Seyahatnamesi Mektuplar-Mülakatlar
Ahmet Haşim Bütün Eserleri,Bize göre İkdam’daki
1.Baskı,İstanbul-1991 ,Dergah yayınları
Diğer Yazıları
YTE,3-35
YTE,4-1
YTE;4-2
598.
599.
600.
601.
602.
BARLAS,Gaye;ENGİNÜN,İn
ci
ARGUN Ş AH,Hülya
ARGUN Ş AH,Hülya
ARGUN Ş AH,Hülya
ARGUN Ş AH,Hülya
ARGUN Ş AH,Hülya
603.
ARGUN Ş AH,Hülya
604.
ARGUN Ş AH,Hülya
Ömer Seyfettin Bütün Eserleri Şiirler,Mensur
Şiirler,Fıkralar,Hatıralar,Mektuplar
1.Baskı,İstanbul-2000,Dergah yayınları
YTE,4-10
605.
ENGİNÜN,İnci
Abdülhak Hâmid Tarhan Bütün
Şiirleri,Makber,Ölü,Halce,Bâlâdan Bir
Ses,Vâlidem
2.Baskı,İstanbul-1997,Dergah Yayınları Şiir
YTE,4-11
606.
ENGİNÜN,İnci
607.
608.
ENGİNÜN,İnci
ENGİNÜN,İnci
609.
ENGİNÜN,İnci
610.
ENGİNÜN,İnci
611.
ENGİNÜN,İnci
612.
ENGİNÜN,İnci
613.
KARA,İsmail
614.
YETİŞ,Kâzım
Yahya Kemal için Yazılanlar Cilt-1
1.Baskı,İstanbul-1998,İstanbul Fetih Cemiyeti
YTE,4-20
615.
TOPÇU,Nurettin
Mehmet Akif Bütün Eserleri 10
2.Baskı,İstanbul-1998,Dergah Yayınları
YTE,4-21
597.
Cenap Şahabettin,Evrâk-ı leyâl Şiirler
1.Baskı,İstanbul-2001 ,Dergah Yayınları
YTE,4-3
Ömer Seyfettin Bütün Eserleri Hikâyeler 1
Ömer Seyfettin Bütün Eserleri Hikâyeler 2
Ömer Seyfettin Bütün Eserleri Hikâyeler 3
Ömer Seyfettin Bütün Eserleri Hikâyeler 4
Ömer Seyfettin Bütün Eserleri Makaleler 1
Ömer Seyfettin Bütün Eserleri Makaleler
2,Tercümeler
1.Baskı,İstanbul-1999,Dergah yayınları
1.Baskı,İstanbul-1999,Dergah yayınları
1.Baskı,İstanbul-1999,Dergah y
1.Baskı,İstanbul-1999,Dergah yayınları
1.Baskı,İstanbul-2001 ,Dergah yayınları
YTE,4-4
YTE,4-5
YTE,4-6
YTE,4-7
YTE,4-8
1.Baskı,İstanbul-2001 ,Dergah yayınları
YTE,4-9
Abdülhak Hâmid Tarhan Şiirleri 3 Hep Yahut
2.Baskı İstanbul- 1999,Dergah yayınları Şiir
Hiç,İlham-ı Vatan
Abdülhak Hâmid’in Mektupları
1.Baskı İstanbul- 1995,Dergah yayınları
Abdülhak Hâmid’in Mektupları-2
1.Baskı İstanbul- 1995,Dergah yayınları
Abdülhak Hâmid Tarhan Tiyatroları 3 Duhter-i
1.Baskı İstanbul- 1998,Dergah yayınları
Hindû,Finten
Abdülhak Hâmid Tarhan Tiyatroları 2 Cünûn-ı Aşk
1.Baskı İstanbul- 1998,Dergah yayınları
Ybancı Dostlar
Abdülhak Hâmid Tarhan Tiyatroları 4
1.Baskı İstanbul- 2000,Dergah yayınları
Eşber,Sardanapal
Abdülhak Hâmid’in Hatıraları
1.Baskı İstanbul- 1994,Dergah yayınları
Hüseyin Kâzım Kadri Meşrutiyetten Cumhuriyete
1.Baskı-İstanbul-2000,Dergah yayınları
Hatıralarım
YTE,4-12
YTE,4-13
YTE,4-14
YTE,4-15
YTE,4-16
YTE,4-17
YTE,4-18
YTE,4-19
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
616.
KEMAL, Yahya
Çocukluğum,Gençliğim,Siyâsi Ve Edebî
Hâtıralarım
İstanbul-1973,Baha Matbaası
617.
TANPINAR,Ahmet Hamdi
Mahur Beste
5.Baskı,İstanbul-1999,Dergah yayınları Roman YTE,4-23
618.
TANPINAR,Ahmet Hamdi
Sahnenin Dışındakiler
4.Baskı,İstanbul-1999,Dergah yayınları Roman YTE,4-24
619.
DAGLARCA,Fazıl Hüsnü
Dört Kanatlı Kuş
2.Baskı,İstanbul-1995,Özgür Yayın dağıtım
YTE,4-25
620.
TOPÇU,Nurettin
Türkiye’nin Maarif Davası Bütün Eserleri 4
3.Baskı,İstanbul-1997,Dergah y
YTE,4-26
622.
YAMAN,Yard.Doç.Dr.Ertuğr
ul;KÖSTEKÇİ,Okt.Mehmet
ÇAMLIBEL,Faruk Nafız
623.
RADO,Şevket
Üniversiteler için Örnekli-Uygulamalı Türk dili Ve
1.Baskı,Ankara-1998,Gazi Kitabevi
Kompozisyon
Han Duvarları
İstanbul-1996,Atlas Kitabevi
1.Baskı,Ankara-1986 Kültür Ve Turizm
Ahmet Mithat Efendi
Bakanlığı yayınları
624.
TOPÇU,Nurettin
625.
TOPÇU,Nurettin
626.
TOPÇU,Nurettin
iradenin davası Devlet Ve Demokrasi Bütün
Eserleri 7
Ahlâk Nizamı Bütün Eserleri 3
627.
ÖGÜN,Süleyman Seyfi
Türkiye’de Cemaatçi Milliyetçilik Nurettin Topçu İstanbul- 1998,Dergah yayınları
YTE,4-33
628.
629.
630.
631.
632.
633.
634.
635.
636.
637.
638.
639.
640.
KARAMAN ;Hüseyin
BERK,İlhan
BERK,İlhan
BERK,İlhan
BERK,İlhan
BERK,İlhan
BERK,İlhan
BERK,İlhan
BERK,İlhan
BERK,İlhan
BERK,İlhan
BERkİlhan
ANDI,M.Fatih
Nurettin Topçu’da Ahlâk felsefesi
Kült Kitap
Poetika
Günaydın Yeryüzü
Aşıkane
Galata
Dün Dağlarda Dolaştım Evde Yoktum
Atlas
Avluya Düşen Gölge
Delta Ve Çocuk
İstanbul Kitabı
Pera
Tarık Buğra
YTE,4-34
YTE,5-1
YTE,5-2
YTE,5-3
YTE,5-4
YTE,,5-5
YTE,5-6
YTE,5-7
YTE,5-8
YTE,5-9
YTE,5-10
YTE,5-11
YTE,5-12
641.
BUGRA,Tarık
Bütün Eserleri 11,Osmancık
642.
BUGRA,Tarık
Bütün Eserleri 6,Dönemeçte
621.
Bergson Bütün Eserleri 8
YTE,4-22
YTE,4-27
YTE,4-28
YTE,4-29
2.Baskı,İstanbul-1998,Dergah yayınları
YTE,4-30
1.Baskı,İstanbul-1998,Dergah yayınları
YTE,4-31
3.Baskı,İstanbul-1997,Dergah yayınları
YTE,4-32
1.Baskı,İstanbul-2000,Dergah yayınları
2.Bakı,İstanbul-2001,Yapı Kredi yayınları
2.baskı,İstanbul-2001,Yapı Kredi Yayınları
1.Baskı,İstanbul-1982,Adam yayıncılık
1.Baskı-İstanbul-1982,Adam yayıncılık
2.baskı,İstanbul-1997,Adam Yayınları
1.Baskı,İstanbul-1993,Adam yayınları
1.Baskı,İstanbul-1987,Adam yayınları
1.Baskı,İstanbul-1996,Adam Yayınları
1.Baskı,İstanbul-1984,Adam Yayınları
1.Baskı,İstanbul-1994,Adam Yayınları
1.Baskı,İstanbul-1990,Adam yayınları
İstanbul-2000,Şule Yayınları
11.Baskı,İstanbul-1999,Ötüken Neşriyat
Yayınları
6.Baskı,İstanbul-1997,Ötüken Neşriyat
YTE,5-13
YTE,5-14
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
Yayınları
643.
BUGRA,Tarık
Bütün Eserleri 15,Siyah Kehribar
1.Baskı,İstanbul-1955,Ötüken Neşriyat yayınları YTE,5-15
644.
BUGRA,Tarık
Bütün Eserleri 8,Yağmur Beklerken
6.Baskı,İstanbul-1998,Ötüken Neşriyat Yayınları YTE,5-16
645.
BUGRA,Tarık
Bütün Eserleri 5,Ibişin Rüyası
9.Baskı,İstanbul-1998,Ötüken Neşriyat Yayınları YTE,5-17
646.
647.
648.
649.
650.
651.
652.
653.
AKTAŞ,Cihan
AKTAŞ,Cihan
AKTAŞ,Cihan
AKTAŞ,Cihan
AKTAŞ,Cihan
KAPLAN,Mehmet
KAPLAN,Mehmet
KAPLAN,Mehmet
KERMAN,Zeynep;ENGİNÜN
,İnci
Üç ihtilal Çocuğu
Üç ihtilal Çocuğu
Üç ihtilal Çocuğu
Üç ihtilal Çocuğu
Üç ihtilal Çocuğu
Büyük Türkiye Rüyası
Edebiyatımızın içinden
Nesillerin Ruhu
4.Baskı,İstanbul-1992,Nehir yayınları
4.Baskı,İstanbul-1992,Nehir yayınları
4.Baskı,İstanbul-1992,Nehir yayınları
4.Baskı,İstanbul-1992,Nehir yayınları
4.Baskı,İstanbul-1992,Nehir yayınları
4.Baskı,İstanbul-1998,Dergâh Yayınları
2.Baskı,İstanbul-1998,Dergâh Yayınları
7.Baskı,İstanbul-1999,Dergâh Yayınları
YTE,5-18
YTE,5-19
YTE,5-20
YTE,5-21
YTE,5-22
YTE,5-23
YTE,5-24
YTE,5-25
Mehmet Kaplan Hayatı ve Eserleri
1.Baskı,İstanbul-2000,Dergâh Yayınları
YTE,5-26
Mehmet Kaplan Ali’ye Mektuplar
1.Baskı,İstanbul-1999,Dergâh Yayınları
YTE,5-27
Beyaz Gemi
Güzel Irmak
Şükûfe Nihal
YTE,5-28
YTE,5-29
YTE,5-30
654.
656.
657.
658.
KERMAN,Zeynep;ENGİNÜN
,İnci
AYTMATOV,Cengiz
BERK,İlhan
ARGUN Ş AH,Hülya
659.
KARACA,Birsen
Ermeni Edebiyatı Seçkisi
660.
661.
662.
ADIVAR,Halide Edip
AYTMATOV,Cengiz
EDGÜ,Ferit
Kubbede Kalan Hoş Sada
Öğretmen Duyşen
Av
1.Baskı,İstanbul-2001,Cem Yayınları
2.Baskı,İstanbul-1992,Adam Yayınları
1.Baskı,Ankara-2002,Akçağ yayınları
1.Baskı,Ankara-2001,T.C.Kültür Bakanlığı
Yayınları
3.Baskı,İstanbul-1991 ,Atlas Kitabevi
4.Baskı,İstanbul-2002,Da yayıncılık
2.Baskı,İstanbul-2001,Yapı Kredi yayınları
663.
EDGÜ;Ferit
Eylülün Gölgesinde Bir Yazdı
2.Baskı,İstanbul-2001,Yapı Kredi Yayınları
YTE,5-35
664.
ATAÇ,Nurullah
Okuruma Mektuplar Prospero ile Caliban
1.Baskı,İstanbul-1999,Yapı Kredi Yayınları
YTE,5-36
665.
AKSAL,Sabahattin Kudret
Oyunlar
1.Baskı,İstanbul-1998,Yapı Kredi yayınları
YTE,5-37
666.
ATAÇ,Nurullah
Dergilerde
1.Baskı,İstanbul-2000,Yapı Kredi Yayınları
YTE,5-38
667.
668.
ATAÇ,Nurullah
MAKAS,Zeynelâbidin
Diyelim Söz Arasında
Azerbaycan Çağdaş Hikaye Antolojisi
1.Baskı,İstanbul-1998,Yapı Kredi Yayınları
1.Baskı,Ankara- 1991,Kültür Bakanlığı
YTE,5-39
YTE,6-1
655.
YTE,5-31
YTE,5-32
YTE,5-33
YTE,5-34
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
669.
Panoroma
Felsefe Tartışmaları
Yayınları
1.Baskı,İstanbul-1999,Panoroma yayınları
670.
ÇALIK,Ramazan
Ermeni Olayları
1.Baskı,Ankara-2000,Kültür Bakanlığı yayınları YTE,6-3
671.
Ömer Seyfettin Hikaye yarışması Dedemin Sevdaları
1.Baskı,İstanbul-2001,Türk Edebiyatı Vakfı
YTE,6-4
672.
673.
674.
675.
676.
LEWIS,Bernard
AKBAL,Oktay
MANYAS,Nezih
SOTİRİYU,Dido
YüCEBAŞ,Hilmi
Tarihte Araplar
Yazmak yaşamak
Radyofonik Piyes
Benden Selam Söyle Anadoluya
Süleyman Nazif’ten Hatıralar
YTE,6-5
YTE,6-6
YTE,6-7
YTE,6-8
YTE,6-9
677.
AYVERDİ,Sâmiha
Bir Dünyâdan Bir Dünyâya
678.
VESAAS,Tarjei
Buz Sarayı
679.
VERGİLİUS
Aeneas 3
680.
681.
682.
683.
684.
ORUÇOGLU,Hidayet
KURAL;Orhan
AKIN,Gülten
AKIN,Gülten
KOCAKAPLAN,İsa
Ata Kabri
Bir Gezginin Dünyası
Toplu Şiirler 1
Şiiri Düzde Kuşatmak
Kırım’dan Londra’ya Cengiz Dağcı
İstanbul-1979,Edebiyat Fakültesi Basımevi
1.Baskı,İstanbul-1972,Kitaş Yayınları
İstanbul-1944,İstanbul Basımevi
9.Baskı,İstanbul-1993,Alan Yayıncılık
İstanbul-1957,Aka Kitabevi
2.Baskı,İstanbul-2000,Kubbealtı Neşriyatı
yayınları
İstanbul-1972,Cem yayınları
İstanbul-1971,İstanbul Edebiyat Fakültesi
Matbaası
1.Baskı,Ankara-2001,Kültür Bakanlığı
4.Baskı,İstanbul-2001,Beril Yayınları
2.Baskı,İstanbul-2000,Yapı Kredi yayınları
1.Baskı,İstanbul-1996,Yapı Kredi yayınları
1.Baskı,İstanbul-1998,Damla Y ayınevi
685.
KOCAKAPLAN,İsa
Cengiz Dağcı’nın Dört Romanı
1.Baskı,İstanbul-1999,Milli Eğitim Basımevi
YTE,6-18
686.
687.
688.
689.
690.
691.
KOCAKAPLAN,İsa
NIETZSCHE
GEÇER,İlhan
SEYFETTİN,Ömer
SEYFETTİN,Ömer
SEYFETTİN,Ömer
istiklâl Marşımız Ve Mehmet Akif Ersoy
Seçilmiş Düşünceler
Ömer Bedrettin Uşaklı
Hikayeler 5,Asılzadeler
Hikayeler 4,Gizli Mabet
Bütün Eserleri 10,Beyaz Lâle
YTE,6-19
YTE,6-20
YTE,6-21
YTE,6-22
YTE,6-23
YTE,6-24
692.
ÖZEL,Ahmet
693.
BUDAK,Sabiha
694.
GEDİKEmine
2.Baskı,İstanbul-1999,Tavaslı Matbaası
2.Baskı,İstanbul-1972,Varlık yayınları
1.Baskı,Ankara- 1986,Başbakanlık Basımevi
İnkilap Ve Aka
1.Baskı,İstanbul-1975,İnkilap Ve aka
Ankara,Bilgi Basımevi
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Büyük Mecmua’da Edebî Makaleler - Bitirme
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Çalışması
İstanbul- 2006
Yakup Kadri’nin Romanlarında Tipler Sözlüğü
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
(Kiralık Konak-Nur Baba-Hüküm Gecesi)-Bitirme Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
Çalışması
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Aşk-ı Memnu’nun Tahlili Ve Aşk-ı Memnu’da
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Kadına Bakış Açısı-Bitirme Çalışması
İstanbul- 2006
YTE,6-2
YTE,6-10
YTE,6-11
YTE,6-12
YTE,6-13
YTE,6-14
YTE,6-15
YTE,6-16
YTE,6-17
TEZ,1-1
TEZ,1-2
TEZ,1-3
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
695.
ULUSOY,Sedat
696.
KILIÇ,Hacı Murat
697.
YENEN,Derya
698.
SAGSOZ,Seda
699.
AYDIN,Buket
700.
DİNÇ,Murat
701.
KAPANCI,Müge;PEKTAŞ, Şe
yma
702.
SAYAR,Selma
703.
ARTUT,Evren
704.
İNCE,Emine
705.
AZARKAN,Muhammed Şerif
706.
ACAR,Canan
707.
AYDIN,Buket
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Namık Kemal Karabelâ Münasebetiyle Şahabeddin
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Süleyman-Bitirme Çalışması
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Gaspıralı İsmail Ve Dilde Birlik-Bitirme Çalışması Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Adıyaman’da Ölüm Geleneği Ve Ağıtlar- Bitirme
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Çalışması
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Osmanlı Türkçesinde Fiil Çekim Ekleri
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Attila Ilhan’ın Şiirinde Kadının Toplumsal Açıdan
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Yeri-Bitirme Çalışması
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Osmanlı Türkçesinde Fiil Ve Fiil Çekimi- Bitirme
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Çalışması
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Mizancı Murad Bey Ve Üdebâmızın Nümûne-i
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İmtisâlleri-Bitirme Çalışması
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Izâhu’l-Merâm Fî Meziyyeti’l-Kelâm Yâhûd
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Şerhü’n-Noktatü Ve’l-Kalem- Bitirme Çalışması
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Beş Şehirdeki Erzurum Meslek Ve Sanat DallarıFakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Bitirme Çalışması
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Nikâh-ı Hz. Hadîce-Bitirme Çalışması
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Ziynetü’l Necâlis Recâizâde Ahmet Cevdet- Bitime
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Çalışması
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Araba Sevdası Ve Şık Romanlarında Alafranga
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Tipler-Bitirme Çalışması
İstanbul- 2006
Attila Ilhan’ın Şiirinde Kadının Toplumsal Açıdan İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Yeri-Bitirme Çalışması
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
TEZ,1-4
TEZ,1-5
TEZ,1-6
TEZ,1-7
TEZ,1-8
TEZ,1-9
TEZ,1-10
TEZ,1-11
TEZ,1-12
TEZ,1-13
TEZ,1-14
TEZ,1-15
TEZ,1-16
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Kadıköyü’nün Romanı Safiye Erol-Bitirme
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Çalışması
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Karatay(Karadayı)Köyü Folkloru Ve EdebiyatıFakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Bitirme Çalışması
İstanbul- 2006
Yakup Kadri’nin Romanlarında Tipler
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Sözlüğü(Sodom Ve Gomore-Yaban- Ankara)Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
Bitirme Çalışması
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Namık Kemal Karabelâ Münasebetiyle Şahabeddin
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Süleyman_Bitirme Çalışması
İstanbul- 2006
708.
OZDEN,Begüm
709.
SUNGUR,Funda
710.
İNAL,Figen
711.
ULUSOY,Sedat
712.
KAPANCI,Müge;PEKTAŞ,Şe
yma
Mizancı Murad Bey Ve Üdebâmızın Nümûne-i
İmtisâlleri-Bitirme Çalışması
713.
ACAR,Canan
Araba Sevdası Ve Şık Romanlarında Alafranga
Tipler-Bitirme Çalışması
714.
AZARKAN,Muhammed Şerif
715.
ŞERMAN,Tuğba;OZSÜT,Tub
a;TOSUN,Suna
716.
DİNÇ,Murat
717.
AYDOGAN,Burcu
Karagöz Karakterleri Ve Tanıtıcı Hayal
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Şarkılarının İncelenmesi (1969 Basımı Muhittin
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Sevilen Kitabından Derlemeler)- Bitirme Çalışması İstanbul- 2006
718.
ARSLANTAŞ,Ayça
Gümüşdamla/Anltalya Folkloru Ve EdebiyatıBitirme Çalışması
719.
KARACAN,Aslı;AKBULUT,
Başak Bengisu,ÜN,Sezer
Reklamlarda Dil-Bitirme Çalışması
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Ziynetü’l Necâlis Recâizâde Ahmet Cevdet- Bitime
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Çalışması
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Dîvân-ı Mehmed Emin Hilmi Efendi
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Osmanlı Türkçesinde Fiil Ve Fiil Çekimi- Bitirme
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Çalışması
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
TEZ,1-17
TEZ,1-18
TEZ,1-19
TEZ,1-20
TEZ,1-21
TEZ,1-22
TEZ,1-23
TEZ,1-24
TEZ,1-25
TEZ,1-26
TEZ,1-27
TEZ,1-28
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
720.
ÖZEL,Ahmet
Büyük Mecmua’da Edebî Makaleler- Bitirme
Çalışması
721.
ODABAŞ,Sena Selin
“ölmeye Yatmak” Romanına Sosyolojik Bir
Yaklaşım Denemesi-Bitime Çalışması
722.
EDİZ,Ferahnaz
Bosnalı Alaeddin Sabit ve Tipografik MizahBitirme Çalışması
723.
AKMERCAN,Fatoş
Gazavât-Nâme-Bitirme Çalışması
724.
PAMUKÇU,Fatime
Halide Edib’in Ateşten Gömlek Ve Yakup Kadri
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Karaosmanoğlu’nun Yaban Romanlarındaki Kadın
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Karakterlerinin Değerlendirilmesi Ve
İstanbul- 2006
Karşılaştırılması- Bitirme Çalışması
725.
İNCE,Emine
Nikâh-ı Hz. Hadîce-Bitirme Çalışması
726.
YENEN,Derya
Adıyaman’da Ölüm Geleneği Ve Ağıtlar- Bitirme
Çalışması
727.
SAGSÖZ,Seda
Osmanlı Türkçesinde Fiil Çekim Ekleri
728.
DİNÇ,Murat
Osmanlı Türkçesinde Fiil Ve Fiil Çekimi- Bitirme
Çalışması
729.
DİNÇ,Murat
Osmanlı Türkçesinde Fiil Ve Fiil Çekimi- Bitirme
Çalışması
730.
AYTOK,Seda
Ziya Osman Saba’nın Şiirlerinde Mutluluk-Bitirme
Çalışması
731.
YAGCI,Fatma
Türkiye Türkçesinde Ölçü Birimi AdlandırmalarıBitirme Çalışması
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
TEZ,1-29
TEZ,1-30
TEZ,1-31
TEZ,1-32
TEZ,1-33
TEZ,1-34
TEZ,1-35
TEZ,1-36
TEZ,1-37
TEZ,1-38
TEZ,1-39
TEZ,1-40
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
732.
ODABAŞ,Sena Selin
“Ölmeye Yatmak” Romanına Sosyolojik Bir
Yaklaşım Denemesi-Bitime Çalışması
733.
EDİZ,Ferahnaz
Bosnalı Alaeddin Sabit ve Tipografik MizahBitirme Çalışması
734.
KISACIK,Übeydullah
Keçecizade izzet Molla’nın Hazân-ı Asâr
Divançesi-Bitirme Çalışması
735.
AYDIN,Mehmet Sait
Turgut Uyar Ve Cahit Zarifoğlu Şiirinde
“Yalnızlık” Olgusu-Bitirme Çalışması
736.
AYDIN,Mehmet Sait
Turgut Uyar Ve Cahit Zarifoğlu Şiirinde
“Yalnızlık” Olgusu-Bitirme çalışması
737.
OZDEN,Begüm
738.
KARACAN,Aslı;AKBULUT,
Başak Bengisu,ÜN,Sezer
739.
BOZTEN,Ali
740.
DİNÇEL,Alper
741.
DİNÇEL,Alper
742.
DİNÇEL,Alper
743.
ŞİRİNOGLU,Cenk
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Kadıköyü’nün Romanı Safiye Erol-Bitirme
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Çalışması
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Reklamlarda Dil-Bitirme Çalışması
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Reyhanlı/Hatay Folkloru Ve Edebiyatı- Bitirme
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Çalışması
İstanbul- 2005
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Ahmet Mithat’tan Muallim Naci’ye Mektuplar
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
(muhaberât Ve Muhâverat) Bitirme Çalışması
İstanbul- 2005
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Ahmet Mithat’tan Muallim Naci’ye Mektuplar
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
(muhaberât Ve Muhâverat) Bitirme Çalışması
İstanbul- 2005
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Ahmet Mithat’tan Muallim Naci’ye Mektuplar
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
(muhaberât Ve Muhâverat) Bitirme Çalışması
İstanbul- 2005
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Sami Paşazâde Sezai’nin “küçük Şeyler”i- Bitirme
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Çalışması
İstanbul- 2005
TEZ,1-41
TEZ,1-42
TEZ,1-43
TEZ,1-44
TEZ,1-45
TEZ,1-46
TEZ,1-47
TEZ,2-1
TEZ,2-2
TEZ,2-3
TEZ,2-4
TEZ,2-5
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Osmanlı Türkçesinde Son Çekim Edatları - Bitirme
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Çalışması
İstanbul- 2005
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Osmanlı Türkçesinde Cümle Bilgisi- Bitirme
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Çalışması
İstanbul- 2005
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Divâçe-i Süleyman Fehîm-Bitirme Çalışması
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2005
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Osmanlı Türkçesinde Yapım Ekleri- Bitirme
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Çalışmaları
İstanbul- 2005
744.
TEVETOGLU,Handan
745.
DURUK,Derya
746.
GÜMÜŞSOY,Eren
747.
ÜNAL,Fazilet
748.
ŞAHAN,Kayhan
izzet Melih’in “Hüzün Ve Tebessüm”Adlı Eserinin İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Günümüz Türk Harflerine Aktarımı Ve Eserin
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Değerlendirmesi- Bitirme Çalışmaları
İstanbul- 2005
749.
TATAR,Selim;YÜKSEL,Zeli
ha;ARTAN,Muhammet
Senîh-î Mevlevî Dîvânı-Bitirme Çalışması
750.
GEZER,Mehmet Ali
751.
OZDEMİR, Kenan
752.
BİLGİÇ,Neşe
753.
BİLGİÇ,Neşe
754.
SARI,Tuğba
1950 Kuşağı Öykücülüğü Ve Bu Dönem
Öykücülerinden Erdal Öz Ve Bilge Karasu’nun
Dilsel Porteleri-Bitirme Çalışması
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2005
TEZ,2-16
755.
SARI,Tuğba
1950 Kuşağı Öykücülüğü Ve Bu Dönem
Öykücülerinden Erdal Öz Ve Bilge Karasu’nun
Dilsel Porteleri-Bitirme
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2005
TEZ,2-17
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2005
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Hızırağazâde Said Bey Divâçesi-Bitirme Çalışması Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2005
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Sait Faik’in Hikayelerinde “Hastalık Ve Ölüm”Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
bitirme Çalışması
İstanbul- 2005
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Namık Kemal’in Tiyatro Eserlerinde Aşk- Bitirme
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
çalışması
İstanbul- 2005
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Namık Kemal’in Tiyatro Eserlerinde Aşk- Bitirme
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
çalışması
İstanbul- 2005
TEZ,2-6
TEZ,2-7
TEZ,2-8
TEZ,2-9
TEZ,2-10
TEZ,2-11
TEZ,2-12
TEZ,2-13
TEZ,2-14
TEZ,2-15
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
Çalışması
756.
TATAR,Selim;YÜKSEL,Zeli
ha;ARTAN,Muhammet
757.
KOCAMAN,Pınar
758.
ŞAHİN,Zuhal
759.
ŞERMAN,Tuğba;ÖZSÜT,Tub
a;TOSUN,Suna
760.
BARIŞ,Tarık
761.
GEDİKEmine
762.
BARIŞ,Tarık
763.
KILIÇ,Hacı Murat
764.
ÖZDEMİR, Kenan
765.
ÖZDEMİR, Kenan
766.
ERİŞİGÜL,Mehmet Emin
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2005
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Bedri Rahmi Eyüboğlu Ve Şiirlerinde Renk
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Unsuru-Bitirme Çalışması
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
XVIII.Yüzyıl Osmanlı Türkçesinde Fiil çekimiFakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Bitirme Çalışması
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Dîvân-ı Mehmed Emin Hilmi Efendi
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Çalıkuşu’nda Eğitim Meselesi
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Aşk-ı Memnu’nun Tahlili Ve Aşk-ı Memnu’da
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
Kadına Bakış Açısı-Bitirme Çalışması
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Çalıkuşu’nda Eğitim Meselesi
Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Gaspıralı İsmail Ve Dilde Birlik-Bitirme Çalışması Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
İstanbul- 2006
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Sait Faik’in Hikayelerinde “Hastalık Ve Ölüm”Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
bitirme Çalışması
İstanbul- 2005
İstanbul Kültür Üniversitesi Fen Edebiyat
Sait Faik’in Hikayelerinde “Hastalık Ve Ölüm”Fakültesi Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü,
bitirme Çalışması
İstanbul- 2005
Senîh-î Mevlevî Dîvânı-Bitirme Çalışması
Kant Ve Felsefesi
İnsan Yaynları,İstanbul-1997
TEZ,2-18
TEZ,2-19
TEZ,2-20
TEZ,2-21
TEZ,2-22
TEZ,2-23
TEZ,2-24
TEZ,2-25
TEZ,2-26
TEZ,2-27
TEZ,3-28
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
767.
JOYCE,James,Çeviren:ERKM
EN,Nevzat
Ulysses
Yapı Kredi yayınları,İstanbul-1996
TEZ,3-29
768.
KAZANCAKİS,Türkçesi;GÜ
ROL,Ender
Günaha Son Çağrı
Cem yayınları,İstanbul-1989
TEZ,3-30
769.
TOLSTOY
Türkçesi;RAŞA,Sevim
Çocukluk Delikanlılık Gençlik
3.Baskı,Oda Yayınları,İstanbul-1990
TEZ,3,31
770.
SHAKESPEARE,William
IV.Henry
3.Baskı,Remzi Kitabevi,İstanbul-2000
TEZ,3-32
771.
SHAKESPEARE,William
Yok Yere Yaygara
2.Baskı,Remzi Kitabevi,İstanbul-2000
TEZ,3-33
772.
SHAKESPEARE,William
Yeter ki Sonu iyi Bitsin
4.Baskı,Remzi Kitabevi,İstanbul-2001
TEZ,3,34
773.
SHAKESPEARE,William
Size Nasıl Geliyorsa
2.Baskı,Remzi Kitabevi,İstanbul-1999
TEZ,3-35
774.
SHAKESPEARE,William
Kış Masalı
1.Baskı,Kültür Bakanlığı yayınları,Ankara- 1979 TEZ,3-36
775.
SHAKESPEARE,William
Julıus Caesar
6.Baskı,Remzi Kitabevi,İstanbul-1999
TEZ,3-37
776.
GOGOL
Taras Bulba
1.Baskı,Oda yayınları,İstanbul-2000
TEZ,3-38
777.
MACHIAVELLI
Hükümdar
Şule Yayınları,İstabul-1997
TEZ,3-32
778.
JOYCE, James
Ulysses
Yapı Kredi Yayınlarıİstanbul 1996
TEZ,3-33
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
779.
ERİŞİRGİL, Mehmet Emin
Kant ve Felsefesi
İnsan Yayınları İstanbul 1997
TEZ,3,34
780.
GOGOL
Taras Bulba
Oda Yayınları İstanbul 2000
TEZ,3-35
781.
SHAKESPERARE, Willam
Julıus Caesar
Altıncı Baskı İstanbul 1999
TEZ,3-36
782.
SHAKESPERARE,willam
Kış Masalı
Kültür Bakanlığı Yayınları Ankara 1979
TEZ,3-37
783.
SHAKESPEARE,William
Size Nasıl Geliyorsa
2. Baskı İstanbul 1999
TEZ,3-38
784.
SHAKESPEARE, William
Yeter ki sonu iyi Bitsin
4. Baskı İstanbul 2001
TEZ,3-32
785.
SHAKESPEARE,William
Yok Yere Yaygara
2. Baskı İstanbul 2002
TEZ,3-33
786.
SHAKESPEARE,William
4. Henri
3. basım İstanbul 2000
TEZ,3,34
787.
TOLSTOY
Çocukluk Delikanlılık Gençlik
Oda Yayınları 3. basım İstanbul 1990
TEZ,3-35
788.
KAZANCAKİS
Günaha Son Çağrı
İstanbul 1889
TEZ,3-36
789.
BALTA,Ahmet Cevat
Sekseninci Yılın Ürünleri
Bursa
TEZ,3-37
790.
AYDOGDU,Hamza
Başarının Yolları
Işık Yayınları İstanbul 2002
TEZ,3-38
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
791.
ASYA, Arif Nihat
Bir Bayrak Rüzgar Bekliyor
Otüken Yayınları İstanbul 1997
TEZ,3-32
792.
GOLDONİ, Carlo
Otelci Güzeli
Betik Yayınları Ankara 1984
TEZ,3-33
793.
Anglo sakson Hikayeleri
Aşk incisi
İstanbul 1946
TEZ,3,34
794.
J-J. ROUSSEAU
ilimler ve Sanatlar Hakkında Nutuk
İstanbul 1942
TEZ,3-35
795.
VOLTAİRE
Hikayeler
İstanbul 1946
TEZ,3-36
796.
SENA ,Cemil
Meşhur Filozoflar
Nebioğlu Yayınevi İstanbul
TEZ,3-37
797.
TÜRKKAN, Oğuz
Milliyetçilik Yolunda
Müftüoğlu Yayınevi İstanbul 1949
TEZ,3-38
798.
GEREZ, Habib
Meyhaneden Çıkan Kuzal
İstanbul 1956
TEZ,3-32
799.
ERBAY, Erdoğan
Tanpınarın Huzurunda Musikinin Büyülü Dünyası Erzurum 2001
TEZ,3-33
800.
Ekonomi Ansiklopedisi
Mİliyet Gazetesi Copyright 1991
TEZ,3,34
801.
LE MARIAGE FORCE
Zor Nikahı
Remzi Kitabevi İstanbul
TEZ,3-35
802.
Ali Bey
Ayyar Hamza
Renzi Kitabevi İstanbul
TEZ,3-36
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
803.
SOPHOKLES
Kral Oidipus
Ankara 1959
TEZ,3-37
804.
ÇETİNÇELİK, Muhammed
Alfred Nobel Ve Armağanları
Evren Yayınları İstanbul 1969
TEZ,3-38
805.
OZTÜRK Yaşar Nuri
400 Soruda İslam
Yeni Boyut İstanbul 1993
TEZ,3-32
806.
VIE ET AVENTURES
Robinson Crusoe
Paris
TEZ,3-33
807.
W. Somerset Maugham
Aya Doğru
Tülin Kitabevi
TEZ,3,34
808.
FAHRİ Halit
Balkonda Saatler
İstanbul 1931
TEZ,3-35
809.
Çeviren Zahir Güvemli
Tilkinin Romanı
Varlık Yayınları 1963
TEZ,3-36
810.
ŞAHİN, Abdülfettah
Şüpheler ve çıkış Yolları
Zaman Gazetesi Ankara1990
TEZ,3-37
811.
SARAR İsmail Ali
Aydınlığı Açılan Kapı
Hatipoğlu Yayınları Eski şehir
TEZ,3-38
812.
J. SWIET
Gullıver’in Seyahatleri
Ankara 1944
TEZ,3-32
813.
CARIM, Fuad
General Mirandanın Türkiye’ye Dair Hatıratı
Berksoy Matbaası 1965
TEZ,3-33
814.
FR W. FOERSTER
iyi insan iyi Vatandaş
Doğan Kardeş Yayınları 1954
TEZ,3,34
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
815.
FRANCIS CARGO
Geçmiş Günler
Varlık Yayınları
TEZ,3-35
816.
ONUR Nemci
Mezarlarında Yaşayanlar
İstanbul 1963
TEZ,3-36
817.
Chateau briand
Atala Rene
Hilmi Kitabevi 1937
TEZ,3-37
818.
OUESSANT ,MARSEL
Kara gömlekliler ihtilali
İstanbul 1937
TEZ,3-38
819.
AYTUR, Necla
Amerikan Romanında Gerçekçilik
Ankara1974
TEZ,3-32
820.
Öncel, SÜHEYLA
Decameron Öykülerinde insan Anlayışı
Ankara 1979
TEZ,3-33
821.
Jean Marie Stoerkel
Mesih Papayı Neden Vurdu
Sabah Kitapçılık İstanbul 1997
TEZ,3,34
822.
TANÖR Bülent
inkilap Tarihi Dersleri Nasıl Okutulmalı
Sarmal Yatınevi İstanbul 1997
TEZ,3-35
823.
BELEN, Bolulu
Kominist Rusya
İstanbul 1947
TEZ,3-36
824.
BULUT, Hayrettin
Devlete Çarpan Kamyon
Yalçın Yayınlarıİstanbul 1997
TEZ,3-37
825.
JAMES A. MICHENER
Andau Köprüsü
Tür Yayınları Ankara 1972
TEZ,3-38
826.
TOTAMIŞ Ateş
Bıktım Bu YÖK ten
Sarmal Yayınevi İstanbul 1995
TEZ,3-32
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
827.
ARIK Remzi Oğuz
ideal ve ideoloji
Hareket Yayınları İstanbul
TEZ,3-33
828.
ALANYALI,M.Rauf
Özal Dönemi Yazıları
Ufuk Matbaası,İstanbul-1989
TEZ,3,34
829.
BELLİ, Şemsi
Aşk Dersleri
3.Baskı,Kağnı Yayınları,İstanbul
TEZ,3-35
830.
FRANCİS,Assisili
Nikos Kazancakis
1.Baskı,,Yalçın Yayınları,İstanbul-1995
TEZ,3-36
831.
LAROUSSE BÜYÜK AN
SİKLOPEDİ-1
MEYDAN-LAROUSSE
Birinci Cilt,Meydan Yayınevi,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
832.
LAROUSSE BÜYÜK
ANSİKLOPEDİ-2
MEYDAN-LAROUSSE
İkinci Cilt,Meydan Yayınevi,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
833.
LAROUSSE BÜYÜK
ANSİKLOPEDİ-3
MEYDAN-LAROUSSE
Üçüncü Cilt,Meydan Yayınevi,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
834.
LAROUSSE BÜYÜK
ANSİKLOPEDİ-4
MEYDAN-LAROUSSE
Dördüncü Cilt,Meydan Yayınevi,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
835.
LAROUSSE BÜYÜK
ANSİKLOPEDİ-5
MEYDAN-LAROUSSE
Beşinci Cilt,Meydan Yayınevi,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
836.
LAROUSSE BÜYÜK
ANSİKLOPEDİ-6
MEYDAN-LAROUSSE
Altıncı Cilt,Meydan Yayınevi,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
837.
LAROUSSE BÜYÜK
ANSİKLOPEDİ-7
MEYDAN-LAROUSSE
Yedinci Cilt,Meydan Yayınevi,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
838.
LAROUSSE BÜYÜK
ANSİKLOPEDİ-8
MEYDAN-LAROUSSE
Sekizinci Cilt,Meydan Yayınevi,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
839.
LAROUSSE BÜYÜK
ANSİKLOPEDİ-9
MEYDAN-LAROUSSE
Dokuzuncu Cilt,Meydan Yayınevi,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
840.
LAROUSSE BÜYÜK
ANSİKLOPEDİ-11
MEYDAN-LAROUSSE
Onbirinci Cilt,Meydan Yayınevi,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
841.
LAROUSSE BÜYÜK AN
SİKLOPEDİ-12
MEYDAN-LAROUSSE
Onikinci Cilt,Meydan Yayınevi,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
842.
Türk Dili Ve Edebiyatı
Ansiklopedisi-1
Devirler/Isimler/Eserler/Terimler
Birinci Cilt ,Dergah yayınları,İstanbul-1977
Ansiklopedi
dolabı
843.
Türk Dili Ve Edebiyatı
Ansiklopedisi-3
Devirler/Isimler/Eserler/Terimler
Üçüncü Cilt ,Dergah yayınları,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
844.
Türk Dili Ve Edebiyatı
Ansiklopedisi-4
Devirler/Isimler/Eserler/Terimler
Dördüncü Cilt ,Dergah yayınları,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
845.
Türk Dili Ve Edebiyatı
Ansiklopedisi-5
Devirler/Isimler/Eserler/Terimler
Beşinci Cilt ,Dergah yayınları,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
846.
Türk Dili Ve Edebiyatı
Ansiklopedisi-6
Devirler/Isimler/Eserler/Terimler
Altıncı Cilt ,Dergah yayınları,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
847.
Türk Dili Ve Edebiyatı
Ansiklopedisi-8
Devirler/Isimler/Eserler/Terimler
Sekizinci Cilt ,Dergah yayınları,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
848.
Ansiklopedi
Çağlayan Bilim Ve Teknik Ansiklopedisi-1
Birinci Cilt,Çağlayan Yayınevi,İstanbul- 1979
Ansiklopedi
dolabı
849.
Hürriyet
Ana Britannica-Genel Kültür Ansiklopedisi-1
Ana yayıncılık A.Ş. Ve encyclopaedıa
Brıtannıca,İnc.,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
850.
Hürriyet
Ana Britannica-Genel Kültür Ansiklopedisi-2
Ana yayıncılık A.Ş. Ve encyclopaedıa
Brıtannıca,İnc.,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
851.
Hürriyet
Ana Britannica-Genel Kültür Ansiklopedisi-3
Ana yayıncılık A.Ş. Ve encyclopaedıa
Brıtannıca,İnc.,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
852.
Hürriyet
Ana Britannica-Genel Kültür Ansiklopedisi-4
Ana yayıncılık A.Ş. Ve encyclopaedıa
Brıtannıca,İnc.,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
853.
Milliyet
Büyük Larousse-Sözlük Ve Ansiklopedisi- 12
İnterpress Basın Ve Yayıncılık,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
854.
Milliyet
Büyük Larousse-Sözlük Ve Ansiklopedisi- 13
İnterpress Basın Ve Yayıncılık,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
855.
IŞIK,İhsan
Türkiye Edebiyatçılar Ve Kültür Adamları
Ansiklopedisi-1
1.Baskı ,Elvan yayınları,Ankara 2006
Ansiklopedi
dolabı
856.
IŞIK,İhsan
Türkiye Edebiyatçılar Ve Kültür Adamları
Ansiklopedisi-2
1.Baskı ,Elvan yayınları,Ankara 2006
Ansiklopedi
dolabı
857.
IŞIK,İhsan
Türkiye Edebiyatçılar Ve Kültür Adamları
Ansiklopedisi-3
1.Baskı ,Elvan yayınları,Ankara 2006
Ansiklopedi
dolabı
858.
IŞIK,İhsan
Türkiye Edebiyatçılar Ve Kültür Adamları
Ansiklopedisi-4
1.Baskı ,Elvan yayınları,Ankara 2006
Ansiklopedi
dolabı
859.
IŞIK,İhsan
Türkiye Edebiyatçılar Ve Kültür Adamları
Ansiklopedisi-5
1.Baskı ,Elvan yayınları,Ankara 2006
Ansiklopedi
dolabı
860.
IŞIK,İhsan
Türkiye Edebiyatçılar Ve Kültür Adamları
Ansiklopedisi-5
1.Baskı ,Elvan yayınları,Ankara 2006
Ansiklopedi
dolabı
861.
IŞIK,İhsan
Türkiye Edebiyatçılar Ve Kültür Adamları
Ansiklopedisi-6
1.Baskı ,Elvan yayınları,Ankara 2006
Ansiklopedi
dolabı
862.
IŞIK,İhsan
Türkiye Edebiyatçılar Ve Kültür Adamları
Ansiklopedisi-7
1.Baskı ,Elvan yayınları,Ankara 2006
Ansiklopedi
dolabı
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
863.
IŞIK,İhsan
Türkiye Edebiyatçılar Ve Kültür Adamları
Ansiklopedisi-8
1.Baskı ,Elvan yayınları,Ankara 2006
Ansiklopedi
dolabı
864.
IŞIK,İhsan
Türkiye Edebiyatçılar Ve Kültür Adamları
Ansiklopedisi-10
1.Baskı ,Elvan yayınları,Ankara 2006
Ansiklopedi
dolabı
865.
Sabah
Grolıer,Internatıonal Amerıcana Encyclopedia-1
Grolier İncorporatedSabah,Danbury,Connecticut-İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
866.
Sabah
Grolıer,Internatıonal Amerıcana Encyclopedia-2
Grolier İncorporatedSabah,Danbury,Connecticut-İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
867.
Sabah
Grolıer,Internatıonal Amerıcana Encyclopedia-3
Grolier İncorporatedSabah,Danbury,Connecticut-İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
868.
Milliyet
Dıctıonnaıre Larousse Ansiklopedik Sözlük-1
Milliyet Gazetecilik A.Ş.İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
869.
Milliyet
Dıctıonnaıre Larousse Ansiklopedik Sözlük-2
Milliyet Gazetecilik A.Ş.İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
870.
OZKIRIMLI,Attila
Türk Edebiyatı Ansiklopedisi-2
Cem yayınları
Ansiklopedi
dolabı
871.
AKŞİT,Oktay
Roma imparatorluk Tarihi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi
Yayınları,İstanbul-1985
Ansiklopedi
dolabı
872.
Ansiklopedi
Tarihi Deniz Arşivi Belge Kataloğu-x-
T.C.Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Kültür
yayınları,İstanbul-1996
Ansiklopedi
dolabı
873.
GİRİTLİ,Prof.Dr.İsmet
Kısa Türk Devrim Tarihi
4.Baskı,Beta yayınları,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
874.
Ansiklopedi
Başlangıçtan Günümüze Kadar Büyük Türk
Klasikleri- Tarih/Antoloji/Ansiklopedi-1
1.Cilt,Otüken söğüt yayınları,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
875.
Ansiklopedi
Başlangıçtan Günümüze Kadar Büyük Türk
Klasikleri- Tarih/Antoloji/Ansiklopedi-3
1.Cilt,Ötüken söğüt yayınları,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
876.
Ansiklopedi
Başlangıçtan Günümüze Kadar Büyük Türk
Klasikleri- Tarih/Antoloji/Ansiklopedi-5
1.Cilt,Ötüken söğüt yayınları,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
877.
Ansiklopedi
Başlangıçtan Günümüze Kadar Büyük Türk
Klasikleri- Tarih/Antoloji/Ansiklopedi-6
1.Cilt,Ötüken söğüt yayınları,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
878.
Ansiklopedi
Başlangıçtan Günümüze Kadar Büyük Türk
Klasikleri- Tarih/Antoloji/Ansiklopedi-7
1.Cilt,Ötüken söğüt yayınları,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
879.
Ansiklopedi
Başlangıçtan Günümüze Kadar Büyük Türk
Klasikleri- Tarih/Antoloji/Ansiklopedi-8
1.Cilt,Ötüken söğüt yayınları,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
880.
Ansiklopedi
Başlangıçtan Günümüze Kadar Büyük Türk
Klasikleri- Tarih/Antoloji/Ansiklopedi-9
1.Cilt,Ötüken söğüt yayınları,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
881.
Ansiklopedi
Başlangıçtan Günümüze Kadar Büyük Türk
Klasikleri- Tarih/Antoloji/Ansiklopedi-10
1.Cilt,Ötüken söğüt yayınları,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
882.
Ansiklopedi
Başlangıçtan Günümüze Kadar Büyük Türk
Klasikleri- Tarih/Antoloji/Ansiklopedi-11
1.Cilt,Ötüken söğüt yayınları,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
883.
Ansiklopedi
Başlangıçtan Günümüze Kadar Büyük Türk
Klasikleri- Tarih/Antoloji/Ansiklopedi-12
1.Cilt,Ötüken söğüt yayınları,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
884.
Milliyet
Thema Larousse Tematik Ansiklopedi,Tarih
Politika ,Felsefe ,Dinler- 1
Milliyet yayınları
Ansiklopedi
dolabı
885.
Milliyet
Thema Larousse Tematik Ansiklopedi,Coğrafya
ekonomi ,Toplum ,Diller-2
Milliyet yayınları
Ansiklopedi
dolabı
886.
KABAKLIAhmet
Türk Edebiyatı-1
Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları,İstanbul- 1989
Ansiklopedi
dolabı
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
887.
KABAKLI,Ahmet
Türk Edebiyatı-4 ,20.Yüzyıl Türk edebiyatı Tarihi
Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları,İstanbul- 1991
Şiir
Ansiklopedi
dolabı
888.
KABAKLI,Ahmet
Türk Edebiyatı-5,Hikaye Ve Roman
Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları,İstanbul- 1994
Ansiklopedi
dolabı
889.
AYVERDİ,Sâmiha
Külliyâtı 18 Türk Târihinde Osmanlı Asırları
4.Baskı,Kubbealtı Neşriyatı,İstanbul-1999
Ansiklopedi
dolabı
890.
GİRİTLİ,Prof.Dr.İsmet
Kısa Türk Devrim Tarihi
4.Baskı,Beta yayınları,İstanbul
Ansiklopedi
dolabı
891.
Ansiklopedi
Brıtannıca’s Concıse Pıctured Encyclopaedıa-4
Overseas Edıtıon
Ansiklopedi
dolabı
892.
Ansiklopedi
Brıtannıca’s Concıse Pıctured Encyclopaedıa-5
Overseas Edıtıon
Ansiklopedi
dolabı
893.
Ansiklopedi
Brıtannıca’s Concıse Pıctured Encyclopaedıa-6
Overseas Edıtıon
Ansiklopedi
dolabı
894.
Ansiklopedi
Brıtannıca’s Concıse Pıctured Encyclopaedıa-7
Overseas Edıtıon
Ansiklopedi
dolabı
895.
Ansiklopedi
Brıtannıca’s Concıse Pıctured Encyclopaedıa-8
Overseas Edıtıon
Ansiklopedi
dolabı
896.
Ansiklopedi
Brıtannıca’s Concıse Pıctured Encyclopaedıa-9
Overseas Edıtıon
Ansiklopedi
dolabı
897.
Ansiklopedi
Brıtannıca’s Concıse Pıctured Encyclopaedıa-10
Overseas Edıtıon
Ansiklopedi
dolabı
898.
Ansiklopedi
Brıtannıca’s Concıse Pıctured Encyclopaedıa-11
Overseas Edıtıon
Ansiklopedi
dolabı
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
899.
Ansiklopedi
Brıtannıca’s Concıse Pıctured Encyclopaedıa-12
Overseas Edıtıon
Ansiklopedi
dolabı
900.
Ansiklopedi
Brıtannıca’s Concıse Pıctured Encyclopaedıa-13
Overseas Edıtıon
Ansiklopedi
dolabı
901.
Ansiklopedi
Brıtannıca’s Concıse Pıctured Encyclopaedıa-14
Overseas Edıtıon
Ansiklopedi
dolabı
902.
Ansiklopedi
Brıtannıca’s Concıse Pıctured Encyclopaedıa-15
Overseas Edıtıon
Ansiklopedi
dolabı
903.
KONYALI,İbrahim Hakkı
Konya Tarihi
Enes Kitap Sarayı, Ankara
Ansiklopedi
dolabı
904.
ÇOTUKSÖKEN,Yusuf
Üniversite Öğrencileri için Uygulamalı Türk Dili
Cilt 1,Papatya Yayıncılık
Ansiklopedi
dolabı
905.
GÜZEL,Prof.Dr.Abdurrahman
Dini-Tasavvufi Türk edebiyatı
Akçağ Yayınları
Ansiklopedi
dolabı
906.
ÇOTUKSÖKEN,Yusuf
Üniversite Öğrencileri için Uygulamalı Türk Dili
Cilt 2,Papatya Yayıncılık
Ansiklopedi
dolabı
907.
YENEN,Zekiye;AKIN,Oya;Y
AKAR,Hülya
Eyüp Dönüşüm Sürecinde Sosyal ,Ekonomik
,Mekansal Yapı
Eyüp Belediyesi Yayınları,İstanbul-2000
Ansiklopedi
dolabı
908.
ESKİCİ,Bekir
Ankara Mihrabları
T.C.Kültür Bakanlığı Başbakanlık
Basımevi,1.Baskı,Ankara-2001
Ansiklopedi
dolabı
909.
FIRAT,Nurcan İnci
Ankara’da Cumhuriyet Dönemi Mimarisinden iki
T.C.Kültür Bakanlığı,Ankara-1998
Örnek Etnografya Müzesi Ve Eski Türk Ocağı
Merkez Binası
910.
GÜNGÖR,Veyis
Batı Avrupa Türkleri
Hollanda Türk Akademisyenler Birliği
Vakfı,Amsterdam-1992
Ansiklopedi
dolabı
Ansiklopedi
dolabı
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
911.
MERMERCİ, Suha;KUTAY, C
emal
Türkiye
İstanbul-1994
Ansiklopedi
dolabı
912.
HASKAN,Mehmet Nermi
Eyüp Tarihi
Türk Turing Turizm İşletmeciliği Vakfı
Yayınları,İstanbul-1993
Ansiklopedi
dolabı
913.
GÜLENSOY,Tuncer
Kütahya Ve Yöresi Ağızları
Atatürk Kültür,Dil Ve Tarih Yüksek Kurumu
Türk Dil Kurumu Yayınları,Ankara-1988
Ansiklopedi
dolabı
914.
HİSAR,Abdülhak Şinasi
İstanbul Ve Pıerre Lotı
Baha Matbaası,İstanbul-1958
Ansiklopedi
dolabı
915.
ARTUN,Erman
Adana Mutfak Kültürü Ve Adana Yemekleri
Çuktob Kültür yayınları Adana-1998
Ansiklopedi
dolabı
916.
BİLGİLİ,Ali Sinan
Osmanlı döneminde Tarsus Sancağı Ve Tarsus
Türkmenleri
1.Baskı,Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara2001
Ansiklopedi
dolabı
917.
BİLGİLİ,Ali Sinan
Osmanlı döneminde Tarsus Sancağı Ve Tarsus
Türkmenleri
1.Baskı,Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara2001
Ansiklopedi
dolabı
918.
DEVELİ,Hayati
XVIII.YY İstanbul’a Dair Risale Garibe
Kitabevi yayınları,İstanbul-1998
Ansiklopedi
dolabı
919.
BEKTAŞ,Em.Kurm.Alb.Ham
za
Ermeni isyanları,Göç Ettirilme Nedenleri Ve
Uygulamada Devletin Rolü
Trabzon Belediyesi kültür Yayınları,Trabzon1998
Ansiklopedi
dolabı
920.
TURAN,Osman
Tarih ve Tarihçi ilişkileri
Ankara-1998
Ansiklopedi
dolabı
921.
GÜÇLÜ,Sevinç
Kentlileşme Ve Göç Sürecinde Antalya’da Kent
Kültürü Ve kentlilik Bilinci
1.Baskı ,Kültür Bakanlığı yayınları, Ankara
Ansiklopedi
dolabı
922.
ÜRER,Talat
Kıbrıs’ın Tarihçesi
Ankara Ticaret Odası,Ankara-2003
Ansiklopedi
dolabı
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
923.
KOÇAK,İnci
Arapça Fıkraları
Ankara Üniversitesi Dil Ve tarih-Coğrafya
Fakültesi Yayınları,Ankara-1993
Ansiklopedi
dolabı
924.
PEKMEZ,Aşık Mehmet
Bir Koca Şair Geçti Safranbolu’dan
Safranbolu-2000
Ansiklopedi
dolabı
925.
ÇELİK,Mehmet
Türkiye’nin Fener Patrikhanesi Meselesi
Akademi Kitabevi,İzmir-1998
Ansiklopedi
dolabı
926.
SARIER,Nihal
The Brıtısh Lıbrary
927.
Adsız
Fetih Ve İstanbul
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür işleri
Daire Başkanlığı Yayınları
Ansiklopedi
dolabı
928.
TAŞ ÇI,Cemalettin
N.;MUTLU,M.Emin
Bilgisayar tarihi
Ağaç Yayıncılık
Ansiklopedi
dolabı
929.
TANER,Nuri
Tüm ilçeleriyle ilimiz Yalova
Ortipa Yayıncılık,Yalova-1997
Ansiklopedi
dolabı
930.
ŞİMŞEK,Rasim
Trabzon Belediye tarihi
Trabzon belediyesi Kültür Yayınları,Trabzon1993
Ansiklopedi
dolabı
931.
TOPÇU,Nurettin
Varoluş felsefesi
Hareket yayınları
Ansiklopedi
dolabı
932.
AYTÜR,Necla
Amerikan Romanında Gerçekçilik 18701900
Ankara üniversitesi Dil Ve Tarih Coğrafya
Fakültesi Yayınları,Ankara-1974
Ansiklopedi
dolabı
933.
OZKAN,Nevzat
Türk dilinin Yurtları
Akçağ yayınları
Ansiklopedi
dolabı
934.
TOKLU,Osman
Dilbilimine Giriş
Akçağ yayınları, Ankara-2003
Ansiklopedi
dolabı
Ansiklopedi
dolabı
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
DEMİR,Necati
Dânişmend-Nâme
936.
Sarıyüce, Hasan Latif
Türk Çocuk ve Gençlik Edebiyatı Ansiklopedisi I Nar Yay. İstanbul 2012
Ansiklopedi
dolabı
937.
938.
939.
940.
941.
942.
943.
İZ, Fahir
Eski Türk Edebiyatında Nesie
Tarihi eserlerden seçilmiş eski metinler
İstanbul, 1964.
İstanbul 1971
KTE, I-1
KTE,1-2
GÖLPINARLI,Abdülbaki
GÖKYAY Orhan Şaik
GÖLPINARLI ,abdülbaki
KANAR Mehmet
Mevlana’dan Sonra Mevlevilik
Katip Çelebi ve Seçmeler
Mesnevi Tercemesi ve Şerhi
Rubailer Evhadüddin-i Kirmani
İstanbul 1983
Milli Eğitim Basımevi İstanbul 1968
İnkilap ve Aka Kitabevleri İstanbul 1984
İnsan Yayınları İstanbul 1999
KTE,1-3
KTE,1-4
KTE,1-5
KTE,1-6
944.
GÖLPINARLI Abdülbaki
Mesnevi Tercemesi ve şerhi
3. baskı,İstanbul,İnkilab kitabevi,İstanbul 1983
KTE,1-7
945.
Evliya Çelebi
İstanbul,eren Basımevi ,5. Cilt ,1978
KTE,1-8
946.
KAZANCI Lütfi
İstanbul 1997
KTE1-9,
947.
948.
949.
950.
Evliya Çelebi Seyahatnamesi
Hz.Süleyman’dan Hz. Muhammed’e Peygamberler
Halkası
Hz. Muhammed ve Hadisleri
Peygamberler Tarihi
Peygamberler Tarihi
Yeni Osmanlılar Tarihi
GÖLPINARLI Abdülbaki
KAZANCI Lütfi
KAZANCI Lütfi
KUTLU Şemsettin
AKYÜZ Kenan,BEKEN
Süheyl,YÜKSEL Sedit,CUNBUR Fuzuli Divanı
Müjgan
1. baskı İstanbul 1957
1. cilt İstanbul 1997
2. cilt İstanbul 1997
1. cilt Hürriyet Yayınları İstanbul 1973
KTE,1-10
KTE,1-11
KTE,1,12
KTE,1-13
Akçağ yayınları Ankara 1997
KTE,2-1
951.
1.Baskı ,Akçağ yayınları, Ankara-2004
Ansiklopedi
dolabı
935.
952.
İSEN Mustafa,KURNAZ Cemal
Şeyhi Divanı
Akçağ Yayınları Ankara 1990
KTE,2-2
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
MACİT Muhsin
İPEKTEN Haluk
TARLAN Ali Nihat
AKKUŞ Metin
KALKIŞIM Muhsin
ERTEM Rekin
İSEN Mustafa
TARLAN Ali Nihat
TARLAN Ali Nihat
ALPAY Gönül
Nedim Divanı
Naili Divanı
Necati Beg Divanı
Nef’i Divanı
Şeyh Galib Divanı
Yahya Divanı
Usuli Divanı
Ahmet Paşa Divanı
Hayali Divanı
Ferhad ü Şirin
Akçağ Yayınları Ankara 1997
Akçağ Yayınları ANKARA 1990
Akçağ Yayınları Ankara1992
Akçağ Yayınları Ankara 1993
Akçağ Yayınları Ankara 1994
Akçağ Yayınları Ankara 1995
Akçağ Yayınları Ankara1990
Akçağ Yayınları Ankara 1992
Akçağ Yayınları Ankara1992
Sevinç Matbaası Ankara 1975
KTE,2-3
KTE,2-4
KTE,2-5
KTE.2-6
KTE,2-7
KTE,2-8
KTE,2-9
KTE,2-10
KTE,2-11
963.
İZ, Fahir
Eski Türk Edebiyatında Nazım
3.baskı Akçağ Yayınları 2.c. Ankara 2000
KTE2-12
DOĞAN, Ahmet
TARLAN Ali Nihat
TOLASA,Harun
ÇELEBİ Asaf Halet
ONUR,Naci
Kuddusi Divanı
Şeyhi Divanını Tetkik
Ahmet Paşa’nın Şiir Dünyası
Mevlana ve Mevlevilik
Yusuf u Züleyha Hamdi
4. baskı Akçağ Yayınları 1. cilt
Akçağ Yayınlatı Ankara
Akçağ Yayınları Ankara2002
İstanbul 1994
2. baskı Akçağ Yayınları Ankara 2001
İstanbul 1957
Akçağ Yayınları Ankara 1991
971.
KÜTÜKOGLU, Bekir
Çeşmi-zade Tarihi Çeşmi-zade Mustafa Reşid
İstanbul 1959
KTE.2-19
972.
IŞIK,Kemal-COŞAN, Esat
Ankara 1962
KTE,2-20
973.
KÜLEKÇİ, Numan
Fuzuli Matla’u’l- itikad fi Marifati’l- Mabda’i
Va’l-Ma’ad
Edebi Sanatlar
KTE3-21
974.
KOCAKAPLAN, İsa
Açıklamalı Edebi Sanatlar
975.
976.
977.
978.
979.
Mevlana Rubailer1
Halatü’l- Kahire Mine’l-adatiz-Zahire
Açıklamalı Örnekli Aruz Bilgisi
Risale-i Tevhid
Türkülerin isyanı
Osmanlı Şiir Tarihi
1.baskı 2. cilt
KTE,3-28
981.
982.
Kul Sadi
GOKYAY, Orhan Şaik
DOĞAN Ahmet
BOREKÇİ.Muhsine
ATILGAN, Halil
GIBB E.J. Wilkinson tercüme
ÇAVUŞOĞLU Ali
GİBB E.J. Wilkinson
UĞUR, Mücteba
3. baskı Akçağ Yayınları Ankara2003
3. baskı Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları İstanbul
2002
Konya 1982
1. baskı Ankara 1984
1. baskı Akçağ Basım Ankara 2005
Akçağ Yayınları Ankara 2003
1.baskı Akçağ basımevi Ankara2003
Osmanlı Şiir Tarihi
Buhari
1. cilt Akçağ Basım Ankara 1999
1.baskı Kültür Bakanlığı 1989 Ankara
KTE,3-29
KTE.3-30
983.
İSEN. Mustafa
Gelibolulu Mustafa Ali
1. baskı Kültür ve Turizm Bakanlığı1988 Ankara KTE,3-31
984.
OZGÜL, Metin Kayahan
Leskofçalı Galip
1.baskı Kültür ve turizm Bakanlığı 1987 Ankara KTE,3-32
985.
986.
MACİT,Muhsin
İPEKTEN,Haluk
Nedim Hayatı Eserleri ve Sanatı
Nef’i Hayatı Sanatı Eserleri
2.baskı Akçağ Basım Ankara 2004
4. baskı Akçağ Yayınları Ankara 2004
KTE,3-32
KTE,3-33
987.
Ataullah İskenderi Türkçesi
PARLAK Orhan-ÇİFTÇİ Cemil
Hikmetler Kitabı
3.baskı İstanbul 1997
KTE,3-34
988.
OBEK,Ali ihsan
İnsan Yayınları İstanbul 1995
KTE,3-35
989.
Hazırlayan PALA Hülta
Kitabevi İstanbul 1997
KTE,3-36
990.
991.
992.
993.
994.
KÜLEKÇİ Numan
TEVFİKOĞLU, Muhtar
GOLPINARLI Abdülbaki
ÇAVUŞOĞLU, Mehmet
İPEKTEN, Haluk
Sosyal ve Dini Konulu Rübailer
Ali Kemal Makaleler Peyam-ı Edebi’deki Dil ve
Edebiyat Yazıları
Gani-zade Nadiri ve Divanından Seçmeler
Ali Emiri Efendi
Sultan Veled ibtida -name
Necati Bey Divanı
Şeyh Galib Hayatı Sanatı Eserleri
Kültür Bakanlığı 1989 Ankara
Kültür Bkanlığı 1989 Ankara
Ankara 1976
Tercüman 1001 Temel Eser
2.baskı Akçağ Yayınları Ankara 2005
KTE,3-37
KTE,3-38
KTE,3-39
KTE,3-40
KTE,3-41
964.
965.
966.
967.
968.
969.
970.
980.
İZ, Fahir
Eski Türk Edebiyatında Nazım
IKÜ TÜRK DILIALTINTAŞ
VE EDEBIYATİ
BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
,Hayrani
Tasavvuf Tarihi
KTE,213
KTE,2-14
KTE, 2-15
KTE,2-16
KTE,2-17
KTE,218
KTE,2-18
KTE,3-22
KTE,3-23
KTE,3-24
KTE,3-25
KTE,3-26
KTE,3-27
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
995.
ULUDAG,Süleyman
Tasavvufun Mahiyeti Şifau’s-Sail ibn Haldun
Dergah Yayınları 2. baskı 1998 İstanbul
KTE, 3-42
996.
997.
998.
999.
1000.
1001.
1002.
1003.
Hazırlayan TEKİN,Arslan
NÜZHET,Saadettin
KABAKLI, Ahmet
KURNAZ, Cemil
TİMURTAŞ, Faruk K.
TİMURTAŞ, Faruk K.
KARAHAN, Abdülkadir
GİBB,E.J.W.
Mevlid Süleyman Çelebi
Hengami
Sultanü!ş-Şuara Necip Fazıl
Türkiye Orta Asya Edebi ilişkileri
Tarih içinde Türk Edebiyatı
Yunus Emre Divanı
Nef’i Divanından Seçmeler
Osmanlı Şiir Tarihine Giriş
Tercüman Gazetesi 1986
Semih Lütfi Sühulet Kütüphanesi
Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları
Akçağ Yayınları 1.baskı 1999 Ankara
Akçağ Yayınları 4.baskıAnkara 2005
Tercüman 1001 Temel Eser 1972
İstanbul 1986
Köksal Yayıncılık İstanbul 1999
KTE,3-43
KTE,3-44
KTE, 3-4 5
KTE,3-46
KTE,3-47
KTE,3-48
KTE,3-49
KTE,3-50
1004.
DEGİRMENÇAY, Veyis
Aruz ve Kafiye
Fen Edebiyat Fakültesi Yayınları Erzurum 1996 KTE,3-51
1005.
1006.
Hazırlayan ATSIZ
MACİT, Muhsin
Ali Bibliyografyası
Divân Şiirinde Ahenk Unsurları
KTE,3-52
KTE,3-53
1007.
KÜRKÇÜOGLU,Kemâl Edip
1008.
1009.
1010.
1011.
1012.
1013.
1014.
1015.
BAYRI,M.Halit
KOCAKAPLAN,İsa
ALBAYRAK, Nurettin
KOCAKAPLAN,İsa
KOCAKAPLAN,İsa
ALBAYRAK,Nurettin
ALBAYRAK,Nurettin
KAHRAMANDr.Kemal
Seyyîd Nesîmî Dîvânı’ndan Seçmeler
/y
Gevherî Hayatı Ve Eserleri, Aşık Gevherî
Ziya GÖKALP,Yeni Türk Edebiyatı-7
Gevherî,Halk Edebiyatı-3
Ahmet HAŞiM, Yeni Türk Edebiyatı-9
Ziya GÖKALP,Yeni Türk Edebiyatı-7
Ruhsatî,Halk Edebiyatı-7
Dadaloğlu,Halk Edebiyatı-5
Ziya PAŞA,Yeni Türk Edebiyatı-6
1016.
AKKUŞ,Dr.Metin
Eski Türk Edebiyatı Nesir,Ders Notları
İstanbul 1968
Akçağ Yayınları Ankara 1996
Kültür Ve Turizm Bakanlığı Yayınları İkinci
baskı ,Ankara-Aralık 1985
İstanbul Maarif Kitaphanesi Ve Matbaası
1.baskı,Timaş Yayınları, İstanbul-2001
1. baskı, Timaş Yayınları, İstanbul-1998
1.baskı, Timaş Yayınları ,İstanbul-2001
1.baskı,Timaş Yayınları,İstanbul-2001
1.baskı,Timaş Yayınları,İstanbul-2001
1.baskıTimaş Yayınları, İstanbul-1999
1.baskı, Timaş Yayınları,İstanbul-2001
Fen Edebiyat Fakültesi Ofset Tesisleri,Erzurum2000
1017.
ERGÜN,Sadedin Nüzhet
Hatayî Divanı Şah İsmail SAFEVI Edebi Hayatı
Ve Nefesleri
2.baskı,İstanbul Maarif Kitaphanesi İstanbul
KTE, 3-64
1018.
Fuzûlî,hazırlayan:KÜRKÇÜO
GLU Kemâl Edip
Rind ü Zâhid
Türk Tarih Kurumu Basımevi-Ankara-1956
KTE, 3-6 5
1019.
Savaş, Vural
Aşk, Şiir ve Müziğin Coşkusuyla
Bilgi Yayınevi, İstanbul 2013
KTE,3-66
1020.
Yaz. Muallim M. Cevdet, Yay.
Haz. Şadi Aydın
Şark İlyadası Şehname, Firdevsî-i Tûsî
Türk Edebiyatında Farsça Divanlar ve
Divançeler
KTE,3-67
1021.
Aydın, Şadi
Türk Edebiyatında Farsça Divanlar ve Divançeler İskenderiye Kitaplığı, Ankara 2010
1022.
Eva de Vitray- Meyerovitch, Çev. Hz. Mevlana ve İslam Tasavvufu (Rûmî ve
Sûfizm)
Mehmet Aydın
KTE,3-54
KTE, 3-5 5
KTE,3-56
KTE,3-57
KTE, 3-5 8
KTE, 3-5 9
KTE, 3-60
KTE, 3-61
KTE, 3-62
KTE,3-63
KTE,3-68
Konya Valiliği İl Kültür ve Turizm Yay. Konya
KTE,3-69
2012
1023.
III. Selim (İlmâmî) Hayatı, Edebi Kişiliği ve
Kaşif
IKÜ TÜRK DILYılmaz,
I VE EDEB
IYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
Divanın Tenkitli Metni
Trakya Üniversitesi Rektörlüğü Yay. Edirne
2001
KTE,3-70
1024.
Okur Meriç, Münevver
Sultan Cem, Hayatı-Esareti-Edebi Kişiliği-Eserleri- Ankara 2006
Şiirleri
KTE,3-71
1025.
Aydın, Şadi
Keşkül-Mesnevi’den Seçmeler
Mevlana Üniversitesi Yay. Konya 2013
KTE,3-72
1026.
KURNAZ,Cemal
Hüseyn-i Baykara Hazırlayan
ERASLAN,Kemal
AKKUŞ,Metin
Türküden Gazele
1. baskı Akçağ Yayınları ,Ankara 1997
KTE,D1,4-1
Hüseyn-i Baykara Divanından Seçmeler
Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara 2000
KTE,D1-4-2
Nef’i ve Siham-ı Kaza
1. baskı Akçağ Yayınları 1998 Ankara
KTE,D1,4-3
1030.
HARMANCI,M.Esat
Manisalı Câmi’î Muhabbet-Nâme (Vâmık u ‘ Azrâ) İstanbul-2003
KTE,D 1,4-4
1031.
Sâlih ,Ahmet
İslam Dünyasının Bugünkü Durumu
KTE,D1,4-5
1027.
1028.
1029.
Diyalog Yayınları Bursa-1999
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
1032.
1033.
1034.
1035.
CANIM, Rıdvan
ELÇİN, Şükrü
Yörükân, Yusuf Ziya
Hazırlayan:Memiş,Murat
TOLASA,Prof.Dr.Harun
Problemleri Ve Çözümü
Edirne Şâirleri
Kerem ile Aslı Hikâyesi
Akçağ Yayınları, Ankara
Akçağ Yayınları,Ankara-2000
KTE,D14-6
KTED 1,4-7
Ebû’l-Feth Şehristânî
1.baskı Kültür Bakanlığı Ankara-2002
KTE,D1,4-8
Sehî, Lâtîfi Ve Aşık Çelebi Tezkirelerine Göre 16.
Akçağ Yayınları Ankara-2002
Yüzyılda Edebiyat Araştırma Ve Eleştirisi
KTE,D1,4-9
İslâm Felsefesi’nde Sembolik Hikâyeler
1.baskı ,İnsan Yayınları İstanbul-1997
KTE,D14-10
Örnekleriyle Divan Şiirinde Deyimler
Gelenekten Geleceğe
Divanlar Arasında
1.baskı ,Akçağ Yayınları Ankara-1999
1. baskı Akçağ Yayınları Ankara 1996
2. baskı Akçağ Yayınları Ankara 1998
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları Ankara
19987
Akçağ Yayınları Ankara
1. baskı Akçağ Yayınları Ankara 1997
Varlık Yayınları,İstanbul 1967
Akçağ Yayınları,Ankara 1999
KTE,D1,4-11
KTE,D1,4-12
KTE,D1,4-13
İnsan Yayınları,İstanbul 1997
KTE,D1,4-19
Akçağ Yayınları Ankara 2002
KTE,D1,4-20
TC Kültür Bakanlığı Ankara 2002
KTE,D1,4-21
1037.
1038.
1039.
İbn Sînâ-Sühreverdî A.GâzzalîNecm-i Râzî
TANYERİ,M.Ali
MACİT,Muhsin
ÇAVUŞOĞLU, Mehmet
1040.
YÜCEL, Yaşar
1041.
1042.
1043.
1044.
ALTINBAŞ, Hayrani
Tasavvuf Tarihi
İSEN,Mustafa-BİLKAN,Fuat
Sultan Şairler
SEROUYA, Henri
Mistisizm Gizemcilik Tasavvuf
TANYERİ,M. Ali
Örnekleriyle Divan Şiirinde Deyimler
İbn Sina-Sühreverdi- A.Gazzali-N.
İslam Felsefesinde Sembolik Hikayeler
Razi
1036.
1045.
Kadı Burhaneddın
16, Yüzyılda Edebiyat Araştırma ve Eleştirisi
1046.
TOLASA,Harun
1047.
YORÜKAN,Yusuf Ziya ,Yayıma
Ebu’l-Feth Şehristani
Hazırlayan MEMİŞ, Murat
1048.
1049.
ELÇİN, Şükrü
CANIM, Rıdvan
1050.
SALİH, Ahmet
1051.
1052.
1053.
1054.
1055.
TARLAN, Ali Nihat
ÇELEBİOĞLU,Amil
ÜNVER, İsmail
KAYMAZ,Nejat
HARMANCI, M. Esat
1056.
ŞEKER,Mehmet
1057.
HADITH
Kerem ile Aslı Hikayesi
Akçağ Yayınları Ankara 2000
Edirne Şairleri
Akçağ Yayınları Ankara 1995
İslam Dünyasının Bugünkü Durumu problemleri ve
Diyalog Yayınları Bursa 1999
Çözümleri
Edebi San’atler
4. baskı İstanbul 1964
Muhammediye Kitab-ı Muhammediye
1. cilt Tercüman Gazetesi İstanbul
Neşati
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları
Pervane Mu’inü’d-din Süleyman
Ankara Üniversitesi Yayınları Ankara 1970
Manisalı Camii’i Muhabbet-name
Doktora Tezi İstanbul, 2003
Fetihlerle Anadolu’nun Türkleşmesi ve
Ankara DYB,1991
İslamlaşması
Kırk Hadis
Ankara,1986 Kültür ve Turizm Bakanlığı
KTE,D14-14
KTE,D1,4-15
KTE,D1,4-16
KTE,D1,4-17
KTE,D1,4-18
KTE,D1,4-22
KTE,D1,4-23
KTE,D1,4-24
KTE,D1,4-25
KTE,D 1,4-26
KTE,D 1,4-27
KTE,D1,4-28
KTE,D1,4KTE,D1,4KTE,D1,4-
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
1058.
(Hazırlayan:KARAHAN
Abdülkadir
SIRRI Levend Agâh
Ali Şir Nevaî Divanlar 2.cilt
Türk Dil Kurumu Yayınları, Ankara 1966
1059.
ERGİN Muharrem
Osmanlıca Dersleri
İstanbul Üniv.Edeb.Fak Yayınları 1962, İstanbul KTE,D1,4-
ilkokul 2.Sınıf Farsça Ders Kitabı
ilkokul 3.Sınıf Farsça Ders Kitabı
ilkokul 4.Sınıf Farsça Ders Kitabı
Şeyhî Divanını Tetkik
Hayrî-Nâme’ye göre XVII.Yüzyılda Osmanlı
Düşünce Hayatı
Hayrî-Nâme’ye göre XVII.Yüzyılda Osmanlı
Düşünce Hayatı
Beşiktaş’lı Gedaî (XIX.asır sazşairlerinden)
Hengâmî (XIX.asır sazşairlerinden)
İran, 1352
İran, 1352
İran ,1352
İstanbul, 1934 Sühulet Basımevi
KTE,D1,4KTE,D1,4KTE,D1,4KTE,D1,4-
Ankara ,2002 Akçağ Yayınları
KTE,D1,4-
Ankara, 2002 Akçağ Yayınları
KTE,D1,4-
Semih Lûtfi Sühulet Kütüpanesi
Semih Lûtfi Sühulet Kütüpanesi
KTE,D1,4KTE,D1,4-
Şark Mektupları
İstanbul, 1998 Timaş Yayınları
KTE,D1,4-
Hristiyanlık ve Ekoloji
1997 İgdaş, İstanbul
KTE,D1,4-
Yahudilik ve Ekoloji
1997 İgdaş, İstanbul
KTE,D1,4-
1060.
1061.
1062.
1063.
NİHAT Ali
1064.
BİLKAN Ali Fuat
1065.
BİLKAN Ali Fuat
1066.
1067.
NÜZHET Sadettin
NÜZHET Sadettin
MONTAGU Lady (Terc:REFİK
Ahmed)
BREUİLLY
Elizabeth/PALMER Martin
(Terc:KAYANİ Mehveş)
ROSE Aubrey
(Terc:DEMİRHAN Mehmet)
1068.
1069.
1070.
Yayınları Sanat Eserleri Dizisi
KTE,D1,4-
1071.
TARLAN Ali Nihad
Fuzûlî Divanı Şerhi II
1072.
TARLAN Ali Nihad
Fuzûlî Divanı Şerhi III
1073.
Kısas-ı Enbiya
Mevlâna Celâleddîn-i Rumî Mesnevî ve Şerhi
Ankara 1989, Kültür Bakanlığı Yayınları
KTE,D1,4-
1075.
CEVDET Ahmed
GOLPINARLI Şerheden
Abdülbâki
TOPRAK Burhan
Ankara 1985, Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yayınları
Ankara 1985 ,Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yayınları
İstanbul 1972, MEB Kültür Yayınları
Yunus Emre Divanı
İstanbul 1960, İnkılâp Kitabevi
KTE,D1,4-
1076.
AKKUŞ Metin
Osmanlı Edebiyetı Araştırmaları
Erzurum 2000, Fen Edebiyet Fakültesi Yayınları KTE,D1,4-
Mevlâna Celâleddîn-i Rumî Mesnevî ve Şerhi
Ankara 1989, Kültür Bakanlığı Yayınları
KTE,D1,4
Koçibey Risalesi
Moğollar,Timurlular,Safeviler ve Kaçarlar devri
İran Edebiyetı Tarihi
Nabi (Nabi Divanından Seçilmiş en Güzel
1998 Ankara,Akçağ Yayınları
2000 Erzurum,Fen Edebiyat Fakültesi Doğu
Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Yayınları
1970 Ankara,Edebiyat yayınevi
KTE,D1,5
1074.
1078.
GOLPINARLI Şerheden
Abdülbâki
KURT Yılmaz
1079.
ATALAY Mehmet
1080.
Haz:Edebiyat Yayınevi
1077.
KTE,D1,4KTE,D1,4KTE,D1,4-
KTE,D1,5
KTE,D1,5
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
Şiirler)
1081.
Haz:ÇAVUŞOGLU Mehmed
Divan Şiiri (Türk Dili Türk Şiiri Özel Sayısı II)
1986,Türk Dili Aylık Dil Dergisi
KTE,D1,5
1082.
TOLASA Harun
Ahmet Paşa’nın Şiir Dünyası
1973 Ankara, Atatürk üniv.Yayınları
KTE,D1,5
1083.
MACİT Muhsin
Erzurumlu Zihnî Divanı
2001 Ankara,T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları
KTE,D1,5
1084.
MACİT Muhsin
Erzurumlu Zihnî Divanı
2001 Ankara,T.C.Kültür Bakanlığı Yayınları
KTE,D1,5
1085.
EMİL Birol
Türk Kültür ve Edebiyatından Meseleler 1
1997 Ankara,Akçağ Yayınları
KTE,D1,5
1086.
MACİT Muhsin ve KILIÇ Filiz
Türk Edebiyatında Ramazan Şiirleri (Güldeste)
1995 Ankara,Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları
KTE,D1,5
1087.
DAGLI Muhtar Yahya
Bektaşi Edebiyatından Tokatlı Gedâyî Hayatı ve
Eserleri
1943 İstanbul,Kenan Matbaası,İstanbul Maarif
Kitaphanesi
KTE,D1,5
1088.
KÖPRÜLÜZADE Mehmet Fuat
Millî Kıraat
1331,Kanaat Matbaası
KTE,D1,5
1089.
Haz:ASLANAPA Oktay
Yüzyıllar Boyunca Türk Sanatı (14.yüzyıl)
KTE,D1,5
1090.
UMUTLU Nesibe
Karamanlı Nîzâmî Divanı’nda Tabiat
1091.
MUMCU Yıldız
Yahya Bey Divanı’ndaGüzellik Unsurları
1092.
KULOGLU Muhammet
Yahya Bey Divanı Kasidelerinde Dini Unsurlar
1093.
ERGİN Ahmet
Bakî Divanında Kahramanlar
1977,MEB Devlet Kitapları
1980 İstanbul,İstanbul Üniv.Edeb.Fak.TDE
Bölümü Eski Türk Edeb.Kürsüsü Mezuniyet
Tezi
1981 İstanbul,İstanbul Üniv.Edeb.Fak.TDE
Bölümü Eski Türk Edeb.Kürsüsü Mezuniyet
Tezi
1981 İstanbul,İstanbul Üniv.Edeb.Fak.TDE
Bölümü Mezuniyet Tezi
1925 İstanbul,İstanbul Üniv.Edeb.Fak.TDE
BölümüTez Konusu
1094.
ÇETİN İsmet
Tursun Fakih Hayatı-Edebî Şahsiyeti Mesnevîleri 2002 Ankara,İlesam Yayınları
KTE,D1,5
1095.
1096.
SEFERCİOGLU M.Nejat
SEFERCİOGLU M.Nejat
2001 Ankara,Akçağ Yayınları
1990 Ankara,Kültür Bakanlığı
KTE,D1,5
KTE,D1,5
1097.
DURUKOGLU Salim
2001 Ankara,T.C Kültür Bakanlığı Yayınları
KTE,D1,5
1098.
DURUKOGLU Salim
2001 Ankara,T.C Kültür Bakanlığı Yayınları
KTE,D1,5
1099.
TANERİ Aydın
1978 Ankara,Ankara Üniv.Dil ve TarihCoğrafya Fak. Yayınları
KTE,D1,5
1100.
PALA İskender
Nev’î Divanı’nın Tahlîli
Nev’î Divanı’nın Tahlîli
Süleyman Nesib (Süleyman Paşazade Bey) Hayatı
Edebi Kişiliği Şiirleri
Süleyman Nesib (Süleyman Paşazade Bey) Hayatı
Edebi Kişiliği Şiirleri
Osmanlı Devleti’nin Kuruluş Döneminde
Hkümdarlık Kurumunun Gelişmesi ve Saray
Hayatı-Teşkilâtı
Kırklar Meclisi
2002 İstanbul,Leyla ile Mecnun Yayınları
KTE,D1,5
KTE,D1,5
KTE,D1,5
KTE,D1,5
KTE,D1,5
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
1101.
Maarif Basımevi (Dünya
Edebiyatından Tercümeler)
Mevlâna Mesnevi V
1956 İstanbul,Maarif Basımevi
1102.
Haz:AYNUR Hatice
Üniversitelerde Eski Türk Edebiyatı Çalışmaları
Tezler,Yayınlar,Haberler 1994
1996 İstanbul,B.Ü. Fen.Edeb.Fak.TDE Bölümü
KTE,D1,5
Yayınları
1103.
Haz:Türk Ocakları Yozgat Şubesi Osmanlı Devleti ve Bozok Sancağı
2000,Türk Ocaklan Yozgat Şubesi Yayınları
KTE,D1,5
1104.
1105.
1106.
1107.
1108.
ELÇİN Şükrü
ELÇİN Şükrü
KAYA Doğan
OZDEMİR Nebi
ARTUN Erman
1997 Ankara,Akçağ Yayınları
1997 Ankara,Akçağ Yayınları
2004 Ankara,Akçağ Yayınları
2005 Ankara,Akçağ Yayınları
2002 Ankara,Akçağ Yayınları
HE,D1,1
HE,D1,1
HE,D1,1
HE,D1,1
HE,D1,1
1109.
Der:KAPLAN Mehmet,AKALIN
Köroğlu Destanı
Mehmet,BALİ Muhan
1973 Ankara,Atatürk Üniv.Yayınları
HE,D1,1
1110.
ÇOBANOĞLU Ozkul
2002 Ankara,Akçağ Yayınları
HE,D1,1
1111.
ARTUN Erman
Halkbilimi Kuramları ve Araştırma Yöntemleri
Tarihine Giriş
Türk Halk Edebiyatına Giriş
2004 İstanbul,Kitabevi
HE,D1,1
1112.
TANSEL Fevziye Abdullah
Ziya Gökalp Külliyatı-1 Şiirler ve Halk Masalları
1939 Ankara,Türk Tarih Kurumu Yayınları
HE,D1,1
1113.
LÜTFİ Sezen
Halkbilimi ve Derleme Metotları
1995 Erzurum,Atatürk Üniv.Yayınları
HE,D1,1
1114.
GÜNAY ,Umay
Folkloristik Prof.Dr. Umay GÜNAY Armağanı
Feryal matbaacılık,Ankara 1996
HE,D1,1
1115.
Doç.Dr.ÇOBANOĞLU,
Ozkul
Aşık Tarzı Kültür Geleneği Ve Destan Türü
Akçağ yayınları Ankara
HE,D1,1
1116.
Doç.Dr. GORKEM,İsmail
Akçağ yayınları ,1.baskı,Ankara -2000
HE,D1,1
Akçağ yayınları ,1.baskı,Ankara-1999
HE,D1,1
Akçağ yayınları,7.baskı,Ankara-2001
HE,D1,1
Halk Edebiyatı Araştırmaları II
Halk Edebiyatı Araştırmaları I
Anonim Halk Şiiri
Cumhuriyet Dönemi Türk Eğlence Kültürü
Dinî-Tasavvufî Halk Edebiyatı
KTE,D1,5
1118.
Doç.Dr.
ÇOBANOĞLU,Ozkul
Prof.Dr.ELÇİN , Şükrü
Halk Hikâyeleri Araştırmaları Çukurovalı Aşık
Mustafa Köse Ve Hikâye Repertuvarı
Halkbilimi Kuramları Ve Araştırma Yöntemleri
Tarihine Giriş
Halk Edebiyatına Giriş
1119.
MEMİŞOĞLU,Fikret
Harput Ahengi
Matbaa Teknisyenleri Basımevi İstanbul- 1966
HE,D1,1
1120.
1121.
AK Ahmet , Şahin
Adsız
Türk Musikîsi Tarihi
Gaziantep Halk Bilgisi Derlemeleri
Akçağ yayınları, Ankara
Gaziyurt matbaası, Gaziantep-1959
HE,D1,1
HE,D1,1
1122.
Murat
Halk Edebiyatı Şiir ve Dil Örnekleri,
Semih Lûtfi:Sûhulet Kütüphanesi,İstanbul- 1933 HE,D1,1
1123.
Dr.OĞUZ,Ocal
Türk Dünyası Halk Biliminde Yöntem Sorunları
Akçağ yayınları,1.baskı, Ankara-2000
HE,D1,1
1124.
OĞUZ,M.Ocal
Küreselleşme Ve Uygulamalı Halkbilimi
Akçağ yayınları, Ankara-2002
HE,D1,1
1117.
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
1125.
1126.
PAKALIN,Mehmet Zeki
NÜZHET,Sadettin
Mekteb Fıkraları
Kâtibî
1127.
DEMİRBAŞ,H.Vedat
Nevruz
1128.
Hazırlayan:ÇAKMAK, Fevzi
Saz Şairlerinin Diliyle Atatürk
Kültür Bakanlığı Yayınları,1.baskı,Ankara- 1981 HE,D1,1
1129.
Yard.Doç.Dr.KÖKSAL,Hasan
Battal Gazi Destanı
Akçağ yayınları,1.baskı ,Ankara-2003
1130.
1131.
AYMUTLU, Ahmed
Aşık Veysel
Hece Vezinleri ve Örnekleri
Dostlar Seni Unutmadı
1132.
Yrd.Doç.Dr.KARADAG
,Metin
1133.
Doç.Dr.BALİ,Muhan
Halk Edebiyatında Nesir
Atatürk Üniversitesi Basımevi-Erzurum- 1982
HE,D1,2
1134.
KAPLAN,Mehmet;AKALIN,
Mehmet;BALİ,Muhan
Köroğlu Destanı
Sevinç Matbaası, Ankara-1973
HE,D1,2
1135.
Prof.Dr. SAKAOGLU,Saim
Çaybaşı Yazıları
Meram Belediyesi Kültür Yayınları,Konya- 2000 HE,D1,2
1136.
Dr.ASLAN,Ensar
Doğu Anadolu Saz Şairleri
Atatürk Üniversitesi Basımevi,Erzurum- 1978
1137.
Yrd.Doç.Dr.ARTUN,Erman
Günümüzde Adana Aşıklık Geleneği (19661996)
Ve Aşık Feymani
Adana Valiliği İl Kültür Müdürlüğü Yayınları :3
HE,D1,2
Adana-1996
1138.
Yrd.Doç.Dr.ARTUN,Erman
Cemal Ritüeli Ve Balkanlardaki Varyantları
Kültür Bakanlığı Halk Kültürlerini Araştırma Ve
Geliştirme Genel Müdürlüğü Yayınları:196 Halk HE,D1,2
Tiyatrosu Dizisi:4 Ankara-1993
1139.
Şiirler ve Halk Masalları
Türk Tarih Kurumu Basımevi,Ankara-1977
HE,D1,2
Bursa Dağ Köylerinde Türkmen Kültürü
Uludağ Üniversitesi Yayınları,Bursa-2002
HE,D1,2
1141.
TANSEL,Fevziye Abdullah
Prof.Dr.CEMİLOGLU
Mustafa
KUNTER,Halim Baki
Yunus Emre Bilgiler-Belgeler
HE,D1,2
1142.
Yrd.Doç.Dr.ARTUN, Erman
Tekirdağ Halk Oyunları Araştırmaları
1143.
Yrd.Doç.Dr.ARTUN,Erman
Tekirdağ Çocuk Oyunları
1144.
ARTUN, Erman
Tekirdağ Folklorundan Örnekler
Eskişehir Valiliği Yayınları: 4
Kültür Müdürlüğü İnceleme Komisyonu,
Tekirdağ-1992
Kültür Müdürlüğü İnceleme Komisyonu
Tekirdağ-1992
Taner matbaası,Tekirdağ-1983
1145.
ProfERTAYLAN, İsmail Hikmet Tarih-i Edirne Hikâyet-i Beşir Çelebi
İstanbul Edebiyat Fakültesi Matbaası-1960
HE,D1,2
1140.
Ahmet Sait Basımevi,İstanbul-1950
Semih Lûtfi:Sühulet Kütüphanesi İstanbul
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yay
ınları,Ankara
HE,D1,1
HE,D1,1
HE,D1,1
HE,D1,1
Berksoy Matbaası,İstanbul-1957
HE,D1,1
T.C. Kültür Bakanlığı
HE,D1,2
Uludağ Üniv.Necatibey Eğitim Fakültesi T.D.E
Karşılaştırmalı-Transkripsiyonlu Erzurumlu Emrah Eğitimi Bölümü Fakülte yayın no:36 Balıkesir- HE,D1,2
1992
HE,D1,2
HE,D1,2
HE,D1,2
HE,D1,2
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
1146.
BALİ,Muhan
1154.
BALİ,Muhan
Derleyen:CUNBUR,Müjgân
Adsız
Merhum Süleyman Dede
YARDIMCI,Mehmet;İVGİN,
Hayrettin
SÜMER,Dinçer
KARADAĞ,Metin;AKKAYA
,Mehmet
FIĞLALI Ruhi,
Ethem;AYDIN,Mehmet
TOKEL,Bilge Bayram
1155.
1147.
1148.
1149.
1150.
1151.
1152.
Halk Edebiyatına Giriş Derleme Metotları(DERS
NOTLARI)
Atatürk Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Yay
HE,D1,2
ınları,6 .baskı,Erzurum-1996
Poyraz Reklam Yayınları ,Şark
HE,D1,2
Başakların Sesi, Saz Şairlerinin Hayatı ve Eserleri
Matbaası,Ankara-1968
Muhammet Hanefi Cengi
Ercan Matbaası,İstanbul-1963
HE,D1,2
Mevlûdü Şerif
YeniYıldız matbaası -1964
HE,D1,2
Zileli Fedâi
Ayyıldız matbaası,Ankara-1983
HE,D1,2
Karacaoğlan
Devlet Tiyatroları Yayınları Ankara
HE,D1,2
Kazdağı Masalları
Karşı Basın matbaacılık Ankara-1997
HE,D1,2
Bağımıza Gazel Düştü
Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları
Ankara
Akçağ yayınları ,Ankara -2002
BAYRI, M.Hâlid
Vîrânî Hayatı Ve Eserleri
İstanbul Maarif Kitaphanesi Ve Matbaası Ankara HE,D1,2
1156.
Trabzon Valiliği
Temel’li Fıkralar
Trabzon Valiliği Yayınları, 1997
HE,D1,2
1157.
SOYLU Sıtkı
Karacaoğlan
Mut Kaymakamlığı Kültür Yayınları- 1,1974
HE,D1,2
Türk Edebiyatında Şathiyye
Akçağ Yayınları,1.baskı ,Ankara-2001
HE,D1,2
Halk Şiirinde Tür , Şekil Ve Makam
Din Sosyolojisi
Dinlerde Kurban Kültü
Nasrettin Hoca Fıkraları
Folklor ve Edebiyat
Nevşehir IIBF 6 Yaşında
Zara Folkloru
Akçağ Yayınları,Ankara-2001
Akçağ Yayınları,1.baskı,Ankara-1998
Akçağ yayınları ,Ankara-2003
Varlık yayınları, 1995
Adam Yayıncılık , 1982
Detay yayıncılık,Nevşehir-2003
Emek matbaa, Sivas-1975
HE,D1,2
HE,D1,2
HE,D1,2
HE,D1,2
HE,D1,2
HE,D1,2
HE,D1,2
HE,D1,2
1153.
Millî Bütünlüğümüz Ve Hacı Bektaş Velî
1159.
1160.
1161.
1162.
1163.
1164.
1165.
KURNAZ,Cemâl;TATCI,Mus
tafa
OĞUZ,M.Ocal
Prof.Dr.ER ,İzzet
Doç.Dr.OZKAN, Ali Rafet
GÜNEY, Eflâtun Ce
BORATAV,Pertev Naili
Prof.Dr.YILDIZ,Rıfat
ACAR,İsmail Hakkı
1166.
Doç.Dr.ORHONLU,Cengiz
Osmanlı imparatorluğunda Derbend Teşkilâtı
Edebiyat Fakültesi Matbaası İstanbul-1967
SOURDEL Janine-THOMİNE
(TRC.KERMAN Zeynep)
ÇUBUKÇU,İbrahim Agâh
İNAL, Mahmud Kemal
OZTELLİ,Cahit
GÜZELBEY Cemil Cahit
adsız
Adsız
Selçuklular Devrinde Halep Kûfi Yazısı - Tarih
Dergisi
Garip Çeşme
Son Asır Türk Şairleri
Sahte Şöhret Bir Ozan Erzurumlu Emrah
Türk Folkloru Araştırmaları
adsız
Pîr Sultan Abdal Hayatı Ve Şiirleri
İstanbul Üniv.Edebiyat Fakültesi matbaası
,İstanbul
Ayyıldız matbaası,Ankara-1976
Maarif Matbaası,İstanbul-1939
Elif Matbaası, Ankara-1976
Ankara Üniversitesi basımevi,Ankara-1982
1158.
1167.
1168.
1169.
1170.
1171.
1172.
1173.
İstanbul Maarif Kitaphanesi İstanbul
HE,D1,2
HE,D1,2
HE,D1,2
HE,D1,2
HE,D1,2
HE,D1,2
HE,D1,2
HE,D1,2
HE,D1,2
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
çince
çince
SANDER,Ergin
SOLMAZ,Mehmet;YETKİN,
Hulûsi
Gözlerinde Gökyüzü
Yeditepe yayınlan,İstanbul
HE,D1,2
HE,D1,2
HE,D1,2
Gaziantep Çevre incelemesi
Yeni matbaa,Gaziantep-1969
HE,D1,2
1178.
Prof.Dr.ELÇİN Şükrü
Halk Edebiyatına Giriş
1179.
Prof.Dr. SAKAOGLU Saim
Masal Araştırmaları
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay
ınları,Ankara,1986
Akçağ Yayınları, Ankara, 1999
1180.
Dr.KÖKSAL Hasan
Millî Destanlarımız ve Türk Halk Edebiyatı
Üçdal Neşriyat,Tasvir Matbaası,İstanbul, 1985
HE,D1,3
1181.
1182.
ARTUN Erman
Prof.Dr. SAKAOGLU Saim
Tekirdağ Folklor Araştırması
101 Anadolu Efsanesi
HE,D1,3
HE,D1,3
1183.
HOCA Sadettin Efendi
Tacü’t-Tevarih
1184.
GÜZELBEY Cemil Cahit
Gaziantep Evliyaları
1185.
DANİŞMEND İsmail Hâmi
Baltacı’nın Prut Zaferi
1186.
Haz:ARTUK İbrahim
Artuk Beğ
1187.
Prof.Dr.TİMUR Taner
Osmanlı Toplumsal Düzeni
İstanbul, 1978
Akçağ Yayınları,Ankara,2003
Kültür Bakanlığı Yayınları,Millî Eğitim
Basımevi,İstanbul, 1979
Gaziantep Kültür Yayınları,Güneş
Matbaası,Gaziantep,1964
Milliyetçiler Derneği Neşriyatı:2,İstanbul
Yayınevi Matbaası,İstanbul,1955
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay
ınları,Ankara,1988
İmge Kitabevi Yayınları,Ankara,1994
1188.
Haz:UÇMAN Abdullah
Yirmisekiz Çelebi Mehmed Efendi Sefâretnâmesi Tercüman Gazetesi,1001 Temel Eser 82,1975
HE,D1,3
1189.
1190.
ULAŞ Mehmet
HALICI Feyzi
Hüseyin Avni Ulaş’ın Son Yılları
Dörtlemeler
HE,D1,3
HE,D1,3
1191.
GÜZELBEY Cemil Cahit
Gaziantep Evliyaları
1192.
1193.
1194.
1195.
1196.
1197.
1198.
1199.
1200.
1201.
Haz:KAPLAN Mehmet
Prof.Dr.ÖGEL Bahaeddin
Prof.Dr.ÖGEL Bahaeddin
Prof.Dr.ÖGEL Bahaeddin
Prof.Dr.ÖGEL Bahaeddin
Prof.Dr.ÖGEL Bahaeddin
Prof.Dr.ÖGEL Bahaeddin
Prof.Dr.ÖGEL Bahaeddin
Prof.Dr.ÖGEL Bahaeddin
Prof.Dr.ÖGEL Bahaeddin
Ziya Gökalp Türkçülüğün Esasları
Türk Kültür Tarihine Giriş 6
Türk Kültür Tarihine Giriş 7
Türk Kültür Tarihine Giriş 8
Türk Kültür Tarihine Giriş 9
Türk Kültür Tarihine Giriş 1
Türk Kültür Tarihine Giriş 2
Türk Kültür Tarihine Giriş 3
Türk Kültür Tarihine Giriş 3
Türk Kültür Tarihine Giriş 4
1174.
1175.
1176.
1177.
Berksoy Basımevi,İstanbul,1952
Güven Matbaası, Ankara
Gaziantep Kültür Yayınları,Güneş
Matbaası,Gaziantep,1964
Kültür Bakanlığı Yayınları,İstanbul,1976
Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara,1991
Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara,1991
Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara,1991
Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara,1991
Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara,1991
Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara,1991
Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara,1978
Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara,1991
Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara,1991
HE,D1,3
HE,D1,3
HE,D1,3
HE,D1,3
HE,D1,3
HE,D1,3
HE,D1,3
HE,D1,3
HE,D1,3
HE,D1,3
HE,D1,3
HE,D1,3
HE,D1,3
HE,D1,3
HE,D1,3
HE,D1,3
HE,D1,3
HE,D1,3
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
1202.
Haz:GÜZELBEY Cemil Cahit
Gaziantep Şer’î Mahkeme Sicilleri
Gaziantep Kültür Derneği Yayınları,Sanat
Matbaası,Gaziantep,1966
HE,D1,3
1203.
Prof.ÜLKEN Hilmi Ziya
Yahudi Meselesi
Üniversite Kitabevi,İstanbul,1944
HE,D1,3
1204.
Milliyetçiler Derneği Neşriyatı
Mehmed Akif
Çeltüt Matbaacılık,İstanbul, 1961
HE,D1,3
1205.
YALMAN Ali Rıza,Haz:EMİR
Sabahat
Cenupta Türkmen Oymakları II
Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara,1977
HE,D1,3
1206.
Yazan:TARAKÇI Akif
Komünizmin 50 nci Yılında Sovyet işçileri
Altınok Matbaası,Ankara,1969
HE,D1,3
1207.
SEZEN Lütfi
Halk Edebiyatında Hamzanâmeler
Kültür Bakanlığı Yayınları,Ankara,1991
HE,D1,3
1208.
Aşık Sefil Selimî
Yalınkat
Emek Matbaa,Sivas,1978
HE,D1,3
1209.
OGEL Bahaeddin
Türk Kültürünün Gelişme Çağları I
Millî Eğitim Basımevi,İstanbul,1971
HE,D1,3
1210.
OGEL Bahaeddin
Türk Kültürünün Gelişme Çağları II
Millî Eğitim Basımevi,İstanbul,1971
HE,D1,3
1211.
Doç.Dr.BAYKARA Tuncer
Türkiye Selçukluları Devrinde Konya
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay
ınları,Ankara,1985
HE,D1,3
1212.
Dr.KAFESOĞLU İbrahim
Türkler ve Medeniyet
İstanbul Yayınları, 1957
HE,D1,3
1213.
OZDER Adil
Yusufeli’li Muhibbî Hayat ve Deyişleri
Kars İl Basımevi, 1940
HE,D1,3
1214.
Dr. KURAT Akdeş Nimet
Panslavizm
Türk Tarih Kurumu Basımevi,1953,Ankara
HE,D1,3
1215.
Dr. KURAT Akdeş Nimet
Panslavizm
Türk Tarih Kurumu Basımevi,1953,Ankara
HE,D1,3
1216.
Dr. KURAT Akdeş Nimet
Panslavizm
Türk Tarih Kurumu Basımevi,1953,Ankara
HE,D1,3
1217.
Dr. KURAT Akdeş Nimet
Gök Türk Kağanlığı Siyasî Tarihinin Ana Hatları
Türk Tarih Kurumu Basımevi, 1952, Ankara
HE,D1,3
1218.
Doç.Dr.ARTUN Erman
Adana Halk Kültürü Araştırmaları I
Adana Büyükşehir Belediyesi Kültür Yay
ınları,Adana,2000
HE,D1,3
1219.
Prof.Dr.BİLGEGİL M.Kaya
Yakın Çağ Türk Kültür ve Edebiyatı Üzerinde
Araştırmalar II
Atatürk Üniversitesi Yay ınları,Erzurum,1980
HE,D1,3
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
1220.
CAHEN
Claude,Türkçesi:MORAN
Yıldız
Osmanlılardan Önce Anadoluda Türkler
E Yayınları,İstanbul,1979
HE,D1,3
1221.
BALİ Muhan
Atatürk Üniversitesi Erzurum Dördüncü Öğretim
Yılının Açılışında Yapılan Konuşmalar
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1961
HE,D1,3
1222.
Prof.Dr.OZBEK Sabahattin
Atatürk Üniversitesi Erzurum 1959-60 Tedris Yılı
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1959
Açılış Nutku
HE,D1,3
1223.
BORATAV Pertev Naili
Folklor ve Edebiyat 2(1982)
Adam Yayınları,İstanbul, 1983
HE,D1,4
1224.
Dç.Dr.ARTUN Erman
Aşıklık Geleneği ve Aşık Edebiyatı
Akçağ Yayınları,Ankara,2001
HE,D1,4
1225.
SERTKAYA Osman F.
1226.
SERTKAYA Osman F.
1227.
Dr.ORHONLU Cengiz
1228.
Doç.Dr.ÇOBANOĞLU Ozkul
Aşık Tarzı Kültür Geleneği ve Destan Türü
Akçağ Yayınları,Ankara,2000
HE,D1,4
1229.
Yard.Doç.Dr.KOKTEKİN
Kâzım
Taaşşuknâme(Inceleme-Metin-DizinTıpkıbasım)Seyyid Ahmed Mirza
Atatürk Üniversitesi Yay ınları,Erzurum,2000
HE,D1,4
1230.
OZTELLİ Cahit
Halk Hikâyelerinde ibni Sîna
Ankara Üniversitesi Basımevi, 1969
HE,D1,4
1231.
FİLİZOK Rıza
Manilerin Tasnifi Problemi ve Manilerde
«Değişmeyen» Unsurlar
Ticaret Matbaacılık,İzmir,1982
HE,D1,4
1232.
ÇUBUKÇU İbrahim Agâh
Zambak
1987
HE,D1,4
1233.
Dç.Dr.KOKSAL Aydın
Bilişim Terimleri Sözlüğü
Türk Dil Kurumu Yayınları,Ankara,1981
HE,D1,4
1234.
ERTEPINAR Coşkun
Şu Dağlar Bizim Dağlar
Güvendi Matbaası,Ankara,1973
HE,D1,4
1235.
BARLAS H.Uğurol
Sen Beni Bilemezsin (Şiirler)
İstanbul Matbaası,İstanbul,1963
HE,D1,4
1236.
Haz:HACALOĞLU Yücel
Sevenlerinin Kalemiyle Peyami Safa
Toprak Yayınları,İstanbul, 1962
HE,D1,4
1237.
ONUR M.Naci
Boğulan Mutluluk (Şiirler)
Ticaret Matbaası,Erzurum, 1966
HE,D1,4
Uygur Harfleriyle Yazılmış Bazı Manzum Parçalar
Edebiyat Fakültesi Basımevi,İstanbul,1975
I (Mesele Kitabı)
Uygur Harfleriyle Yazılmış Bazı Manzum Parçalar
Edebiyat Fakültesi Basımevi,İstanbul,1975
II
Osmanlı imparatorluğunda Aşiretleri İskân
İstanbul Edebiyat Fakültesi Basımevi, 1963
Teşebbüsü
HE,D1,4
HE,D1,4
HE,D1,4
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
1238.
WILLKIE
Wendell,Çevr: SADULLAH
Tevfik
1239.
Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi
Bitirme Tezleri Bibliyografyası
Dökümantasyon Servisi (Erzurum)
1240.
KASIR Hasan Ali
1241.
1242.
1243.
1244.
T.Neşriyatı
HE,D1,4
Atatürk Üniversitesi Kütüphanesi Yay
ınları,Erzurum,1974
HE,D1,4
Seyranî
Acar Matbaacılık,İstanbul, 1984
HE,D1,4
Prof.Dr.SAVİ Saime İnal
Yusuf Ziyaeddin Paşa’nın El-Hediyyetü’l
Hamîdiyye’sinde Osmanlıca-Türkçe Taraması
Elila Yayınları, Ankara, 1993
HE,D1,4
MİDHAT Ahmed
Felsefe Metinleri
Babil Yayınları,Erzurum,2002
HE,D1,4
Sarı Çiçek
Ticaret Matbaası,Erzurum, 1980
HE,D1,4
Malatya’lı Şairler Antolojisi
Halk Bank,Yeni Malatya Gazetesi,Malatya,1991 HE,D1,4
Taş Medrese Yayınları,Erzurum,1991
Sivaslı Aşık Kul
Gazi,Haz:SAKAOGLU Saim
GÜLSEREN
Mehmet, ŞENTÜRK Ahmet
Tek Bir Dünya
1245.
Y.Doç .Dr.KARABEY
Turgut,Öğr.Gör.İDRİSİ Habib
Güney Azerbaycan Şiir Antolojisi
1246.
ERTAŞ Murat
Şebnemler Düştü Deli Kanıma
HE,D1,4
1247.
ERGİNER Gürbüz
Kurban (Kurbanın Kökenleri ve Anadolu’da Kanlı
Yapı Kredi Yayınları,İstanbul,1997
Kurban Ritüelleri)
HE,D1,4
1248.
Haz:AKALIN Lûtfullah Sami
ZIYA Halit (Hayatı,Sanatı,Eserleri)
Varlık Yayınları,İstanbul,1953
HE,D1,4
1249.
Çev:HİMRAN S.
Huastuanift
Ulusal Matbaa,Ankara,1941
HE,D1,4
1250.
TANRIÖVER Suphi H.
,Haz:SEPETÇİOGLU
M.Necati
Dağyolu ve Günebakan’dan Seçmeler
Millî Eğitim Basımevi,İstanbul,1971
HE,D1,4
1251.
İstanbul Maarif Kitaphanesi
Hazreti Ali Billur-i Azam Cengi
İstanbul Maarif Matbaası,İstanbul
HE,D1,4
Hazreti Ali Haramiler Peşinde (Cenk ve Macera
Romanı)
Bozkurt Kitap ve Basımevi,As
Matbaası,İstanbul, 1968
HE,D1,4
1252.
HE,D1,4
1253.
YURDATAP Selâmi Münir
Hazreti Ali’nin Savaşları ve Cemel Cengi
Sıralar Matbaası,İstanbul,Halk Kitapçılık
HE,D1,4
1254.
Ay ile Yıldız
Hazreti Ali Devler Mağarasında
Ayyıldız Kitabevi Yayınları,İstanbul
HE,D1,4
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
1255.
1256.
Dr.CARREL
Alexis,Çev:YAZICIOĞLU
Leylâ
KARADAĞ Metin,AKKAY A
Mehmet
insanlar Uyanın
Arif Bolat Kitabevi,İstanbul,1956
HE,D1,4
Kazdağı Masalları
Balıkesir Rotary Kulüp Yayınları,Karşı Basın
Yayın Matbaası,Ankara,1997
HE,D1,4
1257.
NASRATTINOĞLU İrfan Ünver Anamın Yemekleri (Afyonkarahisar)
Ünal Matbaası, 1974
HE,D1,4
1258.
NASRATTINOĞLU İrfan Ünver Afyonkarahisar Efsaneleri
Nasrattınoğlu Yayınları,Ankara,1973
HE,D1,4
Sistem Ofset Matbaası,Ankara,1986
HE,D1,4
Cumhuriyet Matbaası,İstanbul, 1941
HE,D1,4
Sevinç Matbaası,Ankara,1979
HE,D1,4
Ankara Üniversitesi Basımevi,Ankara,1976
HE,D1,4
1259.
1260.
1261.
NASRATTINOĞLU İrfan Ünver
ve NASRATTINOĞLU Mehmet Afyonkarahisar Ağzı
Ünver
GRENARD
Asya’nın Üstünlüğü ve Düşkünlüğü
Fernard,Çev:VARAOĞLU
Hamdi
Doğu Anadolu’da Halk Meslek ve
BALİ Muhan
Sanatları:Çobanlık
1262.
BALİ Muhan
Uluslar arası Türk Folklor Kongresi Bildirileri
1263.
Haz:KAVAZ
İbrahim,Dr.ONUR M.Naci
Harputlu Rahmî Dîvânı
1264.
OY Aydın
Yüzyıllar Boyunca Tekirdağlı Şairler ve Yazarlar
1265.
ÇALIK Ertem
Şair ve Yazarlarımızdan Nükteler
1266.
Dr.ONUR M.Naci
Harputlu Dîvân Şâirleri
İzzetpaşa Vakfı Yayınları 1
HE,D1,4
1267.
TURAN Mustafa
Kağızman ve Aşık Hıfzı
M.E.B. Yayınları,İstanbul,1990
HE,D1,4
1268.
Prof.Dr.AKTAŞ Şerif
Roman Sanatı ve Roman incelemesine Giriş
Akçağ Yayınları, Ankara, 1991
HE,D1,4
1269.
BAKSI Fuat Edip
Emrah ile Selvi
Kültür Kitabevi,İstanbul, 1970
HE,D1,4
1270.
OZDER M.Adil
Resimli Artvin ili Bilgileri
Ay Matbaası,Ankara,1971
HE,D1,4
1271.
ÜNLÜ MahirOZCAN Omer
20. Yüzyıl Türk Edebiyatı
İnkılâp Kitabevi,İstanbul,1988
HE,D1,4
İzzetpaşa Vakfı Yayınları 2,Ertem
Matbaası,Ankara, 1996
Tekirdağ Valiliği Yayınları,Kaya
Matbaacılık,İstanbul,1995
Otüken Yayıncılık,Ozener Matbaası,İstanbul,
1993
HE,D1,4
HE,D1,4
HE,D1,4
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
1272.
ARTUN Erman
Tekirdağ Folklor Araştırması
İstanbul, 1978
HE,D1,4
1273.
Dr.YARDIMCI Mehmet
Başlangıcından Günümüze Halk Şiiri Aşık Şiiri
Tekke Şiiri
Ürün Yayınları,Ankara,1998
HE,D1,4
1274.
Doç.Dr.ERSOY Osman
XVIII. ve XIX. Yüzyıllarda Türkiye’de Kâğıt
Sefa Matbaacılık,Ankara Üniversitesi
Basımevi,1963
HE,D1,4
1275.
BAŞGÖZ İlhan
Karac’oğlan II Şiirlerinden Güldeste
Dünya Klâsikleri,Çağdaş Matbaacılık, 1999
HE,D1,4
1276.
ERGUN Sadeddin Nüzhet
Karaca Oğlan (Hayatı ve Şiirleri)
İstanbul Maarif Kitaphanesi Matbaası, 1948
HE,D1,4
1277.
ALTUN Ara
Kültür Bakanlığı Yayınları,İstanbul,1978
HE,D1,5
1278.
Haz:Dr.ASLAN Ensar
1279.
Doç.Dr.ASLAN Ensar
Halk Şiirimizde Tarihî Olaylar
1280.
TAN Nail
Folklor (Halkbilimi) Genel Bilgiler
1281.
Yrd.Doç.Dr.KARADAG
Metin
Halkbilimine Giriş
Uludağ Üniversitesi Basımevi, 1989
HE,D1,5
1282.
KARÇA Ramazan Dr.KOŞAY
Phil.Hâmit Zübeyr
Karaçay-Malkar Türklerinde Hayvancılık ve
Bununla İlgili Gelenekler
Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1954
HE,D1,5
1283.
LEROUX J.Gabriel Çev:PERİN
Cevdet ve Mithat
ilk Akdeniz Medeniyetleri
Remzi Kitabevi,İstanbul,1944
HE,D1,5
1284.
PAR Arif Hikmet
Plânlı Yazma Sanatı
Minnetoğlu Yayınları,İstanbul,1971
HE,D1,5
1285.
Aşık Veysel
Aşık Veysel Şiir serisi 3
Emek Basım,Ankara,1953
HE,D1,5
1286.
Haz:KARASÜLEYMANOGL U 43.Hizmet Yılında Türlü Yönleriyle M.Adil
Aydın
Özdemir
Artvin Yüksek Tahsil Öğrenci Derneği
Yayını,1972
HE,D1,5
1287.
Celâl Yılmaz
Gül Yurdumuz Anadolu
Celâl Yılmaz Özel İdare Müdürlüğü,Gümüşhane HE,D1,5
1288.
ÖZÇELEBİ Ali
Haz:Prof.TUNCEL Bedrettin
Claude Farrere Et La Turquıe
Atatürk Üniversitesi Basımevi,Erzurum,1979
HE,D1,5
1289.
AGAOGLU Samet
Küçük Sanat Meseleleri Türkiyede ve Başka
Yerlerde
Üniversite Kitabevi,İstanbul,1939
HE,D1,5
Anadolu’da Artuklu Devri Türk Mimarisi’nin
Gelişmesi
Çıldırlı Aşık Şenlik Hayatı,Şiirleri ve Hikâyeleri
(İnceleme-Metin-Sözlük)
Atatürk Üniversitesi Yayınları,Sevinç
HE,D1,5
Matbaası,Ankara, 1975
Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yay
HE,D1,5
ınları,Diyarbakır,1988
Halk Kültürü Yayınları,Dilek Matbaası,İstanbul,
HE,D1,5
1985
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
1290.
KARTAL Numan
İnegöl Folkloru
Köseleciler yayım,Bursa-İnegöl,1998
HE,D1,5
1291.
Yard.Doç.Dr.KOKTEKİN
Kâzım
Seyyid Ahmed Mirza Taaşşuknâme
Atatürk Üniversitesi Yay ınları,Erzurum,2000
HE,D1,5
1292.
ŞENOL Ahmet
Türk Halk Oyunları Bibliyografyası (II)
1293.
Yrd.Doç.Dr.YÜCE Kemal
Saltuk-nâme’de Tarihî,Dinî ve Efsanevî Unsurlar
1294.
WILLKIE W.
Tek Bir Dünya
T. Neşriyat,İstanbul
HE,D1,5
1295.
EDİP Halide
Yolpalas Cinayeti(Realist Roman)
Muallim Ahmet Halit Kitap Evi,İstanbul,1937
HE,D1,5
1296.
Prof.Dr.KAPLAN Mehmed
Yahya Kemal’in Şiirlerinde iç Sıkıntısı ve
Sonsuzluk Duygusu
Atatürk Üniversitesi Yay ınları,Erzurum,1959
HE,D1,5
1297.
UŞAKLIGİL Halid Ziya
Mai ve Siyah
Hilmi Kitabevi,İstanbul,1945
HE,D1,5
1298.
ROUSSEAU J.J. Çev:DARAGO
Yalnız Gezerin Hayalleri
Reşat Nuri
Maarif Matbaası,İstanbul, 1944
HE,D1,5
1299.
KEMAL Yahya
Kendi Gök Kubbemiz
İstanbul Fetih Cemiyeti Neşriyatı, 1961
HE,D1,5
1300.
SEYFEDDİN Omer
ilk Düşen Ak
Muallim Ahmet Halit
Kitabevi,İstanbul,1940,Tan Matbaası
HE,D1,5
1301.
Düz:IRMAK Said ÇAĞLAR
Behçet Kemal
Cevdet Paşa Tarihinden Seçmeler
Millî Eğitim Basımevi,İstanbul,1973
HE,D1,5
1302.
PLÜTARK Haydar Rıfat
İskender
Vakıt Gazete ve Matbaa,İstanbul,1935
HE,D1,5
1303.
TAŞ Şahin
Gülle Betik
Hazar Yayınları,İstanbul, 1994
HE,D1,5
1304.
KEMAL Orhan
72 inci Koğuş
Ekicigil Yayınları,İstanbul,1954
HE,D1,5
1305.
KEMAL Namık
Vatan Yahut Silitre
Remzi Kitabevi,Yükselen Matbaası,İstanbul,
1968
HE,D1,5
1306.
CEYLAN Güner
Buz Çiçeğim Şiirler
Eflâtun Yayınları,1969,İstanbul
HE,D1,5
1307.
Küçük Paşa (Osmanlıca metin)
Türk Folklor Sanat Vakfı Yay
ınları,Ankara,1996
Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay
ınları,Ankara,1987
HE,D1,5
HE,D1,5
HE,D1,5
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
1308.
1309.
1310.
Hüseyin Rahmi
Mezarından Kalkan Şehit (Osmanlıca Metin)
Ali Şîr Nevâî Çev:IŞITMAN İshak
Muhakemet-ül-lûgateyn
Refet
İngiltere’nin Güneydoğu Anadolu Siyaseti ve
Doç.Dr.OKE Kemal
Binbaşı E.W.C.Noel’in Faaliyetleri
HE,D1,5
Maa rif Yay.Ankara,1941
HE,D1,5
Sevinç Matbaası,Ankara1988
HE,D1,5
1311.
DEMİRTAŞ Ceyhun
Yirminci Yüzyıl ve Edebiyat
Çağdaş Yayınları,İstanbul
HE,D1,5
1312.
BAYMAK,Osman
Dize Geze Geze
Tan yayınları,Piriştine, 1988
HE,D1,5
1313.
SITKI,Aşık
Pervane
Ankara ,1967
HE,D1,5
1314.
Puşkin Çeviren,Ataol Behramoğlu Biyelkinin Öyküleri
İstanbul 1999
HE,D1,5
1315.
BAŞGOZ,İlhan
Yunus Emre
İstanbul 1999
HE,D1,5
1316.
BARLAS, Uğurol
Anadolu Düğünlerinde Büyüsel inanmalar
Karabük 1974
HE,D1,5
1317.
GÜRKAN,Haşmet Muzaffer
Dünkü ve Bügünkü Lefkoşe
Galeri Kültür Yayınları lefkoşe 1996
HE,D1,5
1318.
GÜRKAN,Haşmet muzaffer
Bir zamanlar KıbrısTA
Galeri Kültür Yayınları Lefkoşe 1996
HE,D1,5
1319.
GÜRKAN,HAŞMET
Muzaffer
Kıbrıs Tarihinden Sayfalar
Galeri kültür yayınları Leşkoşe 1996
HE,D1,5
1320.
YÜRKMEN,Fikret
Tahir ile Zühre
Kültür ve turizm Bakanlığı Yayınları Ankara
1983
HE,D1,5
1321.
Safa, İsmail
Gönül Diyor ki
İstanbul 1947
HE,D1,5
1322.
BOLEL, Aziz
Gönlümün izleri
İstanbul 1979
HE,D1,5
1323.
BELLİ, Şemsi
Doğu Anadolu Şiirleri
Kağnı Kağnı ayınları stanbul
HE,D1,5
1324.
YENER,,Şakir Sabri
Notlar ve Hatıralar
Gaziantep 1958
HE,D1,5
1325.
1970 Ozel Şartnameleri
TRT Kültür ve Sanat Ödülleri
Ankara 1970
HE;D1,5
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
1326.
BORAN İhsan
Kombabüsün Dostluğu
İstanbul 1953
HE,D1,5
1327.
OKAY, Haşim Nezihi
Köroğlu ve Dadaloğlu
May Yayınları İstanbul 1970
HE,D1,5
1328.
ZEYREK Hazım
Gaoa
Su Yayınları Sivas 1966
HE,D1,6
1329.
BOLEL, Maziz
Gönülleme
İstanbul
HE,D1,6
1330.
KUTSİ, Tabir
Köroğlu
Toker Yay ınlarıİstanbul 1975
HE,D1,6
1331.
ASLANOGLU, İbrahim
Kul Himmet Üstadım
Sivas 1976
HE,D1,6
1332.
Alanya Belediyesi
Alanya Tarih ve Kültür
Alanya 1996
HE,D1,6
1333.
Alanya Belediyesi
Alanya 1.Tarih ve Kültür
Alanya 1996
HE,D1,6
1334.
ARSLAN Mehmet
Letaif-i Hoca Nasreddin
Sivas 1996
HE,D1,6
1335.
ALKAN, Naim
Türk Halk Edebiyatı
Ankara 1973
HE,D1,6
1336.
YARDIMCI Mehmet
Yaşayan Malatya Masalları
Malatya 1996
HE,D1,6
1337.
İBRAHİMHAKKIOGLU,Uğu
r
Eskişehirde Adli yargı
Eskişehir 1991
HE,D1,6
1338.
CEMİLOGLU,Mustafa
Türkçe Öğretimi
Bursa 1996
HE,D1,6
1339.
İZMİRLİ İsmail Hakkı
Mukayese
Diyanet İşleri Yayınları Ankara 1952
HE,D1,6
1340.
BARAZ, Turhan
Türk dili ve Edebiyatı Öğretimi Üzerine
Kütahya 1978
HE,D1,6
1341.
DOKUMAN Filiz
Markopolo Seyahatnamesi
Tercüman 1001 Temel Eser
HE,D1,6
1342.
Makyavel,Haydar Rıfat
Hükümdar
İstanbul 1932
HE,D1,6
1343.
Aşık Şemşir
Aşık Şemşir
Bakü 1980
HE,D1,6
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
1344.
OZGÜÇ, Adil
Batı Trakta Türkleri
Kutluğ Yayınlarıİstanbul1974
HE,D1,6
1345.
YAVUZ, Muhsine Belimoğlu
Diyarbakır Efsaneleri1
Diyarbakır 1989
HE,D1,6
1346.
YAVUZ, Muhsine Belimoğlu
Diyarbakır efsaneleri2
Ankara1990
HE,D1,6
1347.
SERTER, Vehbi
Kıbrıs Türk Mücadele Tarihi
İstanbul 1978
HE,D1,6
1348.
OZKIR,İbrahim
Hakka Doğru
İstanbul 1996
HE,D1,6
1349.
UZUNÇARŞILI İsmail Hakkı
Osmanlı Tarihi
Türk Tarih Kurumu Ankara 1972
HE,D1,6
1350.
ÇİFÇİ Hasan Remzi
Gaziantep te Sanat ve Ticaret Dalları
Gaziantep 1971
HE,D1,6
1351.
KÜNOS IGNACS
Türk Halk Edebiyatı
Akçağ Yayınları Ankara 2001
HE,D1,6
1352.
BAŞAR,Zeki
Halk Hekimliğinde ve Tıp Tarihinde
Ankara 1978
HE,D1,5
1353.
AŞKUN, Vehbi Cem
Yerme Ve Güldürüler
Ankara 1973
HE,D1,5
1354.
İSMAİL Zeynep
Abay
Ankara 1995
HE,D1,5
1355.
OY Aydın
Tekirdağ Folkloru Üzerine
Edebiyat Cephesi Gazetesi
Matbaacılık,İstanbul,1984
HE,D1,5
1356.
REFİK Ahmet
Hoca Nüfuzu
Marifet Matbaası,İstanbul, 1933
HE,D1,5
Erzurum ili Resmi Daireler Telefon Rehberi
Fen Edebiyat Ofset Tesisleri,Erzurum ,1991
HE,D1,5
1357.
1358.
2. Uluslar arası Yunus Emre
Kültür ve Sanat Haftası
Sevelim Sevilelim
1359.
ARİF Mehmet
Başımıza Gelenler 2. cilt
Dilek Matbaası,Tercüman Gazetesi
HE,D1,5
1360.
ARİF Mehmet
Başımıza Gelenler 3. cilt
Dilek Matbaası,Tercüman Gazetesi
HE,D1,5
1361.
Millî Folklor Enstitüsü Yayınları
Türk Folklor ve Etnografya Bibliyografyası I
Millî Folklor Enstitüsü Yay ınları,Ankara,1971
HE,D1,5
HE,D1,5
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
1362.
Atatürk Üniversitesi Yayınları
Atatürk Üniversitesi Yayınları
Atatürk Üniversitesi Basımevi,1975,Erzurum
HE,D1,5
1363.
A.Caferoğlu
Anadolu Dialektolojisi Üzerine Malzeme II
İstanbul Üniversitesi
Yay ınları,1941,Bürhaneddin Matbaası
HE,D1,5
1364.
Yard.Doç.Dr.Rıza Filizok
Halk Şiirinde Benzer Yapılar (III. Milletlerarası
Türk Folklor Kongresi Bildirileri)
Feryal Matbaacılık,Ankara,Millî Folklor
Araştırma Dairesi Yayınları
HE,D1,5
1365.
Haz:ŞAKRAK Aydın
Sarhoş-Deli Fıkraları
Şililer Yayınevi,İstanbul, 1985
HE,D1,5
1366.
Millî Eğitim Bakanlığı
1968 Yılında Mevcudu Bulunan Kitapları Gösterir
Millî Eğitim Basımevi,İstanbul
Taksitli Satış Katalogu
HE,D1,5
1367.
FİLİZOK Rıza
Manilerde Müşterek Yapı Hususiyetleri
HE,D1,5
Ankara, 1946
1368.
KUSûRî Hayatı,Eserleri,Şahsiyeti
1369.
Kültür Sanat Yıllığı 1982
Suffe Yayınları,İstanbul,1982
HE,D1,5
HE,D1,5
1370.
ÖZDEMİR Ahmet
Cönklerden Günümüze Halk Şairlerimiz
Veli Yayınları,İstanbul
HE,D1,5
1371.
Haz:ÖZTELLİ Cahit
Halk Şiiri XVIII. Yüzyıl
Varlık Yayınları,İstanbul,1955
HE,D1,5
1372.
AYVERDİ Sâmiha
Abide Şahsiyetler
Kültür Bakanlığı,İstanbul,1976
HE,D1,5
1373.
GÜLOGLU Faruk Rıza
Halk Kitaplarına Dair
Bozkurt Matbaası,İstanbul, 1937
HE,D1,5
1374.
Haz:Dr.Ali Dumanoğlu
Günümüz Gerçek Halk Şairleri(Ozanları)
Taş Matbaası,İstanbul,1968
HE,D1,5
1375.
ŞAHİN Haşim
Ateşler içtik (Şiirler)
Kerem Yayınları, Ankara, 1990
HE,D1,5
1376.
Yaz:Aşık Müslim Seyrani
Gerçeğe Doğru
Ekber Matbaası, Ankara, 1987
HE,D1,5
1377.
Doç.Dr.Yusuf Ziya Kavakcı
XI ve XII. Asırlarda Karahanlılar Devrinde
Mâvâra’al-Nahr İslâm Hukukçuları
Sevinç Matbaası,Ankara,1976
HE,D1,5
1378.
Doç.Dr.İbrahim Yasa
Hasanoğlan Köyü
Doğuş Matbaası, Ankara, 1955
HE,D1,5
1379.
Prof.Dr.İbrahim Yarkın ve
Doç.Dr.Reşit Sönmez
Hayvancılık Organizasyonları
Atatürk Üniversitesi Yay ınları,Erzurum,1962
HE,D1,5
İKÜ TÜRK DILI VE EDEBİYATİ BÖLÜMÜ KITAPLİĞİ
1380.
ATAMAN Sadi Yaver
Okullar için Halk Müziği ve Müsamere Türküleri
Anten Yayınevi,İstanbul, 1965
HE,D1,5
1381.
Haz:Prof.Dr.Bahaeddin
Ogel,Prof.Dr.Mehmet Eröz
Türk Millî Bütünlüğü içerisinde Doğu Anadolu
Atatürk Üniversitesi Basımevi,Ankara,1986
HE,D1,5
1382.
İsam
Yeni gelen Dergiler ve içindekiler
Sayı 44 Eylül 2005
Dergi I-1
1383.
İSAM
Yeni Gelen Dergiler ve içindekiler
Yıl 14sayı 48 Ocak 2007
Dergi1-2
1384.
Uluslar arası kuruluşunun 700. yıl
dönümünde Bütün Yönleriyle
Osmanlı Devleti Kongresi
07-09 nisan 1999
Dergi1-3
1385.
AKÇURA, Yusuf
Türk Yurdu
1. cilt 1911-1912 Tutibay Yayınları
Dergi 1-4
1386.
İSAM
Yeni gelen Dergiler ve içindekiler
Yıl 10 Sayı 37 Nisan 2003
Dergi1-5
1387.
İSAM
Yeni gelen Dergiler ve içndekiler
Yıl10 Sayı 38 Eylül 2003
Dergi 1-6
1388.
İSAM
Yeni Gelen dergiler ve içindekiler
Yıl 11 Sayı 40 Mayıs 2004
Dergi 1-7
1389.
İSAM
Yeni Gelen Dergiler ve içndekiler
Yıl 9 Sayı 36 Kasım 2002
Dergi 1-8
1390.
İSAM
Yeni Gelen Dergiler ve içindekiler
Yıl 8Sayı 30 Mayıs 2001
Dergi1-9
1391.
İSAM
Yeni Gelen Dergiler ve içindekiler
Yıl 8 Sayı 32 Kasım 2001
Dergi 1-10
1392.
İSAM
Yeni Gelen Dergiler ve içindekiler
Yıl 13 Sayı 45 Ocak 2006
Dergi 1-11
1393.
İSAM
Yeni Gelen Dergiler Ve içindekiler
Yıl 8 Sayı 31 Ağustos 2001
Dergi 1-12
1394.
Türk Matematiği Derneği
Ulusal Matematik Sempozyumu
5-8 Eylül 2005 İstanbul Kültür Üniversitesi
Dergi 1-13
1395.
Kafkaz üniversitesi
Globelleşme
12-13 Mayıs Bakü
Dergi 1-14
1396.
İSAM
Yeni Gelen Dergiler ve içindekiler
Yıl 11 Sayı 39 Ocak 2004
Dergi 1-15
1397.
İSAM
Yeni Gelen Dergiler ve içindekiler
Yıl 9 Sayı 33 Şubat 2002
Dergi 1-16
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
Yeni Gelen Dergiler ve içindekiler
Yıl 9 Sayı 34-35 Mayıs Ağustos 2002
Dergi 1-17
1399.
Birinci Milli Türkoloji Kongresi
İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Türkiyat
Enstitüsü
İstanbul 6-9 Şubat Kervan Yayınları 1980
Degi 1-18
1400.
Uluslar arası Hoşgörü Kongresi Bildiriler
10-12 1995 Antalya Kültür Bakanlığı Kasım
1995
Dergi 1-19
1398.
1401.
1402.
1403.
1404.
1405.
1406.
İSAM
Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri 20-26
Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara 1004
Eylül 2004
Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildirileri 20-26
Türk Dil Kurumu Yayınları Ankara 2004
Eylül 2004
Türkiye Tiyatro Kurultayı Mersin 15-16-17 Kasım
TOBAV Ankara
1997
Dergi 1-20
Dergi 1-21
Dergi 1-22
Milletler arası Türk Halk Kültürü Kongresi
TC Kültür Bakanlığı !. cilt Ankara1997
Dergi 1-23
Namık Kemal Sempozyumu Bildirileri
Gazimağusa 27-28 Nisan 1998
Geleneksel Türk Sporları semineri 31 Temmuz
Konya
Doğu Akdeniz Üniversitesi Yayınları
Gazimağusa 1998
Dergi 1-24
Konya Turizm Derneği Yayınları Ankara 1976
Dergi 1-25
1407.
Eskişehir 1. Selçuklu Eserleri Semineri Bildirileri Eskişehir Valiliği
Dergi 1-26
1408.
Eskişehir 1. Selçuklu Eserleri Semineri B,ildirileri Eskişehir Valiliği
Dergi 1-27
1409.
1410.
3. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri
Dergi 1-28
Erciyes Üniversitesi Yayınları Kayseri 20000
06-07 Nisan 2000
Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı
Uludağ Üniversitesi Yayınları Cilt 1 Bursa 2005 Dergi 1-29
20-22 Ekim 2005 Bursa
1411.
Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı
Uludğ Üniversitesi Yayınları Cilt 2 Bursa 2005 Dergi 1-30
1412.
Bursa Halk Kültürü Sempozyumu Bildiri Kitabı
Uludağ Üniversitesi Yayınları Cilt 3 Bursa 2005 Dergi 1-31
1413.
1414.
1415.
2. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi
(16-17 Nisan 1998)
Yayınları Kayseri 1998
!. Kayseri ve Yöresi Tarih Sempozyumu Bildirileri Kayseri ve Yöresi Tarih Araştırmaları Merkezi
(11-12 Nisan 1996)
Yayınları Kayseri 1996
Birinci Kastamonu Kültür Sempozyumu Bildirileri Kastomonu 2001
Dergi 1-32
Dergi 1-33
Dergi 1-34
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
1416.
1..Eyup Sultan Sempozyumu Tebliğler
Eyüp sultan Belediyesi
Dergi 1-35
1417.
2. Eyüpsultan Belediyesi Sempozyumu Tebliğler 8Eyüpsultan Belediyesi
10 Mayıs 1998
Dergi1-36
1418.
3, Eyüpsultan Sempozyumu Tebliğler
Eyüpsultan Belediyesi
Dergi 1-3 7
1419.
50. Yıl Konferansları
Ankara Üniversitesi Yayınları Ankara 1976
Dergi1-38
Mezarlıklar Vakfı
Dergi1-39
Abant İzzet Baysal Üniversitesi Yayınları Bolu
1998
Dergi 1-40
Adana Valiliği Adana 1999
Dergi 1-41
Konya’da Düşünce ve sanat Makaleler
Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi
Dergi 1-42
Eyüp Tarihi
İstanbul 1993
Dergi1-43
1425.
4. Eyüp sultan Sempozyumu
Eyüpsultan Belediyesi
Dergi 1-44
1426.
Osman Gazi ve Bursa sempozyumu
Osman gazi Belediyesi Bursa 2005
Dergi 1-45
1427.
Osman Gazi Belediyesi Sempozyumu Bildiri
Kitabı
Osman Gazi Belediyesi Bursa 2005
Dergi 1-46
1428.
5. Uluslar arası Türk Dili Kurultayı Bildiri Ozetleri Türk Dil Kurumu Ankara 2004
Dergi 1-47
1429.
Atatürk Üniversitesi Halk Konferansı
Erzurum Üniversitesi Yayınları Erzurum 1960
Dergi 1-48
1430.
Harf İnkilabı Sempozyumu
İstanbul Üniversitesi Yayınlan İstanbul 1983
Dergi 1-49
1431.
Alman Aydınlık Çağı DR Hüseyin Sesli
Atatürk Üniversitesi Yayınları Erzurum 1971
Dergi1-50
1432.
Ankara Üniversitesi Haftası
Ankara Üniversitesi, Dil ve Coğrafya Fakültesi
Yayınları Ankara 1944
Dergi 1-51
1433.
Ankara Üniversitesi Haftası
Ankara Üniversitesi Dil Ve Coğrafya Yayınları Dergi1-52
Mezarlık Kültürü ve İnsan Hayatına Etkileri
Sempozyumu
Bolu da Halk Kültürü Ve Köroğlu Uluslar arası
Sempozyumu
3. Uluslar arası Çukurova Halk Kültürü Bilgi
Şöleni Bildiriler
1420.
1421.
1422.
1423.
1424.
Mehmet Mermi Haksan
IKÜ TÜRK DILI VE EDEBIYATİ BÖLÜMÜ KİTAPLİĞİ
8. Uluslar arası Türk Dilbilimi Konferansı
Ankara 1997
Degi 1-53
Divina Commedia
Ankara Üniversitesi Yayınları Ankara 1982
Dergi 1-54
1436.
1. Türk Dünyası Çağdaş Lehçe ve Edebiyatları
Sempozyumu
Muğla Üniversitesi Yayınları Muğla 2001
Dergi 1-55
1437.
Hacı Bayram Veli Sempozyumu Bildirileri
TC Ankara Valiliği Yayınları Ankara 1990
Dergi 1-54
1434.
1435.
Dante
1438.
Selçuk Üniversitesi
Türkiyat Araştırmaları Dergisi
Sayı 33. Konya 2013
Dergi 1-55
1439.
Gazi Üniversitesi
Gazi Türkiyat
Sayı 10. Ankara 2012
Dergi 1-56
1440.
Ankara Üniversitesi
Türkoloji Dergisi
Sayı I.- 10. Cilt Ankara 92
Dergi 1-57
1441.
Yakın Doğu Üniversitesi
Sosyal Bilimler Dergisi
Sayı 2. Lefkoşa 2013
Dergi 1-58
1442.
Milli Eğitim
Sayı 199. Ankara 2013
Dergi 1-59
1443.
Divan Edebiyatı Araştırmaları Dergisi
Sayı 9. İstanbul 2012
Dergi 1-60
1444.
İlmiy Makaleler Toplamı (6. Kitap)
Akademi Neş. Taşkent 2013
Dergi 1-61
1445.
Münazarat Sempozyumu I
Merak Yay. Mardin 2012
Dergi 1-62
Kahramanmaraş Valiliği Yay. K. Maraş 2012
Dergi 1-63
1446.
1447.
BU LİSTEDE DERGİLER YOKTUR.
Uluslararası İnanç Turizmi ve Eshab-ı Keyf
Sempozyumu
IV. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci
Kongresi
İstanbul Kültür Üniversitesi Yay. İstanbul 2012 Dergi 1-64
Download

Kitaplar - İstanbul Kültür Üniversitesi