KURS 7 / Komplikasyonlar - II
3. OLGU
Operatörler
Yrd. Doç. Dr. İbrahim SUSAM
Yrd. Doç. Dr. Tolga YAYLALI
Prof. Dr. Ender SEMİZ
Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi
Kardiyoloji Anabilim Dalı
• M.Z.İ., 80 yaşında erkek hasta.
• İki hafta önce ortaya çıkan göğüs ağrısı yakınması
nedeni ile, bir başka hastanede akut miyokard
infarktüsü tanısı ile yatırılmış.
• Dört günlük takip sonrası koroner anjiyografi
yapılmak üzere yakınları tarafından hastanemize
getirilmiş.
• Geldiğinde hastanın ağrısı yok.
• DM:+, HT:+, Hiperlipidemi:+ Aile öyküsü:+
Geçirimiş SVO + Obezite:+ Sedanter yaşam:+
• KOAH +
• Fizik Muayene: Genel durumu iyi, koopere, oryante
• KB:120/80 mm Hg, Nb:75/dak, ritmik.
SS: 22/dak
• BB: JVD yok, üfürüm yok, tiroid non-palpabl
• SS: Normal
• KVS: S1, S2 doğal, ritmik; ek ses-üfürüm yok.
• Abdomen: Normal
• PTÖ yok, periferik nabızlar açık
• Lökositoz (+nötrofili), ESR: 80/saat
• Troponin-T: 1.99 ng/ml
Miyoglobin: 191 ng/ml
CKMB: 39 ng/ml
• Geliş EKG’si: SR, 80/dak.
Prekordiyal 3-4 mm’lik yaygın ST çökmesi
• Ekokardiyografi: Aort kapağı dejeneratif, açılımı
normal. Sol ventrikülde konsantrik hipertrofi. LVEF:
%60
• Transradiyal koroner anjiyografi
• Koroner anjiyografi tamamlandıktan sonra
anjiyografi masasında radiyal kılıf çekilmesi ve
kanama kontrolu
• Hastanın operasyon sonrası izlem salonuna alınması
• Yatağına alındıktan 5-10 dakika kadar sonra ani
gelişen kardiyo-pulmoner arrest
• Hastada entübe edilmesi ve resusitasyon işlemine
başlanması, anesteziyoloji bölümüne haber verilmesi
• Resusitasyon eşliğinde hastanın tekrar anjiyografi
laboratuvarına alınması
• Sağ kasıktan femoral arter ponksiyonu
• 30-35 dakika kadar süren kardiyo-pulmoner
resusitasyon
Takipte:
• Bir gün anesteziyoloji yoğun bakım (12 saat kadar
entübe)
• Koroner yoğun bakım (2 gün)
• Kardiyoloji servisi (7 gün)
• Yattığı süre içerisinde nöroloji, nefroloji, göğüs
hastalıkları, infeksiyon hastalıkları, üroloji, KBB ve
FTR görüşleri
• Hipoksik iskemik ensefalopati, aspirasyon pnömonisi,
ABY, üretroraji, bilateral mix işitme kaybı, bilateral
gonarthroz ve KOAH
• Taburcu sonrası telefon görüşmesi
• 45 gün sonra aniden excitus
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
ÖNERİLER
1.Kardiyoloji poliklinik kontrolü
2.Coraspin 300 mg 1x1
3.Plavix tb 1x1
4.Parol tb.(L.H.)
5.Monoketlong tb 1x1
6.Crestor 10 mg 1x1
7.Beloc 50 mg 2x1
8.Zinnat tb 2x1
9.Desal tb 1x1(Tek günler)
10.Flomax tb 1x1
11.Avodart tb 1x1
12.Norvasc 5 mg 1x1
13.NAC 600 2x1
14.Nexium cap. 1x1
15.Commbivent inh. 6x1
16.Üroloji poliklinik kontrolü
Download

KURS 7 / Komplikasyonlar