11 haberler
T›bbi Malpraktis Paneli: “Kim hata yapt›?”
ursa Tabip Odas› taraf›ndan 26
fiubat tarihinde Baroevi’nde
Bdüzenlenen
Malpraktis Paneli'ne
hekimler büyük ilgi gösterdi. 100'e yak›n
hekimin kat›ld›¤› panelde U.Ü.T.F.
Deontoloji ABD. Ö¤retim Üyesi Dr. Murat
C‹VANER, TTB MK Hukuk Bürosu
Avukatlar›ndan Av. Mustafa GÜLER ve
U.Ü.T.F. KBB ABD Ö¤retim Üyesi Dr.
Levent ER‹fiEN konuflmac›, BTO YK
Üyesi Dr. Bülent ÇAVUfiO⁄LU
moderatör olarak görev ald›.
‹lk konuflmac› Murat C‹VANER 2000
y›l›nda Fransa'da yaflanan üzücü
Concorde uçak kazas›n›n nedenselli¤i
üzerinden yapt›¤› bir aç›l›mla konuyu
çok vurucu bir biçimde malpraktise
ba¤layarak, 115 kiflinin ölümüne neden
olan kazan›n sorumlulu¤unun bireysel
hatalarda aranmas› yerine sistematik
bir yaklafl›m gelifltirilerek, kazalar› (her
iki anlamda) önlemenin ve olumsuz
sonuçlar› azaltman›n gereklili¤i üzerinde
durdu. Birey odakl› suçlama anlay›fl›n›n
t›pta korunmac› t›p uygulamalar›na
(çekinik t›p) ve sigortac›l›k yaklafl›m›na
neden oldu¤unu ve bunun da
oluflabilecek hata ve zararlarda bir
azalmaya yol açmayaca¤›n› vurgulad›.
C‹VANER, sistem odakl› yaklafl›m›n
temel kabulünün "Befler flaflar" (‹nsan
hata yapabilir) oldu¤undan hareketle,
zarar›n temel sorumlusunun bireysel
hatalar› zarara dönüflmeden
önleyebilecek sistematik yaklafl›mlar›n
uygulanmamas› oldu¤unu söyledi.
Do¤ru sorunun "Kim hata yapt›?"
olmad›¤›n›, "hizmetin hangi noktas›
aksad›, önlemler neden ifle yaramad›
ve tekrarlanmamas› için neler yap›lmal›?"
sorular›n›n sorulmas› gerekti¤ini
vurgulad›.
Malpraktis davalar›na gerekçe olan
"Ayd›nlat›lm›fl Onam" konusunda
hekimlerin Biyotek Derne¤i web
sitesinden örnek onam formlar›na
ulaflabileceklerini belirtti.
‹kinci olarak söz alan TTB Hukuk Bürosu
deneyimli avukatlar›ndan Av. Mustafa
GÜLER, medyada ve siyasetçilerin
konuflmalar›nda yer alan hekim hasta
aras›ndaki güven duygusunu tahrip
edici yaklafl›mlar›n, hekim hasta iliflkisine
zarar verece¤ini ve bundan yaln›zca
sigorta flirketleri gibi rant çevrelerinin
fayda bulaca¤›n› belirterek, son
dönemdeki yasal düzenlemelerle
hekimin tedaviyi tayin etme yetkisinin
s›n›rland›¤›n› ifade etti. Ayd›nlat›lm›fl
Onam'›n her hastan›n kiflisel özellikleri
ve t›bbi durumuna uygun haz›rlanmas›
gerekti¤ini, herkese uygun
standart/flablon bir onam formunun
mümkün olmayaca¤›n› söyleyen
Mustafa GÜLER, TTB'nin yaklafl›m›n›n;
kamusal fonlarla desteklenecek ve
"malpraktis ya da komplikasyon" tüm
t›bbi olumsuz sonuçlar›n tazminine
olanak sa¤layacak bir düzenleme ile
hekim ve hastan›n karfl› karfl›ya
kalmayaca¤› bir yap› oluflturulmas›
yönünde oldu¤unu, bu yolla sistemden
kaynaklanan hatalar›n bedelinin hekimin
üstüne y›k›lmayaca¤›n› düflündüklerini
belirtti. Eskiden kamuda çal›flan
hekimlerin davalar›n›n
kurum ad›na aç›ld›¤›n›,
tazminat›n kurum
taraf›ndan ödendi¤ini ve
gerekiyorsa kurum
taraf›ndan rücu davas›
aç›larak hekime
dönüldü¤ünü söyleyen
GÜLER, art›k flah›slar›n
do¤rudan hekime dava
açabildi¤inin ve manevi
tazminat davalar›nda
yarg›n›n hekimleri daha
dikkatli hizmet üretmeye zorlama ad›na
yüksek bedellere hükmetmeye
bafllad›¤›n›n alt›n› çizdi.
Üçüncü konuflmac›, konuya kiflisel
duyarl›l›kla ilgi duyan ve araflt›ran Prof.
Dr. Levent ER‹fiEN, malpraktisin her
meslekte olabilece¤ini, medikal
malpraktisin de yaln›zca hekimi de¤il
sa¤l›k sistemini bozucu tüm kurumsal
kimlikleri ilgilendirdi¤ini belirterek
kontenjan›n üstünde t›p fakültesi
ö¤rencisi alan YÖK'ün de, az say›da
hekimi çok say›da hastan›n sorunlar›n›
çözmeye zorlayan Sa¤l›k Bakanl›¤›'n›n
da malpraktise katk› yapt›¤›n› söyledi.
Amerika'da yaflanan örnekleri paylaflan
Prof. ER‹fiEN 1 milyon dolarlar› bulan
tazminatlar nedeniyle sigorta flirketlerinin
yüksek riskli bölge ve disiplinlerde
poliçeleri yenilemedi¤ini ve bu durumun
giderek ciddi bir kriz haline dönüfltü¤ünü
ifade etti. ABD'de 2000 y›l›nda
malpraktis için aç›lan davalar›n %86's›n›n
hekim lehine bitti¤ini, dolay›s›yla %14
oran›nda baflar› gösteren bir hukuksal
durumun sorgulanmas› gerekti¤ini
vurgulad›. Amerikan hekimlerinde dava
edilme stresinin ciddi duygulan›m
bozukluklar›na neden oldu¤unu ve yak›n
gelecekte "malpraktis davalar›n›n neden
oldu¤u stresin üstesinden gelebilme
becerisi" seminerlerinin h›z
kazanmas›n›n beklendi¤ini söyledi.
Yap›lan araflt›rmalarda malpraktis
nedeniyle sa¤l›k hizmetinin
pahal›laflt›¤›n›n ve Amerikan halk›n›n
sa¤l›k hizmetine ulaflmada daha büyük
s›k›nt›lar yaflad›¤›n›n ortaya ç›kt›¤›
belirtildi. Yani asl›nda daha kaliteli sa¤l›k
hizmeti sunulma kayg›s› içeriyor gibi
görünse de malpraktisin hekime,
topluma ve sa¤l›k hizmeti sunumuna
zarar verdi¤ini vurgulayan Prof. ER‹fiEN
hekimlere do¤ruyu yapmak ve
belgelemek için kendilerine vakit
ay›rmalar› gerekti¤ini vurgulayarak
konuflmas›n› sona erdirdi.
Bir süre soru cevapla yürüyen panelin
sonunda bir kapan›fl konuflmas›yla
kat›l›mc›lara teflekkür eden Bursa Tabip
Odas› Baflkan› Dr. Bülent ASLANHAN
yapt›¤› konuflmada hekimlerin mesleki
alanlar›na sahip ç›karak, meslek
örgütleriyle birlikte sürece müdahale
etmelerinin öneminden söz etti. Panel
konuflmac›lara odam›z ad›na teflekkür
belgelerinin verilmesiyle sona erdi.
Download

Tıbbi Malpraktis Paneli