Asthma Allergy Immunol 2014;12:183-184
E D İ TÖ R E M E KT U P L E TT E R TO T H E E D I TO R
Pitriyazis Likenoides: Klinik ve patolojik
korelasyonun önemi
Pityriasis Lichenoides: Importance of clinical and pathological
correlation
Ömer Faruk ELMAS1, Okan KIZILYEL1, Mahmut Sami METİN1, Mustafa ATASOY1
1
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
Department of Dermatology, Faculty of Medicine, Ataturk University, Erzurum, Turkey
Sayın Editör,
Astım Allerji İmmünoloji dergisinin 2014 yılı, 1.
sayısında yayınlanan “Mastositoz ön tanılı Pitriyazis
Likenoides et Varilioformis Akuta (PLEVA) olgusu”
adlı makaleyle ilgili görüşlerimizi paylaşmak ve
bazı noktaları vurgulamak istiyoruz[1].
Yazarlar bu makalede, altı yaşında bir erkek hastanın mastositoz ön tanısıyla yönlendirildiğini ve
yapılan histopatolojik incelemeyle hastaya PLEVA
tanısı konulduğunu belirtmişler, olgunun bu yönüne dikkat çekmişlerdir.
Öncelikle şunu vurgulamak isteriz; PLEVA tanısı
için histolojik anlamda spesifik-tanı koydurucu
bir bulgu yoktur ve PLEVA’nın kesin tanısının tek
başına histopatolojik incelemeyle konulması mümkün değildir. Tanıda çoğu inflamatuvar dermatozda
olduğu gibi klinik ve patolojik korelasyon esas teşkil etmektedir[2].
Öte yandan olgu, PLEVA için tipik olarak
kabul edilebilecek bir klinik görüntü vermektedir.
Lezyonların kurutlanma ve merkezi hemorajik nekroz göstermesi, döküntülerin akut seyri ve kısa bir
süre içerisinde artış göstermesi PLEVA olgularında
en sık görülen temel bulgulardır[3].
Yazışma Adresi/Address for Correspondence
Dr. Okan KIZILYEL
Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dermatoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye
e-posta: [email protected]
Bu tarz olgular değerlendirilirken, zaman-maliyet yönetimi ve sağlıklı bir tanı süreci için patoloji
kliniğinin yanı sıra, dermatoloji hekimiyle de iş birliği yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Söz konusu
olgu sunumunda da olgunun dermatoloji kliniğine
konsülte edilmesinin önemli bir gereklilik olduğu
görüşündeyiz.
Dermatopatolojik değerlendirmelerde daha kaliteli ve sağlıklı sonuç alınmasında, biyopsi tekniği
ve biyopsi materyalinin alınması gerektiği alan
gibi unsurlar oldukça önemlidir. Klinik ön tanılar,
histolojik değerlendirmede ve gerekli immünhistokimyasal incelemelerin yapılmasında yine kritik
rol oynamaktadır. Bu anlamda bakıldığında, böyle
olgularda dermatoloji uzmanı desteğinin önemi
daha da anlaşılır olacaktır.
Olgu, bir başka açıdan değerlendirildiğinde; akut
seyri ve lezyon morfolojisiyle mastositoz düşündürmemektedir. Yazarlar olgunun bir mastositoz subtipi olan ürtikerya pigmentozaya benzer şekilde prezente olduğunu ifade etmişlerdir ancak ürtikerya
pigmentoza olgularında beklenen klinik görüntü,
kahverengi pigmentasyon gösteren makülopapüler
lezyonlardır[4]. Biz bu olguda, ürtikerya pigmentozanın klinik ayırıcı tanısında ön planda değerlendirilecek bir antite olmadığını düşünüyoruz.
183
Pitriyazis Likenoides: Klinik ve patolojik korelasyonun önemi
Pityriasis Lichenoides: Importance of clinical and pathological correlation
Sonuç olarak; olgunun klinik ve histolojik olarak PLEVA açısından tipik bir olgu olduğunu, bu tür
olgularda dermatopatolojik korelasyonun tanıda
esas teşkil ettiğini ve olguda dermatoloji kliniğinin
desteğinin alınmasının önemini vurgulamak istiyoruz.
Saygılarımızla.
KAYNAKLAR
1.
Ertoy Karagöl Hİ, Yılmaz Ö, Gönül İI, Topal E, Bakırtaş
A. Pityriasis Likenoides et Varilioformis Acuta (PLEVA)
prediagnosed as mastoscytosis. Asthma Allergy Immunol 2014;12:50-3.
2.
Nair PS. A clinical and histolopathological study of pityriasis lichenoides. Indian J Dermatol Venereol Leprol
2007;73:100-2.
3.
Fernandes NF, Rozdeba PJ, Schwartz RA, Kihiczak G,
Lambert WC. Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta: a disease spectrum. Int J Dermatol 2010;49:257-61.
4.
Miller MD, Nery NS, Gripp AC, Maceira JP, Nascimento
GM. Dermatoscopic findings of urticaria pigmentosa. An
Bras Dermatol 2013;88:986-8.
YANIT
Sayın Editör,
Astım Allerji İmmünoloji dergisinin 2014
yılı, 1. sayısında yayımlanan “Mastositoz ön tanılı Pitriyazis Likenoides et Varilioformis Akuta
(PLEVA) olgusu” başlıklı makaleye yöneltilen yapıcı
eleştiri ve önerileri ilgi ve dikkatle okuduk[1]. Bu
sayede makalede karanlık kalan, anlaşılamayan ya
da yetersiz vurgulanan noktaları aydınlatma imkanı sağlandığı için çok teşekkür ederiz.
Bu makalede genel çocuk polikliniğinden,
çocuk allerji polikliniğine mastositoz ön tanısıyla
konsülte edilen, sonrasında klinik ve histopatolojik
özellikleriyle PLEVA tanısı konulan çocuk olgu
sunulmuştur. Klinik ve histopatolojik özellikleriyle PLEVA tanısı konulduğu hem özet bölümünde
hem de olgu sunumu bölümünde vurgulanmıştır.
PLEVA için tipik olan klinik görüntünün akılda
kalması için olgu sunumu bölümünde lezyonlar
ayrıntılı tariflenmiş, resimleriyle de desteklenmiştir. Olgu bu haliyle PLEVA açısından tipik olmakla
birlikte mastositoz ön tanısıyla konsülte edildiği
için, çocuklarda en sık görülen mastositoz formu
olan ürtikerya pigmentoza üzerinden mastositoz
ve PLEVA’nın benzeyen ve benzemeyen özellikleri
tartışılmaya çalışılmıştır[2]. Olguda kliniğimize başvurusundan itibaren herhangi bir kütanöz ya da
sistemik mastositoz formu düşünülmemiştir.
Tanı aşamasında hasta dermatolojiye konsülte
edilmiş, histopatolojik inceleme için cilt biyopsisi
dermatoloji tarafından alınmış, tanı sonrasında da
ek önerileri olmamıştır.
184
Diğer taraftan çocuk allerji pratiğinde döküntüyle başvuran hastaların sıklıkla atopik egzama
ya da ürtiker tanısı aldığı düşünüldüğünde PLEVA
olgusu bu sebeple bizim açımızdan ilgi çekici
olmuştur. Bu olgu vesilesiyle PLEVA açısından allerji pratiği adına farkındalık artırılmak istenmiştir.
Son olarak; hem PLEVA hem de kütanöz mastositoz tanısı için klinik görünümün histopatolojik
incelemeyle desteklenmesi gerektiğini bir kez daha
vurgulamak isteriz[3,4].
Saygılarımızla.
KAYNAKLAR
1.
Ertoy Karagöl Hİ, Yılmaz Ö, Gönül İI, Topal E, Bakırtaş
A. Pityriasis Likenoides et Varilioformis Acuta (PLEVA)
prediagnosed as mastoscytosis. Asthma Allergy Immunol 2014;12:50-3.
2.
Greenhawt M, Akin C. Mastocytosis and allergy. Curr
Opin Allergy Clin Immunol 2007;7:387-92.
3.
Fernandes NF, Rozdeba PJ, Schwartz RA, Kihiczak G,
Lambert WC. Pityriasis lichenoides et varioliformis acuta: a disease spectrum. International J Dermatology 2010;
49: 257-61.
4.
Akin C. Mast cell activation disorders. J Allergy Clin Immunol Pract 2014;2:252-57.
Uzm. Dr. Hacer İlbilge ERTOY KARAGÖL
Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi,
Çocuk Allerji ve Astım Bilim Dalı, Ankara, Türkiye
E-posta: [email protected]
Asthma Allergy Immunol 2014;12:183-184
Download

183-184 Okan Kizilyel 3.indd