Projenin Adı
: Ülkemizde Elma ve Armut Yetiştiriciliğinin Yoğun Olarak Yapıldığı
Bazı Bölgelerde Bulunan ‘Candidatus Phytoplasma mali’ ve ‘Ca. P.
pyri’ İzolatlarının Moleküler Karakterizasyonu
Projenin İngilizce Adı
: Molecular Characterization of Candidatus Phytoplasma mali
and Ca. P. Pyri isolates in Some Important Apple and Pear
Growing Areas in Turkey
Proje Lideri
: Yusuf ÖZTÜRK
Yardımcı Araştırıcılar
: Şeyma Reyhan ERDOĞAN, Dr.Gökhan ÖZTÜRK, Hamza
ŞENYURT, Mesut İŞCİ, Mehmet AKSU, Melih AYDINLI,
Şerif ÖZONGUN, Bülent ALTAN, Dr.Suat KAYMAK
,Doç.Dr. Mona GAZEL, Prof. Dr. Çiğdem ULUBAŞ SERÇE,
Nesrin TUNALI, Demet ÇELİK ERTEKİN, Prof.Dr.Kadriye
ÇAĞLAYAN
Destekleyen Kuruluş
: TAGEM
Projenin Özet Tanıtımı
: Elma ve armut adaptasyon yeteneği yüksek meyve türlerinden
olmasına rağmen kalite ve verim kayıplarına neden olan pek çok hastalığı bulunmaktadır.
Fitoplazmalar bu hastalıklardan biridir. Fitoplazmalarla kimyasal mücadele yapılamaması,
birçoğunun gözle görülebilir simptom oluşturmayıp sadece hassas konukçularda belirti
vermesi bu hastalıkların kolaylıkla tespit edilememesine, enfekteli aşı gözü kullanımı ve
vektör böceklerle de geniş alanlara yayılmasına neden olmaktadır. Candidatus Phytoplasma
pyri (Armut geriye doğru ölüm fitoplazması-Pear decline=PD) ve Candidatus Phytoplasma
mali (Elma çoklu sürgün fitoplazması-Apple Proliferation=AP) meyve ağaçlarında ekonomik
anlamda zarar yapan, fitoplazma hastalıklarıdır. Ülkemizde bu hastalıkların teşhisi konusunda
bazı çalışmalar bulunmasına rağmen, yaygın kullanım alanı olan anaç ve çeşitlerin
fitoplazmalara tolerans ve/veya dayanıklık durumu ve epidemiyolojileri ile ilgili çalışmalar
yetersizdir. Fitoplazmaların gerek kök kaynaşması gerekse vektör böceklerle etkin olarak
taşınması nedeniyle sadece temiz fidan kullanımı hastalık kontrolünde yeterli olmamaktadır.
Bu çalışmayla önemli armut ve elma yetiştiriciliği yapılan bölgelerden toplanan elma ve
armut izolatlarının moleküler yöntemlerle karakterizasyonu yapılarak dayanıklılık ıslahı
çalışmalarında kullanılacak temel veriler elde edilecektir. Elde edilen AP ve PD izolatlarının
birbirleriyle ve dünyanın diğer bölgelerindeki izolatlarla karşılaştırılması yapılarak gruplara
ayrılacaktır. Böylece ülkemizdeki fitoplazma hastalıklarının kaynağı ve genetik ilişkisi ortaya
konacaktır.
Projeye ait fotoğraflar
:
Download

Ülkemizde Elma ve Armut Yetiştiriciliğinin Yoğun Olarak Yapıldığı