ULUSOY UN SANAY1 ye TiCARET A..
Yönetirn Kurulu Karari
KararNo
2014/015
Karar Tarihi
20.10.2014
Kararin Konusu
Sermaye Piyasasi Kuruly'nun Seri.VII-1 28.1 Pay
TebIii'nin 33.Maddesi gèreince Halka Arzdan Elde
Edilecek Fonun Kullantmina IIikin Raporun göruuImesi
Topdanti Yen
- Saati
Toplantiya Katilanlar
rket Merkezi - 15:00
Fahrettin Ulusoy, Kamil Adem Nevin Ulusoy,
Mithat Denizcigil, Omer Faruk Ekinci
Kararin Metni
Sirket yonetim kurulumuz aagidaki hususlari gorUerek by birligi ile kabul etmitir;
5irketimizin paylarirnn halka arzi meveut ortakiarin 'eni pay hakiarinin kisitlanmasi
suretiyle sermaye artirimi ye mevcut ortagin sahip oldugu paylarin satii §eklinde
gercekletiri1ecektir.
Halka arzdan elde edilecek tahrnini gelir ile halka arz masraflari ye halka arzdan elde
edilecek gelirin bu karar ekindeki raporun icerigine uygun bir ekilde kullanilmasinin kabulUne
oy birligi ile karat verilmitir.
Sermaye Piyasasi Kurulu'nun Seri.VII-128.1 Pay Teligi'nin 33.maddesi hUkUmieri
cercevesine sermaye artirimindan elde edilen fonun belirtilen 4kilde kullarnhp kullanilmadigina
i1ikin olarak; halka acilan ortakliklarin paylarinin borsad9 ilem gormeye ba11amasindan
itibaren kamuya açiklanan 'ye yapilan sermaye artiriminin sonuçlanni iceren ilk iki finansal
tablolarirnn ilanini takip eden on i gilnU içinde bir rapor 6zir1amasi ye söz konusu raporu
ortakhgin internet sitesinde ye KAP'ta yayimlamasi zorurludur. Bu yUkiimlulttk ortakhk
btinyesindeki denetimden sorumlu komite tarafindan yerine getirilecektir.
Ote yandan ortagin sahip oldugu paylarin satiind.n elde edilecek ge].ir, irkete
aktarii[mayacagindan 5irket için belirtilen fon kullanimi kapsaminda kullanilmayacaktir.
Yönetim Kurulu Bk
Fahret11\ULUSOY
Yön. Kur.Bk.Yrd.
Nevin ULUSOY
Icraci Uye
Kamil ADEM
Uye
Omer Faruk EKINCI
Halka Arzdari Elde Edilecek Fonun Kullanimina Ilikin Rapor
Halka Arzclan Elde IEdikcek Tahmini Gelir
Halka An: Oincesi Serrnaye
Halka Ar2: Sonrasi Sermaye
65.000.000,00 TL Nominal
84.500.000,0_TL Nominal
Halka Açiklulk Orani
% 27,81
Halka An: Fiyat Aralii
(SPK Tarafiridan HenUz Onaylanrnamittr)
2,90 TL Alt Bant
:3,45 TL Osl Bant
MeVCUt Ortak Satii
(Fah[reThrl Uusoy C Grubu Hisse)
*
4.000.000,00 TL Nominal ()
Halka Arzdan Elde EdiIecek Tahrnini Gelir Aralii
56.550.000, 0 TL - Alt Bant
(irketin lElde_Edecei}
67.275.000,00 TL - Ust Bant
(*) Ortak satiindan elde edilecek gelir irket icerisinde deerIendiiiImeyecektir.
Tahm]ini Halka Arz Mast aflari
Mara1rTurü
Alt Baiit (TL)
Ust Bant (TI) -
SPK
113.100,00
134.550,00
E3iA
70.117,02
70.117,02
MKK (BSMV Dahil)
52.500,00
52.500,00
Bairnsiz Denetim
80.000,00
80.000,00
Hukuk
40.000,00
40.000,00
Danirnanlik
90.000,00
90.000,00
Reklam Ilan Giderleri (Tahmini)
500.000,00
500.000,00
Die
Halka Arz Komisyonu
Toplani Masraf
25.000,00
25.000,C)0
2262.000,00
2.691.000,00
3.232.717,02
3.683.167,02
irketin Elde Edecei Net Gelir
r
-
et Gelir
Alt Bart (TL)TOst Bant (TL )
53.317.282,98
63.591.832,9]
Fori Kulianim Yerleri
Har(arnaYeri
Uri Fabirikasi Yatirirni
Alt Bart (TI)
Ust Bant (TL)
12.000.000,0()
12.500.000,00
Hammadde Alimi
12.000.000,00
13.500.000,00
Kisa Vadeli Finansrnan Kapatma
14.000.000,0()
17.500.000,00
Kusa Vadeli Ticari Borg Kapatma
15.317.282,98
20.091.832,98
53. 17.282,98
63391.832,98
Toplam Kullanim
Download

Uye Omer Faruk EKINCI Sirket yonetim kurulumuz