1
I
ULUSOY UN SANAYi YE TiCARET A.S.
FiYAT TESPiT RAPORU
SEKER YATIRIM MENKUL DEdERLER A.S.
EKiM -2014
1
I
Seker Yatirirn
icindekiler
1
Genet Bilgiler .................................................................................................................... 3
1.1
5irket Hakkinda Bilgi .................................................................................................. 3
1.2
Ortakhk Yapisi ............................................................................................................ 3
1.3
istirakler ..................................................................................................................... 4
1.4
Tesister
1.5
Yatirimlar ................................................................................................................... 5
4
2 Halka Arz Gelirinin Kulamm Yeni .................................................................................... 5
3 Degerleme ........................................................................................................................ 6
3.1
indirgenmis Nakit Akimlari Anahz Ydntemi ................................................................ 6
3.1.1
3.2
Varsayimlar ......................................................................................................... 6
Piyasa carpanlari Analiz Yontemi ............................................................................. 11
4 Sonuc ............................................................................................................................... 12
5 Halka Arz bzeti .............................................................................................
6
Finansallar ...................................................................................................................... 14
Seker Yatirim Menkul Degerler A.S. I Arastirma y e Kurumsal Finans
Sayfa I 2
Seker Yatinm
1
Genet Bilgiler
1.1 Sirket Hakkinda Bilgi
Ulusoy Un Sanayi Ve Ticaret Anonim Sirketi (Utusoy Un); hububat ve baktiyattan mamut un, irmik,
makarna ve bisküvi gibi her türiü gida maddesinin imalatini, ticaretini, ithatat ve ihracatini
yapmak Lizere 1989 yilinda kurulmustur. 5irketin esas faaliyet konusu, bugday unu, kepek y e diger
yem hammaddeteri Liretimi, ticareti, yurtici ve yurtdisi satisi lie bugday basta otmak üzere cesitli
tahillann yurtici y e yurtdisi ticaretidir.
1989 yilinda insaati baslayan fabrika 1991 yilinda 180 ton/gun bugday isteme kapasitesi ite ticari
faatiyetterine bastamistir. 5irket, 1995 yilinda ihracata bastamis ve bugline kadar 72 Olkeye un
ihracati gerceklestirmistir. 5irket, 1/7/2013 lie 30/6/2014 arasindaki bir yillik donemde, 31 ayn
ülkeye ihracat gerceklestirmistir. Pazar kosullanni takip ederek ihtiyaclan belirleyip faatiyet
alanlanni genisteten 5irket 2008 yilindan itibaren komsu litkelere, Uzak Dogu ve Asya'ya tahil
ihracati yapmaya baslamistir.
5irketin, 150 mn TL kayitli sermaye tavani icerisinde 2014 yili ilk ceyrekte 3.35 mn TL nakit, geri
kalani ic kaynaktardan artinlarak sermayesini 50 mn TL'den 65 mn TL'ye
Ulusoy Un'un Samsun (500 ton/glin) ve Corlu'da (400 ton/g6n) toplam 900 ton/gun Oretim
kapasiteli (208 bin ton/yil un uretim kapasitesi) iki fabrikasi, y e 119.000 ton tahil stoklama
kapasitesine sahip silo ve serbest bolge depolan bulunmaktadir.
Sirket, toptam 16 ürün gami lie 2013 yilinda TLirkiye'de sektor ihracatinin %5'ini gercektestirmistir.
2014 yilinda aciklanan Tlirkiye Ihracatcilar Mectisi veriterine gOre'; Turkiye de en cok ihracat yapan
ilk 1.000 firmasi arasmda 524. sirada, sektorlinde ise 5. sirada yer almistir. Toplam Liretimden
satisi ite Istanbul Sanayi Odasinin 2014'de aciklanan veriterine gore Turkiye'nin en cok
yapan sanayi kurulustan arasinda 410. sirada yer almistir.
Ulusoy Un, 28 Mart 2013 tarihinde Sasbas Samsun Serbest BOlgesi Kurucusu ve isleticisi A.5.'nin %17
hissesini satin almitir. Bu yatinm lie sirket ozellikle transit yurt dii ticaretinin gelistirilmesi icin
ihtiyac duyulan depolama ve lojistik altyaplya sahip otan Karadeniz Bolgesi'ndeki en stratejik
noktalardan olan Samsun Serbest Bolgeye istirak ederek yonetiminde onemli bir etkinlige sahip
olmustur.
•
•
5irketin Oretimini ve satismi yaptlgi 61-Linter un, kepek, bonkatite, kink, irmik, ruseym,
basak, misir ve bugdaydir.
o
Orun Gruplan; Finn Grubu OrLinler, Endustriyel OrLinter, Pastane Grubu
OrOnter, Tuketim Grubu UrLinter.
•
ihracat uriinleri; Batik Yemi YLiksek Glutenli, Batik Yemi, Capati Unu, Corek
Unu, Ekmeklik Un, Ev Kultanimi, Noodle Unu, Yumusak Noodle Unu.
5irket yurt icinden y e yurt disindan aldii bugdayi isleyerek un ve turevleri otarak hem
yurt icine hem de yurt disma satmaktadir.
o
5irket yurt icinden ve yurt dismdan sagladigi bugdayi kendi kullanimi dismda
diger un fabrikalanna da satmaktadir.
o
5irket aynca yurt dismdan sagladigi bugdayi transit gecis lie yine yurt
disinda satmaktadir.
1.2 Ortaklik
5irketin, 150.000.000 milyon TL kayitti sermaye tavani icerisinde cikarilmis sermayesi 65.000.000
TL'dir. Mevcut sermayeyi temsil eden paylar A, B ve C gruplanna aynlmis olup. A ve B grubu paylar
imtiyazlidir. A grubu paylarin nominal tutan 9.750.000 TL ve B grubu paylann nominal tutan
6.500.000 TL'dir.
Ulusoy Un'un ortaklik yapisini arz ancesi ve sonrasini gosteren tabto asagidadir;
Kaynak:Turkiye ihracatcilar Meclisi 2013 Ttirkiye'nin En Buytik ilk 1000 ihracatci firmasi ar. Irma kitapcigi Istanbul Sanayi
Odasi Dergisi, Haziran 2014, Ozel Sayi
$eker Yatirim Menkul Degerler A.5. I Arastirma ve Kurumsal Finans
Sayfa I 3
Seker Yatinm
Ortak lar
Hisse Adeti
Grubu
Oran' (%)
4.550.000
1.950.000
27.873.882
A
7,00
3,00
42,88
Fahrettin Ulusoy
34373.882
A
Nevin Ulusoy
650.000
1.300.000
5.830.756
7.780.756
1,00
2,00
8,97
11,97
A
Onur Erhan Ulusoy
650.000
1.950.000
7.423.684
10.023.684
1,00
3,00
11,42
15,42
3.900.000
1.300.000
7.499 375
12.699.375
A
6,00
2,00
Eren Giinhan Ulusoy
Kamil Adem
Mithat Denizcigil
Halica Arz
Toplam
52,88
°Mak lar
Htsse Adeti
4.550.000
1.950.000
23.873.882
26.941
95362
0,04
0,15
65.000.000
100
A
Nevin Ulusoy
650.000
1.300.000
5.830.756
7.780.756
0,77
1,54
6,90
9,21
A
Onur Erhan Ulusoy
650.000
1.950.000
7.423.684
10.023.684
0,77
2,31
8,79
11,86
3.900.000
1.300.000
7.499.375
12.699.375
A
4,62
Eren Gunhan Ulusoy
Kamil Adem
Mithat Denizcigil
Halka Arz
26.941
95.362
23.500.000
84.500.000
istirakleri asa§iclaki tabtoda verilm4tir;
I tirakler
Ortagin Adi
SASBA5 BayInthr Samsun
Serbest BOlgesi Kur. ve ll.
odenmi;
Semaye (Ti.)
Sermayedeki
Pay Tutari (TI)
Sermayedeki
Pay Oran' (%)
2.000.000
340.000
17,00
UIusoyUn -IstirakIer
1.4 Tesisler
5irketin tesisterine itiskin detay bitgiter asagidaki tabloda yer almaktadir;
Kapasitesi
BuyUkluk ( m2)
kik Alan (m9
Kapali Alan (ma)
Kullanim Ama ci
Samsun Fabrika
Corlu Fabrika
SOO ton/gun
13.300
8.111
11.118
400 ton/ gun
16.982
Oretim/Depo
Mulkiyet Durumu
Sigorta
5i rkete ait
Var
Ruhsat, Onay vb.
Is yen i acma ruhsati
- isletme kayit belgesi
- Yem kayit belgesi
ISO 9001
- TSE
- Hela I belgesi
- ISO 14001
- ISO 22000
- CED muafi yet belgesi
5,38
2,31
28,25
30.373.882
1.3 istirakler
Utusoy Un'un
Dram (%)
Fahrettin Ulusoy
11,54
19,54
Grubu
A
10.935
11.482
Oretim/Depo
5i rkete a it
Var
Samsun/Tekkekoy
Depolama Tesisi
34 .000 ton
10.686
5.752
4.934
Celik/Betonarme
Depola ma Tesisi ye
Isletme Bina si
5i rkete alt
Var
- Is yen i acma ruhsati
- isletme kayit belgesi
- Yem kayit beiges i
-ISO 9001
- TSE
- Yap kul. izin belgesi
- Helal belgesi
- ISO 14001
- ISO 22000
- CED muafi yet beiges i
35,95
1,54
8,88
15,03
0,03
0,11
C
27,81065
100
Seker Vat=
1.5 Yatirtmlar
.
600 Ton/Giin Bu gday
isleme Kapasiteli Korn* Un Fabrikasi
Samsun Gida Organize Sanayi Bolgesi
Yatnm Konusu
Yatinm Yen
Planlanan Yatinm BUyiiklUtU
(USD)
Yatinm KapasItesi
7.000.000 USD
600 ton/giin bu§day isleme kapasitesi
Mevcut Fabrikalarin 900 ton/gun toplam kapasitesini, yeni bir 600 ton/gun
ka sasiteli fabrika ekleyerek toplam 1500 ton /gun kapasitesine gikarmak
2016
Proje cabsmalari tamamlamp insaat ruhsati abnch, insaat sahasi alt yam
hazirbklan yapilmakta
258.514 USD
/Aevcut Kapasiteye Katkisi
Tamamlanacat Tarih
I
_Tamamlanma
Derecesi
YapiIan Toplam Harcama
Varsa Ahnan Tesviklereiliskin
Bilgiler
2
Herhangi bir tesvik programindan yararlanilmamistir ye basvuru yapiimamistir.
Halka Arz Gelirinin Kulamm Yeni
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.5.'nin pay halka arzi mevcut ortaklann yeni pay haklannin kisitlanmasi
suretiyle sermaye artinmi ve mevcut ortagin sahip oldugu paylannin satisi seklinde olacaktir. Pay
halka arzinda, sirketin 65.000.000,00 TL olan cikarilmis sermayesi mevcut ortaklann yeni pay alma
haklan kisitlanarak 84.500.000,00 TL'ye cikartilmasi suretiyle artinlan 19.500.000 TL nominal paylar
ile Sirketin mevcut ortagin sahip oldugu 4.000.000 TL nominal degerli paylar olmak Lizere toplam
23.500.000 TL nominal degerli paylar halka arz edilecektir. 19.500.000,00 TL nominal degerli paylann
satilmasi halinde fon elde etmesi planlanmaktadir.
5irket, halka arzdan elde edecegi fonu yonetim kurulunun 20.10.2014 tarih ve 2014/015 sayili karan
geregince kullanacak olup elde edilecek gelire ve kullanim yerlerine iliskin olarak yapilan planlama su
sekildedir.
Halka Arz Birim Fiyat Aralfgi
(SPK Tarafindan Heniiz Onaylanmamistir)
Mevcut Ortak Satisi
(Fahrettin Ulusoy C Grubu Hisse)
Halka Arzdan Elde Edilecek Tahmini Gelir
Aralii
2,90 TL Alt Bant
3,45 TL ust Bant
4.000.000,00 TL Nominal (*)
56.550.000,00 TL - Alt Bant
67.275.000,00 TL - ust Bant
(*) Ortok sati inclan elde edilecek gelir irket icerisinde deg-erlendirilmeyecektir.
$irketin Elde Edecegi Tahmini Net Gelir
Kullamm Yen i
Un Fabrikasi Yatinmi
Hammadde Ahmi
Kisa Vadeli Finansman Kapatma
Kisa Vadeli Ticari Borg Kapatma
Toplam Kullanim
3.232.717,02
3.683.167,02
Alt Bant (TL)
53.317.282,98
Ust Bant (TL)
63.591.832,98
Alt Bant (TL)
12.000.000,00
12.000.000,00
14.000.000,00
15.317.282,98
List Bant (TL)
12.500.000,00
13.500.000,00
17.500.000,00
53.317.282,98
63.591.832,98
20.091.832,98
Ote yandan ortagin sahip oldugu paylarin satisindan elde edilecek gelir, sirkete aktanlmayacagindan
Sirket icin belirtilen fon kullanimi kapsaminda
Seker Yatinm Menkul Degerler A.S.
Arastirma ve Kurumsal Finans
Seker%Yatinm
3 Degerleme
De§erleme calivilasinda irketin finansal durumuna ait bilgiler icin 31 Aral* 2011, 31 Aralik 2012,
31 Aralik 2013 y e 30 Haziran 2014 d6nemine ait ba§imsiz denetimden gecmi mall tablolari esas
Bunun diw)da Ulusoy Un'un vermi oldu§u bilgi y e ongoriiler kuL1aniLmitir. Sirket lie
ilgiti olarak herhangi bir mall y e vergisel inceleme y e kontrol gercekleWrilmemi tir.
Ulusoy Un halka arzinda fiyata esas te*il edecek de§erin belirlenmesi amaciyla de§erleme
yantemleri olarak "Indirgenrn4 Nakit AlumIan Analizi" y e "Piyasa carpanlari Analizi"
3.1 indirgenmi§ Nakit Akimlan Analiz Yontemi
3.1.1 Varsayimlar
iNA analiz calivriasinda projeksiyon d6nemi 2014-2023 yillari arasini kapsarm olup, irketin vermi
oldu§u projeksiyonlara gore ileriye dönük serbest nakit akimlar hesaplanmi y e s6z konusu serbest
nakit akimlari air1ikLi ortalama sermaye maliyeti lizerinden iskonto edilerek bugunku deterine
indirgenmiWr. 2023 sonraki donemler icin nihai deer hesaplanmi tir.
Sirketin 2014 - 2017 net sati ongdrUleri aagidaki gibidir:
Un
Ihracat
Ihracat Ticari
Yurtigi
Yurigi Ticari
Kepek
Bonka lite
Kiri k
Arpa
Misr
Ihracat
Yurtigi
Bugday
Ihracat
Yurtigi
Diger
TOP LAM
224.820
208.017
204.582
74.202
162. 256
95. 770
21. 735
84324
25. 646
420
0
46. 600
2.753
40.701
5.489
4.576
0
64.285
1. 536
19.024
2.423
1.843
0
35.795
40 321
23_964
27.858
7.937
491
140.337
2.800
58.851
6.029
68.368
7.416
7.254
0
7.046
51.196
6.576
4.686
0
8.482
6.403
643
4.575
381.304
497.049
678.903
70.454
310.850
122.165
374.884
1.020
697.228
9.029
785.035
265.224
413.679
58
998.594
0
62.073
3.907
14A 044
I I
221.255
223.468
40.616
100. 559
22.336
88.540
3.376
29.274
4.720
2.519
8.252
38.051
3.376
42.736
5.763
4.805
8.665
64.285
103.575
23.006
91.196
3.477
104.611
23.237
92.108
3.512
44.018
5.936
4.949
8.925
64.285
44.458
5.996
4.998
9.014
64.285
9.142
35. 376
28.909
35.376
28.909
35.376
28.909
103.928
59. 936
225.703
105.657
23.469
93.029
3,547
44.903
6.056
5.048
9.104
64.285
35.376
28.909
258.545
28.909
383.078
814.684
855.418
898.189
943.098
101.333
157.212
127.111
255.967
318.269
496.415
334.182
521.236
350.891
368.436
574.662
38
116
116
0
391.870
569.938 1.155.865
547.297
0
0
1.204.787 1.250.408 1.298.197
*Om& Ruseyrri Basak cuval Kereste Palet)
5irket, yurticine y e yurtdi ina Oretimden satWar eklinde gercekletirdiii gibi fason üretimi He de
(ticari) ic y e di piyasalarda sati yapmaktadir. 5irketin ton bazmda toplam un satllarinin 2014
yilinda %5, 2015 yilinda %3, sonrasinda 2016-2023 yillan arasinda %1 arti olaca§i tahmin edilm4tir.
Ulusoy Un, miktar bazinda satilarinin buylik bir kismini (2013 itibariyle %68) bu§day satWarmdan
elde etmektedir. Bu§day ihracatimn y e yurt ici sati larinin ton bazinda 2014 yilinda %20, 20152018 arasinda %5 y e sonrasinda ise %3 bliyuyece§i ongori_ilmi4tur.
Di§er Orunlerde ton bazinda satWar un satWarina paralel 2014 yilinda %5, 2015 yilinda %3
2023 yillari arasinda %1 arti olarak tahmin
y
e 2016-
Birim Bazinda (kiln Sati Fiyatlari
5irketin Orlin bazinda sati fiyatlari aa§iciaki gibidir;
Turkiye'de kurakliktan dolayi 2014 hasadinda gerceklewn düük arz nedeniyle, ortalama un
fiyatlari 2014 yilinin ilk alti ayinda gecen yiLin ayni donemine gor or lama %7 arti gosterirken,
$eker Yatirim Menkul Degerler A.$. I Aratirma y e Kurumsal Finans
Seker Yatirim
un fiyatlannin yil basina Ore 2014 yilinin ilk yansindaki artis orani %11 olarak gerceklesmistir.
Buna bagli olarak 2014 yilinda ortalama un fiyatlannin 2013 yilsonuna gore %10 artis gdsterecegi
varsayilmistir.
Global bugday fiyatlan ise hem artan Oretim tahminleri hem de dolann deer kazanmasi ile
ikinci yansinda dustis trendine girmistir ve bu trendin yilsonuna kadar devam edecegi varsayimi
altinda 2014 yilinda ortalama ihracat bugday fiyatlannin 293 dolar/ton karsiligi 639 TL/ton (2013
yilina gore USD bazinda 8% diistis) seviyesinde olacagi varsayilmistir.
Dijnya bugday fiyatlanndaki dusus egilimine ragmen, Turkiye piyasasi bundan etkilenmemektedir.
Turkiye piyasasi gurnriik duvarlanyla korundugundan y e serbest ithal mat girisine musaade
edilmemesi nedeniyle ic piyasa fiyatlan, Turkiye toplam arz-talebine gore sekillenmektedir. 2014
yilinda Turkiye'de yasanan kurakliktan dolayi gerceklesen dusiik arz nedeniyle, fiyatlarda yukselis
potansiyeli korunmaktadir. 2014 ilk alti ayda gecen yam ayni donemine gore bugday fiyatlan 12%
artis gostermistir. Yurtici bugday fiyatlannin 2014 ilk yansi itibariyle sene basina Ore artisi ise
%15 seviyesinde gerceklesmistir. Buna bagb olarak 2014 yilinda yurtici bugday fiyatlannin 2013
yilina gore %15 artisla ortalama 766 TL/ton seviyesinde olacagi varsayilmistir.
Orlin fiyatlannin 2014 yili sonrasindaki yillarda muhafazakar bir yaklasim ile makro (enflasyon)
ongorulerimiz onculugunde 2015 yili icin %8, 2016 yilinda %7, 2017 yilinda %6, 2018-2020 yillan
arasinda %5 ve 2021-2023 arasinda %3 seviyesinde artis gosterecegi varsayilmistir.
San* Fiyatlan (TIJ Ton)
2011G
2012G
2013G 2013/06 2014/06
Un
757
/Jb
e-ye
010
915
975
Ihracat
Ihracat Tican
Yurtici
Yurici Ticari
Kepek
Bonkalite
Kink
Arpa
Misr
Bugday
Ihracat
Yurtici
665
667
663
877
1 000
451
569
523
754
642
1 071
983
826
760
966
876
855
1.141
1.085
486
626
584
484
458
597
621
621
649
604
569
652
644
736
677
998
783
422
494
237
838
438
656
623
663
550
605
580
614
609
666
653
611
681
20141
765
20141
20151
2016T1" 2017T
964
830
707
1 178
1 082
534
689
642
838
664
716
639
766
1.041
1.114
959
817
1.362
1.250
617
796
742
968
767
828
738
885
896
763
1.272
1.168
577
744
694
905
717
774
690
827
4 4 en
1 0V
1.016
866
1.443
1.325
655
844
787
1.026
813
878
783
938
Makro Ongorulerimiz;
Ma kro ongOrOler
2012G
2013G
2015T
2016T
Reel GSYH BuyOrnesi
2 2%
4,0%
3,0%
3,0%
4,0%
5,0%
Enflasyon (TUFE)
6.2%
7,4%
8,8%
8,0%
7,0%
6,0%
Yil Sonu Dolar/TL
1.78
2.13
2.25
2,29
2,33
2,36
Ortalama Dolar/TL
1.80
1.90
2,18
2.27
2.31
2,34
Yil sonu Euro/TL
2.35
2,93
2.92
2.93
Ortalama Euro/TL
2.31
2.53
2.93
2.93
20171
2.98
3,02
2.95
3,00
Kaynak: Sekeryatirim
Miktar bazinda sans projeksiyonlan ve birim fiyat tahminleri sonrasi satis gelirlerinin Orlin
bazinda kirilimi asagidaki gibidir.
Seker Yatinm
Milyon TL
1111,011G
2012G
2013G
2013106
2014/06
20141
170,2
107,9
0.0
62.0
0.4
28,8
3,7
1,7
0,0
3,1
153,2
179,2
67,9
101,3
207,2
230,5
249,1
266,6
93.7
72,2
21.2
51,3
83,4
92,8
100,3
107,4
1.9
14,0
0,3
0.0
15,8
17,6
19,0
20.3
51.6
90.3
45.0
46.4
104,3
116,0
125,4
134.3
6.0
2.7
1. 3
3,7
3,7
4,1
4.4
4.7
23,1
3,7
2,5
0,0
19,8
3,4
2,7
0,0
38,8
13,4
2,9
1,6
6,9
24,8
22,8
4,0
3,1
7,3
2,7
23.3
0,4
15.5
19,5
23.5
19,5
27,5
4,8
3,7
8,7
49,3
27,1
Yurtici
2.3
2.4
25,4
4,4
3,4
8,1
46,1
25,4
29,4
5,1
4,0
9,3
52,3
Ihracat
9,2
1,4
1,1
0,0
20,4
15.4
5.0
20,7
22,2
23.5
300,9
437,0
168,9
281,8
583,7
661,9
743,7
230.6
259,1
431,3
484.5
0.0
979,6
1.086,5
827,7
288.4
539.3
0.0
1.194,2
12%
11%
10%
Un
Ihracat
Ihracat Ticari
Yurtigi
Yunçi Ticari
Kepek
Bonkalite
Kink
Arpa
Misir
Bugday
Ihracat
Yurtici
Di§er*
Toplam Sab§Geli
DO: 4m
250,1
43.9
206,2
4,4
462,0
(%)
4,7
42,7
5,3
70.9
161.4
61.9
86.1
230.0
275.6
1.3
682,2
39%
107.1
195.8
203.4
380.3
05
0.6
0,6
269,4
433,4
871,1
28%
3.9
492,0
6%
61%
'6Y
0.0
20171
28.8
Satu Ge l iiTlri Da§dimi (TL-%)
2011G 2012G
2013G 2013/06 2014/06
20141 20151
20161
20171
Un
Kepek
Bonka lite
Kink
Arpa
Misir
36,8%
6,2%
0,8%
0,4%
25.2%
0,8%
0,5%
26,3%
2,9%
0,5%
0,4%
23,8%
2,6%
0,5%
0.4%
5,7%
7,6%
4,9%
23,5%
2,6%
0.5%
0.4%
0,8%
4.7%
22.9%
2.5%
0.4%
0,9%
23,4%
3,1%
0,7%
0,4%
1,6%
5,7%
4,5%
22.3%
2,5%
0.4%
0.3%
0,8%
4.4%
61,2%
0,894
64,1%
0,294
62,794
0,294
65,094
0,194
67,094
0,194
67,694
0,094
68,494
0.094
69,3%
0,0%
0,7%
Bugday
54,1%
Di§er
0,994
*(Im*. Ri4eym B.”ak, cuval,Kereste,Palet)
31,1%
4,7%
3,4%
0,5%
0,4%
-
0,8%
0.3%
0,8%
Yukaridaki tabtotardan goriitecegi lizere sirketin net satis getirteri dagitimda en bliyiik pay bugday
satistarindan getmektedir. Sirket yurt icinden ve yurt disindan aldigi bugdayin %60-70'lik
yurt icine, geri katan kismini ise transit gecis lie yurt disina satisini gercektestirmektedir. Bugday
ihracati lie itgiti otarak mevsimset degisimter (kuraktik vb.), bugday atinan iitketerdeki siyasi
riskier (ornegin Rusya-Ukrayna krizi vb) direkt otarak bugday ihracatini etkileyeceginden sirketin
net satis getirterini de direkt etkiteyebilmektedir.
Gelir Tablosu Projeksiyonu
Bu tahminter attinda sirketin getir tabtosu projeksiyonu asagidaki gibi olusmustur. 5irketin 2013
yilinda 27.6 mityon TL otan FAVOK rakaminin 2014 yitinda 29.4 mityon TL'ye 2015 yilinda ise 32.3
milyon TL seviyesine cikacagi varsayitmistir. 5irketin ayni zamanda 201 3 yitinda %4.0 seviyesinde
gercektesen FAVOK marjinin 2014 yitinda artan matiyetter nedeniyle bunun %3.4 seviyesine
gerileyecegi varsayitirken 2015-2017 yittarinda da muhafazakar bir yaktasim lie %3.3 seviyesinde
gercektesecegi ongorijImustiir.
$eker Yatirim Menkul Degerier A.$. I Arastirma ve Kurumsat Finans
Sayfa I 8
Gelir Tablosu Projeksiyonu
2012G 2041iiih2013/06 201106 2014T
(Milyon
•
48,4
7.1%
20,5
6,8%
7 6%
12,2
26,4
2,5%
13,3
2 7%
Brat Kar Mad/
Esas Faaliyet Kar Marp
FAVOK
FAVOK Mari)
Net Ka r
Net Kar Marji
•
COU,LF
492,0
33,4
Esas Faaliyet Kari
nets
682,2
Net Sat] Gelirleri
Brut Kar
2016
16T
1.194,2
979,6
61,1
1.086,5
23,9
871,1
54,8
67,8
74,5
5,5%
6.3%
6.2%
6.2%
6.2%
12,8
11,9
27,8
30,8
34,1
37,5
3,9%
4,8%
2,7%
3,2%
3,1%
3,1%
3,1%
27,6
13,3
12,7
29,4
32,3
35,7
39,1
4,0%
4 9%
2.9%
3,4%
3,3%
3,3%
3.3%
433,4
4,1
8,0
2,9
9,5
15,2
16,8
18,8
22,3
0,8%
1,2%
1,1%
2,2%
1,7%
1,7%
1.7%
1,9%
Yatiruntar
Sirketin 2014 yitinda yatirimina bastamis oldu§u Samsun Organize icindeki toptam 7 mityon dotar
matiyetti 600 giin/ton kapasiteti un 6§Litme yatiriminin, 2016 yiti icinde faatiyete gecmesi
plantanmaktadir. Plantanan bu yatirim 12 mn TL'lik bolumu halka arz getirinden karsitanmasi
hedeftenmektedir. Bununta beraber plantanan bu yatirim, muhafazakar bir yaktasim sergitemek
amaciyla projeksiyontara ve de§ertemeye katilmamistir. Plantanan bu yatirimin 2016 sonrasinda
devreye girmesi ite gercektestiritecek ciro artistari sirket icin gizti deer teskit etmektedir.
Serbest Nakit Akimlari Projeksiyonu
Yukarida siratanan projeksiyontara gore Sirketin serbest nakit akimlarinin asa§idaki tablodaki gibi
olusmaktadir.
i NA (Milyol
FAV ó K
2015T 2016T 2017T 2018T 2019T 2620T. 20217 20221 2023T
Vergi
Sabit Sermaye Yatirtmlari
Net calisma Sermayesi Degisimi
Serbest Nakit Akimlan
29,4
32,3
35,7
39,1
42,4
45,5
3,8
1,1
81,7
(57,1)
4,2
1,1
9,6
17.3
4,7
1,2
9.4
20,4
5,6
1,2
9,5
22,8
6,1
6,5
1,2
8,6
29,2
1,2
9,5
25.7
48.8
7,3
1,2
9,3
30,9
51,4
54,1
57,0
7,7
1,2
7,3
35,2
8,0
1,3
7,7
37,2
8,8
1,3
8.2
38.7
calisma sermayesi hesaplanirken ongortiten ortatama devir sureteri asa§idaki gibi atinmistir.
2014-2023 stiresince
•
•
•
Atacak Devir stiresi
Borg Devir siiresi
Stok Devir suresi
: 53.4 gun (son dort yit ortatamasi 53.4 gtin)
: 88.2 gun (son dert yit ortatamasi 88.2 gun)
: 69.6 gun (son dort yit ortatamasi 69.6 gun)
AirIikIi Ortalama Sermaye Matiyeti
AurIikIu Ortalama Sermaye
Sermaye Agirligi
Borg Agirligi
Risksiz Getiri Oran!
Beta
Vergi
Pazar Risk Primi
Sermaye Maliyeti
Borglanma Maliyeti
fieti
14,3%
85,4°/0
14,6%
9, 5`)/0
1,0
20`)/0
550/0
15,0%
10.0%
Sirketin A§irlikti Ortatama Sermaye Matiyeti kultanitirken risksiz faiz orani %9.5 (en uzun vadeli
hazine tahvitinin son bir yittik ortatama faiz orani) otarak atinmistir. Sirketin borclanma faiz orani
ise %12.5 (sirketin son mati donem itibariyle ortatama borclanma matiyetidir) otarak
kuttanitmistir. Buna gore sirketin borckizsermaye a§irlik oranina gore Agirlikti Ortatama Sermaye
Matiyeti (AOSM) %14.3 otarak betirtenmistir. Ote yandan sirketin 2023 yilindan sonra nihai deer
Seker Yatirim Menkul Degerler A.S. I Arastirma ve Kurumsat Finans
Seker Yatirim
hesaplamasinda sonsuz buyiime orani %3 kullaniimistir. Sirketin Air1ikLi Ortalama Sermaye
Maliyeti (AOSM) hesapiama yontemi asagida verilmistir.
Sermaye maliyeti asagidaki sekilde hesaplanmistir:
AOSM = [(E/(D+E) ) RE i [ ( D/(D+E)) R D
+
*
* (1 -
-ni
AOSM : iskonto orani
RE : Sermaye maliyeti
RD : borclanma maliyeti
T : Vergi orani
E/(D+E) : Ozsermayenin toplam kaynakiara orani
D/(D+E) : borclann toplam kaynaklara orani
Indirgeme orani hesaplanirken su venter kultanilmistir
Ozkaynak maliyeti (RE)
borclanma maliyeti (RD)
borclarin toplam kaynaklara orani D/(D+E)
Ozsermayenin toplam kaynaklara orani E/(D+E)
:
:
:
:
15.0%
12.5%
14.6%
85.4%
De§erleme callmasinda indirgenm4 Nakit Akimlari yontemine %50
veri1m4tir.
indirgenmi Nakit Akimlarina Gore ozsermaye Degeri;
Sirketin 30.06.2014 donemi itibariyle 96 milyon TL net nakdi bulunmaktadir. Buna gore yukarida
alinan ongoriiler altinda sirketin Indirgenmis Nakit Akimlan (INA) yontemine gore Ozsermaye
Degeri 251.6 milyon TL olarak hesaplanmaktadir.
2014T
2015T
20167
20177
20181
20197
20207
20217
2022T
20231
Net Sat§ Gehrlen
Brut Kar/Zarar
Esas Faaliyet Kar/Zarar
FAVOK
Vergi
Saba Sermaye Yatinmlan
Net calisma Sermayesi Degisimi
Serbest Nalut Aktmlan
Indrgeme °rani
INA
871,1
54.8
27,8
29.4
3,8
1,1
81,7
(57,1)
1,14
(50.0)
979.6
61.1
30.8
32.3
4,2
1,1
9,6
17,3
1,31
13.3
1.086,5
67,8
34.1
35,7
4,7
1,2
9,4
20,4
1.49
13,7
1.194,2
74.5
37.5
39,1
5.6
1.2
9,5
22,8
1.70
13.4
1.300,7
81,1
40.8
42.4
6,1
1,2
9,5
25,7
1,95
13.2
1.397,9
87.2
43,9
45,5
6.5
1.2
8,6
29.2
2.23
13,1
1 502.6
93.8
47,2
48.8
7.3
1.2
9.3
30.9
2,54
12.2
1 584.6
98,9
49.8
51.4
7.7
1,2
7,3
35.2
2.91
12.1
1 671.1
104.3
52.5
54.1
8.0
1,3
7,7
37.2
3,32
11.2
1.762.5
110.0
55.4
57.0
8.8
1,3
8,2
38,7
3.80
10.2
Nakit Akimlannin BugUnkU Degen (2014-2023)
Uzun Vadeli BUyOme Oran'
Sonsuz Deer
Sonsuz Degenn BugOnkU Degeri
Net Borc Poz n syonu
Ozsermaye Degeri
62.3
3.0%
353,9
93.2
(96,1)
251.6
Seker Yatirim
3.2 Piyasa carpanlan Analiz Yontemi
De§erleme callsmasmda Piyasa carpanlari Analizi yontemine %50 a§irlik verilmistir.
BIST'de, Ulusoy Un'un faaliyetlerine paralel bir sirket bulunmamasi ve gida sektorijnde faatiyet
gosteren sirketlerin piyasa carpanlarinin deierlemeye baz teskil edecek yeterlilikte olusmamasi
nedeniyle muhafazakar yaklasim sergilemek amaciyla BIST 100 Endeksi carpanlari ve yurt disinda
faaliyet gosteren benzer sirketlerin carpanlari kullanilmistir.
Piyasa carpanlari Analiz Yontemine Gore Sirket ozsermaye Degeri;
Firma Degeri/ FAVOK (FD/FAVOK) ve Fiyat Kazanc orani (F/K) carpanlan kullanilarak yapilmistir.
•
FD/FAVOK y e F/K carpanlari hesaplamasinda BIST 100 carpanlari ve benzer yurt disi sirket
carpanlarina esit airhk verilmistir.
FD/FAVOK carpanina %25 airhk ve F/K carpamna %25 airlik verilmistir.
•
BIST 100 FD/FAVOK carpanmda bankalar ve sigorta sirketleri kullanilmamistir.
•
.
Degerlemede kullanilan carpanlar asa gidaki
gibidir (13/10/2014 kaparns; itibariyle)
Kaynak: Finnet, Seker Yatirim
Ulusoy Un'un degerlemesinde kullanilmak Ozere secilen yurt disinda faaliyet gosteren benzer
sirketler ve ilgili carpanlari asdgida ozetlenmistir.
(13/10/2014 tarihi itibariyle)
irket Ach
Olke
AGTHA GROUP PJS
Birleik Arab Emirlikleri
CARR'S MILLING
Ingiltere
HONEYWELL FLOUR MILL PLC
Nijerya
NIPPON FLOUR MILLS CO LTD
Japonya
FLOUR MILLS NIGERIA PLC
Nijerya
M DAS BRANCO SA
Brezilya
Ortalama
FD/FAVOK
F/K
13,02
8,20
4,85
17,13
11. 91
8,31
13,95
8,06
6,23
11,95
19,10
18,14
14,08
Kaynak: Bloomberg
Agthia Grubu Abu Dabi merkezli gida sirketidir. Sirket, un ve hayvan yemi ijrunlerinin iiretim,
ddgitim ve pazarlamasini yapmaktadir.
Can's Flour Mills ingiltere merkezli un ureticisidir. Sirket, firm ve gida Oreticilerine un Oretip
satmaktadir.
Japonya merkezli Nippon Flour Mills Co., Ltd. un Oretimi ve satisi yapmaktadir. Sirket ayrica
donmu ve islenmis gida iiretimi de gerceklestirmektedir.
Honeywell Flour Mills Plc. Nijeya'nin buyiik un Oretici sirketlerinden birisidir. 1985 yilindan beni
faaliyet gosteren Sirket 2008 yilindan beni Nijerya Menkul Kiymetler Borsasi'nda islem
gormektedir. Sirketin baslica Oriinleri buiday unu, irmik, kepekli undur.
M Dias Branco: Brezilya'da bulunan sirket, buiday Oretimi gerceklestirmektedir. Sirketin Orlinleri
biskuvi ve makarna, un ve bdgday kepei gibi margarin ve bitkisel ydglar icerir.
Flour Mills: Nijerya'ya da faaliyet gosteren
kapasitesi ile faaliyet gostermektedir.
1962
yilindan bu yana sirket
Buna gore Piyasa Carpanlanni Analiz yonteminde kullanilan carpanlar
600
ton/gOn un Oretim
Seker Yatinm
MI;
BIST- 100 (Ortalama)
Yurt Disi Benzer Sirket carpanlan (Ortalama)
9,46
8.06
11.91
14.08
Ortalama
8,76
12,99
Sirketin degerlemeye esas 2014/06 Net Kar ve FAVOK rakamlari yilLikLandinlmi (dort denem)
olarak kullanilmistir. Sirketin 2014/06 donemi itibariyle 96 milyon TL net nakdi bulunmaktadir.
Net Kar
FAVOK
Net Borg
14.639.941
26.982.071
-96.092.196
FD/FAVbK carpanina gore bzsermaye Degeri Hesaplamasi;
F/K carpanma
gore bzsermaye Degeri Hesaplamasi;
•
Net Kar
De er
14.639.941
Ortalama (F/K)
12,99
Hesaplanan Ozsermaye Degeri
190.204.416
4 Sonuc
Yukarida ozetlenen degerleme calismasi sonucu ve belirtilen agirliklandirma yontemine gore
Ulusoy Un icin Halka Arz Oncesi Ozsermaye Degeri 256.445.259 TL olarak hesaplanmistir. Sirketin
odenmis sermayesi 65.000.000 TL olup sirketin halka arz oncesi pay fiyati 3.95 TL olarak
hesaplanmistir.
De§erleme calismass Ozet
NA
Piyasa carpanlan (FD/FAVOK)
Piyasa carpanlan (F/K)
Halka A2 Oncesi Ozsermaye Degeri
Pay adedi
251 603.548
332.369.524
190.204.416
klidik---tVzsermaye De§eri
125.801.774
50%
25%
83.092.381
47 551 104
25%
256.445.259
Halka Arz Fiyat Arali§i (TL)
65.000.000
3,95
2.90 - 3.45
Halka Arz aralugi iskontosu
%26.5 -0/012.6
Halka Arz oncesi Pay Fiyan (TL)
Halka arz oncesi Ozsermaye Degeri'ne halka arz iskontosu uygulanmak suretiyle Ulusoy Un Sanayi
ve Ticaret A.S.'nin 1.00 TL nominal degerli payin satis fiyat araligi 2.90 TL Alt Bant (%26.5 Halka
Arz iskontosu) - 3.45 TL List Bant (%12.6 Halka Arz Iskontosu) olarak belirlenmistir.
Seker tYatinm
5 Halka Arz oozed
ihracci
Ulusoy Un Sanayi ve Ticaret A.S.
Halka Arz Sekli
Filichan hakki kisitlamasiyla bedelli sermaye artirimi ve ortak satisi
Halka Arz Yontemi
imtiyazsiz hisselerin fiyat araligi lie halka arzi
Halka Arz Edilecek Hisseler
4,000,000 Ana ortak Fahrettin Ulusoy'a ait paylar
19,500,000 yeni cikarilan paylar
Toplam 23,500,000 TL nominal pay
Yok
Ek Satis
Halka Arz Oncesi Sermaye
65,000,000 TL
Halka Arz Sonrasi Sermaye
84,500,000 TL
Halka Aciklik Orani
27.8%
islem Gorme Yen i
Borsa Istanbul A.S.
2.90 TL - Alt Bant
Halka Arz Fiyati
3.45 TL - Ust Bant
Halka Arz BUyijklUgU
68.150.000 TL (Alt Bant) - 81.075.000 TL (Ost Bant)
$irkete Girecek Fon (Net)
53.317.283 TL (Alt Bant) - 63.591.833 TL (list Bant)
Konsorsiyum Lideri
$eker Yatirim Menkul Degerler A.S.
Satmama Tahhalii
Ortaklar sahip olduklari paylan $irket paylarmin borsada islem gormeye
baslamasindan itibaren 1 yil sureyle satmama, $irket 1 yil sLireyle bedelli
sermaye artirimi yapmama taahhLickinde bulunmustur.
Tahsisat Gruplari
%60 Yurtici Birseysel
%20 Yurtici Kurumsal
%20 Yurtdisi Kurumsal
Halka Arz Sekli
"Fiyat Araligi" ile talep toplama
Halka Arz Takvimi
Talep Toplama Tarihi: 12-13-14 Kasim 2014
Takas: 19 Kasim 2014
Tahmini BIST'te islem Gorme Tarihi: 20 Kasim 2014
$eker Yatirim Menkul Degerler A.$.
I
Arastirma y e Kurumsat Finans
Sayfa I 13
Seker tYatinm
6
Finansallar
Gelir Tablosu
Gelir Tablosu (TL)
SabsGelirleri
Satislann Maliyetleri
BRUT KAR/ZARAR
Faaliyet Giderleri
Pazarlama Sans ve Dagrtim Giderieri (-)
Genel YOnetim Giderleri (-)
Arastirma ‘,e Gelistirme Giderleri (-)
Diger Faaliyet Gelirleri
Diger Faaliyet Giderleri (-)
FAALIYET KARI/ZARARI
ozk. YOn. Deg. Yatinmlann
Finansal Gelider
Finansal Giderler (-)
SOR.FAAL. VER. ONC. KARI/ZARARI
SurdUrtilen Faal. Vergi Gelir/Gideri
DONEM KARI/ZARARI
2011
2012
2013
2013106
2014106
461.976.577 491.961.707 682.163.343 269.445.835 433.352.360
-418.009.575 -458.589.599 -633.783.566 -248.950.927 -409.423.673
43.967.002
33.372.108 48.379.777 20.494.908
23.928.687
-20.307.476 -21.138.869 -22.012.810 -7.670.149 -12.014.992
-16.401.499 -16.841.540 -17.759.151
-9.962.662
-5.744.049
-3.905.977
-4.297.329 -4.253.659 -1.926.100
-2.052.330
0
0
0
0
0
3.209.887
2.863.259
5.374.244
1.382.762
2.239.675
-3.730.271
-2.834.869 -2.916.287 -1.645.457
-2.638.298
23.139.142
12.261.629 28.824.924 12.562.064
11.515.072
0
0
213.722
0
32.461.333 49.744.700 15.972.879
29.819.477
38.082.154
-50.131.711 -39.213.656 -67.937.188 -24.409.073 -38.341.378
2.826.908
5.509.306 10.632.436
4.125.870
11.469.570
-1.353.996
-1.376.173 -2.583.657 -1.257.684
-2.113.897
1.472.912
4.133.133
8.048.779
2.868.186
9.355.673
Bilanco
VARLIKLAR (TL)
2011
2012
2013
2014/06
Dtinen Varliklar
Nakit N.e Nakit Benzerleri
Finansal Yatirimlar
Ticari Alacaklar
Diger Alacaklar
TUrev Araclar
Stoklar
Pesin Odenmis Giderler
Can DOnem Vergisiyle Ilgili Varliklar
Diger DOnen Varliklar
Duran Varliklar
Thad Alacaklar
Diger Alacaklar
Finansal Yatirimlar
Ozkaynak YOntemiyle Degerlenen Yatinmlar
Maddi Duran Varliklar
Maddi Olmayan Duran Varliklar
Pesin Odenmis Giderler
Ertelenmis Vergi Varligi
Diger Duran Varliklar
184.864.136
15.166.718
955.761
53.477.069
2.691.268
0
75.539.508
0
0
37.033.812
19.213.781
0
2.139
192.367
0
18.524.896
42.940
0
302.294
149.145
242.383.566
6.622.081
0
88.106.973
1.010.979
3.468.527
138.019.795
2.675.446
0
2.479.765
21.101.186
0
2.153
10.000
0
20.032.395
38.312
0
794.595
223.731
288.866.127
63.983.460
10.557
103.894.335
3.429.237
3.314.950
104.017.540
8.651.196
0
1.564.852
51.116.025
0
142.153
15.000
4.250_000
46.236.180
49.488
0
423.204
0
323.553.525
116.050.830
93.223
152.058.298
2.296.985
1.890.186
42.764.555
5.805.857
1.065.496
1.528.095
50.788.030
0
9.556
15.000
4.146.325
46.172.804
50.248
54.701
339.396
0
TOPLAM VARLIKLAR
204.077.917 263.484.762
339.982.152
374.341.555
Seker Yatirirn
KAYNAKLAR (TL)
Kisa Vadeli
Finansal Borglar
Uzun Vadeli Borglanmalann Kisa Vadeli Kisimlan
Diger Finansal Ylikurnitilukler
Ticari Borglar
cali$anlara Saglanan Faydalar Kapsaminda Borglar
Diger Borclar
Devlet Tes\Ak e Yardimlan
DOnem Kan Vergi YUkiimlUltig0
Kisa Vadeli KarViklar
Diger Kisa Vadeli YOkOm1010kler
Uzun Vadeli
Finansal Borglar
Ticari Borglar
Diger Borglar
Borg KarViklan
Ertelenmi Vergi YlikOm10140
ozkayna kla r
Odenmi Sermaye
Diger Yedekler
Kar \Rya Zararda Yeniden Siniflandtrilmayacak
Birikmi Diger Kapsamli Gelirler \Rya Giderler
Kardan Aynlan Kisitlanmi$ Yedekler
Gegmis Yillar Kar/Zaradan
Net DOnem Kan/Zaran
TOPLAM KAYNAKLAR
2011
160.755.398
32.785 426
0
2012
214.511.269
60.183.196
1.336.212
2013
244.262.605
17 050.569
2.100.382
2014106
265.445.645
12.750 000
4.826 909
122.173.206
0
183.717
148.244.054
274.708
450.000
221.397.906
301.943
618
240.467.944
455.176
4.392
0
0
5.613.049
2.748.259
2.176.679
0
4.135
312.524
254.921
40.574.260
30.000.000
6.172.911
1.343.044
0
2.680.055
1.772.158
732.586
0
3.687
497.529
538.356
47.201.325
38.000 000
0
142.466
0
3.268.721
8.327.037
1.713.933
0
2.120
543.165
6.067.819
87.392.510
50.000.000
4.999.928
2.166.036
23.076
4.752.112
8.837.311
2.381.725
0
0
536.106
5.919.480
100.058.599
65.000.000
0
0
639.932
21.877.446
21.827.875
767.184
2.161.253
1.472.912
204.077.917
$eker Yatirim Menkul Degerler A.$. 1 Aratirma y e Kurumsal Finans
767.184
1.050.779
1.400.369
3.661.076
1.415.578
2.474.682
4.133.133
8.048.779
9.355.673
263.484.752 339.982.152 374.341.555
Kaynak: B4mstz Denetim Raportan
Sayfa 115
Download

ULUSOY UN SANAYi YE TiCARET A.S. FiYAT TESPiT