ELQ Kapasitif Seviye Transmitterleri, endüstride yaygýn
kullanýlan, kapasite ölçüm yöntemini kullanýr.
Elektrod çubuðu ile tank duvarý arasýnda prosesi oluþturan malzeme
nedeniyle deðiþen kapasiteyi ölçerek çalýþýr.
Dolu - boþ kalibrasyonu yapýlabilir.
Kolay kalibrasyon imkaný ve basit montaj þekilleri ile seviye ölçümünde
güvenilir ve hassas ölçüm imkaný saðlar.
Özel malzemeler için farklý dizaynlar yapýlabilir. Özellikle makina imalatçýlarý
için deðiþik çöüzmler ile endüstriyel seviye ölçümü konusunda bir açýk
tamamlanmaktadýr.
Uygulamalar :
Su, yað, mazot, sývý kimyasal, kum, tahýl, þeker, tutkal, reçel, meyve suyu,
trofa yaðý, bor yaðý, v.b.
Toz veya granül malzemeler için modeller mevcuttur.
Özellikleri :
Ölçülecek Malzeme
Ýletken sývýlar
Ýletken olmayan sývýlar
Katý partiküllü malzemeler
Toz içeren malzemeler
ELQ 101 / 102 / 103 / 104/ ELQy201
Ýletken Sývýlar Ýçin
ELQ 201 / 202 / 501 / 503 / ELQy202
Ýletken Olmayan Sývýlar Ýçin
ELQ 301 / 401 / 502 / 504 / 601 / 701
Katý Partiküllü Malzemeler Ýçin
,
Düþük bakým gerektirir.
Besleme
Çýkýþ
0-20mA - 4-20mA, 0-10 V üç telli (ops.)
Hassasiyet
Linearite
Baðlantý Malzemesi
Ýzolasyon Malzemesi
* Komple sensör boyunca ölçebilme.
316 Pas.Çelik
PFA (std), PTFE (ops.)
316 Pas.Çelik
Muhafaza Malzemesi
304 Pas.Çelik
Çalýþma Basýncý
Çalýþma Sýcaklýðý
Mekanik Baðlantý
yapýdadýr.
* Zero Span ayarý yapýlabilir.
% 0,1 (Sývý için), % 0,3 (Yað için)
%0,5
Elektrod Malzemesi
Dalma Boyu
Ortam Sýcaklýðý
* Titreþimden etkilenmez, dayanýklý mekanik
12...36 VDC
4-20mA iki telli (std)
Maks. 25 bar
º
º
-40/+150 C (Plastik Modeller 80 C) Ops. 200ºC
Maks. 10mt.
-20/+80oC
R 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/2” Erkek diþ
DN25, DN50 Flanþlý
Elektrik Baðlantýsý
Güç Tüketimi
Koruma Sýnýfý
Kablolu, Soketli
Maks. 0,5 W
IP 65
4 mA
20 mA
S
12-36VDC
Z
Load
4-20mA
20 mA
20 mA
S
10 V
Z
S
12-36VDC
Z
0V
12-36VDC
4 mA
0 mA
4-20mA
0-20mA
0-10 V
Kalibrasyon :
Z: Ölçüm baþlangýç seviyesi - 4mA - ayarý. (zero)
S: Ölçüm üst seviyesi - 20mA - ayarý (span)
Sýfýr ayarý ( z ) : Fabrika çýkýþýnda, tank tamamen boþ farzedilerek 4mA ayarý yapýlmýþtýr. Tekrar ayar gerekiyorsa,
tank ölçme baþlangýç seviyesine kadar doldurulup Z trimpotu ile 4mA çýkýþ ayarlanýr.
Ölçme sahasý ( span )ayarý : Fabrika çýkýþýnda tank elektrod boyu kadar dolu farzedilerek 20mA ayarlanmýþtýr.
Tekrar ayar gerekiyorsa, tank 20mAistenen seviyeye kadar doldurulup S trimpotu ile mA çýkýþý tekrar ayarlanýr.
2
ELQ103
ELQ104
Ýletken Sývýlar Ýçin
Ýletken Sývýlar Ýçin
Ýletken Sývýlar Ýçin
Yalýtkan Tank
Ýletken Tank
Ýletken Tank , Halatlý
ELQ101
ELQ102
Ýletken Sývýlar Ýçin
Ýletken Tank
ELQ201
ELQ202
Ýletken Olmayan Sývýlar Ýçin
Ýletken Olmayan Sývýlar Ýçin
3
ELQ501
ELQ503
Ýletken Sývýlar Ýçin
Ýletken Olmayan Sývýlar Ýçin
Yalýtkan Tank, Çift Rodlu
Yalýtkan Tank, Çift Rodlu
Yüksek Sýcaklýk
Yüksek Sýcaklýk
Çýplak Prob
Kaplanmýþ Prob
ELQ502
ELQ504
Katý Malzemeler Ýçin
Katý Malzemeler Ýçin
Yalýtkan Tanklar Ýçin, Çift Rodlu
Yalýtkan Tanklar Ýçin, Çift Rodlu
Yüksek Sýcaklýk
Çýplak Prob
Çýplak Prob
4
ELQ401
ELQ701
Katý Malzemeler Ýçin
Katý Malzemeler Ýçin
Katý Malzemeler Ýçin
Ýletken Tank
Ýletken Tank, Halatlý
Ýletken Tank,Halatlý
L1
ELQ301
ELQy201
ELQy202
Ýletken Sývýlar Ýçin
Ýletken Sývýlar Ýçin
Ýletken Tank
Yalýtkan Tank
5
ELQ601
Katý Malzemeler Ýçin
Yalýtkan Tank ,Çift Rodlu
Yüksek Sýcaklýk
ELQ - Standart Tip
ELQy...Yat Tipi
101..... Ýletken Sývýlar Ýçin , Ýletken Tank
301 ..... Katý Malzemeler Ýçin , Ýletken Tank
102 .....Ýletken Sývýlar Ýçin , Yalýtkan Tank
401 ..... Katý Malzemeler Ýçin, Ýletken Tank, Halatlý
103 .....Ýletken Sývýlar Ýçin, Ýletken Tank
601 ..... Katý Malzemeler Ýçin, Yalýtkan Tank, Çift Rodlu ,Yüksek Sýcaklýk
104 .....Ýletken Sývýlar Ýçin , Ýletken Tank , Halatlý
701 ..... Katý Malzemeler Ýçin, Halatlý , Ýletken Tank
201..... Ýletken Olmayan Sývýlar Ýçin
202..... Ýletken Olmayan Sývýlar Ýçin
501.....Ýletken Olmayan Sývýlar Ýçin , Yalýtkan Tank, Çift Rodlu ,Yüksek Sýcaklýk
503.....Ýletken Sývýlar Ýçin , Yalýtkan Tank, Çift Rodlu ,Yüksek Sýcaklýk
502 ....Katý Malzemeler Ýçin, Yalýtkan Tanklar Ýçin, Çift Rodlu
504 ....Katý Malzemeler Ýçin, Yalýtkan Tanklar Ýçin, Çift Rodlu,Yüksek Sýcaklýk
4-20mA iki telli .....0
3 -180 ohm .....4
4-20mA üç telli .....1
10-180 ohm ....5
0-10V üç telli ........2
240-33 ohm ....6
0-20mA üç telli .....3
Özel..................x
R 1/2” ..................0
R 3/4” ..................1
R 1” ..................2
R 1 1/2” ..............3
DN25 Clamp .............4
DN32 Clamp .............5
Ø25 Flanþlý ...............6
Ø50 Flanþlý ...............7
Ø70 Flanþlý................8
Özel...........................x
5
316 Pas. Çelik...............................0
Delrin.............................................1
Özel...............................................X
6
OPSÝYONEL
By - Pas Tüp..................................t
Özel...............................................X
ELQ 101-0-0-0Standart Tip , Çýkýþ:4-20mA iki telli , Baðlantý:R1/2" , Malzeme:316 Pas.Çelik
ELQ 201-2-1-0-1
Standart Tip , Çýkýþ:0-10V üç telli , Baðlantý:R3/4" , Malzeme:316 Pas.Çelik,By pass tüp
Download

ELQ 901