EYL 11 2014 13:23
HP
LFSERJET
o2422601391
FR KS
s.1
tr/09/2014
MURATLIORGANIZE
YI
B
OI,GE MI.IDUPTUGUNE
Ali YERLIKAYA
kullarulacak Makine ve Ekipmanlann
konulu toplatrbda ahnan kararlar dogrultusunda
A.S ve Teksander tarafindan Qallsmalar
28.05.2014 tarihinde Tekirda[ Ramada Otelde Sapn Valimiz
bagkanhlnda diizenlenen N0kleer
Tekirda! Sanaf cileri larafindan
MildtuliiEiirniiz, Teknoloji Geligtirme
vaorlmaktadr.
14 gunii saat t4.00 da Qerkezk6y Organize Sanayi
Bu gahgmalar kapsamrnda, 18.09
Tabii
Kaynaklar Bakanl:ir, Ntkleer Enerji Daire
Bdlgesi Toplantr Salonunda, Enerji ve
Safiral in$aatmt gergeklegtirecek olan NGS
Baskam Necari YAMAE ve Mersin'de
departmant yetkililerinin katllacaF toplantt
Elektrik A.9 firmasrmn Teknik ve
diizenlenecektir.
kapasite ve ihtip4lannrn gergekci
firmalanmrz ile birebir gorusmeler de
Ilimiz frrnalannrn
bir
qekilde tespiti amacryla
Konunun tlyelerinize
Rica ederim.
Fahrettin AKQAL
n Midi:t'ri
DAGITIM:
TekirdaE Ticaret Ve Sanayi Odast
Qerkezk6y Ticaret Ve SauaYi Odasr
Qorlu Ticaret Ve SanaYi Odast
Hayrabolu Ticaret Ve Sanayi Odasr
Malkara Ticaret Ve Sanayi Odasr
Qerkezkdy Organize Sanayi B6lge
Qorlu Deri Organize Sanayi Btilge M
Hayrabolu Organize Sanal B6lge
Malkara Organize Sanayi B0lge
Ergene I Organjze Sanryi Bolge
Ergene 2 Organize Sanayi Bdlge
VelimeSe Organize Sanayi Bdlge
GELEN YAZI
SAYI
?o/
TARIH
lt.cg,
il:mf
Velikdy Organize Sanayi Bdtge M
TiiLrkgiicii Organize Sanayi Bdlge
lmrah Asl lle Aynrdn
Arif AIGAN Sub. Miidorii
I{llriyct Mih. $chit Mu]lo,ren Yatel C!d-Noil9
Tetcfoi
|
282 263 6149
.-p6tr : shrtekirdagil4!.ru}1.gov tt
Evtrk bildsin. wwe.stnayi.gov.tt sdrEsi.d*i
cl
tl..l
Er.ki
zmctki
: 282 260 l39l
AI : wrvw.rrteY.gov.E
atnacn. "-pjg*Lzdet
t
C' DYS No
vo cvrok
t rihi ilc ais.bilirsiniz
v2
Download

Nükleer Santrallere Tedarikçi Olmak İsteyen Sanayicilerimize