EMEK-TEKNOLOJİ-İŞSİZLİK İLİŞKİSİ
RELATIONSHIP BETWEEN
LABOR-TECHNOLOGY-UNEMPLOYMENT
Yrd. Doç. Dr. Serdar ORHAN*
Fatih SAVUK**
Özet
Teknolojinin insan hayatında sihirli değneğini dokundurmadığı alan görmek neredeyse imkânsız
hale gelmiştir. Bunun belli bir takım toplumsal etkilerinin olması kaçınılmaz bir gerçektir. Bu
toplumsal etkilerden belki de en kuvvetlisi Ludist akımlardır. Ludist akımın arka planını bilmek
günümüz enformasyon toplumunun da yapısını anlayabilmek demektir. Çalışmada bu arka plan
incelenerek teknolojinin istihdama olan etkilerine değinilecektir. Böylece teknolojinin uzun
vadede istihdam açısından korkulması gereken bir olgu olmaması gerektiği anlatılacaktır.
Anahtar Kelimeler: ‘’Luddizm’’, ‘’teknoloji’’, ‘’işsizlik’’
Abstract
It has almost become impossible to see any field the magic wand of technology touches in
human life. It is an unavoidable fact that this has some certain social impacts. Perhaps the
most powerful one of these social impacts is the “Luddist trends”. To know the background of
Luddism means to understand also the structure of today’s information society. In the study the
impacts of technology on employment will be addressed by examining this background. Thus,
it will be explained that technology should not be a phenomenon to be afraid of in terms of
employment in the long run.
Keywords: ‘’Luddism’’, ‘’technology’’, ‘’unemployment’’
JEL Classification: E24, O1
*
**
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, [email protected]
Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, [email protected]
ÇSGB Çalışma Dünyası Dergisi / Cilt: 2 / Sayı: 2 / Mayıs-Ağustos 2014 / Sayfa: 9-24
Labour World / Volume: 2 / Issue: 2 / May-August 2014 / Page: 9-24
9
Download

EMEK-TEKNOLOJİ-İŞSİZLİK İLİŞKİSİ