ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ YÖNETMELİĞİ
AMAÇ :
Madde 1-(1)Bu Yönetmelik, 14.07.1965 tarihli 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 134.maddesi
uyarınca 17.09.1982 tarihli ve 8/5336 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan ‘’Disiplin
Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliğin değişik 16. maddesi gereğince;
Eskişehir Büyükşehir Belediyesindeki görevli Memurların Disiplin Amirlerini belirlemek amacıyla
hazırlanmıştır.
KAPSAM:
Madde 2- (1) Bu Yönetmelik, Eskişehir Büyükşehir Belediyesindeki görevli memurlar hakkında
uygulanır.
DİSİPLİN AMİRLERİ:
Madde 3- (1) Disiplin Amirleri, Bu Yönetmeliğin ekli çizelgesinde gösterilmiştir
MEMURLARIN DİSİP İŞLERİ:
Madde 4-(1) Memurların Disiplin iş ve işlemlerde ‘’Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında
Yönetmelik’’ hükümleri uygulanır.
YÜRÜRLÜK :
Madde 5- (1) Bu Yönetmelik, Eskişehir Büyükşehir Belediye Meclisi Kararı ile kabulü ve yayımı
tarihinde yürürlüğe girer.
YÜRÜTME :
Madde 6- (1) Bu Yönetmeliği, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı yürütür.
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILAN YÖNETMELİK:
Madde 7- 8 Haziran 2009 tarih ve 12/134 sayılı Meclis Kararı ile yürürlüğe giren ve 11 Aralık 2013
tarih ve 503 sayılı Meclis Kararı ile değişiklik yapılan Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Disiplin Amirleri
Yönetmeliği ve eki Disiplin Amirleri Çizelgesi‘’ yürürlükten kaldırılmıştır.
ESKİŞEHİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİSİPLİN AMİRLERİ ÇİZELGESİ
ÜNVANI
DİSİPLİN AMİRİ
BİR ÜST DİSİPLİN AMİRİ
GENEL SEKRETER
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANI
ÖZEL KALEM MÜDÜRÜ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANI
İÇ DENETÇİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANI
TEFTİŞ KURULU BAŞKANI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANI
UZMAN, SİVİL SAVUNMA UZMANI
DAİRE BAŞKANI
GENEL SEKRETER
MÜFETTİŞ, MÜFETTİŞ YARDIMCISI
TEFTİŞ KURULU BAŞKANI
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANI
GENEL SEKRETER YARDIMCISI
GENEL SEKRETER
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANI
DAİRE BAŞKANLARI
GENEL SEKRETER
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANI
I.HUKUK MÜŞAVİRİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANI
HUKUK MÜŞAVİRİ,AVUKAT
I.HUKUK MÜŞAVİRİ
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE
BAŞKANI
MALİ HİZMETLER UZMANI, MALİ
HİZMETLER UZMAN YARDIMCISI
MALİ HİZMETLER DAİRESİ
BAŞKANI
GENEL SEKRETER
ŞUBE MÜDÜRÜ
DAİRE BAŞKANI
GENEL SEKRETER
ŞEF, AYNİYAT SAYMANI, EĞİTMEN,
KONTROL, MUHASEBECİ VE DİĞER
MEMURLAR
DAİRE BAŞKANI
GENEL SEKRETER
Download

Madde 1 - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi