İHALE İLANI
ORTAHİSAR İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ
Merkez Kanuni Anadolu Lisesi Müdürlüğünün kantin kiralama işlemleri, 08.09.1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet
İhale Kanunun 35/d ve 51/g maddeleri gereğince “ Pazarlık Usulü veya Kapalı Zarf” ile ihale edilecektir.
1) İDARENİN
a) Adresi
: İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Çarşı Mah.K.maraş Cad.No:53 Ortahisar -TRABZON
b) Telefon ve Faks No
: 0462 202 04 04 (132), Faks: 0462 300 06 06
c) Elektronik posta adresi(varsa) : www.ortahisar.meb.gov.tr
2) İHALE KONUSU İŞİN
a) Niteliği
: Kantin İşi.
b) Yapılacağı yer
: Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu.
c) İşin başlama tarihi
: Sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren
d) İşin süresi
: 1 yıl
e) Aylık muhammen bedeli : 4.600,00 TL (Dört bin altıyüz TL)
3) İHALENİN
a) Yapılacağı yer
: Trabzon Ortahisar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü/Trabzon
b) Tarihi ve saati
: 02.03.2015 Pazartesi günü, Saat: 10:30
4) İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlilik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler :
4-1- İhaleye katılmak için müracaat dilekçesi (İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü adına)
4-2- Nüfus Müdürlüğünden alınacak İkametgâh İlmühaberi(En geç 1 haftalık)
4-3- Nüfus cüzdan fotokopisi,
4-4- Adliye sarayından alınacak Sabıka kaydı (En geç 1 haftalık)
4-5-Kantinciler Derneğinden üzerine kantin olmadığına dair belge,
4-6- İhaleye katılanlardan kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. Kantin İşletmeciliği Ustalık
Belgesi katılımcıların hiçbirinde bu belgenin olmaması durumunda Kantin İşletmeciliği alanında İşyeri Açma, Kalfalık ve
Kurs Bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır. Eğer katılımcıların hiçbirinde bu belgelerden de hiçbiri
yoksa Şarküteri-Bakkal ve Gıda Pazarları Satış Elemanlığı, Aşçılık, Pastacılık, Tatlıcılık ve Şekerlemecilik ile Servis
Elemanlığı meslek dallarından sırasıyla Ustalık, yoksa İşyeri Açma, o da yoksa Kalfalık belgesine sahip olma şartı
aranacaktır.
4-7- Muhammen bedel, 9 aylık tutarının %30’unu geçmeyecek şekilde komisyonca te spit edilen (Geçici Teminat % 15
üzerinden 6.000,00 TL) oranda geçici teminat alınması ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün T.C. Ziraat Bankası
Gülbaharhatun Şubesi nezdindeki 68039462-5010 no’ lu hesabına yatırıldığına dair banka dekontu ihale dosyasına
koyacaktır. (İhaleye katılıp kazanamayan iştirakçıların Geçici Teminatları en geç bir hafta içerisinde ödenir)
4-8- İhaleye katılacak 3.şahıslardan dosya bedeli olarak 250.00 TL (ikiyüzelli)’sını Ziraat Bankası Gülbaharhatun Şubesi
nezdindeki 68039462-5005 numaralı hesaba yatırarak 1 (bir) suretini ihale dosyasına koyacaktır. (Dosya bedelin iadesi
söz konusu değildir.)
4-9 İhale şartnamesinde (4.maddede istenilen evraklar) istenilen ve hazırlanan evrakların tarihleri 1 haftayı geçmemiş
olacaktır. Evrak tarihleri eski olması halinde ihaleye alınmazlar.
4-10 Kiracının değişmesi durumunda, kantine kiracı tarafından yapılan tüm tesis masrafları, kullanım süresi ve
amortisman dikkate alınarak, okul tarafından oluşturulan komisyon tarafından takdir edilen meblağ, eski kiracıya yeni
kiracı tarafından ödenir.
5) İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR :
5.1- T.C. Vatandaşı olmak
5.2- Yüz kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak;
(Taksirli suçlar ile tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine
karşı işlenen suçlarla kasıt ve nitelikli zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma,
dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi
ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunanlar ve kamu
haklarından yoksun bırakılanlar ihaleye katılamazlar)
5.3- Başka bir kantin alanlar (işletenler),kantin işletirken tek taraflı sözleşmesi fesh edilen veya İhaleden men yasağı olan
kişiler ihaleye katılamazlar.
5.4- İhaleye, 4.madde de bulunan evrakları eksiksiz tamamlayan kişiler katılabilir.
5.5- 05.06.1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi
sahibi olma şartı aranır. Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması durumunda iş yeri açma belgesi,
kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranır.
5.7- İhaleye katılacak olan 3.şahıslar vekaletle katılamazlar.
5.8- İhaleye katılacaklar 65 yaşından gün almamış olmak,
5.9-İhaleye kazanan 3.şahıs veya firma sekiz buçuk aylık kirayı ve arz bedelini peşin olarak yatıracaktır.Sözleşme
para yatırıldıktan sonra imzalanacaktır. Sözleşmeyi imzalam aması halinde yatırılan geçici teminat irad
kaydedilecektir.
5.10-İhaleyi kazan 3.şahıs veya firma okul idaresinin belirlediği projeye uygun olarak kantinin tüm donanım
malzemelerini ve mutfak, ıslak zemin ve benzeri bölümlerini yeniden düzenleyecektir.
5.9- İhaleye katılmak isteyen 3.şahıslar 4.maddede yer alan belgeleri hazırlayarak ihalenin yapılacağı tarihten
önce 02.03.2015 Pazartesi günü saat 09.30’a kadar İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’ne teslim edeceklerdir.
5.10- Öğrenci sayısı 830 kışıdır.
5.11- Teklifler rakamsal ve yazı ile talep edilecektir. Teklifin yanlış ifade edilmesi halinde verilen teklif geçerli
sayılmayacaktır.(ihaleden men)
5.12- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyon ihaleyi yapmama
kararı kesindir.
5.13-İhaleyi kazan 3.şahıs vergi mükellefi ve yazar kasa bulundurulması zorunludur.
- BU İHALE İLANI; 20.02.2015 günü saat 08.00’den, 02.03.2015 Pazartesi günü saat 09 .30’a kadar İlçe Milli
Eğitim Müdürlüğü İNTERNET sayfasından ve okulun ilan panosunda asılı kalacaktır.
İHALE KOMİSYONU
Download

Kanuni Anadolu Lisesi Kantin İhale İlanı 19.02.2015 16:47