T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELER KURUMU
SAKARYA İLİ KAMU HASTANELER BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNDEN İLAN
Mülkiyeti Hazineye ait kullanım hakkı sağlık tesislerimize tahsisli olan aşağıda belirtilen taşınmazlar, 2886 sayılı Kanunun 45. maddesi gereği açık
teklif usulü ile Birliğimize bağlı, Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kantini, Yenikent Devlet Hastanesi, Toyota-sa Acil Yardım
Hastanesi Kantin Alanlarını 3 Yıllığına kiraya verilecektir.
KİRALAMASI YAPILACAK TAŞINMAZ MAL
Belde/Köy
Mahalle
Cinsi
Miktarı M²
1 Yıllık Tahmini Kira
Geçici Teminat (TL)
Bedeli (Tl)
İhale Tarih Ve Saati
Korucuk
Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma
Hastanesi Korucuk Kantini
100
130.000,00 TL
32.000,00 TL
05.01.2016
14:45
Karaman
Yenikent Devlet Hastanesi Kantin Alanı
100
130.000,00 TL
32.000,00 TL
05.01.2016
13:30
Ariye
Toyota-sa Acil Yardım Hastanesi
100
60.000,00 TL
16.000,00 TL
05.01.2016
16:15
Bu taşınmazlara ait kiralama ihaleleri yukarıdaki tabloda belirtilen tarih ve saatlerde Sakarya İli Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği odasında
yapılacaktır.
Birliğimize bağlı Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Korucuk Kantini, Yenikent Devlet Hastanesi, Toyota-sa Acil Yardım
Hastanesi Bünyesinde Bulunan Kantin/Kafeterya Alanlarının kiralama ihalelerine katılabilmek için, isteklilerin;
1) Muhtarlıktan veya Nüfus Müdürlüğünden onaylı ikametgah belgesini,
2) Gerçek kişilerin TC Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdan Fotokopileri (Gerçek kişilerin katılımında kesinlikle vekalet ile ihaleye katılamaz, gerçek kişinin
kendisi ihaleye katılmak ve ihale zorundadır) Esnaf ve Sanatkarlar Odasından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış Sicil Tasdiknamesi veya Gazetesi,
3) Tüzel kişilerin ise Vergi kimlik numarası ve Vergi Levhası Fotokopilerini,
4) Geçici teminatı yatırdıklarına dair makbuz veya Bankalardan alınacak Geçici Teminat Mektubu (Teminatı nakit yatıracak olan isteklilerin ihale
saatinden önce Sakarya Halkbankası Adapazarı şubesindeki, TR 60 000 1200 9585 0000 5000 235 IBAN nolu hesaba yatırmaları şarttır.)
5) Dosyanın satın alındığına dair makbuz.
6) Tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak idare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret
veya Sanayi Odasından- ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin
tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerinin veya noter onaylı vekaletname,
7) Kamu tüzel kişilerinin ise adres bilgilerini, (d), (e) maddelerinde yazılan belgeler ile teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliğe temsile yetkili olduğunu
belirtir belgeyi vermeleri gerekir.
8) İsteklilerin Sakarya ilinde veya yurt içinde son 5(beş) yıl içinde ihale tarihi itibari ile en az 1 (bir) yıl süreyle sözleşmeli olarak Okul veya
Hastanelerde Kantin/Kafeterya İşletmeciliği yaptığına dair belgeyi (sözleşme imzaladığı kurumdan alınan belge veya sözleşme nüshası) vermeleri
gerekir.
9) İlgili Oda veya mesleki kuruluş gibi kurumlardan alınmış Oda Kayıt Belgesi (kantin İşletmeciliği, Kafeterya İşletmeciliği vb) veya Mili Eğitim
Bakanlığı veya ilgili kuruluşlardan alınmış, kantin İşletmeciliği, Kafeterya İşletmeciliği vb. belgesini vermeleri gerekir.
10) İsteklinin yukarıdaki (8) maddesinde yer alan iş deneyimini ihale dosyasında sunarken, ilgili Kantin/Kafeterya alanı ile alakalı çalıştığı kurumla
kendisi ve çalıştırdığı personeller ile sözleşme süresi boyunca hukuki veya idari bir işlemle (icra, tutanak vb.) karşılaşmadığına yönelik ilgili kurumdan
almış olduğu yazılı beyanı ihale dosyasında sunması gerekmektedir. (Yüz Kızartıcı suçtan hüküm giymemiş olmak (Taksirli suçlar ile tescil
edilmiş hükümler hariç olmak üzere hapis veya affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla kasıt ve nitelik zimmet,
irtikap, rüşvet, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı ias gibi yüz kızartıcı veya şeref haysiyet kırıcı suçtan veya istimal
ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlarda fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı
hükümlü bulunanlar ve kamu haklarından yoksun bırakılanlar. Bağlı sağlık tesislerimizin kantinini işletirken sözleşmesi feshedilen müstecir
ile bağlı sağlık tesislerimizdeki kantin alanları ile ilgili mahkemelik olan, hakkında tutanak tutulan ve sonrasında ilgili üst idareye bildirilen
(bağlı sağlık tesislerimiz ise Genel Sekreterliğimize, diğer kamu kurumlarında ise kendi üst idaresine bildirilen) tutanaklara ait kantin
işletmecisi ve çalışanları ile bu kişilerin 1. ve 2. derece akrabaları Genel Sekreterliğimize bağlı kantin ihalelerine katılamaz.)
11) İsteklinin yukarıdaki (8) maddesinde yer alan iş deneyimini ihale dosyasında sunarken yıllık sözleşmedeki kira bedeli, “Yıllık kira bedeli 50.000,00
TL’ye kadar olan ticari alanlarda en az 1 kişi, 100.000,00 TL ye kadar olan ticari alanlarda en az 2 kişi, 100.000,00 TL ve üzeri olan ticari alanlarda en
az 3 kişi” sigortalı olarak personel çalıştırdığına dair belgeyi (En az 12 ay ) vermesi gerekmektedir.
12) Kantin işletme men yasaklı olmamak (EKAP tan Genel Sekreterliğimiz tarafından kontrol edilecektir.)
Yukarıda belirtilen hususlar ihale karara varılmadan ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından teyit edilecek olup, bu hususlardan herhangi biri ve
birden fazla hususa aykırı bir durum ortaya çıkması halinde, ihalede en yüksek tekli veren İstekli dahi olsa ilgilinin tekli geçersiz
sayılacak ve ondan sonraki diğer 2. En yüksek teklif veren isteklinin tekli, en avantajlı teklif kabul edilecektir.
İhaleye katılacak olanların 100,00.-TL. şartname ücretini yatırmaları zorunludur.
Basın: 210542 www.bik.gov.tr
2886 sayılı Yasanın 17. ve 18. maddeleri gereği İLANEN DUYURULUR.
Resmi ilanlar www.ilan.gov.tr'de
Download

29-12-15 Kamu Hastaneleri 210542 6x25.cdr