T.C.
GÜNGÖREN KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü
İLAN
GÜNGÖREN İLÇESİ – GÜNDOĞDU İLKOKULU KANTİNİ 09/02/2012 tarih ve 28199 sayılı Resmi
Gazetede Yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Okul Aile Birliği yönetmeliğinin 20. Maddesi hükümleri doğrultusunda
2886 sayılı devlet ihale kanununun 51/g maddesine göre yapılacak ihale ile kiraya verilecektir.
1. Pazarlığa konu olan kantinin bulunduğu;
a) Okulun Adı
: Gündoğdu İlkokulu
b) Bulunduğu İlçe
: GÜNGÖREN
c) Kira Tespit Komisyonunca belirlenen
Muhammen bedel
: 1.567,00 TL. (Binbeşyüzaltmışyeditürklirası )
d) İhalenin yapılacağı yer
: Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonu
e) İhalenin Yapılacağı Tarih ve Saat
: 02/03/2015 Pazartesi günü Saat 10:00
f) Öğrenci mevcudu
: 1365
g) Demirbaş bedeli
: 3.088-TL (İhaleyi alan kantin işletmecisi, demirbaş bedelini sözleşme
imzalamadan önce eski kantin müstecirine peşin olarak ödeyecektir.)
2. İhaleye katılanlar ihale şartnamesi ve eki bulunan özel hükümlerin tüm maddelerini kabullenmiş
sayılırlar, ileride bu düzenlemelerin aksine hiçbir hak talep edemez itirazda bulunamazlar.
3. İhaleye Vekâlet ile girilemez.
4. İhaleye katılmak isteyenler istedikleri takdirde okul kantinini mahallinde görebileceklerdir.
5. İhaleye katılmak için başvuracak müstecirlerde aranacak özellikler ile ihale komisyonuna ibraz
etmeleri gereken belgeler aşağıya sıralanmıştır.
İHALE KOMİSYONUNA VERİLECEK BELGELER:
a. İkametgah ilmühaberi (Son 6 ay içinde alınmış olacak)
b. Nüfus cüzdanı örneği (Aslı) veya arkalı önlü nüfus cüzdanı fotokopisi
c. Sabıka kaydı (Cumhuriyet Savcılığından son 6 ay içinde alınmış olacak
d. Başka kantin işletmediğine dair taahhütname ( İstanbul Kantinciler Esnaf Odasından alınacak)
e. Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20.maddesinin 4.bendi gereğince, kantin ve benzeri yerlerin kiralanması için
yapılacak ihalelerde katılımcılardan, 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre
kantincilik alanında alınmış ustalık belgesi sahibi olma şartı aranır. (Kantincilik alanında işyeri açma belgesi varsa
ustalık belgesi ile eşit olarak değerlendirilecektir) Ancak, katılımcıların hiçbirisinde ustalık belgesi bulunmaması
durumunda kalfalık, kurs bitirme belgelerinden en az birine sahip olma şartı aranacaktır.
f.
İhaleden men yasağı olmadığına dair belge ( İstanbul Kantinciler Esnaf Odasından alınacak)
g. Geçici teminatın yatırıldığına dair dekont. İhaleye katılacak istekliler Gündoğdu İlkokulu Kantini için geçici teminat
tutarı olarak belirlenen 3.300,00-TL.(üçbinüçyüztürklirası)’yi Gündoğdu İlkokulu Okul Aile Birliğinin
İşbankası Güngören Şanayi Şubesi nezdinde açılmış olan TR86 0006 4000 0011 2970 0526 16 IBAN nolu
hesabına yatırarak alınacak dekontun bir suretinin teklif dosyalarının içinde sunmaları.
h. İş bu ilan 24.02.2015 Salı günü saat 09.00’dan – 02/03/2015 Pazartesi günü saat 09:00’ a kadar Güngören İlçe
Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gündoğdu İlkokulu ilan panolarında ilan edilecek olup, ayrıca İstanbul İl Milli Eğitim
Müdürlüğü ile Güngören İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Web sitesinde yayınlanacaktır
i.
İhalesi yapılan okulun servis taşımacılığını yapmadığına dair yazı (Okul Müdürlüğü’nden alınacak.)
j.
Vergi borcu yoktur yazısı
k. İhale Şartnamesini satın aldığına dair hesap belgesi ile istekli tarafından imzalanan Şartnamenin bir örneği
l.
Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20.maddesinin 8.bendindeki hükmüne istinaden; kantin ihalesi yapılacak okulun
Okul Aile Birliğinin yönetim ve denetim kurulu üyeleri ile ikinci dereceye kadar yakını olmadığını belirten İhale
Komisyonuna hitaben yazılmış dilekçe,
m. İhaleye katılmak isteyen gerçek kişi ve katılımcılar, Şartnamenin 4. Maddesinde yer alan belgeleri hazırlayarak
ihalenin yapılacağı 02/03/2015 Pazartesi günü saat 10.00’a kadar İhale
Komisyonu’na bizzat elden teslim edilecek olup, iştirakçilere evrak teslim alındı belgesi verilecektir.
m) İhaleye katılmak isteyenler ihale ile ilgili şartnameyi; Gündoğdu İlkokulu Okul Aile Birliği’nin İşbankası Güngören
Sanayi Şubesi nezdindeki TR86 0006 4000 0011 2970 0526 16 IBAN nolu hesaba, şartname bedeli olarak 100.-TL
yatırıldığına dair dekontla Güngören İlçe Milli Müdürlüğü Destek Hizmetleri Bölümünden temin edebileceklerdir.
İHALEYE KATILACAK KİŞİLERDE ARANACAK ŞARTLAR:
1- T.C. Vatandaşı olmak.
2- 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir
suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine
karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, devlet sırlarına
karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma,
hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini
345678-
91011-
aklama veya kaçakçılık ve aynı Kanunun Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçlar başlıklı İkinci Kısmının Altıncı
Bölümünde düzenlenen maddelerdeki suçlardan mahkûm olanlar ihalelere katılamazlar.
Başka bir kantini işletiyor olmamak
İhalesine katıldığı okulun servis taşımacılığını yapmamak.
İhaleye bizzat müracaat eden kişi katılacaktır. (Vekalet ile ihaleye girilemez)
İhaleye, posta ,telgraf ve faksla müracaat kabul edilmez.
İhaleye 61 yaşından gün almamış gerçek kişiler katılabilir. Şirket, Dernek, Vakıf ve Birlikler ihaleye
katılamazlar.
5.6.1986 tarih ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunu hükümlerine göre kantincilik alanında alınmış “Ustalık
Belgesi”nin aslı (Kantin alanında işyeri açma belgesi varsa ustalık belgesi ile eşit değerlendirilecektir). Ancak
katılımcıların hiç birinde bu belgelerin bulunmaması durumunda, kalfalık, kurs bitirme belgesi vb. en az birine
sahip olmak şarttır.
İhaleden men yasağı almamış olmak.
Herhangi bir okul kantinini işletirken İdari soruşturma sonucu sözleşmesi fesih edilen müstecirler bu ihaleye
giremez.
Okul Aile Birliği Yönetmeliğinin 20.maddesinin 8.bendi gereğince; İhale komisyonu başkanı ve üyeleri ile
birliğin yönetim ve denetleme kurulu üyelerinin ikinci dereceye kadar kan ve kayın hısımları ihaleye katılamaz.
Yusuf KAHRAMAN
İlçe Milli Eğitim Müdürü
Download

T.C. GÜNGÖREN KAYMAKAMLIĞI İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü