ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 26 Haziran 2014 - Saat 13:00
Yer: Karacabey Tarım İşletmesi
NOT
1-Tayların beden ölçüleri 07/06/2014 tarihinde alınmıştır.
2-Taylar 21/06/2014 tarihinden itibaren Karacabey Tarım İşletmesinde görülebilir.
Banka Hesap Numaraları
Ziraat Bankası Mahmudiye Şubesi : TR45 0001 0005 1205 9943 7852 51
Halk Bankası Çifteler Şubesi
: TR72 0001 2009 3490 0013 0000 13
ÖNSÖZ
TİGEM, ülkemizde Safkan Arap atı
yetiştiriciliği ve ıslah çalışmalarının
titizlikle sürdürüldüğü bir merkez
durumundadır. Yarış sahalarında koşu
performansı ile kendisini ispatlamış
tayların tamamına yakını TİGEM
yetiştirmesi atlardır. Osmanlıdan miras
kalan hazine değerindeki bu gen
kaynağının bu güne kadar ırk
karakterlerinde bozulma olmadan
korunması, koşu performansının
geliştirilmesi ve ıslahı, TİGEM'in at
yetiştiriciliği faaliyetine devam etmesi
ile mümkün olmuştur. Koşu kabiliyetini
artırma yönünde yapılan birleştirmeler
ve seleksiyonlar neticesinde, koşu
kabiliyeti yüksek nesiller elde edilmiştir.
Bu çalışmalar sonucu elde edilen
materyal, safkan Arap atı ırk vasıflarını
en güzel haliyle temsil etmektedir.
Bugün, Türk Safkan Arap atı olarak
adlandırabileceğimiz ve Arap atı
fenotipinden hiç bir şey kaybetmemiş
olan bu materyal, TİGEM'ce yürütülen
söz konusu çalışmaların ürünüdür.
Mehmet Halis BİLDEN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkanı
TİGEM, yetiştirdiği erkek ve dişi
tayları at severlerin hizmetine sunarak,
camianın bu yöndeki taleplerinin en
büyük tedarikçisi olmuştur. Söz konusu
destek, tayların satışından çok sonra
üstün performans gösterenlerin
yetiştiriciden geri satın alınması yoluyla
da devam etmektedir. Bu sayede hem
ıslah çalışmalarına yeni bir boyut
kazandırılmış, hem de at severlere yeni
kazançlar sağlanmıştır.
Kuruluşumuz, çalışmalarının meyvelerini yurt dışında da almaya başlamış, Türkiye'de ilk kez
dondurulmuş aygır sperması ihracatı gerçekleştirmiştir.
2012 yılının ilk satışında yine bazı ilklere imza atılmış, atçılığa gönül verenleri taltif etmek ve
camiamıza daha çok at sever kazandırabilmek için taksitli ödeme başlatılmış, çekilişle bir
talihliye tay hediye edilmiş ve geçmişte görülmemiş bir medya tanıtım çalışması
gerçekleştirilmiştir.
Çoğu koşu hayatlarında şampiyonluklar yaşamış ve işletmelerimizin damızlık kadrosunda
bulunan Safkan Arap taylarımızı sizlere tanıtmak amacıyla hazırlanmış olan bu satış
katalogunun ülkemiz Safkan Arap atçılığının tanıtımına ve gelişimine katkıda bulunması
dileğiyle...
PREFACE
TİGEM is the center where thoroughbred Arabian horse breeding and improvement works are performed
rigorously in our country. Almost all of the foals with proven racetrack performance are TİGEM-bred horses. TİGEM
continuing with horse breeding activity has made it possible to protect this gene source treasure inherited from the
Ottoman period without deterioration in their race qualities until now and to develop and improve the racetrack
performance. The conjugations and selections geared towards enhancing the racing ability have resulted in the
generations with high racetrack performance. The stock obtained as a result of such works represents the
thoroughbred Arabian horse race qualities in the best manner. This stock which can be called Turkish Thoroughbred
Arabian Horses and which has lost noting of the Arabian horse phenotype is the product of the works executed by
TİGEM.
Offering own-bred colts and fillies to horse lovers, TİGEM has become the biggest supplier of the community to
this end. Such support continues by buying back from breeders those foals that show superior performance much
later than their sale, which, in turn, gives a new dimension to the breeding works and provides horse lovers with new
gains.
Our establishment has begun to reap the fruits of its works outside the home country as well, exporting frozen
stallion semen for the first time in Turkey.
The first sale of the year 2012 saw some new firsts: launching the payment in instalments in order to honour
those who are interested in racehorse breeding and to attract more horse lovers to our community, giving a foal as a
gift to the winner of the draw, and realizing an unprecedented media promotional activity.
Introducing our Thoroughbred Arabian stallions, most of which have experienced championships in their racing
lives and which feature in the breeding stock of our farms, this sale catalogue will hopefully make a contribution
towards the promotion and development of Thoroughbred Arabian Horse breeding in our country.
Mehmet Halis BİLDEN
General Manager
Chairman
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI 47 BAŞ SAFKAN ARAP KOŞU TAYLARI SATIŞ ŞARTNAMESİDİR
Bu Şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü “TİGEM”, Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü “İŞLETME”, ihaleye katılan
veya üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel kişiler de “MÜŞTERİ” olarak adlandırılmıştır.
1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:
İşletmemiz yetiştirmesi olan;
16
12
7
12
47 baş
Satış kataloğunda özellikleri belirtilen, Safkan Arap tayı tek tek açık artırma usulü ile satılacaktır.
Müşteriler tayların özelliklerini belirten katalogları TİGEM, İşletme ve Hipodrom Müdürlükleri'nden temin edebilirler.
2- İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN
İhale 26 / 06 / 2014 tarihinde saat 13.00'de “ Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü” Atçılık tesislerinde, Alım-Satım ve
İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
İhaleye katılmak isteyen Müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a)-Kanuni ikametgâhı olması ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanını ibraz etmesi.
b)-Bu işe ait geçici teminat vermesi
c)-Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerini ve imza sirkülerini vermesi.
d)-Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik
edilmiş olması.
4-İHALEYE KATILAMAYACAKLAR:
1-Aşağıda yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye giremezler.
a)-4734 sayılı Kanun ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu ihalelerine katılmaktan
yasaklanmış olanlar ile 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize
suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
b)-İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c)-TİGEM'in ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d)-TİGEM'in ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli
olanlar.
e)-( c ) ve ( d ) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile
evlatlıkları.
f)-Kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olmadıkları anonim
şirketler hariç ( c) ,( d) ve ( e) bentlerinde belirtilen ortakları ile şirketleri.
g)-Sermaye paylarına bakılmaksızın idarenin doğrudan dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, 22/01/2004 tarihli ve 5072
sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun kapsamındaki vakıf ve dernekler.
h)-Evvelce tay satışı yapılanlardan taahhüdünü ve kısmen veya tamamen yerine getirmedikleri için veya buna benzer
nedenlerle ihaleye iştirak ettirilmemelerine dair karar alınıp tamim edilen kişiler,
2-Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları cezai şart olarak gelir kaydedilir. Ayrıca,
bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilmemesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa,
teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İkinci ihale yapıldığı takdirde işletme aleyhine meydana gelecek zarar-ziyan hükmen
tahsili yoluna gidilir.
5- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
a)-Geçici teminat tay başına 5.000.-TL. dir.
b)-Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler;
1-Tedavüldeki Türk parası.
2-Döviz, (İhale günündeki T.C. Merkez Bankası alış kuruna göre. Teminat tutarını karşılamak kaydıyla)
3-Limit dâhili süresiz Banka teminat mektupları
4-Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve hususi kanunlarında teminat olarak kabul edileceği açıklanan
belgeler.
c)-Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası Kamu Sektörüne ait bulunan Kuruluşlardan da
geçici teminat aranacaktır.
d)-Müşteriler geçici teminatlarını veya teminat olarak kabul edilen diğer kıymetleri ihalenin başlayacağı saate kadar veya taylar
satışa başladığında ya da satış esnasında işletme veznesine /veznedarına /mutemedine teslim edecekler, Kendine ait Kredi Kartı
veya işletmenin T.C Ziraat Bankası Mahmudiye Şubesindeki TR45 0001 0005 1205 9943 7852 51 nolu hesabına veya T.C.
Halk Bankası Çifteler Şubesi TR72 0001 2009 3490 0013 0000 13 nolu hesaplarından birine yatıracaklar ve aldıkları İşletme
Alım-Satım ve İhale Komisyonuna ibraz edeceklerdir.
6-SATIŞIN KESİNLEŞMESİ:
Her tayın ihalesini müteakip satışın kesinleşip kesinleşmediği Komisyon Başkanı'nca beyan edilir. Bu beyandan itibaren Tay
müşterinin malı olduğundan, satıştan sonra müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar taylarda meydana gelebilecek hastalık,
kırık, çıkık, yara, bere ve ölüm gibi vukuatlar müşteriye ait olacak, İşletme bu durumdan sorumlu olmayacaktır.
7-VERGİ, RESİM VE HARÇLAR:
İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu'nca Tayların satışından dolayı tanzim edilecek ihale kararına gerekli karar pulu ile
Katma Değer Vergisi (KDV) Belediye tellallık harcı ve aidiyeti zikredilmeyen diğer vergi, resim ve harçlar tamamen müşteriye aittir.
Katma Değer Vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış gerçek usulde KDV Mükellefi olduğunu gösterir
belge ibraz edilmediği takdirde yapılan teslim perakende sayılacak ve perakende teslime ait KDV oranı uygulanacaktır.
8-TESLİM-TESELLÜM YERİ, SÜRESİ, ÖDEME ŞARTLARI:
a)-Müşteriye nakil hazırlığı ve yer temini için ihale günü dahil ( 7 ) iş günü teslim süresi tanınacaktır. Teslim alınmadan önce
tayın iadesi hakkında ihale günü dahil 7 iş günü süresi içinde itiraz edebileceklerdir. Bu süre içerisinde itiraz olmadığı takdirde
teslim tarihinden itibaren aşağıda belirtilen kanun maddelerinde belirtilen süreler içerisinde belgeler ile birlikte iade itirazında
bulunulacaktır. Tayların teslim yeri Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğüdür. Müşteri süresi içerisinde satın almış olduğu tayın
bedelini peşin olarak ödeyebileceği gibi, % 50'sini peşin ödemek kaydıyla geriye kalan % 50'sini ise kendine ait kredi
kartını(İşletmenin anlaşmalı olduğu Vakıf Bank ve Halk Bankası Kartlarını kullanarak)(5) eşit taksitte veya teminat mektubu
vererek 5 (beş) ay vadeli olarak da ödeyebilecektir. Vadeli ödeme durumunda, % 50' lik kısım için verilecek teminat mektubu limit
dahili, süresiz veya vade tarihinden itibaren en az 60 gün daha fazla süreli olacaktır (yani tayın teslim tarihinden itibaren en az 7 ay
süreli olacaktır). Vadeli teminat mektubu verilmesi durumunda vade başlangıç tarihi tayın teslim edildiği tarih kabul edilecektir.
Kredi Kartı ile yapılacak tek çekimlerde ise müşteri kendine ait tüm bankaların kartlarını kullanabilir.
b)-6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 23 maddesi (c) bendi ” Malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı iki gün
içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse alıcı malı teslim aldıktan sonra yazılı sekiz gün içinde incelemek ve
incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde
satıcıya ihbarla yükümlüdür.” Diğer durumlarda Türk Borçlar Kanununun 224 üncü maddesi uygulanır.
6908 sayılı Türk Borçlar Kanunun 224. Maddesi “(Hayvan satışında satıcının sorumlu olacağı süre yazılı olarak belirlenmemiş
ve ayıp da hayvanın gebeliğine ilişkin değilse satıcı, ancak ayıbın devrin yapıldığı veya alıcının devralmada temerrüdünün
gerçekleştiği günden başlayarak 9 gün içinde kendisine bildirilmesi ve ayrıca, hayvanın bilirkişilerce gözden geçirilmesinin aynı
süre içinde yetkili makamdan istenmesi halinde sorumlu olur.
c)-Taylar satıştan evvel müşteri tarafından görülmüş, beğenilmiş ve buna göre fiyat teklifinde bulunulmuş olacağından
ihaleden sonra müşteri tayda sakatlık, hastalık, kusur ve özür bulunduğunu ileri sürerek itirazda bulunamayacaktır.
d) Müşteri tayı teslim almaya gelirken Vergi Levhasının aslını ya da onaylı fotokopisini işletmeye ibraz etmek
mecburiyetindedir.
9-TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI:
a)-Müşteri teslim süresi içerisinde, bedelini ödemeyip tayını teslim almadığı takdirde, İşletme her geçen gün için 30,00 TL+
KDV/ Gün bakım besleme ücreti alarak ve müşterinin borcuna, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü hakkındaki
Kanun'da belirtilen faiz limitlerini uygulayarak bekletmekte (bu süre 30 günü geçemez) veya protesto çekmeye ve hüküm
istihsaline gerek kalmaksızın satış işlemini fesh edip geçici teminatı cezai şart olarak irat kaydetmekte serbesttir. Cezai şart olarak
irat kaydedilen teminat borca mahsup edilemez.
Satış işlemi fesh edilip tayın yeniden satışı yapıldığında İşletme aleyhine meydana gelebilecek zarar-ziyanın da hükmen tahsili
yoluna gidilir.
b)-Müşteri teslim süresi içinde tayın bedelini ödeyip ancak tayı teslim almadığı takdirde Tayın işletmeye götürülmesi
durumunda 1.250,00 TL+KDV nakliye bedeli alınacaktır. Ayrıca günlük bakım ücretine (30) günden sonra %50 oranında ilave
yapılarak Müşteriden tahsil edilecektir. Bu süre (60) günü geçer ise İşletme ihaleyi fesh etmekte serbesttir.
Bu durumda Müşterinin geçici teminatı cezai şart olarak irat kaydedilir. Tayın yeniden satışı yapıldığında satış gününe kadar
tahakkuk ettirilen bakım besleme bedeli ile birlikte ikinci satıştan dolayı İşletme aleyhine meydana gelebilecek zarar-ziyan tay
bedelinden tahsil edilir veya tahsili için kanuni yollara başvurulur.
Bu maddenin (a), (b) fıkralarında belirtilen gecikmeden mütevellit İşletme alacaklarına 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili
Usulü hakkındaki Kanun'da belirtilen faiz limitleri uygulanır.
10-ÖZEL HÜKÜM:
Müşteriler satın aldıkları bu taylardan yüksek performans gösteren ve kan hattı itibariyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
ve TİGEM' ce satın alınması lüzumlu görülenleri beş (5) yaşını doldurduktan sonraki bir dönemde mutabakata varılacak uygun bir
fiyata öncelikle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na veya TİGEM' e satmayı kabul etmiş sayılacaktır.
11-MÜCBİR SEBEPLER:
Müşteri ve İşletmenin iradesi dışında kalan ve taahhüdün yerine getirilmesini imkânsız kılan veya geciktiren olaylar (yangın,
tabii afetler, salgın hastalıklar, grev vs.) ile ilgili resmi makamlarca tevsik edilmek kaydıyla ve takdiri idareye ait olmak üzere mücbir
sebep sayılır. Mücbir sebep halinde satışın durumu ve cezasız ek süre miktarı İşletmece takdir edilecektir.
12-SATIŞIN VE ALACAĞIN DEVRİ:
a)-Müşteri almış olduğu tayı İşletme Müdürlüğünün uygun görmesi halinde bir başkasına devir yapabilir.
b)-Devir işlemleri devir alan ve devredenin müştereken yazılı müracaatları ve İşletme Müdürlüğünün onayı ile gerçekleştirilir.
13-GENEL HÜKÜMLER:
a)-Bu Şartnameden doğabilecek her türlü ihtilafların hallinde ANKARA Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
b)-Müşterinin göstermiş olduğu adrese yapılan tebligat Müşterinin kendisine yapılmış sayılır.
c)-TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan Bu
ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale
Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
d)-Bu Şartname 13 maddeden ibaret olup, ihaleye iştirak etmiş olanlar Şartnameyi tüm maddeleri ile aynen kabul etmiş
sayılırlar.
ANADOLU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Adres:
Anadolu Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Mahmudiye / ESKİŞEHİR
Tel: 0222 611 30 09 - 29
Fax: 0222 611 30 77
Doğum Tarihi
XXVII. SEKLAVİ 149-52 ALNASİP
Date of Birthday /
14.04.2013
URARTUKIZI
ZAHİDE 75-13
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
ZAHİDE 34
2-95
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
146
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
157
İncik Çevresi
Shinbone /
18,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Özdenören, Dökerbey, Zorluat,
Yakşıgüzel, Demirci, Göğebakan
Malhun
1
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Köksalan, Özbekay
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
18.03.2013
TERSLALE
NEAME 50-13
(Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
146
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
166
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Özdenören, Dökerbey, Zorluat,
Yakşıgüzel, Demirci, Göğebakan
19
2
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
26.03.2013
KIRIKOK
CAHİDE 58/13
(Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
143
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
160
İncik Çevresi
Shinbone /
18,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Canberat, Akdağ
Kurtçabey, Özmutlu, Özhakan, Direntay,
Sırkale, Koryürek, Arasgülü, Karaburun,
Yalınayak, Kocabatur, Ebabil, Aryele, Rengül
3
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Taşberk, Sefatay
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
24.02.2013
SABIRLI HANIM
ZEHRA 30-13
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
147
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
165
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Kurtçabey, Özmutlu, Özhakan, Direntay,
Sırkale, Koryürek, Arasgülü, Karaburun,
Yalınayak, Kocabatur, Aryele, Rengül
19
4
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
17.02.2013
ECRİN HANIM
SÜBEYHİ 22/13
(Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
148
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
167
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Kurtçabey, Özmutlu, Özhakan, Direntay,
Sırkale, Koryürek, Arasgülü, Karaburun,
Yalınayak, Kocabatur, Aryele, Rengül
19
5
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
01.03.2013
ÇAYELİ
K.IRAK 36/13
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
146
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
156
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Karaüzüm, Dayıbey, Efekan,
Uçanefe, Subaşı, Gönülveren,
Tanaçan,Köksalan
18
6
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
09.03.2013
ASİDİCLE
MAHİDE 44/13
(Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
146
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
156
İncik Çevresi
Shinbone /
17,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Karaüzüm, Dayıbey, Efekan,
Uçanefe, Subaşı, Gönülveren,
Tanaçan,Köksalan
7
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
10.02.2013
NİLÜFER HATUN
GUFRE 17/13
(Doru - Dişi)
Bay - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
146
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
165
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Hayatım, Derhadır, Dönmezbey,
Cankuruş, Hakansoylu, Özkuruş,
Cihanefe, Kaman, Nergisçiçek,
Esenhanım, Özütok, Gençtay, Salur
18
8
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Altınkılıç, Bayındır, Bamsi
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
13.02.2013
BURCUTAY
MENCULE 19/13
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
149
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
161
İncik Çevresi
Shinbone /
18,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Hayatım, Derhadır, Dönmezbey,
Cankuruş, Hakansoylu, Özkuruş,
Cihanefe, Kaman, Nergisçiçek,
Esenhanım, Özütok, Gençtay, Salur
9
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
31.03.2013
ATILIM
MENCULE 66/13
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
146
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
160
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
18
10
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
08.05.2013
YARKENT
T.NUR 89/13
(Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
140
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
150
İncik Çevresi
Shinbone /
17,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Gümüşsoy, Akfırtına, Eyyubi
11
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
22.03.2013
FAYHATTI
ALSEKLAVİ 55/13
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
142
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
152
İncik Çevresi
Shinbone /
17,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
12
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
15.01.2013
KARAGÜLÜM
MENCULE 5/13
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
145
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
157
İncik Çevresi
Shinbone /
18,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Orçun, Bilgekurt, Karabedir, Kubilay,
Fatmasultan, Eryaman,Tunahanbey,
Şankatan, Akarçay, Çisil, Yenidünya,
Balımkız, Akabey, Gökdoğan
13
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
05.05.2013
GÖRKEMLİ
MENCULE 87/13
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
144
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
154
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Orçun, Bilgekurt, Karabedir, Kubilay,
Fatmasultan, Eryaman,Tunahanbey,
Şankatan, Akarçay, Çisil, Yenidünya,
Balımkız, Akabey, Gökdoğan
18
14
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Hızlıkız, Alyaprak
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
27.02.2013
HÜZMELİ
ALM.RUH. 34/13
(Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
147
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
160
İncik Çevresi
Shinbone /
18,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Karasoner, Ziyade, Edebey
Yalnızefe, Akoğuz, Enderefe, Berşan,
Dedesabri, Sungur, Çakıralp, Bariyer,
Muratkaya, Başoğul, Yiğitaslan, Kösenim,
Sıraca, Başkaynak
15
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Sağlamer, Mertağa, Umurum
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
21.04.2013
YENİCELİ
CAHİDE 81/13
(Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
144
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
162
İncik Çevresi
Shinbone /
18,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Yalnızefe, Akoğuz, Enderefe, Berşan,
Dedesabri, Sungur, Çakıralp, Bariyer,
Muratkaya, Başoğul, Yiğitaslan, Kösenim,
Sıraca, Başkaynak
16
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Yörükefe, Buğrayağız
Doğum Tarihi
VIII. KURUŞ 8-56
Date of Birthday /
25.01.2012
18. SAHRA 10-63
UMNİSE
SABIKA 21/12
(K.Kır - Dişi)
Grey - Filly
XVIII SAAD 67-68 SATVET
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
154
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
176
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Gökbakır, Bürebey, Sonyağmur,
Güvenay, Göreme, Aygök,
Özgünsoylum, Kimyabey, Ostimli,
Öğünsel, Temenni
19
17
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
VIII. KURUŞ 8-56
Date of Birthday /
07.04.2012
18. SAHRA 10-63
YARENTAY
MENCULE 77/12
(K.Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
145
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
165
İncik Çevresi
Shinbone /
18,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Bürebey, Sonyağmur,
Güvenay, Aygök, Özgünsoylum,
Kimyabey, Ostimli, Öğünsel,
Temenni
Gökbakır, Göreme
18
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
11.05.2012
BUDAGEÇER
CAHİDE 85/12
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
150
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
165
İncik Çevresi
Shinbone /
18,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Özdenören, Dökerbey, Zorluat,
Yakşıgüzel, Demirci, Göğebakan
19
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Bayçora, Özgünay, Akasoy,
Akıncıbey, Baydanhan, Senben
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
17.02.2012
GÖZLÜ
MENCULE 40/12
(K.Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
153
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
171
İncik Çevresi
Shinbone /
18,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Özdenören, Dökerbey, Zorluat,
Yakşıgüzel, Demirci, Göğebakan
20
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Hızlıkız, Alyaprak
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
29.01.2012
İLBATUR
CAHİDE 27/12
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
153
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
166
İncik Çevresi
Shinbone /
18,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Orçun, Bilgekurt, Karabedir, Kubilay,
Fatmasultan, Eryaman, Tunahanbey,
Şankatan, Akarçay, Çisil, Yenidünya,
Balımkız, Akabey, Gökdoğan
Yörükefe, Özmert
21
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Buğrayağız, Kocaşerif
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
06.03.2012
NURSİNE
SÜBEYHİ 56/12
(K.Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
153
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
175
İncik Çevresi
Shinbone /
19
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Kurtçabey, Özmutlu, Özhakan, Direntay,
Sırkale, Koryürek, Arasgülü, Karaburun,
Yalınayak, Kocabatur, Aryele, Rengül
22
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
09.04.2012
İRİSGÜL
T.NUR 80/12
(K.Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
155
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
177
İncik Çevresi
Shinbone /
19
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Kurtçabey, Özmutlu, Özhakan, Direntay,
Sırkale, Koryürek, Arasgülü, Karaburun,
Yalınayak, Kocabatur, Aryele, Rengül
23
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
24.01.2013
YILDIRIMTAY
H.ZAMAN 8/13
(Kır - Erkek)
Grey - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
146
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
160
İncik Çevresi
Shinbone /
19
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Gökbakır, Bürebey, Sonyağmur, Güvenay,
Göreme, Aygök, Özgünsoylum, Kimyabey,
Ostimli, Öğünsel, Temenni
24
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
08.03.2013
BERKALP
SA'AD 42/13
(Kır - Erkek)
Grey - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
151
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
167
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Özdenören, Dökerbey, Zorluat,
Yakşıgüzel, Demirci, Göğebakan
19
25
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
15.04.2013
ASARCIKLI
BERK 77/13
(Al - Erkek)
Chestnut - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
150
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
164
İncik Çevresi
Shinbone /
18,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Kurtçabey, Özmutlu, Özhakan, Direntay,
Sırkale, Koryürek, Arasgülü, Karaburun,
Yalınayak, Kocabatur, Aryele, Rengül
26
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğancık, Aliamca,
Neriman Hanım, Bademşekeri
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
10.04.2013
KARAMÜHÜR
BERK 73/13
(Al - Erkek)
Chestnut - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
144
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
160
İncik Çevresi
Shinbone /
18,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Kurtçabey, Özmutlu, Özhakan, Direntay,
Sırkale, Koryürek, Arasgülü, Karaburun,
Yalınayak, Kocabatur, Aryele, Rengül
27
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
18.02.2013
AŞIKBEY
SA'AD 25/13
(Al - Erkek)
Chestnut - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
148
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
157
İncik Çevresi
Shinbone /
18,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Karaüzüm, Dayıbey, Efekan,
Uçanefe, Subaşı, Gönülveren,
Tanaçan, Köksalan, Kopuz
28
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
27.03.2013
SÜMELA
SA'AD 59/13
(Kır - Erkek)
Grey - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
147
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
157
İncik Çevresi
Shinbone /
18,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Karaüzüm, Dayıbey, Efekan,
Uçanefe, Subaşı, Gönülveren,
Tanaçan, Köksalan
29
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
20.03.2013
ULUÇINAR
SEKLAVİ 52/13
(Al - Erkek)
Chestnut - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
149
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
166
İncik Çevresi
Shinbone /
19
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Orçun, Bilgekurt, Karabedir, Kubilay,
Fatmasultan, Eryaman, Tunahanbey,
Şankatan, Akarçay, Balımkız,
Akabey, Gökdoğan
Çisil, Yenidünya
30
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Beylerbeyi, Gülberk, Dalkılıç
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
31.01.2013
YALINALEV
SEKLAVİ 10/13
(Al - Erkek)
Chestnut - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
145
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
157
İncik Çevresi
Shinbone /
18,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Orçun, Bilgekurt, Karabedir, Kubilay,
Fatmasultan, Eryaman, Tunahanbey,
Şankatan, Akarçay, Çisil, Yenidünya,
Balımkız, Akabey, Gökdoğan
31
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
14.04.2013
SİNAÇÖLÜ
SEKLAVİ 74/13
(K.Kır - Erkek)
Grey - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
145
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
156
İncik Çevresi
Shinbone /
18,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Orçun, Bilgekurt, Karabedir, Kubilay,
Fatmasultan, Eryaman, Tunahanbey,
Şankatan, Akarçay, Çisil, Yenidünya,
Balımkız, Akabey, Gökdoğan
32
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
08.04.2013
TEZCANLI
SEKLAVİ 70/13
(Kır - Erkek)
Grey - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
146
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
167
İncik Çevresi
Shinbone /
18,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Orçun, Bilgekurt, Karabedir, Kubilay,
Fatmasultan, Eryaman, Tunahanbey,
Şankatan, Akarçay, Çisil, Yenidünya,
Balımkız, Akabey, Gökdoğan
33
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
07.04.2013
ERKURUŞ
KURUŞ 69/13
(Kır - Erkek)
Grey - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
144
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
157
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Yalnızefe, Akoğuz, Enderefe, Berşan,
Dedesabri, Sungur, Çakıralp, Bariyer,
Muratkaya, Başoğul, Yiğitaslan,
Kösenim, Sıraca, Başkaynak
18
34
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
25.02.2013
ÇETİNBABA
KURUŞ 31/13
(Al - Erkek)
Chestnut - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
147
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
162
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Hayatım, Derhadır, Dönmezbey,
Cankuruş, Hakansoylu,Özkuruş,
Cihanefe, Kaman, Nergisçiçek,
Esenhanım, Özütok, Gençtay, Salur
19
35
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
VIII. KURUŞ 8-56
Date of Birthday /
24.02.2012
18. SAHRA 10-63
BENGİSEY
H.ZAMAN 46/12
(K.Kır - Erkek)
Grey - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
149
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
180
İncik Çevresi
Shinbone /
19
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Gökbakır, Bürebey, Sonyağmur, Güvenay,
Göreme, Aygök, Özgünsoylum, Kimyabey,
Ostimli, Öğünsel,Temenni
36
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
02.01.2012
ARMAĞANIM
SA'AD 3/12
HAVUÇEROL
XXI.KURUŞ 42-77
(K.Kır - Erkek)
Grey - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
148
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
172
İncik Çevresi
Shinbone /
19,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Özdenören, Dökerbey, Zorluat,
Yakşıgüzel, Demirci, Göğebakan
37
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Bolkar, Sondarbe, Altuğhan,
Baydar
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
19.01.2012
ELVANBEY
H.ZAMAN 17/12
(K.Kır - Erkek)
Grey - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
151
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
177
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Özfidan, Karaeser, Somtürkbey,
Özlenentay, Amcabey
19
38
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Taşberk, Canberat, Sefatay,
Akdağ
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
17.03.2012
IŞKINAT
BERK 63/12
(K.Kır - Erkek)
Grey - Colt
ULUDAĞ
XX SAAD 1970
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
153
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
183
İncik Çevresi
Shinbone /
20
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Kurtçabey, Özmutlu, Özhakan, Direntay,
Sırkale, Koryürek, Arasgülü, Karaburun,
Yalınayak, Kocabatur, Aryele, Rengül
39
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
19.02.2012
SEMEND
SA'AD 43/12
(Al - Erkek)
Chestnut - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
151
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
180
İncik Çevresi
Shinbone /
19,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Karaüzüm, Dayıbey, Efekan,
Uçanefe, Subaşı, Gönülveren,
Tanaçan, Köksalan, Kopuz
40
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
04.02.2012
ÖZDORUK
KURUŞ 32/12
(K.Kır - Erkek)
Grey - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
150
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
172
İncik Çevresi
Shinbone /
20
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Dedesabri, Enderefe,
Yılmabaşar
Yalnızefe, Akoğuz, Berşan, Sungur,
Çakıralp, Bariyer, Muratkaya, Başoğul,
Yiğitaslan, Kösenim, Sıraca, Başkaynak
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Babanur, Batuhanbey,
ÖZDORUK İSİMLİ AT EYER BELLİ (LORDOSİS) OLDUĞUNDAN DAMIZLIKTA KULLANILAMAZ.
41
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
05.03.2012
GERMİYAN
SA'AD 55/12
ŞEKERPARE
38. T. NUR 44-04
(Al - Erkek)
Chestnut - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
146
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
164
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
19
42
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
13.04.2012
SAKARBAŞI
SA'AD 81/12
(K.Kır - Erkek)
Grey - Colt
ZAHİDE.34
2-95
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
155
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
173
İncik Çevresi
Shinbone /
19,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
43
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
04.02.2012
BİLDENBEY
KURUŞ 33/12
(Al - Erkek)
Chestnut - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
154
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
170
İncik Çevresi
Shinbone /
19,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Hayatım, Derhadır, Dönmezbey,
Cankuruş, Hakansoylu, Özkuruş,
Cihanefe, Kaman, Nergisçiçek,
Esenhanım, Özütok, Gençtay, Salur
44
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
08.01.2012
VİCDANSIZ
SEKLAVİ 7/12
(Al - Erkek)
Chestnut - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
152
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
170
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Orçun, Bilgekurt, Karabedir, Kubilay,
Fatmasultan, Eryaman,Tunahanbey,
Şankatan, Akarçay, Çisil, Yenidünya,
Balımkız, Akabey, Gökdoğan
Seçkiner, Ecehanım
19
45
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Demirezen, Akarsu
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
10.03.2012
ALİLKE
SEKLAVİ 59/12
(Al - Erkek)
Chestnut - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
152
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
174
İncik Çevresi
Shinbone /
19,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Orçun, Bilgekurt, Karabedir, Kubilay,
Fatmasultan, Eryaman,Tunahanbey,
Şankatan, Akarçay, Çisil, Yenidünya,
Balımkız, Akabey, Gökdoğan
46
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
02.04.2012
NASUHOĞLU
SEKLAVİ 76/12
(K.Kır - Erkek)
Grey - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
157
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
176
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Orçun, Bilgekurt, Karabedir, Kubilay,
Fatmasultan, Eryaman,Tunahanbey,
Şankatan, Akarçay, Çisil, Yenidünya,
Balımkız, Akabey, Gökdoğan
19
47
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Download

anadolu tarım işletmesi müdürlüğü