SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ YETİŞTİRMESİ
SAFKAN ARAP KOŞU TAYI SATIŞ KATALOĞU
Sales Catalogue for Purebred Arabian Racing Foals Bred in Sultansuyu Farm
‫ﺳﻮﻳﻮ ﺳﻠﻄﺎن ﻣﺰﺭﻋﺔ ﻓﻲ ﺗﺮﺑﻴﺘﻬﺎ ﺗﻤﺖ اﻟﺘﻲ اﻻﺻﻴﻠﺔ اﻟﺴﺒﺎﻕ ﻣﻬﺎﺭ ﺑﻴﻊ ﻛﺘﺎﻟﻮﺝ‬
17 Haziran 2014 Salı Saat 13:00
Karacabey - BURSA
Tuesday, 17 June 2014, 13:00 pm
Karacabey - BURSA
٠٠ : ۱٣ ‫اﻟﺜﻼﺛﺎء اﻟﺴﺎﻋﺔ‬٢٠۱٤ ‫ ﺣﺰﻳﺮان‬/ ‫ ﻳﻮﻧﻴﻮ‬۱٧
‫ﺑﻮﺭﺻﺎ – ﻛﺎﺭاﺟﺎﺑﻲ‬
THE YOUNG CHAMPION DASHES TO HIS OWNER !
SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Tarih: 17 Haziran 2014 - Saat 13:00
Yer: Karacabey Tarım İşletmesi
NOT
1-Tayların beden ölçüleri 06/05/2014 tarihinde alınmıştır.
2-Taylar 12/06/2014 tarihinden itibaren Karacabey Tarım İşletmesinde görülebilir.
Banka Hesap Numaraları
Malatya Halk Bankası Merkez Şubesi : TR20 0001 2009 5580 0013 0000 01
Ziraat Bankası Akçadağ Şubesi
: TR12 0001 0004 0005 9943 7852 37
Vakıfbank Bankası Merkez Şubesi
: TR39 0001 5001 5800 7293 3610 49
ÖNSÖZ
TİGEM, ülkemizde Safkan Arap atı
yetiştiriciliği ve ıslah çalışmalarının
titizlikle sürdürüldüğü bir merkez
durumundadır. Yarış sahalarında koşu
performansı ile kendisini ispatlamış
tayların tamamına yakını TİGEM
yetiştirmesi atlardır. Osmanlıdan miras
kalan hazine değerindeki bu gen
kaynağının bu güne kadar ırk
karakterlerinde bozulma olmadan
korunması, koşu performansının
geliştirilmesi ve ıslahı, TİGEM'in at
yetiştiriciliği faaliyetine devam etmesi
ile mümkün olmuştur. Koşu kabiliyetini
artırma yönünde yapılan birleştirmeler
ve seleksiyonlar neticesinde, koşu
kabiliyeti yüksek nesiller elde edilmiştir.
Bu çalışmalar sonucu elde edilen
materyal, safkan Arap atı ırk vasıflarını
en güzel haliyle temsil etmektedir.
Bugün, Türk Safkan Arap atı olarak
adlandırabileceğimiz ve Arap atı
fenotipinden hiç bir şey kaybetmemiş
olan bu materyal, TİGEM'ce yürütülen
söz konusu çalışmaların ürünüdür.
Mehmet Halis BİLDEN
Genel Müdür
Yönetim Kurulu Başkanı
TİGEM, yetiştirdiği erkek ve dişi
tayları at severlerin hizmetine sunarak,
camianın bu yöndeki taleplerinin en
büyük tedarikçisi olmuştur. Söz konusu
destek, tayların satışından çok sonra
üstün performans gösterenlerin
yetiştiriciden geri satın alınması yoluyla
da devam etmektedir. Bu sayede hem
ıslah çalışmalarına yeni bir boyut
kazandırılmış, hem de at severlere yeni
kazançlar sağlanmıştır.
Kuruluşumuz, çalışmalarının meyvelerini yurt dışında da almaya başlamış, Türkiye'de ilk kez
dondurulmuş aygır sperması ihracatı gerçekleştirmiştir.
2012 yılının ilk satışında yine bazı ilklere imza atılmış, atçılığa gönül verenleri taltif etmek ve
camiamıza daha çok at sever kazandırabilmek için taksitli ödeme başlatılmış, çekilişle bir
talihliye tay hediye edilmiş ve geçmişte görülmemiş bir medya tanıtım çalışması
gerçekleştirilmiştir.
Çoğu koşu hayatlarında şampiyonluklar yaşamış ve işletmelerimizin damızlık kadrosunda
bulunan Safkan Arap taylarımızı sizlere tanıtmak amacıyla hazırlanmış olan bu satış
katalogunun ülkemiz Safkan Arap atçılığının tanıtımına ve gelişimine katkıda bulunması
dileğiyle...
PREFACE
TİGEM is the center where thoroughbred Arabian horse breeding and improvement works are performed
rigorously in our country. Almost all of the foals with proven racetrack performance are TİGEM-bred horses. TİGEM
continuing with horse breeding activity has made it possible to protect this gene source treasure inherited from the
Ottoman period without deterioration in their race qualities until now and to develop and improve the racetrack
performance. The conjugations and selections geared towards enhancing the racing ability have resulted in the
generations with high racetrack performance. The stock obtained as a result of such works represents the
thoroughbred Arabian horse race qualities in the best manner. This stock which can be called Turkish Thoroughbred
Arabian Horses and which has lost noting of the Arabian horse phenotype is the product of the works executed by
TİGEM.
Offering own-bred colts and fillies to horse lovers, TİGEM has become the biggest supplier of the community to
this end. Such support continues by buying back from breeders those foals that show superior performance much
later than their sale, which, in turn, gives a new dimension to the breeding works and provides horse lovers with new
gains.
Our establishment has begun to reap the fruits of its works outside the home country as well, exporting frozen
stallion semen for the first time in Turkey.
The first sale of the year 2012 saw some new firsts: launching the payment in instalments in order to honour
those who are interested in racehorse breeding and to attract more horse lovers to our community, giving a foal as a
gift to the winner of the draw, and realizing an unprecedented media promotional activity.
Introducing our Thoroughbred Arabian stallions, most of which have experienced championships in their racing
lives and which feature in the breeding stock of our farms, this sale catalogue will hopefully make a contribution
towards the promotion and development of Thoroughbred Arabian Horse breeding in our country.
Mehmet Halis BİLDEN
General Manager
Chairman
TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
2014 YILI 59 BAŞ SAFKAN ARAP KOŞU TAYLARI SATIŞ ŞARTNAMESİDİR
Bu Şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü “TİGEM”, Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü “İŞLETME”, ihaleye
katılan veya üzerine ihale yapılan gerçek veya tüzel kişiler de “MÜŞTERİ” olarak adlandırılmıştır.
1- İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ:
İşletmemiz yetiştirmesi olan;
Satış kataloğunda özellikleri belirtilen, Safkan Arap tayı tek tek açık artırma usulü ile satılacaktır.
Müşteriler tayların özelliklerini belirten katalogları TİGEM, İşletme ve Hipodrom Müdürlükleri'nden temin edebilirler.
2- İHALENİN YAPILACAĞI YER VE ZAMAN
İhale 17/06/2014 tarihinde saat 13.00'de “Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğü” Atçılık tesislerinde, Alım-Satım ve
İhale Komisyonu huzurunda yapılacaktır.
3-İHALEYE GİREBİLME ŞARTLARI:
İhaleye katılmak isteyen Müşterilerde aşağıdaki şartlar aranır.
a)-Kanuni ikametgâhı olması ve TC kimlik numaralı nüfus cüzdanını ibraz etmesi.
b)-Bu işe ait geçici teminat vermesi
c)-Müşterinin tüzel kişi olması halinde gerekli yetki belgelerini ve imza sirkülerini vermesi.
d)-Yabancı Şirketlerin Türk Şirketlerinde aranan şartlarından başka ibraz edecekleri vesikaların T.C. Konsolosluklarınca tasdik
edilmiş olması.
4-İHALEYE KATILAMAYACAKLAR:
1-Aşağıda yazılı kimseler doğrudan veya dolaylı olarak ihaleye giremezler.
a)-4734 sayılı Kanun ve diğer Kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak Kamu ihalelerine katılmaktan
yasaklanmış olanlar ile 12/04/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize
suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar.
b)-İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler.
c)-TİGEM'in ihale yetkilisi kişileri ile bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler.
d)-TİGEM'in ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli
olanlar.
e)-( c ) ve ( d ) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile
evlatlıkları.
f)-Kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin yüzde onundan fazlasına sahip olmadıkları anonim
şirketler hariç ( c) ,( d) ve ( e) bentlerinde belirtilen ortakları ile şirketleri.
g)-Sermaye paylarına bakılmaksızın idarenin doğrudan dolaylı olarak hissedarı olduğu şirketler, 22/01/2004 tarihli ve 5072
sayılı dernek ve vakıfların kamu kurum ve kuruluşları ile ilişkilerine dair kanun kapsamındaki vakıf ve dernekler.
h)-Evvelce tay satışı yapılanlardan taahhüdünü ve kısmen veya tamamen yerine getirmedikleri için veya buna benzer
nedenlerle ihaleye iştirak ettirilmemelerine dair karar alınıp tamim edilen kişiler,
2-Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları cezai şart olarak gelir kaydedilir. Ayrıca,
bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilmemesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa,
teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. İkinci ihale yapıldığı takdirde işletme aleyhine meydana gelecek zarar-ziyan hükmen
tahsili yoluna gidilir.
5- TEMİNATA İLİŞKİN ESASLAR:
a)-Geçici teminat tay başına 5.000.-TL. dir.
b)-Teminat olarak kabul edilebilecek kıymetler;
1-Tedavüldeki Türk parası.
2-Döviz, (İhale günündeki T.C. Merkez Bankası alış kuruna göre. Teminat tutarını karşılamak kaydıyla)
3-Limit dâhili süresiz Banka teminat mektupları
4-Devlet istikraz tahvilleri, hazine kefaletine haiz tahviller ve hususi kanunlarında teminat olarak kabul edileceği açıklanan
belgeler.
c)-Kamu Kurum ve Kuruluşları ile sermayesinin tamamı veya yarısından fazlası Kamu Sektörüne ait bulunan Kuruluşlardan da
geçici teminat aranacaktır.
d)-Müşteriler geçici teminatlarını veya teminat olarak kabul edilen diğer kıymetleri ihalenin başlayacağı saate kadar veya taylar
satışa başladığında ya da satış esnasında işletme veznesine /veznedarına /mutemedine teslim edecekler, Kendine ait Kredi Kartı
veya işletmenin Malatya Halk Bankası Merkez Şubesi TR 200 001 200 955 800 013 000 001 nolu , T.C. Ziraat Bankası
Akçadağ Şubesi TR 12 0001 0004 0005 9943 7852 37 veya Malatya Vakıfbank Bankası Merkez Şubesi TR39 0001 5001
5800 7293 3610 49 nolu hesaplarından birine yatıracaklar ve aldıkları İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonuna ibraz
edeceklerdir.
6-SATIŞIN KESİNLEŞMESİ:
Her tayın ihalesini müteakip satışın kesinleşip kesinleşmediği Komisyon Başkanı'nca beyan edilir. Bu beyandan itibaren Tay
müşterinin malı olduğundan, satıştan sonra müşteri tarafından teslim alınıncaya kadar taylarda meydana gelebilecek hastalık,
kırık, çıkık, yara, bere ve ölüm gibi vukuatlar müşteriye ait olacak, İşletme bu durumdan sorumlu olmayacaktır.
7-VERGİ, RESİM VE HARÇLAR:
İşletme Alım-Satım ve İhale Komisyonu'nca Tayların satışından dolayı tanzim edilecek ihale kararına gerekli karar pulu ile
Katma Değer Vergisi (KDV) Belediye tellallık harcı ve aidiyeti zikredilmeyen diğer vergi, resim ve harçlar tamamen müşteriye aittir.
Katma Değer Vergisi yönünden bağlı bulunduğu vergi dairesinden alınmış gerçek usulde KDV Mükellefi olduğunu gösterir
belge ibraz edilmediği takdirde yapılan teslim perakende sayılacak ve perakende teslime ait KDV oranı uygulanacaktır.
8-TESLİM-TESELLÜM YERİ, SÜRESİ, ÖDEME ŞARTLARI:
a)-Müşteriye nakil hazırlığı ve yer temini için ihale günü dahil ( 7 ) iş günü teslim süresi tanınacaktır. Teslim alınmadan önce
tayın iadesi hakkında ihale günü dahil 7 iş günü süresi içinde itiraz edebileceklerdir. Bu süre içerisinde itiraz olmadığı takdirde
teslim tarihinden itibaren aşağıda belirtilen kanun maddelerinde belirtilen süreler içerisinde belgeler ile birlikte iade itirazında
bulunulacaktır. Tayların teslim yeri Karacabey Tarım İşletmesi Müdürlüğüdür. Müşteri süresi içerisinde satın almış olduğu tayın
bedelini peşin olarak ödeyebileceği gibi, % 50'sini peşin ödemek kaydıyla geriye kalan % 50'sini ise kendine ait kredi
kartını(İşletmenin anlaşmalı olduğu Vakıf Bank ve Halk Bankası Kartlarını kullanarak)(5) eşit taksitte veya teminat mektubu
vererek 5 (beş) ay vadeli olarak da ödeyebilecektir. Vadeli ödeme durumunda, % 50' lik kısım için verilecek teminat mektubu limit
dahili, süresiz veya vade tarihinden itibaren en az 60 gün daha fazla süreli olacaktır (yani tayın teslim tarihinden itibaren en az 7 ay
süreli olacaktır). Vadeli teminat mektubu verilmesi durumunda vade başlangıç tarihi tayın teslim edildiği tarih kabul edilecektir.
Kredi Kartı ile yapılacak tek çekimlerde ise müşteri kendine ait tüm bankaların kartlarını kullanabilir.
b)-6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 23 maddesi (c) bendi ” Malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı iki gün
içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse alıcı malı teslim aldıktan sonra yazılı sekiz gün içinde incelemek ve
incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu bu süre içinde
satıcıya ihbarla yükümlüdür.” Diğer durumlarda Türk Borçlar Kanununun 224 üncü maddesi uygulanır.
6908 sayılı Türk Borçlar Kanunun 224. Maddesi “(Hayvan satışında satıcının sorumlu olacağı süre yazılı olarak belirlenmemiş
ve ayıp da hayvanın gebeliğine ilişkin değilse satıcı, ancak ayıbın devrin yapıldığı veya alıcının devralmada temerrüdünün
gerçekleştiği günden başlayarak 9 gün içinde kendisine bildirilmesi ve ayrıca, hayvanın bilirkişilerce gözden geçirilmesinin aynı
süre içinde yetkili makamdan istenmesi halinde sorumlu olur.
c)-Taylar satıştan evvel müşteri tarafından görülmüş, beğenilmiş ve buna göre fiyat teklifinde bulunulmuş olacağından
ihaleden sonra müşteri tayda sakatlık, hastalık, kusur ve özür bulunduğunu ileri sürerek itirazda bulunamayacaktır.
d) Müşteri tayı teslim almaya gelirken Vergi Levhasının aslını ya da onaylı fotokopisini işletmeye ibraz etmek
mecburiyetindedir.
9-TAAHHÜDÜN YAPILMAMASI VEYA EKSİK YAPILMASI:
a)-Müşteri teslim süresi içerisinde, bedelini ödemeyip tayını teslim almadığı takdirde, İşletme her geçen gün için 37,00 TL+
KDV/Gün bakım besleme ücreti alarak ve müşterinin borcuna, 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili Usulü hakkındaki
Kanun'da belirtilen faiz limitlerini uygulayarak bekletmekte (bu süre 30 günü geçemez) veya protesto çekmeye ve hüküm
istihsaline gerek kalmaksızın satış işlemini fesh edip geçici teminatı cezai şart olarak irat kaydetmekte serbesttir. Cezai şart olarak
irat kaydedilen teminat borca mahsup edilemez.
Satış işlemi fesh edilip tayın yeniden satışı yapıldığında İşletme aleyhine meydana gelebilecek zarar-ziyanın da hükmen tahsili
yoluna gidilir.
b)-Müşteri teslim süresi içinde tayın bedelini ödeyip ancak tayı teslim almadığı takdirde Tayın işletmeye götürülmesi
durumunda 2.750,00 TL+KDV nakliye bedeli alınacaktır. Ayrıca günlük bakım ücretine (30) günden sonra %50 oranında ilave
yapılarak Müşteriden tahsil edilecektir. Bu süre (60) günü geçer ise İşletme ihaleyi fesh etmekte serbesttir.
Bu durumda Müşterinin geçici teminatı cezai şart olarak irat kaydedilir. Tayın yeniden satışı yapıldığında satış gününe kadar
tahakkuk ettirilen bakım besleme bedeli ile birlikte ikinci satıştan dolayı İşletme aleyhine meydana gelebilecek zarar-ziyan tay
bedelinden tahsil edilir veya tahsili için kanuni yollara başvurulur.
Bu maddenin (a), (b) fıkralarında belirtilen gecikmeden mütevellit İşletme alacaklarına 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsili
Usulü hakkındaki Kanun'da belirtilen faiz limitleri uygulanır.
10-ÖZEL HÜKÜM:
Müşteriler satın aldıkları bu taylardan yüksek performans gösteren ve kan hattı itibariyle Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı
ve TİGEM' ce satın alınması lüzumlu görülenleri beş (5) yaşını doldurduktan sonraki bir dönemde mutabakata varılacak uygun bir
fiyata öncelikle Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'na veya TİGEM' e satmayı kabul etmiş sayılacaktır.
11-MÜCBİR SEBEPLER:
Müşteri ve İşletmenin iradesi dışında kalan ve taahhüdün yerine getirilmesini imkânsız kılan veya geciktiren olaylar (yangın,
tabii afetler, salgın hastalıklar, grev vs.) ile ilgili resmi makamlarca tevsik edilmek kaydıyla ve takdiri idareye ait olmak üzere mücbir
sebep sayılır. Mücbir sebep halinde satışın durumu ve cezasız ek süre miktarı İşletmece takdir edilecektir.
12-SATIŞIN VE ALACAĞIN DEVRİ:
a)-Müşteri almış olduğu tayı İşletme Müdürlüğünün uygun görmesi halinde bir başkasına devir yapabilir.
b)-Devir işlemleri devir alan ve devredenin müştereken yazılı müracaatları ve İşletme Müdürlüğünün onayı ile gerçekleştirilir.
13-GENEL HÜKÜMLER:
a)-Bu Şartnameden doğabilecek her türlü ihtilafların hallinde ANKARA Mahkeme ve İcra Daireleri yetkilidir.
b)-Müşterinin göstermiş olduğu adrese yapılan tebligat Müşterinin kendisine yapılmış sayılır.
c)-TİGEM İktisadi Devlet Teşekkülü olup 2886 Sayılı Devlet İhale Kanuna tabi değildir. Yapılan ihale satış işlemi olduğundan Bu
ihale 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa 3/g maddesi gereğince istisna kapsamında olup, ihale TİGEM Alım-Satım ve İhale
Yönetmeliği esaslarında yapılmaktadır.
d)-Bu Şartname 13 maddeden ibaret olup, ihaleye iştirak etmiş olanlar Şartnameyi tüm maddeleri ile aynen kabul etmiş
sayılırlar.
SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Adres :
Sultansuyu Tarım İşletmesi Müdürlüğü
Akçadağ / MALATYA
Tel: 0 442 421 41 72/73
Fax: 0 422 421 41 75
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
01.01.2013
ECEM HATUN
T.NUR 4/13
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
148
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
158
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Pekkurt, Lider, Babaali,
Seyranhan, Yedikaranfil
17,5
1
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Karadut, Ateş
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
21.02.2013
KARA ALTIN
MAHSUSE 51/13
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
145
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
156
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Pekkurt, Lider, Babaali,
Seyranhan, Yedikaranfil
18
2
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
13.03.2013
KENGER
ZAFİRE 68/13
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
146
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
157
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Azmican, Soku, Adaksu, Erguner,
Ihlara Beyi, Sabrihan
18
3
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Zafer
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
22.03.2013
GÜLBAŞ
SAHRA 77/13
(Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
146
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
150
İncik Çevresi
Shinbone /
17,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Azmican, Soku, Adaksu, Erguner,
Ihlara Beyi, Sabrihan
4
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
10.02.2013
KINALI BEBEK
NEAME 41/13
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
143
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
155
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Sebat, Beydağlı, Soku
17
5
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
14.03.2013
LİYA
MAHSUSE 70/13
(Kızıl Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
148
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
158
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Yaşarcık, Mızrak, Bakışbey, Yolalan
Saltukhan, Kırmanşah, Herkül
Tecer, Sebat, Balbey, Fobi, Tarakçı
18
6
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
XVIII.BERK 71/69
"YOZGATLI"
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
01.01.2013
FANİZAN
B.GÜLÜ 07/13
(Kızıl Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
149
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
157
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Kastal, Turabi, Ağınlı
Usta, Yol Bulan, Kaya Yürekli
18
7
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
XVIII.BERK 71/69
"YOZGATLI"
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
02.01.2013
GÖNÜL AVCISI
ŞİHA 11/13
(Kızıl Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
148
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
165
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Kastal, Turabi, Ağınlı
Usta, Yol Bulan, Kaya Yürekli
18
8
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
XVIII.BERK 71/69
"YOZGATLI"
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
16.01.2013
ÖREN
M.CEMAL 29/13
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
146
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
158
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Kastal, Turabi, Ağınlı
Usta, Yol Bulan, Kaya Yürekli
18
9
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
16.01.2013
NİŞANTAŞI
ŞİHA 27/13
(Doru - Dişi)
Bay - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
142
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
156
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
18
10
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
10.03.2013
ÖLÜDENİZ
NAZIMA 64/13
(Kızıl Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
144
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
155
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
18
11
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
30.03.2013
ÖZPEMBE
MENCULE 83/13
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
141
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
150
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Anadoluaslanı, Kulubey,
Sezginşah, Sarısay
17
12
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
07.01.2013
ATEŞ GİBİ
NEAME 22/13
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
144
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
161
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
18
13
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
09.03.2013
ABİDE TAY
MATRA 63/13
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
149
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
154
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
18
14
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
20.01.2013
HAYAT VAR
ZAHİDE 31/13
(Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
146
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
159
İncik Çevresi
Shinbone /
18,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Sondarbe, Koçman, Gülzeycan
Rasimcan, Denizeri, Kavaklı
Tornacı, Hicran, Talihim
15
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
08.01.2012
GÜNBATIMI
MATRA 21/12
(Kızıl Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
151
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
168
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Pekkurt, Lider, Babaali,
Seyranhan, Yedikaranfil
18,5
16
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
07.04.2012
ÇAĞLASULTAN
SAPHA 80/12
(Kızıl Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
154
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
175
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Pekkurt, Lider, Babaali,
Seyranhan, Yedikaranfil
19
17
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
03.01.2012
BEYAZÖRTÜ
T.NUR 13/12
(Kır - Dişi)
Grey - Filly
17.T.NUR
41/78
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
153
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
174
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Azmican, Soku, Adaksu, Erguner,
Ihlara Beyi, Sabrihan
18
18
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Karadut, Ateş
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
13.01.2012
ADİTYAKIZI
RODE 25/12
(Kızıl Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
152
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
175
İncik Çevresi
Shinbone /
18,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Azmican, Soku, Adaksu, Erguner,
Ihlara Beyi, Sabrihan
19
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
01.01.2012
KEDİGÖZÜ
M.CEMAL 11/12
(Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
148
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
171
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
18
20
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
18.02.2012
CİNKIZ
K.IRAK 55/12
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
150
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
167
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
18
21
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
27.02.2012
KUARS
SÜBEYHİ 62/12
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
151
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
166
İncik Çevresi
Shinbone /
18
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
11.03.2012
KORCANIM
SABIKA 66/12
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
148
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
163
İncik Çevresi
Shinbone /
18
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
06.01.2012
MAVİAY
NEAME 19/12
(Kızıl Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
154
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
184
İncik Çevresi
Shinbone /
19
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Yaşarcık, Mızrak, Bakışbey, Yolalan
Saltukhan, Kırmanşah, Herkül, Tecer
Sebat, Balbey, Fobi, Tarakçı
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
05.03.2012
YAĞMUR ÇİÇEĞİ
SAHRA 64/12
(Kızıl Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
152
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
175
İncik Çevresi
Shinbone /
18
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Yaşarcık, Mızrak, Bakışbey, Yolalan
Saltukhan, Kırmanşah, Herkül, Tecer
Sebat, Balbey, Fobi, Tarakçı
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
XVIII.BERK 71/69
"YOZGATLI"
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
01.02.2012
GAMZELİTAY
MENCULE 39/12
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
150
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
172
İncik Çevresi
Shinbone /
18
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Kastal, Turabi, Ağınlı
Usta, Yol Bulan, Kaya Yürekli
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
XVIII.BERK 71/69
"YOZGATLI"
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
01.01.2012
SÜMEYRA KIZ
HAMDE 2/12
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
148
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
170
İncik Çevresi
Shinbone /
18
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Kastal, Turabi, Ağınlı
Usta, Yol Bulan, Kaya Yürekli
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
XVIII.BERK 71/69
"YOZGATLI"
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
03.01.2012
YABAN
GÜVERCİNİ
CAHİDE 14/12
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
154
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
177
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Kastal, Turabi, Ağınlı
Usta, Yol Bulan, Kaya Yürekli
18,5
28
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
XVIII.BERK 71/69
"YOZGATLI"
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
13.03.2012
ÇEVİKNAZ
MAHİDE 70/12
(Kızıl Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
152
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
171
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Kastal, Turabi, Ağınlı
Usta, Yol Bulan, Kaya Yürekli
18,5
29
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
11.01.2012
ŞARK GÜLÜ
NEAME 24/12
(Doru - Dişi)
Bay - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
146
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
175
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Narmanlı
18
30
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
01.02.2012
AYNUR HANIM
ALMİMRUHİYE 37/12
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
151
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
177
İncik Çevresi
Shinbone /
18,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
31
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
01.01.2012
GÜLENGÖZ
SABIKA 9/12
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
151
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
182
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Anadoluaslanı, Kulubey, Sezginşah,
Sarısay
18
32
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Ahusenkız, Diclehatun
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
01.01.2012
NEBULA
NEAME 10/12
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
154
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
183
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Anadoluaslanı, Kulubey, Sezginşah,
Sarısay
19
33
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
31.01.2012
GELİN ÇİÇEĞİ
MATRA 35/12
(Kızıl Kır - Dişi)
Grey - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
151
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
179
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Anadoluaslanı, Kulubey, Sezginşah,
Sarısay
18
34
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Asilkan
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
10.01.2012
PELİNKIZ
NEAME 23/12
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
151
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
176
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Anadoluaslanı, Kulubey, Sezginşah,
Sarısay
18
35
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
14.02.2012
SEHERHATUN
MATRA 51/12
(Al - Dişi)
Chestnut - Filly
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
149
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
167
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
18
36
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
15.01.2013
EMİRGAN
BERK 26/13
(Kır - Erkek)
Grey - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
148
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
162
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Pekkurt, Lider, Babaali,
Seyranhan, Yedikaranfil
19
37
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
11.02.2013
GECE YOLCUSU
BERK 43/13
(Kır - Erkek)
Grey - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
146
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
167
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Pekkurt, Lider, Babaali,
Seyranhan, Yedikaranfil
19
38
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
25.01.2013
TAŞGETİREN
KURUŞ 32/13
(Al - Erkek)
Chestnut - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
144
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
160
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Anadoluaslanı, Kulubey, Sezginşah,
Sarısay
19
39
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Sabrihan
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
24.02.2013
AY VAKTİ
H.ZAMAN 52/13
(Al - Erkek)
Chestnut - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
146
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
153
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
18
40
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
25.03.2013
AKGÜNDÜZ
SA'AD 78/13
(Kızıl Kır - Erkek)
Grey - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
141
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
148
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Yaşarcık, Mızrak, Bakışbey, Yolalan
Saltukhan, Kırmanşah, Herkül, Tecer
Sebat, Balbey, Fobi, Tarakçı
18
41
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Türedi, Puslu, Sarısay,
Anadolu Aslanı
XVIII.BERK 71/69
"YOZGATLI"
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
01.01.2013
KUMSAATİ
SA'AD 2/13
(Al - Erkek)
Chestnut - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
149
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
162
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Kastal, Turabi, Ağınlı
Usta, Yol Bulan, Kaya Yürekli
18,5
42
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
XVIII.BERK 71/69
"YOZGATLI"
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
14.04.2013
DOĞA ÜSTÜ
SA'AD 88/13
(Kızıl Kır - Erkek)
Grey - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
147
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
156
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Kastal, Turabi, Ağınlı
Usta, Yol Bulan, Kaya Yürekli
19
43
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
01.01.2013
KATİPHAN
SA'AD 13/13
(Kır - Erkek)
Grey - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
143
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
158
İncik Çevresi
Shinbone /
18,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
44
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
13.04.2013
ÖDÜL PEŞİNDE
SA'AD 86/13
(Al - Erkek)
Chestnut - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
145
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
161
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
19
45
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
10.02.2013
YARALI KURT
SEKLAVİ 42/13
(Doru - Erkek)
Bay - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
149
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
160
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
19
46
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
04.03.2013
PİRAMİT
ALKURUŞ 60/13
(Kızıl Kır - Erkek)
Grey - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
142
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
162
İncik Çevresi
Shinbone /
18,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
47
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
17.04.2013
GIRNATA
ALKURUŞ 89/13
(Kızıl Kır - Erkek)
Grey - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
146
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
156
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
18
48
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
09.03.2012
BAŞMİMAR
BERK 65/12
(Al - Erkek)
Chestnut - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
152
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
173
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Pekkurt, Lider, Babaali,
Seyranhan, Yedikaranfil
20
49
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
02.04.2012
GÖZYAŞI TAŞI
BERK 78/12
(Kızıl Kır - Erkek)
Grey - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
151
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
175
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Pekkurt, Lider, Babaali,
Seyranhan, Yedikaranfil
20
50
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Gözyaşı
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
25.03.2012
ESATBEY
H.ZAMAN 76/12
(Kır - Erkek)
Grey - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
155
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
170
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Azmican, Soku, Adaksu, Erguner
Ihlara Beyi, Sabrihan
19
51
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
16.01.2012
ALTAYŞAHI
H.ZAMAN 27/12
(Al - Erkek)
Chestnut - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
151
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
171
İncik Çevresi
Shinbone /
19,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Çölrüzgarı
52
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
23.02.2012
ÇIRABEY
SA'AD 59/12
(Al - Erkek)
Chestnut - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
154
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
173
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Yaşarcık, Mızrak, Bakışbey, Yolalan
Saltukhan, Kırmanşah, Herkül, Tecer
Sebat, Balbey, Fobi, Tarakçı
19
53
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
01.01.2012
ATEŞ YAĞMURU
KURUŞ 4/12
(Al - Erkek)
Chestnut - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
151
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
173
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
20
54
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
22.04.2012
BİLDENHAN
KURUŞ 84/12
(Kızıl Kır - Erkek)
Grey - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
153
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
173
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
19
55
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
19.03.2012
BABABURAK
BERK 73/12
(Kızıl Kır - Erkek)
Grey - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
147
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
167
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Pekkurt, Lider, Babaali,
Seyranhan, Yedikaranfil
19
56
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Pesen
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
19.01.2012
BEYLERDERESİ
H.ZAMAN 28/12
(Kızıl Kır - Erkek)
Grey - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
153
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
177
İncik Çevresi
Shinbone /
19,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Azmican, Soku, Adaksu, Erguner
Ihlara Beyi
Sabrihan
57
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
06.02.2012
KIRTOPRAK
H.ZAMAN 43/12
(Al - Erkek)
Chestnut - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
153
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
170
İncik Çevresi
Shinbone /
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Azmican, Soku, Adaksu, Erguner
Ihlara Beyi, Sabrihan
19
58
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Zafer
Doğum Tarihi
Date of Birthday /
05.04.2012
YAYLACI
H.ZAMAN 79/12
(Kızıl Kır - Erkek)
Grey - Colt
Ölçüleri (cm) / Measurements (cm)
Kardeşleri / Siblings / ‫اﻗﺎرﺑﻪ‬
Cidago Yüksekliği
Withers Heigt /
152
Göğüs Çevresi
Chest Girth /
173
İncik Çevresi
Shinbone /
19,5
Babadan Kardeşler
Siblings from Sire /
Ana - Baba Bir Kardeşler
Full Siblings /
Azmican, Soku, Adaksu, Erguner
Ihlara Beyi, Sabrihan
59
Anadan Kardeşler
Siblings from Dam / ‫اﺧﻮة ﻣﻦ اﻻم‬
Özgenim
SULTANSUYU TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ
Akçadağ / MALATYA
Tel: 0422 421 41 72 - 73 - 74 · Faks: 0422 421 41 75
E-posta: [email protected]
www.tigem.gov.tr
Download

sultansuyu tarım işletmesi müdürlüğü