T.C.
BÜLENT ECEV T ÜN VERS TES
MÜHEND SL K FAKÜLTES
ELEKTR K-ELEKTRON K MÜHEND SL K
BÖLÜMÜ
EEM 303-ELEKTR K MAK ANLARI-I F NAL SINAVI
S.1. Bir çelik halka 25cm çap de erine ve halkayı olu turan çelik ise 3cm çap de erine sahiptir. Ayrıca halka
yapılanmasında 1.5 mm boyutlu hava bo lu u mevcuttur. Halkayı saran 750 sarımlık teller 2.1A’lik akım
ta ımaktadır. Verilere göre; i. Manyeto-motor kuvvet de eri?, ii. Hava aralı ı akı yo unlu u?, iii. Manyetik akı
de eri?, iv. Çelik halkaya ait ba ıl geçirgenlik? ( lemleri yaparken üretilen mmk’nın 35%’lik de erinin çelik halka
üzerinde, 65%’lik de erinin ise hava bo lu u üzerinde harcandı ını göz önüne alınız ) (Kaçak akı ihmali ile i lemleri
gerçekleyin, µ 0= 4. .10-7 H/m ve saçaklama yok).
S.2. önt do ru akım motoru 250V besleme ve 50A’lik hat akımı ile 600dev/dk de erini vermektedir. Endüvi ve
uyartım direnç de erleri sırası ile 0.4 ve 125 ’dur. Endüvi reaksiyonunu ihmal edilmi olup, 2V’luk fırça gerilim
dü ümü söz konusudur. i. Bo ta 5A’lik hat akımı mevcut ise hız?, ii. 40A’lik hat akımı ile 800 dev/dk’lık hıza
ula mak için gerekli yüzdelik akı artı de eri?
S.3. 220V’luk önt dc motora ait net akı-uyarma akımı de i imi,
Motora ait uyartım ve endüvi direnç de erleri sırası ile 60 ve 1.2 ’dur. Tam yük akımı ile motorun 750dev/dk’lık
hız de erinden 1000dev/dk’lık hız de erine geçi i sa layacak olan ayarlama direnç de eri (yük=sbt)?
S.4. Tek fazlı bir transformatör 100KVA, 2300/230 ve 50Hz de erlerine sahiptir. Çekirdek üzerindeki akı yo unlu u
1.2T ve alan yüzey de eri ise 0.04m2’dir. Verilere göre; primer ve sekonder sargı de erleri?, ii. Ortalama manyetik yol
uzunlu u 2.5m ve göreceli geçirgenlik de eri 1200 ise manyetik akım (Im) de eri?, iii. Açık devre güç de eri 400W,
tam yük akımı ile kısa devre güç de eri 1200W ise 0.8 geri güç faktörü ve 75% yüklü pozisyon için verim?
N =
E
4,44. f .φ
Yrd.Doç.Dr. brahim ALI KAN
30 Aralık 2013/13:30
Süre: 90 dk
Download

Çelik Halka I= 2.1AN= 750 Sarım 1.5mm 3cm 25/2cm