Ankara Barosu tarafından
oluşturmaktadır. Gerek görevli
8-10 Ocak 2014 tarihinde sekigerekse katılımcı stajyer avuzincisi düzenlenen Uluslararası
katlar için Kurultayın diğer bir
Hukuk Kurultayı Türkiye Barolar
önemi de, mesleğe adım atmaBirliği Özdemir Özok Kongre ve
mıza çok az bir süre kalmış iken
Kültür Merkezinde gerçekleştibirçok hukuki konu hakkındaki
rilmiştir. Kurultayın ana başlığı
bilgilerimizin gelişmesini ve
olarak, ‘’ Demokrasi, Hukukun
yeni alanlarla ilgili fikir edineÜstünlüğü ve Savunma Hakkı ‘’
bilmemizi sağlamak açısından
belirlenmiş olup bu çerçevede
bulunmaz bir fırsat oluşturmuş
üç gün boyunca birçok güncel
olmasıdır.
konu ele alınmıştır.
Organizasyonun içinde
Ankara Barosu Başkanı Sayın
bulunan stajyer avukatlar,
Sema AKSOY da sunuş konuşavukatlar ve teknik ekibi oluşmasında, Kurultayın ana başlığı
turan değerli çalışanlar üç
ve konuların seçimini şu sözgün boyunca özveri ile uyum
lerle dile getirmiştir: ‘’Hukukun
içinde bir çalışma yürütmüşadeta bir öç alma mekanizması
lerdir. Kanaatimizce bu süre
olarak uygulandığı ülkemizin
zarfındaki kurulan iletişim,
içinde bulunduğu koşullar dikbizler için güzel bir birliktelik
kate alındığında, hukukun ve
oluşturmuştur. Her aşamada
çoğulcu demokrasinin temel
birbirleriyle yardımlaşan bu
unsurlarının herkes tarafından
değerli ekip yeri geldiğinde
bilinmesi ve içselleştirilmesine
zorlu, yeri geldiğinde eğlenceli
her zamankinden daha çok
bir süreç geçirmiştir. Normal
ihtiyacımız olduğu açıktır. İşte
hayat akışında çok kısa olan üç
bu nedenlerle, Ankara Barosu
gün,
organizasyon içinde yer
Stj. Av. Semih DEMİRVURAN
olarak Uluslararası Hukuk Kurulalan herkes için eminiz ki dolu
Stj. Av. Buse ÖZİPEK
tayı 2014 için belirlediğimiz ana
dolu geçmiş ve unutulmayacak
Stj. Av. Cansu YETKİN
temamızı, birbirini bütünleyen
anıları zihinlere kazımıştır.
alt başlıklarla da zenginleştirYoğun ve aylardır süren bir çalışmek istedik.’’ Bu önemli organizasyon sayesinde, manın ürünü olan bu organizasyonun başarıya
her biri kendi alanında uzman olan yerli ve yabancı ulaşması, bizler ve değerli Düzenleme Kurulu
konuklar, hukukçular, akademisyenler, siyasetçi- için en büyük mükâfatı oluşturmaktadır. Kuruller ve gazetecilerle birlikte gündemde bulunan tay boyunca konuklar ve katılımcılardan aldığımız
hukuki konuların her açıdan tartışıldığı geniş bir övgü dolu sözler ve ayrıca Kurultay sona erdikten
platform oluşturulmuştur.
sonra ulaşan tebrikler de bizler adına en büyük
Ankara Barosu VIII. Uluslararası Hukuk Kurultayı ödül olmuştur.
biz stajyer avukatlar için ayrı bir önem arz etmekNihayet Kurultay boyunca hem kendileri özvetedir; çünkü böylesine büyük ve önemli bir orga- riyle çalışıp hem de bizlere destek olan Hukuk
nizasyonun çeşitli aşamalarında yer almış olmak Kurultayının Düzenleme Kurulunda bulunan kıybizim için önemli ve gurur verici bir deneyim metli üstatlarımıza teşekkürleri bir borç biliriz.
ANKARA BAROSU
ULUSLARARASI
HUKUK KURULTAYI
2014
2014/1 | Hukuk Gündemi 89 
Download

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı 2014