TARİHE NOT DÜŞMEK: 1989 GÖÇÜ
6 CİLTLİK KİTAP SERİSİ
BASIN TANITIM TOPLANTISI
Uluslararası Stratejik AraĢtırmalar Kurumu (USAK) tarafından T.C. YurtdıĢı Türkler ve Akraba
Topluluklar BaĢkanlığı’nın desteği ile yürütülen “Tarihe Not DüĢmek: 1989 Göçü” projesi kapsamında
yayınlanan altı ciltlik kitap serisinin tanıtım toplantısı 14 Şubat 2014 Cuma günü, 14.00-15.00 saatleri
arasında USAK Evi’nde gerçekleĢtirilecektir.
Kitap serisi, Bulgaristan’da 1984-1989 yılları arasında baskılara maruz kalmıĢ, Belene Adası’na
gönderilmiĢ, sürgünde yıllarını geçirmiĢ ve ardından 1989 Göçü’ne tabi tutulmuĢ kiĢilerin anılarını kaleme
almasıyla ortaya çıkan birincil kaynak ve tarihsel belge niteliğindedir.Bu anlamda, Bulgaristan Türkleri
tarihi, Türkiye-Bulgaristan iliĢkileri, yakın Türkiye tarihi, Balkan çalıĢmaları ve benzeri birçok alana katkı
sağlamayı hedeflemektedir. Ayrıca tarihsel ve kültürel coğrafyanın Türkiye’ye etkilerine çarpıcı bir örnek
teĢkil etmektedir.
Ġki ülke arasında devam eden dostane iliĢkilerin yakın tarihine ıĢık tutan çalıĢmamızın, baĢta siyaset
yapıcılar olmak üzere, çeĢitli kamu kurum ve kuruluĢlarında bölgesel çalıĢmalar yürüten uzman ve
bürokratların, sosyal bilimlerin farklı alanlarına yoğunlaĢan akademisyenlerin, araĢtırmacıların ve
öğrencilerin, medya mensuplarının, sivil toplum kuruluĢlarının ve konuya ilgi duyan herkesin kullanımına
ulaĢmasını tememni etmekteyiz.
Toplam bir saat sürecek olan toplantıda, soru-cevap bölümüyle katılımcılara yorumlarını paylaĢma
imkanı tanınacaktır. Katılım sayısının sınırlı olmasından dolayı katılımınız hakkında en geç13 ġubat,
PerĢembe gününe kadar tarafımıza bilgi verilmesini rica eder, çalıĢmalarınızda kolaylıklar dileriz.
Saygılarımızla,
Muzaffer KUTLAY
Tarihe Not DüĢmek: 1989 Göçü Proje Yürütücüsü
Tarih: 14 ġubat 2014, Cuma
Saat: 14:00 – 15:00
Yer: USAK Evi, Mebusevleri Mah. Ayten Sok. No:21, Tandoğan, Çankaya, Ankara
LCV: Nuray ÖZKAN, Tel: 0 312 212 28 86, E-mail:[email protected]
Not: Toplantı diliTürkçe olup çeviri hizmeti verilmeyecektir.
PROGRAM DETAYLARI:
14.00-14.20 Açılış Konuşmaları
Sn. Prof. Dr. Selçuk ÇOLAKOĞLU, USAK BaĢkan Yardımcısı
Sn. Dr. Gürsel DÖNMEZ, T.C. BaĢbakanlık YurtdıĢı Türkler ve Akraba Topluluklar BaĢkanlığı BaĢkan
Yardımcısı
14.20-14.45Kitap Serisi Tanıtımı
Sn. Muzaffer KUTLAY, USAK Balkanlar Uzmanı, Tarihe Not DüĢmek: 1989 Göçü Proje Yürütücüsü ve
Kitap Serisi Editörü
Prof. Dr. Hüseyin MEVSĠM, Tarihe Not DüĢmek: 1989 Göçü Kitap Serisi Editörü
14.45-15.00 Soru-Cevap & Tartışma
15.00-16.00 Öğle Yemeği & Kokteyl
Download

TARİHE NOT DÜŞMEK: 1989 GÖÇÜ 6 CİLTLİK KİTAP SERİSİ