24.04.2014 TARİHLİ EĞİTİM KOMİSYONU KARARLARI
Eğitim Komisyonu Tarihi: 24.04.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 613
Ankara Devlet Konservatuvarı Konservatuvar Kurulu’nun Piyano Anasanat Dalı Gitar Sanat
Dalı Özel Yetenek Giriş Sınav Yönergesinin güncelleştirilmesi hakkındaki 27.03.2014 tarih
ve 2014/10 sayılı kararı görüşüldü.
2014-2015 eğitim öğretim yılında alınacak öğrenciler için yapılacak Özel Yetenek Giriş
Sınavında uygulanmak üzere, Piyano Anasanat Dalı Gitar Sanat Dalı Özel Yetenek Giriş
Sınav Yönergesinin karar ekinde belirtildiği şekilde güncellenerek uygulanması uygun
görülerek Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
24.04.2014 tarih ve 613 sayılı Eğitim Komisyonu Kararı Eki
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI
MÜZİK BÖLÜMÜ
PİYANO ANASANAT DALI, GİTAR SANAT DALI
GİTAR SANAT DALI ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI
YÖNERGESİ’NDEKİ MADDELERİN DEĞİŞTİRİLMESİNE İLİŞKİN
METİNLER





Madde 1 (Değişiklik yoktur)
Madde 2 (Değişiklik yoktur)
Madde 3 (Değişiklik yoktur)
Madde 4 (Değişiklik yoktur)
Madde 7 (Değişiklik yoktur)
Aşağıda, değiştirilen maddelerin “mevcut hali” ve “önerilen hali” karşılaştırmalı olarak
sergilenmektedir:
Madde 5.
Yürürlükte Olan Yönerge Maddesi
Baraj Sınavı Jürisi:
Madde 5.
Baraj Sınavı Jürisi, Anasanat Dalı Başkanı,
Sanat Dalı Başkanı, Gitar Sanat Dalı “Esas
Meslek Dersi” öğretim elemanlarından en az
biri ve Anasanat Dalı Kurulu tarafından
belirlenen en az iki öğretim elemanından
oluşur. Önerilen Sınav Jürisi Yönetim Kurulu
kararı ile görevlendirilir.
Önerilen Yönerge Maddesi
Baraj Sınavı Jürisi:
Madde 5.
Baraj Sınavı Jürisi, Anasanat Dalı Başkanı,
Sanat Dalı Başkanı, Gitar Sanat Dalı “Esas
Meslek Dersi” öğretim elemanlarından en az
biri ve Kompozisyon ve Orkestra Şefliği
Anasanat Dalı Kurulu tarafından belirlenen
en az iki öğretim elemanından oluşur.
Önerilen Sınav Jürisi Yönetim Kurulu kararı
ile görevlendirilir.
Madde 6.
Yürürlükte Olan Yönerge Maddesi
Baraj Sınavının İçeriği:
Madde 6.
Baraj Sınavı iki ana bölümden oluşur:
A. Teori
Soru
Tipi
Açıklama
Dikte
Tek Sesli ve iki Sesli
Lavignac 2A kitabından okuma
parçaları
16 ölçüden oluşan deşifre
parçası
Aralık,ton,ölçü,ritm,mod,müzik
terimleri konularından seçilen
sorular
Okuma
Deşifre
Teori
Yazılısı
Toplam
Önerilen Yönerge Maddesi
Baraj Sınavının İçeriği:
Madde 6.
Baraj Sınavı üç alandan oluşur:
Toplam
Puan
21
21
Soru
Tipi
Açıklama Toplam
Puan
Bir ses
10 adet
1’er puan
10 adet
1’er puan
10 adet
1’er puan
10 adet
1’er puan
3 adet 10
‘ar puan
3 adet 10
‘ar puan
İki ses
Birinci Alan
Üç ses
21
Dört ses
7
70
İkinci Alan
Melodi
Üçüncü
Alan
Ritm
Toplam
10
10
10
10
30
30
100
B. Gitar İcra
Soru Tipi
Gitar İcra
Gitar İcra
Gitar İcra
Açıklama
İcra edilecek
eserlerden en az bir
tanesi Gitar için
orijinal yazılmış
olmalıdır*
*
*
Toplam
Puan
10
10
10
Toplam
30
* farklı dönemlerden üç eser (Rönesans,
Barok, Klasik, Romantik Dönemler ve
20.Yüzyıl örneği ile Türk eseri örneği)
çalınacaktır.
Baraj Sınavı 100 tam puan üzerinden en az 70
puan alan adaylar kesin kabul sınavına
girmeye hak kazanırlar.
Baraj Sınavında 100 tam puan üzerinden en
az 70 puan alan adaylar, kesin kabul
sınavına girmeye hak kazanırlar.
Madde 8.
Yürürlükte Olan Yönerge Maddesi
Kesin Kabul Sınavının İçeriği:
Madde 8.
Kesin Kabul Sınavı iki ana bölümden
oluşur:
Soru Tipi
Gitar İcra
Gitar İcra
Gitar İcra
Gitar İcra
Gitar İcra
Gitar İcra
Gitar
Deşifre
Gitar
Gamlar
Toplam
A. Gitar İcra
Açıklama
Rönesans
Döneminden
seçilecek
Barok Döneminden
seçilecek
Klasik Dönemden
seçilecek
Romantik Dönemden
seçilecek
20.Yüzyıl eser örneği
Türk Eseri örneği
Jüri tarafından
belirlenen eserin
deşifresi
En az bir majör ve
bir minör gam iki
oktav olarak
çalınacak
Toplam
Puan
10
10
Önerilen Yönerge Maddesi
Kesin Kabul Sınavının İçeriği:
Madde 8.
Kesin Kabul Sınavı iki ana bölümden
oluşur:
Soru Tipi
Gitar İcra
Gitar İcra
10
10
Gitar İcra
10
10
Gitar İcra
10
Gitar İcra
10
Gitar İcra
80
B. Mülakat
Bu aşamada; adayların sanat ve müzik ile
ilgili anlayış, yatkınlık ve birikimlerinin
saptanması amacıyla mülakat yapılır. Bu
aşama 20 puan üzerinden değerlendirmeye
alınır.
Gamlar
Deşifre
Toplam
Kesin Kabul Sınavı’nda 100 tam puan
üzerinden en az 70 puan alan adaylar, ilan
edilen kontenjan çerçevesinde sıralanarak
sanat dalına kayıt yaptırma hakkını kazanırlar.
A. Gitar İcra
Açıklama
Rönesans
Döneminden
seçilecek bir eserin
seslendirilmesi
Barok Dönemden
seçilecek bir eserin
seslendirilmesi
Klasik Dönemden
seçilecek bir eserin
seslendirilmesi
Romantik Dönemden
seçilecek bir eserin
seslendirilmesi
20.Yüzyıl
bestecilerinden
seçilecek bir eserin
seslendirilmesi
Türk Bestecilerinden
seçilecek bir eserin
seslendirilmesi
En az bir majör ve
bir minör gamın iki
oktav olarak
seslendirilmesi
Jüri tarafından
belirlenen bir eserin
gitarla deşifre
edilmesi
Toplam
Puan
10
10
10
10
10
10
10
10
80
B. Yazılı Sınav
Bu aşamada adayların genel müzik bilgisi,
klasik gitarın yapısı ve tarihi ile ilgili bilgi ve
birikimlerinin saptanması amacıyla yazılı bir
sınav yapılır. Bu aşama 20 puan üzerinden
değerlendirmeye alınır.
Kesin Kabul Sınavı’nda 100 tam puan
üzerinden en az 70 puan alan adaylar, ilan
edilen kontenjan çerçevesinde sıralanarak
sanat dalına kayıt yaptırma hakkını
kazanırlar.
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ
ANKARA DEVLET KONSERVATUVARI
MÜZİK BÖLÜMÜ
PİYANO ANASANAT DALI, GİTAR SANAT DALI
ÖZEL YETENEK GİRİŞ SINAVI YÖNERGESİ
Amaç ve Kapsam:
Madde 1.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü Piyano
Anasanat Dalı Gitar Sanat Dalı’nda lisans öğrenimi görmek üzere başvuruda
bulunan adaylara uygulanacak Özel Yetenek Giriş Sınavı bu yönerge
hükümlerine göre yürütülür.
Tanımlar:
Madde 2.
Bu yönergede geçen;
Sınav: Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı ( HÜADK )
Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı Gitar Sanat Dalı Özel Yetenek Giriş
Sınavı’ nı,
- Anasanat Dalı Başkanı: HÜADK Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı
Başkanı’nı,
- Sanat Dalı Başkanı: HÜADK Müzik Bölümü Piyano Anasanat Dalı Gitar
Sanat Dalı Başkanı’nı,
- Anasanat Dalı Kurulu: HÜADK Müzik Bölümü Kompozisyon ve Orkestra
Şefliği Anasanat Dalı esas meslek dersi öğretim elemanlarından oluşan
kurulu ifade eder.
-
Sınav Başvuru Koşulları:
Madde 3.
Sınava başvuruda bulunabilmek için, adayların Yükseköğretime Geçiş Sınavı
puan türlerinin her hangi birinden (Yabancı Dil Puanı hariç)
Konservatuvarların lise ve lisans devreleri mezunu, Müzik Hazırlık Lisesi ve
Güzel Sanatlar liseleri mezunu adaylar için en az 140, diğer lise ve dengi
okulları mezunu adaylar için ise en az 180 puan almış olma koşulu aranır.
HÜADK Müzik ve Sahne Sanatları lisesi ve HÜADK lisans devresi mezunları
için Yükseköğretime Geçiş Sınavı puan şartı aranmaz
Sınav :
Madde 4.
Sınav, baraj sınavı ve kesin kabul sınavı olmak üzere iki aşamadan oluşur.
Baraj Sınavı Jürisi:
Madde 5
Baraj Sınavı Jürisi, Anasanat Dalı Başkanı, Sanat Dalı Başkanı, Gitar Sanat
Dalı “Esas Meslek Dersi” öğretim elemanlarından en az biri ve Kompozisyon
ve Orkestra Şefliği Anasanat Dalı Kurulu tarafından belirlenen en az iki
öğretim elemanından oluşur. Önerilen Sınav Jürisi Yönetim Kurulu kararı ile
görevlendirilir.
Baraj Sınavının İçeriği :
Madde 6.
Baraj Sınavı üç alandan oluşur:
Soru Tipi
Bir ses
İki ses
Üç ses
Dört ses
Melodi
Ritm
Toplam
Birinci Alan
İkinci Alan
Üçüncü Alan
Açıklama
Toplam
Puan
10
10
10
10
30
30
100
10 adet 1’er puan
10 adet 1’er puan
10 adet 1’er puan
10 adet 1’er puan
3 adet 10 ‘ar puan
3 adet 10 ‘ar puan
Baraj Sınavında 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar, kesin
kabul sınavına girmeye hak kazanırlar.
Kesin Kabul Sınavı Jürisi:
Madde 7.
Kesin Kabul Sınavı Jürisi, Anasanat Dalı Başkanı, Sanat Dalı Başkanı, Gitar
Sanat Dalı “Esas Meslek Dersi” öğretim elemanları’ndan oluşur. Önerilen
Sınav Jürisi Yönetim Kurulu kararı ile görevlendirilir.
Kesin Kabul Sınavının İçeriği :
Madde 8.
Kesin Kabul Sınavı iki ana bölümden oluşur:
A. Gitar İcra
Soru Tipi
Gitar İcra
Gitar İcra
Gitar İcra
Gitar İcra
Gitar İcra
Gitar İcra
Gamlar
Deşifre
Toplam
Açıklama
Rönesans Döneminden seçilecek bir
eserin seslendirilmesi
Barok Dönemden seçilecek bir
eserin seslendirilmesi
Klasik Dönemden seçilecek bir
eserin seslendirilmesi
Romantik Dönemden seçilecek bir
eserin seslendirilmesi
20.Yüzyıl bestecilerinden seçilecek
bir eserin seslendirilmesi
Türk Bestecilerinden seçilecek bir
eserin seslendirilmesi
En az bir majör ve bir minör gamın
iki oktav olarak seslendirilmesi
Jüri tarafından belirlenen bir eserin
gitarla deşifre edilmesi
Toplam
Puan
10
10
10
10
10
10
10
10
80
B. Yazılı Sınav
Bu aşamada adayların genel müzik bilgisi, klasik gitarın yapısı ve tarihi ile
ilgili bilgi ve birikimlerinin saptanması amacıyla yazılı bir sınav yapılır. Bu
aşama 20 puan üzerinden değerlendirmeye alınır.
Kesin Kabul Sınavı’nda 100 tam puan üzerinden en az 70 puan alan adaylar,
ilan edilen kontenjan çerçevesinde sıralanarak sanat dalına kayıt yaptırma
hakkını kazanırlar.
Eğitim Komisyonu Tarihi: 24.04.2014
Eğitim Komisyon Karar No: 614
Güzel Sanatlar Enstitüsü Enstitü Kurulu’nun Piyano Anasanat Dalı Gitar Sanatta Yeterlik
Programı’nın 2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren Bologna süreci kapsamında
değerlendirilmesi ve öğrenci almaya başlaması hakkındaki 24.03.2014 tarih ve 2014/04-01
sayılı kararı görüşüldü.
2014-2015 eğitim öğretim yılından itibaren Piyano Anasanat Dalı Gitar Sanatta Yeterlik
Programı’nın Bologna süreci kapsamında değerlendirilmesi ve öğrenci almaya başlaması
uygun görülerek Üniversitemiz Senatosu’na sunulmasına karar verildi.
Karar Eki 24.04.2014 Eğitim Komisyonu Kararları Eki adlı bağlantıda paylaşılmaktadır.
Download

24.04.2014 tarihli eğitim komisyonu kararları