T.C. MSB ANT BATI BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ
ESKİŞEHİR
TC MSB ANT Batı Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılmak üzere alımı yapılan
IVECO EUROCARGO 160E kamyona ilave dingil ve kapalı kasa yaptırılması “Kararlı
Alım” olarak 22/D usulü ile ihale edilecektir.
İhale kayıt numarası*
1-İdarenin
a) Adresi
:2014/42/12
:TC MSB ANT Batı Bölge Müdürlüğü
Yıldıztepe Mah. Şehit Yzb.T.Güngör Cad. No:35
b) Telefon ve faks numarası
c) Elektronik posta adresi (varsa)
2-İhale konusu malın
a) niteliği, türü ve miktarı
Odunpazarı/ESKİŞEHİR
:Tel:0 222 231 28 89-4042 Fax:0 222 239 84 26
:
Kamyona İlave Dingil ve Kapalı Kasa Yaptırılması
(1 Adet Kapalı Kasa Yaptırılması,
1 Adet İlave Dingil Takımı Yaptırılması,
1 Adet Dingil Kaldırma Takımı Yaptırılması,
4 Adet Araç Lastiği)
:TC MSB ANT Batı Bölge Müdürlüğü
b) teslim [yeri]
Yıldıztepe Mah. Şehit Yzb.T.Güngör Cad. No:35
Odunpazarı/ESKİŞEHİR
c) teslim[tarihi/tarihleri]
3-İhalenin
a) yapılacağı yer
b) tarihi ve saati
:Kamyonun tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günü
:TC MSB ANT Batı Bölge Müdürlüğü-Eskişehir
:26/01/2015 Saat:14.00
1- TC MSB ANT Batı Bölge Müdürlüğü hizmetinde kullanılmak üzere alımı yapılan IVECO
EUROCARGO 160E kamyona Teknik Şartnamesine göre ilave dingil ve kapalı kasa yaptırılacaktır.
2-Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
3-Aracın teslim edilmesi ve teslim alınması İdare tarafından gerçekleştirilecektir.
4-İşin tamamına teklif verilecektir. Alternatif teklif kabul edilmeyecektir.
5-Teklifler, 26/01/2015 tarih ve saat 14:00’e kadar Haberleşme ve Arşiv Şefliğine verilebileceği gibi,
iadeli taahhütlü olarak posta vasıtasıyla ya da faks ile de gönderilebilir.
6- İstekliler teklif mektuplarını; bildirilen tarih ve saate kadar ANT Batı Bölge Müdürlüğüne ulaştıracak,
İhale günü temsilcileri bulunan firma yetkilileri ile fiyat görüşmesi yapılacaktır.
7- İhale üzerinde bırakılan istekliden geçici ve kesin teminat alınmayacaktır.
8- İstekliler tekliflerini, teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan
istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel
üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
9- Sözleşme yapılacak olup taraflar arasında imzalanacaktır. Kararlı alım yapılacağından binde 5,69
karar pulu ve binde 9,48 Sözleşme Pulu bedeli yükleniciye aittir.
10-İsteklilerin tekliflerini Türk Parası olarak vermeleri zorunludur ve ödemeye esas para birimi Türk
Parasıdır.
11-İhale Yerli isteklilere açıktır.
12-Tekliflerin geçerlilik süresi 45 takvim günüdür.
13-İdare ihalenin herhangi bir sürecinde ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İhalenin iptali durumunda
istekliler idareden herhangi bir hak talebinde bulunamaz.
14-Teklif Mektubuyla birlikte istenen belgeler:
AİTM Yönetmeliğine Göre Tamamlanmış Araca 3. Dingil İlavesi ile İlgili Tadilat Onay Yetki Belgesi.
15- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
16-İhale, kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenilmeksizin ekonomik açıdan en
avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.
Download

Detay