TÜRKİYE
YATIRIM PROJE DESTEKLERİ
BURSA TEKSTİL VE KONFEKSİYON ARGE MERKEZİ*
Destekleyen
Kuruluş /
Program Adı
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bak.
Teknoloji
Geliştirme
Bölgeleri Desteği
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bak.
Teknogirişim
Sermayesi Desteği
Yürütücü Kurum
Üniversite veya Firma
Proje
Yürütücüsü
Girişimci,
Akademisyen,
Araştırmacı
Proje Konusu
Akademisyen
Rolü
Proje
Bütçesi
Üst Limiti
Destek
Süresi
Destek
Oranı
Sınaî ve ticari faaliyetlerin üniversitelerin yanında veya yakınında
yürütebilmesi ve yararlanabilmesine imkan vermek için
kurulmuş akademik, sosyal ve kültürel sitelerin oluşturulmasıdır.
Yürütücü,
Danışman
Üst limit
yok
2023 yılı
%50- %100
aralığında
Yok
100 000
TL
12 Ay
Yeni ve yenilikçi iş fikirleri olan genç girişimcilerin, bu iş
fikirlerini katma değer ve nitelikli istihdam yaratma potansiyeli
yüksek teşebbüslere dönüştürebilmeleri için çekirdek sermaye
sağlanarak desteklenmesidir.
En çok 5 yıl önce alınmış lisans,
yüksek lisans veya doktora
diplomasına sahip gerçek kişiler
Proje Başvuru
Sahibi
Üniversite veya Firma
Akademisyen
veya Firma
Yetkilisi
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bak.
Ar-Ge Merkezleri
Desteği
5746 sayılı Kanun kapsamında;
yurtiçinde faaliyet gösteren, Ar-Ge
alt yapısını oluşturmuş, en az 30 tam
zaman eşdeğer Ar-Ge personeli
çalıştıran işletmeler
Firma Yetkilisi
Firma içinde Ar-Ge faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla Ar- Ge
biriminin oluşturulmasıdır.
KOSGEB
Girişimcilik
Destek Programı
Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler,
Girişimciler, İşletici Kuruluşlar (İş
Geliştirme Merkezi’ni yönetmek
üzere kurulan tüzel kişilik)
Firma Yetkilisi
Girişimciliğin desteklenmesi
Girişimciliğin yaygınlaştırılması
Başarılı işletmelerin kurulması
Bilim, Sanayi ve
Teknoloji Bak.
Teknolojik Ürün
Yatırım Destek
Programı
(TEKNOYATIRIM)
Kalkınma
Bakanlığı
Kalkınma
Ajansları
Doğrudan Faaliyet
Desteğİ
Yerel yönetimler, Üniversiteler,
Kamu Kurumu Niteliğinde Meslek
Kuruluşları,
Kamu
Kurum
ve
Kuruluşları, STK, Küçük Sanayi
Siteleri, Teknoparklar, Teknoloji
Geliştirme
Bölgeleri,
Endüstri
Bölgeleri, İş Geliştirme Merkezleri,
Birlikler ve Kooperatifler, Bu sayılan
Kurum ve Kuruluşların Kurduğu veya
Ortağı Olduğu İşletmeler.
Kalkınma
Bakanlığı
Kalkınma
Ajansları
Güdümlü Proje
Desteği
Bu projelerde üniversite, kamu
kesimi, özel kesim ve sivil toplum
kuruluşlarının ortaklıkları teşvik
edilir.
Ekonomi
Bakanlığı
İstihdam Yardımı
Sektörel Dış Ticaret Şirketleri
Proje Başvuru
Sahibi
Proje Başvuru
Sahibi
Kamu kurum ve kuruluşları ile kanunla kurulan vakıflar veya
uluslararası fonlar tarafından desteklenen sanayiye yönelik, ArGe ve yenilik projeleri sonucunda ortaya çıkan teknolojik ürünler
veya özkaynaklar kullanılarak yapılan Ar-Ge faaliyetleri
sonucunda ortaya çıkan ve patenti alınan teknolojik ürünler ile
ilgili yatırımların desteklenmesi amaçlanmaktadır.
Ajans, DFD kapsamında bölgenin kalkınması için belirlenmiş olan
stratejik öncelikler doğrultusunda tanımlanan faaliyetlere destek
verir. Ajans, aşağıda belirlenen alanlar dışında herhangi bir
alanda doğrudan faaliyet desteği sağlayamaz:Bölge ekonomisine
yönelik tehdit ve risklerin önlenmesinde acil tedbirlerin
alınmasına,Bölgenin kalkınması ve rekabet gücü açısından
önemli fırsatlardan yararlanılmasına,Kritik öneme sahip
araştırma ve planlama çalışmalarına,Bölgenin kalkınması ve
rekabet gücü açısından önemli fırsatlardan yararlanılmasına.
% 100
Destek Kapsamı
Başvuru
Tarihleri
a) Personel Ücretlerinde: Vergi Muafiyeti- b) Gelir ve Kurumlar Vergisi
Muafiyeti c) KDV Muafiyeti d) Sigorta Primi %50 indirim
Sürekli
Açık
1) İlk Madde ve Malzeme Giderleri, 2) Amortismanlar, 3) Personel
Giderleri, 4) Genel Giderler, 5)Dışarıdan Sağlanan Fayda ve Hizmetler,
6) Vergi, Resim ve Harçlar
01 Ekim01 Kasım
arası
Büyük işletmeler; yalnızca makine ve teçhizat desteği, Orta
büyüklükteki işletmeler; makine ve teçhizat desteği ile kredi faiz
desteği, Küçük işletmeler; makine ve teçhizat desteği, kredi faiz
desteği ile işletme gideri desteği
Çağrı
Esaslı
Danışman
veya Proje
Yürütücüsü
2000000
TL 10000000
TL
Danışman
Üst limit
yok
5 yıl
%50- %100
aralığında
Vergi İndirimi (Ar-Ge harcamalarında % 100), Sigorta Primi Desteği (
İşveren hissesinin % 50’si beş yıl boyunca karşılanır., Gelir vergisi
stopajı desteği (Doktoralı olanlar için %90, diğerleri için %80), Damga
vergisi istisnası
Sürekli
Açık
Danışman
Programa
göre
değişmek
tedir.
Programa
göre
değişmekte
dir.
Programa
göre
değişmekte
dir.
1)Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi, 2)Yeni Girişimci Desteği
kapsamında; İşletme Kuruluş Desteği, Makine, Teçhizat, Ofis Donanım
ve Yazılım Desteği, İşletme Giderleri Desteği, Sabit Yatırım Desteği,
3)İş Geliştirme Merkezi Desteği kapsamında; Kuruluş Desteği, İşletme
Desteği, 4)İş Planı Ödülü
Sürekli
Açık
DanışmanYürütücüde
olabilir. Ancak
akademisyen
zorunluluğu
yoktur.
Her yıl
ilgili ihale
mevzuatı
na göre
değişmek
tedir.
3 ay
Bir projenin
toplam
uygun
maliyetinin
en az %25’i
en fazla ise
%100’ü
desteklenir.
Fizibilite raporu,insan kaynakları,seyahat giderleri,Ekipman ve
malzeme ,yerel ofis maliyetleri,diğer. Yapılacak ön ödeme miktarı,
destek tutarının yüzde seksenini aşamaz.
Çağrı
Esaslı
Proje için gerekli tüm satın almalar.
Sürekli
Açık
Bir SDŞ'ye istihdam edeceği en fazla bir yönetici ile iki elemanın
ücretleri için ve bir defa destek sağlanmasıdır.
Sürekli
Açık
36 Ay
% 75
Bu projelerde genel olarak özel sektör işletmeciliğini
güçlendirecek üretim ve ihracat kapasitesinin geliştirilmesi, iyi
Danışmanuygulama örneklerinin oluşturulması, sektörel çeşitlenmenin ve
Proje
Yürütücüde
ihtisaslaşmanın desteklenmesi, özel bilgi, beceri ve teknolojilerin olabilir.Ancakp
başına
geliştirilmesi, transferi veya yaygınlaştırılması, yeni finansman rojelerde
bütçe üst Max 2 yıl
% 75
modellerinin geliştirilmesi, , yeni hizmet ve üretim
limiti
akademisyen
organizasyonlarının geliştirilmesi, işbirliği ağları ve değer zinciri
bulunma
zorunluluğu
oluşturulması, kümelenmelerin, üniversite sanayi işbirliğinin
maktadır.
yoktur.
desteklenmesi, yeni sanayi altyapısı ve organizasyon
modellerinin geliştirilmesi ve bölgedeki sektörlerin ihtiyaç
duyacağı alanlarda insan kaynaklarının geliştirilmesi esastır.
Sektörel Dış Ticaret Şirketi unvanını haiz firmaların münhasıran
Yok
1 yıl
% 75
dış ticarete ilişkin işlemlerini yürütmek üzere konusunda
tecrübeli ve yüksek öğrenimli yönetici ve eleman istihdamının
sağlanması amaçlanmaktadır.
* Bu derleme Bursa Tekstil ve Konfeksiyon Arge Merkezi tarafından hazırlanmıştır. İzinsiz çoğaltılamaz.
[email protected]
Download

türkiye yatırım proje destekleri