AKP Ýl Baþkanlýðý süreci adýna
Külcü ve Uslu, Soylu ile görüþtü
25 Ocak tarihinde yapýlacak olan AKP Çorum il Kongresi adýna 6 isimden belirlenecek 3 ya da
4 isimin Baþbakan Ahmet Davutoðlu ile görüþülmesi beklenirken, bu konu adýna yeni bir geliþme
yaþandý. Yaþanan geliþmede dün sabah saatlerinde TBMM idari Amiri Salim Uslu ve Belediye
baþkaný Muzaffer Külcü'nün Süleyman Soylu ile görüþmeye gittikleri bilgisine ulaþýldý. Muzaffer Külcü'ye
yakýn kaynaklara göre görüþme talebinin kendilerinden geldiði iddia edilirken, görüþme konusu adýna Ýl
baþkanlýðý sürecinde belirlenen 10 ismin belirleme aþamasý dahil olmak üzere kendilerinin görüþü alýnmadýðý ve süreç aþamasýnda kendilerine yokmuþ gibi bir tavýr sergilendiðini ifade edilerek duyduklarý
rahatsýzlýðý paylaþtýklarý iddia edildi. Ayný kaynaklara göre Ýl baþkanlýðý tarafýndan sunulan 10 ismin de
kendileri tarafýndan istenmediði ve orta da bir ismin olmasý gerektiði talebi ile ayrýldýklarý iddia edildi.
Salim Uslu
Süleyman
Soylu
Muzaffer Külcü
Obruk
Dutludere ikinci
etap ihalesi
yapýlacak
14
OCAK 2015
www.yildizhaber.com
ÇARÞAMBA
Üniversite
sanayi iþbirliði
kapsamýnda yeni bir proje
hayata geçiriliyor
Hitit Üniversitesi ile özel sektör
arasýnda yeni bir iþbirliðe daha imza atýlacak. Mühendislik Fakültesi Makine
Mühendisliði Bölümü Öðretim üyesi
Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ, Çorum Blok SAYFA
DE
Tuðla A.Þ. ile ortak bir projeye imza 5’
attý. Çalýþmanýn amacýnýn...
Bayat Taþkýn
Koruma ihalesi
19 Þubat'ta
A
SAYF
3’TE
40 KURUÞ
Uslu, Polis Meslek
Okulu için destek istedi
"112'lerde
taþeronlaþma
çalýþma huzuru ve
barýþýný bozar"
Türk
Saðlýk Sen Ço rum Þube Baþkaný
Fatih Gök, Saðlýk Bakanlýðý'nýn 112 Acil saðlýk hizmetlerinde hizmet alýmý yön temiyle þoför istihdamý yapaca ðýný ve 112 Acil saðlýk hizmetle rindeki çalýþma þeklini yeniden
düzenleyeceði ile ilgili bir yazýyý Ýl
Saðlýk Müdürlüklerine gönderdiði ni dile getirerek, "Bahse konu ya zýdaki düzenlemelerin hayata geç mesi ile 112 acil saðlýk hizmetlerinde taþeronlaþma bir istihdam
modeli olarak benimsene cek, bu çaðdaþ kölelik sis temi ile çalýþma huzuru
A
SAYF
ve barýþý zarar göre- 6’DA
cektir" dedi.
"Bayat Ýlçe Merkezi Yerleþim Yeri ve
Arazilerinin Taþkýndan Korunmasý" iþi 19
Þubat Pazartesi günü saat 10.00'da DSÝ 5.Bölge
Müdürlüðünce ihale edilecek.
Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, "Bayat ilçe Merkezimiz SAYFA
yaþanan yoðun saðanak yaðýþlar hayatý 3’DE
zaman zaman olumsuz etkilemektedir.
Fatih Gök
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu, Emniyet Genel Müdürü M.
Celalettin Lekesiz'i ziyaret ederek, Çorum'un
önceliklerini ve taleplerini iletti.
Ziyarette, Kargý Belediye Baþkaný Zeki
Þen'de bulundu.
Demer, TEOG'da
Türkiye 1.likleri çýkarttý
Kasým ayýnda yapýlan TEOG (Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ) sýnavlarýnda Demer Dershanesi 8.sýnýf öðrencilerinden Ceyda Güngör ve Selin Yirci sýnavda sorulan 6 dersten toplam 120 sorunun 120'sini doðru cevaplayarak
Türkiye 1.sÝ oldular.Demer Dershanesinde düzenleA
SAYF
nen törende her iki öðrenciye de teþekkür plaketi
5’DE
verildi.
SMMMO'dan Cüneyt Solak'a hayýrlý olsun
Atatürk Anadolu Lisesinde kan baðýþý kampanyasý
Cenk Enes
Samanyolu
öðrencileri
yazar Cenk Enes'le
buluþtu
Özel Çorum
Samanyolu Liseleri'nin
davetlisi olarak Çorum'a
gelen yazar Cenk Enes
Özer, kendine özgü
tarzý ve bilim kurgu SAYFA
E
eksenli romanlardan 4’D
baþlayarak öðrencileriyle söyleþide....
A
SAYF
5’DE
SAYFA 2’DE
A
SAYF
7’DE
Servis minibüsü kaza yaptý: 14 yaralý
SAYFA 4DE
TEK
YILDIZ
2
14
OCAK 2015
HABER
ÇARÞAMBA
Atatürk Anadolu Lisesinde
kan baðýþý kampanyasý
2
YILDIZ AJANDA
Ýmsâk
Güneþ
Öðle
Ýkindi
Akþam
Yatsý
:
:
:
:
:
:
05:24
06:55
11:56
14:21
16:44
18:09
14.01.2015
Mehmet Emin Yurdakul'un vefâtý
(1944) - Osmanlý Devleti'nin
Süveyþ Kanalý Seferi (1915)
Ýyi veya kötü, aðýzdan çýkan her sözün
hesâbý vardýr. Evzâî "Rahmetullahi aleyh"
Günün Þiiri
AYAZ AÐA
OTO YIKAMA ve
OTO KUAFÖR’e
Yanýmýzda Ýki Melekler Gezer
Ýl Öðrenci Meclis Baþkaný Talha Demiral'ýn yaptýðý organizasyonla, Atatürk Anadolu Lisesinde kan
baðýþý kampanyasý düzenlendi.
Kýzýlay Kan Merkezi Çorum Þubesi görevlileri
tarafýndan ilk olarak öðrencilere
kan baðýþý hakkýnda bilgiler verdi.
Bilgilendirmenin ardýndan öðrenciler ve öðretmenler kan baðýþýnda bulundular.
Ýl Öðrenci Meclis Baþkaný Talha Demiral kan
baðýþý kampanyasýna diðer okullarda da yapýlacaðýný
söyledi. Haber Servisi
Oto Yýkama
Ustasý Aranýyor
Ýþyerimize Oto Yýkama, Kuaför,Pasta
Cila, Boya Koruma, gibi konularýnda
deneyimli usta alýnacaktýr.
Müracat Cesur Karaca
Ýrtibat Tel:0507 849 02 31
ELEMAN
A R A N I YO R
Kýlýç'tan kamu görevlilerine
geçmiþ olsun dileði
ÖM-SAN TREYLERDE
ÇALIÞTIRILMAK ÜZERE GAZALTI
KAYNAKÇILARI ALINACAKTIR.
MÜRACAATLARIN ÞAHSEN
YAPILMASI RÝCA OLUNUR.
ADRES: KSS 17. CAD. NO:17 ÇORUM
TEL: 234 84 22
ELEMAN ARANIYOR
Güç Gýda A.Þ. Makineci Elemanlar arýyor
Fabrikamýzda istihdam edilmek üzere:
-Makinistlik yapabilecek
tecrübeli torna ustasý
-MYO Makina bölümü mezunu
-Askerliðini yapmýþ tecrübeli
mesai arkadaþlarý arýyoruz.
Müracaatlarýn þahsen Ankra yolu
6. Km de bulunan fabrikamýza
yapýlmasý rica olunur.
SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ
Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze
10 km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan
hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az 500
m2 den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz.
Kredi kartýna taksit yapýlýr.
Yalçýn Kýlýç
Çorum Esnaf ve Sanatkarlar Odalarý
Birliði (ÇESOB) Baþkaný Yalçýn Kýlýç,
Çorum-Osmancýk karayolu Sarmaþa mevkiinde
yaþanan talihsiz kaza sonrasý kazada yaralanan
kamu personellerine geçmiþ olsun dileklerini iletti.14 kamu görevlisinin yaralandýðý kazanýn
büyük bir facia yaþanmadan ucuz atlatýlmasýnýn
kendilerini sevindirdiðini ifade eden Kýlýç,
Çorum'da bu yýl kýþ þartlarýnýn çetin geçtiðini
belirterek, sürücülerin daha dikkatli olmasý
gerektiðini kaydetti.
Bu tür kazalarýn bir daha yaþanmamasý
temennisinde bulunan Yalçýn Kýlýç, kazada
yaralanan doktor, hemþire, öðretmen ve halk
eðitim merkezi yöneticilerine geçmiþ olsun dileklerini ileterek, yaralýlara da acil þifalar diledi.
Haber Servisi
Çorum'da memurlarý taþýyan servis aracý kaza yaptý. Kazada 14 kiþi yaralandý.
Kaza dün sabah Osmancýk yolu Sarmaþa mevkiinde meydana geldi.
Çorum'dan Oðuzlar ilçesine kamu personelini taþýyan Faruk Akpýnar yönetimindeki 19 M
4161 plakalý servis minibüsü, þarampole devrildi.
Kazada sürücü Faruk Akpýnar ile Oðuzlar Devlet Hastanesinde görevli olduklarý öðrenilen
doktor Korhan Kanat ve hemþire Burçin Umar, Oðuzlar Halk Eðitim Merkezi Müdürü Mustafa
Çýnar, Halk Eðitim Merkezi müdür yardýmcýsý Hüseyin Soner Eryaþ ile ilçedeki okullarda görevli
öðretmenler Gökhan Turgut, Elif Eski, Nizamettin Murat Bu, Sefa Kakis, Tuðba Bal, Neslihan
Gökþen, Sedat Soba, Habibe Biber ve Elif Oruç yaralandý. Yaralýlar, olay yerine gelen 112 Acil
Servis ekiplerince Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýldý. Haber Servisi
"Asým'ýn Nesli Akif Dede'sini Tanýyacak"
Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði Yardýmcýsý Zeki Gül ve Milli Eðitim Müdürü
Çorum Þubesi tarafýndan hazýrlanan Seyit Ali Büyük'de katýlacak.Haber Servisi
"Asým'ýn Nesli Akif Dede'sini
Tanýyor" projesi hayata geçiyor.Çorum
Belediyesi, Ýl Özel Ýdaresi, Milli Eðitim
Müdürlüðü,
Ýl Kültür ve Turizm
Arif Levent Þentürk'ün varisi Hatice Þentürk
Müdürlüðünün paydaþ olarak katký
adýna
Çorum Vergi Dairesine kayýtlý 39151-39250
sunacaðý proje kapsamýnda bugün
numaralý
sevk 2 cilt 2100-2250 numaralý toplam
Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu 6,7,8.
1.2. ve 3.cilt perakende satýþ fiþi ve BEKO 200
sýnýf
öðrencilerine
Vehbi
Vakkasoðlu'nun Akif Dede isimli kitabý TRMFAN 10302781 marka yazar kasamýn levhasýný
daðýtýlacak.Programa Belediye Baþkan
kaybettim HÜKÜMSÜZDÜR
YÝTÝK
Ýmtiyaz Sahibi
Kaynak ve Demir doðrama iþleri için
tecrübeli elemanlar ; -Vasýfsýz eleman
( Ehliyeti olan Traktör kullanabilen )
aranmaktadýr.Müracaatlarýn Þahsen:
Küçük Sanayi Sitesi 25. Sk. No 78:
AK - KARYA Saðkýk oto. Ýnþ. Tel ve
Beton Fb. Yapmalarý rica olunur.
Tel: 0364 202 04 04 - 0537 794 92 33
Bin hayýr biri þerrimiz yazar
Kahbe felek bizi aldatýr üzer
Nerede seyreder andan haber ver
Cümlemizin baþý Allah'tan ferman
Ýsmail Peygambere indi bir kurban
Bir ot biter bütün dertlere derman
Ol ot nerde biter andan haber ver
Sabahtan gün doðar gün dile doðar
Dal boynun eðdikçe rahmetler yaðar
Bin bir gün içinde bir yýldýz doðar
Yýldýz nerde doðar andan haber ver
Musa Peygamber de atýna bindi
Can cesetten çýktý nerede durdu
Peygamber uðrunda bir delil yandý
Delil nerde yanar andan haber ver
Pir Sultan Abdal'ým geldik de gittik
Gelirken giderken ne kazanç ettik
Yükünü yükletip kül olduk bittik
Yurdunda ne kalýr andan haber ver
Pir Sultan Abdal
Servis minibüsü
kaza yaptý: 14 yaralý
Müracaat: 0532 404 45 97 - 0532 781 39 18 - 0531 993 43 34
Kaynak ve Demirci
Elemanlarý ile Ehliyetli
vasýfsýz eleman aranýyor
Yanýmýzda iki melekler gezer
Yýl: 10 Sayý: 2981 14 OCAK 2015 ÇARÞAMBA
TEK YILDIZ
BASIN YAYIN
DAÐITIM A.Þ.
Tek Yýldýz Basýn Yayýn
Dað. A.Þ Adýna
Zekeriya YURTTAÞ
ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: 53
Daire: 42 Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi
Yazý Ýþleri Müdürü
Nadir YÜCEL
Muhabirler
Haber Yönetmeni
Bahadýr Ömer YÜCEL
Uður ÇINAR
Yýlmaz Mert
Tel & Fax: 224 76 76 - 213 13 14
Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn
1 YILLIK ABONELÝK
Kentiçi : 100 TL.
Yurtiçi : 300 TL.
Yurt Dýþý : 200 Euro
6 AYLIK ABONELÝK
Kentiçi : 55 TL.
Yurtiçi : 160 TL.
Yurtdýþý : 100 Euro
Fatih AKBAÞ
Spor Yönetmeni
Yasin Þevket YÜCEL
Tasarým
Kubilay Kaan YÜCEL
elektronik posta adresi:
[email protected]
Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
1.50 TL
Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar (4 st.x10 cm.) .:
50.00 TL
Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (2.st.x5 cm.) . . . . . . . .:
15.00 TL
Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
15.00 TL
Kongre Ýlanlarý . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50.00 TL
Tüzük Ýlanlarý (maktu) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
250.00 TL
Birinci sayfa (maktu) ilan (4 st.x 6cm.) . . . . . . . . . . . . . . .:
125.00 TL
Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý . . . . . . . .:
Ücretsiz
Seri Ýlanlar (Üç satýrý) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .:
50 KR
Baský yapýldýðý yer:
Sancaktar iþ merk. zemin kat
HAVA DURUMU
Yurtiçi Piyasalar
ALIÞ
SATIÞ
USD
EUR
2,2915
2,7156
STERLiN 3,4769
JPY YENi 1,9342
2,2974
2,7206
3,4829
1,9393
SAAT: 16.30 ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI
NÖBETÇÝ ECZANELER
FUNDA ECZANESÝ TEL:221 55 40 LOZAN
KAVÞAÐI - METROPOL KARÞISI
VOLKAN ECZANESÝ TEL:224 77 88 SAAT KULESÝ
YANI
-Önemli TelefonlarValilik.......................................................................... .225 46 60
Belediye ......................................................................225 08 10
Emniyet Müd. ..............................................................224 10 09
Kültür ve Turizm Müd..................................................213 85 02
Saðlýk Müdürlüðü ....................................................... 213 84 84
Deftardarlýðý ................................................................212 77 07
Müftülük..................................................................223 07 20-21
Meteoroloji Müd. .........................................................224 20 32
Telekom Müd. .............................................................444 1 444
PTT Müd. .....................................................................224 42 37
D.S.Ý Müd. ....................................................................224 81 64
TEDAÞ Müd. .................................................................225 3360
Devlet Hastanesi ............................................223 03 00 (10) hat
Doðum ve Çocuk Bakým Evi .....................223 10 00 - 223 10 02
Hasan Paþa Devlet Hast............................225 45 83 - 224 44 94
Göðüs Hast. ......................................................225 58 68-69-70
Çorum Özel Hastane...................................226 06 82 - 444 15 20
Sýhhi Ýmdat.............................................................................112
Polis ......................................................................................155
Yangýn ...................................................................................110
Orman Yangýný Ýhbar .............................................................177
Alo Zabýta ..............................................................................153
Alo Jandarma .......................................................................156
Elektrik Arýza .......................................................................186
Su Arýza ................................................................................185
Telefon Arýza ........................................................................121
Ýþ ve Ýþçi Bulma ....................................................................180
Özel Elitpark Hastanesi...............................................221 66 66
TEK
YILDIZ
2
14
OCAK 2015
ÇARÞAMBA
HABER
Obruk Dutludere ikinci
etap ihalesi yapýlacak
"Obruk
Dutludere
Sol
Sahil
Osmancýk Pompaj Sulamasý Proje
Yapýmý" iþi 17.02.2015 Salý günü saat 15.00'de
ihale edilecek. Çorum Milletvekili ve TBMM
Ýdare Amiri Salim Uslu konuyla ilgili yaptýðý
açýklamada, "Obruk Dutludere Sulama Projesi
yapým çalýþmalarýmýz hýzla devam
ediyor.
Öngörülen
planlama
çerçevesinde fiziki gerçekleme
yüzde 39 seviyesine ulaþtý. Bugüne
kadar 8.700 metre boru imalatý, 41
adet sanat yapýsýndan 24'ü, 10.705
metre platform kazýsý, klasik kanala
ait 6.730 metre sað, 6.780 metre sol
beton kanal duvarý, 4.030 metre
taban betonu, 20 adet ASGve ana
boru test iþlemleri tamamlandý.
Projenin tamamlanmasý ile toplam
58.890 dekar araziyi su ile buluþturacaðýz.
Þimdi ise; Obruk
Dutludere Sol Sahilinde Osmancýk
ilçemiz arazilerinden 500 m kotu
altýnda bulunan brüt 4.820 dekar
tarým arazisinin sulanmasý amacýyla uygulama
projeleri yapým iþi 17 Þubat'ta ihale ediliyor.
Uygulama projesinin tamamlanmasýyla yapým
çalýþmalarý da baþlayacaktýr. Hayýrlý uðurlu
olsun" dedi. Haber Servisi
"Bayat Ýlçe Merkezi Yerleþim Yeri ve
Arazilerinin Taþkýndan Korunmasý" iþi 19
Þubat Pazartesi günü saat 10.00'da DSÝ 5.Bölge
Müdürlüðünce ihale edilecek.
Konuya iliþkin açýklamalarda bulunan
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim
Uslu, "Bayat ilçe Merkezimiz yaþanan yoðun
saðanak yaðýþlar hayatý
zaman zaman olumsuz
etkilemektedir.
Ýlçe
Merkezinden geçen Bayat
Çayý yataðýnda yaþanabilecek taþkýnlara önlenmesine yönelik yapýlan
hazýrlýk çalýþmalarý sona
erdi. Ýlçe Merkezi Yerleþim
Yeri
ve
Arazilerinin
Taþkýndan
Korunmasý
Ýnþaatý iþi 19 Þubat'ta
yapýlýyor. 2008 yýlýnda
Bayat
Belediyesince
yapýmýna baþlanan teknik
hatadan dolayý yarým
kalan köprünün yapýlmasýnýn da saðlanacaðý iþ
kapsamýnda, köprü ile hayvan pazarý arasýnda
880 m. çift taraflý Betonarme Taþkýn Koruma
Duvarý yapýlacaktýr.Hayýrlý uðurlu olsun" dedi.
Ýþin yer tesliminden sonra 600 gün içerisinde
tamamlanmasý planlanýyor. Haber Servisi
Salim Uslu
Bayat Taþkýn Koruma
ihalesi 19 Þubat'ta
Hitit MTAL'de "Deðerler
Eðitimi" konferansý
Hitit Mesleki ve Teknik Anadolu
Lisesi tarafýndan "Deðerler Eðitimi"
konulu konferans düzenlendi.
Okul rehber öðretmeni Selim Keyinci'nin
moderatörlüðünde yapýlan konferansa konuþ-
macý olarak, Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Mehmet Evkuran
ve Hitit Üniversitesi Ýlahiyat Fakültesi Öðretim üyesi Doç. Dr. Adem Korukcu katýldý.
Konferansta konuþmacýlar, deðerler eðitiminin önemi, deðer kavramýnýn anlamý ve
deðerlerle ilgili temel kavramlar, deðerlerin
geçmiþten günümüze nasýl aktarýldýðý ve
gençlerin bu aktarým sürecinde verdiði tepkiler, ülkemizin sahip olduðu bize has deðerler ve evrensel deðerler konularýnda öðrencilere bilgiler verdiler.
Konferansýn son bölümünde konuþmacýlara
okul müdür yardýmcýlarý Hüseyin Oðuz ve
Bilgin Bilge tarafýndan çiçek takdim edildi.
Haber Servisi
Ahmet Saatçi
3
"Haçlý zihniyeti
yerin altýnda
provokasyonlarla
Ýslam'a saldýrýyor"
Memur Sen Ýl Temsilcisi ve Saðlýk Sen Çorum
Þube Baþkaný Ahmet Saatcý Fransa'da yapýlan
saldýrýyla ilgili yaptýðý açýklamada, "Batý'da
Ýslam'ý terör dini gibi gösterme gayretleri ve çalýþmalarý
vardýr. Bu nedenle Fransa'da yapýlan saldýrý aslýnda
Fransa'ya deðil Ýslam dinine yapýlan bir saldýrýdýr.
Adeta bir haçlý saldýrýsýdýr" dedi.
Fransa'da mizah dergisi Charlie Hebdo'ya yapýlan
saldýrýnýn kabul edilebilir bir tarafýnýn olmadýðýný,
saldýrýyý en aðýr þekilde kýnadýklarýný belirten Saatcý,
"Ýslam medeniyetinin bir insanýn ölümünü, kainatýn
ölümü görenlerin medeniyetidir. Saldýrýyla Ýslam dinini
iliþkilendirmeye çalýþmak vicdansýzlýktýr. Saldýrýnýn
gerçekleþme þekli ve zamaný birçok soruyu akýllara
getirmektedir. Saldýrýnýn Avrupa'da özellikle de
Almanya'nýn Dresden kentinde Ýslam karþýtý gösterilerin yoðunlaþtýðý bir dönemde yaþanmasý manidardýr"
þeklinde kaydetti.
Ýslami deðerlere saldýrýyý gelenek haline getirmiþ ve
bu nedenle polis tarafýnda korunan bir dergiye saldýrganlarýn rahatça girmesinin bilinçli güvenlik açýðý
þüphesi uyandýrdýðýný belirten Saatcý, "Ýslam dinini
terör dini gibi gösterme gayreti var. Fransa'da yapýlan
saldýrý aslýnda Fransa'ya deðil Ýslam dinine yapýlan bir
saldýrýdýr. Adeta bir haçlý saldýrýsýdýr. Bu saldýrý,
geçmiþte haçlý ordularýnýn Ýslam ordularýna yönelik fiili
saldýrýlarýnýn, bugün haçlý zihniyetiyle kurgulanan provokasyonlarla yapýlmasýdýr. Dün Haçlý Ordularý
saldýrýlarýný savaþ meydanlarýnda yaparken, bugün
Haçlý zihniyeti yerin altýnda provokasyonlarla Ýslam'a
saldýrýyor. Hedefleri terör ile Ýslam'ý eþit göstermek. Bu
oyuna gelmememiz lazým. Fransa'da yapýlan saldýrýnýn
hedefi Ýslam'dýr" þeklinde kaydetti.
Dergiye saldýrýlmasýnýn ardýndan Fransa'nýn
batýsýndaki Le Mans bölgesindeki bir camiye el bombasý atýldýðýný, Port-la-Nouvelle kentinde bir mescide
ateþ açýldýðýný söyleyerek, Charlie Hebdo'ya yapýlan
saldýrýnýn arkasýnda Avrupa'daki cami ve mescitlere
yapýlan saldýrýlarý haklý gösterme niyetinin olduðunu
ifade eden Saatcý, "Fransa Cumhurbaþkaný
Hollande'ýn, Suriye konusunda "Türkiye doðru yerde
duruyordu biz yanlýþ yaptýk. Esed bu kadar þýmartýlmamalýydý" açýklamalarýný yaptýðý dönemde saldýrýnýn
Fransa'da gerçekleþmiþtir. Görünen o ki Hollande'ý
geçmiþ hatalarý nedeniyle yaþadýðý piþmanlýða birileri
piþman etmek istiyor. Bu durum da bu iþin arkasýnda
bir Batý üst aklýnýn olduðunu bize iþaret ediyor"
ifadelerini kullandý.
Avrupa'da belli kesimlerin kendi teröristlerini Ýslam
adýna sahaya sürerek, Ýslamafobiyi beslemeye
çalýþtýðýný ifade eden Saatcý, Batý dünyasýný Suriye,
Gazze, Doðu Türkistan, Arakan konusunda özeleþtiri
yapmaya davet ederek, "Batýnýn önünde iki þey duruyor; Ya Hollande'ýn dediði gibi dünyanýn neresinde
olursa olsun darbecilere, katillere, katliamcýlara, diktatörlere karþý olacaklar ve kendi ellerinde olduðunu
iddiasýnda bulunduklarý insan haklarýyla ilgili deðerlere
sahip çýkacaklar ya da Esed'in öldürdüðü çocuklarýn ve
terörist devlet Ýsrail'in Gazze'de katlettiði çocuklarýn
kaný ellerine bulaþmýþ olarak çökmeye, batmaya, yok
olmaya mahkum olacaklar. Haçlý zihniyeti yerin altýnda provokasyonlarla Ýslam'a saldýrýyor" dedi. "Batý'nýn
hedefi terör ile Ýslam'ý eþit göstermek" diyen Saatcý,
"Bu oyuna gelmememiz gerekiyor. Tüm vicdan sahipleri emperyalizme karþý ayaða kalkmalý. Kapitalizm ve
emperyalizme karþý onur sahibi herkes ittifak yapmalýdýr" þeklinde belirtti.
Haber Servisi
Mehmet Akif Ersoy'da "Gençliðimiz
ve Geleceðimiz" konferansý
Ýç Anadolu
Gençlik ve Spor
Kulüpleri
Federasyonu tarafýndan organize edilen
"Gençliðimiz ve
Geleceðimiz" konulu
konferansýn ikinci
yapýldý.
Mehmet Akif
Ersoy Ýlkokulunda
yapýlan konferansý
çok sayýda davetli ile öðrenciler ve aileleri izledi.
Ýstiklal Marþý'nýn okunmasýyla baþlayan programda
Gençlik Çepni Spor Kulubü sporcusu ve Anadolu Ýmam
Hatip öðrencisi Metin Özdemir Kur-an'ý Kerim okudu.
Açýlýþ konuþmasýný yapan Ýç Anadolu Gençlik ve
Spor Kulüpleri Federasyon Genel Sekreteri Bekir Bolat
federasyonun faaliyetleri hakkýnda katýlýmcýlara bilgi
verdi.
Taekwondo ve Wushu gösterilerinin ardýndan
kürsüye gelen Diyanet Sen Çorum Þube Baþkaný Ali
Yýldýz gençlerde zararlý alýþkanlýklarla ilgili bilgileri
verdi.
Program konferansta emeði geçenlere plaket takdimi
ile sona erdi. Haber Servisi
Dodurga Belediyesinden 'kahvehane' açýklamasý
Dodurga Belediyesinde yapýlan yazýlý açýklamada,
yerel bir gazetede yayýnlanan ve bir vatandaþýn henüz
açýlýþýný yapmadýðý kahvehanesinin belediye tarafýndan
mühürlendiði ve bu iþleminde yerel seçimde Belediye
Baþkaný Mustafa Aydýn'a oy verilmediði gerekçesi ile
yapýldýðý yönündeki haberin gerçekleri yansýtmadýðý
belirtildi.Söz konusu haberde AK Parti'ye oy verdiði için
iþ yerinin kapatýldýðýný iddia eden vatandaþýn Dodurga
Belediyesi ile olan iki yýllýk dükkan anlaþmasýnýn
31.12.2014 tarihinde sona erdiðinin belirtildiði açýklamada, "Ayný iþ yeri için yapýlan yeni ihaleyi de söz konusu
habere konu olan vatandaþ kazanamamýþtýr. Yaþanan bu
geliþmeden sonra Belediyemiz kahvehanesinde bulunan
demirbaþlarýmýzýn iadesi talebinde bulunmuþ, ancak
yapýlan bütün iyi niyetli giriþimler sonuçsuz kalmýþtýr.
Ayrýca kahvehanenin teslimi sýrasýnda aðabeyini kaybeden vatandaþýn acýsý dikkate alýnarak bu iþlem bir süre (3
gün) Belediyemiz tarafýndan ertelenmiþtir. Tüm bu
yaþananlar ýþýðýnda üç gün sonra Belediyemiz yetkilileri
kendisini Belediyeye davet etmiþ, yeri ve demirbaþlarý
Dodurga Belediyemize ait olan kahvehanenin bir an önce
boþaltýlmasý talebini yenilemiþtir. Yine bunun akabinde
söz konusu kiþi Dodurga Belediyemizden hiçbir yasal izin
almadan ve Belediyemize herhangi bir baþvuru yapmadan 08.01.2015 tarihinde baþka bir adreste kahvehane
açmýþtýr. Söz konusu iþ yeri yasal izinleri olmadýðý için
Zabýta personelimiz tarafýndan mühürlenmiþtir. Haberde
iddia edildiði gibi yerel seçimde Baþkana oy vermediði
için herhangi bir iþlem yapýlmasý söz konusu deðildir.
Soysal medya ve bazý basýn yayýn kuruluþlarý üzerinden
Belediyemize ve Belediye Baþkanýmýz Sayýn Mustafa
Aydýn'a yönelik yapýlan yýpratma giriþimlerini Adli mercilere bildireceðimizi kamuoyuna saygý ile duyururuz"
denildi. Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
14
OCAK 2015
HABER
ÇARÞAMBA
"Kamu çalýþanlarý, 2014'ü büyük
kayýplarla eksi hanelerde tamamladý"
Necati Gül
Türk Tarým Orman Sen Çorum
Þube Baþkaný Necati Gül, Türkiye
Kamu-Sen'in TÜÝK verilerinden yola
çýkarak yaptýðý çalýþmaya göre, Türkiye Ýstatistik Kurumu'ndan alýnan Aralýk 2014 fiyatlarýna göre yapýlan araþtýrmada çalýþan tek kiþinin
yoksulluk sýnýrýnýn 2.027,61TL olarak hesaplanýrken, dört kiþilik bir ailenin asgari geçim
haddi ise 4.105,56Lira olarak belirlendiðini
açýkladý.
Dört kiþilik bir ailenin asgari geçim haddinin bir önceki aya göre %0,11 oranýnda
azaldýðýný gösterirken, çalýþan tek kiþinin açlýk
sýnýrýnýn ise bir önceki aya göre %0,16 oranýnda azaldýðýný ve 1.566,60 lira olarak hesaplandýðýný dile getiren Gül, "Türkiye'de 4 kiþilik bir ailenin ortalama gýda ve barýnma harca-
malarý toplamý ise 2014 yýlý Aralýk ayýnda
1.566,55 Lira olarak tahmin edildi. Yapýlan
araþtýrmada, 4 kiþilik bir ailenin saðlýk kuruluþlarýnýn belirlediði gibi saðlýklý bir biçimde
beslenebilmesi için gerekli harcamanýn
Aralýk 2014 verilerine göre günlük 31,54 TL
olduðu belirlenirken, ailenin aylýk gýda harcamasý toplamý ise 946,20 TL oldu. Aralýk
2014 itibarý ile ortalama 2.230,91 TL ücret
alan bir memurun ailesi için yaptýðý gýda harcamasý, maaþýnýn %42,4'ünü oluþturdu.
Türkiye Ýstatistik Kurumu verilerinde bulunan konut gideri ise Aralýk 2014 ortalama
maaþýnýn %27,81'ine denk geldi.
Buna göre bir memur, geçtiðimiz yýlýn
Aralýk ayýnda ortalama maaþýnýn %70,21'ini
yalnýzca gýda ve barýnma harcamalarýna ayýrmak zorunda kalýrken, diðer ihtiyaçlarýný ise
maaþýndan artan % 29,79'luk kýsmýna denk
gelen 664,59 TL ile karþýlamaya çalýþtý.
Asgari geçim rakamlarý yýllýk bazda deðerlendirildiðinde, 2014 yýlý içinde, ailenin
zorunlu
harcama
kalemlerinden;
Haberleþme giderlerinin %39,6; Ulaþým harcamalarýnýn %18; Giyim harcamalarýnýn
%11,9; Çevre ve su giderlerinin %10,9 ve Gýda
harcamalarýnýn ise %10,7 arttýðý görüldü.
Harcama kalemlerinde yaþanan bu artýþa
paralel olarak geçtiðimiz yýl çalýþan tek kiþinin
yoksulluk sýnýrý %9,4, dört kiþilik ailenin
insanca yaþayabileceði en düþük harcama
tutarýný ifade eden asgari geçim haddi
%10,9,açlýk sýnýrý ise %9,8 yükseldi.
Yýllýk veriler incelendiðinde 2014 yýlý
enflasyonunun %8,17 olarak açýklanmasýna
raðmen memurlarýmýzýn cebine yansýyan
enflasyonun çift haneli rakamlarý bulduðu
görüldü" dedi.
Yýlýn son ayýnda ortaya çýkan bu rakam-
larýn, kamu çalýþanlarýnýn 2014 yýlýný nasýl
kaybettiklerini bir kez daha gösterdiðini dile
getiren Gül, açýklamasýný þu ifadelerle
tamamladý:"Ar-Ge Merkezimizin yaptýðý
Asgari Geçim Endeksi Aralýk ayý sonuçlarý
ekonomik gerçekleri çarpýcý bir þekilde ortaya
koymuþtur. 2014 yýlýnda dört kiþilik bir ailenin
zorunlu harcamalarýnýn 403,25 TL arttýðý, yoksulluk sýnýrýnýn 174,45 TL yükseldiði ve açlýk
sýnýrýnýn ise 139,95 TL artýþ gösterdiði resmi
verilerle desteklenen araþtýrmamýz sonucunda
belirlenmiþtir. Kamu çalýþanlarýna 2014 yýlý
için yapýlan ve adýna tarihi baþarý denilen
toplu sözleþmede imzalanan 123 TL dikkate
alýndýðýnda, yaþanan bu atýþlar karþýsýnda
memur maaþlarýnýn gerçek anlamdaki erimesi
daha net olarak anlaþýlacaktýr. Dört kiþilik bir
aileyi geçindiren kamu görevlisinin 2014 yýlý
için zam adý altýnda aldýðý 123 liraya raðmen
yaptýðý harcamalardaki 403 liralýk artýþ,
memurlarýn 2014 yýlýný ortalama 280 TL zararla kapattýðýný ortaya koymaktadýr. Yaþanan bu
erime ortalama olarak maaþlarda %12,56'ya
denk gelmektedir. Türkiye Kamu-Sen'in
Aralýk ayý içerisinde yaptýðý ek zam eyleminde
talep ettiði %12 zam oranýnýn ne kadar haklý
ve bilimsel verilerle hesaplandýðý bir kez daha
kanýtlanmýþtýr. 2014 yýlý enflasyonunun
%8,17 olarak açýklanmasýna raðmen gerçek
enflasyonun çift hanelerde gezdiði su
götürmez bir gerçek olarak karþýmýzda
dururken, yetkililerin hala "Memurlarýmýzý
enflasyona ezdirmedik" açýklamalarý akýllara
zarardýr. Kamu çalýþanlarýnýn, 2014 yýlýný
büyük kayýplarla eksi hanelerde tamamladýðý,
bu kayýpta yetkili konfederasyonun payýnýn
çok büyük olduðu ve Hükümetin de
memurlarýn çilesini görmezden geldiði açýkça
bellidir." Haber Servisi
Samanyolu öðrencileri
yazar Cenk Enes'le buluþtu
Özel Çorum Samanyolu Liseleri'nin
davetlisi olarak Çorum'a gelen yazar
Cenk Enes Özer, kendine özgü tarzý ve bilim
kurgu eksenli romanlardan baþlayarak
öðrencileriyle söyleþide bulundu.Samanyolu
Liseleri edebiyat zümresi koordinesi ile
gerçekleþtirilen söyleþi, öðrenciler tarafýndan
ilgiyle karþýlandý.
Cenk Enes Özer;
Hizmetkâr Kim, Kara
Kutu Operasyonu,
Pindaros'un Kitabý,
Kýlýcýn Bekçileri, Þeytan
Severse, Sinova, Adelia
ve Süleyman adlý kitaplardan oluþan fantastik
roman serisiyle öðrencilerin karþýsýna çýktý.
Cenk Enes, programýn
akþamki bölümünde
ise, okul velilerine
"Karakutu
Operasyonu" kitabýndan hareketle televizyonun öðrenciler ve aile
üzerindeki olumsuz
etkileri üzerine faydalý
bir söyleþi gerçekleþtirdi. Yazar her iki
söyleþinin de ardýndan
kitaplarýný imzaladý.
Haber Servisi
Mahir ODABAÞI
OKUL KAZALARI ve ÇARESÝ - 4
*ÇOCUÐUN BAÞINA MERMER DÜÞTÜ
Milli Eðitim Müdürlüðü Sivil Savunma Uzmaný
[email protected]
''Isparta'daki bir ilköðretim okulunun bahçesinde ders
çalýþan 8 yaþýndaki çocuðun baþýna, okulun birinci katýnda
pencere kenarýnda bulunan, yaklaþýk 60 santimlik mermer
parçasý düþtü. Küçük çocuðun hayati tehlikesinin olduðu
bildirildi.
Öðrencinin annesi olayda ihmal söz konusu olduðunu
belirterek, ''Mermer düþerken baþka yere çarparak, oðlumun
baþýna isabet etmiþ. Bir de direkt gelseydi herhalde baþýný ikiye
ayýracaktý. Okul idarecilerinin bu tür konulara daha hassas
olmalarý gerekiyor'' dedi. (11.1.2011- sabah.com.tr)
Alýnacak ders:
Okullarýn pencereleri çok dikkat edilmesi gereken yerlerden
biridir. Özellikle anaokullarýnda, ilkokullarda, ortaokullarda
daha çok önem arz eder. Bazen pencere kaydýnýn düzenli olarak
sabitlenmemesi nedeniyle toptan düþmesi, bazen cam patlamasý, bazen de yýpranan mermerlerin düþmeleri yaþanmaktadýr.
Þakalaþýrken öðrencilerin düþmesi ise iþin ekstradýr. Çünkü
öðrenci öðrenciliðini yapacaktýr.
Bunun için öncelikle inþaat aþamasýnda gereken hassasiyet
gösterilmeli ve sonrasýnda da zaman zaman bina koruma ve
güvenlik amiri ve yardýmcýlarý tarafýndan görsel kontroller yapýlmalý varsa eksiklik gereði gecikmeden yapýlmalýdýr. Bununla
beraber öðrencilerin anlayacaklarý dilden, hayatýn içinden
örneklerle periyodik olarak bilinçlendirilmeleri gerekmektedir.
Ama maalesef ülkemizde yaþanan kazalar ekseriya ayný
kalýrken sadece mekanlar deðiþiyor. Bu da duyarlý insanlarý
derinden üzüyor…
*KAZAN PATLADI
Geçmiþ yýllarda bir ilimizde okulun kalorifer kazaný patlamýþ
ve iki öðrenci hayatýný kaybetmiþti. Soruþturma sonucunda, okul
müdürünün patlamadan önce kalorifer kazanýyla ilgili taleplerini ilçeye, ilçenin de Ýl'e yazdýðý ancak il 'de herhangi bir iþlem
görmediði belirlendi. Ölüm olayý olmasý nedeniyle zamanýn
yetkilileri çok sýkýntý çekti. En az 20 defa beni aradýlar. Sivil
savunma tedbirlerinin ne kadar önemli olduðu bir kez daha
ortaya çýktý. (Mehmet Polat - E. Sav. Sekreteri-2009)
Alýnacak ders: Kazan daireleri okullarýn, tüm kurumlarýn ve
apartmanlarýn en önemli riskli mekânlarýndandýr. En ufak ihmal
telafisi mümkün olmayan kazalara sebep olabilmektedir. Bu
nedenle öncelikle buralardan sorumlu olan personelin ehil
olmasý (ateþçi belgesinin bulunmasý), periyodik kontrol ve
bakýmlarýnýn aksatýlmadan yapýlmasý ve eksiklik varsa hiç vakit
geçirmeden telafi edilmesi (yada gerekiyorsa yakýlmamasý )
gerekmektedir.
Ýnterneti týkladýðýnýzda kalorifer kazanlarýnýn patlamasý olaylarýnýn azýmsanmayacak kadar çok olduðunu görüyoruz. Siz hiç
Japonya'da kalorifer kazaný patladý, elektrik kontaðýndan yangýn
çýktý, þu kadar kiþi öldü türü haber duydunuz mu? Ben duymadým.
*AKILLI TÜRK: II. Dünya savaþý sonrasý Almanya'da toplu
tasarruf baþlar. Herkese marketten bir ekmek verilir. Ancak
bizim akýllý Türk (!) 5 ekmek almýþtýr. Bunu nasýl becerdiðini
soran Alman'a : 'Gayet kolay. 5 markete uðrayýnca oldu' deyince güngörmüþ Alman: Demek onun için siz burada iþçi, biz
patron olduk der… Ne dersiniz? Alman haklý mý ne? ( yazar:
536 5681141)
*Sevdiðim söz: Âlimlere 'niçin öðretmediniz?' sorusu sorulmadan cahillere 'niçin öðrenmediniz?' sorusu sorulmayacaktýr.
(Hz Ali)
Eðitim Sen'den
kazada yararlanan
memurlara geçmiþ
olsun mesajý
Tokel'den
Karakaþ'a
tebrik
Eðitim Bir Sen Osmancýk Ýlçe Temsilcisi Mahmut Tokel kýsa bir süre önce
Osmancýk Atatürk Ortaokulu Müdürlüðüne
atanan Sakin Karakaþ'ý makamýnda ziyaret etti. Eðitim Bir Sen'in Osmancýk'ta yapmýþ olduðu çalýþmalar hakkýnda bilgilendirmelerde
bulunan Tokel "Sayýn Karakaþ bugüne kadar
görev yapmýþ olduðu bütün kurumlara katký
4
sunan ve farkýndalýk oluþturarak kurumu üst
seviyelere taþýyan ve bu manada kendini aþmýþ bir kardeþimiz. Kendisini bu göreve gelmesinden dolayý kutluyorum. Hiç þüphesiz
daha önceki görevlerinde olduðu gibi Atatürk
ortaokulunda da farký hissedilecektir" dedi.
Atatürk Ortaokulu Müdürü Sakin Karakaþ'ta
ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getire-
rek, "Sayýn Tokel sendikacýlýðý layýký ile yerine
getiren, düþünce ve renklere saygýsý ile dikkat
çeken ve farkýný her zaman hissettiren, okuyan ve okuduklarýný yaþayan örnek bir insan.
Bu baðlamda her zaman ve zeminde kendisini muhabbetle anmaktayýz. Ziyaretinden ziyadesi ile memnun kaldým" ifadelerini kullandý. Haber Servisi
Eðitim
Sen
Çorum
Þubesinden yapýlan açýklamada dün sabah kamu personelini taþýyan servis aracýnýn kazasý sonrasýnda yaralananlara
geçmiþ olsun dilekleri iletildi.
Açýklamada þu ifadeler
kullandý:
"Oðuzlar ilçesine giderken
servis aracýnýn þarampole
devrilmesi sonucu trafik kazasý meydana geldi. Trafik kazasýnda ilçede görev yapan
öðretmen, memur ve servis
þoförü olmak üzere 14 kiþi
yaralandý. Kaza, Sarmaþa mevkiinde sürücüsünün direksiyon
hakimiyetini kaybetmesi sonucu
kontrolden çýkarak þarampole
devrilmesi sonucu meydana
gelmiþtir. Yaralýlar Hitit Üniversitesi Eðitim ve Araþtýrma
Hastanesi acil servisinde tedavi
görmekte olup hayati tehlikeleri
bulunmamaktadýr. Eðitim Sen
Çorum Þubesi olarak kazada
yaralanan Oðuzlar Halk Eðitim
Merkezi Müdürü Mustafa Çýnar,
Halk Eðitim Merkezi Müdür
Yardýmcýsý Hüseyin Soner Eryaþ,
ilçedeki okullarda görevli öðretmenler Gökhan Turgut ,Elif Eski ,
Nizamettin Murat Bu, Sefa Kakis,
Tuðba Bal, Neslihan Gökþen,
Sedat Soba , Habibe Biber, Elif
Oruç,
Oðuzlar
Devlet
Hastanesinde görevli olduklarý
öðrenilen doktor Korhan Kanat
ile hemþire Burçin Umar ve
sürücü Faruk Akpýnar'a acil
þifalar diliyoruz." Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
14
OCAK 2015
ÇARÞAMBA
HABER
5
Üniversite-sanayi iþbirliði
kapsamýnda yeni bir proje
hayata geçiriliyor
Hitit Üniversitesi ile özel sektör arasýnda yeni bir
iþbirliðe daha imza atýlacak.
Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliði
Bölümü Öðretim üyesi Doç. Dr. Ýrfan Kurtbaþ, Çorum Blok
Tuðla A.Þ. ile ortak bir projeye imza attý. Çalýþmanýn
amacýnýn, çoðunlukla doðal yöntemlerle kurutulan tuðla ve
kiremitler için kurutma kinetiðini belirlemek ve uygun bir
kurutucu tasarýmý yapmak olduðu belirtildi.
Genellikle tuðla ve kiremit kurutmada kullanýlan tünel
tip kurutucu için optimum kurutma parametrelerinin belirleneceði bu çalýþmada, bu parametrelerin kurutma iþlemi
ve ürün kalitesi üzerine etkisi de incelenecek.
Projenin ortaðý Çorum Blok Tuðla A.Þ. Yönetim Kurulu
Baþkaný Mustafa Amasyalý'yý ziyaret eden Rektör Prof. Dr.
Reha Metin Alkan, tüm dünyada büyük pazar paylarýna
sahip ileri teknoloji üreten artýk ulusarasýlaþmýþ firmalarýn
ortak özelliðinin çok güçlü Ar-Ge'lere sahip olmalarý
olduðunu, ülkemizde 2002 yýlýnda özel sektörün Ar-Ge
harcamalarýndaki payýnýn
%30'larda iken, bugün %50'lere
yaklaþtýðýný ve bu oranýn
ABD'deki gibi, yani %60-65'lere
çýkmasý gerektiðini ifade ederek
sanayicilerle bu doðrultuda hep
birlikte çalýþma yapmak gerektiðini söyledi.
Üniversitelerdeki
akademisyenlerin bilimsel
altyapýlarý ile sanayicilerin
pratik alandaki tecrübelerinden
faydalanarak güçlü bir üniversite-sanayi iþbirliðinin oluþturulmasý ve bu iþbirliðinin sürdürülebilir þekilde devam
ettirilmesinin önemine dikkat çeken Rektör Prof. Dr.
Alkan, bu noktada dünyadaki en baþarýlý modelin teknokentler olduðunu da vurguladý. Yakýn bir zamanda Çorum
Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyete geçecek olan
Teknokentin bilginin ürün ve hizmete, ekonomik bir
deðere dönüþümünün en somut merkezlerinden biri olacaðýný ve katma deðeri yüksek, nitelikli Ar-Ge faaliyetlerine
ev sahipliði yapýlabileceðini ifade eden Rektör Prof. Dr.
Alkan, bu iþbirliklerinin artarak devam edeceðine olan
inancýnýn tam olduðunu kaydetti.
Üniversite ile yapýlan iþbirliðinden dolayý duyduðu
memnuniyeti dile getiren Çorum Blok Tuðla A.Þ. Yönetim
Kurulu Baþkaný Mustafa Amasyalý, yakalanan sinerji sonucunda çok daha baþarýlý çalýþmalarýn ortaya çýkacaðýný ifade
ederek, yapýlan iþbirliðinin hayýrlý olmasýný diledi. Haber
Servisi
Milletvekili Yýldýrým, Mahmut
Abbas'a çalýþmalarý anlattý
Demer, TEOG'da
Türkiye 1.likleri çýkarttý
Kasým ayýnda
yapýlan TEOG (Temel Eðitimden Ortaöðretime Geçiþ) sýnavlarýnda Demer Dershanesi 8.sýnýf öðrencilerinden Ceyda Güngör ve
Selin Yirci sýnavda sorulan 6 dersten toplam 120
sorunun 120'sini doðru
cevaplayarak Türkiye 1.sÝ
oldular.Demer Dershanesinde düzenlenen törende her iki öðrenciye de teþekkür plaketi
verildi.Programda konuþan Demer Dershanesi Müdürü Muharrem Özkan, Ýlkokul
4.sýnýftan beri öðrencileri olan Ceyda Güngör ve Selin Yirci'nin bu baþarýyý fazlasýyla
hak ettiklerini belirtip düzenli ve disiplinli
çalýþmanýn mükâfatýný aldýklarýný söyledi.
Özkan, öðrencilerin gösterdikleri baþarýdan ve Çorum'u Türkiye'de duyurduklarýndan dolayý Çorum halký adýna baþta kendilerine ve ailelerine, dershane öðretmenlerine
ve okul öðretmenlerine emeklerinden dolayý teþekkür ederek sözlerini tamamladý.
Yasin YÜCEL
YÖK'ten öðrencilere bahar
döneminde yatay geçiþ hakký
Cumhurbaþkaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn,
Türkiye'yi ziyaret eden Filistin Devlet Baþkaný
Mahmut Abbas'ýn onuruna verdiði akþam yemeðine
Türkiye Filistin Dostluk Grubu Baþkaný, AK Parti Teþkilat
Baþkan Yardýmcýsý ve Çorum Milletvekili Murat Yýldýrým
da katýldý.
Cumhurbaþkanlýðý Sarayý'nda önceki akþam gerçek-
leþtirilen yemekte Filistin Devlet Baþkaný Mahmut Abbas
ile de görüþen Dostluk Grubu Baþkaný Murat Yýldýrým,
konuk Devlet Baþkaný'na dostluk grubu olarak yaptýðý
çalýþmalara iliþkin bilgiler verdi.
Yemekte Suriye'den Türkiye'ye gelen göçmenler
arasýnda bulunan ve vatandaþlýk verilen Piyanist
TambiAsaadCimuk da bir konser verdi. Haber Servisi
SMMMO'dan Cüneyt Solak'a hayýrlý olsun
Çorum Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý
(SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým ve yönetim
kurulu üyeleri Çorum Vergi Dairesi Müdürlüðüne atanan
Cüneyt Solak'a hayýrlý olsun ziyaretinde bulundular.
Ziyarette konuþan Serbest Muhasebeci Mali Müþavirler
Odasý (SMMMO) Baþkaný Muzaffer Yýldýrým, "Bizler Serbest
Muhasebeci Mali Müþavirler Odasý olarak hizmet
verdiðimiz kurumlarýn baþýndan Maliye kurumu geliyor"
dedi.
Yýldýrým, "Bizler üzerimize düþen ne varsa sizlerin her
zaman yanýnýzdayýz. Hepimiz ayný amaca hizmet ediyoruz.
Saðlýklý bir vergi saðlýklý bir ödeme yapýlmasý için bizlerde
yanýnýzdayýz. Müdürümüzün yeni görevi hayýrlý olsun
görevinde baþarýlar diliyorum"
þeklinde konuþtu.
Çorum Vergi Dairesi Müdürü
Cüneyt Solak ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek
SMMMO Baþkaný Muzaffer
Yýldýrým ve yönetim kurulu
üyelerine ziyaretlerinden dolayý
teþekkür etti.
Solak, "Masanýn bu tarafýnda
biz diðer tarafýnda sizler varsýnýz.
Sizin desteðiniz bizim için çok
önemli aramýzda gönüllü bir þekilde uyum olmasý lazým. Ýnsanlarýn
vergi dairesinden kopuk olmamalarý için bizler buradayýz.
Vatandaþlarýmýzýn her konuda hizmetindeyiz" diyerek sözlerini tamamladý. Yasin YÜCEL
Yükseköðretim
Kurulu (YÖK)
Baþkaný Prof. Dr.
Yekta Saraç, 20142015 eðitim-öðretim yýlý bahar
döneminde öðrencilere yatay geçiþ
hakký verilmesi
yönünde karar
aldýklarýný açýkladý.
Saraç, "Yurt içindeki yükseköðretim programlarýna
kayýtlý öðrencilerin
baþvuru yapabilmesi için 2014 kontenjanýnýn yüzde yirmisine (yüzde 20) kadar
yatay geçiþ kontenjaný ayrýlabilecek." dedi.
YÖK'ten yapýlan açýklamada, 2014-2015
eðitim öðretim yýlý bahar döneminde
öðrencilere yatay geçiþ hakký verilmesi
konusunun, kurulda görüþülerek bu hakkýn
verilmesi yönünde karar alýndýðý belirtilerek, "Ara dönemde olunduðundan,
geçmiþte yaþanýlan aksaklýklarýn tekrar
yaþanmamasý ve yükseköðretim kurumlarýmýzýn kendi planlamalarýnda bir zaafiyet
meydana gelmemesi için bu konuda karar
yükseköðretim kurumlarýnýn yetkili
kurullarýna býrakýlmýþtýr." denildi.
Türkiye'deki yükseköðretim kurumlarý
diledikleri takdirde, sadece yurt içindeki
yükseköðretim programlarýna kayýtlý öðrencilerin baþvuru yapabilmesi için 2014 kontenjanýnýn yüzde yirmisine (yüzde 20)
kadar yatay geçiþ kontenjaný ayýrabilecekleri vurgulanan açýklamada, "Bundan sonra
bu konuda eðitim öðretim dönemi baþlamadan YÖK olarak karar almayý, yýl
ortasýnda ise bu kararý yükseköðretim
kurumlarýnýn kendilerine býrakmayý teamül
haline getirmek istiyoruz. Yükseköðretim
kurumlarýmýzýn bu gibi konularda tasarrufta
bulunabilmelerinin yolunu-tedrici olarakaçmanýn doðru olduðunu düþünmekteyiz."
denildi. Karara iliþkin detaylar, YÖK'ün
web sitesinin anasayfasýnda yer alan duyurular bölümünde "2014- 2015 Bahar
Dönemi Yatay Geçiþ Ek Madde 1
Uygulama Ýlkeleri" baþlýðý altýnda yer alýyor.YÖK Baþkaný Prof. Dr. Yekta Saraç ise
resmi sosyal medya sayfalarýnda yatay geçiþ
kararý ile ilgili þu paylaþýmlarý yaptý: "Ara
dönem, yani bahar döneminde öðrencilerimize yatay geçiþ hakký verilmesi konusunu
kurulumuzda görüþtük ve verilmesi
yönünde karar aldýk. Þu var ki ara dönem
olduðu için geçmiþte yaþanan aksaklýklarýn
yine yaþanmamasý ve yükseköðretim
kurumlarýmýzýn kendi planlamalarýnda bir
zaafiyet meydana gelmemesi için bu konuda kararý yükseköðretim kurumlarýnýn yetkili kurullarýna býraktýk. Türkiye'deki yükseköðretim kurumlarý diledikleri takdirde,
sadece yurt içindeki yükseköðretim programlarýna kayýtlý öðrencilerin baþvuru
yapabilmesi için 2014 kontenjanýnýn yüzde
yirmisine (yüzde 20) kadar yatay geçiþ kontenjaný ayýrabilecekler."
TEK
YILDIZ
2
14
OCAK 2015
-Panel Çit
-Dikenli Tel
-Jiletli Tel
-Bahçe Kapýlarý
HABER
TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA
PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR
ÜRÜNLERÝMÝZ
-PVC Kaplý Tel Örgü
-Beton Direk
ÇARÞAMBA
Ödeme
Kolaylýðý
Firmamýz tüm kredi
kartlarýna ödeme
kolaylýðý yapmaktadýr.
Ürün montajý için
uzman personelimiz
bulunmaktadýr.
AK-KARYA
TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK
6
Mevlid Kandiliniz Kutlu olsun.
Ücretsiz
Keþif
Firmamýz tüm
müþterilerimize hiç bir
ücret talep etmeden
ücretsiz keþif hizmeti
veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz.
www.akkaryatel.com
Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM
Adres:
Tel: 0364 202 04 04 - Gsm: 0531 993 43 34 - Gsm: 0532 404 45 97 - Gsm: 0546 796 96 97
Mail [email protected]
Küçük Sanayi
25 Cadde No:78
ÇORUM
CAN DOSTU SPOR ve
SAÐLIK MERKEZÝ
"112'lerde taþeronlaþma çalýþma
huzuru ve barýþýný bozar"
Türk Saðlýk Sen Çorum Þube Baþkaný Fatih Gök,
Saðlýk Bakanlýðý'nýn 112 Acil saðlýk hizmetlerinde
hizmet alýmý yöntemiyle þoför istihdamý yapacaðýný
ve 112 Acil saðlýk hizmetlerindeki çalýþma þeklini yeniden
düzenleyeceði ile ilgili bir yazýyý Ýl Saðlýk Müdürlüklerine
gönderdiðini dile getirerek, "Bahse konu yazýdaki düzenlemelerin hayata geçmesi ile 112 acil saðlýk hizmetlerinde
taþeronlaþma bir istihdam modeli olarak benimsenecek,
bu çaðdaþ kölelik sistemi ile
çalýþma huzuru ve barýþý zarar
görecektir" dedi.
"Türkiye
Cumhuriyeti
Devleti sosyal bir hukuk devletidir. Devletimizin en üst
hukuk normu Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýdýr" diyen
Fatih Gök,
"Anayasanýn
128.maddesine göre de:
"Devletin, kamu iktisadî teþebbüsleri ve diðer kamu tüzel kiþilerinin genel idare
esaslarýna göre yürütmekle
yükümlü olduklarý kamu hizmetlerinin gerektirdiði aslî ve
sürekli görevler, memurlar ve
diðer kamu görevlileri eliyle
görülür." Yukarýda bahse konu Anayasa hükmü ortadayken, 112'lerde taþeron istihdamýný çözüm olarak düþünenler, ya 112 hizmetlerini
devletin asli ve sürekli görevleri arasýnda kabul etmemekte ya da Anayasayý ihlal ettiklerini bilmemektedirler. Yukarýdaki seçeneklerden hangisi gerçekse þüyuu vukuundan beter bir durum vardýr.
Ambulanslarda görevlendirmek üzere hizmet alýmý
yöntemiyle 4 bin þoför taþeron çalýþan olarak istihdam
edilmek istenmesi kabul edilemezdir. 112'lerde kadrolu
þoför sayýsý toplam 1200'dür. Bu sayýnýn 3.3 katýna yakýn
bir sayýda çalýþanýn taþeron olarak sistemin içine dahil etmenin anlamý belli bir süre içinde özele devredilen kamu
kuruluþlarý gibi 112'leri de özelleþtirmektir. Dün ambulanslar için ihale çýkarýlmýþtý. Bugün þoförler taþeron oluyor. Yarýn bir sonraki adým tümüyle özelleþtirme ve kamu
çalýþanlarýnýn görevlerine son verme olacaðý da açýktýr.
Hiç þüphesiz ki 112 Acil Saðlýk Hizmetlerinde personel
eksikliði vardýr. Fakat bu eksikliðinin giderilmesi için getirilecek çözümün; adýnýn Çalýþma Bakanýnýn tabiri ile
çaðdaþ kölelik diye tarif edilen taþeron çalýþtýrma olmasý
kabul edilemezdir. Ülkemizde, meydana gelen iþ facialarý yüzlerce insanýmýzýn canýna mâl olmuþ, ocaklar sönmüþtür. Özellikle 2014 yýlýnda Soma ve Ermenek'te meydana gelen maden ocaðý facialarý, inþaatlardaki asansör
kazalarý iþ güvenliðini tekrar ülke gündeminin birinci sýrasýna yerleþtirmiþti. Kazadan öte bir ihmal sonucu cinayete dönüþen bu facialar gerek bilim adamlarý, gerekse sendikalar tarafýndan taþeronlaþmanýn geldiði noktalara iþaret edilmiþtir.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti Anayasasýnýn 2.maddesinde tarifini bulan sosyal bir hukuk devletidir. Anayasanýn 128. Maddesi de kamu hizmetlerinin kamu çalýþaný
vasýtasýyla yürütülmesini
öngörmektedir. En azýndan biz öyle biliyoruz.
Þimdi bu hüküm Anayasa'da dururken, 112'lerin
taþeron çalýþma þekline
geçmesi Anayasamýza aykýrýdýr. Eðer bu ülke hukuk
devleti ise en üst hukuk
normu olan Anayasa'nýn
ihlali, ülkenin hiçbir derdine çare olamaz" þeklinde
kaydetti.
112 Acil Saðlýk Hizmetlerinde, personel ihtiyacý
için yapýlacak iþin, KPSS
sonuçlarýna göre 657 sayýlý
Devlet Memurluðu güvencesine sahip bir þekilde
personel istihdam etmek
olduðunu dile getiren Gök,
"Çaðdaþ bir yönetim anlayýþýnda, idare edenler, idare ettikleri iþyerinde bir tasarruf uygulayacaklarý zaman onlarýn da fikir ve düþüncelerini almalarý gerekFatih Gök
mektedir. Ben böyle istiyorum, böyle olacak demenin
yanýnda yönetiþim anlayýþýný benimseyen bir yönetim
þekli daha makul olacaktýr. Yaklaþýk yirmi senedir süre gelen çalýþma þekline göre, sosyal hayatýný ayarlayan; evini,
çocuðunun okulunu çalýþma þekline göre düzenleyen 112
çalýþanlarýnýn, kurmuþ olduklarý hayat düzenini alt üst
edecek bir çalýþma sistemi üzerinde ýsrar etmek kimseye
bir þey kazandýrmayacaktýr.
Çalýþma þekli üzerinde yapýlacak olan deðiþiklikler,
personelin de görüþü alýnarak ve gerekçeleri de anlatýlarak ortak bir akýlla, çözüm bulunmasý hem daha akýllýca
olacak hem de çalýþanlarýn moral ve motivasyonunu
olumlu yönde etkileyecektir.
Türk Saðlýk-Sen olarak kamuda taþeronlaþmaya, devletin yürütmesi gereken asli iþlerin taþeron çalýþanlara
gördürülmesine her zaman karþý çýktýk ve karþý çýkmaya
devam edeceðiz. 112'lerde yapýlmak istenen bu düzenleme ile ilgili de hukuki giriþimlerde bulunacaðýz. 112'lerin
taþeronlaþmasýnýn önüne geçeceðiz" þeklinde kaydetti.
Haber Servisi
Özþen Otomotiv hizmetiçi
eðitime önem veriyor
1999 yýlýndan
bu yana Otogaz
montajý yapan
Özþen Otomotiv
Landi Renzo Bölge
bayisi olarakta 2005
yýlýndan beri faaliyetlerini sürdürüyor.
Otomobillere LPG
montajýný eðitimli
Otogaz montajý
alanýnda uzman
teknik eleman kadrosuyla ve son teknoloji
ürünü ekipmanlarla
yapan firma müþterilerine kaliteli hizmet veriyor.
Servis Müdürü Murat Hasdemir, düzenlediði basýn toplantýsýnda çalýþmalarý hakkýnda bilgi verdi.
"Müþteri servise ne için gelir, beklentileri
nelerdir? Bu konuda servis çalýþanlarýna
verdiðim eðitimlerle müþterilerimize daha
kaliteli hizmet sunmaktayýz. Eðitim þart"
diyen Murat Hasdemir, teknik konuda
mekanik ve elektrik, elektronik olmak üzere
tüm personel ve teknik kadroyu servis içi
eðitimle yaptýðýmýz iþin en kalitelisini yapma
ve diagnoztik yöntemler ile arýza tespiti
konusunda baþarýlara imza attýklarýný söyledi.Bahadýr YÜCEL
TEK
YILDIZ
2
14
OCAK 2015
ÇARÞAMBA
HABER
7
Candan, Sosyal Bilimler
öðrencilerinin konuðu oldu
Belediye Baþkan Yardýmcýsý ve Türkiye Dil ve Edebiyat
Derneði (TDED) Çorum Þube Baþkaný Turhan Candan,
Özejder Sosyal Bilimler Lisesi'nin ilk konuðu oldu. Candan,
öðrencilere TDED ve Çorum Belediyesi çalýþmalarý hakkýnda bilgiler verip, geleceðe dair tavsiyelerde bulundu.
Okul Müdürü Necmettin Ünal, konferansýn açýlýþýnda
yaptýðý konuþmada Sosyal Bilimler Lisesi olarak henüz yeni
bir okul olduklarýný, öðrencilerin sosyal ve kültürel etkinliklerle daha donanýmlý hale gelebilmeleri için çeþitli etkinlik-
ler düzenlemeye baþladýklarýný söyledi.
Kariyer Günleri'nin ilk konuðunun Turhan
Candan olduðunu ifade eden Ünal,
"Turhan Candan bey bizlere, okulumuza,
öðrencilerimize önemli katkýlar saðladý.
Kütüphanemize
kitap
hediye
etti.
Kendisine müteþekkiriz" diye konuþtu.
"Bir Hikâyem Olacak" konu baþlýðý ile
yaptýðý sunumda geleceðin sosyal bilimcilerine yönelik konuþan Belediye Baþkan
Yardýmcýsý ve TDED Þube Baþkaný Turhan
Candan, öðrencilerden geleceðin edebiyatçýlarý, gazetecileri, köþe yazarlarý, siyaset
bilimcileri ve hukukçularý olarak bahsetti.
Sosyal Bilimler Lisesi'nin öneminden
bahseden Candan, "Arkadaþlar, geleceðe
þimdiden hazýrlanmalýsýnýz. Kendinize bir
yol çizin. Edebiyatçý olmak istiyorsanýz
kendinize bir edebiyatçýyý, gazeteci olmak
istiyorsanýz iþin çok iyi yapan bir gazeteciyi,
bir roman yazarý olmak istiyorsanýz çok
sevdiðiniz bir romancýyý örnek alýn ve bu
yönde çalýþmalar yürütün" dedi.
TDED Çorum Þubesi'nin kurs çalýþmalarýndan da bahseden Turhan Candan,
"Ýstediðiniz þair ve yazarlarý sizlerle buluþturabiliriz. Yeter ki sizler okuyun, yazarlarla tanýþmak isteyin. Sizler geleceðimizin
teminatý olan gençlerimizsiniz. Sizlerin iyi
yetiþmesi için bizim üzerimize düþen her
neyse yapmaya hazýrýz" þeklinde kaydetti.
Öðrencilerin sorularýný cevaplayan
Turhan Candan, öðrencilere ezberinde bulunan Erdem
Bayazýt'tan Sana, Bana, Vatanýma ve Ülkemin Ýnsanlarýna
Dair adlý þiiri okudu.
Okul Müdürü Necmettin Ünal ve Okul Aile Birliði
Baþkaný Eralp Armakan günün anýsýna Turhan Candan'a
çiçek takdim etti. Candan da öðrencilere Mehtap Altan'ýn
Ýmgenar Sokaðý adlý kitabý hediye etti.
Haber Servisi
Baþkan Þen'den Uslu'ya teþekkür
Verem'de erken
teþhis önemli
Platin Saðlýk
Kolejinde "Verem
Savaþ"
konulu
seminer verildi.
Okulun konferans
salonunda yapýlan seminere konuþmacý olarak
Verem
Savaþ
Dispanseri Doðrudan
Gözetimle
Tedavi
Sorumlusu
Saðlýk
Memuru Riza Þahin
katýldý.
Riza Þahin, seminerde
verem
hastalýðýnýn ne olduðu
veremden korunmanýn
yollarý, verem hastalýðýn belirtileri, veremin
vücudu nasýl etkilediði ve verem aþýsýn ne
zaman yapýlmasý gerektiði gibi konularda
bilgiler verdi.
Konu hakkýnda konuþan Þahin Verem
hastalýðýnýn bulaþma yollarýný ve belirtilerini, hastalýktan korunma yollarýný þu þekilde
sýraladý:
"Hastalýk taþýyanlardan uzak durulmasý,
onlarýn eþyalarýnýn kullanýlmamasý, dengeli
ve saðlýklý beslenilmesi, sigara içilmemesi ve
içilen
ortamlarda
bulunulmamasý,
yaþadýðýmýz yerlerin temiz tutulmasý ve
sürekli havalandýrýlmasý, ortamýn güneþsiz
býrakýlmamasýdýr.
Verem günümüzde
korkulacak bir hastalýk olmaktan çýkmýþ
yapýlan týbbi müdahalelerle iyileþme
anlamýnda yüzde yüz tedavi edilebilen bir
hastalýk haline gelmiþtir. Erken teþhis son
derece
önem
arz
etmektedir.
Düzenlediðimiz bu etkinlikle farkýndalýk
oluþturmak anlamýnda çocuklarýmýza bu
hastalýðý tanýtmaya çalýþtýk. Unutulmamalý
ki, toplumumuzun geleceðini oluþturacak
olan gençlerimizin bu konularda bilgi sahibi
olmalarý, geleceðimiz açýsýndan hayati
önem arz etmektedir." Haber Servisi
Uslu, Polis Meslek
Okulu için destek istedi
Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen, Anadolu Lisesi
Müdürü Halil Dað ve Okul Aile Birliði Baþkaný Hasan
Basri Aksoy Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri
Salim Uslu'yu ziyaret ettiler. Eðitim konularýnýn görüþüldüðü ziyarette Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen "Desteklerinizle ilçemize kazandýrýlan çöp toplama aracýndan sonra
çöp konteynýrlarý için de 50 bin TL ödenek müjdesini verdiniz teþekkür ediyoruz" dedi.Salim Uslu ise, "Her alanda olduðu gibi eðitim kurumlarýmýzýn fiziki alt yapýsýný günden
güne daha iyiye taþýyoruz. Bizler devlet olarak hazýrladýðý-
mýz nezih, günümüze yakýþýr modern binalarýmýzý hizmete
sunuyor, sizlerde, size emanet edilen çocuklarýmýzýn ahlaki
deðerlere uygun bir þekilde eðitiyorsunuz. Fiziki þartlarýn
oluþturulmasý oldukça önem arz etmektedir. Ancak fiziki
þartlardan çok eðitim sisteminin kalitesi ve nitelikli eðitimciler geleceðe yön verecektir. Geçtiðimiz yýl Kargý Anadolu
Lisemizden mezun olan öðrencilerimizin yüzde 80'nin lisans düzeyinde yerleþmiþ olmasýndan dolayý sizleri de tebrik ediyor, baþarýlý çalýþmalarýnýzýn devamýný diliyorum"
þeklinde kaydetti. Haber Servisi
Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu,
Emniyet Genel Müdürü M. Celalettin Lekesiz'i ziyaret
ederek, Çorum'un önceliklerini ve taleplerini iletti.
Ziyarette, Kargý Belediye Baþkaný Zeki Þen'de bulundu.
Uslu ziyarette yaptýðý konuþmada, "Amasya ve özellikle
Hatay Valiliði dönemlerinde zor koþullarda baþarýlý görev yaptýðýnýzý biliyoruz. Ayný þekilde Emniyet Genel Müdürlüðü
görevinizde de baþarýlý hizmetler yapacaðýnýza inanýyoruz.
Göreviniz tekrar hayýrlý uðurlu olsun" dedi.
Emniyet Genel Müdürü Celalettin Lekesiz'e Çorum Polis
Meslek Okulu Projesi sürecinde gelinen son nokta hakkýnda
bilgiler veren Uslu, "Polis Meslek Okulumuzla ilgili süreci Ýl
Özel Ýdaremiz takip ediyor. Proje safhasý tamamlanmak üzere
yapýmý için yatýrým sürecinin hýzlandýrýlmasý konusunda
desteklerinizi bekliyoruz. 15 milyon TL'lik yatýrým yaparak
Çorum'a kazandýrýlan Ýl Emniyet Müdürlüðü hizmet binamýz
tamamlanmak üzere. Yatýrým programýna teklif ettiðimiz Çevik
Kuvvet Þube Müdürlüðü hizmet binasý, Kapalý Spor Salonu,
Uðurludað, Kargý, Mecitözü ilçe Emniyet Amirliði ve Polis
Merkezi Amirlikleri ile Uðurludað Polis Lojmanlarý taleplerimizle ilgili de desteklerinizi bekliyoruz" þeklinde kaydetti.
Lekesiz ise ziyaretten duyduðu memnuniyeti dile getirerek,
"Talepleriniz ve önceliklerinizi dikkate alarak konularý deðerlendireceðiz. Emniyet Teþkilatýmýzý günümüz imkânlarýna göre
fiziki ortam ve teçhizatýný yeniliyoruz. Yeni Ýl Emniyet
Müdürlüðü binamýzda hayýrlý olsun. Diðer taleplerinizi inceleyip en kýsa zamanda size döneceðiz" ifadelerini kullandý.
Haber Servisi
TEK
YILDIZ
2
14
OCAK 2015
ÇARÞAMBA
YAÞAM
8
Ýþitme kaybýndan sonra biyonik
kulakla hayata tutundu
42 Yýl
Ýki adam yolun iki tarafýndan birbirlerine doðru yürüyolarmýþ. Ýkisi de diðerinin
sað ayaðýný sürüyerek
geldiðini farketmiþ ve karþý
karþýya geldiklerinde
birbirlerine bakmýþlar...
Önce biri sað ayaðýný iþaret
ederek þöyle demiþ:
- Vietnam, 42 yýl önce...
Bunun üzerine diðeri de
kendi sað ayaðýný iþaret etmiþ:
- At pisliði 20 adým geride.
19:55
Yerli Dizi
Kelime Avý
Günün Sudoku Bulmacasý
Türkiye’de her 100 binde 5 ilâ 20 kiþi
arasýnda sebebi bulunamayan ani iþitme
kaybý oluyor. Son maðdurlardan biri 57
yaþýndaki Faruk Hamutçu oldu. Duymak
için denemediði tedavi yöntemi kalmayan
hastaya biyonik kulak takýldý. Oðlu
Kayhan Hamutçu, babasýnýn psikolojik
sýkýntýlarla karþýlaþtýðý bir dönemde, biyonik kulakla hayata tutunduðunu söylüyor.Önce sol kulaðýndaki iþitmeyi tamamen
kaybeden Faruk Hamutçu, geçen haziran
ayýnda bir sabah kalktýðýnda sað kulaðýnýn
da duymadýðýný fark etti. Hastaneye
kaldýrýlan Hamutçu’ya ani iþitme kaybý
teþhisi konularak ilaç tedavisi baþlandý.
Ani iþitme kaybý için hiperbarik oksijen
tedavisi de uygulanan Hamutçu’nun
iþitmesi geri gelmedi. Bundan da sonuç
alýnmayýnca taburcu oldu. 57 yaþýna kadar
duyup bir anda iþitmesini kaybetmesi onu
karanlýða itti ve psikolojik sorunlar yaþamaya baþladý. Hamutçu, bu kez iþitme
cihazý kullandý. Ancak iþitme cihazý da
fayda vermedi.Biyonik kulaktan haberdar
olan Hamutçu, Turgut Özal Üniversitesi
Týp Fakültesi Kulak Burun Boðaz
Servisi’ne baþvurdu ve tedavisine baþlandý.
Bu sürecin ardýndan Hamutçu biyonik
kulak ameliyatýna alýndý. Koklear implantýn (biyonik kulak) iç ve dýþ parçalarýnýn
takýlmasýyla duymaya baþladý. Bu yöntemle sesleri duymasý saðlanmýþtý fakat bun-
larýn anlam kazanmasý için eðitim almasý
gerekiyordu. Hamutçu’nun gayretleri ile 1
ay sonra kýsmi, 3 ay sonra ise orta düzeyde
ilerleme gözlendi. Halen çalýþmalara
devam eden hastanýn yaklaþýk 1 yýl sonunda normal iletiþim becerilerini kazanacaðý
düþünülüyor. Oðlu Kayhan Hamutçu,
‘Psikolojik sorunlar baþ göstermeye
baþlamýþken biyonik kulakla babam hayata tutundu.’ diyor.Ani iþitme kaybýnýn
yüzde 75’i 40 yaþ üstünde görülüyor
Hastanýn tedavisini sürdüren Turgut
Özal Üniversitesi Hastanesi uzman odyologlarýndan Selim Ünsal, ani iþitme kaybýnýn çoðunlukla damarsal veviral nedenlerle ortaya çýktýðýnýn düþünüldüðünü
ifade ediyor.
Ünsal, “Her yaþta görülebilen rahatsýzlýðýn yüzde 75’i 40 yaþ üstünde ve tek
taraflý gerçekleþiyor. Ýþitme kaybý, aniden
ya da birkaç gün içinde yerleþiyor ve hasta
yüzde 70-85 çýnlama yaþýyor. Bazý hastalar
basýnç ya da dolgunluk hissinden yakýnýyor.” diyor. Ünsal ani iþitme kaybýnda
vakalarýn büyük kýsmýnýn sebebinin
bilinemediðini, rahatsýzlýðý yaþayan her
hastanýn doktora görünmesi ve yatak istirahatinde tutulmasý gerektiðini ifade ediyor. Ünsal, hastalara tuzsuz, karbonhidrat
ve yað bakýmýndan kýsýtlý diyet uygulanmasý, alkol ve sigaranýn yasaklanmasý
gerektiðini belirtiyor.
Diriliþ Ertuðrul
Moðollarýn baskýlarýyla bunalan Kayýlar, yurt bulamadýklarý için Selçuklulara ait yayladan göç edememiþlerdir. Kýþ ve kýtlýk obayý esir almýþtýr. Süleyman
Þah’ýn büyük oðlu Gündoðdu, toyda Halep’e gitmeyi
önerir. Bu teklif kabul görür. Herkes Süleyman Þah’ýn
kararýný beklemektedir: Halep’e gidecek elçi kim olacaktýr? Alpleri ile ava giden Ertuðrul, Müslüman bir
aileyi Haçlýlarýn elinden kurtarýp obaya getirir.
Kurtardýðý ailenin kýzý Halime, Ertuðrul’un kalbine
bambaþka bir ateþ düþürürken obanýn bu yeni misafirleri ateþten bir çember içinde hayat mücadelesi veren
Kayýlarý daha büyük bir tehdidin kucaðýna atacaktýr.
20:00
Yerli Dizi
Yýlanlarýn Öcü
Bayram, artýk yaþadýklarýnýn yükünü taþýyamayan
ve kendini uçurumdan atmak isteyen Fatma’yý
bulur. Fatma, Bayram’a kavuþmanýn mutluluðunu
yaþayamadan Kamuran gelir. Bayram yaþananlardan sonra Hüsnü’ye baþkaldýrarak Fatma’ya
hemen oradan gitmeyi teklif eder. Fatma ise
Kamuran ile yaptýðý anlaþma nedeniyle Bayram’la
gidemez. Olaylarý ateþleyecek olan da bu anlaþmanýn ne olduðudur. Haceli’nin Fatma’yý, Hüsnü
ve Remziye’nin akýl vermesi ile kaçýrdýðý ortaya
çýkar.
Çocuklarýn kitap sevgisi
Fuarda baþlar
Sudoku Bulmacanýn
Çözümü
Kelime Avý Bulmacanýn
Çözümü
Kitap okuma alýþkanlýðýnýn temeli kitapla arkadaþ olmakla baþlýyor. Zambak
Yayýnlarý
Ürün
Müdürü
Mehmet
Karagöllü, bu arkadaþlýðýn pekiþtiði önemli bir faaliyet olarak fuarlarý öneriyor.
Karagöllü, “Ýçeriði yaþýna uygun
olmayan kitaplar, çocuk-kitap iliþkisini
olumsuz etkiler. Çünkü kitap ve çocuk
ortak bir dil konuþamazlar. Bu nedenle
kitap alýrken bir rehber eþliðinde ve tavsiye
üzerine alýnmalý.” diyor. Kitaplarýn
çocuðun kelime hazinesini de geliþtireceðini söyleyen Karagöllü, “Çocuklarýn
kitapla tanýþmasý, kitaba dokunmasý için
kitap fuarlarýna katýlmaya özen gösterilmeli. Çocuðunuzla geçireceðiniz bu vakit,
onlarýn kitaplarý sevmesini saðlayacak.”
diye konuþuyor.
21:30
Sinema
Dev Yaratýklar
Kaliforniya kýyýlarý, eski çaðlardan kalma
mega yaratýklar olan dev bir köpekbalýðý ve
dev bir ahtapotun rekabetine sahne olmaktadýr. Bu savaþ, insanoðlunun aklýnýn alamayacaðý kadar zorlu ve büyüktür. Ne yazýk
ki bir grup insan, tam da bu savaþýn ortasýnda yer almaktadýr.Oyuncular : Deborah
Gibson, Lorenzo Lamas, Vic Chao, Jonathan
Nation, Mark Hengst
Yönetmen : Jack Perez
ETLÝ MÝLFÖY
II. Mehmed
27 Receb 835 (30 Mart 1432)
Pazar günü þafak vaktinde, devletin
baþkenti olan Edirne'de, II.
Murat'ýn dördüncü[8] oðlu olarak
dünyaya geldi. Annesi Hüma
Hatun, tarihçi Babinger ve yazar
Lord Kinross’a göre gayrimüslim
bir köledir. Yine Babinger'e göre,
ölümünden
sonra
Acem
efsanelerindeki
cennetkuþu
hümadan esinlenilerek Hüma
Hatun olarak adlandýrýlmýþtýr.[
Mehmed iki yaþýna kadar
Edirne'de kaldýktan sonra 1434’te
sütninesi ve küçük aðabeyi
Alâeddin Ali ile birlikte 14 yaþýndaki büyük aðabeyi Ahmed’in Rum
sancakbeyi olduðu Amasya'ya gönderildi. Burada aðabeyi Ahmed'in
erken yaþta ölmesi üzerine
Mehmed altý yaþýnda Rum sancakbeyi oldu (Ýnalcýk'a göre þüpheli).
Diðer aðabeyi Alâeddin Ali ise
Manisa'da Saruhan sancakbeyi
oldu. Ýki yýl sonra babalarý II.
Murat'ýn talimatýyla iki kardeþ yer
deðiþtirdiler ve Mehmed Saruhan
sancakbeyi oldu.
Mehmed’in eðitimi için babasý
çeþitli hocalar görevlendirdi. Ancak
zeki olduðu kadar hýrçýn bir çocuk
olan Mehmed’in eðitilmesi kolay
olmadý. Sonunda babasý heybetli ve
otoriter bir alim olan Molla
Gürani’yi görevlendirdi. Anlatýlana
göre Murad, Gürani'ye bir deðnek
vermiþ ve Mehmed itaatsizlik ederse kullanmasýný söylemiþti. Molla
Gürani Mehmed’e, dersini dikkate
almayan bir öðrencinin hocasý
tarafýndan dövülmesi ile ilgili edebi
bir cümleyi inceletmiþ, Mehmed
durumun ciddiyetini kavrayarak
eðitimine
önem
vermeye
baþlamýþtýr.Þehzade Mehmed'in
medrese kökenli hocalarýnýn yaný
sýra bilgi edindiði Batýlý þahsiyetler
de bulunmaktaydý.
Malzemeler
1 Su Bardaðý Sývý Yað
1 Adet Soðan
1/2 Kg Kuþbaþý Et
1 Çorba Kaþýðý Salça
1 Bardak Su
1 Tatlý Kaþýðý
Karabiber
12 Adet
Milföy
Hamuru
1 Adet
Yumurta
Sarýsý Tuz
Yemeðin Tarifi
Bir tencereye 1 su
bardaðý sývý yaðý koyun. 1
Adet soðaný yemeklik
doðrayýn. Yaðýn içinde soðanlarý pembeleþinceye kadar
kavurun. Ýçine yarým kg.
kuþbaþý eti atýp, kavurun.
Daha sonra tencerenin
kapaðýný kapatýn. Kýsýk ateþte
etleri kendi suyuyla piþirin. 1
çorba kaþýðý salça 1 su bardaðý
su, 1 tatlý kaþýðý karabiber ve
yeterli miktarda tuzu ilave
edin. Etler iyice piþince bir
kenarda soðumaya
býrakýn.
Milföylerin
birine bardakla
yuvarlak þekil
verin. Ýkinci
milföye simit
þekli verip birinci milföyün üzerine koyun. En üste
de bir fýrça yardýmýyle
yumurta sarýsý sürüp önceden
180 derece ýsýtýlmýþ fýrýnda
kýzartýn. Milföyler sararýnca
fýrýndan çýkarýn. Ortalarýna
hazýrladýðýnýz etleri koyun.
Daha sonra milföyleri tekrar
fýrýna verip birkaç dakika daha
fýrýnda tutun.
Aþk þeriatý, bütün dinlerden ayrýdýr.
Aþýklarýn þeriatý da Allah'týr, mezhebi de.
Hz.Mevlana
07:00 Afacan Beþli
08:45 2. Sayfa
10:40 Dudaktan Kalbe
12:30 Öðle Haberleri
12:50 Derya’nýn Dünyasý
15:00 Dudaktan Kalbe
16:40 Dolu Dolu Anadolu
17:40 Gagguk
18:15 Ana Haber
19:30 Spor Bülteni
19:45 Tehlikeli Çýkmazý
21:30 Dev Yaratýklar
23:15 Bunu Konuþalým
08:00 Yasemince
09.30 Þehit’in Annesi
11.30 Aliye
12.50 Telgrafýn Telleri
14.40 Ebru Yaþar’la
Her Gün
16.00 Kumarbazýn Karýsý
17.50 Ana Haber
18.50 Elif
Yerli Dizi
20:00 Romeo Ölmeli
21:50 Haber Saati
22:50 Türk Filmi
02:30 Bu Tarz Benim
04:30 Dila Haným
07:00 Pis Yedili
08:00 Ayý Kardeþler
08:30 Pepee
09:00 Show Dünyasý
10:00 Her Þey Dahil
12:00 Nursel’in Mutfaðý
13:00 Bu Tarz Benim
16:00 Evleneceksen Gel
19:00 Ana Haber
20:00 Yýlanlarýn Öcü
23:15 Büyük Risk
04:45 Denize Hançer Düþtü
06.00 Geniþ Aile
08.30 Acemi Cadý
10.00 Akasya Duraðý
12.00 Çok Güzel
Hareketler Bunlar
15.00 Evim Þahane
17.15 Arka Sokaklar
Yerli Dizi
18:50 Koca Kafalar
19.00 Ana Haber
20:00 Poyraz Karayel
23:15 Hayat Yolunda
08.30 Böyle Bitmesin
10.25 Beni Böyle Sev
13.00 Haber
13.35 Küçük Hanýmefendi
15.10 Hayat Yokuþu
Yerli Dizi
16.15 Zengin Kýz
Fakir Oðlan
18.20 Yoldaki Haber
19.00 Ana Haber Bülteni
19:55 Diriliþ Ertuðrul
23:00 Sen Olsan
Ne Yapardýn?
09:10 Maceracý
10:40 Ayna
12.15 Dizi Filmm
13.20 Ritmini Arayan
Kalpler
14:45 Yetim Gönüller
15:30 Beþinci Boyut
Yerli Dizi
16:45 Beþinci Boyut
18.00 Ana Haber Bülteni
19:00 Ýki Dünya Arasýnda
21:00 Yetim Gönüller
23:00 Sungurlar
TEK
YILDIZ
2
13
OCAK 2015 SALI
HABER
9
Bireysel kredi ve kredi kartý borcunu
ödemeyen 3 milyon kiþi takipte
Bireysel kredi veya kredi kartý borcundan
dolayý yasal takibi devam eden kiþilerin sayýsý,
Kasým ayý itibarýyla 89 bin arttý. 2009'dan
bugüne hâlâ yasal takipte olan kiþi sayýsý 2,9
milyon olarak gerçekleþti.
Türkiye Bankalar Birliði (TBB) Risk
Merkezi, aylýk, yýllýk ve bütün dönem verilerini kiþi bazýnda tekilleþtirilme yaparak, Negatif
Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartý Kasým
Ayý Raporu'nu yayýnladý. Rapora göre, birey-
sel kredi borcundan dolayý yasal takibe intikal etmiþ kiþi sayýsý, geçen yýlýn
ilk 11 ayýna göre yüzde 2 artarak 611
bine, bireysel kredi kartý borcundan
dolayý yasal takibe intikal etmiþ kiþi
sayýsý ise yüzde 11 artýþla 947 bine
yükseldi. Buna göre bireysel kredi
veya bireysel kredi kartý borcundan
dolayý yasal takibe girmiþ tekilleþtirme
yapýlmasýyla hesaplanan toplam kiþi
sayýsý, geçen yýlýn ayný dönemine göre
yüzde 6 artýþla 1,2 milyon oldu.
2009'dan bugüne bakýldýðýnda,
bireysel kredi veya bireysel kredi kartý
borcundan dolayý yasal takibe girip
hâlâ yasal takipte olan tekilleþtirme
yapýlmasýyla hesaplanan kiþi sayýsý 2,9
milyon olarak gerçekleþti. Bu rakam
Ekim ayýna göre yüzde 3,1 oranýnda,
89 bin civarýnda arttý.
Kasým dönemi itibarýyla, bireysel
kredi borcundan dolayý yasal takibe
girip hâlâ yasal takipte olan kiþi sayýsý,
bir ay önceye göre yüzde 1,5 artarak
1,87 milyon kiþiye ulaþtý. Bireysel kredi kartý
borcundan dolayý yasal takibe girip hâlâ yasal
takipte olan kiþi sayýsý ise son ay içinde yüzde
5,3 artarak 1,99 milyon kiþi oldu.
Benzin fiyatlarýna
bir indirim daha
Petrolün varil fiyatýnýn 47
dolar seviyelerine kadar düþmesi
ardýndan dün akþam saatlerinde
benzin fiyatlarýna 6 kuruþluk
indirim haberi geldi.
Benzin fiyatýna 6 kuruþ daha
indirim geldi. Ýndirim bugün
itibaren geçerli olacak.
Þu an benzinin litre fiyatý
Ýstanbul Avrupa Yakasý'nda 4,14
lira, Anadolu Yakasý'nda 4,16
lira. Ham petrol fiyatlarýnda gerilemeye baðlý olarak yaz ayýndan
bu yana benzine yüzde 17,
motorine yüzde 15 oranýnda
indirim yapýldý. Haber7
Cari iþlemler açýðý azaldý
Türkiye'nin cari iþlemler açýðý, bir önceki yýlýn
Ocak-Kasým dönemine göre 17 milyar 949 milyon
dolar azalarak 38 milyar 716 milyon dolara geriledi.
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankasý (TCMB) verilerine göre bu gerilemede, ödemeler dengesi tablosundaki
dýþ ticaret açýðýnýn 15 milyar 171 milyon dolar azalarak 56
milyar 673 milyon dolara düþmesi, net hizmet gelirlerinin
2 milyar 397 milyon dolar artarak 24 milyar 851 milyon
dolara yükselmesi ve birincil gelir açýðýnýn 576 milyon
dolar azalarak 7 milyar 923 milyon dolara gerilemesi etkili
oldu.
Seyahat gelirleri bir önceki yýlýn ayný dönemine göre 1
milyar 765 milyon dolar artarak 28 milyar 431 milyon
dolara, seyahat giderleri de 184 milyon dolar artarak 4
milyar 589 milyon dolara ulaþtý. Birincil gelir dengesi altýnda yer alan yatýrým gelirinden kaynaklanan net çýkýþlar bir
önceki yýlýn ayný dönemine göre 672 milyon dolar
azalarak 7 milyar 569 milyon dolar olurken, ikincil gelir
dengesinden kaynaklanan net giriþler 195 milyon dolar
azalarak 1 milyar 29 milyon dolar olarak gerçekleþti.
Doðrudan yatýrýmlardan kaynaklanan net varlýklar, bir
önceki yýlýn Ocak-Kasým dönemine göre 3 milyar 790
milyon dolar artarak 6 milyar 657 milyon dolar oldu.
Doðrudan yatýrýmlardan kaynaklanan net yükümlülükler,
bir önceki yýlýn Ocak-Kasým dönemine göre 61 milyon
dolar artarak 10 milyar 947 milyon dolar olarak gerçekleþti. Portföy yatýrýmlarý kalemindeki net yükümlülük
oluþumuyla ilgili olarak,
yurtdýþýnda yerleþik kiþiler
hisse senedi piyasasýnda
Ocak-Kasým döneminde 2
milyar 540 milyon dolar
tutarýnda net alým saðladý.
Kasým ayýnda kaydedilen
524 milyon dolar net alým
iþleminin 339 milyon dolarý
bankacýlýk sektörü dýþýndaki
hisselerde gerçekleþti.
Devlet iç borçlanma
senetleriyle ilgili olarak yurtdýþý yerleþikler, Kasým ayýndaki 945 milyon dolar net
alýmla birlikte 11 aylýk
dönemde 84 milyon dolar
net alým gerçekleþtirdi.
Uluslararasý
sermaye
piyasalarýnda Kasým ayýnda
gerçekleþtirilen 1 milyar dolar tahvil ihracýyla birlikte
Genel Hükümet, 11 aylýk dönemde yurtdýþý piyasalardan
4 milyar 202 milyon dolar net kullaným oldu.
Yurtdýþýnda gerçekleþtirilen tahvil ihraçlarý yoluyla,
Kasým ayýnda bankalar 223 milyon dolar net geri ödeme
ve diðer sektörler 510 milyon dolar net borçlanma saðladý.
Böylece, 11 aylýk dönemde söz konusu sektörler sýrasýyla
10 milyar 176 milyon dolar ve 3 milyar 178 milyon dolar
net borçlanma gerçekleþtirdi. Diðer yatýrýmlar altýnda,
11aylýk dönemde bankalarýn yurtdýþý muhabirlerindeki
efektif ve mevduat varlýklarý 951 milyon dolar, diðer sektörlerin yurtdýþýndaki mevduatý da 1 milyar 260 milyon
dolar azaldý.
Yurtdýþýnda yerleþik Türk vatandaþlarýnca Merkez
Bankasý nezdinde açýlan mevduat hesaplarýnda 2 milyar
247 milyon dolar net çýkýþ gerçekleþti. Genel Hükümetin
yurtdýþý piyasalar ve diðer uluslararasý kuruluþlardan
saðladýðý uzun vadeli kredilerle ilgili olarak, 752 milyon
dolar net geri ödeme yapýldý. Bankacýlýk sektörü, uzun
vadeli kredilerde 5 milyar 767 milyon dolar, kýsa vadeli
kredilerde de 5 milyar 299 milyon dolar tutarýnda net kullaným gerçekleþtirdi. Diðer sektörlerin net kredi kullanýmý
5 milyar 167 milyon dolar oldu. Bir önceki yýlýn ayný döneminde ise 984 milyon dolar net kullaným gerçekleþmiþti.
Rezerv varlýklarýn içinde bulunan resmi rezervler 5 milyar
168 milyon dolar tutarýnda arttý.
Ýngiltere WhatsApp'ý yasaklayacak mý?
WhatsApp ve iMessage gibi mesajlaþma uygulamalarý
Ýngiltere'de yasaklanýyor mu?WhatsApp ve ona benzeri
programlar Ýngiltere Baþbakaný David Cameron'a göre
ulusal bir tehdit oluþturuyor.Cameron, Mayýs
ayýnda Ýngiltere'de düzenlenecek olan genel
seçimlerde yeniden seçilirse, aralarýnda
WhatsApp, iMessage ve Snapchat'in olduðu
mesajlaþma uygulamalarýný yasaklamak istediðini söyledi.WhatsApp ve Snapchat'i nasýl
engelleyecek?
Cameron'a göre söz konusu mesajlaþma
uygulamalarýnýn mesaj içeriklerini kriptolu bir
biçimde tutmasý ve gerektiðinde istihbarat
yetkilileriyle paylaþmamalarý terörist gruplar
için hayli ilgi çekici olabilir.Cameron hükümeti, diðer
taraftan telekom operatörlerinin ve ISS'lerin kullanýcýlarýn
online aktiviteleri ve mesajlarýyla ilgili daha fazla kayýt tutmasýný zorunlu hale getirecek bir düzenleme üzerinde
çalýþýyor. Cameron'ýn halihazýrda yüz milyonlarca kiþi
tarafýndan kullanýlan WhatsApp ya da Snapchat'i nasýl
engelleyebileceði ise merak konusu. Cameron hükümeti
yasak için 2016'da eyleme geçmeyi planlýyor.
WhatsApp'ta 4 ayda 100 milyon yeni kullanýcý
WhatApp'ýn CEO'su son 4 ayda 100 milyon yeni kullanýcý kazanan uygulamanýn 700 milyon aktif
kullanýcýya sayýsýna ulaþtýðýný açýkladý.
Son dönemde kullanýma sunduðu yeni
özelliklerle gündeme gelen WhatsApp kullancýlarýn da dikkatini çekmiþe benziyor. Akýllý
telefonlar için geliþtirilen mesajlaþma uygulamasý WhatApp'ýn 700 milyon aktif kullanýcý
sayýsýna ulaþtýðý duyuruldu.Þirketin CEO'su
Jan Koum, Aðustos ayýnda 600 milyon aktif
kullanýcýsý bulunan WhatsApp'ýn 4 ay içinde
100 milyon yeni kullanýcý kazandýðýný açýkladý.
Son dönemde satýn aldýðý uygulamalarýn gösterdiði
baþarýlarla yüzü gülen Facebook'un bünyesine kattýðý
Instagram da aylýk 300 milyon aktif kullanýcý sayýsýna
ulaþarak mikro blog sitedi Twitter'ý geride býrakmýþtý.
2013'te 19 milyar dolar karþýlýðýnda Facebook'un bünyesine katýlan WhatsApp, sadece mobil cihazlar için hizmet
veriyor.Haber7
Asansör kazalarýnýn bilançosu:
8 senede 93 ölü, 203 yaralý
Asansör ve Yürüyen Merdiven
Sanayicileri Derneði (AYSAD) verilerine göre 2006-2014 döneminde 213
asansör kazasý meydana geldi. Bu kazalardan
geriye 93 ölü, 203 yaralý kaldý. Derneðin
Yönetim Kurulu Baþkaný Sefa Targýt,
toplumun asansör muayenesine duyarlý
olmadýðýndan yakýndý.Targýt, basýn toplantýsý
ile asansör kullaným ve denetim durumunu
açýkladý; kazalara deðindi. Türkiye'de 400 bin
asansörün hizmet verdiðini belirten Targýt,
"Bundan daha net bir rakam vermek
mümkün deðil. Çünkü asansörün otomobil
gibi kaydý yok. Gerçi binalarýn da kaydý yok.
Biz bunu kayda geçirme derdindeyiz.
Bilmediðiniz büyüklükte bir yapýyý yönetmek,
denetlemek pek mümkün deðil. Bu 400 bin
asansöre belirlemelerimize göre 50 inen
binen var. Bu önemli bir rakam." dedi.
Targýt, kamunun denetimlerin ardýndan
asansörlerin yüzde 64'ünün riskli bulunduðuna temas etti. Risk kriterlerinin sýký
tutulduðunu anlatan Targýt, "Tabii asansörün
behemehal, hemen kapatýlmasýný gerektirecek sorunlar vardýr bir de zamana býrakýp '1
sene ya da 6 ay içinde þunu þunu yapýn'
denilen þeyler vardýr. Biz orada her sorunu
asansörün hemen kapatýlmasý olarak yorumladýk." ifadelerini kullandý. AYSAD Yönetim
Kurulu Baþkaný, yakýnda yürürlüðe girecek
teblið ile tehlikeli asansörlerin hemen kapatýlacaðýný; diðerlerine de sorunlarý tamamlama adýna belli bir müddet verileceðini duyurdu.
Sefa Targýt, ayrýca binalarda oturanlarýn
asansörlerinin
sorunlarýna
duyarlý
olmadýðýndan, önlem almadýðýndan söz etti.
Muayene bedelinin ayda 150 liraya denk
geldiðine, her bir daireye 15 liraya mal
olduðuna temas etti. Targýt, asansörlerin
yüzde 70'inin denetlendiðini; bu oranýn
yüzde 100 olmasý gerektiðini dile getirdi.
Asansör kazalarýnýn giderek arttýðýný vurgulayan Targýt, ayrýca bilgileri paylaþtý:
"2006-2014 döneminde 213 kaza vuku
buldu. 157 kazada 55 yolcu öldü, 181 yolcu
yaralandý. Bu kazalarýn en önemli nedeni
asansörlerin kabin ve kat kapýlarýnýn olmamasý. 56 kazada da 38 çalýþan yaþamýný yitirdi. Bir karþýlaþtýrma var. Avrupa Asansörler
Birliði'nin verisi var. Birliðin 25 üyesi
bulunuyor, ama 18 üye veri vermiþ. Buralarda
835 asansör kazasý meydana gelmiþ, bu
kazalarda 17 ölüm var. Bunun 12'si
Türkiye'de ölmüþ. Bütün Avrupa'da 5,
Türkiye'de 12 ölüm. Bu durum emniyet
zaafiyeti olduðunun iþareti."
"KIRMIZI ETÝKETLÝ ASANSÖRLERE
BÝNÝLMEMELÝ"
Toplantýda "Riskli asansörler ile ilgili
2015'te yapýlacaklar neler? Yeni teblið neleri
öngörüyor?" sorularýna Targýt, þu karþýlýðý
verdi:
"Riskli asansörler kapatýlacak, þu an kapatýlamýyor. Belediyeler de kapatýlamadýðýný
itiraf ediyor. 15 katlý bina var, asansörü kapatmak demek binayý kapatmak demek. Tabii
yeni teblið önemli. Asansör ile ilgili önemli
kriterler getiriyor. Kriterlere göre asansörde
emniyet aksamý bölümleri olacak, asansörde
emniyet ve paraþüt ile ilgili elemanlar ve tampon bulunacak. Bunlar þarttýr. Bunlar eksik
olduðu takdirde o asansörün zinhar çalýþmamasý gerekiyor. Yani þu an kýrmýzý etiketli
asansörler þu an illegal kullanýlýyor. Biz kýrmýzý etiketi önleyeceðiz. Devlet kýrmýzý
koyuyorsa asansörü kapatmalýdýr. O da olacak."
"Kendimizi ne zaman güvende hissederseniz?" sorusunu ise Sefa Targýt, "Kýrmýzý
etiketli asansörler kapatýlýyor, sizin binmeniz
önleniyorsa güvendesiniz demektir." diye
cevapladý.
ÞANTÝYE ASANSÖRLERÝNÝ ÇALIÞMA
BAKANLIÐI DENETLÝYOR
Mecidiyeköy'de meydana gelen kazanýn
verilerinde yer alýp almadýðý sorulan Targýt,
"Hayýr, yok.
Mecidiyeköy kazasýnda makine bir þantiye asansörü söz konusuydu. Onun ayrý bir
durumu var. Asansör yönetmeliðinde yük ve
yolcu asansörü var, vinçli raylý asansör bunun
dýþýnda. Bu asansörler bizim söz ettiðimiz
muayenelerin dýþýnda. Onlar iþ donanýmý
kapsamýnda Çalýþma ve Sosyal Güvenliði
Bakanlýðý denetlenen makineler. Burada söz
ettiðimiz muayenelerin yapýlmasý ile onlara
katký ilave olmayacaðý için bunu onun dýþýnda býrakýyoruz. Biz, her þeyi yapsak da
kazanýn sebebi olan asansör bu kapsamda
deðil. O bir þantiye asansörü." þeklinde cevap
verdi.
TEK
YILDIZ
2
14
OCAK 2015
ÇARÞAMBA
HABER
HSYK'nýn yeniden
inceleme sonucu
atama listesi
yayýnlandý
Adlî yargý hâkim ve Cumhuriyet savcýlarýnýn 2802 sayýlý Hâkimler ve Savcýlar
Kanunu gereðince atanmalarýna iliþkin,
Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu
(HSYK) Birinci Dairesi'nin 18.12.2014 tarih ve 2805 sayýlý atama kararý ve bu karara karþý yapýlan yeniden inceleme baþvurularý neticesinde, 30.12.2014 tarihine kadar Hâkimler ve Savcýlar Yüksek Kurulu
Birinci Dairesi tarafýndan alýnan kararlar
sonucu oluþturulan atama listesi yayýnlandý.
Resmi Gazete'de yayýmlanan liste þöyle;
Antalya Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 31557 Abdullah
CEBECÝ,
Ýstanbul Anadolu Hâkimliðine, Ankara
Hâkimi 31619 Nazým KARA,
Manisa Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 32405 Akýn ÇAKIN,
Ýstanbul Anadolu Hâkimliðine, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 33295 Hatice KARA,
Çanakkale Cumhuriyet Savcýlýðýna,
Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 33963 Mehmet BAYHAN,
Elazýð Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 33980 Mahmut
AYDIN,
Trabzon Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 34013 Mazlum
BOZKURT,
Kayseri Hâkimliðine, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 34167 Dr.Yusuf Solmaz BALO,
Malatya Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 34892 Muzaffer
BAYRAM,
Erzurum Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 34928 Adem
KARTAL,
Trabzon Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 35857 Ýlhan ÖNKAL,
Ýstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 35894
Hüseyin DENÝZHAN,
Kayseri Hâkimliðine, Yargýtay Tetkik
Hâkimi (Genel Sekreter Yardýmcýsý) 35964
Ýsmail Hakký ERÖZ,
Denizli Hâkimliðine, Ankara Hâkimi
35974 Dündar ÖRSDEMÝR,
Mersin Cumhuriyet Savcýlýðýna, Ankara Cumhuriyet Savcýsý 35989 Kenan KOÇER,
Mersin Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 36044 Oya KOÇER,
Gaziosmanpaþa Hâkimliðine, Yargýtay
Tetkik Hâkimi 36826 Sadettin AKYOL,
Ankara Batý Cumhuriyet Savcýlýðýna,
Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 36864 Ýsmail
Hakký ÞENTÜRK,
Ýstanbul Anadolu Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 36873
Mustafa ONUK,
Gaziantep Cumhuriyet Savcýlýðýna,
Yargýtay Tetkik Hâkimi (Genel Sekreter
Yardýmcýsý) 37040 Dr.Emrullah AYCI,
Uþak Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay
Tetkik Hâkimi 37127 Kemalettin EREL,
Kýrýkkale Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 37137 Ýrfan SAZ,
Gebze Hâkimliðine, Yargýtay Tetkik
Hâkimi 37170 Süleyman MORTAÞ,
Trabzon Hâkimliðine, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 37212 Mustafa AKAR,
Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýlýðýna,
Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 37225 Hasan
YALÇIN,
Çorum Hâkimliðine, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 37293 Arif ALEMDAR,
Gaziantep Hâkimliðine, Yargýtay Tetkik Hâkimi 37514 Aydýn ESER,
Gaziantep Hâkimliðine, Yargýtay
Cumhuriyet Savcýsý 38199 Mehmet KESKÝN,
Malatya Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 38220 Adem
DOÐRU,
Elazýð Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 38531 Dr.Mehmet
Murat YARDIMCI,
Zonguldak Cumhuriyet Savcýlýðýna,
Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 38556 Burhan GELGÖR,
Kocaeli Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 38689 Rasim Ýsa
BÝLGEN,
Ordu Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay
Tetkik Hâkimi 39483 Haydar ERSÖZOÐLU,
Kütahya Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Tetkik Hâkimi 39491 Yüksel FAZLA,
Yargýtay Tetkik Hâkimliðine, Yargýtay
Cumhuriyet Savcýsý 39493 Seyfullah ÇAKMAK, Eskiþehir Cumhuriyet Savcýlýðýna,
Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 39517 Turan
YILDIRIM,
Marmaris Hâkimliðine, Yargýtay Tetkik
Hâkimi 39546 Serdar GÖÇER,
Edirne Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 39612 Ahmet
BEYTAR,
Sivas Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay
Cumhuriyet Savcýsý 39623 Yalçýn KARACA,
Mersin Hâkimliðine, Yargýtay Tetkik
Hâkimi 39697 Hüseyin EKER,
Uþak Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay
Tetkik Hâkimi 39710 Mustafa ÖZMEN,
Gaziosmanpaþa Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 39734
Vedat ÖRER,
Denizli Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 39869 Oya ÖRSDEMÝR,
Elazýð Hâkimliðine, Yargýtay Tetkik
Hâkimi (Genel Sekreter Yardýmcýsý) 39961
Dr.Servet YETÝM,
Erzurum Hâkimliðine, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 39964 Aydýn TEZCAN,
Gaziantep Hâkimliðine, Yargýtay
Cumhuriyet Savcýsý 40124 Murat KIZILYAR,
Tekirdað Hâkimliðine, Yargýtay Tetkik
Hâkimi (Genel Sekreter Yardýmcýsý) 40162
Ayþe Sümeyra ULUSU,
Tekirdað Cumhuriyet Savcýlýðýna, Ankara Batý Cumhuriyet Savcýsý 40176 Nihat
ULUSU,
Samsun Hâkimliðine, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 40265 Yýlmaz PARILTI,
Yargýtay Tetkik Hâkimliðine, Yargýtay
Cumhuriyet Savcýsý 40298 Hatice ALTINÖZ,
Sivas Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay
Cumhuriyet Savcýsý 40392 Hikmet GÜRBÜZ,
Mersin Hâkimliðine, Yargýtay Tetkik
Hâkimi (Genel Sekreter Yardýmcýsý) 40759
Aydýn KARABIYIK,
Sivas Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay
Cumhuriyet Savcýsý 40832 Ramazan AKYILDIZ,
Gebze Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 40966 Yunus
ÖNAL,
Mersin Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Tetkik Hâkimi 40976 Mehmet FANSA,
Malatya Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 41028 Muharrem Zeki ÖZCAN,
Gaziantep Cumhuriyet Savcýlýðýna,
Yargýtay Tetkik Hâkimi 41044 Oðuzhan
KIR,
Gaziantep Hâkimliðine, Yargýtay
Cumhuriyet Savcýsý 41071 Zülfikar ALTINYÜZÜK,
Gaziosmanpaþa Hâkimliðine, Yargýtay
Tetkik Hâkimi 41098 Fatma Betül ÖRER,
Konya Hâkimliðine, Yargýtay Tetkik
Hâkimi 42008 Kazým USLU,
Edirne Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 42097 Hüseyin
ÝNCE,
Þanlýurfa Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 42153 Dr. Ramazan USLU,
Diyarbakýr Cumhuriyet Savcýlýðýna,
Yargýtay Cumhuriyet Savcýsý 42447 Alpaslan MAMAK,
Isparta Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Tetkik Hâkimi 42538 Ýsmail KANTAR,
Edirne Cumhuriyet Savcýlýðýna, Yargýtay Tetkik Hâkimi 42587 Þükrü ÝLCÝ,
Marmaris Hâkimliðine, Yargýtay Tetkik
Hâkimi 151546 Nurgül GÖÇER, naklen
atanmýþlardýr."
10
Sýk sýk idrara
gitme, sýkýþma
yaþayanlar
dikkat!
Sýkýþma hissi, sýk sýk idrara çýkma, tuvalete yetiþememe
ve altýna kaçýrma korkusunun sebebi aþýrý aktif mesane
sendromu ile ortaya çýkýyor.
Çoðunlukla kadýnlarý etkilemekle birlikte, erkekleri de
ilgilendiren sorun, cinsel, fiziksel, psikolojik, sosyal,
mesleki açýdan yaþam kalitesini önemli ölçüde düþürüyor.
Uzmanlar, sorunu yaþayan hastalarýn tedavi hakkýnda
yeterli bilgi sahibi olamadýklarý için hastalýða boyun
eðdiðini belirtiyor.Türkiye'de her 5 kadýndan ve her 7
erkekten birinde görülen AAMS, pek çok kiþiyi dýþarý çýkmadýklarý, sosyalleþmedikleri, tuvalete eriþemeyecekleri
mekanlara gitmedikleri, sývý tüketimini sýnýrlandýrdýklarý,
erken yaþtan itibaren ped kullanmaya baþladýklarý depresif
bir hayata sürüklüyor. Özellikle çalýþma hayatýndaki
kadýnlarýn gerek iþ gerekse sosyal yaþamýný olumsuz etkileyen sorun, etkili tedavilere ulaþýlamadýðýnda kiþiyi
yaþamýndan uzaklaþtýrýyor. Uzmanlar, mevcut tedavilerle
sonuç alýnamadýðýnda hastalarýn sorunla birlikte yaþamaya
çalýþtýðýný, çözüm aramak yerine öðrenilmiþ çaresizlik
yaþadýklarýna dikkat çekiyor.
60 YAÞINDAN SONRA 3 KADINDAN BÝRÝNÝ
ETKÝLÝYOR
Türk Kontinans Derneði Baþkaný ve Pamukkale
Üniversitesi Týp Fakültesi Üroloji Anabilim Dalý Öðretim
Üyesi Prof. Dr. Zafer Aybek, Aþýrý Aktif Mesane
Sendromu'nun ciddi bir saðlýk sorunu olduðunu vurguladý.
Sýkýþma hissinin ana þikayet olduðu sorunla ilgili 18 yaþ
ve üstü bireyler arasýnda yaptýklarý araþtýrmada çok çarpýcý
sonuçlara ulaþtýklarýný belirten Prof. Dr. Zafer Aybek,
"Kadýnlarda her 5 kiþiden birinde görülen bu sorunun
gençlerde görülme oraný daha düþük olmakla birlikte yaþýn
ilerlemesine paralel olarak artýyor. 60 yaþýn üzerindeki
kadýnlarda her 3 kadýndan birinde görülüyor. Türkiye'de
bu hastalýk yaþlanmanýn doðal bir sonucu olarak kabul
ediliyor. AAMS yeterince bilinmediðinden doðal bir kabulleniþ sözkonusu. Bu durumu 'öðrenilmiþ çaresizlik
sendromu' olarak nitelendirebiliriz" diye konuþtu.
ANTÝDEPRESAN KULLANAN HASTALAR VAR
Utanmak, hastalýðý yaþlýlýðýn doðal bir parçasý olarak
görmek, doðumsal nedenlere baðlamak, sorunu zamanla
kanýksayýp kabullenmek gibi faktörlerin AAMS'yi yenmekteki en büyük engel olduðunu anlatan Prof. Dr. Zafer
Aybek, þöyle devam etti:
"Toplumumuzda bu soruna sahip olanlar, öncelikle
bunun týbbi müdahale gerektiren bir durum olduðunun
farkýnda deðil. Ýdrar kaçýrmanýn sýkýntýlarýný çok derin
yaþayan hastalar antidepresan ilaç kullanma yoluna gidiyor. Kiþilerin cinsel, sosyal ve iþ hayatý ciddi bir þekilde etkileniyor. Tuvalete gitme ihtiyacýnýn getirdiði endiþe nedeni
ile sinema, tiyatro gibi toplu eðlencelere gidememe, iþ
toplantýlarýnda uzun süre duramama, iþ motivasyonunun
azalmasý, uzun seyahatlere çýkamama gibi sosyalleþmeyi
ve iþ hayatýný etkileyen durumlar karþýsýnda kiþiler ciddi
depresyon yaþýyor. Sürekli yaþanan bu durum býkkýnlýk ve
yaþama karþý isteksizlik hissi yaratýyor. Toplumumuzda
hastalýk konusunda yeterince bilinçlenme olmadýðýndan
kiþiler hastalýk karþýsýndaki çaresizliði kabullenme
davranýþýna gidiyor."
20 DAKÝKALIK ENJEKSÝYON TEDAVÝSÝ YAÞAM
KALÝTESÝNÝ ARTIRIYOR
Sýk sýk idrara gitme, sýkýþma, gece idrara çýkma, idrar
kaçýrma gibi belirtilere sahip olanlarýn mutlaka üroloji
uzmaný tarafýndan görülmesi gerektiðini vurgulayan Prof.
Dr. Aybek, tedavi yöntemlerini ve yeni tedavi seçenekleri
hakkýnda þu bilgileri verdi:
"Ýlk tedavi seçeneði bazý günlük alýþkanlýklarýný
deðiþtirmek gibi basit önlemler olacaktýr. Sývý miktarýný,
kahve içmeyi azaltmak, belirli saat aralýklarýnda çok sýkýþmadan idrar yapmak faydalý olabilir. Östrojen eksikliði
durumunda bölgesel vajinal östrojen kullanýlmasý, idrar
kontrolünü saðlayan kaslarýn egzersiz ve fizik tedavi yöntemleri ile güçlendirilmesi olumlu etki saðlayacaktýr. Bu
basit yöntemlerle tedavi saðlanmadýðý durumlarda aðýzdan bir takým ilaçlar denenebilir. Ýlaçlardan fayda göremeyen hastalarda da enjeksiyon tedavisi gibi yöntemlerimiz var. 20 dakika gibi kýsa bir uygulama sonrasý hýzla
sonuç veren enjeksiyon tedavisi etkin bir çözüm sunuyor.
Mesane kasýna botulinum toksin enjeksiyonunun yapýldýðý
bu yöntemin etkisi hastalar arasýnda deðiþbilmekle birlikte, ortalama 6 ay sürmektedir. Tedavinin hasta üzerindeki
etkisi geçtiði zaman yeniden enjeksiyon yapýlabilir.
Uygulamanýn yan etkileri düþüktür ancak hasta önceden
detaylý bilgilendirilmelidir. Yaklaþýk 20-30 dakikalýk bir
süre içinde endoskopik yöntemle bu iþleme özel bir iðne
ile mesane kasý içine enjeksiyon yapýlýr. Böylece soruna
neden olan mesanedeki istemsiz kasýlmalar azaltýlmaya
çalýþýlýr. Birçok týbbi çalýþmada, bu yöntemle idrar kaçýrma
sýklýðýnýn azaldýðý, hastanýn yaþam kalitesinin yükseldiði
rapor edilmiþtir."
Bu belirtiler kanser habercisi
Açýklanamayan kilo kaybý, þiþkinlik, regl dönemi dýþýndaki kanamalar gibi birçok belirti, kadýnlarda görülen
kanserlerin uyarýcýlarýndan.
Kanser, vücudumuzun çeþitli bölgelerindeki hücrelerin
kontrolsüz bölünmeleri, çoðalmalarý, çevre dokulara ve
vücudun diðer yerlerine yayýlabilmeleri sonucu oluþan
hastalýktýr.Tek bir hastalýk olmayýp, 100'den fazla çeþidi
olan bir hastalýklar grubudur. Genlerimizdeki deðiþiklikler, yaþam tarzý ve çevresel faktörler. Bu üç ana faktörün
etkileþimi kanser oluþma riskini belirlemektedir.
Radyasyon, sigara içmek, alkol kullanýmý, enfeksiyonlar,
saðlýksýz beslenme, fiziksel aktivitenin azlýðý dünya
genelinde ana risk faktörleridir.
KÝLO KAYBI
Birçok kadýn kilo vermeye çalýþmadan kilo kaybýný memnuniyet
verici olarak düþünse de aslýnda
diyetine dikkat etmediði halde açýklanamayan kilo kaybý kanser olmasa
da tiroid gibi hastalýklarýn habercisi
olabilir.
ÞÝÞKÝNLÝK
Birçok kadýnýn ortak sorunu olan
þiþkinliðe karýn aðrýsý veya pelvik aðrý
da eþlik ediyorsa yumurtalýk kanserinin habercisi olabilir.
Þiþkinlik problemini hemen hemen her gün yaþamaya
baþladýysanýz ve birkaç haftadan fazla sürüyorsa mutlaka
hekiminize danýþýn.
MEME MUAYENESÝ
Meme muayenesi her kadýnýn aylýk periyotta yapmasý
gereken bir saðlýk kontrolüdür. Özellikle meme bölgesinde kýzarýklýk, derinin kalýnlaþmasý gibi meme
kanserinin çok nadir görülen agresif belirtilerinin dýþýnda
meme dokusunda meydana gelen ve bir haftadan fazla
süren þiþliðin mutlaka dikkate alýnmasý ve hekime baþvurulmasý gerekir. Ayný þekilde meme görünümünüzdeki
deðiþiklik ya da akýntý da hastalýk habercisi olabilir. Bu
durumda hekiminize baþvurarak muayene olmalý ve
mamografi, ultrason, MR ve gerekli görüldüðü takdirde
biyopsi yaptýrmalýsýnýz.
ADET DÖNEMÝ DIÞINDA KANAMA
Menopoz dönemi öncesi kadýnlar arasýnda adet dönemi düzensizlikleri görmezden gelme eðilimi ne yazýk ki
yaygýndýr. Ancak bu dönemde gerçekleþen kanamalar
kolorektal kanserlerin belirtisi olan gastrointestinal kanamalar da olabilir. Özellikle adet dönemi içinde ya da
dýþýnda görülen anormal kanamalar kadýnlarda en sýk
görülen jinekolojik kanser olan rahim kanserinin belirtisi
olabilir.
CÝLT DEÐÝÞÝKLÝKLERÝ
Ciltte görülen ani deðiþiklikler bazen fark edilemeyebilir. Ancak ciltte görülen renk deðiþikliklerini mutlaka
takip etmek gerekir. Eðer aniden deride kanama ortaya
çýkarsa, o da kontrol edilmelidir.
YUTMA ZORLUÐU VE HAZIMSIZLIK
Uzun süredir devam eden hazýmsýzlýk mide ya da
yemek borusu kanserinin habercisi olabilir. Bu nedenle
diyetinize dikkat ettiðiniz halde geçmeyen bir hazýmsýzlýk
problemi yaþýyorsanýz mutlaka hekiminize baþvurun. Son
dönemlerde ortaya çýkan yutma güçlüðü problemleri
yemek borusu ile ilgili problemlerin ya
da akciðer kanserinin belirtisi olabilir.
ÝDRAR VEYA DIÞKIDA KAN
Eðer idrar veya dýþkýda kan fark
ederseniz hemoroid diyerek geçmeyin.
Özellikle dýþkýda þekil ve renk deðiþiklikleri söz konusuysa mutlaka hekiminize baþvurun. Muayenenin ardýndan gerekli görüldüðünde kolonoskopi
testi ile probleminizin nedeni ortaya
çýkarýlabilir.
LENF
NODLARINDAKÝ
DEÐÝÞÝKLÝKLER
Koltuk altý ya da boyun bölgesinde yer alan lenf nodlarýnda meydana gelen þiþlikleri dikkate alýn ve mutlaka
hekiminize baþvurun. Lenf nodlarýndaki deðiþiklikler herhangi bir enfeksiyon kaynaklý olabileceði gibi kanserin de
habercisi olabilir.
ATEÞ
Açýklanamayan ateþ grip, enfeksiyon ya da kanserin
habercisi olabilir. Özellikle kan kanserlerinin en önemli ve
erken iþaretlerinden biri de ateþtir.
YORGUNLUK
Pek çok hastalýða ev sahipliði yapan yorgunluk
kanserin de belirsiz olan belirtilerinden biridir. Amerikan
Kanser Derneði'ne göre, yorgunluk lösemi, kolon ya da
mide kanserinin erken belirtisi olabilir.
KALICI ÖKSÜRÜK
Grip, alerji ve bazý ilaçlarýn yan etkisi öksürüðe neden
olabilir. Ancak üç ya da dört hafta gibi uzun süreli devam
eden öksürük göz ardý edilmemelidir. Özellikle sigara
içiyorsanýz ve uzun süredir devam eden bir öksürüðünüz
varsa mutlaka hekiminize baþvurun. Özellikle sigara içiyorsanýz aðzýnýzdaki deðiþiklikleri takip edin ve mutlaka diþ
hekiminize baþvurun. Aðýz içi veya dil üzerinde oluþan
beyaz lekeler aðýz kanserinin belirtisi olabilir.Haber7
TEK
YILDIZ
2 AÐUS-
14
OCAK 2015
ÇARÞAMBA
SPOR
11
Iþýk: Kamp ortamý güzeldi
Çorum Belediyespor Futbol
Þube Sorumlusu ve Genel Kaptaný
Hamit Iþýk, Antalya kampýnýn
kendileri için son derece olumlu geçtiðini söyledi'Her açýdan güzel bir kamp
geçirdik' Çorum Belediyespor Futbol
Þube Sorumlusu ve Genel Kaptaný
Hamit Iþýk, 3 Ocak'tan bu yana devam
eden ve bugün sona eren Antalya kampýnýn kendileri için son derece olumlu
geçtiðini söyledi.Güzel bir ortamda
çalýþma imkaný bulduklarýný dile getiren
Iþýk, "Antalya'da güzel bir kamp
geçirdik. Her þey bizim adýmýza çok iyiydi. Gerek yaptýðýmýz antrenmanlarda
gerekse de oynadýðýmýz iki hazýrlýk
maçýnda futbolcularýmýzýn hýrslý ve
istekleri oluþlarý bizleri mutlu etti. Yeni
transferlerimiz Emrah ve Muhammed
Fatih'in takýma erken uyum saðlamalarý
da bizim için ayrý bir sevindirici durum"
diye konuþtu. Ligin ikinci yarýsýna Süper Lig
ve PTT 1. Ligi'nden yaptýðý transferle daha da
güçlenen Kýzýlcabölükspor maçýyla baþlayacaklarýný belirten Iþýk, " Ligin ikinci yarýsýna
önemli takviyelerle daha da güçlenen
Kýzýlcabölükspor maçýyla baþlayacaðýz. Bu
maçý kazanýp hem ilk yarýnýn rövanþýný almak
istiyoruz, hem de ikinci yarýya iyi baþlamak
istiyoruz. Bunu da baþaracak güçteyiz" þekilde konuþtu. Transfer konusunda 1 ya da 2
futbolcuyla anlaþarak güçlerine güç katmak
istediklerini ifade eden Genel Kaptan Iþýk, "
Transfer çalýþmalarýmýz büyük bir titizlikle
devam ediyor. Yapacaðýmýz 1 ya da 2 transferle gücümüze güç katmak için çalýþýyoruz"
diye konuþtu. Iþýk, ligin ikinci yarýsýnda her
maçlarýnýn final havasýnda geçeceðini bu
nedenle 12. Adam olarak gördükleri taraftarlarýnýn bu maçlarla kendilerini yalnýz býrakmamalarý gerektiðine inandýðýný" vurguladý
(Spor servisi)
Þenol Güneþ,
Belediyespor
teknik heyeti
Batman Pertolspor yönetiminde petrolcü ile buluþtu
Devre arasý kamp ve transfer çalýþmalarýnýn yanýnda yönetimde de
yapýlanmaya giden Petrolspor A.Þ. iþadamý
Adnan Baran'ý yönetime dahil etti.
Kulüp
Baþkaný
Aydýn
Gülmez, Mersin'de yaþayan
Batmanlý
Petrolcü, Ýþadamý
Adnan Baran ile yaptýðý görüþme
sonucunda yönetimine alarak
Asbaþkanlýk görevine getirdi.
Petrolspor as baþkanlýk
görevine getirilen iþadamý Adnan
Baran
yaptýðý
açýklamada,
"Batman'ýn
markasý
olan
Petrolspor'da görev almak,
asbaþkanlýk gibi bir görevde
bulunmak benim için büyük bir
þereftir. Verilen görevi layýkýyla
yerine getireceðim. Bundan sonra Batman'ýn
tanýtýmý ve Petrolspor'un baþarýsý için çaba
harcayacaðým" dedi.
BARAN VE SARIYILDIZ'DAN PETROL-
SPOR'A JEST
Devre arasý kamp çalýþmasýný Antalya'nýn
Manavgat ilçesinde devam eden Petrolspor
transfer çalýþmalarýna devam ederken, iþ
adamlarý jest yaptý.
Mersin'de yaþayan Adnan Baran ve
Ferhat Sarýyýldýz, Petrolspor'un ara transferinde bir futbolcunun bonservis ücretini
karþýladý. Baran ve Sarýyýldýz, kulüp baþkaný
Aydýn Gülmez ile yaptýðý görüþme sonucunda
kulübe katký amaçlý bir futbolcunun bonservis
ücretini karþýladýlar. Ýþ adamlarý Sarýyýldýz ve
Baran
yaptýklarý
ortak
açýklamada,
"Petrolspor kulübüne katký olsun diye yönetimin belirlediði bir futbolcunun bonservis
ücretini karþýladýk. Petrolspor'un baþarýsý için
bundan sonrada desteðimiz devam edecek"
dediler. (Spor servisi)
Basketbol ihtisas ve
Genç Ülker galip
Basketbol
Ýhtisas B
Genç Ülker
Basketbol
Kulüpler arasý yýldýz erkekler basketbol heyecaný devam ediyor. Önceki gün yapýlan
maçlarda Basketbol Ýhtisas ve Genç Ülker rakiplerini maðlup ettiler. (Spor servisi)
Basketbol Ýhtisas B - 69 Basketbol Ýhtisas
A -46
Salon: Atatürk
Hakemler-Serkan Demirdöken-Furkan
Alagöz
Basketbol Ýhtisas B: Hamza-Furkan-Cihan-Oðuzhan-Anýl-Yiðit-Gökberk-AlperYusuf-Ali
Basketbol Ýhtisas A: Gökhan-Eren-YusufGökay-Barýþ-Alperen-Emirhan-Ýhsan-Özgür
Periyodlar-18-10 19-4 13-18 19-14
Genç Ülker Basketbol : 60 H.E Kültürspor
: 48 Salon: Atatürk
Hakemler-Ýbrahim Coþkun-Hakan Kaya
Genç Ülker Basketbol: Mehmet-KubilayEmre Can-Ali Yiðit-Furkan-mehmet-SametOnurcan-Batuhan-Osman
H.E Kültürspor: Mehmet-Doðuhan-Özbey-Harun-Emre-Oðuzhan-Nurettin-OnurAhmet-Suat-Hüsrev-Yavuz
Periyodlar-22-19 11-7 13-9 14-13
Periyodlar-22-19 11-7 13-9 14-13
Hakemler-Ýbrahim Coþkun-Hakan Kaya
Tutap Þekerspor'un 'Ozan'ý oldu
Spor Toto 3. Lig 1. Grupta mücadele
eden Ankara temsilcilerinden Tutap
Þekerspor, Çatalcaspor'lu Ozan'ý kadrolarýna kattý. Çatalcaspor takýmýnda fazla
forma þansý bulamayan Ozan'ý kadrolarýna
katarak güçlerine güç katan Tutap
Þekerspor, Ligin ikinci devresine daha
iddialý baþlamak istiyor.
Sezonun ikinci devresinde Çatalcaspor
ile çalýþmalara baþlayan fakat daha sonra
bu camiadan ayrýlmak istediðini yönetime
ileten Ozan'ýn bu teklifine olumlu yanýt
geldi ve Çatalcaspor yönetimi, Ozan'ý
serbest býraktý. Sözleþmesini fesih eden
Ozan'ýn yeni takýmý bundan böyle ayný
grupta mücadele ettikleri rakipleri Tutap
Þekerspor oldu.
(Spor servisi)
Süper Lig takýmlarýndan
Bursaspor'un
Teknik
Direktörü Þenol Güneþ,
Çorum Belediyespor'a ikinci yarý
için baþarý dileklerinde bulundu.
Çorum Belediyespor ile ayný
otelde kamp yapan Bursaspor'un
tecrübeli teknik adamý otel
lobisinde oturan Kýrmýzý-Siyahlý
teknik heyetin yanýna gelerek bir
süre sohbet etti. Mütevazi kiþil-
iðiyle bilinen Þenol Güneþ,
Futbol Þube Sorumlusu ve Genel
Kaptaný Hamit Iþýk ile Teknik
Direktör Yavuz Ýncedal'a ligin
ikinci yarýsý için baþarý dileklerinde bulundu. Iþýk ve Ýncedal
da ziyaretinden duyduklarý
memnuniyeti dile getirerek,
Güneþ'e baþarý dileklerinde
bulundular.
(Spor servisi)
Petrol golcüsüne
kavuþacak mý?
Petrolspor Kulüp Baþkaný Gülmez, futbol kamuoyunun transferini dört gözle beklediði Hasan Ahmet transferi için net konuþtu. Batman Petrolspor Kulüp Baþkaný Ayýn Gülmez, golcü Hasan Ahmet Sarý'nýn
transferiyle yakýndan ilgilendiklerini söyledi. Gülmez: "Hasan Ahmet Sarý, Batman'a gelmeyi çok
istiyor. Trabzon 1461 teknik heyetinin raporu transferi belirleyecek" dedi.
"HAFTA ÝÇÝ NETLEÞECEK"
Futbolseverlerin merakla beklediði Hasan Ahmet Sarý transferi, hafta içi netlik kazanacak. Batman Petrolspor A.Þ. Kulüp Baþkaný Ayýn Gülmez, Sarý'nýn
transferiyle ilgili açýklamada bulundu. Görüþmelerin iyi gittiðini
belirten Baþkan Gülmez: "Hasan
Ahmet Sarý'yý biz de istiyoruz.
Hasan'ýn ailesi de transfere sýcak
bakýyor. Hafta içinde bu transfer
netlik
kazanacak.
Trabzon
1461'in teknik heyetini de ikna
etmeye çalýþýyoruz. Gol yollarýndaki eksikliðimizi Hasan'la çözmek istiyoruz. Transfer olmazsa
da alternatifler üzerinde duraca-
ðýz. Yeni transferler bize güç katacak. Antalya'da takýmýn çalýþmalarýný izledim. Ýlk yarýnýn son
iki maçýnda alýnan altý puanla takým kendine geldi. Yeni transferlerle daha da güçlendik. Ýkinci yarýda Batman Petrolspor'u iyi günler bekliyor" dedi.
PETROL'DE KENDÝNÝ BULDU
Geçen sezon Batman Petrolspor'da kiralýk olarak oynayan Hasan Ahmet Sarý, attýðý 26 golle
grubun gol kralý olmuþtu. Trabzonspor'un futbolcusu olan, ancak Süper Lig kulübünde þans
bulamayan Sarý, Trabzon 1461'in
ardýndan Petrolspor formasý giymiþti. Birbirinden attýðý güzel goller ve mücadelesiyle Batmanlý
futbolseverlerin gönlünde taht
kuran Sarý'yý, kulübü sezon baþýnda yeniden Trabzon 1461'e kiraladý. Sarý, Trabzon 1461 formasýyla çýktýðý 16 maçta fileleri 5 kez
havalandýrabildi. Kulübünde daha çok karþýlaþmalarýn ikinci yarýlarýnda þans bulan Hasan, Petrolspor'a gelmek için teknik heyetin raporunu bekliyor. (Spor
servisi)
Hurþit Ýstanbulspor'a imza attý
14
OCAK 2015
ÇARÞAMBA
w w w. y i l d i z h a b e r. c o m
Problemli bir þekilde Çatalcaspor'dan ayrýlan usta sol açýk Hurþit,
ayný grupta mücadele eden rakipleri Ýstanbulspor ile anlaþtý. Daha
önce görüþmelerin sürdüðü ve iþin
imza aþamasýna geldiði Hurþit'te
mutlu sona ulaþan Ýstanbulspor, sol
kenar sýkýntýsýný tecrübeli oyuncu
Hurþit ile çözmüþ oldu.
Takýmla birlikte idmanlarýný
sürdüren Hurþit, "Benim izin için
yeni bir sayfa açýldý. Geriye dönüp
bakmak istemiyorum. Yapýlan
doðrularýyla, yanlýþlarýyla geride
kaldý. Yeni bir kulüp, yeni bir heyecana yelken açtýk. Ýnþallah Ýstanbulspor'un baþarýsýnda pay sahipleri arasýnda yerimi alýrým" dedi.
Hazýrlýk maçý yaðmur
nedeni ile ertelendi
týðý çabukluk ve
kuvvet çalýþmasýyla
sonlandýrdý. Teknik
Direktör Yavuz
Ýncedal nezaretinde
gerçekleþtirilen
antrenmanda bütün
futbolcular hazýr
bulundular. Yaklaþýk 1
buçuk saat süren
antrenmanýn ardýndan
futbolcularýn bir hayli
yorgun olduklarý
gözlendi. Kýrmýzý
Siyahlýlar bugün sabah
yapacaklarý antrenmanýn ardýndan
Çorum'a
dönecek.(Spor servisi)
Kýrmýzý siyahlýlar
kuvvet çalýþmasý yaptý
2. yarý hazýrlýklarýný Antalya'da sürdüren Çorum
Belediyespor'da dün oynanmasý gereken hazýrlýk
maçý iptal olurken, aþýrý yaðýþ nedeni ile sabah
antrenmaný ise salonda gerçekleþtirildi.
Hazýrlýklarýný Antalya'da sürdüren Çorum
Belediyespor'ün 3.hazýrlýk maçý, aþýrý yaðýþlar nedeni ile
iptal oldu. Bugün sona erecek olan Antalya kampý
öncesinde dünü boþ geçirmeyen Kýrmýzý-Siyahlýlar salonda
çalýþtý. Kahramanmaraþ Büyükþehir Belediyespor ile
oynanacak olan hazýrlýk maçý pazartesi günü baþlayan ve
dünde etkisini yitirmeden devam eden yaðýþlar nedeni ile
iptal oldu.
KAMP BUGÜN BÝTÝYOR
Kýrmýzý-Siyahlýlar dünü otele ait spor salonunda yap-
Futbolculara
2 gün izin
Çorum Belediyespor'da bugün
sona erecek olan Antalya kampý
sonrasýnda futbolculara 2 gün izin
verilecek.3 Ocak tarihinden bu yana
Antalya'da 2. yarý hazýrlýklarýný sürdüren
Çorum Belediyespor'da kamp bugün
yapýlacak olan antrenmanýn ardýndan
sona erecek.
Yaklaþýk 12 gündür Antalya kampýnda
bulunan Kýrmýzý-Siyahlýlarda futbolculara
2 gün izin verilecek. Çorum Belediyespor
Yeniler
göz
doldurdu
Kýrmýzý siyahlýlar dün otelin
spor salonunda çalýþtý
En hýrslýsý Eray
Çorum
Belediyespor'un
Antalya kampýnda en göze
batan futbolcusu Eray, oldu.
Genç futbolcu
gerek antrenmanlardaki
hýrsý gerekse de
Gölbaþýspor ve
Van Büyükþehir
Belediyespor maçlarýnda ortaya koyduðu
performansla formayý
ikinci yarýda kolay
kolay kaptýrmayacaða
benziyor.
Çorum
Belediyespor'un sað
kanadýnda görev yapan
Erya, bu iki maçta da
yaptýðý asistlerle alýnan
galibiyetlerde büyük
pay sahibi oldu.
Hazýrlýk maçýn da kavga çýktý
Spor Toto 3. Lig 1.Grupta mücadele eden Çatalcaspor, hazýrlýk maçýnda Kale Ýçi Tesislerinde BAL
Bölgesel Amatör Lig 9. Grup takýmlarýndan
Leventspor'u konuk etti. Ligin ikinci devresi için hazýrlýklarýný kendi tesislerinde sürdüren Çatalcaspor, maç eksiðini
gidermesi adýna Leventspor ile hazýrlýk maçýnda kendi
tesislerindeki saha da karþý karþýya geldi.
Oldukça iyi baþlayan müsabakada futbol adýna her þey
güzel giderken kýsa
süreli sertlikler yaþanmaya baþladý. Tayfun
ile Fatih arasýnda çýkan
tartýþma yatýþtýrýldý ve
oyun kaldýðý yerden
devam etti. 25. dakikada bir kez daha Tayfun
ile Fatih'in takýþmasýyla oyun durdu. Bu
olayda fazla uzamadý
ve müsabaka kaldýðý
yerden devam etti. 35.
dakikada Çatalcaspor
Erhan'ýn saðdan yaptýðý ortayý iyi takip eden
Ertunga'nýn golü ile 10 öne geçen Çatalcaspor, oyunda üstünlüðünü skora da yansýtmýþ oldu. 40. dakikada Oðuz'a arkadan yumruk atan
Fatih, olaylarýn çýkmasýna sebebiyet verdi. Daha sonra saha
içi karýþtý ve oyuncularýn birbirlerine vurduðu tekmeler
havada uçuþtu. Ýki takým teknik heyetinin oyuna müdahale
etmesi ve olaylarýn yatýþmasýnýn ardýndan Leventspor'lu
kafile sahadan çekilip evinin yolunu tuttu. Çatalcaspor'da
kalan süreyi hafif bir þekilde idman yaparak tamamladý.
(Spor servisi)
Futbol Þube Sorumlusu ve Genel kaptaný
Hamit Iþýk, futbolculara verilecek iznin
ardýndan cumartesi günü bir araya geleceklerini belirtti. Ýkinci yarýnýn ilk maçýnda kendi sahasýnda Kýzýlcabölükspor'u
konuk edecek olan Çorum Belediyespor
cumartesi günü saat 15.00'te Ulukavak
Nazmi Avluca Sahasý'nda yapacaðý
antrenmanla bu maçýn hazýrlýklarýna
baþlayacak.
(Spor servisi)
Çorum Belediyespor'un yeni transferleri Emrah ve Muhammed Fatih,
Antalya kampýnda göz doldurdular.
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal'ýn raporu
doðrultusunda transfer edilen iki futbolcuda
gerek antrenmanlar gerekse de oynanan
hazýrlýk maçlarýnda ortaya koyduklarý performansla beðeni topladýlar. Özellikle
Gaziosmanpaspor'dan transfer edilen
Emrah Akar, oynadýðý futbolla takýma büyük
katký saðlayacak gibi görünürken, Fatih'in
de forvet hattýna güç katacaðý düþünülüyor.
Gurbetçi Emrah gönderildi
Çorum Belediyespor'un Antalya kampýnda denenmeye alýnan gurbetçi futbolcu Emrah Çavdar, önceki gün
gönderildi.Almanya'nýn
amatör takýmlarýndan VfB
03 Hilden 'de forma giyen
ve 2 gün takýmla beraber
antrenmanlara çýkan ve
Van Büyükþehir Belediyespor maçýnda forma giyme
þansý bulan genç futbolcu
Teknik Direktör Yavuz Ýncedal'ýn raporu doðrultusunda gönderildi.
Kulaksýzoðlu ile hoþ sohbet
Çorumspor'un eski futbolcularýndan Mehmet Necip Kulaksýzoðlu'ndan Çorum'daki eski dostlarýna
selam var. 1980'li yýllarda Çorumspor'un
kalesini koruyan ve halen Süper Lig takýmlarýndan Bursaspor'da kaleci antrenörü olarak görev yapan Kulaksýzoðlu, önceki gün
ayný otelde kamp yaptýklarý Genel Kaptan
Hamit Iþýk ve Teknik
Direktör Yavuz Ýncedal ile bir araya geldi.
Sempatik tavýrlarý ve
neþeli kiþiliðiyle dikkatleri üzerine çeken
Mehmet Necip Kulaksýzoðlu, oldukça sami-
mi bir ortamda geçen sohbette Çorumspor'daki anýlarýný anlatýrken, yanýndakileri
kahkahalara boðdu. Çorum'un kendisinde
her zaman ayrý bir yeri olduðunu söyleyen
Kulaksýzoðlu, herkese bol bol selam gönderirken, Çorum Belediyespor'a da baþarý dileklerinde bulundu.
Download

Günlük Gazetenin Tamamını Okumak İçin TIKLAYIN