Yabancı Dil I
Dersin Adı
Yabancı Dil I
Önkoşullar
Dersin dili
Dersin Türü
Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri
Kodu
Yarıyıl
Teori
(saat/hafta)
3
Uygulama
(saat/hafta)
0
Laboratuar
(saat/hafta)
3
AKTS
FTR119 1.Güz
4
Yok
İngilizce
Zorunlu
Öğrencinin içinde bulunacağı çeşitli durumlarda etkili ve doğru bir şekilde
iletişim kurmasını sağlayan İletişimsel Dil Öğretimi teknikleri.
Dersin sorumlusu(ları)
Dersin amacı
Dersin öğrenme çıktıları
Dersin amacı öğrencilere kendilerini İngilizceyi kullanarak basit bir biçimde
ifade etmelerini sağlayacak dil yapılarını tanıtmaktır. Bu yapıları kullanarak
öğrencinin kendini ve ailesini tanıtabilmesi, günlük rutineylemler ve geçmişi
hakkında konuşabilmesi, çevresindeki objeleri ve sayıları tanıyabilmesi,
yeteneklerinden bahsedebilmesi hedeflenmiştir.
1) Basit bir biçimde geçmişini, çevresindekileri ve acil ihtiyaçlarını
tanımlayabilir
2) Kişisel ve ailevi bilgiler, alışveriş ve yerel çevreyle ilgili sık kullanılan
deyimleri ve cümleleri anlar
3) Kendini başkalarına tanıtır ve sorular sorarak ve cevaplayarak kişisel
detayları öğrenmeye çalışır
4) Günlük terim ve tamlamaları anlar ve kullanır
Dersin içeriği
Kaynaklar
Bu derste öğrenciler, “olmak” fiilinin geniş ve şimdiki zamanını, geniş
zamanı, geçmiş zamanı, olumlu, olumsuz ve soru cümlesi oluşturmayı,
zamirleri, biraz ve hiç kavramlarını, yol tarif etmeyi, saati söyleyebilmeyi,
hoşlandıkları aktiviteler ve yetenekleri hakkında konuşmayı, zıtlık belirten
sıfatları, belirtisiz artikelleri, başlıca bağlaçları (bu nedenle, çünkü, ama,
ve), meslekleri, günleri, ayları, ve mevsimleri görürler.
ChrisRedston&GillieCunningham, face2face, elementary. Cambridge
UniversityPress. United Kingdom.
1
Haftalık Ders Konuları:
Haftalar
Tartışılacak işlenecek konular
1. Hafta
Sınıf içinde geçen diyaloglar: kendini ve arkadaşlarını tanıtma „be‟ fiili, özne zamirleri, sahiplik bildiren
sıfatlar.
2. Hafta
Bir odanın tasviri, a/an kullanımı, this/that/these/those, sıfatlar ve emir kipleri.
3. Hafta
Geniş zaman, soru yapısı, kişisel bir profil oluşturma.
4. Hafta
Günlük aktiviteler, whose..?sahiplik bildiren „s‟, zaman ve yer edatları, sıklık bildiren ifadeler ve sıklık
zarfları.
5. Hafta
Mevsimler ve hava durumu, can/can‟t kullanımı, şimdiki zaman ve geniş zaman.
6. Hafta
Okuma parçası, nesne zamirleri, like+ing, „be ve do‟ tekrarı.
7. Hafta
„be‟ geçmiş zaman: was/were, düzenli düzensiz fiiller, tarihte önemli kişilerin biyografileri.
8. Hafta
Okuma parçası, geçmiş zaman tekrarı.
9. Hafta
Geçmiş zaman, there is/thereare, some/any+çoğul isimler, therewas/therewere.
10. Hafta
Yiyecekler, sayılabilir/sayılamayan isimler, a/an, quantifiers; some/any, nicelik sıfatları, karşılaştırma
sıfatları.
11. Hafta
Tatiller, sıfatların üstünlük dereceleri, „be goingto‟(planlar ve tahminler), gelecek zaman ifadeleri.
12. Hafta
İnternet, zarflar (durum zarfları), filler+to+infinitive, artikeller.
13. Hafta
Kitaplar ve filmler, presentperfect geçmiş zaman karşılaştırması, soru formları tekrarı.
14. Hafta
Presentperfect geçmiş zaman tekrarı, sıfatların karşılaştırması
15. Hafta
YIL SONU SINAVI
2
Değerlendirme Sistemi
Yarıyıl içi çalışmaları
Devam
Laboratuar
Uygulama
Alan Çalışması
Derse Özgü Staj (Varsa)
Ödevler
Sunum
Projeler
Seminer
Ara Sınavlar
Final
Toplam
Yarıyıl İçi Çalışmalarının Başarı Notuna Katkısı
Yarıyıl Sonu Sınavının Başarı Notuna Katkısı
Toplam
Sayısı
Katkı Payı
3
AKTS (Öğrenci İş Yükü Tablosu)
Etkinlikler
Ders Süresi (X14 )
Laboratuvar
Uygulama
Derse özgü staj (varsa)
Alan Çalışması
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Ön Çalışma, pekiştirme, vb)
Sunum / Seminer Hazırlama
Proje
Ödevler
Ara sınavlara hazırlanma süresi
Yarıyıl Sonu Sınavına hazırlanma süresi
Toplam İş Yükü
Sayısı
Süresi
Toplam İş Yükü
4
Derslerin öğrenme çıktılarının program yeterlilikleri ile ilişkilendirilmesi
Program yeterlilikleri
1 2 3 4 5
1. Temel – Klinik Tıp Bilimleri ve Fizyoterapi ve Rehabilitasyon bilim dalında yeterli
altyapıya sahip olur, bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgi ve becerileri
kullanabilme becerisi kazanır.
x
2. Sağlığı etkileyen unsurları belirler, tanımlar, formüle eder ve çözme becerisi
kazanır; bu amaçla uygun kanıta dayalı yöntemler ve yeni teknikler seçer ve
uygulama becerisi kazanır.
x
3. Fizyoterapi ve rehabilitasyon uygulamaları için gerekli olan modern alet, teknik
ve modaliteleri seçer ve kullanma becerisi kazanır.
x
4. Sağlık bilimlerinde multidisipliner araştırma tasarlar, kayıt tutar, uygun veri
toplar, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi kazanır.
x
5. Bilgiye erişebilmek için literatür araştırması yapar, tıp- sağlık bilimlerine yönelik
veri tabanları ve bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi kazanır.
x
6. Bireysel olarak ve sağlık ekibi içerisinde otonomi, etkin çalışabilme becerisi,
sorumluluk alma özgüveni kazanır.
x
7. Kişisel gelişim, bilgi okur yazarlığı ve yaşam boyu öğrenmeyi benimser; kalite
geliştirme, alanla ilgili eğitim ve tanıtım programlarına katkı verir, profesyonel
davranışını uluslararası düzeyde de sergiler.
x
8. Mesleki deontoloji ve etik bilince sahip olur.
x
Yeterliği Sağlama Düzeyi:
1.Düşük
2.Düşük/orta
3.Orta
4.Yüksek
5
6
Download

Yabancı Dil I Dersin Adı Kodu Yarıyıl Teori (saat/hafta) Uygulama