Gama Enerji # 32258 Çevre ve Sosyal Hareket Planı- 12 Eylül 2014
Madde
Hareket
Tamamlama Göstergesi
PS1: Çevresel ve Sosyal Riskler ve Etkilerinin Değerlendirmesi ve Yönetimi
ESMS uygulaması: Gama Enerji Çevresel ve Sosyal Yönetim Sistemleri
Mevcut ve yeni varlıkların
(ESMS)’nin IFC Performans Standartları PS2-8 ve WBG EHS Kurallarını
bir örneği için tam
referans olarak alarak, uygun E&S yönetim planlarının, operasyonel
hükümlerin, uygun E&S izleme programlarının uygulaması ve ilgili
uygulamanın (örneğin,
eğitimlere ilişkin hükümleri de içeren ancak bunlarla sınırlı kalmayacak
ESMS’nin kağıda dökülmesi,
şekilde tüm varlıklarında ve bünyesinde uygulamasını temin eder. Şirket
planlar, prosedürler ve
tarafından geliştirilmesi gereken özel E&S operasyonel prosedürler şunları
programlar, eğitim logları,
içerir:
a)
b)
1
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)
2
3
Tüm yeni varlıklar için EHS gerekli özeni- ulusal, IFC PS’leri ve WBG EHS Kurallarını;
Paydaşların katılımını- anahtar paydaşların tanımlanması ve ortaya çıkarılması, projeye
ilişkin bilgiler ile ilintili istişarelerin ve uygun olarak ölçeklendirilmiş şikayet
mekanizmalarının geliştirilmesi, her biri için IFC PS1’in uygulanmasını;
Taşeron EHS performans yönetimini ve izlemesini;
PS 2’ye uygun olarak büyük ölçekli personel kısıtlamasına gitme (diğer bir deyişle, bir
seferde 20 kişiden daha fazla) planlarını ve belgelendirmesini;
PS 3’e uygun olarak atık yönetimini;
PS 3’e uygun olarak HES’lerden meydana gelen tortu ve çökelti atıklarını;
Her bir PS 4 için proje güvenlik risk tanımlamasını ve yönetimini;
Gerekli görülen tesislerde PS 5’e uygun olarak toprak satın alma yönetimi ve
belgelendirmesi;
Her bir PS 8 için ‘şans bulma” prosedürleri de dahil olmak üzere Kültürel miras
değerlendirmesi, raporlaması ve yönetimini.
Çevresel, Sağlık ve Güvenlik Kapasitesi: Gama:
a) Kurumsal seviyede, gerekli tecrübeye sahip ve şirketin varlıklarının E&S
yönetimi konularına ilişkin yönetsel deneyimi olan bir Kalite, Çevresel
Sağlık ve Güvenlik Koordinatörünü atar;
b) Projelerin sosyal etkilerini yönetebilmek için bir Sosyal Gelişim
Uzmanını işe alır ya da bu uzmanla sözleşme yapar/taşere eder.
Gama, IFS gereklilikleri karşısındaki performans boşluklarını belirlemek ve
tespit edebilmek için geliştirme ve inşaat halindeki şirket projelerinin harici
sosyal etki denetimlerini gerçekleştirecektir.
Takvim
Haziran 2015
izleme kayıtları) kanıtlarının
sunulması
İş tanımı ve işe alınan/atanan
kişinin CV’sinin IFC’ye teslim
edilmesi.
Mart 2015
Denetimlerin gözden geçirilmesi ve
onaylanması için IFC’ye teslim
edilmesi
Haziran 2015
Gama Enerji # 32258 Çevre ve Sosyal Hareket Planı- 12 Eylül 2014
4
5
6
7
8
10
Gama, büyük hissedarı olduğu tüm varlıkları için acil durum hazırlık ve acil
duruma cevap verme planlarını standartlaştıracak, gelecekteki tüm projeleri de
dahil olmak her biri proje ile ilgili tür, ölçek ve risklerle uygunluğunu
sağlayacaktır.
.
Haziran 2015
PS2: İş ve Çalışma Şartları
Gama, her bir projenin bulunduğu yerin yerel kanunları ve düzenlemelerine
İK Politikasının IFC’ye teslim
uygun olacak şekilde ve IFC PS 2’nın anahtar gerekliliklerini sağlayacak
edilmesi
kapsamda kurumsal bir İnsan Kaynakları politikası geliştirecektir. Bu
politikanın tüm doğrudan çalışanlara uygulanmasının yanı sıra referans
gereklilik olarak tüm taşeron çalışanlara da uygulanması sağlanacaktır. Bu
politika hem doğrudan çalışanlar hem de taşeron çalışanları için iyi
yapılandırılmış bir çalışan şikayet mekanizmasını işler hale getirecektir.
PS3: Kaynak Verimliliği ve Kirlilikten Korunma
Gama, İç Anadolu CCGT’ye en yakın hassas alıcılarda gürültü seviyelerini
Sonuçların izlenmesi ve düzeltici
izleyecek ve WBG EHS Kurallarına uygun olarak gerekli düzeltici işlemleri
hareket planının (eğer gerekirse)
uygulayacaktır.
IFC’ye teslimi
Gama, uygulanabilir WBG EHS Kurallarına karşı monte edilmeden önce İç
Anadolu CCGT’nin atık su arıtma sisteminin tasarımı ve performansına
ilişkin detaylı bilgiyi sağlayacaktır.
Tasarım ve performans bilgisinin
IFC’ye teslim edilmesi.
PS4: Toplum Sağlığı, Güvenlik ve Güvenilirlik
Gama, bulundukları yerlerde Lamas ve Çakırlar HES’leri için uygulama planı, İçerik, planlar, prosedürler ve
operasyon ve yönetim planı ve acil durum hazırlık prosedürlerini temin
güvenlik inceleme özetlerinin
edecektir.
IFC’ye teslim edilmesi.
Şirket, Birecik barajının yapısal bütünlüğünü, barajın hasar görmesi/olası
arızalara karşı Birecik’in acil durum boşaltma planına ihtiyacı olduğundan
hareketle denetleyen uluslararası uzmandan resmi raporu temin edecektir.
PS 5: Land Acquisition and Involuntary Resettlement
Gama, İç Anadolu CCGT ile santralin ilgili tesisleri birbirine bağlayan 380 Özet ve değerlendirme belgesinin
kV İletim Hattı için hazırlanacak olan toprak alım ve kamulaştırma planında IFC’ye telim edilmesi
belirlenen bulgular ve toprak alım gerekliliklerini sağlayacak ve daha sonra
ilgili yetkililer kapsamında bahse konu tesisler için toprak alımlarına yönelik
işlemlerin PS5 gereklilikleri uyarınca yapıldığını teyit eder.
Mart 2015
Mart 2017 İç Anadolu CCGT
için
Haziran 2015
Haziran 2015
Haziran 2015
Download

Çevresel ve Sosyal Etki Planı