ft
T.C
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Yozgat Tapu ve Kadastro XXII. Bölge Müdürlüğü
Sayı : 34267444-840 /IfcTKonu : Maliye Bak. İnceleme Raporu
01/08/2014
.TAPU MÜDÜRLÜĞÜNE
KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜNE
İlgi
: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının
22.07.2014 tarih 840/46076 sayılı yazısı.
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığının ilgi
yazısı ekte gönderilmiş olup, hatalı ödenmiş olması muhtemel Asgari Geçim İndirimi ve Aile
Yardım Ödemelerini gösteren Bölge Müdürlüğümüz web mail sayfasında yayınlanan
tablolarda ismi geçen personeliniz varsa durumunun detaylı tetkikinden sonra hatalı ödeme
kanaatine varılır ise fazla ödemenin yapıldığı personelden belirtilen miktarın tahsili yoluna
gidilmesi ve talimat doğrultusunda hareket edilmesi hususunda;
Gereğini rica ederim.
EKİ
:
1- İlgi yazı (1 sayfa)
DAĞITIM
Bağlı Tapu ve Kadastro Müdürlükleri
Erdoğan Akdağ Mah.
Viyana Cad. 66200
YOZGAT
Tel : (0354) 214 03 76
Fax : (0354) 214 06 19
İrtibat: S. LÖKER
*e-<*
TSE.1SO-EN
T.C.
ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI
Tapu v e Kadastro G en el M üdürlüğü in sa n Kaynakları D airesi B aşk an lığı
9000^
Tapu ve Kadastro
Genel Vüdörfögö
Sayı
-.22820740-840/46076
Konu
.Maliye Bak. İnceleme Raporu
22.07.2014
YOZGAT TAPU VE KADASTRO XXII. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE
Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğünün 22.04.2014 tarih ve 4227 sayılı yazısı
ekinde Kurumumuza intikal ettirilen ve hatalı ödenmiş olması muhtemel Asgari Geçim İndirimi ve
Aile Yardımı ödemelerini gösteren tablolar yazımız ekinde sunulmuştur.
Bilgi edinilmesini ve tablolarda ismi geçen personelinizin durumunun detaylı tetkikınâen
sonra hatalı ödeme yapıldığı kanaatine varılır ise fazla ödemenin yapıldığı personelde^beTîrülen
miktarın tahsili yoluna gidilmesi hususunda gereğim arz/rica ederim.
Abdullah BİLGİN
İnsan Kaynaklan Dairesi Başkanı V.
Ek
:
Tablolar
Dağıtım:
-Merkez Birimler + Bölge Müdürlüklerine
<h.f
; •.. t
4
___________ Not: 5070 sayılı elektronik imza kanununun 5.maddesi gereği bu belge elektronik imza İle İmzalanmıştır.
Dikmen Cad. No:14 Bakanlıklar 06100 Çankaya/Ankara
Tel: 0312 413 65 64 Faks: 0312 413 65 02
http:[email protected]
Evrak Doğrulama Kodu : NUNEZKFXSXEARVOAZOUD Evrak Takip Adresi: http://belgedogrulama.tkgm.gov.tr
Ayrıntılı bilgi içinA.KOÇYIGİT
Bilgisayar İşletmeni
Download

Tel : (0354) 214 03 76 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü