Kişisel Bilgiler
Adı Soyadı :
Doğum Tarihi
Ünvanı :
E-posta:
Telefon:
İlgi Alanları:
Eğitim Geçmişi:
Mehmet Serkan AKKİRAZ
01.03.1973/Bornova-İZMİR
Doç. Dr.
[email protected]
0 274 265 20 31 (4182)
Paleocoğrafya, Paleoiklim, Kömür Jeolojisi, Paleovejetasyon,
Paleoortam

Akademik Hayatı
Lisans: Dokuz Eylül Üniversitesi (Müh Fak), Jeoloji Mühendisliği, 1996

Yüksek Lisans : Dokuz Eylül Üniversitesi (Müh Fak), Jeoloji Mühendisliği, 2000


Doktora: Dokuz Eylül Üniversitesi (Müh Fak), Jeoloji Mühendisliği, 2008
Arş.Gör., Jeoloji Mühendisliği, Dokuz Eylül Üniversitesi, 1999-2009

Yrd. Doç.Dr., Jeoloji Mühendisliği, Dumlupınar Üniversitesi, 2009-2013

Doç Dr., Jeoloji Mühendisliği, Dumlupınar Üniversitesi, 2013... Devam Ediyor.
Vermiş Olduğu
Dersler:






Stratigrafi
Saha Jeolojisi
Sedimentoloji
Petrol Jeolojisi
Jeolojik Harita Bilgisi
Kömür Jeolojisi
Bilimsel Kuruluşlara
Üyelikler:



NECLIME (Neogene Climate Evolution of Eurasia)
AASP (American Association Stratigraphic Palynologist)
TPJD (Türkiye Petrol Jeologları Derneği)
Mesleki Geçmişi:
İdari Görevler:
1) Anabilim Dalı Başkanlığı:
Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Genel Jeoloji Anabilim Dalı (2009’dan beri devam
ediyor).
2) Jeoloji Mühendisliği Bölümü ERASMUS, FARABİ ve MEVLANA koordinatörlüğü.
Akademik Çalışmaları
YAYINLAR
SCI Kapsamında Yer Alan Uluslararası Dergilerde Yayımlanmış Makaleleri
1)Bozcu, M., Akgün, F., Gürdal, G., Bozcu, A., Kapan-Yeşilyurt, S., Karaca, Ö., Akkiraz M. S.
(submitted). Evolution of Çan-Etili (Çanakkale-NW Turkey) Lignite Basin: Sedimentology, Petrology,
Palynology and Lignite Characterization. International Journal of Sediment Research.
2)Akkiraz, M. S., Akgün, F., Utescher, T., Bruch, A.A. , Wilde V., Kovar –Eder, J., Mosbrugger, V.
Üçbaş, S. D., Bozcu, M. (submitted).Palaeoflora and Palaeoecology of the Miocene Çan-Etili and Soma
Basins in Western Turkey. Acta Geologica Polonica.
3) Akgün, F., Akkiraz, M. S., Üçbaş, S. D., Bozcu, M., Sevinç Kapan-Yeşilyurt, S., Bozcu, A. (2013).
Vegetation and Climate Characteristics of the Oligocene in Northwest Turkey: Data from the
Southwestern Part of the Thrace Basin, Northwest Turkey. Turkish journal of Earth Sciences 22, 277-303
4) Toker, E., Akkiraz, M. S., Yağmurlu, F., Akgün, F., Örçen, S. (2012). Sedimentary Properties of the
Middle−Upper Eocene Formations in Çardak, Burdur and İncesu, SW Turkey. Turkish journal of Earth
Sciences 21, 335-373.
5) Akkiraz, M. S., Akgün, F., Utescher, T., Bruch, A.A., Mosbrugger, V., Üçbaş, S.D. (2012).
Palaeoflora and Climate of Lignite–Bearing Lower-Middle Miocene Sediments in Seyitömer and
Tunçbilek sub - basins, Kütahya Province, Northwest Turkey. Turkish journal of Earth Sciences 21, 213235.
6) Akkiraz, M.S., Akgün, F. & Örçen, S. . 2011. Stratigraphy and palaeoenvironment of the Lower‘‘middle’’ Oligocene units in the northern part of the Western Taurides (Incesu area, Isparta, Turkey).
Journal of Asian Earth Sciences 40, 452–474.
7) Emre, T., Tavlan, M., Akkiraz M. S. & İsintek, İ. 2011. Stratigraphy, Sedimentology and Palynology
of the Neogene? Pleistocene Rocks Around Akçaþehir-Tire-İzmir (Küçük Menderes Graben, Western
Anatolia). Turkish Journal of Earth Sciences 20, 27-56.
8) Akkiraz, M. S., Akgün, F., Utescher, T., Bruch, A.A. & Mosbrugger, V. 2011. Precipitation gradients
during the Miocene in Western and Central Turkey as quantified from pollen data. Palaeogeography,
Palaeoclimatology, Palaeoecology 304, (3-4), 276-290.
9) Sözbilir, H., Sarι, B., Uzel, B., Sümer, Ö. & Akkiraz, M.S. 2011 Tectonic implications of
transtensional supradetachment basin development in an extension-parallel transfer zone: the Kocaçay
Basin, western Anatolia, Turkey. Basin Research 23, 4, 423-448.
10) Akkiraz, M. S., (2011). Vegetation and climate in the Miocene strata of southern side of the Büyük
Menderes Graben, Þahinali well-2, SW Turkey. Bulletin of Geosciences, 86(4), 859-878.
11) Akkiraz, M.S., Kayseri, M.S. & Akgün, F. 2008. Palaecology of Coal-Bearing Eocene Sediments in
Central Anatolia (Turkey) Based on Quantitative Palynological Data. Turkish journal of Earth
Sciences 17, 317–360.
12) Akgün, F., Kayseri, M.S. & Akkiraz, M.S., 2007. Palaeoclimatic evolution and vegetational changes
during the Late O ligocene–Miocene period in the Western and Central Anatolia
(Turkey). Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 253, 56–90.
13) Akkiraz, M.S., Akgün, F., Örçen, S., Bruch, A.A. & Mosbrugger, V., 2006. Stratigraphic and
palaeoenvironmental significance of Eocene microfossils from the Baþçeþme formation, Denizli province,
Southwest Anatolia. Turkish journal of Earth Sciences 15, 155–180.
14) Akkiraz, M.S. & Akgün, F., 2005. Palynology and age of the Early Oligocene units in Çardak–Tokça
Basin, Southwest Anatolia: Paleoecological implications. Geobios 38, 283–299.
Ulusal Dergilerde Yayımlanmış Makaleleri
1) Şengüler, İ. & Akkiraz, M. S., (Basımda). Eskişehir havzasındaki Miyosen yaşlı tortulların palinolojisi
ve paleoekolojisi TPJD Bülteni.
2) Akkiraz, M.S., Akgün, F., Örçen, S., 2010. Çivril doğusu’nda (Denizli) yüzlek veren Rupeliyen–erken
Şattiyen (Oligosen) yaşlı Tokça Formasyonu’nun Paleoekolojisi: Sayısal iklimsel karşılaştırmalar. Türkiye
Jeoloji Bülteni 53 (1), 63–95.
3) Akkiraz, M. S., Akgün, F., Örçen, S., 2009.Palynomorph and Foraminifer content of the lower
Miocene (Aquitanian) Kavak Formation outcropping in Burdur area. TPJD Bülteni 21(2), 31-53.
4) Kerey, İ.E., Meriç, E., Nazik, A., Tunoğlu, C., Avşar, N., Kapan-Yeşilyurt, S., Akgün, F., Uludağ, M.,
Agasi, N., Tıraş, M., Çil, E. & Akkiraz, M. S., 2004. İzmit Körfezi’nin doğusu, Adapazarı, Sakarya
Deltası ve çevreleri Geç Kuvaterner (Holosen) çökellerinin özellikleri. Yerbilimleri 29, 55–76.
Ulusal kongre, sempozyum, panel, çalıştay gibi bilimsel, sanatsal toplantılarda
sözlü olarak sunulan ve tam metinli olarak yayımlanan bildiri
1) Üçbaş, S.D., Akkiraz, M.S., Akgün., 2012. Oligo-Miyosen yaşlı Yenice-Kalkım havzasının (KB
Türkiye) Paleoiklimi ve Paleovejetasyonu. 1. Yerbilimleri Sempozyumu, Isparta, 105-109.
2) Akkiraz, M.S., Akgün, F., Örçen, S., 2012. Denizli ve Isparta arasında yüzlek veren Oligo-Miyosen
yaşlı tortulların palinolojisi ve paleoekolojisi. 1. Yerbilimleri Sempozyumu, Isparta, 111-115.
Download

YAYINLAR SCI Kapsamında Yer Alan Uluslararası Dergilerde