SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ GÖNEN MESLEK YÜKSEKOKULU
2016-2020
STRATEJİK PLAN ÇALIŞMASI
İÇİNDEKİLER
1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu .................................................................................................... 1
2. Durum Analizi ..................................................................................................................................... 1
2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi ........................................................................................... 1
2.2.Akademik Programların bölüm ve programlara göre dağılımı ...................................................... 1
2.3. İdari Kadronun Unvanlarına Göre Dağılımı .................................................................................. 2
2.4. 13/b-4’e göre yüksekokulumuzda Görev yapan İdari Personelin Unvanına göre Dağılımı .......... 2
2.5. Düzenlenen Etkinlik Sayıları.......................................................................................................... 2
2.6. Mevcut Öğrenci Durumu .............................................................................................................. 3
2.7. Mevcut Fiziksel Durum ................................................................................................................. 3
2.8. Akademik, İdari ve Sosyal Hizmet Alanları ................................................................................... 4
3.MİSYONUMUZ .................................................................................................................................. 4
4.VİZYONUMUZ ................................................................................................................................... 4
5.TEMEL DEĞERLERİMİZ .................................................................................................................. 4
6.SWOT ANALİZİ ................................................................................................................................. 5
7.AMAÇLAR .......................................................................................................................................... 5
7.1.HEDEFLER VE FAALİYETLER............................................................................................................ 5
7.1.1.Stratejik Amaç 1 ..................................................................................................................... 5
7.1.2.Stratejik Amaç 2 ..................................................................................................................... 6
7.1.3.Stratejik Amaç 3 ..................................................................................................................... 6
1
1.Gönen Meslek yüksekokulu Logosu
2. Durum Analizi
2.1.Gönen Meslek Yüksekokulu Tarihçesi
Gönen Meslek Yüksekokulu 2003-2004 yılında eğitim ve öğretime açılmıştır. Eğitim ve
öğretime Isparta Meslek Yüksekokulu binasında İktisadi ve İdari Programlar bünyesinde
bulunan Muhasebe Programı ile Büro Yönetimi ve Sekreterlik Programı ile başlanmıştır.
2004-2005 eğitim ve öğretim yılında ise Gönen ilçesindeki binasına taşınmıştır. Halen
Yüksekokulumuz bünyesindeki dokuz bölüm ve on üç programla ile eğitim ve öğretime
devam edilmektedir.
Yönetim ve Organizasyon
Muhasebe ve Vergi
Büro Hizmetleri Ve Sekreterlik
3
Yerel Yönetimler
İşletme Yönetimi
1
1
3
3
3
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Toptan Ve Perakende Satış
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Pazarlama Ve Dış Ticaret
Dış Ticaret
3
1
3
3
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
El Sanatları
Toplam
2
Uzm.
1
Okt.
Öğr.Gör.
PROGRAMLARI
Bankacılık ve Sigortacılık
Öğr.Gör.Dr.
BÖLÜMLER
Finans-Bankacılık ve Sigortacılık
Yrd.Doç.
2.2.Akademik Programların bölüm ve programlara göre dağılımı
Mimari Dekoratif Sanatlar
Geleneksel El Sanatları
Tasarım
Moda Tasarımı
Bilgisayar Teknolojileri
Bilgisayar Teknolojileri
1
1
Toplam
5
14
1
1
2
1
3
3
1
2
1
21
2
2.3. İdari Kadronun Unvanlarına Göre Dağılımı
İDARİ KADRO
Yüksekokul Sekreteri
1
Şef
1
Boş
Memur
2
Boş
Bilgisayar İşletmeni
1
Tahakkuk
Bilgisayar İşletmeni
1
Personel ve Yazı İşleri
Daktilograf
1
Tahakkuk
Daktilograf
1
Öğrenci İşleri
Teknisyen Yardımcısı
1
Bakım Onarım Isı Santrali
Hizmetli
2
Temizlik İşleri
TOPLAM
9
2.4. 13/b-4’e göre yüksekokulumuzda Görev yapan İdari Personelin Unvanına göre
Dağılımı
Miktarı
Güvenlik Görevlisi
Özel Güvenlik Görevlisi
Şirket (Müteahhit) Elemanı
TOPLAM
1
3
7
11
Fiilen Yaptığı Görev
Güvenlik İşleri
Özel Şirkete Bağlı
Okulun Genel Temizlik İşleri
2.5. Düzenlenen Etkinlik Sayıları
Etkinlik Türü
SDÜ'de Düzenlenen
Etkinlik Sayısı
Ulusal
Sempozyum
1
Ulusal
Uluslararası
5
1
2
Kongre
Konferans
Uluslararası
SDÜ Dışında
Düzenlenen
Etkinliklere Katılan
Personel Sayısı
5
Panel
Seminer
1
Konser
1
Sergi
2
Turnuva
1
Teknik Gezi
1
Eğitim Semineri
TOPLAM
12
5
3
2.öğretim
2.öğretim
1.öğretim
2.öğretim
Kız
ÖĞRETİM
TOPLAMI
ÖĞRETİM
TOPLAMI
GENEL
TOPLAM
1.öğretim
Erkek
ALTPROGR
AM
PROGRAMLAR
Erkek
1.öğretim
Kız
2.6. Mevcut Öğrenci Durumu
Bankacılık ve Sigortacılık
Yok
Bankacılık ve Sigortacılık İ.Ö.
Yok
Bilgisayar Programcılığı
Yok
95
35
130
130
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
Yok
34
58
92
92
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı
İ.Ö.
Yok
Çağrı Merkezi Hizmetleri
Yok
Çağrı Merkezi Hizmetleri İ.Ö.
Yok
Dış Ticaret
Yok
Dış Ticaret İ.Ö.
Yok
Geleneksel El Sanatları
Yok
Geleneksel El Sanatları İ.Ö.
Yok
İşletme Yönetimi
İşletme Yönetimi İ.Ö.
Yok
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı
Yok
Kuyumculuk ve Takı Tasarımı İ.Ö.
Yok
Mimari Dekoratif Sanatlar
Yok
Mimari Dekoratif Sanatlar İ.Ö.
Yok
Moda Tasarımı
Yok
Moda Tasarımı İ.Ö.
Yok
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları
Yok
Muhasebe ve Vergi Uygulamaları İ.Ö.
Yok
Pazarlama
Satış Yönetimi
4
Yok
3
29
53
82
27
34
28
51
38
62
77
37
71
79
30
58
88
66
39
1
44
92
Yok
4
38
66
1
59
66
20
6
53
32
51
54
47
83
5
6
Satış Yönetimi
Perakende Satış ve Mağaza Yönetimi
Yok
11
12
Yerel Yönetimler
Yok
38
46
Yerel Yönetimler İ.Ö.
Yok
3
23
3
23
84
36
5
3
3
34
47
6
3
Pazarlama İ.Ö.
54
83
2
2
1
59
41
3
4
66
34
59
6
1
66
1
7
66
92
4
28
88
39
1
48
71
100
28
30
77
79
100
38
9
82
50
84
70
70
MYO Toplamı
410
594
200
287
1004
487
1491
Genel Toplam
410
594
200
287
1004
487
1491
2.7. Mevcut Fiziksel Durum
Kapasite (Kişi)
Eğitim Alanı
Amfi
Sınıf
0–50 51–75
101–150
151–250 251–Üzeri
Toplam
27
Bilgisayar Lab.
2
Atölye
2
Diğer
Toplam
76–100
31
1
1
2
1
1
33
4
2.8. Akademik, İdari ve Sosyal Hizmet Alanları
Akademik Personel Hizmet Alanları
Çalışma Odası
Toplam Alan (m2)
Sayı
Kullanan Kişi Sayısı
10
250
23
10
250
23
Diğer*
Toplam
İdari Personel Hizmet Alanları
Toplam Alan (m2)
Sayı
Kullanan Kişi Sayısı
Çalışma Odası
4
100
Diğer*
Toplam
4
250
5
8
350
10
Kapasite (Kişi)
0–50
51–75
76–100
101–150
151–250
5
Konferans Salonu S.
251–Üzeri
1
Toplam
1
Toplam
1
1
* Depo, ambar, arşiv vb. alanlar
3.MİSYONUMUZ
Üniversitemizin misyonuna paralel olarak özel ve kamu kuruluşlarının ihtiyaç
duyduğu nitelikte, yeterli bilgi, beceri ve deneyime sahip, çözümleyici ara eleman
yetiştirmektir.
4.VİZYONUMUZ
Üniversitenin vizyonuna paralel olarak ulusal ve uluslararası ortamlarda mensubu ve
mezunu olmaktan övünç duyulan, vereceği eğitim, üreteceği bilgi ile kendi alanında ülkenin
çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak, aranan bir Meslek
Yüksekokulu olmak.
5.TEMEL DEĞERLERİMİZ
Kaliteden ödün vermeden büyümeyi sağlamak.
Geçerli ve yeni programlar açmada öncü olmak.
Çevre ile bütünleşmiş iç ve dış paydaşlarla sürekli iletişim ve iş birliği halinde olmak.
Çalışanların memnuniyeti ve aidiyet duygusunu sürekli kılmak.
Öğrencilerimiz ve çalışanlarımız arasındaki iletişimi üst seviyede tutmak.
Atatürk ilkelerini benimsemiş kuşaklar yetiştirmek
Adalet ve sorumluluk duygusuyla hareket etmek
Bilimin evrenselliğine ışığında yenilikçi, araştırmacı ve problem çözücü olmak
Çalışanları çevreye duyarlıdır, doğal yaşamı korur ve geliştirir.
5
6.SWOT ANALİZİ
GÜÇLÜ YÖNLERİMİZ
ZAYIF YÖNLERİMİZ
Merkeze yakınlık
Fiziksel yapıdaki eksiklikler
Genç akademik kadro
Binanın koruma altında olması
Revize edilen piyasaya dönük programlar
İdari personel eksikliği
Geçmişindeki eğitim kültürü
Bilgisayar ve donanım eksikliği
TEHDİTLER
Fakültelerin öğrenci kontenjanı artışı
FIRSATLAR
Öğrenci seven bir ilçe olması
Merkezdeki MYO’larda aynı bölümlerin olması Doğal ortamı
Yeni üniversite sayısındaki artış
Geniş kampus alanı
Donanım eksikliklerin giderilmesinde bütçesel
kısıtlar
Yerel idare ile yakın iletişim/etkileşim.
7.AMAÇLAR
Meslek Yüksekokulu olarak birbirine eşit öneme sahip aşağıda belirtilen üç temel amacımız
bulunmaktadır.
A-1. Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek,
A-2. İlgili sektörler ile işbirliğini geliştirmek,
A-3. Tüm paydaşlara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmek
7.1.HEDEFLER VE FAALİYETLER
7.1.1.Stratejik Amaç 1
A-1. Eğitim-öğretimin kalitesini iyileştirmek, uluslararası düzeyde eğitim-öğretim vermek,
Stratejik Hedefler ve Faaliyetler:
H-1. Tüm akademik birimlerin eğitim araç-gereç ve atölye donanım ihtiyaçlarını, 2017 yılına
kadar tamamlamak,
6
H-2. Plan dönemi sonuna kadar en az 4 yeni program açmak,
H-3. 2016 yılına kadar tüm derslerin ders içeriklerini web ortamına aktarmak,
H-4. 2016 yılına kadar tüm programların güncellemelerini yapmak,
H-5. Öğrencilere sunulan sosyal hizmetlerin iyileştirilmesine devam edilerek memnuniyet
düzeylerini artırmak.
H-6. Plan dönemi içinde uluslararası indekslerde taranan dergilerdeki yayınların sayısını her
yıl artırmak,
H-7. Her öğretim elemanın yurt içi veya yurt dışı projede görev alması,
H-8. Eğitim-öğretimin geliştirilmesi için öğrenci örgütlenmelerini daha aktif hale getirmek.
7.1.2.Stratejik Amaç 2
A-2. İlgili sektörler ile işbirliğini geliştirmek,
Stratejik Hedefler ve Faaliyetler:
H-1. Ders programlarını sektörlerin ihtiyaçları doğrultusunda güncellemeye devam etmek,
H-2. Öğrencilerin staj yapmaları ve mezuniyet sonrası çalışabilmesi için işbirliği yapılan
kurum ve kuruluşların sayısını artırmak,
H-3. Sanayi- Yerel yönetim – Üniversite işbirliği ile yapılacak proje geliştirmek
H-4. Sektör temsilcileri ile öğrencilerin iletişimini sağlayabilecek ortamlar oluşturmak.
7.1.3.Stratejik Amaç 3
A-3. Tüm paydaşlara ve topluma katkı sağlayacak hizmet üretmek
Stratejik Hedefler ve Faaliyetler:
H-1. 2017 yılına kadar mezunlar ile ilgili web sitesinde bir bölüm oluşturmak ve mezunların
iletişimini güçlendirmek,
H-2. Her yıl gerçekleştirilecek spor müsabakalarına paydaşlarla birlikte katılımı sağlamak.
H-3. İlçe halkının değerlerine ve sosyal gelişimine katkı sağlayabilecek toplantı ve etkinlikler
düzenlemek.
H-4. Fiziki ortamların engelli öğrencilere yönelik iyileştirilmesi.
Download

Stratejik Plan - Gönen MYO - Süleyman Demirel Üniversitesi