Sürekli Ciltaltı İnsülin
İnfüzyonu (SCİİ)
Dr. İlhan Satman
İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi
İç Hastalıkları AD
Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları BD
Diyabet tedavisinin teknolojik evrimi
İnsülin
Pompaları
Glukoz
Sensörleri
Hibrid
Pompalar
Glukometre
İdrar Test Stripleri
İdrar Testi
A1C
İnsülin İnjeksiyonu
Yapay
Pankreas
1776
1900s
1922
1977 1978
1999 2009
A1C ve mikrovasküler komplikasyon riski
20
Retinopati
Nefropati
Nöropati
Mikroalbuminüri
15
Göreceli Risk
13
11
9
7
5
3
1
6
7
8
9
A1C (%)
10
11
12
DCCT, Diabet Control and Complications Çalışması.
Skyler JS. Endocrinol Metab Clin North Am. 1996;25:243-254.
DCCT. N Engl J Med. 1993;329:977-986.
DCCT. Diabet. 1995;44:968-983.
A1C’yi %1 düşürmenin komplikasyon riskine etkisi
Tip 1 diyabet (DCCT)
Tip 2 diyabet (UKPDS)
Retinopati riski %35
Diyabete bağlı ölüm %25
Nefropati riski %24-44
Tüm nedenlere bağlı mortalite %7
Nöropati riski %30 azalır.
Miyokard infarktüsü riski %18
-
Mikrovasküler kompl. riski %35 azalır.
DCCT Res Group. NEJM 1993;329:977
UKPDS Group. Lancet 1998;352:837
A1C ve iyi glisemik kontrol
• 3 aylık glisemi ortalamasını yansıtır mı?
• Bu şekilde mi?
A1C =%6.5
• Şu şekilde mi?
A1C = %6.5
Her ikisi de aynı A1C’yi verir!
Normal insülin sekresyonu
Öğün
Bolüs (öğün)
insülin gereksinimi
60
Serum insülin (µU/mL)
Öğün
Öğün
50
40
30
20
10
Bazal (zemin) insülin gereksinimi
0
0
2
4
6
8
10
12
Saat
14
16
18
20
22
24
Insülin etkisi
Hızlı etkili insülin analoğu ile SCİİ
Sabah
Öğle
Akşam
Bolüs
Bolüs
Bolüs
Gece
Bazal infüzyon
Gece öğünü
Kahvaltı
Öğle yemeği Akşam yemeğir
İnsülin pompa uygulamasının çoklu doz
insülin tedavisinden farkı (SCİİ vs. MDİ)
• Değişken bazal ve prandiyal infüzyon hızları ayarlanır.
 Öğün profili (örneğin: kare/uzatılmış/düal dalga), bazal hız
değişiklikleri ayarlanabilir.
• Bolüs insülin dozundan arta kalan önceden
programlanmış, insülini hesaba katar (onboard
calculator)
• Alarm/hatırlatma fonksiyonu (örneğin: atlanmış bolüslar)
• Pompa verileri biligisayara aktarılabilir.
• Sürekli ciltaltı glukoz sensörü (CGS) ile integrasyon
integre edilerek otomatik feedback kontrol sağlanabilir
(yarı-kapalı devre:“semi-closed loop”)
İnsülin pompalarının teknolojik
özellikleri
•
•
•
İnsülin verme
•
•
•
•
•
Güvenlik
özellikleri
•
•
•
•
Çeşiti
fonksiyonlar
•
•
•
•
Küçük bolüs artışları (0.05-0.10 ünite)
Uzun yemekler veya gecikmiş sindirim durumunda uzatılmış bolüsler
Birden fazla KG hedefi, KH/İnsülin oranı ve insülin düzeltme
(sensitivite) faktörü ayarı
KG ve KH miktarına göre bolüs hesaplama fonksiyonu
Düşük bazal hızlar (0.025-0.05 ünite/st)
Mültipl bazal hızlar
Geçici bazal hızlar ve durdurma modu
İnsülin rezervuarının azalması veya tıkanması durumunda alarm
fonksiyonu
İnsülin çökelmesini önlemek için aktif insülin verme fonksiyonu
Anahtar kilitleme
Suya dayanıklılık özelliği
Elektronik deftere kayıt programı (insülin dozu, KG düzeyi, KH
miktarı)
Standart yemek tarifi veri tabanları ile integrasyon
KG ölçümü, bolüs dozlarını hatırlatma alarmı
Glukometre ile uzaktan bağlantı
Sürekli glukoz izlem teknolojisi (sensör) ile integrasyon
İnsülin pompası endikasyonları
• Öglisemiyi sağlamaya istekli, motive tip 1 diyabetli hastalar
• Hipoglisemi, kilo artışı, Dawn veya Dask fenomeni nedeniyle
sıkı glisemik kontrol sağlanamayan Brittle hastalar
• Fleksibl yaşantısı olan, yaşam kalitesine önem veren hastalar
• Sportif yaşantısı olan hastalar
• Gastroparezili hastalar
• Pregestasyonel diyabetliler
• Bazal-bolüs insülin gereksinimi olan gestasyonel diyabetliler
• Teknik yeniliklere açık diyabetliler
• Tip 2 diyabetliler
Brittle (labil) diyabet nedenleri
• Tanı konulmamış tiroid, adrenal, böbrek veya karaciğer hastalığı
• İnsülin injeksiyon yerlerinin değiştirilmemesi (lipohipertrofiler vb)
• Bir defada yapılan insülin dozunun yüksek olması (insülinin
absorpsiyonu yavaşlar, pik etki gecikir ve etki süresi değişir)
• Hastanın tükettiği KH’a uygun insülin dozunu belirleyememesi
• Kullanılan bazı ilaçların (ör. steroid, insülin sensitizer) glisemiyi
etkileyebileceğinin hesaba katılmaması
• İnsülin rezistansına yol açabilecek gizli infeksiyonlar
• Kulanılan glukometre veya striplerden kaynaklanan hatalar
(kalibrasyonu yapılmamış alet veya miadı geçmiş strip v.b.)
• Psikolojik sorunlar, yeme bozuklukları
İnsülin pompası kontrendikasyonları
•
•
•
•
•
•
Motivasyon azlığı
Eğitim ve bilgi azlığı
Beceri yetersizliği
Kompliyansı iyi olmayan hastalar
DKA’a eğilim
Yeme bozukluklarına bağlı labil diyabet
Pompa uygulama prensipleri: Ekip
•
•
•
•
Grup deneyimi
İzlem
Telefon/internet iletişimi
24 st servis hizmeti
EĞİTİM:
Temel pompa tedavisi
•
•
•
•
•
Hasta seçim kriterleri
Hazırlık
Başlama
Doz ayarlaması
İzlem
ADIMLAR…
1. Diyabet yönetimi:
–
Hipo ve hiperglisemi: semptom ve bulgularını
tanımak ve önlemek.
–
Diyabetin izlenmesi: kişisel izlemin önemi ve
özellikle pediyatride uygun tekniğin öğretilmesi.
ADIMLAR…
2. Karbonhidrat sayımı:
Başarılı kontrolün temelidir.
1. aşama: 3 öğünde sabit iyi bilinen KH içeren ve düşük
yağlı yiyecekler tercih edin ve ara öğünsüz.
2. aşama: Değişken öğün tipleri için bolus tipleri tecrübe
edin.
Sağlıklı besin alışkanlıklarını teşvik edin.
ADIMLAR…
3. Pompa teknik eğitimi:
–
–
–
–
Temel tuşların eğitimi.
Rezervuar ve infüzyon seti
hazırlanması ve doğru
teknikle yerleştirilmesi
(bölgeler, bölge rotasyonu,
infüzyon seti değişim
zamanları, ……).
Pompa alarmları.
Doğru kayıt.
SCII fizyolojik insülinemiyi taklid eder
Pankreas insülin salınımı
Öğün bolüsü
Düzeltme bolüsü
Bazal hız
Başlangıç dozunun belirlenmesi
•
•
•
Hastanın kilosuna göre
Daha önceki insulin dozlarına göre
Deneyimli hekimin kişisel yaklaşımına
göre
Başlangıç dozunun belirlenmesi
Düşük doz ile başlanır, aşamalı olarak
artırılır.
•
Hastanın kilosuna göre:
Hastanın kilosu x 0.22
Örnek: Kilosu 70 kg olan hastada başlangıç
insülin dozu:
0.22 x 70 = 15.4 IU  15 IU
Daha önceki insülin dozlarına göre
SCİİ tedavisinde günlük insülin dozunun hesaplanması
Günlük toplam insülin dozunun %75’i
Toplam dozun
%50’si BAZAL
Toplam dozun
%50’si BOLÜS
Bazal/24 st
Bolüs/3 öğün
St.lik bazal doz =
IU/st
%15
Kahvaltı
%15
Öğle y.
%20
Akşam y.
Toplam insülin dozu = 80 IU/gün
80 X %75 = 60 IU/gün
60 X %50 = BAZAL
60 X %50 = BOLÜS
30/24 st
30/3 öğün
St’lik bazal
insülin dozu
= 1.25 IU/st
60X%15
= 9 IU
Kahvaltı
60X%15
= 9 IU
Öğle y.
60X%20
= 12 IU
Akşam y.
SCİİ tedavisinde günlük insülin dozunun hesaplanması
Ayarlamaların yapılması
• Bolüs dozları
– Öğün öncesi ve sonrası KG ölçümleri
– Ortalama 2 (0.5-4) IU artır veya azalt
• Bazal dozlar
– KG sonuçları:
• Günlük Bazal: Öğle ve akşam yemeklerinden önce
• Gece Bazal: kahvaltıdan önce ve yatmadan önce
– Ortalama 0.1 (0.05-0.2) IU/st artır veya azalt
Stabilizasyondan sonra
•
•
•
•
Düzenli takip
İlk kontrol – 1 ay sonra
3 ayda bir düzenli takip
Beklenmeyan olay (hipo veya hiperglisemi )
durumunda telefon kontakları.
İnsülin düzeltme (sensitivite) faktörü
1500 veya 1700*
İnsülin sensitivite faktörü =
Günlük toplam insülin dozu
Örnek:
Toplam insülin dozu = 50 IU/gün
İnsülin sensitivite faktörü = 1500/50 = 30
1 IU insülin kan glukozunu 30 mg/dl düşürür.
*1650 alınabilir.
Öğün öncesi ideal kan glukozu
• Kontrregülasyon normal ise 100 mg/dl
• Kontrregülasyon bozulmuşsa 120 mg/dl
• Gebelikte 80 mg/dl olmalı!
Düzeltme dozunun hesaplanması
(Gerçek KG – İdeal KG)
İlave insülin dozu =
İnsülin düzeltme faktörü
Örnek:
Gerçek KG = 190 mg/dl
İdeal KG = 100 mg/dl
İnsülin düzeltme faktörü = 30
İlave insülin dozu = (190 – 100) / 30 = 3 IU
Bolüs dozuna 3 IU insülin eklenmeli!
Karbonhidrat/insülin oranı (KH/İ)
•
Karbonhidrat / İnsülin oranı (KH/İ): Bir öğündeki gram cinsinden
karbonhidrat miktarının, o öğün için yapılan insülin dozuna
oranıdır.
•
KH/İ hesap edebilmek için
•
•
•
•
Pre ve postprandiyal glisemi hedeflenen sınırlarda olmalı ve
Hastaya “KH sayımı” öğretilmelidir.
KH/İ her öğün için farklı olabilir.
İnsülin tipi ve dozunda değişiklik yapıldığında KH/İ yeniden
hesaplanmalıdır.
Örnek:
• Bir öğündeki KH miktarı 60 g
• O öğün öncesindeki hızlı etkili analog insülin dozu 10 IU ise
• KH/İ = 60/10 = 6’dır.
Karbonhidrat/İnsülin oranı (KH/İ)
Alternatif olarak
•
•
‘KH/İ = 500/TİD’(*) veya
‘KH/İ = İDF/3’ formüllerinden hesaplanabilir.
Örnek-1:
• TİD: 60 IU ise
• KH/İ = 500/60 = 8.3
Örnek-2:
• İDF: 36 ise
• KH/İ = 36/3 =12
(*) Özellikle
kısa etkili insan insülini kullanan veya insülin direnci olan hastalar için KH/İ hesaplamada
450/TİD formülü tercih edilmelidir. Bu durumda yukarıdaki örnek için KH/İ = 450/60 = 7.5 bulunur.
SCİİ ile daha iyi glisemik kontrol
8.5
8.0
Pompa öncesi
12 ay sonra
7.5
>24 ay sonra
7.0
6.5
6.0
5.5
<7 yaş
7-11 yaş
12-18 yaş
Yaş
Ahern JA, et al. Pediatr Diabetes. 2002;3:10-15.
Glisemik kontrol ve SCİİ
T1DM’li MDİ’den SCİİ tedavisine geçen hastalar (n=104)
60
56
SCİİ uygulayan hastalar (%)
50
40
30
20
27
17
10
0
<%7.0
%7.0-8.4
≥%8.5
Nixon R, Pickup JC. Diabetes Technol Ther. 2011;13:93-98.
Koma/konvulsiyonlu Hipoglisemi
Atağı olan Hastalar (%)
Ağır hipoglisemi riski daha düşük
40
35
30
25
20
15
10
5
0
Pompadan 12 ay önce
Pompadan 12 ay sonra
Ahern JA, et al. Pediatr Diabetes. 2002;3:10-15.
SCİİ daha az kilo alımına neden olur
Bruttomesso, A et al , Continuous subcutaneous insulin infusion (CSII) in the Veneto region: efficacy, acceptability and quality of life.
Diabetic Medicine 19 (8), 628-634
Pompa tedavisine devam etme oranı
Devam eden
97%
Devam etmeyen
3%
N = 165
Ortalama süre = 3.6 years
Ortalama tedaviyi bırakma <1%/yr
Bode, et al.: Diabetes 1998; 47 (Suppl 1): 392.
Pompa avantajları
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
İnsülin injeksiyonlarını elimine eder.
İnjeksiyonlardan daha doğru insülin verir.
A1C’yi sıklıkla düşürür.
Günlük kan glukoz dalagalanmalarını genel olarak azaltır.
Diyabet tedavisini kolaylaştırır – hipo, hiper veya açlık durumunda
ayaralama olanağı sağlar.
Yemek zamanlaması ve miktarı konusunda fliksibilite sağlar
Yaşam kalitesini yükseltir
Ağır hipoglisemileri azaltır.
NPH veya uzun etkili insülinlere bağlı öngörülemez değişiklikleri
elimine eder.
Egzersiz sırasında aşırı KH alımını önler.
CSII dezavantajları
• DKA riski
• Kateter yerinde infeksiyon, abse
• Lipohipertrofiler
• Kilo artışı
• Yaşam kalitesinin bozulması
• Yabancı cisim taşıma korkusu
• Maliyet
CSII sorunlar
• Umutsuzluk
• Teknik sorunlar (pompa/kateter)
• Uygulama hataları
• Akut hiperglisemik ataklar
• Presipitasyon
Ketozisten korunma
• Düzeltme dozu verildiği halde 2 st’te
hiperglisemide azalma sağlanmazsa, özellikle
ketozis varsa
• Kalem veya injektör ile düzeltme dozu
uygulanmalı ve pompanın seti değiştirilmelidir.
• Glisemi yüksekliği devam ederse, hasta
kendisini iyi hissetmiyorsa, bulantı-kusma varsa
keton bakılmalıdır.
Maliyet
• Akut komplikasyon sıklığı (hipoglisemi, DKA)
• Acil ünitesine başvurma giderleri
• Hastanede yatış giderleri
• Kronik mikro ve makrovasküler komplikasyonlar
• Direkt idame giderleri (set, pil, rezervuar, glukoz ve keton
test stripleri, GCMS, insülin)
• İndirekt maliyetler (iş gücü kayıpları vb)
• Sağlık profesyonellerine yapılan ek ödemeler
Pompadan injeksiyona dönme
• Pompanın uygun olmayan şekilde kullanımına
bağlı DKA atakları
• Pompanın kötü kullanılması (bolüs dozlarının
sık sık atlanması, glukoz ölçümlerinin yeteri
kadar sıklıkta yapılmaması)
• Fazla insülin kullanmaya eğilim (hipoglisemi
riski)
• Pompa setinin girişinde infeksiyon varsa
Non-randomize pediyatrik çalışmalar
(n >1000)
• SCİİ uygulanan geçen hastalarda:
 A1C düşer (azalma: ~ - %0.5-0.6)
 Ortalama A1C: ~%7.5-7.6
 Daha az hipoglisemi
 Daha az glisemik değişkenlik
 Aşırı kilo artışı olmaz
 Hasta memnuniyeti ve QoL daha yüksek
Tamborlane WV, et al. Rev Endo Metab Disorders. 2006;7:205-213.
SCİİ vs. MDİ: 2008 Meta-Analizi
• T1DM’de ağır hipoglisemi: SCİİ<MDİ
MDİ ile ağır hipoglisemi geçirenlerde ve
Uzun süreli diyabeti olanlarda hipoglisemi
azalması daha fazla
• MDİ ile A1C daha yüksek olanlarda
A1C’de azalma daha fazla
Pickup JC, Sutton AJ. Diabet Med. 2008;25:765-774.
Ağır Hipoglisemi
SCİİ vs. SCİİ: 2008 Meta-Analizi
%
Study ID
Rate Ratio (95% CI)
Weight
Bode (poor control) (1996)
5.55 (3.57, 8.61)
5.84
Bode (good control) (1996)
10.50 (4.24, 26.01)
4.66
Kadermann (1999)
6.47 (3.09, 13.55)
5.11
Maniatis (2001)
1.29 (0.31, 5.42)
3.34
Rizvi (2001)
8.00 (1.84, 34.79)
3.26
Litton (2002)
5.75 (0.72, 45.97)
2.19
Linkeschova (2002)
13.92 (6.95, 27.86)
5.23
Bruttomesso (2002)
3.44 (1.62, 7.33)
5.07
Rudolph & Hirsch (2002)
3.81 (2.49, 5.84)
5.87
Plotnick (2003)
2.18 (1.05, 4.52)
5.13
Cohen (2003)
4.69 (0.52, 41.98)
2.04
Hunger-Dathe (2003)
3.62 (2.23, 5.85)
5.75
Weintrob (2003)
3.00 (0.62, 14.44)
3.04
Weinzimer (2004)
2.11 (1.50, 2.96)
6.03
McMahon (2004)
2.89 (1.67, 4.98)
5.60
Siegel-Czarkowski (2004)
7.07 (0.87, 57.46)
2.17
Alemzadeh (2004)
2.51 (0.67, 9.47)
3.58
Mack-Fogg (2005)
2.09 (1.12, 3.92)
5.40
Sciaffini (2005)
1.25 (0.34, 4.65)
3.61
Rodrigues (2005)
35.41 (21.94, 57.15)
5.75
Lepore (2005)
3.50 (2.04, 6.01)
5.61
Hoogma (2006)
2.50 (1.53, 4.08)
5.73
Overall (I-squared = 84.2%, p = 0.000)
4.19 (2.86, 6.13)
100.00
Pompaya geçenlerde
ağır hipoglisemi %75
azalmış
Randomize-kontrollü
çalışmalar arasında ve
Pompa öncesi/sonrası
karşılaştırma
çalışmalarında fark yok
NOTE: Weights are from random effects analysis
.2
.5
Favours MDI
1
2
5
10
25
Favours CSII
Hız oranı 4.19 (%95 GA: 2.86-6.13)
Pickup JC, Sutton AJ. Diabet Med. 2008;25:765-774.
SCİİ vs. MDİ: 2010 Meta-analizi
• 23 çalışmada 976 T1DM hastası iki tedaviden
birine randomize edilmiş
• A1C, SCİİ lehine anlamlı olarak daha düşük
 Ağırlıklı ortalama fark: -%0.3 (%95 GA: -%0.1 - 0.4)
• SCİİ grubundakilerde ağır hipoglisemi daha az
• QoL ölçekleri, SCİİ lehine daha iyi
Misso ML, et al. Cochrane Database Syst Rev. 2010:CD005103.
SCİİ vs. MDİ: 2012 Meta-Analizi
Yeh HC, et al. Ann Intern Med. 2012;157:336-347.
Pediyatrik Hastalarda Pompa Kullanımı:
2006 Berlin Konsensus Konferansı
T1DM’li pediyatrik hastaların tümü SCİİ adayıdır.
• SCİİ kuvvetle önerilmeli
 Tekrarlayan ciddi
hipoglisemiler varsa
 A1C düzeyi bireysel hedefin
üstünde ise
 KG düzeylerinde aşırı
dalgalanma varsa
 Mikrovasküler komplikasyonlar
varsa
 MDİ tedavi hastanın yaşam
tarzını zorluyorsa
• SCİİ yararlı olabilir
 Çok küçük çocuklarda
 Dawn fenomeni varsa
 Yarışa katılan atletlerde
Phillip M, et al. Diabetes Care. 2007;30:1653-1662.
Çocuklarda insülin pompası
Dezavantajları
Avantajları
•
Gıda alımı ile insülin dozlarının hatırlanması
•
Ketonüri veya ketoasidoz riski
Birden çok / geçici bazal hız ayarı
•
Psikolojik faktörler
•
Çoklu doz uygulama kolaylığı
•
Maliyet
•
Hipogliseminin azaltılması
•
Kilo artışı
•
Esneklik ve özgürlük sağlaması
•
Cilt infeksiyonları
•
PPG/CGS değerlerinin kontrolü
•
İnsülin yokluğu ve dengesizliği
•
Egzersiz ve seyahatte insülin
•
İnfüzyon yeri lokasyon ve değişikliklerin
•
Daha iyi glisemi kontrolü
•
İnsülin uygunluğu ve konfor
•
dozlarının kolayca ayarlanabilmesi
ayarı zor
•
Fiziksel/lojistik sorunlar
Maahs DM, et al. Diabetes Technol Ther. 2010; 12(S1):S-59-S-65.
Tip 2 diyabetli ve insülin rezistansı
olan hastalarda SCII
13
12
12
HbA1c
11
10
8.9
9
8.3
8
7.1
7
6
Baseline
1 month
6 months
12 months
8 tip 2 diyabetli hasta, ağır insülin rezistansı, MDI ile metabolik kontrol kötü
A1C %12.0±1.7, yaş 53±13 (32-72), kilo 106 kg, BKİ 38 kg/m2
IV insülin 31 gün, sonra SCII 12 ay, (pompada IV insülin dozu kullanılmış)
Pouwels MJJ et al. Treatment with ıntravenous ınsulin followed by continuous subcutaneous ınsulin ınfusion
ımproves glycemic control in severely resistant type 2 diabetic patients. Diabetic Medicine 2003;20:76-9
SCİİ: Başarılı Hasta Profili
• SCİİ konusunda deneyimli diyabet ekibine
ulaşabilirlik, 7/24 sağlıkçılara erişim (hekim,
diyabet hemşiresi, diyetisyen)
• Sigorta olanağı
• Entellektüel kapasitesi yeterli olan
 CGS verileri olmasa bile glisemik trendi anlayabilme
 KH sayımı ve prandiyal insülin dozlarının otomatik olarak
hesaplandığı sistemlerden yararlanabilme (sık SMBG yapılması
KH miktarı tahminindeki hataları önler)
 İnsülin tedavisinin temelini anlayabilme, (örneğin yemek öncesi
ve sonrasında hipergliseminin düzeltilmesi)
SCİİ: Başarılı Hekim Profili
• Hasta ile geçirecek yeterli zamanı olan
• İnsülin tedavileri konusunda, ekip üyelerinin
tümünün aynı görüşte olduğu Diyabet ekibinin
başında olan
• Elektronik haberleşme teknolojik alt yapısı yeterli
poliklinik/muayenehanede çalışan (veri alınması,
mesaj iletimi vb.)
• SCİİ ve MDİ uygulamaların temel ilkelerini bilen
ve benimseyen
Hibrid pompalar
• Paradigm REAL-Time System (Minimed
Medronic)
İnsülin Pompası Uygulaması:
Teknik Terimler
• Farmakodinamik vs. farmakokinetik
 Programlanmış, kalan insülin miktarı: Insulin-on-board (IOB)
• Son bolüsten kalan ve farmakodinamik bilgilere göre (farmakokinetik
değil) henüz absorbe edilmemiş insülin miktarı
 İnsülin istifleme (insulin stacking)
 Halen önemli miktarda IOB olduğunda, öğün öncesinde ya da öğün
arasında hiperglisemiyi düzeltmek için kullanılacak insülin miktarı
• İnsülin sensitivite faktörü
 Kişiye göre hesaplanmış, 1 ünite insülinin düşürebileceği glukoz
miktarına göre yapılan düzeltme dozu
Akıllı pompaların (smart pump)
kısıtlı yönleri
• Modern pompalarda bolüs hesaplama (bolus calculator)
insülinin birikmesini önlemede uygun bir özellik olsa da
hasta mutlaka;
 Kan glukozunu ölçmeli
 “Glisemik trendleri” anlamalı
 Öğündeki KH miktarını doğru tahmin edebilmeli
 CGS verisindeki gecikme zamanını dikkate almalı
 Yemek/insülin absorpsiyonunda değişkenlik olacağını bilmeli
 IOB’yi yerinde kullanabilmeli
İnsülin – Glukagon
dual hormon yapay pankreas
Haidar A, et al. CMAJ 2013
İnsülin – Glukagon
dual hormon yapay pankreas
Haidar A, et al. CMAJ 2013
Download

Sürekli Ciltaltı İnsülin İnfüzyonu (SCİİ)